Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 009043 20650091 na godz. na dobę w sumie
Budowanie pewności siebie dla bystrzaków - ebook/pdf
Budowanie pewności siebie dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7618-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozbudź swoje talenty -- dostrzeż swoją wartość -- Twoje życie może być arcydziełem!

Uznana międzynarodowa trenerka w zakresie efektywnej komunikacji.
Kate Burton
Jeden z najważniejszych autorytetów w dziedzinie rozwoju wyższej kadry menedżerskiej.
Brinley N. Platts

Droga do realizacji wszystkich planów

Przebojowość, moc oddziaływania na ludzi, śmiałe forsowanie swojego zdania i bycie świadomym własnej wartości -- to cechy, które bez wątpienia ułatwiają nasze życie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Zastanawiasz się, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie z łatwością odnajdują się w każdej sytuacji, nawet zupełnie nieszablonowej, podczas gdy inni wycofują się przy najmniejszej przeszkodzie?

Pewność siebie to rzecz nabyta. Jeśli ciągle starasz się pracować nad wzmocnieniem tej cechy swojej osobowości, autorzy książki wskażą Ci plan działania dostosowany do Twoich oczekiwań. W trakcie lektury dowiesz się m.in., jak perfekcyjnie radzić sobie w złożonych sytuacjach natury emocjonalnej i jak wzmocnić swoją pozycję w pracy. Nauczysz się zjednywać sobie przyjaciół i zyskiwać powszechny szacunek i uznanie.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Budowanie pewności siebie dla bystrzaków Autor: Kate Burton, Brinley N. Platts T³umaczenie: Monika Szczêsny ISBN: 978-83-246-1901-6 Tytu³ orygina³u: Building Self-Confidence for Dummies Format: 180x235, stron: 280 RozbudŸ swoje talenty — dostrze¿ swoj¹ wartoœæ — Twoje ¿ycie mo¿e byæ arcydzie³em! Uznana miêdzynarodowa trenerka w zakresie efektywnej komunikacji. Kate Burton Jeden z najwa¿niejszych autorytetów w dziedzinie rozwoju wy¿szej kadry mened¿erskiej. Brinley N. Platts Droga do realizacji wszystkich planów Przebojowoœæ, moc oddzia³ywania na ludzi, œmia³e forsowanie swojego zdania i bycie œwiadomym w³asnej wartoœci — to cechy, które bez w¹tpienia u³atwiaj¹ nasze ¿ycie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Zastanawiasz siê, jak to siê dzieje, ¿e niektórzy ludzie z ³atwoœci¹ odnajduj¹ siê w ka¿dej sytuacji, nawet zupe³nie nieszablonowej, podczas gdy inni wycofuj¹ siê przy najmniejszej przeszkodzie? Pewnoœæ siebie to rzecz nabyta. Jeœli ci¹gle starasz siê pracowaæ nad wzmocnieniem tej cechy swojej osobowoœci, autorzy ksi¹¿ki wska¿¹ Ci plan dzia³ania dostosowany do Twoich oczekiwañ. W trakcie lektury dowiesz siê m.in., jak perfekcyjnie radziæ sobie w z³o¿onych sytuacjach natury emocjonalnej i jak wzmocniæ swoj¹ pozycjê w pracy. Nauczysz siê zjednywaæ sobie przyjació³ i zyskiwaæ powszechny szacunek i uznanie. • Oszacuj swój poziom pewnoœci siebie, dopieszczaj mocne strony i pracuj nad s³abymi. • OdnajdŸ idealn¹ motywacjê, która doda Ci energii w radzeniu sobie z problemami. • Dotrzyj do swojej inteligencji emocjonalnej i naucz siê wyra¿aæ prawdziwe uczucia. • Odkryj swoj¹ wewnêtrzn¹ pasjê, wydob¹dŸ swój ukryty talent i w stu procentach je wykorzystaj. • Zbuduj pewnoœæ siebie opart¹ na swych zaletach i najwiêkszych osi¹gniêciach. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: • Dziesiêæ wspania³ych pytañ, które dadz¹ Ci energiê do dzia³ania • Codzienne nawyki zwiêkszaj¹ce pewnoœæ siebie Spis treĂci O autorach ........................................................................................................................11 PodziÚkowania od autorów ...............................................................................................13 WstÚp ................................................................................................................................15 O ksiÈĝce ................................................................................................................................ 15 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ....................................................................................... 16 Czego nie czytaÊ .................................................................................................................... 16 Naiwne zaïoĝenia .................................................................................................................. 17 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................... 17 CzÚĂÊ I: Zdobywanie podstaw ......................................................................................... 17 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów ........................................................................................ 18 CzÚĂÊ III: Budowanie pewnego siebie „ja” ......................................................................... 18 CzÚĂÊ IV: Komunikowanie swojej pewnoĂci siebie ........................................................ 18 CzÚĂÊ V: Angaĝowanie innych ......................................................................................... 19 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ............................................................................................................ 19 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................. 19 Co dalej .................................................................................................................................. 20 CzÚĂÊ I: Zdobywanie podstaw ....................................21 Rozdziaï 1: Szacowanie poziomu pewnoĂci siebie ...........................................................23 Zdefiniowanie pewnoĂci siebie ............................................................................................ 24 Czym jest pewnoĂÊ siebie w praktyce? ............................................................................ 24 Jak to jest? .......................................................................................................................... 25 OkreĂlanie Twojego punktu wyjĂcia .................................................................................... 26 Identyfikatory pewnoĂci siebie ......................................................................................... 27 OkreĂlanie miejsca na skali ............................................................................................... 29 Rozpoznawanie swoich mocnych stron .............................................................................. 31 Docenianie swoich talentów ............................................................................................ 32 Pozyskiwanie informacji z otoczenia ............................................................................... 34 Wyobraě sobie swoje wymarzone ĝycie ............................................................................... 35 Zwracanie uwagi na to, co waĝne .................................................................................... 35 Odkrywanie swojej pewnoĂci siebie ................................................................................ 36 4 Budowanie pewnoĂci siebie dla bystrzaków Przygotowywanie siÚ do dziaïania ........................................................................................ 37 OkreĂlanie swoich zamiarów ............................................................................................ 37 Docenianie niebezpieczeñstw i dobrych stron zmian ..................................................... 38 Rozdziaï 2: Identyfikowanie ograniczeñ ............................................................................39 Dokopywanie siÚ do korzeni ................................................................................................ 40 Wyzwalanie siÚ z negatywnego nastawienia ..................................................................... 41 Ponowne okreĂlanie Twojej roli w rodzinie ...................................................................... 42 Czerpanie korzyĂci z doĂwiadczenia ĝyciowego .............................................................. 43 Pozbywanie siÚ negatywnych elementów ............................................................................ 44 Radzenie sobie z nieprzydatnymi przeĂwiadczeniami .................................................... 45 Angaĝowanie siÚ w pracÚ bez przepracowywania siÚ ...................................................... 46 Przekierowywanie wewnÚtrznych gïosów ....................................................................... 48 Odkrywanie tego, co zuĝywa Twoje baterie ........................................................................ 49 Kalkulacja kosztu tolerancji .............................................................................................. 49 Zaspokajanie potrzeb innych osób zamiast swoich ......................................................... 51 Rozdziaï 3: Wyznaczanie kursu podróĝy .............................................................................53 Gdzie chcesz iĂÊ? ................................................................................................................... 53 OkreĂlanie obszarów szczególnej uwagi .......................................................................... 54 Wyznaczanie mapy podróĝy ............................................................................................. 55 Wybieranie modelowych ról ................................................................................................. 58 Znalezienie przewodników godnych zaufania ................................................................ 58 Stañ siÚ swoim wïasnym coachem ................................................................................... 60 Zostañ swoim bohaterem ................................................................................................. 60 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów .................................. 63 Rozdziaï 4: Szukanie motywacji ........................................................................................65 Ruszanie z miejsca ................................................................................................................. 65 Zapoznanie siÚ z piramidÈ potrzeb Maslowa ................................................................... 66 Przywitanie Ăwiata z serdecznoĂciÈ .................................................................................. 67 Przejmowanie kontroli w pracy ............................................................................................ 69 Zapoznanie siÚ z przydatnymi teoriami ........................................................................... 69 Rozpoznawanie waĝnoĂci osiÈgniÚÊ ................................................................................. 74 Awansowanie ..................................................................................................................... 74 Rozdziaï 5: Trzymanie siÚ swoich zasad ...........................................................................77 Zrozumienie swoich wartoĂci ............................................................................................... 77 Odkrywanie swoich wartoĂci ............................................................................................ 78 Dochodzenie do wartoĂci koñcowych ............................................................................. 79 RozwiÈzywanie konfliktów miÚdzy wartoĂciami ............................................................ 80 Spis treĂci 5 Codzienne ĝycie zgodne z zasadami .................................................................................... 84 Koncentrowanie siÚ na tym, co waĝne ............................................................................. 84 Wypeïnianie dnia swoimi wartoĂciami ............................................................................ 84 PrzeglÈd dnia ..................................................................................................................... 85 ¿ycie w sposób autentyczny ................................................................................................. 85 Rozwijanie swojej toĝsamoĂci .......................................................................................... 86 Stawianie czoïa demonom ................................................................................................ 88 Rozdziaï 6: Zaprzyjaěnianie siÚ z emocjami .......................................................................91 Zrozumienie swoich emocji ................................................................................................. 91 Docieranie do inteligencji emocjonalnej ......................................................................... 92 Racjonalne myĂli przeciwko emocjom ............................................................................ 92 PoïÈczenie kreatywnoĂci z pewnoĂciÈ siebie ................................................................... 93 Szukanie odwagi do gïoĂnego wyraĝania swoich emocji ................................................ 94 ¥ledzenie nastrojów .............................................................................................................. 95 ZnajomoĂÊ wzorców nastrojów ....................................................................................... 95 Odkrywanie swojego naturalnego stanu ......................................................................... 96 Ufanie swojej intuicji ............................................................................................................ 97 Sïuchanie gïosu intuicji .................................................................................................... 97 Sïuchanie swojego wewnÚtrznego „ja” ............................................................................ 98 Ujarzmianie mrocznych emocji ........................................................................................... 98 Zamienianie zïoĂci w energiÚ ........................................................................................... 99 Pozbywanie siÚ niepotrzebnych emocji ......................................................................... 100 Pozwolenie sobie na wybaczenie i ruszenie do przodu ................................................ 101 Rozdziaï 7: Uwalnianie pasji ...........................................................................................103 Odkrywanie swojego „ja” peïnego pasji ............................................................................. 103 ¿ycie z wiÚkszÈ pasjÈ ....................................................................................................... 104 Eksplorowanie neurologicznych poziomów razem z Diltsem ....................................... 105 Uwalnianie Twojej naturalnej pasji ............................................................................... 109 UĂwiadamianie sobie swoich marzeñ ............................................................................ 110 Wkïadanie pasji w dziaïanie ................................................................................................ 111 Rozpoczynanie podróĝy ................................................................................................. 112 Kierowanie siÚ pasjÈ ........................................................................................................ 114 CzÚĂÊ III: Budowanie pewnego siebie „ja” ................117 Rozdziaï 8: Wykorzystywanie tego, co juĝ wiesz .............................................................119 Akcentowanie swoich pozytywnych stron ......................................................................... 119 Spodziewanie siÚ najlepszego ......................................................................................... 120 Destylowanie esencji z pozytywnych wyników ............................................................ 120 PodÈĝanie za przepïywem .............................................................................................. 122 6 Budowanie pewnoĂci siebie dla bystrzaków ZarzÈdzanie swoimi obawami ............................................................................................ 123 Unikanie wpadniÚcia w puïapkÚ strachu ....................................................................... 123 Zamienianie obaw w poczucie pewnoĂci ....................................................................... 124 Rozdziaï 9: Wyzwolenie siÚ z perfekcjonizmu .................................................................127 Porzucenie nierealnych oczekiwañ .................................................................................... 127 Przyznanie siÚ do tego, ĝe nie moĝesz byÊ perfekcyjny (i ĝe wcale nie chcesz taki byÊ) .................................................................................... 128 Koncentrowanie siÚ na perfekcji odciÈga TwojÈ uwagÚ od doskonaïoĂci .................... 129 Przede wszystkim bÈdě miïy dla siebie samego ................................................................. 130 Docenianie swojego sukcesu .......................................................................................... 130 Przyjmowanie pomocy i delegowanie obowiÈzków na innych .................................... 131 Radzenie sobie z odkïadaniem spraw na póěniej ............................................................... 132 Przeïamywanie impasu ................................................................................................... 133 Odgryzanie mniejszych kawaïków ................................................................................. 134 Przeznaczanie czasu wolnego dla siebie ............................................................................. 136 Zwalnianie tempa ............................................................................................................ 136 Zaadaptowanie reguïy 80/20 ........................................................................................... 137 Generowanie realistycznych standardów zachowania ....................................................... 138 Dopasowywanie celów do okolicznoĂci ......................................................................... 139 Zachowanie pozytywnego nastawienia i racjonalnego spojrzenia ................................ 139 ZwiÚkszanie swojej elastycznoĂci ................................................................................... 140 Rozdziaï 10: Mentalne rozciÈganie siÚ ............................................................................141 PowiÚkszanie strefy komfortu ............................................................................................ 142 Zrozumienie granic swojej strefy ................................................................................... 142 Poszerzanie swoich granic: rozszerzanie strefy ............................................................. 144 Bezpieczna jazda na drodze szybkiego ruchu .................................................................... 147 Stwarzanie nieba .............................................................................................................. 147 Przygotowywanie siÚ do przyszïoĂci .............................................................................. 150 PrzyciÈganie do siebie tego, czego pragniesz ..................................................................... 154 Otrzymywanie z powrotem tego, co sam dajesz ........................................................... 154 Odnajdywanie tego, czego szukasz ................................................................................ 156 Odczuwanie swojej siïy ....................................................................................................... 156 Docenianie nowego sposobu bycia ................................................................................ 156 Ufanie w to, ĝe wszystko dobrze siÚ uïoĝy ....................................................................... 157 Sïuchanie gïosu rozsÈdku ............................................................................................... 158 Rozdziaï 11: Budowanie fizycznej pewnoĂci siebie ........................................................159 ’Èczenie ciaïa z umysïem .................................................................................................... 160 Rozwaĝanie elementów, które utrzymujÈ CiÚ w zdrowiu ................................................ 161 Uwalnianie stresu i zachowanie zdrowia ....................................................................... 161 Stosowanie zïotej reguïy zdrowej diety .......................................................................... 164 Wiara w swoje zdrowie ................................................................................................... 165 SpoglÈdanie w przyszïoĂÊ na zdrowego siebie ................................................................... 166 Spis treĂci 7 CzÚĂÊ IV: Komunikowanie swojej pewnoĂci siebie .......167 Rozdziaï 12: Podnoszenie gïosu ......................................................................................169 Przemawianie z pewnoĂciÈ siebie ....................................................................................... 169 Sïuchanie siebie ............................................................................................................... 170 Oddychanie poprawiajÈce mówienie ............................................................................. 171 Mówienie tego, co masz na myĂli, i myĂlenie tego, co mówisz ....................................... 173 Zachowanie integralnoĂci ............................................................................................... 174 Radzenie sobie z trudnymi rozmowami ........................................................................ 174 Rozpoznanie, ĝe komunikat to coĂ wiÚcej niĝ tylko sïowa ............................................... 176 Szkoïa naturalna .............................................................................................................. 176 Szkoïa teatralna ............................................................................................................... 177 Odnajdywanie autentycznego podejĂcia ........................................................................ 177 Rozdziaï 13: Profesjonalny wyglÈd ..................................................................................179 OsÈdzanie po wyglÈdzie ...................................................................................................... 179 WyglÈd budzÈcy zaufanie ................................................................................................ 180 Robienie najlepszego pierwszego wraĝenia ....................................................................... 181 Przekazywanie odpowiedniego komunikatu za pomocÈ ubioru .............................. 182 Znajdowanie swojego wïasnego stylu ................................................................................ 183 Ocena zawartoĂci szafy ................................................................................................... 185 RozsÈdne zakupy ............................................................................................................. 185 Rozdziaï 14: Dziaïanie z pewnoĂciÈ siebie w ĝyciu codziennym .....................................189 Radzenie sobie z oporem wobec Twojego nowego, pewnego siebie „ja” ....................... 189 Bycie szczerym w stosunku do bliskich, którzy chcÈ, byĂ byï taki, jak dawniej .......... 190 Znajdowanie pewnoĂci siebie do pokonywania trudnych momentów ....................... 191 Wzmacnianie swojej asertywnoĂci ..................................................................................... 192 Radzenie sobie z zewnÚtrznÈ presjÈ ............................................................................... 193 Wygrywanie w grze o pewnoĂÊ siebie ............................................................................ 194 ¿ycie peïnÈ piersiÈ ............................................................................................................... 195 CzÚĂÊ V: Angaĝowanie innych ..................................197 Rozdziaï 15: Demonstrowanie pewnoĂci siebie w miejscu pracy ..................................199 Rozwijanie pewnoĂci siebie na pïaszczyěnie ĝycia zawodowego ..................................... 200 UĂwiadomienie sobie tego, ĝe Twoja praca nie jest zgodna z TobÈ ............................ 200 OkreĂlenie zawodowej toĝsamoĂci ................................................................................ 201 Znajdowanie tego, co chcesz robiÊ ................................................................................ 202 Znajdowanie wartoĂci w tym, co robisz ........................................................................ 204 Uczenie siÚ asertywnoĂci .................................................................................................... 204 8 Budowanie pewnoĂci siebie dla bystrzaków Okazywanie pewnoĂci siebie w specyficznych sytuacjach zawodowych ......................... 206 Okazywanie pewnoĂci siebie i przyjmowanie zaangaĝowanej postawy na spotkaniach biznesowych .................... 206 Bïyszczenie podczas prezentacji ..................................................................................... 207 Sprzeciwianie siÚ manipulacji i zastraszaniu .................................................................. 209 Dogadywanie siÚ z przeïoĝonym ........................................................................................ 211 Radzenie sobie z informacjÈ zwrotnÈ ............................................................................. 211 Wymuszanie na przeïoĝonym dotrzymywania obietnic ............................................... 214 Informowanie swojej szefowej o tym, ĝe siÚ myli ......................................................... 215 Porzucanie pïaszcza niewidzialnoĂci .................................................................................. 216 Sprawne radzenie sobie ze zmianami organizacyjnymi .................................................... 218 Radzenie sobie z odrzuceniem ....................................................................................... 219 Oswajanie siÚ z perspektywÈ zwolnienia ....................................................................... 219 Rozdziaï 16: PewnoĂÊ siebie a budowanie zwiÈzków .....................................................223 Tworzenie romantycznej relacji ......................................................................................... 224 Poznanie kulturowych tendencji w tworzeniu relacji romantycznych ........................ 224 Wïasne postrzeganie romantycznej relacji ........................................................................ 225 UĂwiadamianie sobie, co jest naprawdÚ waĝne ................................................................. 226 Patrzenie na relacje szeroko otwartymi oczami ................................................................. 228 Wykonywanie pierwszego kroku .................................................................................... 228 Zaspokajanie potrzeb partnera i niezapominanie o sobie ............................................. 230 Przyjmowanie pomocy od przyjacióï ............................................................................. 231 Twoja strategia miïoĂci ........................................................................................................ 232 Stawianie czoïa zmianom, jakie pojawiajÈ siÚ w zwiÈzku ................................................. 234 Podejmowanie decyzji .................................................................................................... 234 Ponowne ksztaïtowanie wiÚzi ......................................................................................... 234 Rozdziaï 17: Wychowywanie dzieci na ludzi pewnych siebie ..........................................237 Zabezpieczanie fundamentów ............................................................................................ 238 Nagradzanie ..................................................................................................................... 238 Wyznaczanie bezpiecznych granic ................................................................................. 240 Pomaganie dzieciom w rozwijaniu ich ciekawoĂci ............................................................ 242 Zapewnianie przyjaznego Ărodowiska ............................................................................ 242 Tworzenie przestrzeni do zabawy .................................................................................. 243 Wspieranie swoich dzieci .................................................................................................... 244 Akceptowanie róĝnic miÚdzy Wami ................................................................................... 245 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ................................................. 247 Rozdziaï 18: DziesiÚÊ wspaniaïych pytañ, które dadzÈ Ci energiÚ do dziaïania ..............249 Co mówi do Ciebie Twój wewnÚtrzny gïos? .................................................................... 249 Czy jesteĂ dumny ze swojego nazwiska? .............................................................................. 250 Jakich masz przyjacióï? ........................................................................................................ 250 Spis treĂci 9 Jaka jest Twoja wzmacniajÈca myĂl? .................................................................................. 251 Gdzie sÈ napiÚcia w Twoim ĝyciu? .................................................................................... 251 Jakie sÈ Twoje sïabe punkty? .............................................................................................. 252 Kim bÚdziesz, kiedy doroĂniesz? ........................................................................................ 252 W jaki sposób przeĝywasz poraĝki i bïÚdy? ........................................................................ 252 W jaki sposób równowaĝysz czas dla siebie i czas spÚdzony z innymi? ........................... 253 Jakie jest Twoje 120-procentowe marzenie? ..................................................................... 253 Rozdziaï 19: Codzienne nawyki zwiÚkszajÈce pewnoĂÊ siebie .......................................255 Kaĝdego dnia bÈdě w peïnej mobilizacji do dziaïania ....................................................... 255 Skoncentruj swój umysï na kartce papieru ........................................................................ 256 Zaïóĝ swoje najlepsze okulary sïoneczne ............................................................................... 256 ¥ledě swoje nastroje i emocje ............................................................................................. 257 mwicz swoje ciaïo ................................................................................................................ 257 Znajdě czas tylko dla siebie ................................................................................................. 258 Wyjdě na spacer i podziwiaj piÚkno nieba ......................................................................... 258 Dziaïaj z pasjÈ i bÈdě wspaniaïomyĂlny ................................................................................ 258 PrzemyĂl dziĂ i zaplanuj jutro ............................................................................................ 259 PoïÈcz siÚ ze swoim ĝyciowym celem ................................................................................ 259 Rozdziaï 20: DziesiÚÊ kluczy do efektywnych afirmacji ..................................................261 Budowanie wïaĂciwej struktury ......................................................................................... 261 Wykorzystywanie afirmacji kaĝdego dnia .......................................................................... 264 Dodatek A: ½ródïa ..................................................265 Kontakt z autorami .............................................................................................................. 265 KsiÈĝki .................................................................................................................................. 265 Skorowidz .......................................................................................................................267 Rozdziaï 7 Uwalnianie pasji W tym rozdziale: Ź Nauczysz siÚ wykorzystywaÊ swojÈ pasjÚ. Ź Podniesiesz sobie poprzeczkÚ. Ź Zaangaĝujesz siÚ w bohaterskÈ podróĝ. Ź BÚdziesz przewodziÊ innym dziÚki swojej pasji. W aĝnÈ czÚĂciÈ ĝycia swoimi wartoĂciami (zajmowaliĂmy siÚ tym w rozdziale 5.) jest intensywnoĂÊ Twojego ĝycia. JeĂli wartoĂci byïyby kolorami na palecie malarza, chciaïbyĂ, aby znalazïy siÚ na niej wszystkie Twoje ulubione kolory. Ale ĝeby namalowaÊ bogaty obraz Twojego ĝycia, z pewnoĂciÈ potrzebujesz barw nie tylko w jasnych odcieniach, ale równieĝ w ciemnych. Nie zawsze moĝesz chcieÊ malowaÊ przy uĝyciu najbardziej energetycznych barw, ale bez wÈtpienia chciaïbyĂ siÚgnÈÊ po takie intensywne odcienie, kiedy Twoja codziennoĂÊ bÚdzie uzasadniaÊ ich uĝycie. To samo dotyczy Twoich wartoĂci koñcowych — Twoich uczuÊ. Nie zawsze towarzyszy Ci ogromna pasja lub ekscytacja, ale pragniesz siÚgaÊ do tych emocji wtedy, kiedy masz na to ochotÚ, szczególnie w tych momentach, kiedy potrzebujesz duĝego zaangaĝowania emocjonalnego dla osiÈgniÚcia poĝÈdanego efektu. Pasja jest Twoim kluczem do intensywnoĂci. Znalezienie jej i zyskanie do niej dostÚpu jest tym, czym zajmiemy siÚ w tym rozdziale. Odkrywanie swojego „ja” peïnego pasji PomyĂl przez chwilÚ i przypomnij sobie, czego ostatnio pragnÈïeĂ. Czy energia, jakÈ wtedy otrzymaïeĂ, byïa wzmacniajÈca? Czy osiÈgnÈïeĂ poĝÈdany wynik? Czy zdoïaïbyĂ go osiÈgnÈÊ bez pasji? Anglosasi nie radzÈ sobie dobrze z silnymi emocjami, a pasja do nich naleĝy. Poza seksualnoĂciÈ peïnÈ pasji (co czÚsto moĝe doprowadziÊ do wielu róĝnych problemów), utoĝsamiajÈ oni pasjÚ z negatywnymi rezultatami i emocjami 104 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów takimi jak zemsta, zazdroĂÊ i nienawiĂÊ. Ogromnie szkoda, poniewaĝ takie ograniczone rozumienie pasji odcina ich od jednej z najwiÚkszych siï napÚdowych w ĝyciu. JeĂli pragniesz byÊ pewny siebie i wykorzystywaÊ kaĝdy dzieñ, jak tylko siÚ da, to pasja jest niezbÚdnym dodatkiem do Twojej skrzyni z narzÚdziami. MajÈc pasjÚ w swoim arsenale, moĝesz podejmowaÊ wiÚksze wyzwania i osiÈgnÈÊ lepsze rezultaty. Ale kiedy jedna czÚĂÊ Ciebie pragnie zyskaÊ dostÚp do bardziej witalnych i peïnych pasji aspektów Twojej natury, Twoja inna czÚĂÊ podchodzi do ĝycia nieufnie. Prawdopodobnie boisz siÚ, ĝe popeïnisz bïÚdy, ĝe nie bÚdziesz dobrze wyglÈdaÊ, ĝe bÚdÈ CiÚ wytykaÊ palcami albo zostaniesz zakïopotany czymkolwiek innym, i dlatego wolisz uniknÈÊ takich ĝenujÈcych sytuacji. Powstrzymywanie siÚ nabiera znamion zwyczaju, a unikanie kïopotliwych sytuacji staje siÚ bezskuteczne, poniewaĝ tracisz dostÚp do siïy swojej pasji. Co gorsza, stïumione emocje, których unikasz albo którym zaprzeczasz, w nieprzyjemny sposób dajÈ o sobie znaÊ w postaci fizycznych dolegliwoĂci lub zaïamañ nerwowych. O wiele lepiej jest wykorzystaÊ tÚ wspaniaïÈ szansÚ, aby powiÚkszyÊ swojÈ paletÚ emocji i zaakceptowaÊ pasjÚ jako jednÈ z najsilniejszych ekspresji Twojego „ja” w Ăwiecie. Pasja jest nasycona emocjami; jest rodzajem ekscytacji; jest doskonaïym czynnikiem motywujÈcym. To niezwykïa siïa, która jest w stanie stawiÊ czoïa prawie kaĝdemu wyzwaniu. Pasja w naturalny sposób dostarcza Ci siïy, jakiej potrzebujesz, aby osiÈgnÈÊ poĝÈdany wynik. Nie moĝesz siÚ bez niej obejĂÊ, zatem warto poĂwiÚciÊ trochÚ czasu i uwagi na to, by zrozumieÊ swoje „ja” peïne pasji i dowiedzieÊ siÚ, jak z tego skorzystaÊ. ¿ycie z wiÚkszÈ pasjÈ Masz w sobie tyle samo pasji co kaĝdy artysta, orator lub sportowiec (lub ktoĂ reprezentujÈcy jakikolwiek inny zawód zwiÈzany z duĝymi pokïadami pasji). Ale prawdopodobnie masz w sobie równieĝ wiele blokad, które tïumiÈ TwojÈ naturalnÈ pasjÚ ĝycia i sprawiajÈ, ĝe Twojemu peïnemu pasji „ja” trudno jest wydostaÊ siÚ na Ăwiat. Aby pozbyÊ siÚ blokad i uwolniÊ swojÈ pasjÚ (a masz szansÚ zrobiÊ to teraz, czytajÈc kolejne rozdziaïy tej ksiÈĝki), musisz otworzyÊ bardziej swoje serce, co pozwoli Ci uciszyÊ gïosy w Twojej gïowie mówiÈce Ci, co powinieneĂ robiÊ. Oznacza to, ĝe musisz wydobyÊ swoje wartoĂci koñcowe, czyli uczucia, których pragniesz najbardziej w ĝyciu, i nadaÊ im pierwszorzÚdnÈ wartoĂÊ, na którÈ zasïugujÈ (w rozdziale 5. opisujemy, jak to zrobiÊ). Rozdziaï 7: Uwalnianie pasji 105 Nic nie jest teraz waĝniejsze od tego, jak siÚ czujesz. Twoje uczucia nadajÈ znaczenie temu, co dzieje siÚ wokóï Ciebie, i determinujÈ Twoje dziaïania. Uczucia, których najbardziej pragniesz w swoim ĝyciu, wskazujÈ Ci, co jest dla Ciebie najwïaĂciwsze. I jeĂli bÚdziesz dziaïaÊ w zgodzie z tymi uczuciami, zaczniesz powoli uwalniaÊ swojÈ stïumionÈ pasjÚ. Robert Dilts, amerykañski psycholog, który stworzyï model neurologicznych poziomów, omówiony w kolejnych podpunktach, dziaïanie w zgodzie ze swoimi uczuciami nazywa kongruencjÈ, i jest to bardzo silna idea. Eksplorowanie neurologicznych poziomów razem z Diltsem Kierowanie siÚ w ĝyciu uczuciami jest podobne do sytuacji rozbitka, który trafiï na bezludnÈ wyspÚ — moĝe byÊ to piÚkne, idylliczne zdarzenie, ale jeĂli jest pozbawione celu, znaczenia i zaangaĝowania, z czasem blednie i zanika, a nawet moĝe zakoñczyÊ siÚ katastrofÈ. Potrzebny jest Ci trwaïy cel; a ĝeby Twoje ĝycie byïo peïne pasji i znaczenia, ten cel musi byÊ duĝy — wiÚkszy nawet, niĝ Ci siÚ wydaje, ĝe jesteĂ w stanie zrealizowaÊ w ciÈgu caïego ĝycia. Aby zrozumieÊ, na czym polega kongruencja uczuÊ, myĂli i dziaïañ, i stworzyÊ model ïÈczÈcy te elementy, moĝesz posïuĝyÊ siÚ neurologicznymi poziomami Diltsa — to trudna nazwa dla prostego i skutecznego sposobu funkcjonowania czïowieka w Ăwiecie (w ksiÈĝce NLP dla bystrzaków autorstwa Kate Burton moĝesz przeczytaÊ wiÚcej o neurologicznych poziomach). Zapoznawanie siÚ z poziomami Dilts uwaĝa, ĝe doĂwiadczasz siebie w Ăwiecie na szeĂciu róĝnych poziomach. ’ÈczÈ siÚ one ze sobÈ, aby razem stworzyÊ Twoje kompletne ludzkie doĂwiadczenie. Poziomy sÈ niezaleĝne od siebie, ale w pewnych sytuacjach mogÈ wchodziÊ ze sobÈ w konflikt, co sprawia, ĝe tracisz kongruencjÚ, czyli swojÈ naturalnÈ siïÚ i pewnoĂÊ siebie potrzebne do tego, by byÊ czïowiekiem peïnym pasji i podejmowaÊ stanowcze decyzje. Poniĝej zostaï zaprezentowany opis wszystkich poziomów i sposobów ich doĂwiadczania: 9 ¥rodowisko: DoĂwiadczenie zwiÈzane z tym, gdzie ĝyjesz i pracujesz, z kim, w jakiej kulturze, i jak ukïadajÈ siÚ sprawy w Twoim otoczeniu. Wspóïtworzysz to Ărodowisko razem z innymi poprzez to, w jaki sposób pozwalasz, by byli czÚĂciÈ Twojego otoczenia, oraz poprzez swój sposób interakcji z nimi. 106 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów 9 Zachowanie: Jednym z najsilniejszych sposobów, w jaki oddziaïujesz na Ărodowisko, jest sposób Twojego zachowania siÚ w nim. CzÚsto potrafisz kontrolowaÊ wszystko, co robisz. Jednak czasami rzeczy stajÈ siÚ nieprzewidywalne, ïÈcznie z tym, jak dziaïasz i reagujesz na zdarzenia. 9 ZdolnoĂci: ¿ycie wymaga od nas duĝych zdolnoĂci. Musisz siÚ komunikowaÊ z innymi i rozwijaÊ spoïeczne oraz zawodowe umiejÚtnoĂci. Musisz przewidywaÊ zachowania innych ludzi i umieÊ odpowiednio na nie zareagowaÊ. 9 WartoĂci i przekonania: W swojej najczystszej formie wartoĂci to stany emocjonalne, których pragniesz doĂwiadczaÊ. Przekonania to praktyczne reguïy dotyczÈce tych stanów. PozwalajÈ Ci podejmowaÊ szybkie decyzje, ale równieĝ mogÈ zïapaÊ CiÚ w puïapkÚ przeszïoĂci. 9 ToĝsamoĂÊ: Odczuwanie siebie w ujÚciu holistycznym. To sposób, w jaki patrzysz na swoje Ărodowisko, zachowanie, zdolnoĂci, wartoĂci i przekonania; pozwala Ci ustosunkowaÊ siÚ do wiÚkszych systemów zawodowych, rodzinnych i narodowych. 9 Ontologia lub duchowoĂÊ: To poczucie tego, dlaczego tutaj jesteĂ i jakÈ masz misjÚ do wykonania. To moĝe byÊ dla Ciebie oczywiste lub jeszcze nieodkryte. Wiele praktyk religijnych, medytacja i techniki rozwoju osobistego pomagajÈ rozszerzyÊ doĂwiadczanie siebie na tym poziomie. Moĝesz potraktowaÊ te poziomy jako caïkowite istnienie Twojego „ja” w tym Ăwiecie. Aby byÊ pewnym siebie i silnym czïowiekiem, musisz osiÈgnÈÊ wysoki poziom kongruencji na wszystkich szczeblach (muszÈ siÚ one wzajemnie wspieraÊ i wzmacniaÊ, a nie wchodziÊ ze sobÈ w konflikt). Kiedy uda Ci siÚ to uzyskaÊ, wszystkie te elementy Twojego istnienia ïÈczÈ siÚ ze sobÈ w sposób harmonijny i prowadzÈ CiÚ w jednym kierunku. Ta pozostajÈca w caïkowitej kongruencji wersja Ciebie jest Twoim „ja”, którego istnienie wewnÈtrz siebie przeczuwasz, ale czÚsto wzbraniasz siÚ, by pokazaÊ je Ăwiatu. OsiÈgniÚcie wiÚkszej kongruencji jest kluczem do Twojej siïy i przepustkÈ do niewzruszonej pewnoĂci siebie. Ujawnianie Twoich poziomów W tym podpunkcie posïuĝysz siÚ modelem Diltsa, aby dowiedzieÊ siÚ, co naprawdÚ czujesz i myĂlisz o sobie. Napisz kilka zdañ o tym, jak doĂwiadczasz ĝycia na kaĝdym z tych poziomów, zaczynajÈc od Ărodowiska, a koñczÈc na aspekcie duchowym. Kiedy juĝ to zrobisz, opisz swoje doĂwiadczenie szeĂciu poziomów tak, jakbyĂ chciaï, aby kaĝdy z nich wyglÈdaï, ale tym razem zacznij od duchowoĂci i kieruj siÚ w dóï, zostawiajÈc na sam koniec Ărodowisko. DokonujÈc swojej osobistej analizy, dowiadujesz siÚ, na ile Twoje teraěniejsze ĝycie pasuje do tego wymarzonego. RozbieĝnoĂci miÚdzy tymi obrazami mogÈ Ci pomóc w ponownym ustaleniu swoich ĝyciowych celów. Dla przykïadu posïuĝymy siÚ analizÈ Norberta, która zostaïa pokazana na rysunkach 7.1 oraz 7.2. Rozdziaï 7: Uwalnianie pasji 107 Analiza moich poziomów ¥rodowisko — Mam ĝonÚ i czwórkÚ dzieci. Mieszkamy w piÚknej, zielonej okolicy za miastem, mam ïatwy dojazd do pracy, a moja rodzina ĝyje w przyjemnym, spokojnym otoczeniu. PracujÚ dla jednej z najwiÚkszych korporacji na Ăwiecie. Nie zawsze zgadzam siÚ z ich politykÈ dziaïania i nie podobajÈ mi siÚ wszystkie produkty, jakie firma wytwarza, ale ludzie pracujÈcy w tej firmie sÈ naprawdÚ mili, uczciwi i porzÈdni. Dobrze zarabiam i dziÚki temu staÊ mnie na prywatne szkoïy dla dzieci i na dobry fundusz emerytalny, który zapewni nam dogodne ĝycie na staroĂÊ. Zachowanie — Uwaĝam siebie za sympatycznego mÚĝczyznÚ, który zachowuje siÚ w sposób profesjonalny i nie wymaga specjalnego nadzoru ze strony przeïoĝonych. Czasami czujÚ siÚ zakïopotany, kiedy muszÚ skorygowaÊ zachowanie któregoĂ z pracowników, bo nie radzÚ sobie z tym dobrze. W domu wolÚ unikaÊ trudnych sytuacji z sÈsiadami, co powoduje, ĝe jestem trochÚ powĂciÈgliwy w kontaktach z nimi. SÈdzÚ, ĝe niektórzy uwaĝajÈ mnie za sztywniaka, co wcale nie jest prawdÈ. ZdolnoĂci — Mam wyksztaïcenie wyĝsze i ponad 10-letnie doĂwiadczenie w swojej branĝy. Jestem znany z nowatorskiego podejĂcia do zadañ i mam dobrze rozwiniÚtÈ bazÚ staïych klientów. Mam otwarty umysï i lubiÚ innowacje, czÚsto przeĂcigam moich kolegów z pracy w przedstawianiu i wdraĝaniu nowych efektywnych pomysïów. W domu nie jestem raczej zïotÈ rÈczkÈ, ale myĂlÚ, ĝe jestem wyrozumiaïym mÚĝem oraz kochajÈcym ojcem dla czwórki swoich dzieci. WartoĂci i przekonania — Dorastaïem w latach 60. i 70., wydawaïo nam siÚ wtedy, ĝe moĝemy zmieniÊ Ăwiat poprzez wolnoĂÊ myĂlenia i buntowaliĂmy siÚ przeciwko obecnemu status quo. CeniÚ sobie wolnoĂÊ myĂlenia prawie ponad wszystko i denerwuje mnie, kiedy innym tego brakuje. MartwiÚ siÚ o dzisiejszÈ sytuacjÚ na Ăwiecie i widzÚ, ĝe „lepsze jutro”, o które kiedyĂ walczyliĂmy, pozostaïo w Ăwiecie marzeñ. WidzÚ, ĝe moje liberalne podejĂcie, po krótkim odrodzeniu w latach 90., teraz znowu nie znajduje zwolenników. Niszczymy naszÈ planetÚ, a politycy nie wykazujÈ chÚci podjÚcia dziaïañ w tej sprawie. ToĝsamoĂÊ — Mimo ĝe juĝ nie martwiÚ siÚ tym, ĝe „zostanÚ przyïapany”, to jednak czasami czujÚ siÚ trochÚ jak oszust. Zrobiïem karierÚ w biznesie, nie majÈc poczucia identyfikowania siÚ z danÈ branĝÈ. Bardzo dobrze rozumiaïem siÚ z pracownikami, którzy wyznawali odmienne wartoĂci od moich. CzujÚ, ĝe od dïugiego juĝ czasu nie mam kontaktu ze swoim prawdziwym „ja”, i próbowaïem siÚ okreĂliÊ poprzez to, kim nie jestem i czego nie chcÚ, zamiast skupiÊ siÚ na tym, kim jestem i czego pragnÚ. Rysunek 7.1. Analiza szeĂciu poziomów obecnego ĝycia Norberta Ontologia lub duchowoĂÊ — CzujÚ siÚ jak duch uwiÚziony w klatce. Kto wie, jak wyglÈdaïoby moje ĝycie, gdybym w wieku dwudziestu paru lat poszedï za gïosem swojego serca, zamiast poĂwiÚcaÊ siÚ karierze w biznesie? ZachÚcam moje dzieci, by rozwijaïy swoje pasje, i daïem im swobodÚ decydowania o sobie. ByÊ moĝe teraz, relatywnie póěno, mogÚ wypeïniÊ swoje przeznaczenie i przyczyniÊ siÚ do dobrobytu planety poprzez zwrócenie siÚ w stronÚ tego, do czego zostaïem powoïany. 108 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów Ponowne oszacowanie neurologicznych poziomów Ontologia lub duchowoĂÊ — Zawsze odczuwaïem gïÚbokÈ i silnÈ wiÚě z wszechĂwiatem, naturÈ i planetÈ. PragnÚ ĝyÊ w harmonii z naszÈ planetÈ, troszczÈc siÚ o ekologiÚ oraz ludzi. MyĂlÚ, ĝe zostaïem powoïany do tego, by reprezentowaÊ holistyczne podejĂcie i szerzyÊ je w Ăwiecie, wĂród moich znajomych, partnerów biznesowych i dzieci. Nie opisaïbym siebie jako osoby religijnej, ale próbowaïem juĝ wielu Ăcieĝek duchowych. Moja Ăcieĝka jest czysta, wolna i wyraĝajÈca poszanowanie dla wszystkich ludzi oraz osobistÈ odpowiedzialnoĂÊ za indywidualne decyzje i wkïad w ten Ăwiat. ToĝsamoĂÊ — To, kim jestem, to uosobienie wolnoĂci, tolerancji i szacunku dla wszystkich ludzi. Jestem przykïadem wyksztaïconego, Ăwiatïego biznesmena. W swoich najlepszych chwilach czujÚ, ĝe wspiera mnie niewidzialna siïa natury, siïa, która porzÈdkuje ten Ăwiat i nie pozwala mi zbïÈdziÊ. Wiem, jakÈ mam rolÚ do speïnienia. Moĝna na mnie polegaÊ. Zawsze dotrzymujÚ obietnic. Dla innych jestem przykïadem, inspiracjÈ i siïÈ, która niesie ze sobÈ dobro w tym Ăwiecie. WartoĂci i przekonania — AkceptujÚ i szanujÚ potrzebÚ komercyjnej integralnoĂci, finansowego dobrobytu i zyskownoĂci — ale zysk nie jest najwaĝniejszÈ rzeczÈ w biznesie i nigdy nie umieĂciïbym go ponad luděmi, uczciwoĂciÈ lub poczuciem wspólnoty. WierzÚ w to, ĝe w naturze i wszechĂwiecie istnieje okreĂlony porzÈdek, kierowany przez siïy, których do koñca nie jesteĂmy w stanie zgïÚbiÊ. WierzÚ w to, ĝe dobro, które czynimy w Ăwiecie, powraca do nas na wiele sposobów, choÊ nie zawsze jesteĂmy ich Ăwiadomi. NajwaĝniejszÈ rzeczÈ w ĝyciu jest robienie tego, do czego zostaliĂmy powoïani. ZdolnoĂci — Ukoñczyïem studia i przez caïe ĝycie siÚ uczÚ. Jestem wykwalifikowanym przedsiÚbiorcÈ z duĝym doĂwiadczeniem na wielu obszarach. Jestem Ăwietnym oratorem i nauczycielem, który chÚtnie przekazuje swojÈ wiedzÚ innym. Mam wizjÚ, pasjÚ i energiÚ. Nowe moĝliwoĂci wzbudzajÈ we mnie ekscytacjÚ, mam pasjÚ i entuzjazm, i potrafiÚ wskazaÊ innym ich drogÚ. Jestem kochajÈcym i peïnym poĂwiÚcenia ojcem oraz mÚĝem. MogÚ zrobiÊ wszystko, co jest potrzebne do tego, by wypeïniÊ zadanie, którego siÚ podjÈïem. Zachowanie — Jestem spokojny i rozsÈdny. Jestem skoncentrowany na pracy i zaangaĝowany w swoje zadania. Jestem osobÈ towarzyskÈ i szanujÚ innych ludzi (ale nie kosztem efektywnego wykonywania swojej pracy i wywiÈzywania siÚ z podjÚtych zobowiÈzañ). WyznajÚ zasadÚ „ĝyj i pozwól ĝyÊ innym”, ale potrafiÚ równieĝ zachowaÊ siÚ asertywnie, kiedy wierzÚ w coĂ, co jest pewne (choÊ nie mam potrzeby walczenia z caïym Ăwiatem). Jestem wierny swoim wartoĂciom i przekonaniom, inni to wiedzÈ i nie oczekujÈ, ĝe zachowam siÚ inaczej. Rysunek 7.2. Analiza preferowanych 6 poziomów Norberta ¥rodowisko — PreferujÚ spokojnÈ i uporzÈdkowanÈ codziennoĂÊ, gdzie cele sÈ jasno wytyczone, a wynik uzgodniony. Wybieram towarzystwo osób, które myĂlÈ w podobny sposób i bez wzglÚdu na sytuacjÚ akceptujÈ mnie takim, jakim jestem. Kiedy pojawiajÈ siÚ konflikty, rozwiÈzujemy je, zanim na dobre siÚ rozwinÈ. Dziaïam w Ărodowiskach zawodowych, w których ludzie znajÈ moje przekonania, wiedzÈ, na co mnie staÊ, i ceniÈ mój wkïad. Rozdziaï 7: Uwalnianie pasji 109 Nie bÈdě zaskoczony poziomem kongruencji, jakÈ juĝ w swoim ĝyciu osiÈgnÈïeĂ. Masz ogromne zdolnoĂci i siïÚ, ale zamiast z nich korzystaÊ, zbytnio przejmujesz siÚ obszarami, które wymagajÈ Twojej uwagi. Spójrz teraz na ten model. Przyjrzyj siÚ temu, co stanowi dla Ciebie problem, i podejmij kroki, aby go rozwiÈzaÊ, tak jak uczyniï to Norbert. WstÚpna analiza Norberta zostaïa przedstawiona na rysunku 7.1. DoĂwiadczanie siebie na szeĂciu poziomach w przypadku Norberta jest zaburzone przez jego uczucia i stïumione emocje takie jak ĝal, poczucie winy i frustracja. Na zewnÈtrz jest biznesmenem osiÈgajÈcym duĝe sukcesy, ale wyraěnie zdaje sobie sprawÚ z tego, ĝe wiele poĂwiÚciï, aby to osiÈgnÈÊ. Teraz ma szansÚ na doĂwiadczenie siebie w nowy sposób. Tym razem musi zaczÈÊ od poziomu najwyĝszego, czyli od ontologii. To, jak Norbert postrzega siebie na nowo, zostaïo zobrazowane na rysunku 7.2 — jest to spojrzenie, które nie odzwierciedla tego, co Norbert czuje obecnie, ale obraz, do którego dÈĝy i który jest moĝliwy do zrealizowania. W przeciwieñstwie do rysunku 7.1, nowy opis Norberta pokazuje, ĝe jego poziomy sÈ bardziej zgodne ze sobÈ. WiÚkszoĂÊ z tego, czego pragnie, juĝ ma, ale nie potrafi doĂwiadczaÊ tego w odpowiedni sposób. Teraz, kiedy myĂli o tym, jak chciaïby, aby wyglÈdaïo jego ĝycie, do gïowy przychodzi mu wiele rzeczy, które mógïby ïatwo zrobiÊ. Jest juĝ gotowy do zmiany swoich celów. Aby uwolniÊ Twoje prawdziwe, peïne pasji „ja”, musisz okreĂliÊ problematyczne obszary, które do tej pory ignorowaïeĂ. JeĂli to zrobisz, Twoje doĂwiadczanie ĝycia istotnie siÚ zmieni. Uwalnianie Twojej naturalnej pasji ByÊ moĝe najszybszym sposobem na uwolnienie Twojej pasji jest uĂwiadomienie sobie tego, czego pragniesz, dlaczego, i co moĝesz zrobiÊ, by to dostaÊ. Filozof Friedrich Nietzsche powiedziaï: „JeĂli czïowiek wie, dlaczego ĝyje, to potrafi poradziÊ sobie ze wszystkim!”. Zatem dlaczego pragniesz tego, czego pragniesz? Czy to wspiera Twoje wartoĂci? Czy jest spójne z poczuciem Twojej toĝsamoĂci? Czy jest zgodne z Twoim przeznaczeniem? Czy dziaïania, które musisz podjÈÊ, sÈ zgodne z Twoimi przekonaniami i wartoĂciami? Czy te dziaïania wspierajÈ, czy teĝ osïabiajÈ poczucie tego, kim jesteĂ? Czy byïbyĂ dumny z tego, gdybyĂ przeczytaï o tym w gazetach? Czy chciaïbyĂ, aby Twoja matka o tym wiedziaïa? JeĂli na którekolwiek z tych pytañ odpowiedziaïeĂ „nie”, to znaczy, ĝe osïabiasz swój potencjaï pasji, powodujesz, ĝe ona ucieka, tak samo, jakbyĂ próbowaï napeïniÊ wannÚ, nie zatykajÈc otworu odpïywowego. Oto kilka kolejnych czynników, które pozbawiajÈ CiÚ pasji: 110 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów 9 Strach: Strach jest przeciwieñstwem pewnoĂci siebie. W tej ksiÈĝce znajdziesz mnóstwo porad, które pomogÈ Ci pozbyÊ siÚ strachu na dobre. 9 WÈtpliwoĂci: Dlaczego dÈĝysz do okreĂlonego dziaïania? Musisz wiedzieÊ to dokïadnie i mieÊ wystarczajÈco mocny powód, by zrealizowaÊ to, co zamierzasz. 9 Awersja do podejmowania ryzyka: Awersja do podejmowania ryzyka jest manifestacjÈ strachu. Nie postrzegaj ryzyka jako czegoĂ, czego naleĝy unikaÊ, potraktuj je raczej jako coĂ, czym naleĝy zarzÈdzaÊ. 9 Zwlekanie: Odkïadasz na póěniej trudne sprawy, aby ĝycie byïo przyjemniejsze, ale zwykle koñczy siÚ to odwrotnie. Postaraj siÚ robiÊ najtrudniejsze rzeczy jako pierwsze i niech stanie siÚ to Twoim nawykiem. DziÚki temu zyskujesz siïÚ do zrobienia kolejnych rzeczy (jeĂli odkïadanie spraw na póěniej stanowi dla Ciebie problem, przeczytaj wiÚcej na ten temat w rozdziale 9.). Kiedy naprawdÚ zaleĝy Ci na czymĂ w tym Ăwiecie, pasja i zaangaĝowanie pojawiajÈ siÚ w Tobie w sposób naturalny. Magicznym kluczem do wyzwolenia pasji jest wiÚksza troska. PomyĂl o tym, czego pragniesz w ĝyciu i dlaczego. NastÚpnie wykorzystaj narzÚdzia opisane w tej ksiÈĝce do tego, by w zdobywaniu swoich celów móc wykazaÊ siÚ wiÚkszym zdecydowaniem, siïÈ i wytrwaïoĂciÈ. UĂwiadamianie sobie swoich marzeñ Marzenia sÈ dobrym sposobem na uzyskanie dostÚpu do swojej pasji — zarówno marzenia senne, jak i te pojawiajÈce siÚ w ciÈgu dnia. Czy masz marzenia? Zygmunt Freud uwaĝaï, ĝe marzenia senne sÈ niespeïnionymi pragnieniami. WyglÈda na to, ĝe gïÚbokie tÚsknoty muszÈ znaleěÊ sposób dotarcia do naszej ĂwiadomoĂci, jeĂli mamy byÊ zdrowymi luděmi. Ale nie wszystkie marzenia sÈ takie same. Moĝesz mieÊ maïe i wielkie marzenia; marzenia, nad którymi warto siÚ zastanowiÊ, i takie, które nie sÈ istotne w obliczu Twoich celów i wartoĂci. Musisz zawsze zdecydowaÊ, czy Twoje marzenia zasïugujÈ na Twoje zasoby, energiÚ i czas, jakie musisz poĂwiÚciÊ na ich zrealizowanie. W dzisiejszym konsumpcyjnym spoïeczeñstwie jesteĂ bombardowany wyszukanymi reklamami zaprojektowanymi przez ekspertów po to, aby zasiaÊ w Twoim umyĂle marzenia i pragnienia, których wczeĂniej nie miaïeĂ. Te sfabrykowane marzenia majÈ tak duĝÈ moc oddziaïywania, ĝe czasami trudno jest rozróĝniÊ to, czego naprawdÚ pragniesz, od tego, czego pragniesz jedynie w danym momencie. Rozdziaï 7: Uwalnianie pasji 111 Ludzie majÈ dwa wyjĂcia z tej sytuacji — mogÈ ulegaÊ presji wywieranej na konsumentów (co bardzo czÚsto koñczy siÚ zadïuĝeniem finansowym) albo oprzeÊ siÚ jej, wyïÈczyÊ siÚ i jeĂli potrafiÈ to zrobiÊ, odmówiÊ uczestniczenia w tej grze. Nie ma znaczenia, w którym obozie siÚ znajdujesz; rezultat jest taki sam: Wszyscy tracÈ kontakt z tym, czego naprawdÚ pragnÈ i co moĝe przynieĂÊ im prawdziwe speïnienie. JeĂli tak jak gwiazdy ekranu mógïbyĂ mieÊ wszystko, czego zapragniesz, to jak wyglÈdaïoby Twoje ĝycie? Czy to przyniosïoby Ci speïnienie? OczywiĂcie ĝe nie, jeĂli moĝna wierzyÊ gazetom. Zatem jakie marzenia wspierajÈ wzrost Twojej pewnoĂci siebie i siïy, i skÈd je wziÈÊ? ZdobÚdziesz je — po pierwsze — wykonujÈc Êwiczenia zawarte w tym i innych rozdziaïach, które zostaïy zaprojektowane tak, by pomóc Ci w rozpoznaniu tego, jakiego ĝycia pragniesz, i po drugie — nie martwiÈc siÚ wszystkimi tymi rzeczami, które chcesz mieÊ w ĝyciu. Kiedy dÈĝysz do realizacji marzeñ zwiÈzanych z Twoim istnieniem, rozpoczynasz podróĝ, która doprowadzi CiÚ do tego, kim pragniesz byÊ. Kiedy marzysz o posiadaniu, tracisz kontakt z osobÈ, jakÈ siÚ stajesz w procesie zdobywania rzeczy, za którymi gonisz. Stajesz siÚ podobny do legendarnego Fausta, który sprzedaï swojÈ duszÚ za zrealizowanie pragnieñ. Wkïadanie pasji w dziaïanie Czy to realne oczekiwaÊ od przeciÚtnego czïowieka, ĝe bÚdzie miaï wielkie marzenia i bÚdzie dÈĝyï do ich zrealizowania? Dowody sugerujÈ, ĝe tak: w ksiÈĝkach, filmach i gazetach jest mnóstwo historii ludzi, którzy wïaĂnie to zrobili i czÚsto osiÈgali niewiarygodne efekty. W ĝyciu kaĝdego czïowieka moĝemy odnaleěÊ wÈtki z powieĂci, jakie czytaliĂmy w dzieciñstwie. Jedna z najwspanialszych powieĂci XX wieku, Ulisses autorstwa Jamesa Joyce’a, szczegóïowo opisuje jeden dzieñ z ĝycia bardzo przeciÚtnego czïowieka, Leopolda Blooma. Joyce próbuje pokazaÊ, ĝe w tym jednym dniu jest tyle dramatyzmu i heroicznych elementów, co w powieĂci Homera opisujÈcej podróĝ greckiego bohatera Ulissesa. Twoje ĝycie równieĝ jest heroicznym przedsiÚwziÚciem i kaĝdego dnia siÚ z nim zmagasz. Nie musisz zamieniaÊ swojego ĝycia w coĂ, czym ono jeszcze nie jest. Moĝesz natomiast staÊ siÚ bardziej Ăwiadomym tego, co dzieje siÚ wokóï Ciebie, i pozwoliÊ sobie na gïÚbsze doĂwiadczenie tego, czego naprawdÚ pragniesz. Moĝesz nawet podjÈÊ decyzjÚ, ĝe zostaniesz bohaterem swojego wspaniaïego ĝycia. Cóĝ za myĂl! 112 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów Rozpoczynanie podróĝy Twoje ĝycie jest juĝ bohaterskÈ podróĝÈ, ale prawdopodobnie uczestniczysz w niej jako lunatyk, bo wiÚkszoĂÊ Twoich emocji jest stïumiona — tak jak u wielu innych ludzi. Teraz masz szansÚ, by siÚ przebudziÊ! Dlaczego nie? JeĂli Twoje ĝycie ma byÊ podróĝÈ, to dlaczego nie nadaÊ jej bardziej epickiego charakteru? JeĂli pragniesz przeĝywaÊ kaĝdy dzieñ bardziej intensywnie, zacznij bardziej angaĝowaÊ siÚ w swoim ĝyciu i spójrz na nie jak na epickÈ przygodÚ. JesteĂ oczywiĂcie gïównym bohaterem, ale inne postaci równieĝ odgrywajÈ mniejsze lub wiÚksze role w Twojej historii. Ich heroizm ujawnia siÚ poprzez ich charaktery i poprzez uwagÚ, jakÈ poĂwiÚcasz temu, co dzieje siÚ w powieĂci. Joseph Campbell opisuje podstawowe kroki bohaterskiej podróĝy, które moĝesz wykorzystaÊ do przemyĂlenia kluczowych etapów swojej wïasnej ĝyciowej podróĝy. Zaïóĝmy, ĝe udaje Ci siÚ osiÈgnÈÊ wszystko, czego zapragniesz. Tak jak bohaterka naszego poniĝszego Êwiczenia, Joanna, jeĂli siÚ nie poddasz, to po prostu nie moĝesz nie osiÈgnÈÊ sukcesu. 1. Zaakceptuj swoje powoïanie. Co chcesz osiÈgnÈÊ w tym ĝyciu? Odpowiedě na to pytanie mogïa pojawiÊ siÚ, kiedy rozmyĂlaïeĂ o swoich neurologicznych poziomach wspomnianych wczeĂniej w tym rozdziale. To, za czym tÚsknisz, moĝe byÊ istotÈ Twojego powoïania albo po prostu czymĂ, o czym marzysz. JeĂli nie masz pojÚcia o tym, jakie jest Twoje powoïanie, wyobraě sobie siebie na staroĂÊ, otoczonego gromadkÈ swoich potomków, którym opowiadasz o swoim cudownym ĝyciu. W swojej podróĝy napotkasz wiele trudnych momentów, wiÚc wyrusz teraz i zaufaj, ĝe z czasem idea Twojego powoïania stanie siÚ wyraěniejsza. AkceptujÈc swoje powoïanie, stawiasz czoïa swoim ograniczeniom i przezwyciÚĝasz je. W naszym przykïadzie Joanna jest pielÚgniarkÈ. Zawsze chciaïa wykonywaÊ ten zawód, ale praca w publicznej sïuĝbie zdrowia nie speïniïa jej oczekiwañ. Dïugie godziny pracy i ciÚĝkie dyĝury, a czÚsto równieĝ wyczerpujÈca praca fizyczna sprawiïy, ĝe czuïa siÚ zmÚczona, a pomaganie chorym ludziom w dochodzeniu do zdrowia dawaïo jej niewielkÈ satysfakcjÚ. Zdecydowaïa, ĝe potraktuje swoje ĝycie jako bohaterskÈ podróĝ i ĝe podejmie bardziej pozytywne dziaïania zwiÈzane ze swoim powoïaniem. 2. Przejdě przez próg. Zrób wszystko, co jest potrzebne do tego, byĂ zebraï jak najwiÚcej pewnoĂci siebie do wykonania pierwszego kroku. PrzekraczajÈc próg, wkraczasz na zupeïnie nowe terytorium, którego nie obejmujÈ Twoje stare mapy i gdzie Twoje dotychczasowe doĂwiadczenie na niewiele Ci Rozdziaï 7: Uwalnianie pasji 113 siÚ przyda. Uwierz w to, ĝe dasz radÚ podoïaÊ nowym wyzwaniom, poniewaĝ wraz z nimi pojawiÈ siÚ nowe rozwiÈzania, które bÚdziesz mógï zastosowaÊ do danej sytuacji. Joanna myĂlaïa nad porzuceniem pielÚgniarstwa i znalezieniem innej pracy. Ale nie mogïa sobie wyobraziÊ, ĝe zrezygnuje ze swojego marzenia zwiÈzanego z pomaganiem innym ludziom. W zwiÈzku z tym zdecydowaïa, ĝe podejmie dalszÈ edukacjÚ, aby byÊ bardziej wyspecjalizowanÈ pielÚgniarkÈ — wybraïa rozwój zamiast ucieczki w strach. 3. Znajdě straĝnika i staw czoïa swoim demonom. Porzekadïo mówi, ĝe „kiedy uczeñ jest gotowy, pojawia siÚ nauczyciel”. PrzekraczajÈc próg, znajdujesz siÚ na pozycji, gdzie moĝesz znaleěÊ przewodnictwo i wsparcie, jakich potrzebujesz. Zaufaj temu i bÈdě otwarty na porady, które otrzymujesz. UĂwiadom sobie, ĝe demony niekoniecznie sÈ zïe, one sÈ po prostu energiami (wewnÚtrznymi obawami, wrogami, kryzysami). Aby uwolniÊ siÚ spod ich wpïywu, musisz stawiÊ im czoïa i wyzwoliÊ siÚ spod ich wïadzy. Joanna zaczÚïa szukaÊ porady. Przyjacióïka spytaïa jÈ o to, co najbardziej podobaïo jej siÚ w zawodzie pielÚgniarki i za czym by najbardziej tÚskniïa, gdyby zrezygnowaïa z tej profesji. Joanna zdaïa sobie sprawÚ, ĝe najwaĝniejsze dla niej byïo to, iĝ mogïa pomagaÊ rodzinom, szczególnie matkom. Zdecydowaïa, ĝe bÚdzie siÚ specjalizowaÊ w opiece nad kobietami i w poradnictwie rodzinnym. Ale to oznaczaïo, ĝe bÚdzie musiaïa wróciÊ do szkoïy, ponownie zaczÈÊ naukÚ i zdaÊ egzaminy. Czy moĝna byïo to zrobiÊ jakoĂ proĂciej? Nie moĝna. Joanna zastanawiaïa siÚ, jakie mogÈ byÊ konsekwencje niepodjÚcia studiów, i przy wsparciu swojego mÚĝa postanowiïa, ĝe jednak spróbuje. 4. Dokonaj transformacji demonów i wypeïnij swojÈ misjÚ. Twoje demony mogÈ byÊ zasobami, które wykorzystasz w swojej podróĝy. Moĝe to przybraÊ formÚ nowych umiejÚtnoĂci lub narzÚdzi, które umoĝliwiÈ Ci speïnienie Twojego powoïania. SpeïniajÈc swoje powoïanie i wykonujÈc swojÈ misjÚ, tworzysz nowy, wiÚkszy Ăwiat i nowÈ mapÚ, po której moĝna siÚ poruszaÊ. W tym zawiera siÚ Twój rozwój osobisty i nowe odkrycia, jakich dokonaïeĂ w trakcie swojej podróĝy. Jako dojrzaïa studentka, Joanna patrzyïa na uczelniÚ juĝ inaczej niĝ kiedyĂ. Byïa bardziej skoncentrowana na tym, czego musi siÚ nauczyÊ. Potrafiïa szybciej uporaÊ siÚ z zadaniami i zwykle udawaïo jej siÚ ukoñczyÊ wszystko o czasie. Jednak egzaminy nadal pozostawaïy duĝym wyzwaniem. Kiedy nadeszïa sesja, Joanna byïa dobrze przygotowana i poradziïa sobie lepiej, niĝ przypuszczaïa. Potrafiïa nawet pomóc kilku mïodszym studentom, którzy 114 CzÚĂÊ II: Skïadanie elementów nie byli tak dobrze przygotowani do przejĂcia przez tÚ ciÚĝkÈ próbÚ. Zdaïa z wyróĝnieniem i byïo to doĂwiadczenie, które pozwoliïo jej zmieniÊ wyobraĝenie na temat swoich zdolnoĂci oraz pomogïo pozbyÊ siÚ strachu przed egzaminami. 5. Znajdě drogÚ do domu. Teraz doĂwiadczasz swojego ĝycia na wyĝszym poziomie. ZnajdujÈc drogÚ do domu, moĝesz siÚ dzieliÊ swoimi odkryciami i doĂwiadczeniem z rodzinÈ i torowaÊ drogÚ innym, aby mogli podÈĝaÊ za swoimi marzeniami i rozpoczÈÊ swojÈ wïasnÈ bohaterskÈ podróĝ. Nawet z nowymi kwalifikacjami Joannie trudno byïo odnaleěÊ jej wymarzonÈ rolÚ, ale wreszcie znalazïa jÈ w regionalnym centrum zdrowia. Po tym, jak juĝ siÚ zadomowiïa w nowym miejscu pracy, jej nowy przeïoĝony powiedziaï jej, dlaczego zdecydowaï siÚ wybraÊ wïaĂnie jÈ spoĂród wielu kandydatów. Zdecydowaï siÚ na niÈ, poniewaĝ miaïa w sobie coĂ wyjÈtkowego. Pomimo ĝe pozostali ubiegajÈcy siÚ o to stanowisko mieli lepsze kwalifikacje, postawa, dojrzaïoĂÊ i sposób bycia Joanny zrobiïy na komisji najwiÚksze wraĝenie. CaïÈ sobÈ sygnalizowaïa, ĝe wie, czego chce, i kierownictwo regionalnego centrum zdrowia byïo dumne z tego, ĝe Joanna tam pracuje! Moĝesz wbudowaÊ te klasyczne elementy bohaterskiej podróĝy do swojego dnia, tygodnia, miesiÈca i caïego ĝycia. To Ty tym zarzÈdzasz, wiÚc nie wahaj siÚ przejÈÊ kontroli. Niech podróĝ Twojego ĝycia bÚdzie peïna siïy, pasji i wspaniaïoĂci, jakie masz w sobie. UsiÈdě i pomyĂl przez chwilÚ nad tymi pomysïami. PowróÊ myĂlami do marzeñ, jakie miaïeĂ w mïodoĂci. Co wniosïoby do Twojego obecnego ĝycia ówczesne poĝÈdanie? Czy masz poczucie powoïania?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budowanie pewności siebie dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: