Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00286 015428 13844072 na godz. na dobę w sumie
CSS. Ćwiczenia - książka
CSS. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1097-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Usprawnij proces projektowania stron WWW

Użytkownicy sieci przeglądają witryny WWW nie tylko na monitorach komputerowych. Często także strony internetowe wyświetlane są na telefonach komórkowych, urządzeniach PDA i terminalach Blackberry. Programy ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z sieci odczytują treści witryn WWW za pomocą syntezatorów mowy. Jednak aby witryna WWW działała prawidłowo w połączeniu z różnymi urządzeniami wyświetlającymi ją, niezbędne jest zaprojektowanie jej tak, aby elementy odpowiedzialne za jej wygląd były odseparowane od treści. W tym celu konsorcjum W3C zaproponowało w roku 1996 technologię kaskadowych arkuszy stylów -- CSS. Dzięki stylom projektanci witryn mogą zdefiniować kolorystykę, liternictwo i inne aspekty wyglądu strony niezależnie od jej treści.

Książka 'CSS. Ćwiczenia' to wprowadzenie do technologii kaskadowych arkuszy stylów. Czytając ją i wykonując zawarte w niej ćwiczenia nauczysz się korzystać ze stylów w projektach witryn WWW. Poznasz sposoby łączenia opisów stylów z dokumentami XHTML, zasady definiowania stylów dla tekstu i grafiki, jednostki miar stosowane w stylach i metody pozycjonowania elementów na stronie. Dowiesz się, jak określić krój i rozmiar czcionki, wyróżnić hiperłącza, sformatować tabele i listy oraz przygotować układ strony WWW oparty na warstwach.

Dołącz do grona profesjonalistów stosujących w pracy najnowsze technologie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

CSS. ˘wiczenia Autor: Maria Sok(cid:243)‡ ISBN: 83-246-1097-9 Format: A5, stron: 152 Przyk‡ady na ftp: 797 kB Usprawnij proces projektowania stron WWW (cid:149) Jak osadza(cid:230) style w dokumentach XHTML? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b formatowa(cid:230) tekst, tabele i ‡„cza? (cid:149) Jak pozycjonowa(cid:230) elementy strony WWW? U¿ytkownicy sieci przegl„daj„ witryny WWW nie tylko na monitorach komputerowych. CzŒsto tak¿e strony internetowe wy(cid:156)wietlane s„ na telefonach kom(cid:243)rkowych, urz„dzeniach PDA i terminalach Blackberry. Programy u‡atwiaj„ce osobom niepe‡nosprawnym korzystanie z sieci odczytuj„ tre(cid:156)ci witryn WWW za pomoc„ syntezator(cid:243)w mowy. Jednak aby witryna WWW dzia‡a‡a prawid‡owo w po‡„czeniu z r(cid:243)¿nymi urz„dzeniami wy(cid:156)wietlaj„cymi j„, niezbŒdne jest zaprojektowanie jej tak, aby elementy odpowiedzialne za jej wygl„d by‡y odseparowane od tre(cid:156)ci. W tym celu konsorcjum W3C zaproponowa‡o w roku 1996 technologiŒ kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w (cid:150) CSS. DziŒki stylom projektanci witryn mog„ zdefiniowa(cid:230) kolorystykŒ, liternictwo i inne aspekty wygl„du strony niezale¿nie od jej tre(cid:156)ci. Ksi„¿ka (cid:132)CSS. ˘wiczenia(cid:148) to wprowadzenie do technologii kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w. Czytaj„c j„ i wykonuj„c zawarte w niej (cid:230)wiczenia nauczysz siŒ korzysta(cid:230) ze styl(cid:243)w w projektach witryn WWW. Poznasz sposoby ‡„czenia opis(cid:243)w styl(cid:243)w z dokumentami XHTML, zasady definiowania styl(cid:243)w dla tekstu i grafiki, jednostki miar stosowane w stylach i metody pozycjonowania element(cid:243)w na stronie. Dowiesz siŒ, jak okre(cid:156)li(cid:230) kr(cid:243)j i rozmiar czcionki, wyr(cid:243)¿ni(cid:230) hiper‡„cza, sformatowa(cid:230) tabele i listy oraz przygotowa(cid:230) uk‡ad strony WWW oparty na warstwach. (cid:149) Najwa¿niejsze atrybuty dokument(cid:243)w XHTML (cid:149) Rodzaje styl(cid:243)w CSS (cid:149) Jednostki miary i kolory w stylach (cid:149) Formatowanie tekstu (cid:149) Pozycjonowanie element(cid:243)w strony (cid:149) Definiowanie wygl„du hiper‡„czy (cid:149) Projektowanie uk‡adu strony w oparciu o style CSS Do‡„cz do grona profesjonalist(cid:243)w stosuj„cych w pracy najnowsze technologie Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. XHTML a CSS Kod XHTML Znaczniki Podstawowe wymagania dotyczące kodu XHTML Atrybut id Atrybut lang Obowiązkowe elementy XHTML Przykładowy dokument XHTML Kodowanie polskich znaków diakrytycznych Wyświetlanie strony w przeglądarce Rozdział 2. Kaskadowe arkusze stylów — podstawowe definicje i zasady Zasady ogólne Typy kaskadowych arkuszy stylów Grupowanie kodu Klasy stylu Zewnętrzny arkusz stylów zawierający klasy Rozdział 3. Skalowalność arkusza stylów Jednostki miar CSS Jednostka em Skalowanie obszaru Skalowanie wcięć Skalowanie obrazów 5 5 6 7 11 11 12 12 15 19 21 22 23 31 32 37 43 43 45 46 48 48 4 CSS(cid:31)• Ćwiczenia Rozdział 4. Kolory Rozdział 5. Atrybuty definiujące kolor Tekst Atrybuty stylu odnoszące się do czcionki Rozmieszczanie tekstu w pionie i w poziomie Marginesy i wcięcia Marginesy wewnętrzne — padding Formatowanie fragmentów tekstu Trójkolumnowa strona WWW utworzona za pomocą formatowania CSS Rozdział 6. Model pudełkowy Obramowania Style pudełek Pozycjonowanie Warstwy Przepełnienie Obrazy Rozdział 7. Odnośniki Dodatek A Dodatek B Zmiana wyglądu odnośników Znaczniki i elementy Oznaczenia i kody kolorów 53 55 61 61 69 77 82 84 92 97 99 102 107 121 126 129 133 134 143 151 2 Kaskadowe arkusze stylów — podstawowe definicje i zasady Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets — CSS), zalecana przez W3C metoda stosowania stylów, to narzędzie, które pozwoli Ci zapanować nad układem stron i serwisów WWW. Bez arkuszy CSS nie ma nowoczesnych stron WWW. Nie tylko jednak o standardy tu chodzi — kaskadowe arkusze stylów to także ogromna oszczędność czasu, o czym bez wątpienia przekonasz się, wprowadzając w kodzie swoich stron różne poprawki. Dlaczego kaskadowe arkusze stylu nazywają się „kaskadowymi”? Wynika to ze sposobu ich działania; prawie każdy element podrzędny (a więc na przykład element span zawarty wewnątrz elementu p ) dziedziczy atrybuty stylu elementu nadrzędnego, a wybrane z nich może samodzielnie nadpisywać. W efekcie powstaje swoista kaskada definicji stylu, której wyższe stopnie narzucają wygląd stopniom niż- szym, a te z kolei mogą anulować wybrane elementy definicji i zastą- pić je własnymi, które z kolei spróbują narzucić własnym elementom podrzędnym. W przypadku występowania różnych arkuszy stylów na jednej stronie stopień ich ważności rośnie w następującej kolejności: 22 CSS(cid:31)• Ćwiczenia 1. Domyślne ustawienia przeglądarki. 2. Zewnętrzny arkusz stylów. 3. Osadzony arkusz stylów (umieszczony między znacznikami head /head ). 4. Styl wpisany (dotyczący konkretnego elementu HTML). Arkusze CSS są obsługiwane — w mniej lub bardziej zgodny ze stan- dardem sposób — przez wszystkie nowoczesne, graficzne przeglądarki WWW (Internet Explorer, Opera oraz Mozilla Firefox), przy czym za implementację wzorcową można uważać przeglądarkę Firefox. Zasady ogólne 1. Twórz uniwersalne arkusze stylów — tak aby można było z nich korzystać w różnych dokumentach. 2. Pamiętaj o skalowalności dokumentów — ponieważ dokumenty będą wyświetlane w dynamicznych środowiskach i na różnym sprzęcie, szczególnie istotne jest wybranie odpowiednich jednostek miary — jednostki względne powinny mieć przewagę nad absolutnymi (dotyczy to na przykład szerokości marginesów, wielkości czcionki itp.). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 3. 3. Licz się z czytelnikiem — niektórzy czytelnicy będą korzystali z własnych ustawień. Twoje arkusze stylów powinny to brać pod uwagę. W jaki sposób? Odpowiednie definicje stylów powinny być umieszczane we właściwych miejscach. Na przykład te, które są stosowane do całego dokumentu, umieszczaj w sekcji body — i tylko tam. W ten sposób czytelnik bez trudu wprowadzi odpowiednie zmiany. 4. Testuj arkusze stylów — testuj je w kilku przeglądarkach, aby nie sprawić swoim czytelnikom niemiłej niespodzianki. Jeśli korzystasz z właściwości CSS, która nie jest obsługiwana powszechnie, upewnij się, że strona wygląda względnie poprawnie nawet w mniej zaawansowanych przeglądarkach. Rozdział 2. • Kaskadowe arkusze stylów 23 5. Uwzględniaj struktury dokumentu — arkusze stylów umożliwiają oddzielenie wyglądu strony od jej struktury logicznej. Zawsze zaczynaj od zapisania kodu strony standardowymi znacznikami nagłówków, akapitów tekstu i tabel, a dopiero później nakładaj na gotowy dokument style modyfikujące jego wygląd. 6. Dostarczaj nazwy rodzin czcionek — pamiętaj, że dokument będzie wyświetlany na różnych komputerach, z różnym „wyposażeniem” w czcionki. Podanie nazwy ich rodziny pozwala na zachowanie charakteru strony. Unikaj też „egzotycznych” krojów pisma, jest bowiem wysoce prawdopodobne, że może ich brakować. Najlepiej ograniczać się do czcionek dostępnych standardowo w systemach operacyjnych Windows i Linux. 7. Zachowaj umiar w stosowaniu ujemnych marginesów — ujemne marginesy pozwalają uzyskać ciekawe efekty, ale nie wszystkie przeglądarki radzą sobie z nimi. Jeśli stosujesz takie marginesy, testuj stronę w różnych przeglądarkach. 8. Upraszczaj formy — konstruując arkusz stylów, zachowaj umiar. Możesz użyć wielu różnych krojów pisma i zapełnić stronę kolorami, lecz nie wpłynie to pozytywnie na przekaz informacji. Typy kaskadowych arkuszy stylów Kiedyś, w epoce poprzedzającej wprowadzenie arkuszy, wygląd strony zależał od użytej przeglądarki. To ona decydowała o sposobie roz- mieszczenia zawartości dokumentu. Arkusze stylów dają twórcy ści- słą kontrolę nad wyglądem strony. Pozwalają także oddzielić zawartość (treść i konstrukcję strony) od wyglądu i formatowania. Ułatwia to ewentualne późniejsze zmiany. Istnieją trzy odmiany arkuszy: osadzone, wpisane i łączone. Styl wpisany Style wpisane są to atrybuty stylu wprowadzane w ramach atrybutu style dowolnego, interesującego Cię znacznika HTML. Zaletą tej meto- dy jest jej bezpośredniość — możesz zmienić wygląd dowolnego, naj- mniejszego choćby elementu strony całkowicie niezależnie od wyglądu 24 CSS(cid:31)• Ćwiczenia pozostałych elementów. Z tej zalety wynika również największa wada tej metody — zmiana wyglądu większej liczby elementów wymaga wprowadzania olbrzymiej ilości kodu. Ten kod musi być później po- brany przez przeglądarkę WWW z serwera, wydłuża się zatem czas ładowania strony i zwiększa obciążenie łączy internetowych. Ć W I C Z E N I E 2.1 Definiowanie stylu wpisanego Zdefiniuj w szablonie strony WWW żółty tekst na niebieskim tle, ko- rzystając ze stylu wpisanego: 1. Otwórz szablon dokumentu szablon.html w oknie Notatnika. 2. Umieść w obszarze elementu body następującą definicję (oczywiście tekst obejmowany elementem span może być dowolny): span style= color: blue; background-color: yellow; Niebieski tekst na żółtym tle /span 3. Zapisz dokument pod nową nazwą i wyświetl w oknie przeglądarki (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Do krótkiego tekstu można zastosować styl wpisany, korzystając z elementu span z atrybutem style Stosowanie stylu wpisanego ma sens, gdy chcesz zmienić wygląd kilku wyrazów lub linijek tekstu. Zanim jednak zastosujesz styl wpisany, zastanów się, czy nie warto zastosować stylu osadzonego. Choć styl wpisany jest najprostszą formą kaskadowych arkuszy stylu, to jednak w większości przypadków zastosowanie stylu osadzonego pozwala znacznie ograniczyć ilość kodu składającego. Rozdział 2. • Kaskadowe arkusze stylów 25 Styl osadzony Styl osadzony jest najchętniej stosowanym rodzajem kaskadowych ar- kuszy stylu. Definicję stylu osadzonego tworzy się w całkowitym ode- rwaniu od rzeczywistego elementu — określamy rodzaj czcionki, kolor tekstu i szerokość marginesu, mając na myśli nie jakiś pojedynczy, konkretny element strony, a całą klasę elementów. Definicja stylu może określać wygląd wybranych elementów języka HTML lub też wy- łącznie ich wydzielonych podklas. Raz stworzona definicja stylu osadzonego może być wykorzystana póź- niej do zmiany wyglądu dowolnej liczby elementów strony WWW. Co więcej, jeśli nagle zapragniesz zmienić nieco tę definicję, auto- matycznie zmieni się wygląd wszystkich elementów, których wygląd ta definicja określa! Nie muszę mówić, jak wielkim jest to udogod- nieniem. Trudno się dziwić, że w zasadzie wygląd każdej większej strony WWW opisany jest właśnie za pomocą osadzonego arkusza stylu. Zmniejsza się w ten sposób rozmiar pliku HTML (definicja stylu umieszczona jest tyko w jednym miejscu kodu, a potem używana wielokrotnie), zaś ewentualne zmiany wyglądu strony nie wymagają wprowadzania poprawek w dziesiątkach lub setkach miejsc kodu. Mimo to jeszcze lepsze, oszczędniejsze i zapewniające większą jednolitość dużych ser- wisów WWW (choć nieco trudniejsze w opanowaniu) jest rozwiązanie oparte na zewnętrznym arkuszu stylu. W tym rozdziale zajmiemy się więc przede wszystkim stylami osa- dzonymi, ściśle związanymi z konkretnym plikiem HTML. Wszystkie osadzone arkusze stylów mają tę samą postać definicji i są umieszczane w sekcji head stron WWW. Ogólna postać osadzonego arkusza CSS jest następująca: style type= text/css !-- znacznik { atrybut: wartość; } -- /style Między znacznikami style i /style umieszczana jest lista znacz- ników HTML wraz z właściwościami arkusza, które je definiują. Defi- nicja zaprezentowana powyżej zawiera tylko jeden symboliczny znacz- nik definiowany przez jedną właściwość CSS. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać do niej inne. 26 CSS(cid:31)• Ćwiczenia Zawarta w obrębie elementu style definicja ma następującą składnię: nazwa_elementu{atrybut:wartość [; atrybut:wartość] ...} nazwa_elementu to znacznik, konkretny element, klasa lub selektor, który chcesz zdefiniować; atrybut to atrybut, który zmieniasz, przypi- sując mu nową wartość. Atrybut i wartość rozdzielone są dwukrop- kiem oraz zawarte w nawiasach klamrowych: body {color: black} Jeśli wartość ma postać wielowyrazową — na przykład sans serif — umieszcza się ją w cudzysłowie: p {font-family: sans serif } Oto przykład rzeczywistej definicji: style type= text/css !-- body {margin:20px; color:black} h1 {color:blue; text-align:center} h2 {color:blue; text-align:left} p {text-align:justify; text-indent:25px} -- /style Między znacznikami style i /style umieszczana jest lista elemen- tów HTML wraz z właściwościami arkusza, które te elementy defi- niują. Jeśli właściwości jest kilka, wszystkie muszą być umieszczone w nawiasie klamrowym ({}) oraz oddzielone średnikami (;). Atrybut type znacznika style ma wartość text/css. Jest to dla prze- glądarki informacja o tym, że następne instrukcje to arkusz stylów. Instrukcje te zawarte są w znaczniku komentarza, !-- -- . Jest to za- bezpieczenie na wypadek, gdyby strona trafiła do przeglądarki starego typu, która nie potrafi obsłużyć arkuszy stylów. Wówczas instrukcje formatowania zostaną zignorowane, a nie wyświetlone na ekranie jako tekst. Ć W I C Z E N I E 2.2 Definiowanie osadzonego arkusza stylów Umieść w szablonie dokumentu html osadzony arkusz stylów: 1. Otwórz szablon dokumentu w oknie Notatnika. 2. Umieść punkt wstawiania za elementem meta i naciśnij klawisz Enter. Rozdział 2. • Kaskadowe arkusze stylów 27 3. Wpisz prostą definicję osadzonego arkusza stylów: style type= text/css !-- body { background-color: white; margin: 0 0 0 0; padding: 0 0 0 0; } -- /style Co oznacza ta definicja? Określa wygląd tła strony WWW — biały kolor podkładu (background-color: white;) oraz brak marginesów (margin: 0 0 0 0;) i odstępów (padding: 0 0 0 0;) na krawędziach strony. 4. Zapisz kod swojego dokumentu pod nową nazwą. Prezentuje go listing 2.1. Listing 2.1. Definicja osadzonego arkusza stylów w kodzie dokumentu HTML ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head title Moja pierwsza strona WWW /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css !-- body { background-color: white; margin: 0 0 0 0; padding: 0 0 0 0; } -- /style /head body /body /html 28 CSS(cid:31)• Ćwiczenia W kolejnym ćwiczeniu przygotujemy dwie definicje stylu CSS — osa- dzoną i wpisaną — narzucające kolor tła. Dzięki temu porównaniu zorientujesz się, na czym polega różnica. Ć W I C Z E N I E 2.3 Porównanie wpisanego stylu z osadzonym arkuszem stylów Porównaj style wpisany i osadzony formatujące tło dokumentu: 1. Otwórz szablon dokumentu w dwóch oknach Notatnika. 2. W pierwszym oknie umieść punkt wstawiania za elementem meta (sekcja head) i naciśnij klawisz Enter. 3. Wpisz prostą definicję osadzonego arkusza stylów: style type= text/css !-- body {background-color: #FF0000; } -- /style Kod #FF0000 definiuje kolor. Tablice kodów kolorów znajdziesz w dodatku B. 4. Zapisz pierwszy dokument pod nazwą osadzony.html. 5. W drugim oknie Notatnika umieść atrybut stylu w znaczniku body : body bgcolor= #FF0000 6. Zapisz drugi dokument jako wpisany.html. 7. W przeglądarce oba dokumenty prezentują się podobnie (rysunek 2.2). Zewnętrzny arkusz stylu Zewnętrzny arkusz stylu nie różni się zasadniczo od arkusza osadzo- nego; rozszerza tylko jego uniwersalność, przenosząc definicje stylów z wnętrza kodu jednej strony WWW do osobnego pliku, który może być wykorzystany w dziesiątkach, setkach lub nawet tysiącach stron składających się na serwis internetowy. Rozdział 2. • Kaskadowe arkusze stylów 29 Rysunek 2.2. Porównanie efektów działania stylu osadzonego i wpisanego definiującego tło dokumentu Zewnętrzny arkusz stylu jest tym dla serwisu internetowego, czym styl osadzony był dla pojedynczej strony — umożliwia scentralizowanie definicji stylu i uniknięcie konieczności wprowadzania poprawek w wielu plikach przy każdej najdrobniejszej zmianie Twojego projek- tu. Zewnętrzny arkusz stylu jeszcze bardziej ogranicza ilość danych, które czytelnik musi pobrać z sieci — raz pobrany plik arkusza stylu pozostaje w pamięci podręcznej przeglądarki i jest dostępny natych- miast dla każdej kolejnej strony Twojego serwisu. W kodzie każdej ze stron korzystających z zewnętrznych arkuszy stylów musi zostać zdefiniowane połączenie z plikiem zewnętrznym, który je zawiera. Po- łączenie to definiuje się za pomocą znacznika link / , który umieszczany jest w sekcji head dokumentu: head link rel= stylesheet type= text/css href= mojestyle.css / /head Definicje stylów znajdują się w pliku mojestyle.css — nazwa pliku może być dowolna, ale musi mieć rozszerzenie .css. Przeglądarka odczyta plik i sformatuje dokument zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. 30 CSS(cid:31)• Ćwiczenia W znaczniku link / musi znaleźć się atrybut rel o wartości stylesheet. Dzięki temu przeglądarka będzie posiadać informację o tym, że atry- but href podaje jej adres URL pliku, który zawiera arkusz stylów. Ć W I C Z E N I E 2.4 Definiowanie zewnętrznego arkusza stylów 1. Uruchom edytor Notatnik. Plik .css można utworzyć w dowolnym edytorze. 2. Wpisz w Notatniku zestaw definicji stylów, na przykład taki jak na listingu 2.2. Plik nie powinien zawierać znaczników HTML. Listing 2.2. Definicje stylów w pliku styl_test.css hr {color: sienna} p {margin-left: 20px} body {background-image: url( images/obraz.gif )} 3. Zapisz plik z rozszerzeniem nazwy .css — na przykład nazwij go styl_test.css. Styl jest gotowy do użytku. 4. Aby zastosować zewnętrzny arkusz CSS, umieść w elemencie head dokumentu, w którym chcesz zastosować style, znacznik link / o takiej postaci: link rel= stylesheet href= styl_test.css type= text/css / Atrybut href zawiera nazwę pliku (lub ścieżkę dostępu do niego), z którego odczytane zostaną deklaracje stylu. Oczywiście do tego samego pliku deklaracji stylu może odwoływać się wiele plików HTML i o to właśnie nam chodziło, gdyż dzięki takiemu prostemu zabiegowi wygląd wszystkich stron będzie jednolity, a ewentualne zmiany deklaracji będą natychmiast obowiązywały na wszystkich stronach WWW. Rozdział 2. • Kaskadowe arkusze stylów 31 Grupowanie kodu Jeśli różne elementy korzystają z tego samego atrybutu o takiej samej wartości — na przykład h1 {color: red}, h2 {color: red}, p {color: red}, możesz zebrać je w jednej definicji stylu. Ć W I C Z E N I E 2.5 Upraszczanie definicji stylu Powiedzmy, że w elemencie style umieszczono definicje stylu okre- ślające identyczny — czerwony — kolor nagłówków i tekstu: style type= text/css h1 {color: red} h2 {color: red} p {color: red} /style Aby uprościć definicję: (cid:84) Utwórz w sekcji style grupę elementów, oddzielając je przecinkami. Wszystkim składowym tej grupy przypisany zostanie kolor czerwony: h1, h2, p {color: red} Inną formą grupowania jest zebranie wszystkich deklaracji stylu dla danego elementu. Innymi słowy, zamiast definiować osobno kolor i wyrównanie, można to zrobić w jednej deklaracji. Ć W I C Z E N I E 2.6 Rozbudowanie definicji stylu Aby dla danego elementu określić w jednej deklaracji stylu kilka atry- butów stylu: (cid:84) W deklaracji stylu zawartej w nawiasach klamrowych {} umieść wszystkie niezbędne definicje. Musisz je rozdzielić średnikami, tak jak zostało to pokazane w poniższym wyrażeniu przykładowym, w którym do tekstu stosowane jest wyrównanie i kolor: p {text-align: center; color: red} 32 CSS(cid:31)• Ćwiczenia Aby definicja była bardziej czytelna, każdą z właściwości możesz umieszczać w osobnym wierszu: p { text-align: center; color: black; font-family: arial } Klasy stylu Zanim przećwiczymy stosowanie zewnętrznego arkusza stylów na jednym z przykładowych dokumentów, należy poznać klasy. Klasę określa się w taki oto sposób: element.nazwa_klasy{atrybut:wartość [; atrybut:wartość] ...} lub: .nazwa_klasy{atrybut:wartość [; atrybut:wartość] ...} Nazwy klas mogą być dowolne, pamiętaj jednak, by nie stosować w nich polskich liter. W pierszym przykładzie klasa jest powiązana z elementem danego typu, w drugim przypadku klasa jest niezależna od typu elementu. Powiedzmy, że chcesz w swoim dokumencie zastosować do akapitów dwa różne sposoby wyrównania tekstu: pewne akapity chcesz dosu- nąć do prawego marginesu, a pozostałe wycentrować. W takim przy- padku przydatny będzie atrybut class. Pozwala zdefiniować różne style dla tego samego elementu — inaczej mówiąc, pozwala zdefiniować klasy stylu. Ć W I C Z E N I E 2.7 Definiowanie klas stylu Zdefiniuj dwie klasy: pierwszą, nazwijmy ją prawy, w której ustawimy sposób wyrównania tekstu do prawego marginesu, i klasę center, w której tekst będzie wyśrodkowany.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CSS. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: