Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 006579 18458205 na godz. na dobę w sumie
CSS. Gotowe rozwiązania - książka
CSS. Gotowe rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0574-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w swoich projektach możliwości arkuszy stylów

Kaskadowe arkusze stylów zmieniły oblicze sieci WWW. Dzięki nim definiowanie wyglądu strony WWW stało się znacznie prostsze. Przed ich pojawieniem się wygląd każdego elementu strony był określany w kodzie HTML. Zmiana układu graficznego, kolorystyki lub kroju czcionki wymagała modyfikacji każdego ze znaczników. Dziś, za pomocą arkusza stylów, możemy przedefiniować wygląd całej witryny, zmieniając tylko jeden plik zawierający style. Jednak technologia CSS umożliwia nie tylko określanie kroju i wielkości czcionki -- pozwala także na uzyskanie ciekawych efektów wizualnych i nadanie stronie niepowtarzalnego wyglądu.

Książka 'CSS. Gotowe rozwiązania' to przegląd dziesięciu projektów witryn WWW opartych na kaskadowych arkuszach stylów. Czytając ją, poznasz różne zastosowania technologii CSS -- od definiowania wyglądu elementów strony po tworzenie interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych. Znajdziesz tu przykłady atrakcyjnego i funkcjonalnego mechanizmu nawigacji, dynamicznych list rozwijanych i przeglądarki plików. Każdy z projektów został przedstawiony w takiej postaci, że implementacja go we własnych pracach nie sprawi Ci żadnego problemu.

Nadaj swoim stronom niepowtarzalny wygląd.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CSS. Gotowe rozwi¹zania Autor: Richard York T³umaczenie: £ukasz Piwko ISBN: 83-246-0574-6 Tytu³ orygina³u: CSS Instant Results Format: B5, stron: 392 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Wykorzystaj w swoich projektach mo¿liwoœci arkuszy stylów CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl (cid:129) Stwórz efektowny i czytelny mechanizm nawigacji (cid:129) U¿yj stylów w internetowym kliencie poczty (cid:129) Popraw wygl¹d formularzy na stronach WWW Kaskadowe arkusze stylów zmieni³y oblicze sieci WWW. Dziêki nim definiowanie wygl¹du strony WWW sta³o siê znacznie prostsze. Przed ich pojawieniem siê wygl¹d ka¿dego elementu strony by³ okreœlany w kodzie HTML. Zmiana uk³adu graficznego, kolorystyki lub kroju czcionki wymaga³a modyfikacji ka¿dego ze znaczników. Dziœ, za pomoc¹ arkusza stylów, mo¿emy przedefiniowaæ wygl¹d ca³ej witryny, zmieniaj¹c tylko jeden plik zawieraj¹cy style. Jednak technologia CSS umo¿liwia nie tylko okreœlanie kroju i wielkoœci czcionki — pozwala tak¿e na uzyskanie ciekawych efektów wizualnych i nadanie stronie niepowtarzalnego wygl¹du. Ksi¹¿ka „CSS. Gotowe rozwi¹zania” to przegl¹d dziesiêciu projektów witryn WWW opartych na kaskadowych arkuszach stylów. Czytaj¹c j¹, poznasz ró¿ne zastosowania technologii CSS — od definiowania wygl¹du elementów strony po tworzenie interfejsów u¿ytkownika dla aplikacji internetowych. Znajdziesz tu przyk³ady atrakcyjnego i funkcjonalnego mechanizmu nawigacji, dynamicznych list rozwijanych i przegl¹darki plików. Ka¿dy z projektów zosta³ przedstawiony w takiej postaci, ¿e implementacja go we w³asnych pracach nie sprawi Ci ¿adnego problemu. (cid:129) Nawigacja oparta na zak³adkach (cid:129) Wielokolumnowy uk³ad strony WWW (cid:129) Dynamiczne listy rozwijane (cid:129) Internetowy pokaz slajdów (cid:129) Zmiana wygl¹du formularzy (cid:129) Interfejs u¿ytkownika dla przegl¹darki plików (cid:129) Kalendarz z terminarzem Nadaj swoim stronom niepowtarzalny wygl¹d O autorze ..................................................................................................................................................... 7 Podziękowania ............................................................................................................................................ 9 Wstęp ...........................................................................................................................................................11 Rozdział 1. Zakładki ....................................................................................................................................17 Projekt ........................................................................................................................ 18 Kod i jego objaśnienie .................................................................................................. 19 Testowanie i ograniczenia ............................................................................................. 29 Co daje nam biblioteka IE7? .................................................................................... 30 Używanie i modyfikacja projektu .................................................................................... 31 Zakładki z obrazkami w tle ....................................................................................... 32 Obrazki w tle zawierające tekst ................................................................................ 36 Zakładki elastyczne ................................................................................................. 39 Rozdział 2. Układ wielokolumnowy .......................................................................................................... 47 Projekt ........................................................................................................................ 48 Kod i jego objaśnienie .................................................................................................. 50 Testowanie i ograniczenia ............................................................................................. 56 Używanie i modyfikacja projektu .................................................................................... 57 Układ dwukolumnowy .............................................................................................. 58 Elastyczne kolumny nawigacyjne .............................................................................. 61 Metoda elementów pływających ............................................................................... 66 Stare dobre sztuczki dostosowujące dla Internet Explorera ......................................... 72 Rozdział 3. Dynamiczne listy rozwijane .................................................................................................. 79 Projekt ........................................................................................................................ 80 Kod i jego objaśnienie .................................................................................................. 80 Testowanie i ograniczenia ............................................................................................. 87 Inne ograniczenia .................................................................................................... 93 4 CSS. Gotowe rozwiązania Używanie i modyfikacja projektu .................................................................................... 94 Implementacja dynamicznej listy rozwijanej opartej na JavaScript ................................ 95 Własne tła i ramki ................................................................................................. 101 Listy rozwijane w dół ............................................................................................. 110 Rozdział 4. Więcej o dynamicznych listach rozwijanych i niezwykle wszechstronnej pseudoklasie :target ............................................................ 115 Projekt ...................................................................................................................... 116 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 117 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 125 Rozdział 5. Pokaz slajdów .......................................................................................................................127 Projekt ...................................................................................................................... 128 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 128 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 137 Rozdział 6. Ramki i zaokrąglone rogi .....................................................................................................149 Projekt ...................................................................................................................... 150 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 151 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 157 Używanie i modyfikacja projektu .................................................................................. 159 Rozdział 7. Stosowanie CSS w internetowym kliencie poczty .............................................................169 Projekt ...................................................................................................................... 170 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 173 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 186 Używanie i modyfikacja projektu .................................................................................. 191 Dodawanie okna podglądu wiadomości ................................................................... 192 Układ trzykolumnowy à la Microsoft Outlook 2003 ................................................... 197 Rozdział 8. Formularze ...........................................................................................................................209 Projekt ...................................................................................................................... 210 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 211 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 245 Rozdział 9. Interfejs użytkownika internetowej przeglądarki plików ...............................................253 Projekt ...................................................................................................................... 255 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 256 Tworzymy szkielet ................................................................................................. 274 Właściwości menu ................................................................................................ 279 Drzewo katalogów ................................................................................................. 284 Widoki ................................................................................................................. 288 Okna pop-up ......................................................................................................... 302 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 308 Używanie i modyfikacja projektu .................................................................................. 317 Widok Szczegóły systemu Windows ........................................................................ 317 Okno dialogowe Zapisz jako ................................................................................... 323 Okno dialogowe wyboru katalogu ............................................................................ 337 Spis treści 5 Rozdział 10. Kalendarz ............................................................................................................................345 Projekt ...................................................................................................................... 346 Kod i jego objaśnienie ................................................................................................ 346 Testowanie i ograniczenia ........................................................................................... 361 Używanie i modyfikowanie projektu .............................................................................. 368 Skorowidz ................................................................................................................................................381 Zakładki stały się wszechobecne na stronach internetowych — można je znaleźć prawie wszędzie (jednym z najlepszych przykładów może być strona Apple.com). Kiedyś strony internetowe tworzono głównie w oparciu o mapy odnośników lub proste obrazki i tabele, które, umieszczone wewnątrz znacznika a , służyły jako zakładki. W niniejszym rozdziale prezentuję kilka sposobów implementacji zakładek na stronie przy użyciu CSS. Takie po- dejście pozwala na utworzenie czytelniejszego i bardziej dostępnego kodu. Mimo nielicznych problemów każda bardziej znacząca przeglądarka potrafi obsłużyć pro- sty, przyjazny dla użytkownika i stabilny system zakładek. Jak to zawsze bywa z CSS, nie każde podejście będzie działało bez zarzutów w każdej z nich. Aby temu zapobiec, opisuję obejścia i sztuczki niezbędne do tego, aby nasz projekt wyglądał bez zarzutów w jak naj- większej liczbie przeglądarek. W dalszej części rozdziału pokażę, jak przy użyciu biblioteki open source JavaScript IE7 spowodować, aby przeglądarka Internet Explorer w wersjach 5.5 oraz 6 była kompatybilna z bardziej zaawansowanymi technikami, a także jak JavaScript pozwala na pokonanie przeszkód niekompatybilności pomiędzy przeglądarkami nie tylko przy użyciu biblioteki IE7, lecz także przy użyciu innych narzędzi, takich jak np. stworzony specjalnie dla Internet Explorera atrybut CSS expression(), który odgrywa niebagatelną ro- lę w wielu przedstawionych w niniejszej książce projektach. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem trzeba go dokładnie rozplanować. Należy zadać sobie pytanie: „Jakie właściwości powinien mieć mój system zakładek?”. Poniżej znajduje się lista najważniejszych celów projektu: n Kod użyty do utworzenia zakładek musi być prosty i zrozumiały. n Tekst użyty w zakładkach nie może znajdować się na obrazkach. n Zakładki muszą zmieniać kolor, gdy użytkownik najeżdża na nie kursorem. n Zakładka odpowiadająca aktualnie wczytanej stronie musi być wyróżniona. Następny podrozdział opisuje komponenty CSS, XHTML oraz JavaScript potrzebne do osią- gnięcia zamierzonych celów. 18 CSS. Gotowe rozwiązania Projekt prezentowany w niniejszym rozdziale nie jest zbyt atrakcyjny wizualnie. Moim ce- lem było raczej pokazanie, jak w prosty sposób stworzyć system zakładek przy użyciu CSS bez obrazków i tabel. W dalszej części prezentuję, jakie należy wnieść poprawki, aby za- kładki płynnie się rozciągały oraz w jaki sposób ustawić właściwości ramek oraz tła (cho- ciaż wersja podstawowa projektu jest bardzo prosta). Poniżej znajduje się lista celów z po- przedniego podrozdziału wzbogacona o opis właściwości CSS i kodu XHTML potrzebnych do ich osiągnięcia: n Kod użyty do stworzenia zakładek musi być prosty i zrozumiały. Pierwszy cel jest raczej prosty do osiągnięcia — mówi on, żeby dane umieszczać wewnątrz właściwych znaczników. Oznacza to, że struktura naszego systemu zakładek będzie oparta na nienumerowanej liście HTML. Ze względu na fakt, że to, co chcemy zaprezentować, to nic innego jak lista odnośników (niekoniecznie w określonej kolejności), elementy ul i li wydają się być najlepszym rozwiązaniem. Dzięki CSS możliwa jest zmiana listy nienumerowanej na zakładki. Dokonuje się tego poprzez usunięcie domyślnego formatowania elementów listy (atrybuty margin, padding oraz list-style). Następnie elementom li nadaje się własne właściwości ramek, marginesów oraz, aby elementy występowały jeden obok drugiego, używa się albo atrybutu CSS float, bądź stosuje się pozycjonowanie absolutne (deklaracja position: absolute). W niniejszym projekcie korzystamy z atrybutu float, ponieważ jego zastosowanie jest trochę mniej kłopotliwe niż pozycjonowanie absolutne. n Tekst użyty na zakładkach nie może znajdować się na obrazkach. Drugi cel projektu związany jest z dostępnością i przyjaznością dla robotów wyszukujących. Jeżeli tekst zakładek znajdowałby się na obrazkach, to osoby niewidome korzystające np. z przeglądarki JAWS nie byłyby w stanie go odczytać. Dodatkowo także roboty wyszukujące nie odczytałyby takiego tekstu, który może przecież zawierać wartościowe z punktu widzenia pozycjonowania słowa kluczowe. W dalszej części rozdziału pokazuję sposób stosowania obrazów tła przy zachowaniu tekstu i utrzymaniu widzialności dla robotów oraz dostępności. n Zakładki muszą zmieniać kolor, gdy użytkownik najeżdża na nie kursorem. Cel ten jest bardzo prosty do osiągnięcia. Chcemy po prostu, aby użytkownik miał wizualne potwierdzenie, że dana zakładka jest elementem nawigacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego efektu jest zmiana koloru tła za pomocą pseudoklasy CSS :hover. n Zakładka odpowiadająca aktualnie wczytanej stronie musi być wyróżniona. Czwarty cel jest bardzo często spotykanym efektem na stronach internetowych. Mówiąc krótko, chcemy, aby było wiadomo, że aktualnie załadowana strona odpowiada stronie, do której prowadzi dana zakładka. Do osiągnięcia tego celu potrzeba trochę więcej pracy — niezbędnych jest pięć stron XHTML. Elementowi body każdej z nich przypisujemy unikalny identyfikator ID. Następnie nadajemy unikalny identyfikator każdemu elementowi li stanowiącemu odrębną zakładkę. Dzięki tej metodzie będzie można nadać inny styl zakładce odpowiadającej aktualnie załadowanej stronie. To tyle, jeśli chodzi o teorię. W następnym podrozdziale rozpoczynamy już pracę z kodem. Pamiętaj, że kompletny kod tego projektu dostępny jest na płycie CD dołączonej do książki. Rozdział 1. n Zakładki 19 Aby utworzyć system zakładek za pomocą XHTML i CSS, należy wykonać poniższe po- lecenia: 1. Tworzymy dokumenty HTML o następującej treści (różnice pomiędzy dokumentami zostały wyróżnione): !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 / title /title link rel= stylesheet type= text/css href= tabs.css / !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- /head body id= wrox ul id= tabs li id= tab1 a href= wrox.html span Wrox P2P /span /a /li li id= tab2 a href= amazon.html span Amazon /span /a /li li id= tab3 a href= google.html span Google /span /a /li li id= tab4 a href= slashdot.html span Slashdot /span /a /li li id= tab5 a href= twit.html span This Week in Tech /span /a /li /ul div id= iframe iframe src= http://p2p.wrox.com frameborder= 0 marginheight= 0 marginwidth= 0 /iframe /div /body /html 2. Zachowujemy pierwszy dokument pod nazwą wrox.html. !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 / title /title link rel= stylesheet type= text/css href= tabs.css / !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- /head 20 CSS. Gotowe rozwiązania body id= amazon ul id= tabs li id= tab1 a href= wrox.html span Wrox P2P /span /a /li li id= tab2 a href= amazon.html span Amazon /span /a /li li id= tab3 a href= google.html span Google /span /a /li li id= tab4 a href= slashdot.html span Slashdot /span /a /li li id= tab5 a href= twit.html span This Week in Tech /span /a /li /ul div id= iframe iframe src= http://www.amazon.com frameborder= 0 marginheight= 0 marginwidth= 0 /iframe /div /body /html 3. Drugi dokument zapisujemy pod nazwą amazon.html. !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 / title /title link rel= stylesheet type= text/css href= tabs.css / !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- /head body id= google ul id= tabs li id= tab1 a href= wrox.html span Wrox P2P /span /a /li li id= tab2 a href= amazon.html span Amazon /span /a /li li id= tab3 a href= google.html span Google /span /a /li li id= tab4 a href= slashdot.html span Slashdot /span /a /li li id= tab5 a href= twit.html span This Week in Tech /span /a /li /ul div id= iframe iframe src= http://www.google.com frameborder= 0 marginheight= 0 marginwidth= 0 /iframe /div /body /html 4. Trzeci dokument zapisujemy jako google.html. !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 / title /title link rel= stylesheet type= text/css href= tabs.css / !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- Rozdział 1. n Zakładki 21 /head body id= slashdot ul id= tabs li id= tab1 a href= wrox.html span Wrox P2P /span /a /li li id= tab2 a href= amazon.html span Amazon /span /a /li li id= tab3 a href= google.html span Google /span /a /li li id= tab4 a href= slashdot.html span Slashdot /span /a /li li id= tab5 a href= twit.html span This Week in Tech /span /a /li /ul div id= iframe iframe src= http://www.slashdot.org frameborder= 0 marginheight= 0 marginwidth= 0 /iframe /div /body /html 5. Czwarty dokument zapiszmy pod nazwą slashdot.html. !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 / title /title link rel= stylesheet type= text/css href= tabs.css / !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- /head body id= twit ul id= tabs li id= tab1 a href= wrox.html span Wrox P2P /span /a /li li id= tab2 a href= amazon.html span Amazon /span /a /li li id= tab3 a href= google.html span Google /span /a /li li id= tab4 a href= slashdot.html span Slashdot /span /a /li li id= tab5 a href= twit.html span This Week in Tech /span /a /li /ul div id= iframe iframe src= http://www.twit.tv frameborder= 0 marginheight= 0 marginwidth= 0 /iframe /div /body /html 6. Piąty dokument zapisujemy pod nazwą twit.html. 7. Teraz tworzymy arkusz stylów: body, html { margin: 0; padding: 0; } ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; 22 CSS. Gotowe rozwiązania height: 25px; border-bottom: 1px solid #000; background: #dedede; } ul#tabs li { float: left; margin: 0 5px; height: 23px; text-align: center; position: relative; width: 150px; border: 1px solid #000; top: 1px; background: #808080; } ul#tabs li:hover { border-bottom: 1px solid #fff; background: #fff; } ul#tabs a { display: block; height: 100 ; text-decoration: none; color: #fff; font: 14px Arial, sans-serif; } body#wrox li#tab1, body#amazon li#tab2, body#google li#tab3, body#slashdot li#tab4, body#twit li#tab5 { background: #fff; border-bottom: 1px solid #fff; } ul#tabs a:hover, body#wrox li#tab1 a, body#amazon li#tab2 a, body#google li#tab3 a, body#slashdot li#tab4 a, body#twit li#tab5 a { color: #000; } ul#tabs span { display: block; padding: 4px 10px 0 10px; } div#iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; margin-top: 50px; border-top: 1px solid #000; } iframe { position: absolute; Rozdział 1. n Zakładki 23 top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; width: 100 ; height: 100 ; } 8. Zapisujemy powyższy arkusz stylów jako tabs.css. Efekt działania powyższego kodu w przeglądarce Mozilla Firefox przedstawiono na ry- sunku 1.1. Rysunek 1.1. Na rysunku 1.1 widać, że zakładka Wrox P2P jest podświetlana, gdy załadowana zostaje strona wrox.html. Po kliknięciu innej zakładki, jest ona podświetlana i odpowiednia strona wyświetla się na ekranie, tak jak na rysunku 1.2. Na rysunku 1.2 widać, że po załadowaniu strony google.html podświetliła się zakładka Google. Przed przejściem do wyjaśniania kodu spójrzmy na poniższy bardzo interesujący fragment: !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- 24 CSS. Gotowe rozwiązania Rysunek 1.2. Ta część kodu pozwala ominąć pewne braki w implementacji CSS w przeglądarkach Inter- net Explorer 5.5 i 6. Na razie nie będziemy zajmować się bliżej tym kodem (ani testowaniem w przeglądarce Internet Explorer), jako że bardziej szczegółowo jest on omówiony w następ- nym podrozdziale, zatytułowanym „Testowanie i ograniczenia”. Poniżej znajduje się objaśnienie krok po kroku każdej deklaracji użytej w arkuszu tabs.css, co pomoże czytelnikowi dopasować projekt zakładek do własnych potrzeb. Pierwsza reguła w pliku tabs.css służy do usunięcia domyślnych marginesów i dopełnienia z elementu body . body, html { margin: 0; padding: 0; } Zastosowanie tej reguły nie jest konieczne dla niniejszego projektu, ale została ona dodana dla potrzeb przykładu. Niektóre przeglądarki (IE, Firefox) do elementu body domyślnie dodają margines o określonej wartości, inne przeglądarki natomiast (Opera) dodają domyśl- nie dopełnienie. Ta reguła likwiduje i jedno, i drugie. Następna reguła służy do nadania odpowiednich właściwości elementowi ul , w którym są zawarte wszystkie elementy listy mające służyć jako zakładki: Rozdział 1. n Zakładki 25 ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; height: 25px; border-bottom: 1px solid #000; background: #dedede; } Pierwsza deklaracja w powyższej regule to list-style: none;. Usuwa ona domyślne forma- towanie listy nienumerowanej. Następnie reguła margin: 0; usuwa domyślną przestrzeń, jaką każda przeglądarka dodaje wokół elementu ul . Niestety, tak jak w przypadku elementu body , różne przeglądarki do elementu ul dodają albo margines, albo dopełnienie. Dekla- racja padding: 10px 0 0 0; pozwala na uniknięcie tego problemu, ustawiając 10-pikselowe dopełnienie u góry elementu (przestrzeń pomiędzy górną krawędzią przeglądarki a górną krawędzią każdej zakładki) i usuwając dopełnienie z pozostałych stron. Dodanie tej dodat- kowej przestrzeni, tak samo jak w przypadku elementu body , nie jest konieczne i zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb. Następna deklaracja nadaje elementowi ul stałą wysokość. Gdybyśmy tego nie zrobili, to tło i dolna krawędź elementu ul pojawiłyby się ponad zakładkami zamiast w jednej linii z dolną krawędzią elementów li . Dzieje się tak, ponieważ elementom li nadano atry- but float, a tego typu elementy nie wpływają w żaden sposób na wysokość elementu nad- rzędnego, jako że znajdują się one poza normalnym układem strony i mają wpływ tylko na samą treść elementów, a nie właściwości związane z modelem blokowym takie jak height, padding, margin. Ostatnie dwie deklaracje także nie są niezbędne do implementacji systemu zakładek i można je dowolnie zmieniać. Pierwsza z nich to border-bottom: 1px solid #000; i służy ona do ustawienia właściwości dolnej krawędzi wszystkich zakładek. Deklaracja ta potrzebna jest do uzyskania efektu, w którym zakładka odpowiadająca aktualnie załadowa- nej stronie nie ma krawędzi dolnej, a pozostałe zakładki ją mają. Jak widać na rysunku 1.1, zakładka Wrox P2P jest podświetlona i nie ma krawędzi dolnej. To samo dzieje się z za- kładką Google na rysunku 1.2. W uzyskaniu takiego efektu kluczową rolę odgrywa właśnie dolna krawędź elementu ul . Druga deklaracja to background: #dedede;. Tworzy ona kon- trast kolorów pomiędzy elementami li a zawierającym je elementem ul . Jeżeli chcemy, aby cały projekt był rzeczywiście przenośny, można zastosować pozycjono- wanie absolutne i umieścić go w dowolnym miejscu dokumentu za pomocą odpowiednich atrybutów CSS (top, right, bottom, left). Następna reguła ustawia właściwości wszystkich elementów li : ul#tabs li { float: left; margin: 0 5px; height: 23px; text-align: center; position: relative; width: 150px; border: 1px solid #000; top: 1px; background: #808080; } 26 CSS. Gotowe rozwiązania Zakładki w naszym projekcie ułożyliśmy w odpowiedni sposób, posługując się elementami pływającymi na stronie. Dzięki temu wszystkie elementy li znalazły się w tej samej linii, jeden obok drugiego, zamiast jeden pod drugim. Efekt ten osiągnęliśmy dzięki zastosowa- niu deklaracji float: left;. Pozycjonowanie relatywne (position: relative) z przesunię- ciem o jeden piksel od górnej krawędzi zastosowaliśmy, aby dolna krawędź każdej zakładki nachodziła na dolną krawędź zawierającego ją elementu ul . Następnie odsunęliśmy od sie- bie poszczególne zakładki, stosując lewy i prawy margines o szerokości pięciu pikseli oraz zlikwidowaliśmy górny i dolny margines (margin: 0 5px). W wyniku tego działania zakładki będą oddalone od siebie o 10 pikseli, a odległość pomiędzy pierwszą zakładką i nadrzęd- nym elementem ul wyniesie pięć pikseli. Następna deklaracja służy do ustawienia stałej wysokości zakładek. Mimo że można się bez tego obejść, to jednak dzięki temu mamy pew- ność, że zarówno elementy li , jak i zawierający je element ul mają taką samą wyso- kość. Zamiast ustawiania stałej wysokości można by było deklarację top: 1px; zamienić na top: 4px; w celu zapewnienia synchronii pomiędzy dolną krawędzią elementów li a dol- ną krawędzią elementu ul . Ustalona wysokość pozwala także na pionowe wycentrowanie tekstu, ale ten sam efekt można osiągnąć poprzez zastosowanie atrybutu vertical-align dla każdego elementu li . Oczywiście w celu wycentrowania tekstu stosujemy deklarację text-align: center;. Następnie za pomocą deklaracji width: 150px; ustawiamy stałą sze- rokość. Zastosowanie tej deklaracji nie jest konieczne, chyba że chcemy, aby każda zakład- ka miała taką samą szerokość. Jeżeli dla elementu ul zawierającego zakładki zastosowano pozycjonowanie absolutne, to w celu osiągnięcia zgodności z przeglądarką Opera należy temu elementowi nadać szerokość większą niż suma szerokości wszystkich elementów li w nim zawartych. Konieczność ta w przypadku Opery zachodzi ze względu na fakt, że wszystkie elementy li są elementami pływającymi, przez co zawierający je element ul nie rozciąga się w poziomie, aby je wszystkie pomieścić. Sytuacja ta spowodowana jest przez pewien dwuznaczny zapis w specyfikacji CSS 2, który powoduje, że przy zastosowaniu wzajemnie wykluczających się interpretacji zarówno Opera, jak i Firefox są zgodne z tą specyfikacją. Konflikt skupia się wokół pozycjonowania absolutnego elementów przy użyciu algorytmu obliczania szerokości oraz tego, w którym momencie należy dokonać jej obliczenia. Opera oblicza szerokość elementów pozycjonowanych absolutnie, zanim weźmie pod uwagę elementy potomne rozmieszczone za pomocą argumentu float. Firefox natomiast najpierw rozmieszcza elementy przy użyciu float, a dopiero potem nadaje elementowi pozycjonowanemu absolutnie odpowiednią szerokość. Na koniec ustawiamy jeszcze tło i właściwości ramek elementów li , aby odróżniały się od otaczającego je elementu ul . Następna reguła powoduje, że element li po najechaniu kursorem zmienia kolor tła na biały: ul#tabs li:hover { border-bottom: 1px solid #fff; background: #fff; } Powyższa reguła jest bardzo prosta: jeżeli użytkownik najedzie kursorem na którykolwiek z elementów li , to tło tego elementu z szarego (ustawionego w poprzedniej regule: back- ground: #g0g0g0;) zmieni się na białe. Kolor dolnej krawędzi także się zmieni — z czarnego Rozdział 1. n Zakładki 27 na biały. Dzięki temu uzyskujemy wrażenie, że podświetlona zakładka pojawia się z przo- du, jak na rysunkach 1.1 i 1.2. Jak widać, podświetlona jest tylko zakładka odpowiadająca wczytanej stronie. Gdybyśmy najechali kursorem na pozostałe zakładki, to one też by się podświetliły, ale tylko do czasu usunięcia znad nich kursora. Następna reguła służy do ustawiania właściwości odnośników wewnątrz elementów li : ul#tabs a { display: block; height: 100 ; text-decoration: none; color: #fff; font: 14px Arial, sans-serif; } Pierwsza deklaracja zmienia sposób formatowania elementów a ze śródliniowego (domyśl- ny dla tych elementów) na blokowy (domyślny dla takich elementów jak div czy p ). Dzięki temu odnośniki będą rozciągać się poziomo na całą wolną przestrzeń wewnątrz ele- mentów li (od lewej do prawej krawędzi elementu). Następnie deklaracja height: 100 ; powoduje, że całe wnętrze elementu li będzie służyło jako odnośnik. Za pomocą dekla- racji text-decoration: none; usuwamy domyślne podkreślenie dla odnośników, a deklara- cja color: #fff; ustawia ich kolor na biały (domyślnie jest zazwyczaj niebieski, a po od- wiedzeniu zmienia się na fioletowy). Tak jak i inne deklaracje stosowane w celach czysto kosmetycznych ustawianie koloru odnośników nie jest konieczne. Na koniec zmieniamy wła- ściwości czcionki za pomocą deklaracji font: 14px Arial, sans-serif;. We wszystkich pięciu utworzonych na początku dokumentach elementowi body nadali- śmy unikalny identyfikator. Poniższa reguła, przy wykorzystaniu tych identyfikatorów, po- zwoli nam na zastosowanie odmiennego stylu dla zakładki odpowiadającej aktualnie wczy- tanej stronie: body#wrox li#tab1, body#amazon li#tab2, body#google li#tab3, body#slashdot li#tab4, body#twit li#tab5 { background: #fff; border-bottom: 1px solid #fff; } Sama koncepcja jest bardzo prosta. Wykorzystując kaskadowy charakter arkuszy stylów oraz unikalne nazewnictwo każdej strony, jesteśmy w stanie nadać odmienny styl zakładce od- powiadającej aktualnie wczytanej stronie. Same zakładki muszą także posiadać niepowta- rzalne nazwy. W połączeniu z identyfikatorem elementu body reguła body#wrox li#tab1 nadpisuje poprzednią regułę (ul#tabs li), ponieważ posiada ona większą precyzję zapisu. Jeżeli element body będzie miał identyfikator wrox, a element li będzie miał identyfi- kator tab1, to nastąpi nadpisanie reguły ul#tabs li przez regułę body#wrox li#tab1, co z ko- lei prowadzi do zastosowania białego tła i jednolitej białej krawędzi dolnej dla zakładki od- powiadającej aktualnie załadowanej stronie. Przedstawiona powyżej reguła jest identyczna z regułą ul#tabs li:hover, o której była już mowa wcześniej. Mimo że jest to znakomita okazja do zastosowania grupowania selektorów, 28 CSS. Gotowe rozwiązania to napisaliśmy je oddzielnie, aby oddzielić od siebie dwa różne zagadnienia. Przykład gru- powania widzimy w następnej regule: ul#tabs a:hover, body#wrox li#tab1 a, body#amazon li#tab2 a, body#google li#tab3 a, body#slashdot li#tab4 a, body#twit li#tab5 a { color: #000; } Powyższa reguła rozpoczyna się listą sześciu selektorów zgrupowanych w celu uniknięcia powtarzania. Pierwszy selektor dopasowuje się do wszystkich elementów a , które są po- tomkami elementu ul o identyfikatorze tabs, ale tylko w momencie, gdy kursor myszy znajduje się nad elementem a . Pozostałe selektory, jak już widzieliśmy w poprzedniej re- gule, dopasowują się do odnośników aktualnie załadowanej strony w oparciu o identyfika- tor elementu body i identyfikator elementu li . Ze względu na fakt, że kolor odnośników w elementach li został ustawiony na biały, i tło każdego z tych elementów zmienia się na białe po najechaniu na zakładkę kursorem lub kiedy dana zakładka odpowiada aktualnie załadowanej stronie. W tych sytuacjach kolor odnośnika musi się zmieniać, aby był on wi- doczny na białym tle. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, stosowana jest deklaracja color: #000;. Następna reguła służy do nadania odpowiedniego formatowania elementowi span zagnież- dżonemu wewnątrz każdego elementu a : ul#tabs span { display: block; padding: 4px 10px 0 10px; } Pierwsza deklaracja w powyższej regule zmienia typ elementu span z domyślnego śródli- niowego na blokowy. Dzięki temu można zastosować dopełnienie odpowiadające modelo- wi blokowemu zamiast dopełnienia odpowiadającego modelowi śródliniowemu. Robimy to, aby móc kontrolować wolną przestrzeń wokół tekstu na każdej zakładce. Czynności te mo- gą, ale nie muszą być potrzebne, w zależności od indywidualnych potrzeb projektu. Możliwe, że się zastanawiasz, czemu zamiast elementu span nie użyliśmy elementu div . Otóż z semantycznego punktu widzenia niedozwolone jest umieszczanie elementów blo- kowych, takich jak np. div , wewnątrz elementów śródliniowych, takich jak a (mimo że element a został przez nas zmieniony na element blokowy). Różne przeglądarki mogłyby się różnie zachować w takiej sytuacji. Z punktu widzenia zgodności ze standardami nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o umieszczanie elementów span wewnątrz ele- mentów a , ponieważ elementy śródliniowe można bez problemu wzajemnie zagnieżdżać. W tym projekcie bierzemy pod uwagę błędy zgłaszane przez walidator W3C znajdujący się pod adresem http://validator.w3.org. Program ten używany jest przez twórców stron inter- netowych w celu sprawdzania, czy tworzone przez nich dokumenty zgodne są z obowiązu- jącymi standardami. Element span nie jest konieczny do tego, aby projekt mógł poprawnie funkcjonować. Tak jak już wspomniana wcześniej stała wysokość zakładek, tak też użycie elementu span do Rozdział 1. n Zakładki 29 kontrolowania pionowego położenia tekstu (w odróżnieniu od położenia poziomego) na za- kładkach jest opcjonalne. Pozostałe dwie reguły nie mają nic wspólnego z samym systemem zakładek i zostały doda- ne wyłącznie w celu wypełnienia pustej części dokumentu treścią poprzez wczytanie doku- mentów zewnętrznych z popularnej strony za pomocą ramki wewnętrznej. W niniejszym podrozdziale opisuję problemy, które mogą wystąpić przy testowaniu projek- tu w różnych przeglądarkach. Zazwyczaj podczas pracy nad projektem ograniczam się do testowania go tylko w przeglądarce Firefox, dopóki nie nabierze on kształtów i nie zacznie zbliżać się do końca. Dochodząc do tego momentu, rozszerzam zestaw przeglądarek testo- wych, dodając Internet Explorera, Operę, Safari itd. W przypadku przeglądarek dobrze ob- sługujących standardy (Opera, Safari) zazwyczaj potrzebne są tylko niewielkie ulepszenia. Problem rozpoczyna się, gdy dochodzi do testowania pod IE, która albo bardzo słabo ob- sługuje niektóre standardy, albo wcale ich nie obsługuje, dlatego też w niniejszym rozdziale skupiam się przede wszystkim na tej aplikacji. W poprzednim podrozdziale wspominaliśmy niewielki fragment kodu, którego zadaniem było pomóc nam sprawić, aby przeglądarka Internet Explorer w wersjach 5.5 i 6 była kom- patybilna z niektórymi nieobsługiwanymi przez nią właściwościami CSS. Poniżej przypo- minam omawiany fragment kodu: !-- sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- Osoby, które czytały moją książkę Beginning CSS: Cascading Style Sheets for Web Design (wydaną przez wydawnictwo Wiley Publishing) prawdopodobnie pamiętają, że w rozdziale 18. pisałem, jak pobrać i zainstalować bibliotekę JavaScript IE7. Jako że ta książka prze- znaczona jest dla bardziej zawansowanych czytelników, nie będę się tu szczegółowo rozpi- sywał na temat instalacji tej biblioteki, a ograniczę się tylko do ogólnego przedstawienia procesu instalacji oraz pobieżnego przedstawienia jej możliwości. Biblioteka JavaScript IE7 została napisana przez londyńczyka, Deana Edwardsa, w celu uła- twienia twórcom stron internetowych radzenia sobie ze słabą obsługą CSS przez przeglą- darkę Internet Explorer, która już od pięciu lat nie doczekała się żadnych poważniejszych uaktualnień w tym kierunku. Edwards przy użyciu JavaScript dokonuje implementacji wła- ściwości CSS oryginalnie nieobsługiwanych przez przeglądarkę Internet Explorer w wer- sjach 5.5 i 6. Dzięki temu IE zbliża się funkcjonalnością do innych, jak na razie o wiele le- piej obsługujących standardy, przeglądarek, takich jak Safari czy Firefox. Biblioteka IE7 napisana jest w sposób bardzo przejrzysty, dzięki czemu wydaje się, że Internet Explorer rzeczywiście obsługuje te właściwości CSS, które do tej pory sprawiały mu problemy. Po- nadto osoby korzystające z tej biblioteki nie muszą znać JavaScript w stopniu większym niż potrzeba, aby ją włączyć. Niektóre z najważniejszych właściwości CSS, których obsługę przez IE umożliwia lub naprawia biblioteka IE7, to: 30 CSS. Gotowe rozwiązania n n n n n atrybuty min-width, max-width oraz min-height, pseudoklasy :hover, :active oraz :focus (działają nie tylko z elementem a ), różne zaawansowane selektory, takie jak bezpośredni selektor potomka ( ), selektory atrybutów (input[typei), selektor przylegających elementów równorzędnych (+) oraz selektor równorzędnych elementów przylegających pośrednio (-), pseudoklasy strukturalne, takie jak: :root, :first-child oraz :last-child, pseudoelementy ::before i ::after oraz atrybut content. Oczywiście to nie wszystkie możliwości klasy IE7. Powyżej podałem tylko kilka przykła- dów. To, co jest najbardziej zaskakujące, to rozmiar i szybkość działania tej modularnej bu- dowy biblioteki. Dzięki takiej konstrukcji twórcy uaktywniają tylko potrzebne funkcje, co znacznie zmniejsza ilość koniecznych do pobrania danych. Biblioteka główna zajmuje tyl- ko około 24 kB. Naprawia lub dodaje obsługę podanych wyżej właściwości (oprócz :last- -child, która znajduje się w specjalnej bibliotece selektorów CSS3). Bibliotekę JavaScript IE7 można pobrać ze strony organizacji SourceForge, która na swoich serwerach udostępnia tysiące projektów typu open source. Dokładny adres do pobrania bi- blioteki IE7 JavaScript to: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=109983. Po ukończeniu pobierania biblioteki IE7 należy ją rozpakować i umieścić w katalogu głów- nym serwera. Na przykład, jeżeli strona znajduje się pod adresem http://www.example.com/, to biblioteka IE7 powinna znajdować się w katalogu dostępnym pod adresem http://www. example.com/IE7/. Klasę tę można umieścić także w innym katalogu, ale wtedy należy pa- miętać o zmianie przykładów kodu w tej książce tak, aby odpowiadały one ścieżce do ka- talogu z biblioteką. Biblioteka JavaScript IE7 jest projektem typu open source i jest dostępna na zasadach licen- cji Creative Commons LGPL (ang. Lesser General Public Licence). Pełny tekst tej licencji można przeczytać na stronie http://creativecommons.org/licenses/LGPL/2.1. Więcej informacji na temat biblioteki JavaScript IE7 można znaleźć na specjalnie jej poświę- conej stronie pod adresem: http://dean.edwards.name/ie7. Następny podrozdział poświęcony jest analizie przydatnej w naszym projekcie funkcjonal- ności biblioteki Edwardsa. Co daje nam biblioteka IE7? Aby się przekonać, co daje nam biblioteka IE7, wystarczy otworzyć nasz projekt w przeglą- darce Internet Explorer bez instalowania tej biblioteki. Rezultat otwarcia strony wrox.html bez funkcjonalności IE7 w Internet Explorerze 6 pokazano na rysunku 1.3. Różnice nie są wielkie poza dwoma wyjątkami: n n kolor tła zakładek nie zmienia się po najechaniu na nie kursorem, zawartość ramki iframe nie jest widoczna. Rozdział 1. n Zakładki 31 Rysunek 1.3. Pierwszy problem wystąpił dlatego, że Internet Explorer obsługuje pseudoklasę :hover tyl- ko dla elementów a , a nie tak jak Firefox, Opera i Safari dla wszystkich elementów. Dru- gi problem ma związek z tym, że Internet Explorer nie radzi sobie z kombinacją atrybutów top, right, bottom oraz left wpływających na rozmiary elementów pozycjonowanych ab- solutnie lub elementów o ustalonym położeniu. Dzięki zastosowaniu biblioteki IE7 Internet Explorer nie ustępuje funkcjonalnością innym przeglądarkom (Opera, Firefox, Safari). Na rysunku 1.4 pokazano tę samą stronę w Internet Explorerze 6, ale już po zainstalowaniu bi- blioteki IE7. Na rysunku 1.4 widać, że tło zakładek zmienia kolor po najechaniu na nie kursorem, a tak- że, że wyświetla się zawartość elementu iframe . W następnym podrozdziale pokażę różne sposoby modyfikacji projektu. W niniejszym podrozdziale prezentuję alternatywne podejścia do projektu zakładek, gdyż nie każdemu może on się podobać w obecnej postaci. Alternatywne podejścia analizowane w niniejszym podrozdziale są następujące: 32 CSS. Gotowe rozwiązania Rysunek 1.4. n Wykorzystanie obrazków w tle zamiast kolorów i prostokątnych obramowań. n Wykorzystanie obrazków w tle, które zawierają tekst, bez utraty dostępności. n Takie użycie obrazów w tle, aby zakładki były elastyczne i mogły zmieniać rozmiary w określonych granicach. Oczywiście te alternatywne podejścia w pewnym stopniu komplikują nasz projekt, ale ich celem jest dostarczenie jak największej elastyczności oraz pokazanie możliwie największej liczby implementacji zakładek. Pierwsza modyfikacja będzie dotyczyła zastosowania obrazków w tle zamiast zwykłych ko- lorów i prostokątnych obramowań. Zakładki z obrazkami w tle Aby utworzyć zakładki z obrazkami w tle, należy wykonać następujące kroki (kod źródło- wy do tego projektu znajduje się na dołączonej do książki płycie CD w podkatalogu with- -background w katalogu Project 1): 1. Tworzymy następujący arkusz stylów (zmiany w stosunku do jego poprzedniej wersji zostały wyróżnione): Rozdział 1. n Zakładki 33 body, html { margin: 0; padding: 0; } ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; height: 23px; border-bottom: 1px solid #000; background: #dadada; } ul#tabs li { float: left; margin: 0; height: 23px; text-align: center; width: 160px; background: transparent url( images/tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs a { display: block; height: 100 ; text-decoration: none; color: #fff; font: 14px Arial, sans-serif; } ul#tabs li:hover, body#wrox li#tab1, body#amazon li#tab2, body#google li#tab3, body#slashdot li#tab4, body#twit li#tab5 { background: transparent url( images/tab_hover.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs a:hover, body#wrox li#tab1 a, body#amazon li#tab2 a, body#google li#tab3 a, body#slashdot li#tab4 a, body#twit li#tab5 a { color: #000; } ul#tabs span { display: block; padding: 4px 10px 0 10px; } div#iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; margin-top: 50px; border-top: 1px solid #000; } 34 CSS. Gotowe rozwiązania iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; width: 100 ; height: 100 ; } 2. Zapisujemy powyższy arkusz pod nazwą tabs.css. Rezultat tej modyfikacji widoczny jest na rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Liczba modyfikacji potrzebnych do ustawienia obrazków w tle zamiast kolorów i obramo- wań jest zaskakująco mała. Poniżej znajduje się wyjaśnienie krok po kroku każdej z doko- nanych zmian. Pierwsza zmiana dotyczy wysokości elementu ul , która równa jest wysokości obrazka użytego jako tło elementów li : ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; height: 23px; Rozdział 1. n Zakładki 35 border-bottom: 1px solid #000; background: #dadada; } Druga modyfikacja dotyczy koloru tła elementu ul zawierającego wszystkie pięć zakładek. Tło jest nieznacznie jaśniejsze, aby pasowało do utworzonych w programie Adobe Photoshop obrazków tła. Mimo zastosowania identycznej wartości #dadada zarówno w arkuszu stylów, jak i w programie Adobe Photoshop, przy tworzeniu obrazków tła, kolory nie pasowały do siebie w żadnej z przeglądarek. Aby zniwelować tę różnicę, po prostu nieznacznie przyciem- niliśmy szare tło elementu ul . Kolejna modyfikacja dotyczy elementów li : ul#tabs li { float: left; margin: 0; height: 23px; text-align: center; width: 160px; background: transparent url( images/tab.png ) no-repeat scroll top; } Najpierw usuwamy margines spomiędzy elementów li oraz niepotrzebne nam już dekla- racje: position: relative; oraz top: 1px;. Poprzednio prawy i lewy margines elementów li wynosił 5 pikseli. Obecnie nie potrzebujemy już tego marginesu, bo możemy go do- dać za pomocą obrazków w tle. Po marginesach przyszła kolej na zmianę szerokości na 160 pikseli ze względu na fakt usunięcia lewego i prawego marginesu elementów li . Ostatnia deklaracja służy do ustawienia obrazka jako tła zakładek. Rozmiar obrazka odpowiada roz- miarowi elementu li , czyli wynosi 160×23 piksele. Zmieniając wymiary zakładek, należy pamiętać o atrybutach width i height pojawiających się w powyższej regule, a także o atry- bucie height zdefiniowanym w regule ul#tabs (wszelkie modyfikacje rozmiarów zakładek należy rozpoczynać od modyfikacji tego atrybutu). Dodatkowo, zmieniając rozmiar zakła- dek, należy wziąć pod uwagę wartości dopełnienia zastosowanego dla elementu span , w obrębie którego znajduje się tekst wyświetlany na zakładkach, a który służy do kontrolo- wania wyrównania tekstu w pionie. Ostatnie zmiany dotyczą zakładki odpowiadającej aktualnie załadowanej stronie lub obraz- ka, który pojawia się w tle po najechaniu na zakładkę kursorem: ul#tabs li:hover, body#wrox li#tab1, body#amazon li#tab2, body#google li#tab3, body#slashdot li#tab4, body#twit li#tab5 { background: transparent url( images/tab_hover.png ) no-repeat scroll top; } W pierwszym arkuszu stylów reguła ul#tabs li:hover występowała oddzielnie. Teraz zgru- powaliśmy ją z regułą definiującą zakładkę odpowiadającą aktualnie załadowanej stronie oraz zmodyfikowaliśmy deklarację tła w taki sposób, aby wskazywała na obrazek tab_hover.png. 36 CSS. Gotowe rozwiązania I to by było na tyle. W następnym punkcie umieścimy w tle obrazki zawierające tekst, nie wpływając przy tym ujemnie na dostępność. Obrazki w tle zawierające tekst W celu utworzenia zakładek z obrazkami w tle zawierającymi tekst należy wykonać nastę- pujące kroki (kod źródłowy do tego projektu znajduje się na dołączonej do książki płycie CD w podkatalogu with-text w katalogu Project 1). 1. Wprowadź następujące zmiany w pliku tabs.css. Zmiany w stosunku do poprzedniego arkusza (używanego do ustawiania obrazków w tle) zostały wyróżnione. Niektóre deklaracje usunięto całkowicie: body, html { margin: 0; padding: 0; } ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; height: 23px; border-bottom: 1px solid #000; background: #dadada; } ul#tabs li { float: left; margin: 0; height: 23px; text-align: center; width: 160px; } ul#tabs a { display: block; height: 100 ; text-decoration: none; color: #fff; font: 14px Arial, sans-serif; } ul#tabs li#tab1 { background: transparent url( images/wrox-tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab1:hover, body#wrox li#tab1 { background: transparent url( images/wrox-tab-hover.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab2 { background: transparent url( images/amazon-tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab2:hover, body#amazon li#tab2 { background: transparent url( images/amazon-tab-hover.png ) no-repeat scroll top; } Rozdział 1. n Zakładki 37 ul#tabs li#tab3 { background: transparent url( images/google-tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab3:hover, body#google li#tab3 { background: transparent url( images/google-tab-hover.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab4 { background: transparent url( images/slashdot-tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab4:hover, body#slashdot li#tab4 { background: transparent url( images/slashdot-tab-hover.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab5 { background: transparent url( images/twit-tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab5:hover, body#twit li#tab5 { background: transparent url( images/twit-tab-hover.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs a:hover, body#wrox li#tab1 a, body#amazon li#tab2 a, body#google li#tab3 a, body#slashdot li#tab4 a, body#twit li#tab5 a { color: #000; } ul#tabs span { display: block; padding: 4px 10px 0 10px; visibility: hidden; } div#iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; margin-top: 50px; border-top: 1px solid #000; } iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; width: 100 ; height: 100 ; } 2. Zapisujemy powyższy arkusz jako tabs.css. 38 CSS. Gotowe rozwiązania Rezultat zastosowania tych zmian przedstawiono na rysunku 1.6. Rysunek 1.6. Mimo że zmiany dokonane w tym przypadku są dużo większe niż poprzednio, kiedy w tle zakładek ustawialiśmy obrazek bez tekstu, to większość spośród nich dotyczy ustawiania innego obrazka w tle każdej zakładki. ul#tabs li#tab1 { background: transparent url( images/wrox-tab.png ) no-repeat scroll top; } ul#tabs li#tab1:hover, body#wrox li#tab1 { background: transparent url( images/wrox-tab-hover.png ) no-repeat scroll top; } Powyższy fragment kodu służy do ustawiania właściwości tła pierwszej zakładki, która jest odnośnikiem do strony Wrox P2P. Najpierw usuwamy deklarację background z reguły ul#tabs li, następnie, podobnie jak dla pierwszej zakładki, definiujemy reguły dla wszyst- kich pozostałych zakładek, ponieważ wszystkie zakładki mają teraz tekst umieszczony na obrazku znajdującym się w ich tle. W dalszej części arkusza stylów, w celu zachowania dostępności, ukrywamy tekst pojawia- jący się na zakładkach. Nie usuwając tekstu, tylko go ukrywając, powodujemy, że nasza strona nie traci na dostępności. Rozdział 1. n Zakładki 39 ul#tabs span { display: block; padding: 4px 10px 0 10px; visibility: hidden; } Takie ukrywanie tekstu powoduje, że jest on niewidoczny dla ludzkiego oka, ale widoczny dla robotów wyszukujących (np. Googlebota) i przeglądarek dla niewidomych (np. JAWS), które jeszcze nie obsługują CSS. Dzięki temu nasza strona jest tak samo dostępna jak wcześniej. Ostatnia modyfikacja dotyczy tworzenia elastycznych zakładek, które rozciągają się i kurczą w zależności od potrzeby. Zakładki elastyczne Aby stworzyć zakładki elastyczne, które się rozciągają, wypełniając całą dostępną im prze- strzeń, należy wykonać następujące czynności: 1. Otwieramy plik tabs.css i dokonujemy w nim następujących zmian (zmiany w stosunku do poprzedniego projektu zostały wyróżnione): body, html { margin: 0; padding: 0; } ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; height: 23px; border-bottom: 1px solid #000; background: #dadada; position: relative; } ul#tabs li { position: absolute; bottom: 0; margin: 0; height: 23px; text-align: center; width: 20 ; background: transparent url( images/tab/tab_01.png ) no-repeat scroll left; } ul#tabs li div { height: 23px; background: transparent url( images/tab/tab_03.png ) no-repeat scroll right; } ul#tabs li div div { height: 23px; background: transparent url( images/tab/tab_02.png ) repeat-x scroll center; margin: 0 8px 0 7px; } 40 CSS. Gotowe rozwiązania ul#tabs a { display: block; height: 100 ; text-decoration: none; color: #fff; font: 14px Arial, sans-serif; } ul#tabs li#tab1 { left: 0; } ul#tabs li#tab2 { left: 20 ; } ul#tabs li#tab3 { left: 40 ; } ul#tabs li#tab4 { left: 60 ; } ul#tabs li#tab5 { left: 80 ; } ul#tabs li:hover, body#wrox li#tab1, body#amazon li#tab2, body#google li#tab3, body#slashdot li#tab4, body#twit li#tab5 { background: transparent url( images/tab-hover/tab-hover_01.png ) no-repeat scroll left; } ul#tabs li:hover div, body#wrox li#tab1 div, body#amazon li#tab2 div, body#google li#tab3 div, body#slashdot li#tab4 div, body#twit li#tab5 div { background: transparent url( images/tab-hover/tab-hover_03.png ) no-repeat scroll right; } ul#tabs li:hover div div, body#wrox li#tab1 div div, body#amazon li#tab2 div div, body#google li#tab3 div div, body#slashdot li#tab4 div div, body#twit li#tab5 div div { background: transparent url( images/tab-hover/tab-hover_02.png ) repeat-x scroll center; } ul#tabs a:hover, body#wrox li#tab1 a, body#amazon li#tab2 a, body#google li#tab3 a, body#slashdot li#tab4 a, body#twit li#tab5 a { color: #000; } Rozdział 1. n Zakładki 41 ul#tabs span { display: block; padding: 4px 10px 0 10px; } div#iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; margin-top: 50px; border-top: 1px solid #000; } iframe { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; width: 100 ; height: 100 ; } 2. Zapisujemy plik tabs.css. 3. Następnie otwieramy pliki wrox.html, amazon.html, google.html, slashdot.html oraz twit.html i wprowadzamy w nich następujące zmiany: !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso-8859-2 / title /title link rel= stylesheet type= text/css href= tabs.css / !--sztuczka dostosowująca dla przeglądarek Microsoftu -- !--[if lt IE 7] link rel= stylesheet type= text/css href= tabs-ie.css / script src= /ie7/ie7-standard-p.js type= text/javascript /script ![endif]-- /head body id= wrox ul id= tabs li id= tab1 div div a href= wrox.html span Wrox P2P /span /a /div /div /li li id= tab2 div div a href= amazon.html span Amazon /span /a /div /div /li li id= tab3 div div a href= google.html span Google /span /a 42 CSS. Gotowe rozwiązania /div /div /li li id= tab4 div div a href= slashdot.html span Slashdot /span /a /div /div /li li id= tab5 div div a href= twit.html span This Week in Tech /span /a /div /div /li /ul div id= iframe iframe src= http://p2p.wrox.com frameborder= 0 marginheight= 0 marginwidth= 0 /iframe /div /body /html 4. Zapisujemy pliki wrox.html, amazon.html, google.html, slashdot.html oraz twit.html. 5. Tworzymy nowy arkusz stylów i wpisujemy następującą regułę: ul#tabs { height: 22px; } 6. Zapisujemy powyższy arkusz stylów jako tabs-ie.css. Rezultat tego kodu przedstawiono na rysunku 1.7. Ostatnia modyfikacja projektu jest najbardziej skomplikowana, ale zarazem daje pewną elastyczność, ponieważ można ją łatwo zastosować w projektach, które wymagają dopaso- wania wielkości zakładek do rozmiaru elementów, w których się one znajdują. W tym przy- kładzie nie ma ograniczeń co do minimalnej lub maksymalnej wielkości zakładki. Takie ograniczenia moglibyśmy stworzyć, stosując właściwości min-width oraz max-width w re- gule ul#tabs. Pierwsza modyfikacja dokonana w pliku tabs.css polegała na dodaniu deklaracji position: relative; do reguły ul#tabs. ul#tabs { list-style: none; margin: 0; padding: 10px 0 0 0; height: 23px; border-bottom: 1px solid #000; background: #dadada; position: relative; } Rozdział 1. n Zakładki 43 Rysunek 1.7. Dzięki dodaniu deklaracji position: relative; elementy li pozycjonowane absolutnie, znajdujące się wewnątrz elementu ul o identyfikatorze tabs, będą pozycjonowane relatyw- nie względem tego elementu. Zastosowałem tutaj pozycjonowanie ze względu na fakt, że Internet Explorer błędnie obsługuje wartości procentowe. Mimo ustawienia szerokości każ- dego elementu li na 20 , ostatni z elementów w Internet Explorerze pojawia się w no- wej linii — a przecież 20 *5 = 100 ! ul#tabs li { position: absolute; bottom: 0; margin: 0; height: 23px; text-align: center; width: 20 ; background: transparent url( images/tab/tab_01.png ) no-repeat scroll left; } Pierwsza deklaracja w powyższej regule powoduje, że elementy li będą pozycjonowane absolutnie względem nadrzędnego elementu ul . Deklaracja bottom: 0; ustawia każdy element li względem dolnej krawędzi zawierającego je elementu ul . Następna dekla- racja (width: 20 ;) ustawia szerokość każdego elementu li na 20 szerokości otaczają- cego elementu ul . Problem z Internet Explorerem udało się ominąć dzięki absolutnemu pozycjonowaniu elementów li , przez co ostatni z nich nie może zostać przeniesiony do nowej linii. 44 CSS. Gotowe rozwiązania Ostatnia deklaracja służy do ustawienia w tle pierwszego obrazka. Przy użyciu programu Photoshop pociąłem obrazek na trzy części. Pierwsza będzie służyła jako lewa strona i lewy róg zakładki, druga jako środkowa część zakładki, a trzecia jako prawa strona i prawy róg. Pierwszy obrazek zostaje ustawiony (i wyrównany do lewej) jako niepowtarzające się tło wszystkich elementów li . Następnie w celu dodania możliwości rozciągania się zakładek zastosowaliśmy dodatkowe elementy div w każdym z dokumentów XHTML. Elementy te posłużą nam jako nośniki utworzonych wcześniej obrazków. ul#tabs li div { height: 23px; background: transparent url( images/tab/tab_03.png ) no-repeat scroll right; } Następna reguła służy do ustawienia prawej strony zakładki. Do tego posłuży na
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CSS. Gotowe rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: