Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 006099 13649901 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Uniwersalne prawa sukcesu - książka
Brian Tracy i Uniwersalne prawa sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1655-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Umiejętność zdyscyplinowanego zachowania, by zrezygnować z natychmiastowej satysfakcji w zamian za większą nagrodę w dłuższej perspektywie, jest nieodzownym warunkiem sukcesu'

Katechizm dogmatów rządzących wszechświatem


Zamknij oczy i pod powiekami zmaterializuj swój sukces. Czy zawsze jest to pełne konto bankowe? Przeskakiwanie po kilka szczebli drabiny kariery? Błyskotliwe uwodzenie każdej upatrzonej ofiary? A może wyjście z notorycznego impasu, który na ogół nazywasz 'życiem'? Wszystkim tym rządzą uniwersalne prawa, odpowiedzialne za bezbłędne decyzje i trafne wybory. A teraz otwórz oczy i zacznij czytać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Uniwersalne prawa sukcesu Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1655-8 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book on Universal Laws of Success Format: 140x110, stron: 128 (cid:132)UmiejŒtno(cid:156)(cid:230) zdyscyplinowanego zachowania, by zrezygnowa(cid:230) z natychmiastowej satysfakcji w zamian za wiŒksz„ nagrodŒ w d‡u¿szej perspektywie, jest nieodzownym warunkiem sukcesu(cid:148) Katechizm dogmat(cid:243)w rz„dz„cych wszech(cid:156)wiatem Zamknij oczy i pod powiekami zmaterializuj sw(cid:243)j sukces. Czy zawsze jest to pe‡ne konto bankowe? Przeskakiwanie po kilka szczebli drabiny kariery? B‡yskotliwe uwodzenie ka¿dej upatrzonej ofiary? A mo¿e wyj(cid:156)cie z notorycznego impasu, kt(cid:243)ry na og(cid:243)‡ nazywasz (cid:132)¿yciem(cid:148)? Wszystkim tym rz„dz„ uniwersalne prawa, odpowiedzialne za bezb‡Œdne decyzje i trafne wybory. A teraz otw(cid:243)rz oczy i zacznij czyta(cid:230). (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Uniwersalne prawa sukcesu Prawo przyczyny i skutku Wszystko dzieje siÚ z jakiegoĂ powodu. Kaĝdy skutek ma swÈ przyczynÚ, a kaĝda przyczyna ma jakiĂ skutek. Nic nie dzieje siÚ przypadkiem. Moĝesz osiÈgnÈÊ w ĝyciu wszystko, jeĂli tylko wczeĂniej zdecydujesz, czego naprawdÚ chcesz. Potem wystarczy tylko naĂladowaÊ ludzi, którzy wczeĂniej dokonali tego samego. 3 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo umysïu PrzyczynowoĂÊ ma wymiar umysïowy. Twoje myĂli stanÈ siÚ rzeczywistoĂciÈ, poniewaĝ majÈ moc sprawczÈ. Twoje dominujÈce myĂli zadecydujÈ o tym, kim siÚ staniesz. Nieustannie myĂl o tym, czego pragniesz — nie moĝesz sobie pozwoliÊ na myĂlenie o rzeczach, których nie chcesz. 4 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo odzwierciedlenia umysïu OtaczajÈcy CiÚ Ăwiat stanowi odzwierciedlenie Twojego wnÚtrza. Twoim najwaĝniejszym zadaniem jest zatem stworzyÊ w gïowie obraz idealnego ĝycia, które chciaïbyĂ prowadziÊ. W najdrobniejszych szczegóïach wyobraě sobie swoje wymarzone ĝycie — trzymaj siÚ tej wizji, aĝ siÚ urzeczywistni. 5 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo zaleĝnoĂci Twoje ĝycie zewnÚtrzne stanowi odzwierciedlenie Twojego ĝycia wewnÚtrznego. Istnieje bezpoĂrednia zaleĝnoĂÊ miÚdzy tym, co myĂlisz i czujesz wewnÈtrz, a tym, jak siÚ zachowujesz i czego doĂwiadczasz na zewnÈtrz. Twój zwiÈzek, zdrowie, majÈtek oraz pozycja zawodowa i spoïeczna sÈ odzwierciedleniem Twojego wewnÚtrznego Ăwiata. 6 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo wiary JeĂli w coĂ mocno wierzysz, staje siÚ to rzeczywistoĂciÈ. Nie polega to na tym, ĝe wierzysz w to, co widzisz — widzisz to, w co wczeĂniej postanowiïeĂ uwierzyÊ. PowinieneĂ zidentyfikowaÊ, a nastÚpnie wyeliminowaÊ wszystkie te przekonania, które CiÚ ograniczajÈ. 7 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo wartoĂci Dziaïasz zawsze w zgodzie z wyznawanymi wartoĂciami i przekonaniami. Twoje sïowa, czyny i decyzje, szczególnie te podejmowane pod wpïywem stresu, stanowiÈ dokïadne odzwierciedlenie wartoĂci, które wyznajesz — nie zmieniÈ tego ĝadne sïowa. 8 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo motywacji Wszystko, co mówisz i robisz, jest powodowane Twoimi wewnÚtrznymi pragnieniami, ĝÈdzami i instynktami. Ich dziaïanie moĝe byÊ Ăwiadome lub nieĂwiadome. Kluczem do sukcesu jest zatem to, by wyznaczyÊ sobie wïasne cele i samemu motywowaÊ siÚ do ich osiÈgania. 9 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo aktywnoĂci podĂwiadomej Twoja podĂwiadomoĂÊ w taki sposób kieruje Twoimi sïowami i dziaïaniami, aby byïy one zgodne z TwojÈ koncepcjÈ samego siebie, Twoimi najgïÚbszymi przekonaniami na temat wïasnej osoby. Twoja podĂwiadomoĂÊ moĝe motywowaÊ CiÚ do dziaïania lub ograniczaÊ Twój potencjaï — od Ciebie zaleĝy, jak jÈ zaprogramujesz. 10 Uniwersalne prawa sukcesu Prawo oczekiwañ JeĂli bÚdziesz czegoĂ naprawdÚ oczekiwaï, zazwyczaj stanie siÚ to rzeczywistoĂciÈ. Zawsze zachowujesz siÚ w sposób zgodny z wïasnymi oczekiwaniami, które oddziaïujÈ równieĝ na postawy i zachowania otaczajÈcych CiÚ osób. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Uniwersalne prawa sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: