Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 005919 18486290 na godz. na dobę w sumie
Być mężem i ojcem. Książka dla niego - ebook/pdf
Być mężem i ojcem. Książka dla niego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 201
Wydawca: MiND Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62445-20-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Co to znaczy: być dobrym ojcem? Jak zbudować ojcowski autorytet? Kto ma dzisiaj władzę w rodzinie?  Do niedawna mężczyźni żyli w poczuciu, że ich rola polega głównie na zapewnieniu rodzinie środków do życia. Dzisiejsi ojcowie stopniowo przejmują odpowiedzialność za dzieci, jednak nie zawsze wiedzą, jak zbudować z nimi silną więź i zdobyć naturalny ojcowski autorytet.
Jesper Juul rozważa najważniejsze dylematy współczesnego męża i ojca. Radzi, jak odnaleźć swoją pozycję w rodzinie i odkryć radość bycia z bliskimi.

Książki duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula znalazły uznanie wśród rodziców na całym świecie. ,,Twoje kompetentne dziecko'' należy dziś do klasyki literatury pedagogicznej. Autor przedstawia w niej filozofię wychowania, która opiera się na szacunku dla dziecka, dialogu oraz właściwym przywództwie dorosłych. W swoich książkach Jesper Juul zachęca rodziców do budowania u dzieci autentycznego poczucia własnej wartości (uwaga: to nie to samo, co przesadna wiara w siebie) oraz odpowiedzialności za siebie ‒ dwóch warunków szczęśliwego życia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tego samego autora: Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? „Nie” z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci Twoja kompetentna rodzina. Nowe drogi wychowania Uśmiechnij się! Siadamy do stołu Przestrzeń dla rodziny Być mężem i ojcem. Książka dla niego Życie w rodzinie. Wartości w rodzicielstwie i partnerstwie Agresja – nowe tabu? Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? Tytuł oryginału MANN UND VATER SEIN. EIN BUCH FÜR IHN Projekt graficzny okładki ŁUKASZ MIESZKOWSKI Opracowanie graficzne KAROLINA TOLKA Przekład DARIUSZ SYSKA Autorzy zdjęć (w nawiasach numery stron): Magdalena Micińska (46), Ewa Duńska (54), Magdalena Karpienia (62), Agnieszka Wojnarowska (68), Darek Syska (86), Alicja Wenska (98). © Copyright by Jesper Juul 2010. Published by agreement with Leonhardt Høier Literary Agency A/S, Copenhagen. © Copyright for the Polish translation and edition by Wydawnictwo MiND Dariusz Syska, 2012 ISBN 978-83-62445-20-2 Wydawnictwo MiND ul. Sarnia 21 05-807 Podkowa Leśna tel./fax 22 729 02 82 tel. 505 455 151 www.wydawnictwomind.pl mind@wydawnictwomind.pl Wydanie drugie Skład i łamanie: Mateusz Staszek OJCOWIE WCZORAJ I DZIŚ Wprowadzenie Do czasu pojawienia się rodziny, jaką znamy dzisiaj, mężczyźni żyli w poczuciu, że ich rola po- lega przede wszystkim na zapewnieniu środków utrzymania. Byli wprawdzie głową domu, ale nie- mal nie angażowali się w jego życie emocjonalne. Taki wzór ojca utrzymywał się bardzo długo: od końca średniowiecza do lat sześćdziesiątych ubie- głego wieku. Dopiero mężczyźni mojego pokole- nia wpadli na pomysł, że mogą stać się integralną częścią wspólnoty i wziąć na siebie odpowiedzial- ność ‒ uczuciową i egzystencjalną ‒ za potomstwo. My, nowi ojcowie, nie chcieliśmy naśladować na- szych ojców. A mimo to nie potrafiliśmy świado- mie wypracować własnego wzorca postępowania i roli w rodzinie ‒ ulegliśmy pokusie naśladowa- nia matek. Zaczęliśmy robić to samo, co one: ką- 5 pać i karmić dzieci, zmieniać im pieluchy, nosić je na rękach i kołysać, bawić się z nimi i chodzić na spacery. A wszystko to pod ścisłą kontrolą matek. W ubiegłym wieku ukuto pojęcie nieobecnego ojca: tak nazwano samotnego patriarchę rodzi- ny. W naszej historii było ich wielu. Próbowali odgrywać swoją rolę, przejmując przywództwo w rodzinie, jednak w rzeczywistości byli ciągle nieobecni w domu i nieosiągalni emocjonalnie. Nowa generacja ojców lat sześćdziesiątych nie miała wzorów, na których mogłaby się oprzeć. Dodatkowo silnym ciosem dla mężczyzn tego pokolenia – dla ich osobistej godności – stał się proces industrializacji. Gdy popatrzymy na głowy dawnych rodzin, to znajdziemy w nich nie tylko szczególne poczucie dumy, ale również godność osobistą, która określała ich wartości i pomagała utrzymywać dobre relacje z innymi. Industrializa- cja zniszczyła tę godność w bardzo krótkim cza- sie i to nie tylko u prostych pracowników fabryk, ale również u wszelkiego rodzaju urzędników i menedżerów niższego szczebla. Nikt nie oczeki- wał od nich, że praca będzie im sprawiała radość i dawała satysfakcję. Ich osobiste myśli i uczucia 6 przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Praca za- częła służyć tylko do tego, by zarobić pieniądze na rodzinę. Być może się mylę, widząc związki, które w rzeczywistości nie istnieją, ale dla mnie jest jasne, że odkąd mężczyźni utracili swoje poczu- cie godności i integralności, rozprzestrzenił się wśród nich pewien wzorzec zachowania, który można określić jako imperatyw posłuszeństwa. Wymóg bycia posłusznym opuścił fabryki i poja- wił się w domach, tylko że tutaj posłuszne miały być kobiety i dzieci. Życie dzieci nie było wtedy łatwe. Nie prze- widziano dla nich możliwości podążania własną drogą ‒ większość z nich szła śladami rodziców. Synowie zaczynali pracę tam, gdzie pracowali ojcowie, a córki przygotowywano do roli mat- ki i gospodyni. W tamtych czasach wychowanie w posłuszeństwie miało sens, ponieważ większość społeczeństwa nie mogła liczyć na inne życie i inny sposób utrzymania się. Społeczeństwo indu- strialne było tak skonstruowane, że znaczenie czło- wieka jako indywiduum zostało sprowadzone do minimum ‒ dotyczyło to w równym stopniu męż- 7 czyzn i kobiet. Pod pewnym względem mężczyźni mieli nawet gorzej, ponieważ kobiety mogły przy- najmniej spędzać wiele czasu z dziećmi i przez to budować silniejsze związki uczuciowe. Nie zna- czy to, oczywiście, że między kobietami i męż- czyznami nie istniały żadne relacje uczuciowe, ale schodziły one na dalszy plan wobec konieczności odnalezienia się w swojej roli i dostosowania do okoliczności życiowych. Nikt nie stawiał sobie py- tań o rozwój osobisty. Dlatego nagła inicjatywa ojców z lat sześćdzie- siątych ubiegłego wieku, aby aktywnie włączyć się w życie rodziny, była ‒ z punktu widzenia kobiet ‒ jak najbardziej uzasadniona. Bowiem to one po- nosiły dotychczas całą odpowiedzialność za ro- dzinę, co znacznie ograniczało ich indywidualne możliwości. Z drugiej strony, inicjatywa ta okaza- ła się przytłaczającym wyzwaniem nawet dla tych ojców, którzy posiadali wyjątkową motywację i chęć zaangażowania się w to, co nowe. A jednak dzieci były objawieniem! Kobiety od stuleci doświadczały tego, że bliski kontakt z nimi otwiera nie tylko oczy, ale i serca. Od za- wsze miały coś, czego nie znali mężczyźni ani 8 w miejscu pracy, ani w domu: osobistą relację z drugim człowiekiem. Niestety, owa osobista re- lacja nie uchroniła ich od zamknięcia się w swo- jej roli. Zamiast rozwijać więź z dziećmi, matki bardzo wcześnie zaczynały je ,,tresować’’, myśląc, że w ten sposób ułatwią im późniejsze odnalezie- nie się w społeczeństwie. Kobiety rezygnowały ze swej autentyczności, stawały się niewolnicami roli przypisanej im przez społeczeństwo i w większo- ści nie udawało im się odkryć swojej prawdziwej istoty. A dzieciom często brakowało tego, co nazy- wamy dzieciństwem. Mimo że matki postępowały tak, jak kazało im społeczeństwo, nie znaczy to, że nie były bliskie swoim dzieciom. Nie bez powodu nazywano je czasem ,,rodzinnym Czerwonym Krzyżem’’, kiedy pocieszały je na boku przed krzyczącym czy na- wet bijącym ojcem. To była dla nich jedyna moż- liwość okazywania nieposłuszeństwa mężczyźnie. Z kolei dzisiaj obserwujemy, że w wielu związ- kach żyjących na zasadach partnerskich kobiety mają określone oczekiwania względem mężczyzn. Wiele z nich jest sfrustrowanych tym, że nie do- świadczają z ich strony bliskości ani uczuć, na 9 których im zależy. Często żyją w przekonaniu, że mężczyźni coś przed nimi ukrywają, celowo nie dopuszczając do swojego życia wewnętrznego – co traktują jako osobistą porażkę i policzek. Moje doświadczenie mówi mi jednak, że z mężczyzna- mi jest jak ze sklepem: wszystko, co można w nim dostać, leży na półkach. Nie należy zakładać, że na tyłach jest jeszcze ukryty jakiś magazyn z eksklu- zywnymi towarami. A jednak kobiety często tak myślą. Mają skłonność, żeby wierzyć, że mężczyźni nie odkrywają przed nimi wszystkich kart. Fakty są jednak inne: dodatkowy magazyn często po prostu nie istnieje. Innymi słowy: współczesny mężczy- zna, który jest gotowy na nowo zdefiniować swoją rolę partnera i ojca, musi sięgnąć naprawdę głębo- ko, żeby znaleźć to, czego potrzebują jego partnerka i dzieci. W tym sensie ojcostwo jest dzisiaj nie tylko prawdziwym darem, ale również wyzwaniem. Ojcowie często zachowują się niepewnie w kontaktach z dziećmi. Jest to zrozumiałe w sy- tuacji kogoś, kto nagle staje naprzeciw bezwarun- kowej miłości małego człowieka, na którą musi się jakoś otworzyć, a wcześniej miał do czynienia tylko z miłością kobiety ‒ miłością, która idzie 10 w parze zawsze z pewnymi warunkami. Dodat- kowo ojcowie mogą czuć się niepewnie wobec synów, kiedy chcą z nimi zbudować autentycz- ną relację. Utrudnia to fakt, że od pokoleń byli nieobecni w domu, ich miejsce zaś zajęły pewne wyobrażone postacie, które dzieci idealizowały i za którymi tęskniły, albo się ich bały, jeśli były to postacie domowego policjanta i sędziego, po któ- rych można było spodziewać się tylko osądu, przy- wołania do porządku lub kary. Dzieje ludzkości, a w szczególności literatury, są pełne przykładów nieszczęśliwych i nieudanych relacji między ojca- mi i synami – synami, którzy albo usilnie walczyli o ich uznanie, albo ich szczerze nienawidzili. Z kolei wiele dziewczynek dorastało z wyideali- zowanym obrazem ojców, którzy uczynili je swo- imi osobistymi księżniczkami. Musiało upłynąć trzydzieści, czterdzieści albo i pięćdziesiąt lat, za- nim córki zrozumiały, jak pusta jest taka relacja z ojcem ‒ i że rola księżniczki wyrządziła im wię- cej szkody niż pożytku. Dziś nie tak łatwo ustalić, jaki jest podział wła- dzy w rodzinie. Dawniej na szczycie hierarchii znajdował się ojciec, niżej była matka, a następ- 11 nie starsi synowie i tak dalej. Jednak w kwestiach rodzinnych i domowych matki miały więcej do powiedzenia, tyle tylko że nie mogły wykonywać swojej władzy w sposób bezpośredni, lecz mu- siały używać środków pośrednich i manipulacji. W pewnej duńskiej książce z 1928 roku, przezna- czonej dla matek, zostało jednoznacznie opisane, jaką pozycję w domu zajmuje ojciec i co z tego wynika dla pozostałych członków rodziny. Na przykład, gdy po powrocie z pracy mężczyzna sia- da do kolacji, wszystkie dzieci poniżej piętnaste- go roku życia muszą znajdować się w swoich po- kojach lub w sypialni, ponieważ nie godzi się, by mężczyzna spożywał posiłek w ich towarzystwie. Była to jedna z porad, jakich kobietom udzielali ‒ uwaga! – eksperci. Według nich, dzieci powin- no trzymać się z dala od ojców! W gruncie rzeczy od tamtych czasów nie minęło wcale tak wiele lat. Niestety, rozmaici eksperci wciąż odnoszą sukce- sy jako autorzy lub autorki poradników. Niektóre amerykańskie znawczynie relacji rodzinnych pro- pagują, na przykład, tak wartościowe myśli, jak ta, że jeśli chcesz uszczęśliwić swego męża, zadowalaj go dobrym jedzeniem i seksem. 12 Z historycznego punktu widzenia nie powinno więc dziwić, że mężczyźni czują się dzisiaj nie- pewnie w roli ojca. Mają ubogie doświadczenie, a naprzeciw nich stoją kobiety, które są coraz sil- niejsze, coraz bardziej samodzielne i wymagające. Moje pokolenie mężczyzn było pierwszym, które poczuło potrzebę zbliżenia się do dzieci i które doceniło wartość tej relacji. Byliśmy tak- że pierwszymi, którzy zrozumieli, że nie możemy po prostu kopiować własnych ojców ani uczyć się ojcostwa od swoich żon, lecz że potrzebujemy wzorców ze strony innych mężczyzn ‒ równolat- ków lub starszych ‒ którzy posiadają poszukiwane przez nas przymioty. To samo dotyczy współcze- snych mężczyzn, którzy nie mogą wprost wzoro- wać się na swoich ojcach. Główną siłą i motywacją do praktykowania oj- costwa są same dzieci: ich bezwarunkowa miłość i nieograniczone zaufanie popycha nas do rozwi- jania własnych umiejętności w tej dziedzinie. Ale szczególne wyzwanie współczesnych mężczyzn nie ogranicza się tylko do zdefiniowania na nowo roli ojca. Wymaga ono także znalezienia swojego miejsca w związku, w którym władza i odpowie- 13 dzialność rozkładają się po równo między kobietę i mężczyznę, zaś relacje zostają szczególnie mocno określone przez kobiece wartości. Mówię to, ma- jąc świadomość, że dzisiaj trudno już o wartości specyficznie męskie czy żeńskie. Z drugiej strony, większość osób raczej zgodzi się, że podkreślanie znaczenia relacji uczuciowych jest zasadniczo ko- biecą cechą, mimo że przynosi korzyści tak kobie- tom, jak i mężczyznom. Temat ,,wzoru ojcostwa’’ nie zostaje wyczer- pany poprzez stwierdzenie, że młody ojciec po- winien uczyć się od mężczyzn, których uważa za pozytywny przykład. Często dużo więcej uczymy się z negatywnych przykładów ‒ od ludzi, których za żadne skarby nie chcielibyśmy naśladować. Ale nawet jeśli ograniczymy się tylko do pozytywnych wzorów, nikt nie powinien naśladować ich kropka w kropkę, ponieważ w ten sposób szybko stracił- by autentyczność i wiarygodność jako ojciec. Na młodych ojcach ciąży dzisiaj wielkie brze- mię: żądanie, aby stanowili pozytywny wzór dla dzieci. Żądanie takie jest, niestety, niemożliwe do spełnienia. Faktycznie, rodzice są wzorem dla dzieci, ale być tylko pozytywnym wzorem ‒ to 14 niemożliwe. Rodzice ‒ dobrzy czy źli ‒ są zawsze punktem wyjścia i źródłem inspiracji dla dzieci. Z biegiem czasu większy wpływ mają jednak na nie rówieśnicy. Młodzi rodzice często żywią lęk, że w swoim ojcostwie czy macierzyństwie mogliby stać się podobni do własnych rodziców. Wszyscy mamy skłonność, żeby powtarzać zachowania rodzi- ców, nawet jeśli w swoim czasie sprawiały nam one ból, a na poziomie intelektualnym są, według nas, godne krytyki. Naśladujemy ich tak czy siak. Ów mechanizm naśladownictwa można wyjaśnić faktem, że w rodzinie, w której dorastaliśmy, po- łożono podwaliny pod to, co uważamy za miłość do drugiego człowieka. Dlatego sposób, w jaki kochali nas nasi rodzice, stał się częścią nas sa- mych. Przyswoiliśmy sobie ich zachowania, po- nieważ dopóki nie skończyliśmy dwunastu lat, byli dla nas paradygmatem najlepszego rodzica na świecie. Żadne dziecko nie podważa sposo- bu okazywania miłości przez matkę lub ojca ani nie powątpiewa w ich zdolność kochania. Dzie- ci powątpiewają zawsze tylko w siebie: gdy ojciec objawia jakieś destrukcyjne zachowania, zawsze 15 obwiniają siebie. Pytają wtedy: co zrobiłam lub zrobiłem złego, że mój ojciec tak się zachowuje? W ten sposób może nawarstwiać się w nich po- czucie winy, któremu przewodzi myśl: mój tata tak się zachowuje, bo jestem złym dzieckiem. Sposób, w jaki ojciec kocha syna ‒ na przy- kład fakt, że go krytykuje albo że karze go fizycz- nie, lub że w potrzebie zawsze pozostawia matce ‒ odbija się później na jego sposobie postępowania. Tylko w jeden sposób można zneutralizować ów wczesny wpływ na dziecko: przez bliską i odpo- wiedzialną relację między ojcem i synem. Gdzie młody ojciec może się czegoś takiego nauczyć? Po prostu traktując poważnie swoje dziecko. Sama silna wola nie wystarczy, żeby przezwyciężyć na- turalną skłonność do powtarzania schematów zachowania swojego ojca. Może się to udać tylko wtedy, gdy pozwolimy zainspirować się własnemu dziecku. Dzięki temu krok po kroku mamy szansę oddalić się od schematów postępowania przeję- tych od rodziców i rozwinąć swoje własne, odpo- wiednie dla siebie i swojej rodziny. Niestety, partnerka i matka naszego dziec- ka nie jest w stanie nam w tym pomóc ‒ nawet 16 gdy widzi, że nasze zachowania mają charakter destrukcyjny i szkodzą dziecku. Kobieta nie ma głębszego wpływu na mężczyznę, ponieważ męż- czyźnie trudno jest przyswoić sobie jej krytyczny punkt widzenia. Łatwiej mu zaakceptować propo- zycję alternatywnych sposobów reakcji i zacho- wania, jeśli pochodzą od innego mężczyzny. Dla- tego uważam, że bardzo ważne jest, by mężczyźni mieli swoje własne męskie środowisko. Przy czym nie chodzi mi o spotkania z kolegami, na których każdy próbuje udowodnić innym, jaki jest cool i  jak bezproblemowe życie prowadzi, ale o spo- tkania, w czasie których rozmawia się szczerze o swoim życiu. Po ponad czterdziestu latach pracy z parami i rodzinami uważam, że mogę pozwolić sobie na twierdzenie, iż dla dziecka jest bardzo ważne, by mieć dwoje rodziców, którzy są od siebie różni. Z powodu naszej tęsknoty za bliskim kontaktem między mężczyzną i kobietą mamy skłonność zapominać, że obie płcie różnią się między sobą: myślą inaczej, mówią różnymi językami i  mają różne wartości. Mówiąc krótko: inaczej doświad- czają i interpretują rzeczywistość. I chociaż różni- 17 ce te bardzo często utrudniają komunikację mię- dzy nimi, to są bardzo korzystne dla dzieci. Być może niejednej parze porozumienie co do podstawowych wartości i zasad wychowawczych wydaje się czymś koniecznym, jednak nawet wte- dy mężczyzna i kobieta zupełnie inaczej przekła- dają je na praktykę dnia codziennego. Przypomina mi się pewien żart dotyczący tak zwanych niemożliwych do pogodzenia róż- nic między płciami. Mężczyzna idzie brzegiem oceanu i żarliwie się modli. Nagle słyszy z góry głos: ,,Tak mocno we mnie wierzysz, że jestem gotów spełnić jedno twe życzenie’’. Mężczyzna na to: ,,Zbuduj mi most stąd do Hawajów, żebym mógł się tam dostać, kiedy tylko przyjdzie mi na to ochota’’. ,,To bardzo materialistyczne życzenie – odpowiada Bóg. – Pomyśl, jak trudno będzie oprzeć ten most na dnie Pacyfiku i jak wielkie szkody w środowisku naturalnym to wyrządzi. Mogę spełnić twoją prośbę, ale trudno mi ją do- prawdy zrozumieć. Może zastanowisz się jeszcze chwilę i zaproponujesz coś, co mogłoby stać się pomnikiem mojej chwały na wieki’’. Mężczyzna pomyślał chwilę i powiedział: ,,Jest jedna rzecz, 18 Panie Boże, o której marzę już od dawna. Spraw, żebym zrozumiał moją żonę! Tak bardzo chciał- bym wiedzieć, co czuje i co myśli, kiedy odpo- wiada milczeniem na moje pytania, i dlaczego tak często płacze. Co mogę zrobić, żeby ją uszczęśli- wić?’’. Odpowiedź Boga: ,,Ile pasów ma mieć ta autostrada na Hawaje?’’. *** Młodzi ojcowie stoją dziś przed wyborem: czy stać się nieobecnym ojcem ‒ takim, jakich wie- lu znamy z przeszłości ‒ czy też wejść w głębszą relację ze swoimi dziećmi? To drugie oznacza konieczność rozwoju i czerpania inspiracji od dzieci. Z psychologicznego i egzystencjalnego punktu widzenia jest to duże wyzwanie: stać się wiarygodnym partnerem dla kobiety i jedno- cześnie odpowiedzialnym ojcem dla dzieci. Jeśli jednak zdecydujesz się na bliską relację, uczyni cię to nie tylko lepszym ojcem, ale także lepszym partnerem i przyjacielem, lepszym menedżerem i pracownikiem. Wielu ojców, z którymi pracowałem, dokonało 19 tego wyboru, decydując się, na przykład, na kil- kumiesięczny urlop wychowawczy w pierwszym roku życia dziecka. Niejeden z tych, którzy zajmu- ją wysoką pozycję zawodową, stwierdził później, że kilka miesięcy spędzonych z dzieckiem dało mu więcej niż dwadzieścia pięć szkoleń na temat zarządzania i organizacji w miejscu pracy. Żeby stać się tym, kogo określa się dzisiaj mia- nem człowieka rodzinnego, każdy mężczyzna musi przejść długoletni proces osobistego roz- woju. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na to świadomie, czy nie, na pewno wywoła to cały szereg konfliktów. Od ciebie tylko zależy, czy będą to konflikty wyłącznie bolesne, czy też, przynaj- mniej w części, doprowadzą do pozytywnych i ra- dosnych doświadczeń. Według tego, co wiemy z psychologii, więź między rodzicami i dzieckiem jest niezwykle ważna dla jego właściwego rozwoju, ale także dla przyszłych relacji z rodzicami. Ta więź powstaje w pierwszych czterech latach życia dziecka i do niedawna była wyłącznym przywilejem matek. Jednak nawet dzisiaj udaje się ją zbudować nie więcej niż pięćdziesięciu procent ojców, ocenia- 20

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Być mężem i ojcem. Książka dla niego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: