Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 006368 18984020 na godz. na dobę w sumie
Budżet domowy pod kontrolą. Jak rozsądnie wydawać, oszczędzać i inwestować pieniądze - książka
Budżet domowy pod kontrolą. Jak rozsądnie wydawać, oszczędzać i inwestować pieniądze - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2483-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie.
Michel Eyquem de Montaigne

Większość polskich gospodarstw domowych nie dysponuje żadnymi oszczędnościami. Prawie połowa z nas ma do spłacenia kredyt lub pożyczkę. Co dziesiąty Polak zalega z opłatami. Poszperaj w swoim finansowym sumieniu i zastanów się, czy nie należysz do tej części społeczeństwa, która niczym świerszcz z bajki Ezopa żyje zbyt beztrosko i nie troszczy się o przyszłość?

Co byś zrobił, gdybyś stracił pracę lub padł ofiarą długotrwałej choroby? A co by się stało, gdyby te nieszczęścia spadły na kogoś z Twoich bliskich? Takie rzeczy niestety się zdarzają, a na skrzyżowaniu życiowego pecha i finansowej lekkomyślności stoi drogowskaz z napisem 'katastrofa'... Dlatego każdy z nas powinien nauczyć się planować swój budżet i to nie tylko na najbliższy okres, na rok, dwa bądź nawet dekadę, ale wręcz do końca życia. Ta książka ma pomóc Ci w opanowaniu domowych finansów:Patronem wydania jest:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Budżet domowy pod kontrolą. Jak rozsądnie wydawać, oszczędzać i inwestować Autor: Krzysztof Piotr Łabenda ISBN: 978-83-246-2483-6 Format: 140 × 208, stron: 264 W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie. Michel Eyquem de Montaigne Większość polskich gospodarstw domowych nie dysponuje żadnymi oszczędnościami. Prawie połowa z nas ma do spłacenia kredyt lub pożyczkę. Co dziesiąty Polak zalega z opłatami. Poszperaj w swoim finansowym sumieniu i zastanów się, czy nie należysz do tej części społeczeństwa, która niczym świerszcz z bajki Ezopa żyje zbyt beztrosko i nie troszczy się o przyszłość? Co byś zrobił, gdybyś stracił pracę lub padł ofiarą długotrwałej choroby? A co by się stało, gdyby te nieszczęścia spadły na kogoś z Twoich bliskich? Takie rzeczy niestety się zdarzają, a na skrzyżowaniu życiowego pecha i finansowej lekkomyślności stoi drogowskaz z napisem „katastrofa”… Dlatego każdy z nas powinien nauczyć się planować swój budżet i to nie tylko na najbliższy okres, na rok, dwa bądź nawet dekadę, ale wręcz do końca życia. Ta książka ma pomóc Ci w opanowaniu domowych finansów: • Jak zredukować swoje wydatki? • Kiedy wziąć kredyt, a kiedy pożyczkę? • Czy karta kredytowa jest Ci naprawdę potrzebna? • Dlaczego warto się ubezpieczać? • Co zrobić, kiedy zadłużysz się nadmiernie? IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treħci Wprowadzenie ..........................................................7 Rozdziaã 1. Budijet, czyli planowanie ............................. 11 Planowanie ..................................................................................... 11 Dochód i przychód ......................................................................... 21 Budĝet domowy ............................................................................. 44 Czy i jak moĝesz zredukowaÊ swoje wydatki ................................. 49 Rozdziaã 2. PieniĎdze pracujĎ ...................................... 81 OszczÚdnoĂci ................................................................................. 81 Inwestycje ..................................................................................... 100 Rozdziaã 3. Kredyt ....................................................113 Kredyt a poĝyczka ........................................................................ 115 ZdolnoĂÊ kredytowa ..................................................................... 120 Cena kredytu ................................................................................ 134 Kredyt konsumencki .................................................................... 138 Kredyt hipoteczny ........................................................................ 143 Wakacje kredytowe ...................................................................... 149 Kredyt konsolidacyjny .................................................................. 151 Na dobre i na zïe — takĝe i w kredycie ....................................... 152 Zabezpieczenie spïaty kredytu ..................................................... 155 Rozdziaã 4. Karta kredytowa — szansa czy puãapka ...........161 Karta pïatnicza ............................................................................. 161 Karta kredytowa ........................................................................... 163 Ubezpieczenia przypisane do karty .............................................. 172 Wakacje z kartÈ ............................................................................ 177 6 B U D IJ E T D O M O W Y P O D K O N T R O L č Karta zagubiona lub skradziona ................................................... 182 Elektroniczna portmonetka ......................................................... 185 Rozdziaã 5. Ubezpieczenia .........................................187 Informacje podstawowe ............................................................... 187 Ubezpieczenie samochodu .......................................................... 194 Ubezpieczenia zdrowotne i na ĝycie ............................................ 201 Nie bÈdě bezkrytyczny ................................................................. 211 Rozdziaã 6. Nie daj siē oszukaĄ ....................................217 BÈdě roztropny ............................................................................. 217 Nie bÈdě naiwny .......................................................................... 231 Uwaĝaj na gotówkÚ ...................................................................... 235 Rozdziaã 7. Kiedy kãopoty stajĎ u drzwi .........................251 Nadmierne zadïuĝenie ................................................................. 251 Windykacja ................................................................................... 254 UpadïoĂÊ konsumencka ............................................................... 259 Gdzie i jakÈ pomoc moĝesz uzyskaÊ ............................................ 261 44 B U D IJ E T D O M O W Y P O D K O N T R O L č Budijet domowy Jednym z narzÚdzi uïatwiajÈcych zadanie zarzÈdzania przepïywami pieniÚdzy w ramach finansów domowych jest budĝet. Ma on za za- danie umoĝliwiÊ Ci realizacjÚ zadañ, o których miÚdzy innymi mó- wiliĂmy wczeĂniej. Budĝet zatem to nic innego jak zestawienie do- chodów i wydatków realizowanych w pewnym czasie, np. w ciÈgu miesiÈca czy roku. Taki budĝet, gdzie strona dochodów równa jest stronie wydat- ków, zwykïo siÚ okreĂlaÊ mianem budĝetu zrównowaĝonego. Kiedy dochody przewyĝszajÈ wydatki, mówimy o nadwyĝce budĝetowej. W sytuacji odwrotnej (przewaga wydatków nad dochodami) mamy do czynienia z deficytem budĝetowym. Nadwyĝka budĝetowa nie stanowi ĝadnego problemu. Wyma- ga jedynie racjonalnej decyzji co do sposobu jej zagospodarowania, wydatkowania. Niedobór w budĝecie, czyli deficyt, jest juĝ proble- mem — tym wiÚkszym, im wiÚkszy jest sam deficyt. Musi on zostaÊ w miarÚ szybko co najmniej zmniejszony, jeĂli nie caïkowicie zniwe- lowany. W odniesieniu do budĝetów domowych moĝna to osiÈgnÈÊ trzema drogami: „ PokryÊ deficyt ze zgromadzonych wczeĂniej oszczÚdnoĂci. „ ZaciÈgnÈÊ poĝyczkÚ lub kredyt. „ OgraniczyÊ wydatki. O tych sposobach niwelowania deficytu bÚdziemy jeszcze mówiÊ. KorzystajÈc z zamieszczonej tabelki 1.8, spróbuj stworzyÊ swój budĝet „Êwiczebny”. Lista wydatków, jakÈ tu znajdziesz, nie zawie- ra oczywiĂcie caïej ich palety. TÚ wpiszesz do swojego miesiÚcznego budĝetu, kiedy juĝ opanujesz niezbyt trudnÈ sztukÚ tworzenia go. Wykorzystaj w tym celu takĝe informacje zawarte w wyciÈgu z ra- chunku bankowego w polu „opis operacji”. Tabela 1.8. Mój miesiÚczny budĝet WPâYWY (DOCHODY) Zâ WYNAGRODZENIE NETTO ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH INNE RAZEM WPâYWY B u d ij e t , c z y l i p l a n o w a n i e 45 WYDATKI Zâ STAâE OSS RATA KREDYTU CZYNSZ SKâADKA UBEZPIECZENIOWA RAZEM STAâE ZMIENNE PALIWO JEDZENIE RAZEM ZMIENNE RAZEM WYDATKI DOCHODY MINUS WYDATKI Jak sÈdzÚ, wszystkie pozycje w tej Êwiczebnej tabelce sÈ jasne i czytelne za wyjÈtkiem tej umieszczonej na pierwszym miejscu wy- datków staïych, a oznaczonej tajemniczym skrótem OSS. Skrót ten naleĝy czytaÊ „Opodatkuj SiÚ Sam”. IstotÚ tego prostego i niezmiernie skutecznego narzÚdzia moĝna ïatwo wyjaĂniÊ, odwoïujÈc siÚ do tego, co juĝ powiedzieliĂmy o po- datkach. Podatków nie da siÚ uniknÈÊ. Moĝna staraÊ siÚ ograniczaÊ ich wysokoĂÊ, korzystajÈc z dostÚpnych moĝliwoĂci, takich jak np. ulgi i zwolnienia, ale tak czy inaczej zapïaciÊ je trzeba. OSS pozwala zrealizowaÊ dalekosiÚĝne plany finansowe i nauczyÊ siÚ systematycz- nego oszczÚdzania. Opodatkuj SiÚ Sam, a zatem zanim jeszcze wy- dasz jakiekolwiek pieniÈdze, nie daj sam sobie wyboru: naïóĝ na siebie podatek czy — jak wolisz — wystaw sam sobie rachunek do zapïacenia w pierwszej kolejnoĂci, a opiewajÈcy na konkretnÈ kwotÚ lub lepiej na pewien procent (5 – 10) Twojego miesiÚcznego dochodu. To te pieniÈdze pozwolÈ Ci zrealizowaÊ w przyszïoĂci za- ïoĝone cele lub mogÈ staÊ siÚ swoistÈ „poduszkÈ powietrznÈ” w razie 46 B U D IJ E T D O M O W Y P O D K O N T R O L č zaistnienia w Twoim ĝyciu problemów finansowych. SpotkaïeĂ z ca- ïÈ pewnoĂciÈ reklamy, gdzie zachÚcano do wziÚcia kredytu, którego rata wynosi np. 3 zï dziennie, czy wykupu ubezpieczenia na ĝycie ze skïadkÈ juĝ od 1 zï dziennie. Proponowany Ci tu model OSS opiera siÚ na podobnym zaïoĝeniu — niewielki wysiïek finansowy realizowany z ĝelaznÈ konsekwencjÈ da w przyszïoĂci rzeczywi- Ăcie imponujÈce rezultaty. Musisz tylko te kwoty odpowiednio in- westowaÊ czy lokowaÊ. Spójrzmy na najprostszy przykïad. Przyjmijmy, ĝe rezygnujesz z drobnej przyjemnoĂci i oszczÚdzasz w ten sposób kaĝdego dnia 10 zï. JeĂli kwotÚ tÚ oszczÚdzisz, nie wydajÈc jej np. na sïodycze, papierosy czy piwo, Twój zysk obejmie dodatkowo korzy- Ăci natury zdrowotnej. Tak czy inaczej, tym sposobem w ciÈgu miesiÈca oszczÚdzisz 300 zï. Niby niezbyt wiele, ale w skali roku daje to kwotÚ 3600 zï, a zatem np. koszt caïkiem przyzwoitych wakacji. Moĝe jednak uda Ci siÚ te wakacje sfinansowaÊ inaczej, a zaoszczÚdzone pieniÈdze zainwestujesz bezpiecznie, powiedzmy w obligacje Skarbu Pañstwa. In- westujÈc miesiÚcznie 300 zï w ten instrument finansowy o dwuletnim terminie wykupu i oprocentowaniu rzÚdu 4 , po upïywie roku bÚdziesz miaï do dyspozycji kwotÚ 3654 zï, ale juĝ po 10 latach Twój kapitaï wyniesie 42 450 zï wobec zainwestowanych 36 000 zï. PamiÚtaÊ trze- ba, ĝe na rynku dostÚpne sÈ obligacje o dïuĝszym terminie wykupu, np. 10 lat, dajÈce znacznie wyĝsze zyski. W perspektywie 30 czy 40 lat, tj. przy Ăwiadomym oszczÚdzaniu np. na przyszïÈ emeryturÚ czy swoisty po- sag dla dziecka, uzyskane kwoty wyglÈdajÈ jeszcze bardziej imponujÈco. Inwestowana kwota w wysokoĂci 300 zï miesiÚcznie da po 30 latach kwotÚ ponad 182 000 zï przy ïÈcznej sumie wpïat 108 000 zï, a po 40 latach bÚdzie to ponad 294 000 zï przy wpïatach wïasnych w wysokoĂci 144 000 zï. Musisz przyznaÊ, ĝe robi to wraĝenie. Wysiïek, jaki naleĝy uczyniÊ, nie jest zbyt wielki, ale w poïÈczeniu z systematycznoĂciÈ dzia- ïania, samodyscyplinÈ i rozwagÈ inwestowania daje doskonaïe rezultaty. ZakïadajÈc, tak jak to czyni ZUS, ĝe emeryturÚ bÚdziesz pobieraï przez B u d ij e t , c z y l i p l a n o w a n i e 47 180 miesiÚcy (niestety, wszyscy jesteĂmy Ămiertelni) — w pierwszym przypadku bÚdziesz mógï sam sobie wypïacaÊ co miesiÈc kwotÚ rzÚdu 1000 zï, a w drugim — ponad 1600 zï. W rzeczywistoĂci kwoty te mo- gÈ byÊ znacznie wyĝsze, bowiem zgromadzony wczeĂniej kapitaï, nawet gdy zaczniesz go uszczuplaÊ poprzez regularne miesiÚczne wypïaty, bÚdzie przecieĝ nadal pracowaï i przynosiï Ci zyski. Nie chcesz wybiegaÊ myĂlÈ tak daleko w przyszïoĂÊ? To moĝe zainteresujÈ CiÚ wyliczenia dokonane przez analityków Home Bro- ker? Z ich analiz wynika, ĝe rezygnacja z palenia, dajÈca miesiÚczne oszczÚdnoĂci na poziomie 300 zï, pozwalajÈc na zwiÚkszenie o tÚ kwotÚ raty kredytu mieszkaniowego, skutkuje moĝliwoĂciÈ podwyĝ- szenia kredytu hipotecznego o 63 000 zï, jeĂli zadïuĝenie jest w eu- ro. To zaĂ przekïada siÚ na szansÚ zakupu mieszkania wiÚkszego Ărednio o 6 – 10 m², a w skrajnym przypadku nawet o dwa pokoje. Dodatkowy pokój za rzucenie palenia? Moĝe warto to przemyĂleÊ? W ramach OSS moĝesz odkïadaÊ wiÚksze lub mniejsze kwoty i nie inwestujÈc ich w obligacje, umieszczaÊ je np. na Indywidual- nym Koncie Emerytalnym. Konto to funkcjonuje w ramach III fila- ru systemu emerytalnego i umoĝliwia uzupeïnienie przyszïych Ăwiad- czeñ emerytalnych. Moĝe je zaïoĝyÊ kaĝda osoba fizyczna, która ukoñczyïa 16. rok ĝycia. WysokoĂÊ wpïat na to konto jest limitowa- na. Obecnie stanowi ona trzykrotnoĂÊ przeciÚtnego prognozowane- go wynagrodzenia miesiÚcznego w gospodarce narodowej na dany rok, okreĂlonego w ustawie budĝetowej. W roku 2010 jest to kwo- ta 9579 zï, co daje miesiÚcznÈ wpïatÚ w wysokoĂci 798 zï. PamiÚtaÊ jednak naleĝy, ĝe jest to górny limit wpïat — niĝsze sÈ oczywiĂcie dozwolone. Wpïaty dokonywane przez osobÚ maïoletniÈ nie mogÈ przekroczyÊ dochodów uzyskanych przez tÚ osobÚ z pracy wyko- nywanej na podstawie umowy o pracÚ. Ustawodawca nie przewi- dziaï wspólnych kont IKE np. dla maïĝonków. Na jednym koncie oszczÚdnoĂci gromadziÊ moĝe tylko jedna osoba. 48 B U D IJ E T D O M O W Y P O D K O N T R O L č ZaletÈ kont IKE jest zwolnienie z tzw. podatku Belki, pobiera- nego w wysokoĂci 19 od osiÈgniÚtych zysków kapitaïowych. Tak- ĝe i brak obowiÈzku dokonywania regularnych wpïat naleĝy zaliczyÊ do zalet IKE. Nie do przecenienia jest równieĝ i to udogodnienie, które dotyczy moĝliwoĂci wczeĂniejszego bezproblemowego wyco- fania Ărodków wpïaconych na Indywidualne Konto Emerytalne — zwrot czÚĂci lub caïoĂci Ărodków. Traci siÚ jednak wówczas zwolnie- nie z podatku od zysków kapitaïowych w odniesieniu do wycofywanej kwoty. Podmioty prowadzÈce IKE mogÈ ustanawiaÊ minimalne kwo- ty dla takich wypïat. Zaïoĝeniem jest, ĝe Ărodki zgromadzone na IKE moĝna wypïacaÊ po osiÈgniÚciu okreĂlonego wieku oraz odpowiedniego staĝu w IKE. ZakïadajÈc, ĝe do IKE prowadzonego przez wiodÈce towarzystwo funduszy inwestycyjnych trafiaÊ bÚdzie przez 25 lat kaĝdego miesiÈca tylko 150 zï, a realna stopa zwrotu wyniesie 10 , to w efekcie koñco- wym oszczÚdzajÈcy otrzyma kwotÚ ponad 200 000 zï, na którÈ zïoĝÈ siÚ odkïadane kwoty i zyski po uwzglÚdnieniu mechanizmu zwanego pro- centem skïadanym. To ten mechanizm sprawia, ĝe inwestujÈc dïugoter- minowo stosunkowo maïe kwoty, uzyskujemy satysfakcjonujÈce wyniki finansowe. Nasz dodatkowy zastrzyk finansowy na przyszïej emeryturze (wypïata przez 180 miesiÚcy) wyniesie w tym przypadku ponad 1100 zï. OczywiĂcie, siïa nabywcza zgromadzonych przez nas kwot po tylu latach oszczÚdzania bÚdzie mniejsza niĝ dziĂ, ale z caïÈ pewno- ĂciÈ bÚdÈ to nadal pieniÈdze znaczÈce dla emeryta, w istotny sposób zasilajÈce jego budĝet domowy. W ramach OSS nie musisz oczywiĂcie caïej kwoty przeznaczyÊ na przyszïÈ emeryturÚ czy realizacjÚ innego, równie odlegïego w czasie planu, tak jak i nie musisz inwestowaÊ w obligacje Skarbu Pañstwa czy IKE. Moĝesz np. swoje oszczÚdnoĂci umieszczaÊ na lokatach i bez ryzyka, jakie jednak istnieje w przypadku IKE prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, korzystaÊ z dobrodziejstw B u d ij e t , c z y l i p l a n o w a n i e 49 procentu skïadanego. Masz teĝ moĝliwoĂÊ podejmowania wiÚksze- go ryzyka i inwestowania tych kwot w akcje. Kwoty odkïadane w ra- mach OSS moĝesz dowolnie dzieliÊ z przeznaczeniem na róĝne cele. Ten, o którym tu mówimy, ma Ci tylko uzmysïowiÊ potÚgÚ syste- matycznego oszczÚdzania. PamiÚtaj jednak o jednym — wielkie oszczÚdnoĂci powstajÈ z drobnych kwot. Musisz takĝe mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe Twoje dochody sÈ ograniczo- ne, co zmusza CiÚ do podejmowania przemyĂlanych i wywaĝonych decyzji dotyczÈcych ich wydatkowania. Znasz zapewne bajkÚ Ezopa o beztroskim Ăwierszczu i pracowitej mrówce. ¿adnÈ miarÈ nie po- winieneĂ braÊ przykïadu ze Ăwierszcza z tej bajki. OSS ma byÊ za- sadÈ, której bÚdziesz przestrzegaï przez caïe ĝycie. Im wczeĂniej wy- ksztaïcisz w sobie nawyk systematycznego oszczÚdzania, tym lepiej. Czy i jak moijesz zredukowaĄ swoje wydatki Wiem, wielokrotnie próbowaïeĂ racjonalizowaÊ swoje wydatki i zaw- sze dochodziïeĂ do tego samego wniosku — przy moich dochodach to niewykonalne, nie da siÚ tu niczego ograniczyÊ. Czy rzeczywiĂcie? Popatrzmy na kilka sytuacji, które z caïÈ pewnoĂciÈ mogÈ staÊ siÚ Twoim udziaïem (jeĂli juĝ CiÚ nie dotyczÈ), i postarajmy siÚ znaleěÊ narzÚdzia chroniÈce Twój portfel przed nadmiernym wychudzeniem. Przyjrzymy siÚ zatem wydatkom na prÈd, ogrzewanie, wodÚ — sïo- wem, wydatkom na media. Obejrzymy wydatki na komunikacjÚ (do- jazd do pracy). Zobaczymy, czy moĝna nieco oszczÚdziÊ na przyjem- noĂciach, nie rezygnujÈc z nich. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak obniĝyÊ rachunki za dokonywane zakupy i nie daÊ siÚ zwieĂÊ re- klamie. Zastanowimy siÚ, co zrobiÊ, by pïaciÊ mniej za usïugi ban- kowe, a takĝe czy i w jakim zakresie pomoc sÈsiedzka moĝe obniĝyÊ nasze domowe wydatki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budżet domowy pod kontrolą. Jak rozsądnie wydawać, oszczędzać i inwestować pieniądze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: