Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003362 18641002 na godz. na dobę w sumie
CIT 2014 z omówieniem ekspertów Rödl & Partner  - ebook/pdf
CIT 2014 z omówieniem ekspertów Rödl & Partner - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2720-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Eksperci z kancelarii Rödl & Partner specjalnie dla nas omówili nowości w CIT. Poza zmianami w zakresie spółek komandytowo-akcyjnych zmienią się także zasady podatkowego rozliczania przez banki przychodów ze zbycia praw do strumienia pieniądza w ramach umowy o subpartycypację. Nowością będzie też zwolnienie z podatku odsetek od środków Krajowego Funduszu Kapitałowego. Wszystkie te i pozostałe zmiany można znaleźć w prezentowanej książce. Jej uzupełnieniem jest zbiór wszystkich przepisów, regulujących rozliczenia CIT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A C I T 2 0 1 4 Z O M Ó W I E N I E M Z M I A N P R Z E Z E K S P E R T Ó W R Ö D L P A R T N E R UOM 32 CENA 119 ZŁ CIT 2014 z omówieniem zmian przez ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Partner w Rödl Partner, doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk praw- nych, radca prawny i doradca podatkowy. Kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor lub współautor wielu publikacji krajo- wych i zagranicznych, w tym m.in. książkowych: Opodatkowanie spółki osobowej, Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Obniżanie ciężarów podatkowych, Praca cudzoziemców w Polsce, Umowa o robo- ty budowlane, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Najem lokali użytkowych. Doradca podatkowy w Rödl Partner w Warszawie, absolwent warszaw- skiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista w  zakresie cen transfe- rowych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych, weryfikacji transakcji oraz tworzeniu do- kumentacji dotyczących problematyki cen transferowych. Współautor publikacji Dokumentacja podatkowa cen transferowych. Marcin Jamroży Marcin Jeliński Doradca podatkowy, Manager w dziale prawno-podatkowym we wrocław- skim oddziale Rödl Partner. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakre- su doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jej doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z doradztwem podatkowym. Reprezentuje podatni- ków przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych oraz uczestniczy przy organizacji szkoleń. Na swoim koncie ma również publikacje w prasie podatkowej – Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Prawo i Podatki. Doradca podatkowy w gliwickim oddziale Rödl Partner, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Międzynarodo- wej Szkoły Handlowej (wspólny projekt Ecole Supérieure de Commer- ce z Tuluzy (Francja), University of Strathclyde z Wielkiej Brytanii oraz Akademii Ekonomicznej w  Katowicach). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Rödl Partner pracuje od 2009 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób praw- nych oraz podatkiem od towarów i usług w szczególności w zakresie rozliczania zakładów zagranicznych przedsiębiorstw. Posiada również bogate doświadczenie w  przeprowadzaniu przeglądów podatkowych w tym due diligence na potrzeby M A. Radca prawny w Rödl Partner w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Rödl Part- ner pracuje od 2007 roku, gdzie zajmuje się podatkami dochodowymi, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatkiem od nieruchomości oraz postępowaniami podatkowymi i administra- cyjnymi. Współautorka publikacji Dokumentacja podatkowa cen trans- ferowych, Najem lokali użytkowych. Doradca podatkowym w  gliwickim oddziale Rödl Partner. Jest ab- solwentem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Rödl Partner pracuje od sierpnia 2008 roku. Specjalizuje się w za- gadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym w rozliczeniach podatkowych pracowników zagranicznych oraz w podatku od towarów i usług. Uczestniczył w licznych przeglądach po- datkowych w tym w due diligence na potrzeby M A. Aleksandra Majnusz Maciej Wilczkiewicz Dorota Białas Anna Główka Partner w Rödl Partner, doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk praw- nych, radca prawny i doradca podatkowy. Kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor lub współautor wielu publikacji krajo- wych i zagranicznych, w tym m.in. książkowych: Opodatkowanie spółki osobowej, Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Obniżanie ciężarów podatkowych, Praca cudzoziemców w Polsce, Umowa o robo- ty budowlane, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Najem lokali użytkowych. Doradca podatkowy w Rödl Partner w Warszawie, absolwent warszaw- skiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista w  zakresie cen transfe- rowych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych, weryfikacji transakcji oraz tworzeniu do- kumentacji dotyczących problematyki cen transferowych. Współautor publikacji Dokumentacja podatkowa cen transferowych. Marcin Jamroży Marcin Jeliński Doradca podatkowy, Manager w dziale prawno-podatkowym we wrocław- skim oddziale Rödl Partner. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakre- su doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jej doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z doradztwem podatkowym. Reprezentuje podatni- ków przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych oraz uczestniczy przy organizacji szkoleń. Na swoim koncie ma również publikacje w prasie podatkowej – Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Prawo i Podatki. Doradca podatkowy w gliwickim oddziale Rödl Partner, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Międzynarodo- wej Szkoły Handlowej (wspólny projekt Ecole Supérieure de Commer- ce z Tuluzy (Francja), University of Strathclyde z Wielkiej Brytanii oraz Akademii Ekonomicznej w  Katowicach). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Rödl Partner pracuje od 2009 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób praw- nych oraz podatkiem od towarów i usług w szczególności w zakresie rozliczania zakładów zagranicznych przedsiębiorstw. Posiada również bogate doświadczenie w  przeprowadzaniu przeglądów podatkowych w tym due diligence na potrzeby M A. Radca prawny w Rödl Partner w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Rödl Part- ner pracuje od 2007 roku, gdzie zajmuje się podatkami dochodowymi, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatkiem od nieruchomości oraz postępowaniami podatkowymi i administra- cyjnymi. Współautorka publikacji Dokumentacja podatkowa cen trans- ferowych, Najem lokali użytkowych. Doradca podatkowym w  gliwickim oddziale Rödl Partner. Jest ab- solwentem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Rödl Partner pracuje od sierpnia 2008 roku. Specjalizuje się w za- gadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym w rozliczeniach podatkowych pracowników zagranicznych oraz w podatku od towarów i usług. Uczestniczył w licznych przeglądach po- datkowych w tym w due diligence na potrzeby M A. Aleksandra Majnusz Maciej Wilczkiewicz Dorota Białas Anna Główka CIT 2014 z omówieniem zmian przez ekspertów Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Teksty ujednolicone opracował Bogdan Świąder Wydawca Norbert Pawlikowski Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2720-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Leszek Ogrodowczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „CIT 2014 z omówieniem zmian przez ekspertów Rödl Partner” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane oso- bowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz po- prawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Komentarze ekspertów ..................................................................................................................................................................... 5 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) (zmiany: Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478; Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585, nr 106, poz. 622, nr 134, poz. 781, nr 178, poz. 1059, nr 205, poz. 1202, nr 234, poz. 1389, nr 234, poz. 1391; Dz.U. z 2012 r. poz. 362, poz. 596, poz. 769, poz. 1010, poz. 1342, poz. 1448, poz. 1540; Dz.U. z 2013 r. poz. 613, poz. 888, poz. 1012, poz. 1036, poz. 1287, poz. 1387) .................................................................................. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 494) .................................. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1268) (zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 768) .......................................................................................................................................... Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 99, poz. 687) ............................................ 25 96 97 106 3 Nie wszystkie propozycje zmian w ustawie o CIT zostały uchwalone Marcin Jamroży partner w Rödl Partner Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stają się podatnikami CIT. Ostatecznie zrezygnowano z objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych, które nadal będą traktowane transparentnie. Od początku 2013 roku wiele dyskutowano na temat propo- zycji rządowych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z 15 lutego 1992 r., tekst jedn. (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o CIT), wśród których najwięcej emocji wzbudzał pomysł objęcia przepisa- mi o CIT spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W uzasadnieniu kolejnych projektów ustawy zmieniającej wskazywano, że przesłanką przyjętego kierunku regulacji w odniesieniu do tych spółek jest dążenie do zapewnienia pełniejszej realizacji wywodzonej z art. 84 Konstytucji RP zasady sprawiedliwości podatkowej, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, „uszczelnienie” systemu podatku dochodowego oraz walka z agresywną optymalizacją podatkową, prowadzoną z wykorzystaniem schematów międzynarodowych. Inne proponowane zmiany dotyczyły m.in. przepisów w zakre- sie niedostatecznej kapitalizacji, cen transferowych i dokumen- tacji podatkowej, niepodzielonego zysku, a także wskazania sposobu określania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze czy wprowadzenia zasad stosowania certyfikatów re- zydencji niezwierających okresu ważności. Propozycje te obej- mował jeszcze projekt ustawy zmieniającej z 10 lipca 2013 r. Jednocześnie odrębny projekt przewidywał wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania do- chodów zagranicznych spółek kontrolowanych. Pomysły rządowe ewoluowały tak, że ostatecznie projektem poddanym pod głosowania sejmowe objęte zostały już tylko zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-ak- cyjnych (zob. ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku docho- dowym od osób fizycznych i podatku tonażowym, Dz.U. z 2013 r. poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca). Zrezygnowa- no z opodatkowania CIT spółek komandytowych. Pozostałe zmiany, w tym również w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, ujęte zostały w odręb- nym projekcie – z 17 października 2013 r. Zmiany te mają wejść w życie zasadniczo 1 stycznia 2015 r. Przedsiębiorcy już teraz powinni zwrócić na nie uwagę, aby odpowiednio się przygotować, przeciwdziałając negatywnym skutkom ich wprowadzenia. Spółki komandytowo-akcyjne nowymi podatnikami CIT Marcin Jamroży partner w Rödl Partner Anna Główka radca prawny w Rödl Partner Polski system podatkowy zakłada podatkową transparentność (przejrzystość) spółek osobowych. Dlatego do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne podlegały ustawie o PIT, co oznaczało, że podatnikami podatku dochodowego byli wyłącznie wspólnicy tych spółek, czyli uzyskane z prowadzonej przez te spółki działalności dochody nie podlegały opodatkowaniu na poziomie spółki. W ocenie resortu finansów to właśnie prowadzenie działal- ności w formie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: S.K.A.) było najbardziej jaskrawym przejawem działań optymali- zacyjnych. Ich źródłem były wątpliwości, jakie zrodziły się w przedmiocie określenia momentu, w którym akcjonariusz takiej spółki uzyskuje przychód podatkowy. Chociaż polskie przepisy podatkowe nie czynią żadnych wyjątków w zakre- sie zasad opodatkowania zarówno spółek niemających oso- 5 bowości prawnej, jak i wspólników takich spółek, to jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się roz- bieżności, wynikające z niezgodności przepisów podatko- wych z istotą regulacji dotyczącej S.K.A., zawartej w prze- pisach prawa handlowego. I tak, w wyroku z 15 lipca 2010 r. (sygn. akt II FSK 3/10) NSA stwierdził, że dochody akcjo- nariusza S.K.A. są dochodami z działalności gospodarczej, co oznacza, że akcjonariusz, tak samo jak komplementariusz, zobowiązany jest wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Inne stanowisko wyrażone zostało przez NSA w uchwale 7 sędziów z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), doty- czącej akcjonariusza S.K.A., będącego osobą prawną. Akcjo- nariusz taki nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie bieżącej działalności spółki (tj. uwzględniania na bieżąco w swoim rachunku podatko- wym jej przychodów i kosztów). Obowiązek wpłacenia za- liczki przez tego akcjonariusza powstaje jedynie w miesiącu faktycznego otrzymania przez niego przychodu z podziału zysku lub w przypadku otrzymania zaliczki na poczet dywi- dendy w trakcie roku. Posiadanie przez akcjonariusza akcji w S.K.A. nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, co przesądza, że uzyskany przez niego dochód z tytułu udzia- łu w zysku takiej spółki nie jest dochodem z działalności go- spodarczej. Ta uchwała nie wyeliminowała jednak wątpliwości w zakre- sie opodatkowania akcjonariuszy S.K.A. będących osobami fizycznymi. Dotyczyły one zarówno źródła przychodu, do którego należy zaliczyć dywidendę, jak i skutków tego zali- czenia w postaci określenia momentu uzyskania przychodu i obowiązku zapłaty zaliczek. W uchwale 7 sędziów z 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) NSA potwierdził, że także w od- niesieniu do akcjonariusza będącego osobą fizyczną przychód z tytułu uczestnictwa w S.K.A. powstaje w momencie wypłaty dywidendy z takiej spółki. NSA uznał również że przychód ten jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przyjęty przez NSA kierunek wykładni, tj. uznanie, że akcjo- nariusz uzyskuje przychód podatkowy dopiero w momen- cie faktycznego wypłacenia mu udziału w zysku – a nie w momencie uzyskania przychodu przez S.K.A. powodował, że przychody i koszty generowane w toku prowadzonej dzia- łalności gospodarczej na poziomie S.K.A. w części przypa- dającej na akcjonariusza nie były opodatkowane zaliczko- wo w trakcie roku podatkowego, a w razie niewypłacenia akcjonariuszowi zysku spółki – także po jego zakończeniu. Ustawodawca ocenił, że w praktyce daje to akcjonariuszom tej spółki możliwość odraczania opodatkowania w dłuższym horyzoncie czasowym. Zaakceptowanie tego poglądu ozna- cza de facto przyznanie wąskiej grupie podatników, tj. ak- cjonariuszom S.K.A., preferencji podatkowej, niewynikającej z konkretnych przepisów ustaw podatkowych, polegającej na nieopodatkowaniu generowanego na poziomie S.K.A. docho- du z działalności gospodarczej prowadzonej przez tę spółkę – do czasu wypłaty akcjonariuszowi zysku takiej spółki. Sta- wia to wąską grupę podatników w sytuacji uprzywilejowa- nej zarówno w stosunku do komplementariuszy S.K.A., jak i wspólników innych spółek osobowych. Nieuzasadnione uprzywilejowanie akcjonariuszy S.K.A. budziło wątpliwości natury konstytucyjnej w świetle zasady sprawiedliwości po- datkowej. Te argumenty skłoniły ustawodawcę do ingerencji w przed- miot omawianego zagadnienia i objęcia S.K.A. zakresem podmiotowym ustawy o CIT. Opodatkowanie dochodów Konsekwencją nadania spółkom komandytowo-akcyjnym podmiotowości na gruncie ustawy o CIT jest wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez tę spółkę – zarówno dochodów tych spółek, jak i do- chodów z tytułu udziału w ich zyskach – podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do pozostałych spółek – podatników podatku CIT, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Wspólnicy S.K.A., tj. zarówno jej akcjona- riusz, jak i komplementariusz stają się opodatkowani od fak- tycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zy- sku takiej spółki. W przypadku jednak wypłaty zysku na rzecz komplementariuszy przyznane zostało im prawo do odlicze- nia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez S.K.A. od własnych dochodów, w części, w jakiej zapłacony przez S.K.A. podatek ekonomicznie ob- niżał wypłacony komplementariuszom zysk tej spółki. Kwota pomniejszenia nie może jednak przekroczyć kwoty podatku obliczonego dla komplementariusza. Płatnik (spółka koman- dytowo-akcyjna) został zobowiązany do dokonywania odli- czenia z tytułu wypłat z zysku dla takiego wspólnika. Przykład 1 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W spół- ce jest dwóch wspólników: komplementariusz – spółka Alfa sp. z o.o. (prawo do udziału w zysku w wysokości 95 ) i akcjonariusz – Beta Sp. z o.o. (prawo do udziału w zysku w wysokości 5 ). W 2014 roku spółka osiągnęła zysk (rów- ny dochodowi podatkowemu) w wysokości 1000. Opodatko- wanie przedstawia się następująco: 1000 × 19 = 190 (podatek na poziomie spółki) 1000 – 190 = 810 (zysk do podziału pomiędzy wspólników) Dochód akcjonariusza: 810 × 5 = 41 Podatek: 41 × 19 = 8 Dochód komplementariusza: 810 × 95 = 770 Podatek: 770 × 19 = 146 190 × 95 = 181 (kwota maksymalnego odliczenia) 146 – 146 = 0 Trudności będzie sprawiać ustalenie kwoty podatku do odlicze- nia, jeżeli S.K.A. będzie osiągać dochody zagraniczne zwolnio- ne od podatku lub też np. dochody z działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, a zatem opodatko- wane w zróżnicowany sposób. Odliczenie po stronie komplementariusza można stosować także, gdy przychód z udziału w S.K.A. za dany rok podat- kowy zostanie przez niego uzyskany w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych. 6 CIT 2014 Przykład 2 W stanie faktycznym jak w przykładzie 1 zysk za 2014 roku w wysokości 810 został zatrzymany w spółce. Komplemen- tariusz zachowuje prawo do odliczenia podatku od zysku za ten rok, pod warunkiem jego wypłaty do 2019 roku. Liczy się pierwszy rok obrotowy Ustawa zmieniająca zawiera przepisy przejściowe, regulujące stosowanie przepisów o CIT w zależności od tego, czy chodzi o spółkę już istniejącą, czy nowo zawiązaną. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. znajdują zasto- sowanie do S.K.A., począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Od tego momentu przepisy te stosuje się w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fi- zycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki. Przykład 3 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W tym przypadku ustawa o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. znajdzie zastosowanie do tej S.K.A. od tego dnia (pierwszy dzień roku obrotowego rozpoczynają- cego się po dniu 31 grudnia 2013 r.). Jednak spółka komandytowo-akcyjna, która: 1) powstała po 12 grudnia 2013 r., a jej rok obrotowy rozpo- częty w 2013 roku nie kończy się 31 grudnia 2013 r. lub 2) dokonała zmiany roku obrotowego po 12 grudnia 2013 r. – jest obowiązana na 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowe- go. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obroto- wego. Przykład 4 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 20 grud- nia spółka zmieniła rok obrotowy na okres od 1 kwietnia do 31 marca. Spółka zobowiązana była na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok obrotowy spółki rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i trwa do 31 marca 2015 r. Również w tym przypadku ustawa o CIT w brzmieniu obo- wiązującym od 1 stycznia 2014 r. znajduje zastosowanie do S.K.A. od tego dnia, tj. od tego dnia spółka stała się podat- nikiem CIT (pierwszy dzień roku obrotowego rozpoczyna- jącego się po 31 grudnia 2013 r.). Ważny moment wypracowania zysku Przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie stosuje się do zysku spółki komandyto- wo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób praw- nych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Przykład 5 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka staje się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2014 r. W 2013 roku spółka wypracowała zysk, który przeznaczony został do podziału między wspólników na mocy uchwały, która po- wzięta została już w 2014 roku. U komplementariuszy zysk ten opodatkowany będzie według zasad obowiązujących do końca 2013 roku (zaliczka na podatek dochodowy), a u ak- cjonariuszy według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. (podatek 19 pobierany w dniu dokonania wypłaty). Zwolnienie z opodatkowania dywidendy Od 1 stycznia 2014 r. zmieniło się brzmienie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dotyczącego zwolnienia z opodatkowania do- chodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem ob- jęte zostały dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce. Zwolnienie nie dotyczy natomiast dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w takiej spółce przez komplementariuszy. Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wy- płaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spół- ka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przykład 6 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka staje się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2014 r. Akcjonariuszem spółki, posiadającym 10 akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spół- ka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Zysk wypraco- wany przez S.K.A. w 2013 oku. i przypadający do wypłaty Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany w 2014 roku i wypłacony Beta GmbH będzie objęty zwolnieniem (przy za- łożeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT oraz przedstawienia certyfikatu rezydencji). Zysk komplementariusza nie będzie objęty zwolnieniem spod opodatkowania u źródła. Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed 1 stycznia 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zy- skach osób prawnych, na potrzeby zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 7 Komentarze ekspertów Przykład 7 W stanie faktycznym jak w przykładzie 6 zysk wypracowany przez spółkę w 2013 r. zostaje zatrzymany w spółce, co ozna- cza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 roku wypłat z zy- sku za rok 2013. Zysk ten wypłacony zostaje w roku 2015. Akcjonariusz nie może skorzystać ze zwolnienia dywidendy z opodatkowania u źródła, ponieważ pochodzi ona z zysku wypracowanego w 2013 roku. Komplementariusz nie zapłaci podatku, ponieważ zysk opodatkował już w 2013 roku. Wycena podatkowa składników majątkowych Spółka komandytowo-akcyjna powstała przed 1 stycznia 2014 r., kontynuuje dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, wycenę podatkową składników mająt- kowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerial- nych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji oraz wy- sokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, które mają wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego w tym podatku. Spółka stosuje przy tym przepisy ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, którzy przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT, doko- nywali odliczeń wydatków na nabycie nowych technologii, poniesionych przez tę spółkę, zachowują prawo do tych odli- czeń na dotychczasowych zasadach. Cienka kapitalizacja W odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych przepisy o cienkiej kapitalizacji zmieniły się w ten sposób, że dopre- cyzowaniu uległ art. 16 ust. 6 ustawy o CIT. Wskaźnik pro- centowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie licz- by praw głosu, które w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi. W przypadku komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej przyj- muje się, że warunek odnoszący się do wskaźnika procen- towego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, jest spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce. Przykład 8 Komplementariusz Alfa spółka z ograniczoną odpowie- dzialnością S.K.A., posiadający 15 udziału w kapitale zakładowym spółki, udzielił spółce w 2014 roku oprocen- towanej pożyczki na 1.500 000 zł. Spółka stała się podatni- kiem CIT od 1 stycznia 2014 r. Przy spłacie odsetek od tej pożyczki spółka będzie zobowiązana badać, czy odsetki te nie są objęte restrykcjami cienkiej kapitalizacji. Jednocześnie art. 10 ustawy zmieniającej przewiduje, że do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej spółce komandytowo-akcyjnej pożyczki (kredytu) została tej spółce faktycznie przekazana przed dniem, w któ- rym spółka ta stała się podatnikiem CIT, przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. 8 Przykład 9 W stanie faktycznym jak w przykładzie 8 pożyczka udzie- lona została (i faktycznie przekazana) w 2013 roku. Przy spłacie odsetek od tej pożyczki restrykcje dotyczące cienkiej kapitalizacji nie znajdą zastosowania. Rozliczanie straty w przypadku przekształceń z udziałem S.K.A. W przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyj- nej w inną spółkę strata spółki przekształcanej może być rozliczona. Warto zauważyć, że na gruncie Kodeksu spółek handlowych (ustawa z 15 września 2000 r., tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) spółka komandytowo-akcyjna (jako spółka osobowa) może zostać przekształcona w inną spół- kę osobową lub w spółkę kapitałową. Nie może być jednak przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Przykład 10 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy 2013 spółka zakończyła ze stratą. W 2014 roku spółka została przekształcona w Beta sp. z o.o., która może rozliczyć stratę spółki przekształcanej (Alfa). Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będą- cy podatnikiem podatku dochodowego od osób praw- nych może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. o nieodliczoną przed dniem, w którym spółka koman- dytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku docho- dowego od osób prawnych, stratę w takiej części, w ja- kiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej w poszczególnych la- tach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów – o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z za- sadami, o których mowa w art. 7 ust 5, ze źródła przy- chodów, z którego została poniesiona. Niepodzielone zyski Od 1 stycznia 2014 r. na spółki komandytowo-akcyjne rozciągnięto zobowiązywanie przepisu, zgodnie z któ- rym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Przychód określa się na dzień przekształ- cenia. Przykład 11 Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W roku obrotowym 2014 spółka wypracowała zysk, który na mocy uchwały powziętej w marcu 2015 roku został zatrzymany w spółce. W grudniu 2015 roku spółka została przekształ- cona w Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Niepodzielone zyski spółki przekształcanej (S.K.A.) na dzień przekształcenia stanowią przychód wspólników spółki komandytowej. CIT 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CIT 2014 z omówieniem ekspertów Rödl & Partner
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: