Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 005751 20005698 na godz. na dobę w sumie
Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne - ebook/pdf
Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 235
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-144-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Telekomunikacyjna nowelizacja 2013!  

23 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ona zmiany w przepisach dotyczących konstrukcji i instalacji. Rozporządzenie zakłada obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowobudowanych budynkach wielorodzinnych, a także w budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem.

W praktyce nowelizacja oznacza dodanie dużej ilości instalacji teletechnicznych i okablowania strukturalnego w każdym nowym budynku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl wiat profesjonalnej wiedzy Przep isy techn iczn o – bu dowla ne d la prakt yków Poradnik umo liwia swobodne poruszanie si w ród obowi zuj cych i zmieniaj cych si przepisów dla budownictwa. U atwi tak e rozwi zywanie wszelkich problemów prawnych w Pa stwa pracy. Sprawd co mo esz zyska : atwy i szybki dost p do zmian w prawie budowlanym wraz z komentarzem Warunki techniczno – budowlane jakim powinny odpowiada obiekty Nowe zasady znakowania wyrobów budowlanych Wzory dok um en tów w pr oce sie inwe sty cy jnym Publikacja zawiera profesjonalne, w pe ni edytowalne wnioski, protoko y, zg oszenia oraz o wiadczenia niezb dne w ka dym etapie procesu inwestycyjnego. Nie pope nij b du, skorzystaj z fachowych wzorów m. in.: Wniosku o ustalenie warunków zabudowy Protoko u z kontroli obowi zkowej zako czonej budowy Zg oszenia robót budowlanych Instr uk cja B H P prz y pra cach bet ono wych i el be towyc h Ka dy pracodawca ma obowi zek wyposa Instrukcj nale y umie ci , tak aby by a dost pna i czytelna. Nasza instrukcja daje pewno dope nienia wszystkich formalno ci zgodnie z aktualnymi przepisami. stanowisko pracy w instrukcje BHP. Nasza instrukcja BHP to pewno : Wype nienia obowi zków BHP kontrolowanych przez PIP i NB Profesjonalnie przygotowanej dokumentacji BHP Zorganizowania bezpiecznego stanowiska pracy Zamów ju dzi ! » Zapraszamy na www.dashofer.pl » Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o., ul. Bie anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: (22) 559 36 00, fax: (22) 829 27 00, 829 27 27, NIP 526-16-63-788 d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS nr 29647, wysoko kapita u zak adowego 50.000 z Zapraszamy na www.budinfo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: