Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 008113 20000836 na godz. na dobę w sumie
Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi - książka
Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3557-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Wsłuchaj się w dźwięk napływających pieniędzy

Jeśli poważnie myślisz o tym, żeby zarabiać w sieci, ale nie chcesz spędzać w niej całego życia, przeczytaj tę książkę i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek.
David Nour,
autor bestsellerów Relationship Economics i ConnectAbility

Życiowe motto Joela brzmi: osiągaj zyski dzięki swojej pasji. Co więcej, Joel dysponuje sprawdzonymi metodami uzyskiwania powtarzalnych wyników. Postępując zgodnie z jego receptami na zdobywanie przychodów online, wkroczysz na nowy poziom zdecydowania i pewności siebie - zarówno w internecie, jak i życiu osobistym.
Gary W. Goldstein,
hollywoodzki producent filmowy

Wy$y$anie ka$y z $ieci

Ty też zacznij zarabiać w sieci! Możliwości są praktycznie nieograniczone. Internet to gigantyczna kopalnia złota, do której wszyscy mamy nieograniczony dostęp. Nie musisz być właścicielem ogromnego koncernu medialnego, by również mieć swój udział w przychodach. Aby zarabiać w sieci, nie potrzebujesz magisterki z informatyki, komunikacji ani fizyki jądrowej. Musisz jedynie wiedzieć, jak to wszystko działa, a następnie znaleźć w sobie cierpliwość i motywację do walki o sukces.

Kiedyś, żeby rozpocząć działalność gospodarczą, trzeba było mieć kapitał, kontakty, doświadczenie i apetyt na ryzyko. Dzisiaj wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu. To prawdziwa rewolucja społeczna. To kapitalizm dla mas! Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić, żeby zarobić - najłatwiej, najsprawniej i najskuteczniej. Otrzymasz wszelkie praktyczne informacje dotyczące tego, jak założyć internetowy biznes, który będzie zarabiał. Autor podrzuci Ci także kilka kreatywnych pomysłów do wykorzystania we własnej firmie. Ponadto poznasz autentyczne strategie, których skuteczność została dokładnie przetestowana w praktyce.

Strumień gotówki ogranicza jedynie prędkość łącza... i Twoja wyobraźnia!


Joel Comm jest przedsiębiorcą, autorem książek, prelegentem, popularyzatorem mediów społecznościowych oraz twórcą innowacji w zakresie marketingu na platformach mobilnych. Należy do wiodących autorytetów w dziedzinie nowych taktyk marketingowych. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, w budowaniu marki. Jest także twórcą najpopularniejszych aplikacji mobilnych (w tym najgłośniejszej aplikacji na iPhone...a). Od 1995 roku z powodzeniem organizuje najnowocześniejsze przedsięwzięcia internetowe. Jego książki również są bardzo poczytne.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: KaChing: How to Run an Online Business that Pays and Pays Tłumaczenie: Bartosz Sałbut Projekt okładki: Magdalena Stasik ISBN: 978-83-246-3557-3 Copyright © 2010 by Infomedia, Inc. All rights reserved. Translation copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/brzdek Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa Wprowadzenie — stwórz wïasny przycisk brzdÚk! 5 7 Rozdział 1. Nowy porzÈdek sieci — internet oferuje swoje moĝliwoĂci wszystkim 13 Czy stworzenie strony internetowej jest rzeczywiĂcie takie proste? 15 19 Od blogowania do brzdÚk! Rozdział 2. WyjÈtkowoĂÊ = gotówka Znajdě swojÈ niszÚ WartoĂÊ Twojej niszy, czyli jak sïowa kluczowe mogÈ wpïynÈÊ na lepszÈ wycenÚ Twojej pasji Nisze sÈ w porzÈdku, ale mikronisze dajÈ lepszy efekt brzdÚk! Nie jesteĂ taki wyjÈtkowy — budowanie swojej spoïecznoĂci Siedem kluczowych czynników sukcesu Rozdział 3. Najwaĝniejsza nie jest treĂÊ, lecz… brzdÚk! Nie musisz byÊ pisarzem, ĝeby pisaÊ wartoĂciowe treĂci Siedem rodzajów treĂci generujÈcych děwiÚk brzdÚk! Chodzi nie tylko o to, co mówisz, ale równieĝ o to, jak to przekazujesz Ghostwriterzy i autorzy tekstów wystÚpujÈcy goĂcinnie Jak przeobraziÊ treĂÊ w brzdÚk! Rozdział 4. Produkty informacyjne — sprzedawaj swojÈ wiedzÚ Genialne pomysïy na produkty informacyjne Tworzenie produktu Pisanie przekonujÈcych tekstów promocyjnych Rekrutacja partnerów marketingowych WzbogaÊ swojÈ stronÚ o koszyk na zakupy Do biegu! Gotowi! Start! 23 24 29 31 33 37 45 46 48 57 57 58 87 90 93 109 112 115 116 4 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi Rozdział 5. Zarabianie na programach partnerskich Kim tak naprawdÚ jest partner marketingowy? Wybór sprzedawcy odpowiadajÈcego rynkowi Wybór produktów, na których zaleĝy odbiorcom Strategie zapewniajÈce sukces w marketingu partnerskim Jakie znaczenie majÈ wytyczne FTC dla partnerów marketingowych? Rozdział 6. Serwisy czïonkowskie, czyli jak przeksztaïciÊ dziaïalnoĂÊ biznesowÈ w maszynÚ do biernego generowania przychodów Serwis czïonkowski — co to takiego? Co oferujÈ internetowe serwisy czïonkowskie? Wyceñ czïonkostwo — jak wyznaczyÊ górnÈ granicÚ ceny? Jak w prosty sposób zbudowaÊ stronÚ czïonkowskÈ? Rozdział 7. Programy coachingowe Coaching — co to takiego? Strategie brandingowe Jak zorganizowaÊ PR, ĝeby zapewniÊ marce jak najwiÚkszy rozgïos? Na poczÈtek — coaching na poziomie podstawowym Poziom wyĝej — coaching zaawansowany Rozdział 8. Analizy przypadków Strony z treĂciami Strony korzystajÈce z marketingu partnerskiego Produkty informacyjne Strony wymagajÈce subskrypcji Branding Coaching Wnioski 125 127 127 132 134 151 157 158 159 162 164 171 172 173 178 186 189 193 194 200 204 207 208 209 211 2 Wyjątkowość = gotówka PrzekonaliĂmy siÚ juĝ, ĝe internet dokonaï demokratyzacji szans na dwa spo- soby. Z uwagi na niewielki koszt i ïatwoĂÊ tworzenia stron internetowych kaĝdy moĝe dziĂ mieÊ coĂ swojego w sieci. Nie trzeba wiedzieÊ dosïownie nic na temat internetu, aby zaïoĝyÊ wïasny blog lub stronÚ. Bez problemu kupisz dziĂ prak- tycznie gotowy produkt. Szablony, systemy zarzÈdzania treĂciÈ oraz oprogra- mowanie do blogowania sÈ dla internautów tym, czym dla miïoĂników skïadania mebli staï siÚ flat-pack design. Nie musisz równieĝ angaĝowaÊ swoich szarych komórek w wymyĂlanie spo- sobów zarobkowania dziÚki obecnoĂci w sieci. Google bezpïatnie rozdaje swoje „kasy sklepowe”, masz wiÚc juĝ do dyspozycji co najmniej jeden bardzo prosty sposób zarabiania na odwiedzajÈcych. Gdy juĝ zapoznasz siÚ bliĝej z tÈ metodÈ, od wszystkich strategii opisanych w tej ksiÈĝce bÚdzie dzieliï CiÚ juĝ tylko maïy krok. Naleĝaïoby jednak wskazaÊ jeszcze jeden, nie mniej istotny aspekt otwarcia siÚ internetu na Ăwiat. Otóĝ internet uczyniï nas wszystkich ekspertami. Chociaĝ wïaĂciwie naleĝaïoby stwierdziÊ, ĝe umoĝliwiï nam zarabianie na na- szej wiedzy — to przecieĝ nie do koñca to samo, poniewaĝ ekspertem jesteĂ od zawsze. Prawdopodobnie nie obroniïeĂ doktoratu z pieczenia sernika, zapewne nie przyznano Ci teĝ Nagrody Nobla za wkïad w rozwój szydeïkowania na Ăwie- cie, jeĂli jednak wiesz o tych sprawach wiÚcej niĝ wiÚkszoĂÊ ludzi, to jesteĂ ekspertem w tej dziedzinie. Jak zapewne zauwaĝyïeĂ, nie sugerujÚ, ĝe musisz wiedzieÊ na dany temat wiÚcej niĝ wszyscy inni. Aby zarabiaÊ w sieci na swojej wiedzy, nie trzeba byÊ eksper- tem na skalÚ ĂwiatowÈ. Wystarczy posiadaÊ wiedzÚ, której nie majÈ inni, a którÈ chcieliby mieÊ. 24 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi Kaĝdy z nas ma tego rodzaju wiedzÚ. JeĂli w wolnym czasie zajmujesz siÚ origami, jesteĂ ekspertem od origami. Z pewnoĂciÈ znajdÈ siÚ ludzie, którzy opanowali sztukÚ skïadania papieru w wyĝ- szym stopniu niĝ Ty, oni jednak nie prowadzÈ stron internetowych, na których dzielÈ siÚ swojÈ wiedzÈ na ten temat. Ty natomiast masz takÈ stronÚ. (A jeĂli inni równieĝ prowadzÈ strony tematyczne, to koncentrujÈ siÚ na wykonywaniu pa- pierowych zwierzÈtek, podczas gdy Ty zajmiesz siÚ robieniem pudeïek). Zaïóĝmy, ĝe interesujesz siÚ sportem — byÊ moĝe jesteĂ ekspertem w sprawach dotyczÈcych Twojej miejscowej druĝyny piïkarskiej. JeĂli lubisz gotowaÊ, byÊ moĝe znasz siÚ na grillu albo jakimĂ innym szczególnym sposobie przyrzÈdzania potraw. Kaĝdy z nas jest ekspertem w jakiejĂ dziedzinie, poniewaĝ kaĝdego dnia wszy- scy musimy jakoĂ wypeïniÊ kolejne dwadzieĂcia cztery godziny. JeĂli póï dnia spÚdzasz w ïóĝku, a drugie póï na kanapie przed telewizorem, jesteĂ ekspertem od kanap, oper mydlanych i dziesiÈtków innych sposobów na marnowanie czasu. JeĂli tylko znajdzie siÚ ktoĂ, kogo ta wiedza zainteresuje, dziÚki internetowi bÚdziesz mógï na niej zarobiÊ. ByÊ moĝe nie uda Ci siÚ zgromadziÊ miliona uĝytkowników. Jest raczej wysoce prawdopodobne, ĝe jeĂli zaïoĝysz stronÚ poĂwiÚconÈ robieniu na drutach z wyko- rzystaniem ĝóïtej weïny, zainteresowanie niÈ okaĝe tylko niewielki odsetek miïo- Ăników tej formy aktywnoĂci. Najprawdopodobniej bÚdÈ to jednak zapaleni ama- torzy robienia na drutach. To wïaĂnie tacy ludzie najczÚĂciej klikajÈ w reklamy, kupujÈ produkty oferowane w ramach relacji partnerskich i zapisujÈ siÚ na pïatnÈ subskrypcjÚ Twojego biuletynu. Nawet jeĂli zajmujesz siÚ bardzo wÈskÈ tematykÈ, omawianie pewnych zagadnieñ w internecie powoduje udostÚpnienie Twojej wiedzy wszystkim ludziom z caïego Ăwiata. DziÚki temu moĝesz zgromadziÊ dostatecznie szerokie grono uĝytkowników, aby zaczÈÊ zdobywaÊ pieniÈdze na dalszy rozwój dochodowej dziaïalnoĂci w sieci. Na tym polega wartoĂÊ dïugiego ogona — internet oferuje moĝliwoĂÊ zdoby- wania rentownych odbiorców nawet w przypadku najbardziej specjalistycz- nych tematów. Posiadana przez Ciebie wiedza ma okreĂlonÈ wartoĂÊ i moĝe siÚ staÊ punktem wyjĂcia do wygenerowania internetowego brzdÚk!. Znajdź swoją niszę Pierwszy krok jest najprostszy i najprzyjemniejszy. Odczuwana radoĂÊ najlepiej Ăwiadczy zaĂ o tym, ĝe robisz wszystko tak, jak naleĝy. Mimo wszystko nawet na tym etapie wiele osób podejmuje niewïaĂciwe decyzje. Juĝ dawno przestaïem liczyÊ ludzi, którzy podchodzÈ do mnie na konferen- cjach i warsztatach z pytaniem, jakiej tematyce powinni poĂwiÚciÊ swojÈ stronÚ internetowÈ. Nie potrafiÚ im pomóc w tej kwestii. Nie mam teĝ pojÚcia, co po- winno staÊ siÚ przedmiotem Twojej strony. MogÚ jedynie podaÊ zasadÚ obowiÈ- zujÈcÈ w przypadku wszystkich dochodowych stron internetowych — muszÈ byÊ poĂwiÚcone zagadnieniu, które interesuje ich wïaĂciciela i które sprawia mu radoĂÊ. Wyjątkowość = gotówka 25 Zapomnij na razie o pozornej wartoĂci danego zagadnienia. Zapomnij o tym, ĝe jedne tematy lepiej sprzyjajÈ zarobkowaniu niĝ inne. JeĂli stworzysz stronÚ wyïÈcznie z myĂlÈ o pieniÈdzach, w pierwszej chwili zapewne usïyszysz ciche brzdÚk!. Gdy jednak zdobÚdziesz wystarczajÈco szerokÈ wiedzÚ na temat dziaïal- noĂci internetowej, aby zarabiaÊ naprawdÚ powaĝne kwoty, zabraknie Ci pomysïów na nowe i ciekawe treĂci. BÚdziesz tym zagadnieniem do tego stopnia znudzony, ĝe w ogóle przestaniesz cokolwiek publikowaÊ. Utrzymywanie strony stanie siÚ dla Ciebie przykrym obowiÈzkiem, a wówczas moĝesz równie dobrze iĂÊ na etat. BÚdzie to dokïadnie tak samo bolesne doĂwiadczenie. W taki sposób zbyt wiele nie zarobisz — moĝesz byÊ pewien, ĝe gdy Ty znu- dzisz siÚ swojÈ stronÈ, w krótkim czasie znudzenie odczujÈ równieĝ jej czytelnicy. W internecie roi siÚ od szkieletów martwych stron, które zaïoĝono z myĂlÈ o za- robkowaniu, a które potem zostaïy porzucone i zapomniane. Ich twórcy po prostu zajÚli siÚ czymĂ innym. PoszukujÈc wïasnej niszy, nie myĂl o pieniÈdzach. Zapomnij o brzdÚk!. Na to wszystko przyjdzie jeszcze czas. PomyĂl raczej o tym, co CiÚ interesuje. Na czym upïywa Ci wiÚksza czÚĂÊ dnia? Co robisz w wolnym czasie? Jakie ksiÈĝki czytasz w wolnej chwili? Wszystkie te kwestie mogÈ staÊ siÚ tematem dochodowej strony internetowej — niewaĝne, czy gros czasu poĂwiÚcasz na wspi- naczkÚ górskÈ, czy na walkÚ z kosmitami na Xboksie. W praktyce wyglÈda to tak, ĝe wszystkie moĝliwoĂci moĝesz podzieliÊ na dwie kategorie: zwiÈzane z ĝyciem osobistym i ĝyciem zawodowym. Zagadnienia zwiÈzane z ĝyciem zawodowym zawsze stanowiÈ dobry wybór. Przecieĝ ktoĂ Ci juĝ pïaci za tÚ wiedzÚ. JeĂli jesteĂ hydraulikiem, dostajesz zle- cenia, poniewaĝ umiesz naprawiÊ cieknÈcy kran, a inni sobie z tym nie radzÈ. Jeĝeli jesteĂ pracownikiem administracyjnym, potrafisz utrzymywaÊ porzÈdek w biurze i organizowaÊ sobie papierkowÈ robotÚ. To wszystko wartoĂciowe umiejÚtnoĂci. A jeĂli jesteĂ lekarzem, prawnikiem lub ksiÚgowym… Chyba nie muszÚ mówiÊ, jak duĝÈ wartoĂÊ ma wiedza zgromadzona w Twojej gïowie. Bez wzglÚdu na to, jaki wykonujesz zawód, jakie masz doĂwiadczenie i wy- ksztaïcenie, dysponujesz pewnymi informacjami, dziÚki którym zarabiasz na ĝycie. Internet to miejsce, w którym moĝesz dzieliÊ siÚ tÈ wiedzÈ, a nastÚpnie — dziÚki internetowym systemom generowania przychodów — przeistaczaÊ jÈ w děwiÚk brzdÚk!. Do moich ulubionych naleĝy strona Tima Cartera — AsktheBuilder.com (rysunek 2.1). Tim zajmowaï siÚ kiedyĂ remontami i budowÈ domów, od dawna dziaïa teĝ w sieci. PierwszÈ stronÚ zaïoĝyï w 1993 roku i od tamtej pory wielo- krotnie poddawaï jÈ przeróbkom. Nie zmieniïy siÚ tylko poruszane przez Tima zagadnienia oraz jakoĂÊ publikowanych treĂci. Jego artykuïy pojawiajÈ siÚ w gazetach na terenie caïych Stanów Zjednoczonych. Tim zrezygnowaï nawet z kontynuowania kariery w stacjach radiowych, by móc skoncentrowaÊ siÚ na bardziej dochodowej dziaïalnoĂci: na prowadzeniu wïasnej strony internetowej. 26 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi Rysunek 2.1. Strona AsktheBuilder.com Tima Cartera to świetny przykład możliwości zarobkowania dzięki posiadanej wiedzy zawodowej. Zwróć uwagę na banner reklamowy, okno wyszukiwania Google, e-booki, biuletyn i e-sklep. To tylko kilka przykładowych rozwiązań, dzięki którym Tim generuje w sieci dźwięk brzdęk! Tim publikuje treĂci, w których wyjaĂnia, jak budowaÊ regaïy, kïaĂÊ pïytki, wykañczaÊ stopnie schodów i robiÊ wiele innych rzeczy. CzÚĂÊ tych informacji pojawia siÚ w artykuïach, a czÚĂÊ w formie materiaïów wideo, które moĝna równieĝ oglÈdaÊ w serwisie YouTube. To cenne informacje. GdybyĂ chciaï siÚ tego wszystkiego nauczyÊ, prawdopo- dobnie musiaïbyĂ wykupiÊ jakiĂ kosztowny kurs. GdybyĂ chciaï zleciÊ komuĂ te prace, teĝ musiaïbyĂ siÚ liczyÊ ze sporym wydatkiem. Tim przez wiele lat szkoliï siÚ i zdobywaï doĂwiadczenie, by móc dzisiaj dzieliÊ siÚ z nami swojÈ wiedzÈ. Tim przekazuje nam informacje bezpïatnie i korzysta z internetowych syste- mów generowania przychodu w celach zarobkowych. PodobnÈ strategiÚ realizuje Carolyn E. Wright, wïaĂcicielka strony PhotoAttor- ney.com. Carolyn amatorsko zajmuje siÚ fotografiÈ, a jednoczeĂnie rozwija swojÈ karierÚ w zawodzie prawnika specjalizujÈcego siÚ w przepisach dotyczÈcych fo- tografii. Prowadzi stronÚ internetowÈ w formie bloga i zamieszcza na niej teksty dotyczÈce prawa i fotografii wïaĂnie (rysunek 2.2). I znów mamy do czynienia z wartoĂciowymi informacjami. Gdy Carolyn opisuje ostatnie procesy sÈdowe dotyczÈce fotografii, ludzie zajmujÈcy siÚ ro- bieniem zdjÚÊ (w szczególnoĂci profesjonalni fotografowie) odnajdujÈ w jej ar- tykuïach niezwykle cenne wiadomoĂci. Prawnicy ĝÈdajÈ ogromnych kwot za porady, które Carolyn rozdaje za darmo. Co zatem otrzymuje w zamian? Wyjątkowość = gotówka 27 Rysunek 2.2. PhotoAttorney.com, blog Carolyn E. Wright. Zobacz, jak prawnik zarabia na swojej wiedzy zawodowej Z pewnoĂciÈ uzyskuje korzyĂÊ na pïaszczyěnie brandingu. Jeĝeli zdjÚcia ja- kiegoĂ fotografa zostanÈ wykorzystane bez jego zgody albo gdy niezadowolony klient pozwie go do sÈdu, fotograf bÚdzie musiaï skorzystaÊ z reprezentacji praw- nej, a wtedy jako pierwsza przyjdzie mu na myĂl firma Carolyn. Sama strona koncentruje siÚ na czymĂ innym. PojawiajÈ siÚ na niej informacje o odczytach wygïaszanych przez Carolyn, o organizowanych przez niÈ warsztatach, o ksiÈĝ- kach jej autorstwa (poĂwiÚconych zarówno prawu, jak i fotografii) oraz o pakie- towych ofertach usïug prawniczych (rejestracja znaków towarowych, windykacja dïugów, konsulting), a takĝe linki partnerskie dostarczane przez Amazon. Sama strona internetowa raczej nie pozwoli Carolyn zrezygnowaÊ ze Ăwiad- czenia profesjonalnych usïug prawniczych, pozwoli jej natomiast wykorzystywaÊ posiadanÈ wiedzÚ do generowania dodatkowych strumieni przychodu. Moĝna zarabiaÊ w sieci, wykorzystujÈc na stronie swojÈ wiedzÚ zawodowÈ — co do tego nie ma najmniejszych wÈtpliwoĂci. Jednak ten sam efekt moĝna osiÈgnÈÊ, korzystajÈc z wiedzy na temat tego, co CiÚ po prostu interesuje. Carolyn E. Wright realizuje i tÚ strategiÚ. Wybraïa sobie niszÚ na rynku usïug prawniczych, która szczególnie interesuje jÈ jako fotografa. Oznacza to, ĝe czerpie ze swojej pracy jeszcze wiÚcej przyjemnoĂci, niĝ gdyby zajmowaïa siÚ prawnymi aspektami rynku nieruchomoĂci albo pra- wem patentowym. Wybraïa wÈskie zagadnienie pokrywajÈce siÚ z jej osobistymi zainteresowaniami, dziÚki czemu jej blog stanowi ciekawÈ lekturÚ i zyskuje kolejnych czytelników. Nie wszyscy majÈ jednak tyle szczÚĂcia co Carolyn E. Wright. Wiele osób zawodowo zajmuje siÚ czymĂ, co lubi (jeĂli dopisaïo im szczÚĂcie), a potem w weekend robiÈ oni coĂ zupeïnie innego, co sprawia im jeszcze wiÚkszÈ frajdÚ. 28 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe dziÚki informacjom na ten temat równieĝ moĝna zarabiaÊ w sieci. W zasadzie to wïaĂnie w tym obszarze internet oferuje nam najwiÚksze moĝ- liwoĂci. W Ăwiecie offline bardzo trudno zarabia siÚ na swoim hobby. Wiele osób marzy o tym, by zawodowo zajmowaÊ siÚ pisaniem ksiÈĝek, projektowaniem gier kom- puterowych lub robieniem zdjÚÊ. W przypadku najbardziej interesujÈcych i ekscy- tujÈcych zawodów zawsze trzeba liczyÊ siÚ z ostrÈ konkurencjÈ — tak wiele osób chce siÚ tym zajmowaÊ, ĝe ceny i wynagrodzenia spadajÈ do niskiego poziomu. DziĂ dziÚki internetowi kaĝdy moĝe zarabiaÊ na swoim hobby. Bodaj najwiÚkszÈ sïawÚ z tytuïu zastosowania takiej metody zarobkowania zyskaï sobie Darren Rowse. Kiedy w 2002 roku zaïoĝyï blog TheLivingRoom.org, planowaï pisanie czegoĂ w rodzaju osobistego pamiÚtnika, w którym poruszaïby tematy zwiÈzane z ĝyciem w jego rodzinnej Australii, politykÈ i KoĂcioïem. Nie oczekiwaï, ĝe zacznie w ten sposób zarabiaÊ, jednak jego strona zyskaïa sporÈ popularnoĂÊ wĂród czïonków chrzeĂcijañskiego ruchu Emerging Church w Au- stralii. Pisaï o tym, co byïo dla niego waĝne, a wiÚc na jego stronÚ trafiali ludzie, dla których poruszane tam problemy równieĝ miaïy istotne znaczenie. Rok póěniej Darren zaïoĝyï kolejny blog, tym razem poĂwiÚcony aparatom cyfrowym. Planowaï wykorzystywaÊ go jako miejsce prezentacji swoich wybra- nych zdjÚÊ, po pewnym czasie stwierdziï jednak, ĝe gdy tylko zamieszcza recenzjÚ jakiegoĂ aparatu, liczba odwiedzin strony roĂnie dwudziestokrotnie. ZaczÈï zatem zamieszczaÊ wiÚcej takich recenzji i gromadziï coraz wiÚksze grono czytelników. W paědzierniku 2003 roku Darren wzbogaciï stronÚ o reklamy AdSense i wtedy wszystko zaczÚïo siÚ na powaĝnie, choÊ z poczÈtku raczej powoli. W pierwszym miesiÈcu, nawet pomimo tysiÚcy odwiedzin dziennie, Darren zarabiaï okoïo 1,40 dolara dziennie. Wystarczaïo to na pokrycie kosztów serwera, ale na niewiele wiÚcej. Postanowiï jednak wytrwaÊ w swoich staraniach i przyglÈdaï siÚ, jak jego dochody z reklam rosnÈ. W grudniu zarabiaï juĝ 6 dolarów dziennie, w styczniu 9, a w lutym 10 dolarów. W kolejnym miesiÈcu jego dochody wzrosïy o 50 . Dzisiaj Digital Photography School (www.digital-photography-school.com) oraz druga strona Darrena, ProBlogger (www.problogger.com), osiÈgajÈ ponad 100 tysiÚcy wyĂwietleñ dziennie i co miesiÈc generujÈ ponad 20 tysiÚcy dolarów przychodu z samych reklam. Warto podkreĂliÊ, ĝe to tylko dwa z wielu innych blogów prowadzonych obec- nie przez Darrena. Przedstawiïem niniejszym znakomite przykïady stron, które moĝe zbudowaÊ dosïownie kaĝdy. Darren nie jest profesjonalnym fotografem. W sieci nie brakuje ludzi dysponujÈcych znacznie bardziej rozlegïÈ wiedzÈ na ten temat i robiÈcych lepsze zdjÚcia. DziĂ Darren tworzy tylko niewielki uïamek treĂci publikowanych na stronie Digital Photography School. Woli udostÚpniaÊ miejsce innym fotogra- fom, zamieszczajÈcym tam swoje teksty w zamian za moĝliwoĂÊ wypromowania wïasnej osoby, którÈ dajÈ jedynie tak popularne blogi. Wyjątkowość = gotówka 29 Darren wybraï temat, który go pasjonuje, o którym sporo wie i o którym lubi pisaÊ. Pasja ta uwidacznia siÚ w jakoĂci treĂci zamieszczanych na jego stronie. Jego zaangaĝowanie przyciÈga na stronÚ bloga równie zaangaĝowanych czytelników. DziĂ Darren zajmuje siÚ blogowaniem zawodowo. Oprócz Digital Photography School jest równieĝ zaïoĝycielem b5media, grupy okoïo trzystu blogów poĂwiÚ- conych róĝnym zagadnieniom. DziÚki temu zgromadziï wiele bezcennej wiedzy o tym, jak tworzyÊ popularne strony internetowe. Informacje te udostÚpnia za poĂrednictwem www.ProBlogger.com, dodatkowo zarabiajÈc dziÚki reklamom i linkom partnerskim. Digital Photography School to blog poĂwiÚcony pasji Darrena, a ProBlogger jest blogiem poĂwiÚconym jego zawodowi. Darren zarabia na obu. Wartość Twojej niszy, czyli jak słowa kluczowe mogą wpłynąć na lepszą wycenę Twojej pasji Strony internetowe poĂwiÚcone zarówno Twojej pasji, jak i Twojemu zawodowi oferujÈ potencjaï zarobkowy, nie oznacza to jednak, ĝe zawsze pozwalajÈ zarobiÊ tyle samo. Najwaĝniejszymi czynnikami decydujÈcymi o wartoĂci strony sÈ: x treĂci, x ruch, x systemy generowania przychodów. Zagadnienie treĂci wiÈĝe siÚ z ich jakoĂciÈ i iloĂciÈ (im czÚĂciej publikujesz, tym wiÚcej uzyskasz wyĂwietleñ), ale takĝe z ich tematykÈ. Pewne zagadnienia sÈ po prostu bardziej opïacalne niĝ inne. Usïyszysz děwiÚk brzdÚk!, zakïadajÈc stronÚ internetowÈ poĂwiÚconÈ dowolnej tematyce, jednak sam ten děwiÚk nie powie Ci, ile pieniÚdzy wpïywa do Twojej kasy — bÚdziesz musiaï to policzyÊ. Darren Rowse przekonaï siÚ o tym bardzo szybko. Jego pierwszy blog, po- ĂwiÚcony gïównie kwestiom duchowoĂci, pozwoliï mu zgromadziÊ grono odbior- ców. Poruszane tam zagadnienia nie miaïy jednak wiÚkszej wartoĂci komercyjnej, wiÚc i dochody z tej strony byïy niewielkie. Na przykïad na stronie poĂwiÚconej Biblii pojawiajÈ siÚ gïównie reklamy kur- sów biblijnych. OrganizujÈ je zwykle stowarzyszenia typu non profit lub grupy religijne, które nie dysponujÈ zbyt duĝymi Ărodkami na finansowanie reklam internetowych oraz niewiele korzystajÈ na pozyskiwaniu potencjalnych klientów. Reklamodawca zapïaci zatem za jedno klikniÚcie relatywnie niewiele. Kiedy Darren zaczÈï pisaÊ recenzje aparatów, pozyskaï nie tylko dodatkowych odwiedzajÈcych, lecz równieĝ lepiej opïacane reklamy. Czytelnik recenzji aparatu fotograficznego to dokïadnie ten typ klienta, na jakim zaleĝy sklepom oferujÈcym aparaty. Sklepy ze sprzÚtem fotograficznym bÚdÈ chÚtnie konkurowaÊ ze sobÈ o moĝliwoĂÊ przedstawienia siÚ takim czytelnikom i podstawienia im pod nos ïÈcza prowadzÈcego na ich stronÚ. W efekcie zarobisz znacznie wiÚcej za kaĝdym 30 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi razem, gdy jeden z Twoich czytelników postanowi kliknÈÊ w reklamÚ — istnieje bowiem spora szansa, ĝe jakiĂ odsetek odwiedzajÈcych zdecyduje siÚ zapïaciÊ reklamodawcy wiÚkszÈ kwotÚ za nowy aparat. Tutaj moĝe siÚ pojawiÊ pewien problem. W sieci aĝ roi siÚ od firm oferujÈcych listy najlepiej opïacanych sïów kluczowych w reklamach AdSense. Takie zesta- wienia wydajÈ siÚ bardzo przydatne. Dowiesz siÚ z nich, ĝe strona poĂwiÚcona na przykïad „zakupowi produktów strukturyzowanych” pozwala uzyskaÊ 53,48 dolara za kaĝde klikniÚcie w reklamÚ AdSense, strona poĂwiÚcona „pomocy prawnej po prowadzeniu pod wpïywem” pozwala pozyskaÊ reklamy warte 50 dolarów, a „leczenie miÚdzybïoniaka opïucnej” umoĝliwia zarobienie 46,14 dolara za kaĝde klikniÚcie w reklamÚ. W porównaniu z wiÚkszoĂciÈ reklam, które pozwalajÈ zarobiÊ dolara lub dwa za jedno klikniÚcie, powyĝsze kwoty wydajÈ siÚ zawrotne. WystarczÈ trzy lub cztery klikniÚcia dziennie, aby miesiÚcznie uzyskaÊ 6 tysiÚcy dolarów dodatkowe- go dochodu. Gdyby tylko byïo to takie proste. Strategia ta moĝe siÚ okazaÊ skuteczna — przynajmniej przez jakiĂ czas. Moĝesz stworzyÊ stronÚ internetowÈ poĂwiÚconÈ produktom strukturyzowanym — cokolwiek by to nie byïo — i zamieĂciÊ na niej reklamy AdSense. Jeĝeli przez dïuĝszy czas zdoïasz publikowaÊ coĂ mÈdrego na ten temat (pozyskanie odbiorców zajmuje trochÚ czasu), byÊ moĝe uda Ci siÚ coĂ zarobiÊ. Nie jest to jednak przyjemna praca. Pisanie o czymĂ, co nie sprawia Ci radoĂci, stanie siÚ dla Ciebie po prostu pracÈ — trudno Ci bÚdzie przez dïuĝszy czas konsekwentnie wykonywaÊ jÈ na tyle dobrze, by na tym zarabiaÊ. Nie oznacza to jednak, ĝe nie moĝesz próbowaÊ pisaÊ na jakiĂ temat tylko ze wzglÚdu na dobrze pïatne sïowa kluczowe. Po prostu ja nie polecam takiego rozwiÈzania. SÈdzÚ, ĝe z perspektywy czasu lepiej wybraÊ temat, który wydaje Ci siÚ przyjemny. ByÊ moĝe otrzymasz mniej pieniÚdzy za kaĝde kolejne brzdÚk!, za to odgïos ten bÚdzie rozbrzmiewaï znacznie czÚĂciej. Najwaĝniejsze wydaje siÚ jednak to, ĝe bÚdziesz siÚ dobrze bawiï i nie bÚdziesz chciaï przestaÊ. Poza tym moĝesz podjÈÊ pewne kroki zmierzajÈce do tego, aby opisywane przez Ciebie zagadnienia naleĝaïy do tych najlepiej opïacanych. To waĝne. Ogólny blog poĂwiÚcony fotografii moĝe przyciÈgaÊ reklamy agencji sprzedaĝy zdjÚÊ oraz sklepów ze sprzÚtem. Blog o fotografowaniu koni moĝe z kolei przyciÈgnÈÊ reklamy stadnin oraz hodowców, a te naleĝÈ do znacznie lepiej opïacanych! PoszukujÈc tematów, którym mógïbyĂ poĂwiÚciÊ swoje wpisy, powinieneĂ zorientowaÊ siÚ, na jakiego typu reklamach moĝna szczególnie dobrze zarobiÊ. DziÚki temu ïatwiej bÚdzie Ci zmaksymalizowaÊ uzyskiwane przychody. W tym miejscu warto podkreĂliÊ, ĝe Google nie poinformuje CiÚ, ile pieniÚdzy otrzymujesz za jedno klikniÚcie w danÈ reklamÚ. PowinieneĂ równieĝ wystrzegaÊ siÚ sytuacji, w której Google zostaïby jedynym dostawcÈ reklam na Twojej stro- nie. Bez wzglÚdu na to, skÈd biorÈ siÚ Twoje reklamy, zawsze powinieneĂ ĂledziÊ generowane przez nie przychody oraz liczbÚ klikniÚÊ. Wyjątkowość = gotówka 31 Tym musisz siÚ zajÈÊ we wïasnym zakresie. Zestawienia wartoĂci sïów klu- czowych dadzÈ Ci tylko ogólny obraz sytuacji, pozwolÈ poznaÊ przybliĝonÈ war- toĂÊ danego sïowa kluczowego czy zagadnienia. W praktyce kwoty te podlegajÈ nieustannym zmianom i osiÈgajÈ róĝne wysokoĂci dla róĝnych stron. Google ko- rzysta z modelu Smart Pricing, który bierze pod uwagÚ nie tylko kwotÚ zadekla- rowanÈ przez reklamodawcÚ pragnÈcego pojawiÊ siÚ na innych stronach, lecz równieĝ dziaïania podejmowane przez internautów po wejĂciu na stronÚ rekla- modawcy. Im wiÚkszÈ wartoĂÊ majÈ dla reklamodawcy kierowani przez Ciebie odwiedzajÈcy, tym wiÚcej dostaniesz pieniÚdzy. Strona kierujÈca uĝytkowników majÈcych niewiele wspólnego z danym zagadnieniem bÚdzie otrzymywaÊ za jedno klikniÚcie bardzo drobne kwoty, nawet jeĂli reklamodawca zadeklarowaï wyĝ- szÈ cenÚ. Po wybraniu ogólnego zagadnienia, któremu zostanie poĂwiÚcona Twoja stro- na internetowa, powinieneĂ zaczÈÊ poruszaÊ róĝne podtematy i obserwowaÊ, jakie przychody generujÈ. Darren Rowse zauwaĝyï, ĝe najkorzystniej wypadajÈ recenzje aparatów — po jakimĂ czasie Ty równieĝ powinieneĂ zaobserwowaÊ, ĝe pewne tematy bardziej interesujÈ czytelników i pozwalajÈ osiÈgaÊ najwiÚksze przychody z reklam. Nisze są w porządku, ale mikronisze dają lepszy efekt brzdęk! Zaïóĝmy, ĝe interesujesz siÚ ogrodnictwem. Co weekend udajesz siÚ do centrum ogrodniczego, kupujesz masÚ roĂlinek i spÚdzasz pozostaïy wolny czas na okopy- waniu drzew, ukïadaniu w ziemi systemów nawadniajÈcych, przycinaniu gaïÚzi, pieleniu, osïanianiu roĂlin ĂcióïkÈ i wykonywaniu róĝnych innych czynnoĂci, które podejmujÈ ogrodowi zapaleñcy, aby ich rabatki wyglÈdaïy jak najlepiej. Mnie to w ogóle nie krÚci, ale powiedzmy, ĝe Ciebie tak. Rejestrujesz siÚ na stronie Blogger.com i piszesz kilka artykuïów na temat ogrodnictwa. DoïÈczasz równieĝ do programu Google AdSense, otrzymujesz swój kod, zamieszczasz go na stronie i optymalizujesz wszystko w taki sposób, aby reklamy dobrze komponowaïy siÚ z rozkïadem strony. Zostawiasz komen- tarze na innych blogach poĂwiÚconych ogrodnictwu i doïÈczasz do dyskusji na forach, informujÈc w ten sposób Ăwiat o swoim istnieniu. Istnieje spora szansa, ĝe pierwsze brzdÚk! rozlegnie siÚ jeszcze w pierwszym tygodniu Twojej aktywnoĂci. Pewnego piÚknego poranka zerkniesz na swoje sta- tystyki AdSense i stwierdzisz, ĝe w kolumnie pokazujÈcej caïkowity dochód wartoĂÊ 0,00 zmieniïa siÚ na 0,10. BrzdÚk! W porzÈdku, najgïoĂniejsze brzdÚk! na Ăwiecie to nie bÚdzie. Pewnie pomyĂlisz sobie, ĝe taka kwota nie odmieni Twojego ĝycia. Otóĝ odmieni — musisz jej tylko na to pozwoliÊ. Zapomnij o kwotach i skoncentruj siÚ na zasadzie. NapisaïeĂ kilka artykuïów na interesujÈcy CiÚ temat i zarobiïeĂ na tym pieniÈdze w sieci. Na razie to drobna kwota, wystarczy jednak odrobina cierpliwoĂci… a juĝ niedïugo za- cznie ona rosnÈÊ, a děwiÚk brzdÚk! bÚdzie rozlegaï siÚ coraz gïoĂniej. 32 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi PrzystÚpujesz wiÚc do pisania kolejnych artykuïów. Zwracasz uwagÚ na opty- malizacjÚ w wyszukiwarkach internetowych i korzystasz z programów wymiany linków w celu generowania ruchu na stronie. Im wiÚkszy ruch na stronie, tym wiÚksze przychody. Monitorujesz równieĝ wyniki osiÈgane dziÚki poszczególnym tekstom. AdSense oferuje Kanaïy, czyli narzÚdzie umoĝliwiajÈce monitorowanie skutecznoĂci po- jedynczych jednostek reklamowych. Musisz utworzyÊ osobne kanaïy dla artyku- ïów poĂwiÚconych drzewkom owocowym, kwiatom, pielÚgnacji trawnika i pielÚ- gnacji bonsai. NastÚpnie porównujesz te kanaïy i stwierdzasz, ĝe najlepsze efekty przynoszÈ teksty na temat drzewek bonsai. Po opublikowaniu kaĝdego takiego artykuïu odnotowujesz wzmoĝony ruch na stronie, wspóïczynnik klikalnoĂci (od- setek internautów, którzy kliknÈ w reklamÚ) roĂnie ze standardowych 2,5 do 3,5 procent, a Ărednia cena jednego klikniÚcia w reklamy towarzyszÈce tym artyku- ïom wynosi okoïo 1 dolara zamiast 60 centów, które dostajesz zwykle za teksty na inne tematy. ¥wietnie. Masz juĝ blog ogrodniczy, na którym zarabiasz, a ponadto potrafisz wskazaÊ konkretny temat cechujÈcy siÚ ponadprzeciÚtnie wysokÈ rentownoĂciÈ. Sïyszysz prawdziwe brzdÚk!. Moĝesz kontynuowaÊ dotychczasowÈ aktywnoĂÊ, dbajÈc o to, by zamieszczaÊ jak najwiÚcej wpisów poĂwiÚconych drzewkom bonsai. Moĝesz jednak zachowaÊ siÚ jeszcze sprytniej. Wiesz, ĝe drzewka bonsai to zaledwie niewielki wycinek sztuki ogrodniczej, zdajesz sobie jednak sprawÚ, ĝe jest to zagadnienie na tyle obszerne, iĝ moĝe staÊ siÚ przedmiotem samodzielnej strony. Zakïadasz zatem drugi darmowy blog na Bloggerze, tym razem poĂwiÚcony wyïÈcznie drzewkom bonsai. Wspominasz o nim na pierwszym blogu, aby skierowaÊ tam zaintereso- wanych internautów, a potem powtarzasz dotychczasowy cykl: publikujesz treĂci, doïÈczasz kod AdSense i monitorujesz osiÈgane rezultaty. Poniewaĝ Twoja nowa strona dotyczy wyïÈcznie drzewek bonsai, nie ma wÈtpliwoĂci co do tego, ĝe przyciÈga ona grono osób bardzo zainteresowanych tym tematem. Oznacza to, ĝe wiÚkszy odsetek odwiedzajÈcych zdecyduje siÚ klik- nÈÊ w reklamy pochodzÈce od hodowców bonsai oraz sprzedawców akcesoriów do ich pielÚgnacji. Sïowa kluczowe bÚdÈ charakteryzowaÊ siÚ wiÚkszÈ trafnoĂciÈ, a strona bÚdzie siÚ rozwijaÊ, stopniowo poprawiajÈc pozycjÚ w rankingach wy- szukiwarek. Z uwagi na wÈski zakres specjalizacji zostanie zapewne wspomniana na innych stronach o podobnej tematyce, co dla Ciebie bÚdzie oznaczaÊ dodat- kowy ruch i jeszcze wiÚksze zyski. Tak to zwykle dziaïa w sieci. Im bardziej sprecyzowanÈ tematykÚ poruszasz na stronie i im bardziej zapalone grono odbiorców przyciÈgasz, tym wiÚkszym potencjaïem marketingowym dysponuje Twój projekt i tym wiÚkszÈ wartoĂÊ majÈ Twoi internauci dla firm dziaïajÈcych w danej niszy. Przede wszystkim musisz zatem zdecydowaÊ, czy chcesz stworzyÊ niszowÈ stronÚ nawiÈzujÈcÈ do Twojej wiedzy zawodowej, czy raczej stronÚ poruszajÈcÈ tematykÚ zwiÈzanÈ z Twoimi osobistymi zainteresowaniami i pasjami. Wyjątkowość = gotówka 33 Druga decyzja, którÈ podejmiesz jakiĂ czas po zaistnieniu w sieci, bÚdzie dotyczyÊ tego, jakÈ mikroniszowÈ dziedzinÈ bÚdziesz siÚ zajmowaÊ. Owszem, bÚdziesz musiaï pisaÊ dwa blogi, powinna to byÊ jednak czysta przyjemnoĂÊ, poniewaĝ wybraïeĂ zagadnienia, które CiÚ interesujÈ. Poza tym z uwagi na uzyskiwane przychody dziaïalnoĂÊ ta bÚdzie siÚ opïacaÊ. Najlepsze w tym wszystkim jest to, ĝe fakt posiadania pierwszej popularnej strony zdecydowanie uïatwia uruchomienie kolejnej. Kiedy Darren Rowse zaïoĝyï Twitip.com, blog poĂwiÚcony Twitterowi, w ciÈgu tygodnia zgromadziï 1000 subskrybentów swojego kanaïu RSS. Internauci chÚtnie siÚ zapisywali, ponie- waĝ znali juĝ jego blog ProBlogger i wychodzili z zaïoĝenia, ĝe równieĝ na swoim nowym blogu Darren bÚdzie publikowaï ciekawe informacje. PoszerzajÈc zakres dziaïalnoĂci internetowej o nowe zagadnienia, powi- nieneĂ zaobserwowaÊ, ĝe rozwój przychodzi Ci coraz ïatwiej. Nie jesteś taki wyjątkowy — budowanie swojej społeczności PiszÈc ten rozdziaï, chciaïem Ci wyjaĂniÊ, dlaczego wszystko to, co CiÚ interesuje, ma pewnÈ konkretnÈ wartoĂÊ. Bez wzglÚdu na to, czy jesteĂ budowlañcem, czy prawnikiem, dysponujesz pewnÈ wiedzÈ zawodowÈ, na której moĝesz zarobiÊ w sieci. Ogrodnictwo i fotografia to pasje, na których moĝesz zarobiÊ w internecie. Kaĝdy ma jakiĂ niepowtarzalny zestaw zainteresowañ, niepowtarzalny stopieñ pasjonowania siÚ tymi zagadnieniami, niepowtarzalny zbiór informacji na ich temat i niepowtarzalny sposób ich opisywania. Same zainteresowania nie sÈ natomiast wyjÈtkowe. Jeĝeli jako jedyny czïo- wiek na Ăwiecie fascynujesz siÚ Ăciegami stosowanymi w szyciu ĝagli staroĝyt- nych greckich trirem, prawdopodobnie nie zarobisz na tej pasji. Nie bÚdziesz miaï odwiedzajÈcych, a program AdSense spojrzy na Twoje treĂci, wzruszy ramionami i wygeneruje coĂ tylko pozornie zwiÈzanego z tym tematem. Jeĝeli natomiast znajdÈ siÚ na Ăwiecie ludzie podzielajÈcy Twoje zaintereso- wania, Ty znajdziesz odbiorców i stworzysz spoïecznoĂÊ, a Twoi reklamodawcy zyskajÈ rynek. SpoïecznoĂÊ to coĂ wiÚcej niĝ tylko zbieranina ludzi. To grupa o wspólnych zainteresowaniach i wspólnych celach. Zainteresowania te mogÈ dotyczyÊ ogrod- nictwa, wyrobu biĝuterii, wyludnionych miast w Stanach Zjednoczonych lub dowolnej innej kwestii. Celem moĝe byÊ posiadanie lepszego ogrodu, wyrób biĝu- terii na sprzedaĝ albo odnajdywanie kolejnych opuszczonych miast. Zaintereso- wania i cele nie sÈ jednak najwaĝniejsze. Najwaĝniejsze jest to, aby czïonkowie spoïecznoĂci czuli siÚ ze sobÈ blisko zwiÈzani, by mieli poczucie przynaleĝnoĂci. Tego rodzaju poczucie bliskoĂci pomoĝe Twojej stronie przez dïuĝszy czas zacho- waÊ impet, poniewaĝ mniej uĝytkowników bÚdzie skïonnych odejĂÊ na konku- rencyjne strony. WïaĂnie dlatego firmy oferujÈ swoim klientom plany czïon- kowskie i programy lojalnoĂciowe, nagradzajÈc ich w ten sposób za wiernoĂÊ. PowinieneĂ robiÊ wszystko, co tylko w Twojej mocy, aby zachowaÊ integralnoĂÊ Twojej wspólnoty. Grupa ludzi zainteresowanych drzewkami bonsai, fotografiÈ, 34 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi drobnymi pracami domowymi lub dowolnym innym zagadnieniem poruszanym na Twojej stronie powinna widzieÊ w Twojej osobie jednego ze swoich liderów. Powinni wychodziÊ z zaïoĝenia, ĝe Twoja strona jest gïównym i podstawowym ěródïem informacji na interesujÈcy ich temat. Po osiÈgniÚciu tego celu bÚdziesz bez wiÚkszego wysiïku generowaÊ na swojej stronie znaczny ruch. Ludzie bÚdÈ nieustannie rozmawiaÊ na Twój temat. Cena reklam na Twojej stronie poszybuje w górÚ, a Ty zaobserwujesz, ĝe dalszy rozwój i uzyskiwanie kolejnych przychodów stajÈ siÚ niezwykle ïatwe. KiedyĂ stosunkowo trudno byïo przeksztaïciÊ czytelników w spoïecznoĂÊ. Mo- gïeĂ zapoznaÊ siÚ ze statystykami strony i dowiedzieÊ siÚ najróĝniejszych rzeczy o swoich odwiedzajÈcych. MogïeĂ dowiedzieÊ siÚ, gdzie siÚ znajdujÈ, jakiego sïowa kluczowego uĝyli w wyszukiwarce, z jakiej strony do Ciebie trafili, a nawet z jakiej korzystali przeglÈdarki, wyĂwietlajÈc TwojÈ stronÚ. Tak naprawdÚ jednak nie miaïeĂ szansy ich poznaÊ. Byli jedynie numerkami w statystykach, bezosobowymi danymi liczbowymi, które decydowaïy o Twoich miesiÚcznych przychodach z dziaïalnoĂci online. Teraz wszystko siÚ zmieniïo. Dzisiaj odwiedzajÈcy stali siÚ konkretnymi osobami. W zamieszczonych przez nich komentarzach moĝesz zobaczyÊ, jak majÈ na imiÚ. Moĝesz poczytaÊ o ich ĝyciu na Twitterze, moĝesz zostaÊ ich znajomym na Facebooku, moĝesz nawet nawiÈzywaÊ z nimi profesjonalne relacje za poĂrednictwem serwisu LinkedIn. Wszystkie te elementy majÈ duĝe znaczenie dla sukcesu strony internetowej. Internauci majÈ dziĂ do wyboru multum róĝnych stron, wiÚc jeĂli chcesz zapew- niÊ swojemu przedsiÚwziÚciu szanse rozwoju, musisz przez caïy czas podtrzy- mywaÊ zainteresowanie Twoich odwiedzajÈcych, zapewniaÊ im rozrywkÚ i dbaÊ o ich zaangaĝowanie. Postaraj siÚ, by Twoi odwiedzajÈcy postrzegali CiÚ jako internetowego przyjaciela, a nie jako kolejne ěródïo informacji, do którego trzeba od czasu do czasu zajrzeÊ. Lektura Twoich treĂci powinna staÊ siÚ dla nich takim samym elementem codziennej rutyny jak sprawdzanie poczty czy konta na Facebooku. Przede wszystkim zachÚcaj odwiedzajÈcych do zamieszczania komentarzy na Twojej stronie internetowej. W zasadzie internauci robiÈ to sami z siebie — i bar- dzo dobrze! Zawsze miïo jest zobaczyÊ efekt brzdÚk! w statystykach swojej strony, niemniej kiedy otrzymujesz od innych nieoczekiwane komentarze w stylu: „¥wietny wpis!” lub „Znakomity artykuï”, wtedy naprawdÚ czujesz, ĝe jesteĂ na wïaĂciwym kursie. Tego rodzaju komentarze ïechczÈ nasze ego, ale przecieĝ zaleĝy nam na czymĂ wiÚcej. Najlepiej byïoby, gdyby internauci wyraĝali swoje opinie i kontynuowali rozpoczÚtÈ przez Ciebie dyskusjÚ. Jeĝeli napisaïeĂ post o zasadach wytwarzania dobrego kompostu, chciaïbyĂ, aby do rozmowy wïÈczyli siÚ inni ogrodnicy i podzielili siÚ swoimi wskazówkami w kwestii kompostowania. Jeĝeli wyraziïeĂ swojÈ opiniÚ na temat haïasu emitowanego przez elektryczne przycinarki do ĝy- wopïotów, chciaïbyĂ siÚ dowiedzieÊ, czy inni podzielajÈ Twoje zdanie, czy teĝ nie. Przede wszystkim zaleĝy Ci jednak na tym, by komentarze na Twoim blogu zostawiali profesjonaliĂci. Taki komentarz to najlepszy dowód na to, ĝe prowa- Wyjątkowość = gotówka 35 dzisz wpïywowy i powaĝany blog, który oferuje treĂci niedostÚpne nigdzie in- dziej — nawet jeĂli to nie Ty jesteĂ ich autorem. Moĝesz podjÈÊ okreĂlone kroki, które zachÚcajÈ do zamieszczania komentarzy. Najprostszym z nich wydaje siÚ poruszanie tematów kontrowersyjnych. W kaĝdej niszy znajdzie siÚ jakaĂ kwestia, która wzbudza silne emocje. Wydawcy nowych stron internetowych wiedzÈ, ĝe wystarczy opublikowaÊ tekst poĂwiÚcony aborcji, Izraelowi albo sïuĝbie zdrowia, aby otrzymaÊ pod spodem wiele stron komenta- rzy. Jeĝeli natomiast napiszÈ o cenie chipsów ziemniaczanych w Szwecji, raczej nie powinni siÚ spodziewaÊ odzewu. OczywiĂcie nie powinieneĂ publikowaÊ wyïÈcznie kontrowersyjnych tekstów. ByïbyĂ wówczas zdecydowanie zbyt przewidywalny. Z pewnoĂciÈ jednak nie za- szkodzi wiedzieÊ, jakie tematy do gïÚbi poruszÈ Twoich odbiorców. PowinieneĂ równieĝ wiedzieÊ, jakie skutki wywoïa tego rodzaju wzburzenie. Mój wïasny blog, JoelComm.com, dotyczy gïównie przedsiÚbiorczoĂci i marke- tingu internetowego. Co pewien czas zdarza mi siÚ jednak napisaÊ o czymĂ, co wywoïuje we mnie silne emocje. Taki wpis moĝe dotyczyÊ polityki, biznesu lub ludzi, którzy wychodzÈ z toalety, nie umywszy rÈk. Tego typu teksty zawsze generujÈ mnóstwo komentarzy, czasami jednak irytujÈ teĝ moich czytelników — szczególnie tych, którzy nie myjÈ rÈk (juĝ oni wiedzÈ, o kim mówiÚ). Porusza- nie kontrowersyjnych tematów moĝe doprowadziÊ do utraty kilku uĝytkowni- ków, którzy bÚdÈ mieli wyraěnie odwrotne zdanie w danej kwestii, w ogólnym rozrachunku jest to jednak dziaïanie opïacalne. Ci, którzy z TobÈ pozostanÈ, bardziej siÚ z TobÈ zwiÈĝÈ. Przestaniesz byÊ autorem tekstów publikowanych na zwykïej stronie internetowej, a staniesz siÚ osobÈ o okreĂlonych poglÈdach, uczuciach i przemyĂleniach. DoïÈczysz do swoich odbiorców i staniesz siÚ jed- nym z nich — znajomym, czïonkiem spoïecznoĂci. Komentarze to jednak tylko jedna z metod komunikowania siÚ czytelników stron z ich twórcami i dzielenia siÚ opiniami w ramach spoïecznoĂci. Rzeczywista zmiana w zakresie budowania spoïecznoĂci ze swoich odbiorców dokonaïa siÚ dopiero za sprawÈ mediów spoïecznoĂciowych. Dla autorów stron internetowych najwaĝniejszymi serwisami tego typu sÈ Facebook, Twitter i LinkedIn. Kaĝdy z nich ma swoje zalety i kaĝdy sïuĝy inne- mu celowi. Prawdopodobnie korzystasz juĝ z Facebooka i za jego poĂrednictwem pod- trzymujesz znajomoĂci ze starymi przyjacióïmi i wspóïpracownikami. Po uru- chomieniu wïasnej strony internetowej powinieneĂ utworzyÊ na Facebooku stronÚ dla jej fanów, dziaïajÈcÈ dokïadnie na tej samej zasadzie co Twoje zwykïe konto w tym serwisie. BÚdziesz mógï korzystaÊ ze statusów i informowaÊ znajomych o tym, ĝe opublikowaïeĂ wïaĂnie nowy post. BÚdziesz mógï równieĝ rozpoczynaÊ rozmowy poĂwiÚcone zagadnieniom waĝnym dla czïonków swojej spoïecznoĂci. Przede wszystkim jednak bÚdziesz mógï zobaczyÊ, kto czyta Twoje teksty, a Twoi czytelnicy bÚdÈ mogli zobaczyÊ Ciebie. W ten sposób buduje siÚ znacznie moc- niejsze wiÚzi z czytelnikami oraz pomaga siÚ zacieĂniaÊ relacje miÚdzy poszcze- gólnymi czïonkami spoïecznoĂci. 36 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi Podobnym serwisem jest LinkedIn, choÊ jego autorzy poïoĝyli wiÚkszy nacisk na budowanie relacji profesjonalnych. Jeĝeli zamierzasz publikowaÊ teksty o cha- rakterze komercyjnym, z pewnoĂciÈ powinieneĂ zaïoĝyÊ tam profil swojej strony i firmy. Takie konto nie zaszkodzi oczywiĂcie równieĝ wtedy, gdy masz zamiar pisaÊ o swojej pasji. To kolejne waĝne ogniwo ïÈczÈce CiÚ z TwojÈ spoïecznoĂciÈ. Ja korzystam z obu wspomnianych wyĝej serwisów, jednak ostatnio najwiÚcej uwagi poĂwiÚcam Twitterowi. Korzystam nawet ze specjalnej aplikacji, która automatycznie wyĂwietla moje tweety jako nowe statusy w moim profilu na Facebooku (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Twitter pomaga mi budować moją markę osobistą i prowadzić bezpośrednie rozmowy z członkami mojej społeczności. Poza tym na mojej stronie profilowej w tym serwisie udało mi się zamieścić również wiele innych elementów, takich jak tweety sponsorowane, ogłoszenia, moje najświeższe komunikaty, linki do wpisów na blogu, adresy URL oraz wtyczki moich produktów Dla wydawcy internetowego Twitter jest narzÚdziem, które pozwala podnieĂÊ kurtynÚ i pokazaÊ swoim odbiorcom, jak wszystko wyglÈda od kuchni. Wpis na blogu to tekst bardzo solidnie przygotowany i starannie napisany, natomiast tweet ma zdecydowanie bardziej spontaniczny charakter. W ten sposób moĝesz komunikowaÊ zarówno waĝne informacje (na przykïad dotyczÈce wprowadzenia na rynek nowego produktu), jak i coĂ zupeïnie prozaicznego (na przykïad infor- macjÚ o tym, co jesz akurat na lunch). Kaĝdy taki post zbliĝa CiÚ odrobinÚ do Twoich odbiorców. Poniewaĝ uĝytkownicy obserwujÈcy CiÚ na Twitterze mogÈ kierowaÊ do Ciebie wiadomoĂci w sposób bezpoĂredni i publiczny, a takĝe otrzymywaÊ od Ciebie odpowiedzi, z pewnoĂciÈ korzystanie z tego serwisu przyczyni siÚ do za- cieĂnienia relacji. Nie sÈdzÚ, aby istniaïo jakiekolwiek inne narzÚdzie pozwa- lajÈce równie skutecznie budowaÊ spoïecznoĂÊ, a przecieĝ to nie jedyna zaleta tego serwisu. Wyjątkowość = gotówka 37 Moĝesz skorzystaÊ równieĝ z twitterowych gadĝetów i automatycznie publi- kowaÊ na swoim blogu wszystkie wysïane przez Ciebie tweety, tweety na Twój temat napisane przez innych, wreszcie tweety poĂwiÚcone tematowi, którym siÚ zajmujesz. To niezwykle wartoĂciowe i dynamiczne treĂci, dostÚpne zupeïnie bezpïatnie. Moĝesz tak ustawiÊ swój kanaï RSS, aby kierowaï treĂci bezpoĂred- nio na Twoje konto twitterowe. DziÚki temu uĝytkownicy tego serwisu bÚdÈ bezzwïocznie informowani o wszelkich nowych treĂciach na Twojej stronie. Moĝesz równieĝ uwzglÚdniÊ reklamy oraz linki partnerskie i zarabiaÊ dziÚki Twitterowi jeszcze wiÚcej. To niezwykle wartoĂciowe narzÚdzie, peïniÈce rolÚ spoiwa dla czïonków Twojej spoïecznoĂci. Tego rodzaju spoïecznoĂÊ stanie siÚ fundamentem, który na dïuĝszy czas za- pewni bezpieczne oparcie wszystkim Twoim dziaïaniom. Siedem kluczowych czynników sukcesu W niniejszym rozdziale staram siÚ przedstawiÊ dwa najwaĝniejsze warunki suk- cesu w sieci. Naleĝaïoby chyba jednak stwierdziÊ, ĝe sÈ to dwa kluczowe warunki sukcesu we wszelkich dziedzinach ĝycia: 1. Rób to, w czym jesteĂ najlepszy. 2. Rób to, co kochasz. W moim przekonaniu jeĂli ktoĂ speïnia oba te warunki, musi siÚ mocno posta- raÊ, aby nie odnieĂÊ sukcesu. PrzyjemnoĂÊ i poczucie satysfakcji pïynÈce z takiej aktywnoĂci motywujÈ czïowieka do dziaïania nawet w chwilach, w których suk- ces wydaje siÚ bardzo odlegïy. Jeĝeli zawodowo zajmujesz siÚ czymĂ, o czym wiesz wiÚcej niĝ wiÚkszoĂÊ ludzi, dysponujesz niezbÚdnymi aktywami do generowania zysków. To bardzo prosta zasada. DziÚki niej wybór zagadnienia, któremu poĂwiÚcasz swojÈ dziaïalnoĂÊ online, a nastÚpnie wybór podtematu stajÈ siÚ niezwykle ïa- twymi decyzjami. Zdecydowanie ïatwiej bÚdzie Ci równieĝ zgromadziÊ wokóï swojej strony spoïecznoĂÊ internautów. BÚdziesz wchodziÊ w interakcjÚ z luděmi takimi jak Ty, podzielajÈcymi Twoje zainteresowania, obawy i cele. Moĝna po- wiedzieÊ, ĝe kaĝdego kolejnego dnia bÚdziesz pracowaï z takimi luděmi, jakich dobieraïbyĂ sobie do grupy przyjacióï. Czy czÚsto spotykasz siÚ z tego rodzaju sytuacjÈ w tradycyjnych miejscach pracy? Powyĝsze dwie zasady stanowiÈ fundament sukcesu, to jednak nie wszystko, co moĝna na ten temat powiedzieÊ. Na podstawie wïasnych doĂwiadczeñ z roz- wijaniem dziaïalnoĂci poĂwiÚconej recenzjom gier komputerowych w firmÚ wartÈ miliony dolarów oraz rozmów z wieloma innymi odnoszÈcymi sukcesy przedsiÚbiorcami internetowymi udaïo mi siÚ zidentyfikowaÊ siedem kluczowych czynników sukcesu. Wszystkie majÈ wspólny punkt wyjĂcia. OczywiĂcie, przede 38 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi wszystkim powinieneĂ siÚ koncentrowaÊ na tym, co czyni CiÚ wyjÈtkowym i co sprawia Ci radoĂÊ, potem jednak powinieneĂ postÚpowaÊ zgodnie z poniĝszymi wskazówkami. 1. MUSISZ MARZYĆ Wszyscy przedsiÚbiorcy, których poznaïem, o czymĂ marzyli. W zasadzie na- leĝaïoby stwierdziÊ, ĝe mieli mnóstwo róĝnych marzeñ. W niektórych ze swoich wizji leĝeli na sïonecznej plaĝy, a lekka fala obmywaïa im palce u stóp. Martwili siÚ tylko tym, czy woda nie zabierze ze sobÈ ich drinka. Jednak to nie to marzenie popchnÚïo ich do rozpoczÚcia wïasnej dziaïalnoĂci. W marzeniach o bogactwie materialnym, komforcie i ĝyciu na okreĂlonym po- ziomie nie ma nic zïego. Z pewnoĂciÈ moĝesz chcieÊ w pewnym momencie to wszystko osiÈgnÈÊ. To jednak cel, a nie mechanizm napÚdzajÈcy Twoje dziaïania. FunkcjÚ mechanizmu peïni marzenie o tym, by robiÊ to, co stanowi TwojÈ prawdziwÈ pasjÚ. Nawet leĝenie na plaĝy prÚdzej czy póěniej moĝe siÚ znudziÊ. Pewnie trochÚ to potrwa, jednak po jakimĂ czasie sama myĂl o kolejnej wycieczce nad morze stanie siÚ równie nieprzyjemna jak myĂl o koniecznoĂci powrotu do pracy po weekendzie. WïaĂnie dlatego emeryci, którzy na stare lata przenieĂli siÚ do Miami, nadal nie rozstajÈ siÚ ze swoimi firmami, a od czasu do czasu parajÈ siÚ dodat- kowo konsultingiem. Dlaczego miaïbyĂ przestaÊ pracowaÊ, skoro praca sprawia Ci przyjemnoĂÊ? O takie marzenie chodzi. Gdyby udaïo Ci siÚ je zrealizowaÊ, kaĝdego ranka wyskakiwaïbyĂ z ïóĝka peïen energii, by chwyciÊ dzieñ za rogi. WiÚkszoĂÊ z nas niestety tej energii nie ma. WiÚkszoĂÊ z nas nie zajmuje siÚ tym, do czego zostali- Ămy stworzeni. JeĂli nie realizujesz swojej pasji, jeĝeli nie ĝyjesz swoim ma- rzeniem — to niestety naleĝysz wïaĂnie do tej wiÚkszoĂci, przynajmniej na razie. Nie zawsze ïatwo jest rozpoznaÊ swoje marzenie i zaczÈÊ je urzeczywistniaÊ, na ogóï jednak moĝna to zrobiÊ bez wiÚkszych trudnoĂci. WiÚkszoĂÊ z nas ma wiÚcej niĝ jedno marzenie i wiÚcej niĝ jednÈ pasjÚ. Kiedy z miïoĂci do gier kom- puterowych stworzyïem popularnÈ stronÚ internetowÈ, skoncentrowaïem siÚ na czymĂ innym, co równieĝ sprawia mi olbrzymiÈ przyjemnoĂÊ — na zakupach. Tak, nie bÚdÚ zaprzeczaï. SatysfakcjÚ sprawia mi nie tylko děwiÚk brzdÚk! ĂwiadczÈcy o tym, ĝe oto zarobiïem kolejne pieniÈdze. Uwielbiam równieĝ děwiÚk brzdÚk!, który rozlega siÚ, kiedy wydajÚ pieniÈdze — szczególnie gdy kupujÚ coĂ na wyprzedaĝy. Po stworzeniu strony WorldVillage.com rozpoczÈïem prace nad stronÈ DealofDay.com, która pomaga ludziom odnajdywaÊ okazje cenowe. Obecnie strona notuje 25 tysiÚcy odwiedzin dziennie i nieustannie siÚ rozwija. Od tamtej pory sprawy caïy czas przybierajÈ coraz lepszy obrót i nie sÈdzÚ, aby wynikaïo to wyïÈcznie z przypadku. Jestem przekonany, ĝe kiedy zajmujesz siÚ tym, do czego zostaïeĂ stworzony, nowe moĝliwoĂci pojawiajÈ siÚ same z sie- bie. OczywiĂcie nic nie jest proste i wszÚdzie czajÈ siÚ potencjalne niebezpie- czeñstwa, jednak otwierajÈca siÚ przed TobÈ Ăcieĝka jest TwojÈ ĂcieĝkÈ — za- Wyjątkowość = gotówka 39 prowadzi CiÚ tam, dokÈd chcesz dotrzeÊ, a Ty po drodze bÚdziesz miaï poczucie, ĝe robisz to, co powinieneĂ robiÊ. Nie bÚdzie to jednak jedyna Ăcieĝka, którÈ bÚdziesz podÈĝaï. Czas pïynie, a wraz z jego upïywem zmieniajÈ siÚ pasje. Zaczynaïem od moich ulubionych gier kom- puterowych i zajÚcie to nadal sprawia mi radoĂÊ, dzisiaj jednak realizujÚ znacz- nie bardziej ambitnÈ misjÚ. Rozwijamy siÚ, dojrzewamy i zmieniamy. Bez wzglÚdu na to, czy dopiero zaczynasz dziaïalnoĂÊ w sieci i nie usïyszaïeĂ jeszcze swojego pierwszego brzdÚk!, czy prowadzisz aktywnoĂÊ online juĝ od pewnego czasu i chcesz zwiÚkszyÊ swoje dochody z tej dziaïalnoĂci, odpowiedz sobie na pytanie: „Czy robiÚ to, co naprawdÚ kocham?”. Uruchom stronÚ poĂwiÚ- conÈ swojej najwiÚkszej pasji i obserwuj, jakÈ radoĂÊ sprawia Ci jej budowanie. Nie przejmuj siÚ kwestiami finansowymi, zrób to dla samej frajdy. Moim zda- niem wykonywanie przyjemnej pracy w Ărodowisku tak ĝyznym i bogatym jak internet po prostu musi siÚ staÊ ěródïem wielkich korzyĂci. 2. MUSISZ WIERZYĆ Po zdefiniowaniu swojego marzenia musisz uwierzyÊ, ĝe dokonaïeĂ wïaĂciwego wyboru. Musisz uwierzyÊ, ĝe Twoje ĝycie ma sens i cel. Przekonanie to moĝe przybie- raÊ najróĝniejsze formy. Ja wierzÚ, ĝe istnieje Bóg, który ma dla mnie okreĂlony plan. Wszyscy musimy uwierzyÊ, ĝe nasze dziaïania sÈ sïuszne — i odpowiednie dla nas samych. DziÚki marzeniu i wierze zaczniesz obserwowaÊ pierwsze efekty. To wszystko nie zawsze dzieje siÚ jednak tak, jak byĂ tego chciaï. Kaĝda firma przechodzi ïatwiejsze i trudniejsze okresy, wiÚc równieĝ Tobie zdarzÈ siÚ chwile, w których Twoja wiara zostanie wystawiona na próbÚ. Zdarzyïo siÚ to równieĝ mnie, kiedy zaczynaïem. PrzystÚpujÈc do budowania strony, dysponowaïem wsparciem inwestora. Otrzymaïem od niego 25 tysiÚcy dolarów, dziÚki czemu mogïem zrezygnowaÊ z pracy i przygotowaÊ siÚ do zarobienia pierwszego miliona. Gdy nadeszïo lato, z caïej tej kwoty zostaïo mi 1,37 dolara. Sytuacja wyglÈdaïa naprawdÚ kiepsko i miaïem uzasadnione powody, by my- ĂleÊ, ĝe powinienem zajÈÊ siÚ czymĂ innym. Byïem jednak pewien, ĝe ten projekt pozwoli mi siÚ realizowaÊ. Po prostu to wiedziaïem. Wierzyïem w to. Mniej wiÚcej tydzieñ póěniej dostaïem wiadomoĂÊ e-mail od pewnego czïo- wieka z Seattle. Nigdy dotÈd o nim nie sïyszaïem, podobnie jak nie sïyszaïem o japoñskiej firmie multimedialnej, którÈ ten mÚĝczyzna rzekomo reprezentowaï. Z treĂci wiadomoĂci wynikaïo, ĝe jego firma chce kupiÊ licencjÚ na czÚĂÊ treĂci publikowanych na mojej stronie i dostosowaÊ je do potrzeb japoñskiego rynku. Doszedïem do wniosku, ĝe mógïbym zarobiÊ w ten sposób kilkaset dolarów miesiÚcznie. Zanim zdÈĝyïem jednak cokolwiek zaproponowaÊ, mÚĝczyzna za- oferowaï 5 tysiÚcy dolarów na miesiÈc. Ostatecznie udaïo mi siÚ podbiÊ tÚ stawkÚ do 7,5 tysiÈca dolarów — zupeïnie nieoczekiwanie moja firma zostaïa uratowana. 40 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi KtoĂ moĝe stwierdziÊ, ĝe to ïut szczÚĂcia. Ja jestem jednak odmiennego zda- nia. Gdybym nie wierzyï, ĝe wïaĂnie to powinienem robiÊ, prawdopodobnie rzu- ciïbym to wszystko, jeszcze zanim otrzymaïem tamtÈ wiadomoĂÊ. Kiedy wierzysz, ĝe robisz to, do czego zostaïeĂ stworzony, róĝne rzeczy dziejÈ siÚ wokóï Ciebie same z siebie. Konsekwentnie trwasz przy swoich przekonaniach i ciÚĝko pra- cujesz nawet wtedy, gdy inni dawno by juĝ zrezygnowali. JeĂli chcesz odnieĂÊ sukces, musisz wierzyÊ, ĝe Twoje ĝycie ma jakiĂ sens i cel. Nie sïuchaj tego, co mówiÈ Ci znajomi. Nie sïuchaj krewnych, którzy próbujÈ odwieĂÊ CiÚ od Twoich zamiarów. Musisz uwierzyÊ w to, co jest prawdÈ: ĝe podÈĝasz wïaĂciwÈ ĂcieĝkÈ. Kiedy juĝ jÈ znajdziesz, nigdy z niej nie schodě. 3. MUSISZ SIĘ PRZYGOTOWAĆ Wiara i marzenia to kwestia nastawienia umysïu, nie wymagajÈ one bowiem wysiïku fizycznego. Aby odnieĂÊ sukces, musisz siÚ jednak równieĝ trochÚ na- pociÊ — musisz siÚ przygotowaÊ. Zanim zostaïem mobilnym DJ-em, musiaïem dowiedzieÊ siÚ wielu rzeczy o niezbÚdnym sprzÚcie. Zanim wyjdÚ na scenÚ, przygotowujÚ slajdy. Zanim stwo- rzÚ nowy produkt, dowiadujÚ siÚ, czego ludzie od niego oczekujÈ i co muszÚ zro- biÊ, aby znaleěÊ najĂwieĝsze i praktyczne informacje, których potrzebujÈ. PrzygotowujÚ siÚ. Bez wzglÚdu na to, jakiemu zagadnieniu poĂwiÚcona jest Twoja strona inter- netowa, powinieneĂ staraÊ siÚ zdobyÊ najĂwieĝszÈ wiedzÚ na dany temat. Musisz wiedzieÊ, jak róĝnicuje siÚ dana dziedzina, kto odgrywa w niej najwaĝniejsze role i jakie tematy cieszÈ siÚ najwiÚkszym wziÚciem. To proces, który wymaga czasu — to wïaĂnie dlatego jest tak cenny. Informa- cje oferowane na Twojej stronie pozwalajÈ innym pominÈÊ ten etap nauki. Bez wzglÚdu na to, czy jesteĂ hydraulikiem, czy fotografem amatorem, Twoje doĂwiad- czenie stanowi efekt wielu lat zgïÚbiania wiedzy z danej dziedziny. To Twoje aktywa. Teraz musisz siÚ tylko dowiedzieÊ, które elementy tych aktywów majÈ najwiÚkszÈ wartoĂÊ i w jakiej formie ludzie chcieliby je otrzymywaÊ. Przygotowania naleĝy interpretowaÊ jako inwestycjÚ w siebie i swój sukces — stanowiÈ one zresztÈ jego nieodïÈczny element. 4. MUSISZ DZIAŁAĆ Przygotowania sÈ niezbÚdne, jednak pociÈgajÈ za sobÈ pewne ryzyko. Spotkaïem wielu ludzi, którzy kupowali ksiÈĝki, brali udziaï w konferencjach i wiele dekla- rowali, a mimo to nigdy niczego nie osiÈgali. Takie osoby cierpiÈ na „paraliĝ analityczny”. PamiÚtaj, ĝe nigdy nie bÚdziesz czuï siÚ wystarczajÈco przygotowany. Zawsze moĝna siÚ jeszcze czegoĂ dowiedzieÊ, coĂ przeczytaÊ, coĂ sprawdziÊ. Przygoto- wania sprowadzajÈ siÚ w istocie do poszukiwania odpowiedzi na nastÚpujÈce py- tania: „Ile sÈ warte sïowa kluczowe zwiÈzane z tym podtematem? Ile osób kupiïo Wyjątkowość = gotówka 41 tego e-booka? Ile za niego zapïacili? Czym bÚdzie siÚ róĝniï mój e-book?”. Kaĝda kolejna odpowiedě rodzi trzy nowe pytania. W koñcu nadchodzi jednak moment, w którym musisz przejĂÊ do dziaïania, nawet jeĂli nie czujesz siÚ jeszcze na to gotowy. W 2006 roku podjÈïem wspóïpracÚ z moim przyjacielem Erikiem Holmlundem. PostanowiliĂmy stworzyÊ razem internetowe reality show. ChcieliĂmy uzyskaÊ coĂ na wzór programu The Apprentice1, planowaliĂmy jednak skoncentrowaÊ siÚ na marketingu internetowym. W kaĝdym odcinku miaïa wystÚpowaÊ grupa przed- siÚbiorców. Otrzymywaïaby ona zadanie zwiÈzane z jednym z aspektów budowa- nia firmy w sieci. Odpadaïby kandydat z najgorszym wynikiem. Sam pomysï byï prosty, ale jego realizacja okazaïa siÚ wielkim wyzwaniem. Eric miaï pewne doĂwiadczenia w produkcji filmowej (choÊ wczeĂniej nie robiï nic na tak duĝÈ skalÚ), ale dla mnie to wszystko byïo zupeïnie nowe. Nie mieli- Ămy pojÚcia, w co siÚ pakujemy. Na przygotowania poĂwiÚciliĂmy dïugie miesiÈce. MusieliĂmy stworzyÊ pomysï na program, znaleěÊ odpowiednich uczestników, opracowaÊ zadania, ustaliÊ, jak bÚdziemy dystrybuowaÊ i promowaÊ gotowÈ audycjÚ, w jaki sposób zebraÊ Ărodki potrzebne na produkcjÚ oraz jak potem na niej zarabiaÊ. Byïo to olbrzymie przedsiÚwziÚcie, które wymagaïo wiele czasu i wysiïku. W pewnym momencie musieliĂmy rzuciÊ siÚ na gïÚbokÈ wodÚ i sprawdziÊ, czy popïyniemy, czy teĝ pójdziemy na dno. PopïynÚliĂmy. Chciaïbym móc Ci powiedzieÊ, ĝe sprawy zawsze przyjmujÈ taki obrót. Nie- stety rzeczywistoĂÊ wyglÈda inaczej. Nie kaĝde dziaïanie koñczy siÚ sukcesem. PrzedsiÚbiorcy podejmujÈ ryzyko. Musisz umieÊ zrobiÊ to samo i najlepiej by byïo, gdybyĂ jak najszybciej nauczyï siÚ ponosiÊ poraĝki. BezczynnoĂÊ stanowi na ogóï wynik oddziaïywania strachu, rozumianego jako „postrzeganie niesïusznych argumentów jako argumentów uzasadnionych”. Takie uczucie pojawia siÚ, gdy uwierzysz w coĂ, co jest kïamstwem, gdy obawiasz siÚ tego, co mogïoby siÚ wydarzyÊ. PodejmujÈc dziaïanie, pokonujesz strach. 5. MUSISZ NAWIĄZYWAĆ RELACJE Nie bez powodu juĝ w tak wczesnych fragmentach tej ksiÈĝki wspominam o zna- czeniu budowania spoïecznoĂci. To bardzo waĝny element Twojego sukcesu, niestety ïatwy do przeoczenia. Moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe przedsiÚbiorcy — w szczególnoĂci przedsiÚbiorcy internetowemu — musi przypaĂÊ w udziale samotny ĝywot. Na poczÈtku Twoja firma bÚdzie skïadaÊ siÚ z Ciebie, Twojego komputera i… to by byïo na tyle. ByÊ moĝe bÚdziesz nawiÈzywaï e-mailowe kontakty z podwykonawcami, czyli na przykïad z copywriterami, projektantami graficznymi i programistami. Moĝe od czasu do czasu gdzieĂ zadzwonisz, aby szczegóïowo wyjaĂniÊ, czego potrzebujesz; raczej nie bÚdzie Ci jednak dane spotykaÊ siÚ z luděmi twarzÈ w twarz — zabraknie elementu, który sprzyja zacieĂnianiu relacji w tradycyjnych przedsiÚbiorstwach. 1 W Polsce emitowany pod nazwÈ Trampolina — przyp. red. 42 Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi Nie bÚdzie to stanowiïo dla Ciebie problemu… przynajmniej przez pewien czas. JeĂli chcesz jednak odnieĂÊ sukces, prawdziwy sukces, ta sytuacja musi ulec zmianie. Internet, podobnie jak kaĝda inna branĝa, krÚci siÚ wokóï relacji z innymi. Sam przekonaïem siÚ o tym w najlepszy z moĝliwych sposobów. W 2005 roku zakoñczyïem prace nad pierwszÈ wersjÈ mojego e-booka po- ĂwiÚconego usïudze AdSense. Byï to przewodnik po wszystkich strategiach ko- rzystania z tej usïugi reklamowej Google, które udaïo mi siÚ z powodzeniem wy- korzystaÊ. E-book sprzedaï siÚ znacznie lepiej, niĝ oczekiwaïem, wiÚc zaczÈïem siÚ zastanawiaÊ nad podjÚciem ambitniejszego wyzwania. Moja ĝona oraz mój przyjaciel Jeff Walker zaproponowali, abym wziÈï udziaï w seminarium Big Seminar, organizowanym w Los Angeles przez Armanda Morina. Wówczas wydawaïo mi siÚ to nie najlepszym pomysïem. To prawda, ĝe uwaĝniej przyjrza- ïem siÚ usïudze AdSense dopiero wtedy, gdy podczas jakichĂ warsztatów zoba- czyïem efekty uzyskiwane w ten sposób przez kogoĂ innego, ale naprawdÚ nie naleĝÚ do ludzi, którzy lubiÈ siedzieÊ w sali wykïadowej i robiÊ notatki. Mam problem juĝ z samym siedzeniem. Postanowiïem jednak posïuchaÊ rady bliskich i pojechaïem. Na miejscu prze- konaïem siÚ, ĝe jestem juĝ w pewnym stopniu rozpoznawalny. Ludzie sïyszeli o mojej ksiÈĝce. Rozpoznawali mnie, poniewaĝ zamieĂciïem na stronie moje zdjÚcie. Byïem czïonkiem spoïecznoĂci, pomimo ĝe w ogóle nie zdawaïem sobie z tego sprawy! Ludzie, których poznaïem na tamtej konferencji, pomagajÈ mi do dziĂ. Opo- wiadajÈ mi o strategiach, których samodzielne odkrycie i opanowanie zajÚïoby mi caïe lata. PrzedstawiajÈ mnie swoim odbiorcom, a ja przedstawiam ich moim czytelnikom. InspirujÈ mnie, uczÈ i pomagajÈ mi poszerzaÊ wiedzÚ na temat wszelkich aspektów rozwijania dziaïalnoĂci internetowej. Niewykluczone, ĝe relacje nawiÈzywane z luděmi, których spotykam podczas róĝnych warsztatów i konferencji, stanowiÈ najcenniejszy skïadnik moich aktywów. Zapomnij o konkurencji. Klientów na rynku wystarczy dla wszystkich. NawiÈzuj znajomoĂci, rozwijaj przyjaěnie i oferuj wartoĂÊ, nie oczekujÈc niczego w zamian. Po pewnym czasie przekonasz siÚ, ĝe wszystkie te inwestycje w relacje miÚdzy- ludzkie zwrócÈ Ci siÚ z nawiÈzkÈ. 6. MUSISZ BRAĆ PRZYKŁAD Z INNYCH Kiedy dÈĝysz do osiÈgniÚcia sukcesu, chciaïbyĂ móc cieszyÊ siÚ nim jak najszyb- ciej. Tak siÚ niestety nie da. Jeĝeli pominÈÊ przypadki wielkich wygranych w lote- riach, bogactwo oraz zwiÈzana z nim swoboda pojawiajÈ siÚ wyïÈcznie w wy- niku uprzedniego dokonania inwestycji w postaci czasu i wysiïku. IstniejÈ jednak pewne sposoby, aby zmniejszyÊ iloĂÊ tych nakïadów inwestycyjnych. Jednym z najwaĝniejszych elementów przygotowañ jest analiza dziaïañ po- dejmowanych przez innych ludzi. Tylko nieliczne rzeczy na Ăwiecie sÈ zupeïnie nowe. Rozwój i wzrost majÈ raczej charakter stopniowy i ewolucyjny, a nie skokowy. Nie ma nic zïego w tym, ĝe bie- Wyjątkowość = gotówka 43 rze siÚ przykïad z kogoĂ, kto osiÈgnÈï sukces, ani w tym, ĝe kopiuje siÚ jego stra- tegiÚ, uzupeïniajÈc jÈ o wïasne, niepowtarzalne elementy. Gdy udaïo mi siÚ odnieĂÊ sukces z AdSense, chÚtnie podzieliïem siÚ swoimi doĂwiadczeniami z innymi, aby oni mogli osiÈgnÈÊ to samo. WczeĂniej sam ko- rzystaïem z pomocy, wiÚc teraz nadeszïa moja kolej, aby wesprzeÊ innych. PiszÈc tÚ ksiÈĝkÚ, równieĝ posïugiwaïem siÚ pewnym wzorem, modelem. Mo- del ten stosujemy obecnie wraz z moimi przyjacióïmi z Morgan James Publishing, by pomagaÊ ludziom w publikowaniu ich pierwszych ksiÈĝek. Fakt opublikowa- nia wïasnej ksiÈĝki wyraěnie zwiÚksza wiarygodnoĂÊ jej autora, dziÚki czemu ïa- twiej jest mu zostaÊ wiodÈcym specjalistÈ w swojej dziedzinie, stworzyÊ stronÚ in- ternetowÈ i korzystaÊ na obu formach promocji. JeĂli coĂ siÚ sprawdza, to rób to samo. JeĂli ktoĂ inny osiÈga sukcesy, na- Ăladuj go. W dostarczaniu wzorów i modeli do naĂladowania znakomicie sprawdzajÈ siÚ mentorzy, którzy mogÈ zaoferowaÊ Ci wiedzÚ, kontakty oraz pomoc w nawiÈ- zywaniu relacji. U mentora powinieneĂ równieĝ szukaÊ jeszcze jednego kluczowego czynnika Twojego sukcesu. 7. MUSISZ SIĘ ROZWIJAĆ Jednym z moich pierwszych mentorów byï profesjonalny coach biznesowy. Jeszcze w 2005 roku udzieliï mi bardzo prostej rady, którÈ bardzo ěle przyjÈïem — aĝ siÚ zaczÈïem zastanawiaÊ, czy wie, o czym mówi. Powiedziaï mi, ĝe mam sobie zorganizowaÊ biuro. Pracowaïem wówczas w domu i bardzo mi to odpowiadaïo, wiÚc biuro wy- dawaïo mi siÚ tylko zbÚdnym wydatkiem. Mój mentor miaï jednak racjÚ. WynajÈïem przestrzeñ biurowÈ i zatrudniïem asystentkÚ. DziÚki temu prze- staïem siÚ tak bardzo stre
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: