Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 005219 18487851 na godz. na dobę w sumie
C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne - książka
C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0518-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ builder - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj świat profesjonalnego programowania

C++Builder 2006 to środowisko programistyczne pozwalające na wizualne tworzenie aplikacji. Dzięki gotowym komponentom programista może skupić się na tym, co najważniejsze -- na pisaniu kodu. Za pomocą C++Buildera bez problemu stworzy zarówno niewielką aplikację konsolową, jak i ogromny system informatyczny. Jednak każda wielka podróż, również ta w świat programowania, zaczyna się od małego kroku.

Dzięki książce 'C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne' uczynisz ten właśnie pierwszy krok. Poznasz środowisko C++Builder 2006 i podstawy języka C++. Przeczytasz o programowaniu obiektowym i obsłudze zdarzeń. Wykonując kolejne ćwiczenia, dowiesz się, jak korzystać z udostępnianych komponentów i kontrolować ich parametry. Wykorzystasz również oferowane przez C++Buildera narzędzia i stworzysz własne aplikacje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C++Builder 2006. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 83-246-0518-5 Format: A5, stron: 192 Przyk³ady na ftp: 436 kB Poznaj œwiat profesjonalnego programowania C++Builder 2006 to œrodowisko programistyczne pozwalaj¹ce na wizualne tworzenie aplikacji. Dziêki gotowym komponentom programista mo¿e skupiæ siê na tym, co najwa¿niejsze — na pisaniu kodu. Za pomoc¹ C++Buildera bez problemu stworzy zarówno niewielk¹ aplikacjê konsolow¹, jak i ogromny system informatyczny. Jednak ka¿da wielka podró¿, równie¿ ta w œwiat programowania, zaczyna siê od ma³ego kroku. Dziêki ksi¹¿ce „C++Builder 2006. Æwiczenia praktyczne” uczynisz ten w³aœnie pierwszy krok. Poznasz œrodowisko C++Builder 2006 i podstawy jêzyka C++. Przeczytasz o programowaniu obiektowym i obs³udze zdarzeñ. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, dowiesz siê, jak korzystaæ z udostêpnianych komponentów i kontrolowaæ ich parametry. Wykorzystasz równie¿ oferowane przez C++Buildera narzêdzia i stworzysz w³asne aplikacje. (cid:129) Elementy œrodowiska C++Builder 2006 (cid:129) Tworzenie aplikacji konsolowych (cid:129) Podstawowe elementy jêzyka C++ (cid:129) Klasy i obiekty (cid:129) Projektowanie formularzy (cid:129) Korzystanie z komponentów VCL (cid:129) Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem elementów biblioteki VCL IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wprowadzenie Rozdział 1. Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 Struktura głównego menu Pasek narzędzi — Speed Bar Inspektor obiektów — Object Inspector Widok struktury obiektów Podsumowanie Rozdział 2. C++Builder 2006. Pierwsze kroki Rozdział 3. Ogólna postać programu pisanego w C++ Podsumowanie Elementarz C++ Operatory Podstawowe proste typy całkowite i rzeczywiste Typ Currency Typ void Typy logiczne Typy znakowe Typy łańcuchowe Modyfikator dostępu const Typ wyliczeniowy Deklarowanie tablic Struktury Instrukcje sterujące przebiegiem programu Wskazania i adresy 5 7 10 38 39 41 41 43 43 55 57 57 61 63 63 64 64 65 67 67 68 70 71 82 4 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne Funkcje w C++ Klasy w C++ Operatory new i delete Podsumowanie Rozdział 4. Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 Ogólna postać programu środowiska graficznego pisanego w C++Builderze 2006 Hierarchia własności komponentów VCL Dynamiczne tworzenie komponentów zarejestrowanych w bibliotece VCL Wykorzystujemy własną funkcję Wykorzystujemy własną klasę Składniki projektu tworzonego w środowisku graficznym Podsumowanie Rozdział 5. Podstawowe elementy biblioteki VCL Hierarchia komponentów VCL Klasa TObject Klasa TComponent Klasa TControl Klasa TGraphicControl Klasa TWinControl Podsumowanie Rozdział 6. Paleta narzędzi Podsumowanie Techniki projektowania aplikacji w oparciu o elementy biblioteki VCL Podstawowe komponenty zakładki Standard Komponenty z klas TToolBar, TSaveDialog, TOpenDialog, Rozdział 7. TImageList, TActionList, TRichEdit Komponenty z klasy TButtonGroup Komponenty z klasy TCategoryButtons Komponenty z klas TApplicationEvents i TTimer Podsumowanie 83 86 90 92 93 93 102 104 109 111 116 118 119 119 120 120 120 129 130 133 135 149 151 151 166 174 178 183 187 Rozdział ten poświęcony jest omówieniu praktycznych spo- sobów wykorzystania poznanych wcześniej elementów języ- ka C++ w graficznym środowisku C++Builder 2006. Zapo- znamy się tutaj m. in. z pojęciem formularza oraz funkcji obsługi zda- rzenia. Formularz (ang. form) jest wyświetlanym na ekranie obiektem mogą- cym składać się z wielu pól, które można wypełniać podobnie jak tra- dycyjne dokumenty papierowe. Podczas wprowadzania danych do formularza można je poprawiać, ponieważ każde pole formularza za- chowuje się jak miniaturowy edytor ekranowy. C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne 94 Formularz Poleceniem menu FileNewOther…VCL Forms Application stwórzmy na pulpicie szablon aplikacji opartej na formularzu. Formularz jest pierwszym obiektem, z którym się spotykamy, rozpoczynając pisanie aplikacji. Po dwukrotnym kliknięciu w obszarze formularza dostajemy się do okna edycji kodu modułu Unit1.cpp, który pokazany jest na ry- sunku 4.1. Rysunek 4.1. Okno edycji kodu głównego modułu aplikacji Jeżeli moduł tworzonego obecnie projektu za pomocą polecenia File Save As… zapisaliśmy jako R4O1Unit_R4_01.cpp, to w tym samym katalogu C++Builder powinien wygenerować plik nagłówkowy Unit_ R4_01.h. C++Builder oferuje nam bardzo wygodny sposób obejrzenia jego zawartości. Korzystając z zakładki noszącej taką samą nazwę jak plik nagłówkowy, zerknijmy do jego wnętrza. Od razu zauważymy, iż zawiera on definicję klasy naszego formularza (rysunek 4.2). Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 95 Rysunek 4.2. Zawartość pliku nagłówkowego Unit_R4_01.h zawierającego definicję klasy formularza Przechodzenie pomiędzy plikiem .cpp i powiązanym z nim plikiem nagłówkowym .h możliwe jest również poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+F6. W celu przywołania formularza używamy zakładki Design. Zdefiniowana klasa TForm1 dziedziczy własności bazowej klasy for- mularza TForm, natomiast sam formularz, traktowany jako zmienna obiektowa, deklarowany jest jako: TForm1 *Form1; W definicji klasy formularza możemy zauważyć funkcję: void __fastcall FormCreate(TObject *Sender); Builder odpowiednio inicjuje formularz (tylko jeden raz), kiedy jest on tworzony po raz pierwszy. Sender jest pewnym wskaźnikiem wska- zującym daną typu TObject. W rzeczywistości Sender reprezentuje pewną właściwość, polegającą na tym, iż każdy obiekt łącznie z for- mularzem (oraz każdy obiekt VCL) musi być w pewien sposób poin- formowany o przyszłym przypisaniu mu pewnego zdarzenia (w przy- padku formularza zdarzenie to polega na jego inicjalizacji). 96 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne TObject jest bezwzględnym przodkiem wszystkich komponentów oraz klas VCL i umieszczony jest na samym szczycie hierarchii klas. Z rysunku 4.2 możemy odczytać, iż standardowa definicja klasy skła- da się z kilku części. Sekcja public służy do deklarowania funkcji i procedur (czyli metod lub operacji) oraz zmiennych (zwanych po- lami lub atrybutami), które w przyszłości mogą być udostępniane innym. Zasadniczą różnicą pomiędzy metodami a zwykłymi funk- cjami czy procedurami jest to, że każda metoda posiada niejawny pa- rametr this, wskazujący na obiekt będący przedmiotem wywołania tej metody. Sekcję public często nazywamy interfejsem obiektu formu- larza. Sekcja private przeznaczona jest dla pól i metod widzianych jedynie wewnątrz klasy. Oprócz wymienionych elementów, definicja klasy może posiadać jesz- cze sekcje protected oraz __published. W części protected można defi- niować pola i metody widoczne dla macierzystej klasy i klas po niej dziedziczących. Deklaracje zawarte w sekcji __published (publikowanej) pełnią taką samą rolę, jak deklaracje umieszczone w sekcji public (pu- blicznej). Różnica pomiędzy nimi polega na tym, iż te pierwsze nie tworzą tzw. informacji czasu wykonania. Do zagadnień tych powróci- my w dalszej części Ćwiczeń. Własności Własności pozwalają użytkownikowi na uzyskiwanie dostępu do ele- mentów komponentów biblioteki VCL oraz na modyfikację niektórych ich atrybutów. Ć W I C Z E N I E 4.1 Poznawanie Inspektora obiektów — podstawowe operacje na formularzu Kliknijmy zakładkę Design i przejdźmy do Inspektora obiektów. Roz- miary formularza ustalimy, korzystając z jego własności Height (wy- sokość) i Width (szerokość), znajdujących się w karcie właściwości (Properties) Inspektora obiektów, w zakładce Layout (rysunek 4.3). Jeżeli chcemy, aby po uruchomieniu formularz nie „rozpływał” się po ekra- nie w odpowiedzi na kliknięcie pola maksymalizacji, w Inspektorze Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 97 Rysunek 4.3. Zakładka Layout Inspektora obiektów obiektów rozwińmy własność Constraints (ograniczenie) i we właściwe miejsca MaxHight oraz MaxWidth wpiszmy żądane rozmiary formularza (w pikselach). Przejdźmy następnie do własności Position (zakładka Miscellaneous) i wybierzmy poScreenCenter (rysunek 4.4). Wybrane przypisanie spo- woduje, że w momencie uruchomienia aplikacji formularz pozosta- nie w centrum ekranu (ale nie pulpitu poDesktopCenter) — jeżeli oczywi- ście w Inspektorze obiektów, w zakładce Layout, własności Align (zakotwiczenie) nie ustawiliśmy inaczej niż w pozycji alNone (patrz rysunek 4.3). Ć W I C Z E N I E 4.2 Alternatywny sposób ustalania położenia formularza działającej aplikacji Warto pamiętać, iż graficzny interfejs użytkownika C++Buildera 2006 został wyposażony w element umożliwiający określenie (w czasie pro- jektowania) położenia na ekranie formularza uruchomionej aplikacji, bez konieczności posługiwania się Inspektorem obiektów. Mianowicie, w prawym dolnym rogu centralnej części GUI znajduje się niewielki piktogram Form Screen Position (rysunek 4.5), za którego pomocą moż- na w przybliżeniu ustalić położenie formularza działającej aplikacji. 98 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.4. Zakładka Miscellaneous Rysunek 4.5. Określanie położenia formularza uruchomionego programu Zdarzenia Zdarzenia (ang. event) powodują występowanie zmian stanu obiektu i są źródłem odpowiednich komunikatów, przekazywanych do aplika- cji lub bezpośrednio do systemu. Reakcja obiektu na wystąpienie zda- rzenia udostępniana jest aplikacji poprzez funkcję obsługi zdarzeń (ang. event function) będącą wydzieloną częścią kodu. Rolę zdarzeń w apli- kacji najlepiej jest prześledzić, wykonując praktyczne ćwiczenie. Ć W I C Z E N I E 4.3 Programowanie zdarzenia OnClose Może również zdarzyć się sytuacja, w której zechcemy zamknąć for- mularz, korzystając bezpośrednio z jego pola zamknięcia. Aby mieć pewność, że w momencie zamknięcia aplikacji wszystkie jej zasoby zostaną prawidłowo zwolnione, skorzystamy ze zdarzenia OnClose. Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 99 W celu zaprogramowania obsługi wybranego zdarzenia przejdźmy do karty zdarzeń (Events) Inspektora obiektów. Zdarzenie OnClose określ- my jako FormClose (rysunek 4.6) i potwierdźmy klawiszem Enter lub podwójnym kliknięciem myszy. Rysunek 4.6. Zakładka Visual w karcie zdarzeń Inspektora obiektów W ten sposób Builder automatycznie wygeneruje funkcję obsługi zda- rzenia: void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction Action) Zmiennej Action (akcja) można przypisać jeden z elementów typu wy- liczeniowego: enum TCloseAction {caNone, caHide, caFree, caMinimize}; gdzie: q caNone oznacza, że formularz nie zostanie zamknięty; q caHide oznacza, że formularz nie zostanie zamknięty, lecz ukryty; q caFree oznacza, że formularz zostanie zamknięty z jednoczesnym zwolnieniem wszystkich zasobów pamięci, z których aktualnie korzysta; q caMinimize oznacza, że formularz zostanie zminimalizowany. 100 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne Funkcję obsługi zdarzenia FormClose() wypełnimy następującym kodem: //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction Action) { switch (MessageBox(0, Zamknięcie aplikacji ? , Uwaga , MB_YESNOCANCEL || MB_ICON UESTION)) { case ID_YES: Action = caFree; break; case ID_CANCEL: Action = caNone; break; } } //--------------------------------------------------------- Użycie w deklaracji funkcji konwencji __fastcall powoduje, że trzy pierwsze parametry funkcji mogą być umieszczane w rejestrach procesora. Rejestry nie będą używane, jeżeli parametrami funkcji będą dane zmiennopozycyjne lub struktury. Parametry tego typu odkładane są na stosie. Ć W I C Z E N I E 4.4 Programowanie zdarzenia OnCloseQuery Odmianą OnClose jest zdarzenie OnClose uery, które tworzymy, również korzystając z karty zdarzeń Inspektora obiektów (rysunek 4.6). Funkcję obsługi zdarzenia FormClose uery() wypełnimy następują- cym kodem: //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormClose uery(TObject *Sender, bool CanClose) { TMsgDlgButtons przyciski; przyciski mbYes mbNo mbCancel; AnsiString bufor = Zakończyć działanie programu ? ; switch(MessageDlg(bufor, mtConfirmation,przyciski,0)) { case mrYes: CanClose = true; break; Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 101 case mrNo: CanClose = false; break; case mrCancel: CanClose = false; break; } } //--------------------------------------------------------- Należy pamiętać, iż jednoczesne używanie w programie dwóch zdarzeń typu OnClose nie jest celowe. Ć W I C Z E N I E 4.5 Programowanie zdarzeń dla komponentów umieszczanych na formularzu Na tak przygotowanym formularzu umieśćmy jeden komponent repre- zentujący klasę TButton z zakładki Standard Palety narzędzi. Korzysta- jąc z Inspektora obiektów oraz z karty własności, cechy Name (zakładka Miscellaneous) oraz Caption (zakładka Visual) przycisku Button1 zmień- my odpowiednio na Zamknij oraz Zamknij (rysunek 4.7). Jeżeli jawnie nie zmienimy własności Name komponentu, w kodzie będzie występo- wać jego nazwa domyślna (np. Button1). Rysunek 4.7. Zakładki Miscellaneous oraz Visual karty własności Inspektora obiektów 102 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne Znak , który występuje w opisie przycisku (ale nie w jego nazwie), spowoduje, że litera występująca bezpośrednio za nim stanowić będzie klawisz szybkiego dostępu do funkcji obsługi wybranego zdarzenia. Dla naszego przycisku utworzymy funkcję obsługi odpowiedniego zda- rzenia. Klikając dwukrotnie przycisk Zamknij lub w widoku struktury obiektów (Structure) odpowiednio oznaczony komponent, dostaniemy się do wnętrza właściwej funkcji obsługi zdarzenia: void __fastcall TForm1:: ZamknijClick(TObject *Sender) Już w tym miejscu możemy zauważyć, iż w definicji klasy Builder wygenerował automatycznie deklarację przycisku oraz deklarację funk- cji obsługującego go zdarzenia. Należy zawsze pamiętać, iż szkielety funkcji obsługi odpowiednich zdarzeń, takich jak ZamknijClick(), zostaną automatycznie wygenero- wane przez Buildera w odpowiedzi na dwukrotne kliknięcie danego przycisku. W żadnym wypadku funkcji tych nie należy wpisywać sa- modzielnie. Omawianą funkcję obsługi zdarzenia wypełnimy przedstawionym po- niżej kodem, co spowoduje, że po naciśnięciu wybranego przycisku aplikacja zostanie zamknięta. //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1:: ZamknijClick(TObject *Sender) { Application- Terminate(); } //--------------------------------------------------------- Każdy komponent wykorzystywany w aplikacji posiada dwie podsta- wowe własności: może być właścicielem (ang. Owner) innych kompo- nentów lub może być ich rodzicem (ang. Parent). Istnieje subtelna różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami, z której należy zdawać sobie sprawę, jeżeli chcemy zrozumieć idee rządzące zasadami programowa- nia obiektowo-zdarzeniowego. Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 103 Wykorzystując graficzny interfejs użytkownika GUI (ang. Graphical User Interface), budujemy aplikacje, których głównym elementem jest formularz. Formularz jest właścicielem komponentów, które na nim umieszczamy. Jako przykład rozpatrzmy komponent CheckBox1, repre- zentujący klasę TCheckBox i znajdujący się w obszarze określonym przez reprezentanta klasy TGroupBox. Jeżeli zechcemy teraz dowolnie zmie- nić położenie CheckBox1, napotkamy pewne trudności — nie będziemy mogli przesunąć go poza GroupBox1. Mówimy, że GroupBox1, czyli re- prezentant klasy TGroupBox, stał się rodzicem dla CheckBox1 reprezentu- jącego klasę TCheckBox. Aby przeanalizować przykład hierarchii własno- ści, można sprawdzić, kto jest właścicielem formularza. W tym celu wystarczy zaprojektować nowe zdarzenie (lub wykorzystać istniejące) oraz odpowiednio wykorzystać funkcję ClassName() zwracającą łańcuch znaków określający nazwę odpowiedniego egzemplarza klasy. Pisząc: ShowMessage(Form1- Owner- ClassName()); przekonamy się, że właścicielem formularza jest aplikacja. Jeżeli na- tomiast chcielibyśmy sprawdzić w ten sposób, czy formularz ma ro- dzica, wygenerujemy po prostu wyjątek. Formularz w prostej linii nie posiada rodzica. Następnie napiszmy: ShowMessage(GroupBox1- Owner- ClassName()); ShowMessage(GroupBox1- Parent- ClassName()); Pojawiający się komunikat nie pozostawia cienia wątpliwości: zarów- no właścicielem, jak i rodzicem komponentu GroupBox1 umieszczonego bezpośrednio na formularzu jest TForm1. Przechodząc dalej, sprawdzi- my cechy własności komponentu CheckBox1: ShowMessage(CheckBox1- Parent- ClassName()); Stwierdzimy, że jego rodzicem jest klasa TGroupBox, zaś właścicielem: ShowMessage(CheckBox1- Owner- ClassName()); Pozostanie dalej formularz, czyli TForm1. Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebujemy, nawet w trakcie działania aplikacji, zmienić położenie jakiegoś komponentu umieszczonego uprzednio w obszarze takim jak TGroupBox czy TPanel. Aby to zrobić, wystarczy pamiętać o omówionych relacjach własności. Jeżeli chce- my, by np. CheckBox1 znalazł się bezpośrednio w innym miejscu for- mularza, wystarczy przypisać mu Form1 jako rodzica, a następnie podać nowe współrzędne: 104 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne CheckBox1- Parent = Form1; CheckBox1- Top = 20; CheckBox1- Left = C0; Należy rozróżniać pojęcia właściciela (Owner) i rodzica (Parent). Rodzic nie jest tożsamy z właścicielem. Właściciela określa się tylko raz, podczas wywoływania jego konstruktora, i nie można już go zmienić bez zniszczenia obiektu. Rodzica obiektu możemy natomiast zmienić zawsze. Formularz w momencie zamknięcia automatycznie (dzięki pewnym mechanizmom) niszczy umieszczone w jego obrębie komponenty. Ten sposób zwalniania komponentów nie ma oczywiście zastosowania w przypadku, gdy obiekty tworzymy dynamicznie za pomocą ich kon- struktorów i operatora new. W takiej sytuacji obowiązkiem programi- sty jest jawne zwolnienie odpowiedniego wskaźnika za pomocą ope- ratora delete. Treść Ćwiczenia 4.6 obrazuje jeden ze sposobów samodzielnego two- rzenia deklaracji obiektu oraz funkcji obsługi generowanego przez ten obiekt zdarzenia. Jeżeli zdecydujemy się tworzyć komponenty dynamicznie, to wskaźniki do klas, w których są one wyrażane, nie mogą być umieszczane w sekcji __published deklaracji klasy formularza. Nie można też korzystać z usług Inspektora obiektów. Wszystkie własności i zdarzenia należy programować samodzielnie. Ć W I C Z E N I E 4.6 Dynamiczne umieszczanie komponentów na formularzu Na listingach 4.1 oraz 4.2 zaprezentowano jeden ze sposobów dyna- micznego konstruowania wraz z dołączaniem przykładowego zdarze- nia OnClick do dynamicznie tworzonego obiektu myButton klasy TButton. Przycisk tworzony jest w ciele konstruktora klasy TForm1. Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 105 Listing 4.1. Klasa TForm1 z deklaracją obiektu myButton z klasy TButton oraz funkcją obsługi zdarzenia myButtonClick() #ifndef Unit_R4_CH #define Unit_R4_CH #include Classes.hpp #include Controls.hpp #include StdCtrls.hpp #include Forms.hpp //--------------------------------------------------------- class TForm1 : public TForm { __published: // IDE-managed Components void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction Action); void __fastcall FormDestroy(TObject *Sender); private: // User declarations TButton *myButton; void __fastcall myButtonClick(TObject *Sender); public: // User declarations __fastcall TForm1(TComponent* Owner); }; //--------------------------------------------------------- extern PACeAGE TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------- #endif Listing 4.2. Implementacja komponentu oraz funkcji obsługi generowanego przez ten komponent zdarzenia #include vcl.h #pragma hdrstop #include Unit_R4_C.h #pragma package(smart_init) #pragma resource *.dfm TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------- __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { // utworzenie obiektu myButton myButton = new TButton(Form1); myButton- Parent = Form1; // opisanie myButton na formularzu myButton- Caption = myButton ; myButton- Top = 100; myButton- Left = 100; // przypisanie zdarzeniu OnClick odpowiedniej funkcji // obsługi zdarzenia myButton- OnClick = myButtonClick; 106 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::myButtonClick(TObject *Sender) { // ciało funkcji obsługi zdarzenia ShowMessage( Przycisk stworzony dynamicznie wywołał funkcję obsługi zdarzenia ); } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction Action) { switch (MessageBox(0, Zamknięcie aplikacji ? , Uwaga , MB_YESNOCANCEL || MB_ICON UESTION)) { case ID_YES: Action = caFree; break; case ID_CANCEL: Action = caNone; break; } } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender) { // usunięcie obiektu myButton w momencie zamknięcia // formularza delete myButton; } //--------------------------------------------------------- W momencie niszczenia formularza wywoływana jest funkcja obsługi zdarzenia FormDestroy(), w której obiekt reprezentujący przycisk jest automatycznie niszczony. Zdarzenie OnDestroy dostępne jest w karcie zdarzeń Inspektora obiektów, w zakładce Miscellaneous. Ć W I C Z E N I E 4.7 Wielokrotne dynamiczne tworzenie i usuwanie komponentów W poprzednim ćwiczeniu omówiono jedną z metod dynamicznego tworzenia komponentów. Komponent tworzony był w konstruktorze klasy formularza (wywoływanego tylko raz), dlatego też w takich sy- tuacjach nie mamy możliwości wielokrotnego tworzenia i niszczenia Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 107 wybranego komponentu. Na listingach 4.3 i 4.4 zaprezentowano je- den ze sposobów wielokrotnego tworzenia i niszczenia komponentu w trakcie działania aplikacji. Nowy komponent edycyjny tworzony jest w funkcji obsługi zdarzenia generowanego przez przycisk umiesz- czony na formularzu w sposób standardowy. Listing 4.3. Klasa TForm1 z deklaracją obiektu myEdit z klasy TEdit oraz funkcją obsługi zdarzenia myEditChange() #ifndef Unit_R4_6H #define Unit_R4_6H #include Classes.hpp #include Controls.hpp #include StdCtrls.hpp #include Forms.hpp //--------------------------------------------------------- class TForm1 : public TForm { __published: // IDE-managed Components TButton *Button1; TButton *Button2; void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction Action); void __fastcall FormDestroy(TObject *Sender); void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); void __fastcall Button2Click(TObject *Sender); private: // User declarations TEdit *myEdit; void __fastcall myEditChange(TObject *Sender); public: // User declarations __fastcall TForm1(TComponent* Owner); }; //--------------------------------------------------------- extern PACeAGE TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------- #endif Listing 4.4. Implementacja komponentu oraz funkcji obsługi generowanego przezeń zdarzenia #include vcl.h #pragma hdrstop #include Unit_R4_6.h #pragma package(smart_init) #pragma resource *.dfm TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------- 108 C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { if(myEdit == NULL) { // utworzenie obiektu myEdit myEdit = new TEdit(Form1); myEdit- Parent = Form1; // opisanie myEdit na formularzu myEdit- Width = 300; myEdit- Text = Nowy komponent edycyjny. Wpisz tekst... ; myEdit- Top = 100; myEdit- Left = 100; // przypisanie zdarzeniu OnChange odpowiedniej funkcji // obsługi zdarzenia myEdit- OnChange = myEditChange; } } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::myEditChange(TObject *Sender) { Button2- Caption = Naci=nij aby zniszczyz komponent Edit ; } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) { // niszczy komponent delete myEdit; // przypisuje myEdit wskaźnik pusty myEdit = NULL; // zmienia opis komponentu Button2 Button2- Caption = Button2 ; } //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction Action) { switch (MessageBox(0, ZamkniMcie aplikacji ? , Uwaga , MB_YESNOCANCEL || MB_ICON UESTION)) { case ID_YES: Action = caFree; break; case ID_CANCEL: Action = caNone; break; } } Rozdział 4. • Środowisko programisty IDE C++Builder 2006 109 //--------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender) { // usunięcie obiektu myEdit w momencie zamknięcia // formularza if(myEdit != NULL) delete myEdit; } //--------------------------------------------------------- Zapoznamy się teraz z jedną z metod umieszczania w programie pi- sanym w C++Builderze własnej funkcji. W tym celu wykorzystamy, skonstruowaną wcześniej, funkcję obliczającą kolejne potęgi liczby 2 (zobacz ćwiczenia 3.17 i 3.18). Formularz projektu naszej aplikacji składać się będzie z dwóch przycisków Button1 oraz Button2, repre- zentujących klasę TButton. Wykorzystamy też komponent edycyjny z klasy TMemo. Samodzielnie napisaną funkcję możemy umieszczać w kodzie źródłowym aplikacji na parę sposobów. Ć W I C Z E N I E 4.8 Definicja funkcji umieszczana poza klasą formularza Definicję funkcji umieszczamy w sposób najprostszy z możliwych: TForm1 *Form1; ... int power(int x, int y) // definicja funkcji power { int z = 1, i; for(i = 1; i = y; i++) z = z * x; return z; } Wywołanie funkcji następuje w kontekście obsługi danego zdarze- nia i nie różni się niczym od jej wywołania stosowanego w „tradycyj- nym” C++.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: