Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 008293 20982036 na godz. na dobę w sumie
COACHING, KREATYWNOŚĆ, ZABAWA. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów - książka
COACHING, KREATYWNOŚĆ, ZABAWA. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9701-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czytaj, baw się i rozwijaj!

Narzędzia stosowane podczas typowego treningu coachingowego są nieco podobne do tych, które zawiera skrzynka domowego majsterkowicza — na ogół pożyteczne, mogą służyć szczytnym celom, jak na przykład budowa karmnika czy naprawa krzesła. Zdarza się jednak, że źli ludzie (albo nawet dobrzy, lecz zdenerwowani i zdesperowani) wykorzystują je w złych celach — by coś popsuć albo kogoś skrzywdzić. W coachingu jest podobnie — pozytywny z założenia trening, prowadzony z negatywnym założeniem albo przez mało wprawnego coacha, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Do tego zmęczy nas, unieszczęśliwi i odbierze radość z dążenia do samorozwoju…

„Przecież samorozwój to ciężka praca!” — powiesz. Od początku uczy się nas, że bez pracy nie ma kołaczy, że musi boleć, że tylko w ciężkim znoju osiągniemy CEL. Tylko co dalej? Ludzie, którzy wdrapali się na ten mityczny szczyt, mówią często, iż teraz w ich życiu zapanowała pustka. Chyba nie o to Ci chodzi, prawda? A gdyby tak nie trzeba było osiągać celu? Gdybyśmy mogli tylko wciąż do niego dążyć? W dodatku w sposób bezpieczny i ciekawy, za pomocą narzędzi, które na pewno nikogo nie skrzywdzą, za to każdemu uprzyjemnią życie, pracę, samopoznanie?

Spróbuj! Tylko stan zabawy daje dostatecznie dużo energii, by zmieniać życie bez wysiłku.


Maciej Bennewicz — menedżer, trener, coach, socjolog po UW ze specjalizacją z psychologii. Dyrektor programowy Norman Benett Academy, organizacji kształcącej zawodowych trenerów i coachów. Autor licznych artykułów oraz uznawanych za kanoniczne poradników na temat coachingu, m.in. Coaching, czyli restauracja osobowości, Coaching, czyli przebudzacz neuronów, Coaching na Wyspach Szczęśliwych.


Patroni wydania:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?coakre Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9701-4 Copyright © Maciej Bennewicz 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie Firewall Równowaga Odpowiedzialno(cid:286)(cid:252) Pragnienie bezpiecze(cid:276)stwa Baw si(cid:266) i kochaj Naturalno(cid:286)(cid:252) Dla kogo? Metoda Semantyka ogólna 1. Zapraszam do zabawy Zjawisko szukania Przep(cid:225)yw, czyli flow Kryteria przep(cid:225)ywu Zabawa przynosi po(cid:298)ytek Kierunek i cel zabawy 2. Coaching Kim jest coach? Coaching jako proces Narz(cid:266)dzia coachingu 3. Archetypy i symbole Symbole i memy Archetypy Rodzaje uwa(cid:298)no(cid:286)ci Czym jest nie(cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252)? Osobowo(cid:286)(cid:252) i jej symboliczny kontekst 5 5 6 8 9 12 14 16 17 18 23 24 25 30 39 48 55 55 63 75 97 97 100 114 121 133 Kup książkęPoleć książkę 4 | C O A C H I N G , K R E A T Y W N O (cid:165) (cid:109) , Z A B A W A 4. Obrony osobowo(cid:286)ci Projekcje i oceny Zawieszenie oceny Znaczenie obron w codziennym funkcjonowaniu cz(cid:225)owieka 5. Kreatywno(cid:286)(cid:252) Strefa nie do pomy(cid:286)lenia Homo consonum, kreatywny cz(cid:225)owiek w harmonii Wizualizacje Metafory 6. Gry i zabawy Jak rozpocz(cid:261)(cid:252) i zako(cid:276)czy(cid:252) gr(cid:266)? Zabawy indywidualne, w parze lub w ma(cid:225)ej grupie Zabawy i gry w wi(cid:266)kszych grupach Podsumowanie 151 151 167 177 181 182 194 206 220 235 236 238 262 279 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 6. Gry i zabawy Mo(cid:298)esz przeprowadza(cid:252) zabawy i gry sam ze sob(cid:261), mo(cid:298)esz tego rodzaju zabawy realizowa(cid:252) jako coach, który wydaje instrukcje, zadaje pyta- nia, podsumowuje, mo(cid:298)esz si(cid:266) te(cid:298) bawi(cid:252) jako jeden z uczestników grupy, jednocze(cid:286)nie dbaj(cid:261)c o zasady i — koniecznie — o wnioski. Zwa(cid:298)ywszy, (cid:298)e s(cid:261) to zabawy coachingowe, wnioski i cele powinny by(cid:252) zapisywane albo przez wyznaczonego gracza, albo przez osob(cid:266), która przyjmie zadania sekretarza, albo przez samego coacha, który wów- czas jednocze(cid:286)nie staje si(cid:266) mistrzem gry. Zaprezentowane w pierw- szej cz(cid:266)(cid:286)ci tego rozdzia(cid:225)u zabawy dobrze sprawdzaj(cid:261) si(cid:266) zarówno przy self-coachingu, czyli pracy z samym sob(cid:261), jak i przy pracy w parze z coachem, a tak(cid:298)e w ma(cid:225)ych grupach. W drugiej cz(cid:266)(cid:286)ci zaprezen- towa(cid:225)em kilka zabaw coachingowych do zrealizowania w wi(cid:266)kszych, nawet kilkudziesi(cid:266)cioosobowych grupach. Wybra(cid:225)em ró(cid:298)ne gry i za- bawy: wymagaj(cid:261)ce rekwizytów, lecz równie(cid:298) takie, do których wystar- czy kartka papieru i d(cid:225)ugopis. Powodzenie gier coachingowych niemal zawsze zale(cid:298)y od dwóch czynników: przygotowania coacha (czyli znajomo(cid:286)ci techniki, wcze- (cid:286)niejszego jej przetestowania i pewno(cid:286)ci siebie przy realizowaniu kolejnych kroków) oraz nastawienia grupy lub uczestnika. Nie spo- sób stwierdzi(cid:252), czy jaka(cid:286) zabawa jest lepsza od innej. Bywaj(cid:261) takie, które wygl(cid:261)daj(cid:261) skromnie, a przynosz(cid:261) ogromne efekty. Inne daj(cid:261) czyst(cid:261) przyjemno(cid:286)(cid:252), a(cid:298) pewnego dnia trafia si(cid:266) coachee, który dzi(cid:266)ki nim dokonuje wielkiej, jako(cid:286)ciowej zmiany w swoim (cid:298)yciu, nagle roz- kwita. Nawet ulubiona lub sprawdzona przez Ciebie gra nie odniesie Kup książkęPoleć książkę 2 3 6 | C O A C H I N G , K R E A T Y W N O (cid:165) (cid:109) , Z A B A W A skutku, je(cid:286)li nie b(cid:266)dzie jej towarzyszy(cid:225) stan zabawy. Nale(cid:298)y urucho- mi(cid:252) w sobie potrzeb(cid:266) poznawcz(cid:261), czyli stan szukania, o którym mowa by(cid:225)a wcze(cid:286)niej, by móg(cid:225) pojawi(cid:252) si(cid:266) stan flow prowadz(cid:261)cy w efekcie do zadowolenia i szcz(cid:266)(cid:286)cia. Gry i zabawy, jak wiele rzeczy na (cid:286)wiecie, mo(cid:298)na pokocha(cid:252), czyni(cid:261)c z ich stosowania w(cid:225)asn(cid:261) pasj(cid:266) i wielk(cid:261) przy- jemno(cid:286)(cid:252). Gry wybra(cid:225)em w taki sposób, by inspirowa(cid:225)y, a jednocze(cid:286)nie by(cid:225)y ró(cid:298)norodne tak co do tre(cid:286)ci, jak i formy. Ka(cid:298)da z zabaw to równie(cid:298) zaproszenie dla czytelnika do w(cid:225)asnych inspiracji, modyfikacji i kre- atywno(cid:286)ci. Cz(cid:266)stym elementem zabaw jest informacja zwrotna udzie- lana przez coacha, cz(cid:225)onków grupy lub sobie samemu przez zainte- resowanego. Wa(cid:298)nym warunkiem feedbacku, o którym zawsze w czasie zabaw nale(cid:298)y przypomina(cid:252), jest jego konstruktywno(cid:286)(cid:252) ((cid:298)adnych ocen, tylko opis odniesiony do faktów). Osoba, która odbiera feedback, wyra(cid:298)a na niego zgod(cid:266) i tylko wtedy dochodzi do udzielenia infor- macji: wówczas uczestnik s(cid:225)ucha tego, co ma do powiedzenia coach lub cz(cid:225)onek grupy, jednak milczy, nie polemizuje. Mo(cid:298)e sobie z infor- macji zwrotnej wzi(cid:261)(cid:252) wszystko, jedn(cid:261) rzecz, kilka lub wszystko odrzu- ci(cid:252), lecz niech nie wdaje si(cid:266) w spór i w dyskusje, gdy(cid:298) wówczas urucha- miana jest obrona i aktywne s(cid:225)uchanie znika na rzecz przerzucania si(cid:266) argumentami i — nierzadko — czczej dyskusji. Jak rozpocz(cid:200)(cid:202) i zako(cid:241)czy(cid:202) gr(cid:218)? Zawsze, gdy prowadzimy zabawy i gry w relacji coachingowej, mistrzem ceremonii, czyli osob(cid:261) inicjuj(cid:261)c(cid:261) zabaw(cid:266), rozpoczynaj(cid:261)c(cid:261) zadania, zapraszaj(cid:261)c(cid:261) do kolejnych kroków, ruchów, skojarze(cid:276), jest coach. Osob(cid:261), która interpretuje w(cid:225)asne wybory, mówi o skojarze- niach, odkrywa sugestie, jest coachee, czyli klient. Jedna z najwa(cid:298)niejszych zasad coachingu, lecz równie(cid:298) dobrej zabawy, mówi, (cid:298)e nie ma dobrych lub z(cid:225)ych odpowiedzi. Ka(cid:298)de odkrycie, sko- jarzenie lub interpretacja, byle tylko pochodzi(cid:225)a od samego zaintere- Kup książkęPoleć książkę G R Y I Z A B A W Y | 2 3 7 sowanego — jest dobra. Pozwala ona na poszerzenie w(cid:225)asnej strategii sukcesu, przej(cid:286)cie od problemu do rozwi(cid:261)zania, a przede wszystkim uruchamia kreatywno(cid:286)(cid:252), dzi(cid:266)ki której mo(cid:298)liwy jest post(cid:266)p. W pro- fesjonalnym coachingu coach nigdy nie mówi za klienta, nigdy te(cid:298) nie dokonuje podsumowa(cid:276) lub interpretacji w jego imieniu. Nie oce- nia, jedynie zarz(cid:261)dza procesem. Zatem coach kieruje gr(cid:261), a klient jej tre(cid:286)ci(cid:261) — nigdy inaczej. Nawet w przypadku zwyk(cid:225)ej zabawy sk(cid:225)onno(cid:286)(cid:252) do wyg(cid:225)aszania w(cid:225)asnych skojarze(cid:276) dotycz(cid:261)cych innego gracza tak(cid:298)e mo(cid:298)e szkodzi(cid:252), albo co najmniej psu(cid:252) zabaw(cid:266). Istnieje kilka sytuacji, w których inni gracze, w grupie, mog(cid:261) dokonywa(cid:252) interpretacji wybo- rów innych osób, ale wymaga to szczególnego uporz(cid:261)dkowania za pomoc(cid:261) regu(cid:225) gry. W przeciwnym przypadku gra mo(cid:298)e zosta(cid:252) zepsuta. O takiej ewentualno(cid:286)ci b(cid:266)dzie jeszcze mowa dalej, zw(cid:225)aszcza w ko(cid:276)- cowym podrozdziale, po(cid:286)wi(cid:266)conym grom grupowym. Ka(cid:298)da, nawet najprostsza zabawa ma swoje coachingowe korze- nie i rozwojow(cid:261) form(cid:266). Czym jest coaching i jakimi rz(cid:261)dzi si(cid:266) prawami, mo(cid:298)esz przeczyta(cid:252) w osobnym rozdziale. W tym miejscu nale(cid:298)y zazna- czy(cid:252) jeszcze, (cid:298)e nawet naj(cid:225)atwiejsz(cid:261) zabaw(cid:266) warto ko(cid:276)czy(cid:252) coachin- gowo. Bez domkni(cid:266)cia, bez swoistej pointy gra mo(cid:298)e sta(cid:252) si(cid:266) jedynie bezmy(cid:286)lnym przek(cid:225)adaniem kolejnych elementów z miejsca na miej- sce. Tym, co nadaje prezentowanym tu grom i zabawom sens oraz g(cid:225)(cid:266)bsze znaczenie, jest samo(cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) klienta/gracza. Zasady te dotycz(cid:261) równie(cid:298) self-coachingu, czyli sytuacji, gdy bawisz si(cid:266) oraz inspirujesz sam. Coachingow(cid:261) zabaw(cid:261) o silnym oddzia(cid:225)ywaniu mo(cid:298)e by(cid:252) chocia(cid:298)by wylosowanie jednej fotografii z rodzinnego albumu. Zacznij od ustalenia i zapisania, w jakiej sprawie potrzebujesz odpowiedzi od w(cid:225)asnej pod(cid:286)wiadomo(cid:286)ci lub w jakiej sprawie dzia(cid:225)a klient. Im konkretniej i precyzyjniej to zrobisz, tym lepiej — nawet je(cid:286)li Twój dylemat dotyczy przysz(cid:225)ych wyborów. Nast(cid:266)pnie podejmij gr(cid:266) z u(cid:298)yciem wybranej zabawy. Szukaj interpretacji, skojarze(cid:276), inspi- racji, gdy grasz ze sob(cid:261) w self-coachingu. Oczywi(cid:286)cie skojarze(cid:276) szuka Kup książkęPoleć książkę 2 3 8 | C O A C H I N G , K R E A T Y W N O (cid:165) (cid:109) , Z A B A W A klient/gracz, je(cid:286)li u(cid:298)ywasz gry jako narz(cid:266)dzia w parze coachingowej. Wówczas, w roli coacha, milcz — zajmij si(cid:266) jedynie kontrolowaniem przebiegu gry. (cid:297)eby zako(cid:276)czy(cid:252) zabaw(cid:266), domknij proces. Domkni(cid:266)- cie b(cid:266)dzie swoistym podsumowaniem, point(cid:261), a czasem zaproszeniem klienta do dalszego ci(cid:261)gu. Najprostszy i najskuteczniejszy sposób to zadanie pyta(cid:276): Co odkrywasz? Czego stajesz si(cid:266) (cid:286)wiadom, gdy we(cid:296)miesz pod uwag(cid:266) wszystkie wcze(cid:286)niejsze skojarzenia, kolejne etapy gry i pytania? Je(cid:286)li klient (lub Ty sam) nazywa(cid:225) swoje odkrycia, warto zada(cid:252) pytania: Co zrobisz, (cid:298)eby Twoje odkrycia sta(cid:225)y si(cid:266) realne, prawdziwe, (cid:298)eby zacz(cid:266)(cid:225)y dzia(cid:225)a(cid:252) w Twoim (cid:298)yciu? Od czego zaczniesz? Co mo(cid:298)esz zrobi(cid:252) ju(cid:298) dzi(cid:286)? Dobrze jest zajmowa(cid:252) si(cid:266) konkretnym tematem, lecz mo(cid:298)na rów- nie(cid:298) u(cid:298)ywa(cid:252) wszystkich prezentowanych tu metod i zabaw w sprawach bardziej otwartych, przysz(cid:225)o(cid:286)ciowych, w pytaniach o dalsz(cid:261) (cid:298)yciow(cid:261) drog(cid:266), o kierunek w(cid:225)asnego rozwoju, o dokonanie wyboru. Przy u(cid:298)y- ciu zaproponowanych zabaw i gier mo(cid:298)esz nie tylko rozwija(cid:252) si(cid:266) biz- nesowo, w pracy z zespo(cid:225)em, ale tak(cid:298)e po prostu bawi(cid:252) si(cid:266), przed po(cid:225)udniem u(cid:298)ywaj(cid:261)c gier coachingowych w pracy, po po(cid:225)udniu w rela- cjach z dzie(cid:252)mi, a wieczorem w towarzystwie przyjació(cid:225). Zabawy i gry to równie(cid:298) zaproszenie do zmiany — do poszukiwania i uzyskiwania nowych, satysfakcjonuj(cid:261)cych stanów, czyli odczu(cid:252) psychofizycznych, a tak(cid:298)e my(cid:286)li oraz emocji, dzi(cid:266)ki którym realizacja w(cid:225)asnych celów oka(cid:298)e si(cid:266) szybsza i (cid:225)atwiejsza. Zabawy indywidualne, w parze lub w ma(cid:239)ej grupie Cztery pytania Rekwizyty: albumy ze zdj(cid:266)ciami krajoznawczymi lub albumy malar- skie albo inne z ró(cid:298)norodnymi zdj(cid:266)ciami (tylko niewielka cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) repro- dukcji powinna mie(cid:252) charakter abstrakcyjny, warto wybiera(cid:252) tak Kup książkęPoleć książkę G R Y I Z A B A W Y | 2 3 9 zwane obrazy przedstawieniowe, czyli ukazuj(cid:261)ce jak(cid:261)(cid:286) rozpoznawaln(cid:261) tre(cid:286)(cid:252)), przybory do pisania. Cele: praca nad dowolnym tematem, który wymaga zastanowienia, odrobiny kreatywno(cid:286)ci oraz poszerzenia w(cid:225)asnej mapy rozwi(cid:261)za(cid:276), zabawa inspiruj(cid:261)ca. Zapisz temat, dylemat, kwesti(cid:266), któr(cid:261) chcesz si(cid:266) zaj(cid:261)(cid:252), ujmuj(cid:261)c j(cid:261) w jednym zdaniu. Zapisz j(cid:261) bez zaprzecze(cid:276), pytaj(cid:261)c: czego chc(cid:266), dok(cid:261)d zmierzam, na czym mi zale(cid:298)y? Sprawd(cid:296), czy Twoje oczekiwania s(cid:261) w zakresie Twojej (cho(cid:252)by cz(cid:266)(cid:286)ciowej) kontroli i wp(cid:225)ywu. (cid:224)atwo jest pope(cid:225)ni(cid:252) b(cid:225)(cid:261)d przerzucania odpowiedzialno(cid:286)ci na innych, na los lub uciec w wymy(cid:286)lanie niezliczonych oczekiwa(cid:276) wobec innych ludzi. Jacy to byliby(cid:286)my szcz(cid:266)(cid:286)liwi, sprawni, efektywni, gdyby nie inni ludzie, szefowie, inne ceny, realia ekonomiczne i jeszcze tysi(cid:261)c innych powo- dów. Nic z tych rzeczy. Zajmuj si(cid:266) tylko tym, na co mo(cid:298)esz mie(cid:252) przy- najmniej cz(cid:266)(cid:286)ciowy wp(cid:225)yw. Zajmowanie si(cid:266) czym(cid:286) i kim(cid:286) innym to tylko strata czasu, chwilowa ulga i z(cid:225)udzenie, (cid:298)e co(cid:286) w danej sprawie robi(cid:266), gdy tymczasem obwiniam innych lub oczekuj(cid:266), (cid:298)e (cid:286)wiat si(cid:266) zmieni pod moje dyktando lub, co gorsza, w wyniku mojego posta- nowienia, (cid:298)e powinien si(cid:266) zmieni(cid:252). Si(cid:225)a coachingu polega na tym, (cid:298)e nakierowuje on nasz(cid:261) energi(cid:266) na dzia(cid:225)ania, które s(cid:261) w zakresie naszego wp(cid:225)ywu, a zatem w szybki sposób mog(cid:261) wywo(cid:225)a(cid:252) zmian(cid:266). Zatem cel zabawy coachingowej powinien by(cid:252) pozytywny, przysz(cid:225)o(cid:286)ciowy, pro- aktywny i le(cid:298)e(cid:252) w zakresie wp(cid:225)ywu i odpowiedzialno(cid:286)ci osoby, która zabaw(cid:266) podejmuje. Wówczas efekt wy(cid:225)ania si(cid:266) ju(cid:298) w czasie samej zabawy. Tak przygotowany wylosuj, na przyk(cid:225)ad pos(cid:225)uguj(cid:261)c si(cid:266) dniem, mie- si(cid:261)cem i rokiem swoich urodzin, cztery strony, a tym samym cztery zdj(cid:266)cia z albumu. Mo(cid:298)esz dokonywa(cid:252) losowania przez rzut trzema kostkami, za ka(cid:298)dym razem sumuj(cid:261)c liczb(cid:266) wyrzuconych oczek. Mo(cid:298)esz dla urozmaicenia pos(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) czterema albumami z ró(cid:298)nych dziedzin, Kup książkęPoleć książkę 2 4 0 | C O A C H I N G , K R E A T Y W N O (cid:165) (cid:109) , Z A B A W A na przyk(cid:225)ad sport, malarstwo, krajobrazy, zwierz(cid:266)ta lub inne. Teraz skup uwag(cid:266) na pierwszym wylosowanym obrazie lub zdj(cid:266)ciu. Przyjrzyj si(cid:266) uwa(cid:298)nie zdj(cid:266)ciu — jego zadaniem jest zainspirowanie gracza. Zadaj pierwsze pytanie w tej zabawie: Zak(cid:225)adaj(cid:261)c, (cid:298)e zdj(cid:266)cie zawiera jak(cid:261)(cid:286) wa(cid:298)n(cid:261) informacj(cid:266) zwi(cid:261)zan(cid:261) z Twoim celem, czego Ci(cid:266) uczy ta informacja w odniesieniu do sprawy, któr(cid:261) rozpa- trujesz? Odpowied(cid:296) zapisz. Teraz kolej na ods(cid:225)oni(cid:266)cie drugiej foto- grafii z drugiego albumu (lub z tego samego, je(cid:286)li pos(cid:225)ugujesz si(cid:266) w ca(cid:225)ej zabawie jednym). Znów przyjrzyj si(cid:266) jej uwa(cid:298)nie. Tym razem potraktuj zdj(cid:266)cie jako ostrze(cid:298)enie. Zadaj sobie pytanie: Przed czym ostrzega mnie odkryte zdj(cid:266)cie? (oczywi(cid:286)cie w kontek(cid:286)cie Twojego celu). Odpowied(cid:296) zapisz. Kolej na trzecie zdj(cid:266)cie lub obraz z albumu. Przyjrzyj mu si(cid:266) uwa(cid:298)nie, traktuj(cid:261)c go tym razem jako nowy aspekt sytuacji, któr(cid:261) rozpatrujesz, jako co(cid:286), czego do tej pory nie bra(cid:225)e(cid:286) pod uwag(cid:266). Zadaj sobie pytanie: Co wylosowany obraz lub zdj(cid:266)cie wnosz(cid:261) nowego do sytuacji, któr(cid:261) rozpatrujesz? Odpowied(cid:296) zapisz. Wreszcie czas na czwarty obrazek. B(cid:266)dzie reprezentowa(cid:225) korzy- (cid:286)ci. Ponownie przyjrzyj mu si(cid:266) i potraktuj go jako zbiór korzy(cid:286)ci, jakich si(cid:266) spodziewasz w wyniku zrealizowania swojego celu. Wymie(cid:276) korzy(cid:286)ci, na które wskazuje obraz, odnie(cid:286) je do rozpatry- wanej sytuacji i wszystkie zapisz. Na przyk(cid:225)ad pocz(cid:261)tkowy dylemat brzmia(cid:225): Czy zmieni(cid:252) samochód na kolejny u(cid:298)ywany, czy te(cid:298) wzi(cid:261)(cid:252) kredyt na nowy? Na ods(cid:225)oni(cid:266)tym obrazie widnieje (cid:286)pi(cid:261)cy rudy kocur. Klientowi (lub Tobie, je(cid:286)li grasz sam ze sob(cid:261)) kojarzy si(cid:266) on ze spokojem i pewno(cid:286)ci(cid:261), cho(cid:252) w grun- cie rzeczy kot wygl(cid:261)da na (cid:225)az(cid:266)g(cid:266). Klient odkrywa, (cid:298)e podobnie jest z jego u(cid:298)ywanym samochodem. Jest ju(cid:298) troch(cid:266) pokiereszowany, ale wszystko, co mia(cid:225)o si(cid:266) w nim zepsu(cid:252), ju(cid:298) dawno zosta(cid:225)o naprawione, a zaprzyja(cid:296)niony mechanik zna ten samochód jak w(cid:225)asn(cid:261) kiesze(cid:276). To odkrycie sk(cid:225)ania coachee do rozwa(cid:298)enia zakupu identycznego Kup książkęPoleć książkę G R Y I Z A B A W Y | 2 4 1 modelu samochodu, tylko z mniejszym przebiegiem. Lubi(cid:266) takie samo- chody-(cid:225)az(cid:266)gi — sprawdzone i do(cid:286)wiadczone jak ten kot — stwierdza. Teraz spójrz na wszystkie trzy zdj(cid:266)cia z albumów i na zapisane odpowiedzi. Poszukaj wspólnego mianownika (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)cego Twoje skoja- rzenia zwi(cid:261)zane z obrazkami i odpowiedziami na pytania. Na jakie nowe aspekty warto zwróci(cid:252) uwag(cid:266), na jakie informacje? Jakie korzy- (cid:286)ci odkrywasz? W jaki sposób mo(cid:298)esz skorzysta(cid:252) z ostrze(cid:298)e(cid:276)? Jak mo(cid:298)esz skorzysta(cid:252) z synergii wszystkich trzech propozycji? Dobrze jest zapisa(cid:252) wspólny mianownik w postaci pojedynczego zdania. Podsumowanie zabawy (wzorzec, który mo(cid:298)e by(cid:252) powtarzany w finale kolejnych zabaw i gier) Teraz czas na pytanie domykaj(cid:261)ce zabaw(cid:266). Poszukaj wspólnego mia- nownika, jednego elementu (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)cego Twoje skojarzenia lub odpowie- dzi na pytania. Spoiwem mo(cid:298)e by(cid:252) s(cid:225)owo-klucz albo zdanie. Zapisz je. Co dzi(cid:266)ki niemu odkrywasz? Czego stajesz si(cid:266) (cid:286)wiadom? Je(cid:286)li odkryciu towarzyszy konkretna sugestia czy te(cid:298) kreuje ona zarys rozwi(cid:261)zania, warto spyta(cid:252) równie(cid:298): od czego zaczniesz? Co mo(cid:298)esz zrobi(cid:252) ju(cid:298) dzi(cid:286), (cid:298)eby stopniowo przybli(cid:298)a(cid:252) si(cid:266) do efektu? Dobrym podsumowaniem mo(cid:298)e by(cid:252) jedno stwierdzenie, zdanie, a nawet has(cid:225)o, w którym zawarta b(cid:266)dzie pewna pointa, zal(cid:261)(cid:298)ek strategii dzia(cid:225)ania. Domkni(cid:266)ciem zabawy mo(cid:298)e by(cid:252) udzielenie odpowiedzi cho(cid:252)by na najprostsze pytanie: co odkrywasz? Droga Rekwizyty: klasyczna szachownica do gry w szachy lub warcaby, pionki szachowe, drobne przedmioty, na przyk(cid:225)ad: 16 pinezek, 16 monet o ró(cid:298)nym nominale, 16 spinaczy biurowych, 16 orzechów lub her- batników — razem 64 przedmioty w czterech grupach, przybory do pisania. Kup książkęPoleć książkę 2 4 2 | C O A C H I N G , K R E A T Y W N O (cid:165) (cid:109) , Z A B A W A Cele: przepracowanie relacji z drug(cid:261) osob(cid:261); zabawa mo(cid:298)e by(cid:252) równie(cid:298) wykorzystana do pracy nad relacj(cid:261) pomi(cid:266)dzy dan(cid:261) osob(cid:261) a jakim(cid:286) obszarem jej zainteresowa(cid:276) lub dzia(cid:225)a(cid:276) (na przyk(cid:225)ad: ja i egzamin, ja i nauka jazdy samochodem, ja i moja praca). Podobnie jak poprzednio — zapisz temat, którym chcesz si(cid:266) zaj(cid:261)(cid:252). Zadbaj o jego prawid(cid:225)owe sformu(cid:225)owanie. Zabawa Droga skutecznie oddzia(cid:225)uje na sytuacje zwi(cid:261)zane z relacjami. Sprawdza si(cid:266) w kwestiach dotycz(cid:261)cych kontaktów z lud(cid:296)mi lub naszego stosunku wzgl(cid:266)dem ró(cid:298)- nych sytuacji. Zapisz, czego dotyczy relacja, co chcesz w niej zmieni(cid:252) lub osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252), czego dotyczy dylemat, jaka jest trudno(cid:286)(cid:252) albo wyzwanie. Wybierz jeden pionek szachowy, który b(cid:266)dzie symbolizowa(cid:225) Ciebie w danej relacji, a nast(cid:266)pnie drugi — który b(cid:266)dzie odpowiada(cid:225) postawie drugiej osoby lub b(cid:266)dzie symbolem sytuacji, jak(cid:261) chcesz rozpatrzy(cid:252). Ustaw na przeciwleg(cid:225)ych polach na kra(cid:276)cu szachownicy, na dowolnym polu pionki reprezentuj(cid:261)ce Ciebie oraz drug(cid:261) osob(cid:266) lub sytuacj(cid:266). Teraz przestrze(cid:276) mi(cid:266)dzy tymi dwoma polami wype(cid:225)nij losowo 62 przedmio- tami, odrzucaj(cid:261)c losowo dwa (zaj(cid:266)te b(cid:266)d(cid:261) w sumie wszystkie 64 pola na szachownicy). Dobrze jest w tym celu wrzuci(cid:252) wszystkie pinezki, spinacze, orzechy do jednej torby i wyci(cid:261)ga(cid:252) je losowo, zape(cid:225)niaj(cid:261)c wszystkie pola przypadkowymi przedmiotami na ca(cid:225)ej szeroko(cid:286)ci sza- chownicy od jednego pionka do drugiego. Dobrze, je(cid:298)eli coach lub inna osoba zape(cid:225)nia pola przedmiotami, dzia(cid:225)aj(cid:261)c zupe(cid:225)nie w ciemno. Gra- j(cid:261)c samemu, po prostu losuj przedmioty i uk(cid:225)adaj je przypadkowo. Zabawa b(cid:266)dzie polega(cid:225)a na dotarciu pionkiem reprezentuj(cid:261)cym Ciebie do pionka reprezentuj(cid:261)cego drug(cid:261) osob(cid:266) lub sytuacj(cid:266). Obierz drog(cid:266). Mo(cid:298)esz porusza(cid:252) si(cid:266) po ca(cid:225)ej szachownicy zawsze o jedno pole, na którym le(cid:298)y jaki(cid:286) przedmiot, do przodu, do ty(cid:225)u, w boki i na skos. Monety odwrócone reszk(cid:261) symbolizuj(cid:261) zyski, czyli korzy(cid:286)ci, jakie osi(cid:261)gniesz w wyniku budowania danej relacji. Co to za korzy(cid:286)ci? Odpo- wied(cid:296) zapisz. Monety odwrócone orze(cid:225)kiem symbolizuj(cid:261) koszt Kup książkęPoleć książkę G R Y I Z A B A W Y | 2 4 3 lub straty, jakie poniesiesz w drodze do zbudowania danej relacji. Co to za koszt lub strata, na czym polega, jak jest wysoka, jak mo(cid:298)esz j(cid:261) zminimalizowa(cid:252) lub wyeliminowa(cid:252)? Odpowiedzi zapisz. Pami(cid:266)taj — kolejny ruch wolno Ci wykona(cid:252) dopiero po udzieleniu pe(cid:225)nej, satys- fakcjonuj(cid:261)cej odpowiedzi. Pinezki symbolizuj(cid:261) przeszkody lub ostrze(cid:298)enia. Je(cid:286)li chcesz stan(cid:261)(cid:252) na tym polu, musisz zada(cid:252) sobie pytanie: co jest przeszkod(cid:261) w drodze do drugiego pionka lub jakiego rodzaju jest to ostrze(cid:298)enie? Odpowied(cid:296) zapisz. Orzechy lub inne (cid:225)akocie symbolizuj(cid:261) Twoje zasoby, czyli kompetencje, umiej(cid:266)t- no(cid:286)ci, talenty, które mo(cid:298)esz wykorzysta(cid:252) w drodze do drugiego pionka. Je(cid:286)li staniesz na polu z (cid:225)akociem, musisz odpowiedzie(cid:252) na pytania: jakiego rodzaju to zasób i jak go wykorzystasz w drodze do drugiego pionka? Odpowied(cid:296) zapisz. Czwarty rodzaj przedmiotów, jaki mo(cid:298)esz spotka(cid:252), to spinacze — one symbolizuj(cid:261) pomoc i wsparcie, jakie b(cid:266)dzie Ci potrzebne. Gdy staniesz na polu ze spinaczem, musisz odpo- wiedzie(cid:252) na pytanie: jakiego wsparcia potrzebujesz w drodze do celu i kto mo(cid:298)e Ci go udzieli(cid:252)? Odpowied(cid:296) jak zwykle zapisz. Post(cid:266)puj tak, jakby(cid:286) szed(cid:225) po mo(cid:286)cie rozpostartym mi(cid:266)dzy Tob(cid:261) a drug(cid:261) osob(cid:261). Ka(cid:298)d(cid:261) odpowied(cid:296) zapisuj, traktuj(cid:261)c j(cid:261) jako kolejny krok w stron(cid:266) rozwi(cid:261)zania. Ca(cid:225)o(cid:286)(cid:252) swoich odkry(cid:252) i wniosków podsumuj wspólnym mianownikiem, korzystaj(cid:261)c ze wzorca opisanego powy(cid:298)ej. Na ko(cid:276)cu równie(cid:298) mo(cid:298)esz zliczy(cid:252), ile po drodze min(cid:261)(cid:225)e(cid:286) monet jako zyski i jako koszty, ile pinezek symbolizuj(cid:261)cych ostrze(cid:298)enia, ile spina- czy symbolizuj(cid:261)cych wsparcie, wreszcie ile (cid:225)akoci jako zasoby, które wykorzystasz. Je(cid:286)li proporcja wybranych przedmiotów wypad(cid:225)a na niekorzy(cid:286)(cid:252) zysków, korzy(cid:286)ci i zasobów, rozpocznij drog(cid:266) jeszcze raz, nie zmieniaj(cid:261)c ustawienia przedmiotów na polach i szukaj(cid:261)c takiej, w której wi(cid:266)cej b(cid:266)dzie zysków, korzy(cid:286)ci i zasobów. Post(cid:266)puj jak po- przednio, za ka(cid:298)dym razem odpowiadaj(cid:261)c na pytania przypisane do przedmiotów. Ca(cid:225)o(cid:286)(cid:252) podsumuj zgodnie ze wzorcem, wnioski zapisz. Kup książkęPoleć książkę 2 3 4 | C O A C H I N G , K R E A T Y W N O (cid:165) (cid:109) , Z A B A W A Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

COACHING, KREATYWNOŚĆ, ZABAWA. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: