Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00513 008051 20996947 na godz. na dobę w sumie
Budowanie zespołu. Wydanie II - książka
Budowanie zespołu. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0487-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dobry lider uczy ludzi, jak grać w jednej drużynie. Potrafi logicznie dzielić pracę na zadania i zabezpieczać niezbędne zasoby. Porozumiewa się otwarcie i bez niedomówień. Zachęca do stawiania pytań. Sprawia, że członkowie zespołu myślą o sobie pozytywnie. Pozwala im samodzielnie filtrować informacje. Zawsze dotrzymuje zobowiązań i oczekuje tego samego w zamian.

Niełatwo jest przestrzegać wszystkich tych zasad jednocześnie. Gdyby zarządzanie zespołem było takie proste, świat roiłby się od doskonałych przywódców.

Przeczytaj tę książkę, a odpowiesz sobie na pytanie, czy masz zadatki na dobrego lidera zespołu. Dowiedz się, jakie błędy popełniają kierownicy zespołów w różnych organizacjach i czym dobrzy przywódcy i dobre zespoły różnią się od złych. Opanuj umiejętności, które uczynią Cię lepszym liderem:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Budowanie zespo³u. Wydanie II Autor: Robert B. Maddux T³umaczenie: Joanna Krzemieñ-Rusche ISBN: 83-246-0487-1 Tytu³ orygina³u: Team Building Format: 122×194, stron: 92 Dobry lider uczy ludzi, jak graæ w jednej dru¿ynie. Potrafi logicznie dzieliæ pracê na zadania i zabezpieczaæ niezbêdne zasoby. Porozumiewa siê otwarcie i bez niedomówieñ. Zachêca do stawiania pytañ. Sprawia, ¿e cz³onkowie zespo³u myœl¹ o sobie pozytywnie. Pozwala im samodzielnie filtrowaæ informacje. Zawsze dotrzymuje zobowi¹zañ i oczekuje tego samego w zamian. Nie³atwo jest przestrzegaæ wszystkich tych zasad jednoczeœnie. Gdyby zarz¹dzanie zespo³em by³o takie proste, œwiat roi³by siê od doskona³ych przywódców. Przeczytaj tê ksi¹¿kê, a odpowiesz sobie na pytanie, czy masz zadatki na dobrego lidera zespo³u. Dowiedz siê, jakie b³êdy pope³niaj¹ kierownicy zespo³ów w ró¿nych organizacjach i czym dobrzy przywódcy i dobre zespo³y ró¿ni¹ siê od z³ych. Opanuj umiejêtnoœci, które uczyni¹ Ciê lepszym liderem: (cid:129) dobieranie ludzi do zespo³u, (cid:129) uœwiadamianie innym korzyœci z pracy zespo³owej, (cid:129) budowanie zaufania, (cid:129) ustanawianie celów i norm, (cid:129) uczenie cz³onków zespo³u, jak samodzielnie rozwi¹zywaæ problemy, (cid:129) rozpoznawanie Ÿróde³ konfliktów i ³agodzenie napiêæ, (cid:129) nagradzanie za osi¹gniêcia indywidualne i zespo³owe. Przedmowa 1. Jakie cele chcesz osiągnąć? 2. Grupa a zespół 3. Kierownicy grup a przywódcy zespołów 4. Koncepcję budowania zespołu można zastosować w każdej firmie 5. Jakie będę mieć korzyści z budowania zespołu? 6. Postawy efektywnego budowniczego zespołu 7. Czy można uratować tę kierowniczkę? 8. Zostań efektywnym planistą 9. Wzmocnij swoje umiejętności organizacyjne 10. Stwórz motywujący klimat 11. Stwórz system kontroli zapewniający realizację celów 12. Którego szefa wolałbyś mieć? 13. Wybieraj osoby kompetentne 14. Aby szkolenie było efektywne 15. Zaangażowanie pracowników 5 7 9 13 17 19 21 23 25 27 31 33 35 37 39 41 4 B U D O W A N I E Z E S P O Ł U 16. Umożliwiaj zaangażowanie 17. Zaangażuj zespół w ustanawianie celów i norm 18. Naucz pracowników technik rozwiązywania problemów 19. Warunki sprzyjające efektywnemu rozwiązywaniu problemów przez zespoły 20. Narzekający pracownicy 21. Współpraca jako źródło wewnętrznej siły w budowaniu zespołu 22. Ułatwiaj otwartą komunikację 43 45 47 49 51 53 55 23. Sprawdź swoje umiejętności porozumiewania się 57 24. Zrozumieć konflikt 25. Rozwiązywanie konfliktów 26. Budowa zaufania w zespole 27. Którym z nich jesteś? 28. Akcentuj to, co pozytywne 29. Coaching — kluczowy element w budowaniu zespołu 30. Sprawdzenie wiadomości 31. Dziesięć kardynalnych błędów 32. Opracuj plan osobistego rozwoju 33. Odpowiedzi dotyczące studiów przypadków 59 65 67 69 71 73 81 85 87 89 Poniżej podane postawy wspierają budowę zespołu. Dzięki przed- stawionej skali można poznać swoje mocne strony i określić obszary wymagające poprawy. Zakreśl kółkiem tę liczbę, która najlepiej określa Twoje położenie w skali. Im bardziej opis odpowiada Two- jej postawie, tym wyższą liczbę zakreślasz. Po zakreśleniu odpowie- dzi, podsumuj uzyskany wynik i wpisz go we wskazane miejsce. 1. 2. 3. 4. 5. Kiedy dobieram pracowników, wybieram tych, którzy potrafią spełnić wymogi zawodu i współpracować z innymi ludźmi. Nadaję swoim pracownikom poczucie współwłasności, angażując ich w proces stawiania celów, rozwiązywania problemów i działania w kierunku poprawy wydajności. Próbuję stworzyć ducha zespołu, zachęcając ludzi do współpracy i wzajemnego wspierania się w powiązanych ze sobą działaniach. Rozmawiam z ludźmi w sposób otwarty i szczery i zachęcam ich, by w ten sam sposób porozumiewali się ze mną. Dotrzymuję umów z moim ludźmi, ponieważ ich zaufanie ma zasadnicze znaczenie dla mojego przywództwa. 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 2 2 B U D O W A N I E Z E S P O Ł U 6. 7. 8. 9. Pomagam członkom zespołu poznać siebie nawzajem, aby mogli poznać swoich kolegów i uświadomili sobie ich zdolności. Dopilnowuję, aby pracownicy uzyskali przeszkolenie konieczne do wykonywania swojej pracy i wiedzieli, jak je wykorzystać. Zdaję sobie sprawę, że konflikt w ramach grupy jest sprawą normalną, niemniej jednak staram się rozwiązać go szybko i sprawiedliwie, zanim stanie się niebezpieczny. Jestem przekonany, że pracownicy będą efektywnie pracować w zespole, jeśli będą wiedzieć, czego się od nich oczekuje i jakie będą z tego korzyści. Jestem gotowy na wymianę tych członków, którzy nie potrafią lub nie chcą sprostać pewnym niewygórowanym standardom po odpowiednim przeszkoleniu. 10. 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 Razem: ¾¾¾¾¾¾ Wynik pomiędzy 60 a 70 punktami oznacza postawę pozytyw- ną wobec ludzi i zarazem typ postawy potrzebny przy budowie i utrzymaniu silnego zespołu. Wynik pomiędzy 40 a 59 punktami jest zadowalający i przy włożeniu pewnego wysiłku budowa ze- społu powinna zakończyć się sukcesem. Jeśli osiągnąłeś mniej niż 40 punktów, powinieneś starannie rozważyć, jak Twoja postawa wypada na tle dzisiejszej filozofii zarządzania. Być może pomocne okażą się studia przypadków, które pozwolą Ci dokonać przemyśleń na ten temat. W tej książce znajdziesz czte- ry takie studia przypadków. Pierwszy z nich (w następnym rozdziale) pomoże Ci zrozumieć istotę uczenia się i stosowania pojęć dotyczących budowania ze- społu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budowanie zespołu. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: