Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 006857 18478811 na godz. na dobę w sumie
C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom II - książka
C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom II - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 776
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-586-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ builder - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ta długo oczekiwana książka, omawiająca piątą już wersję C++Buildera, nie jest -- jak w przypadku wielu innych pozycji poświęconych narzędziom programistycznym -- typową prezentacją możliwości środowiska projektowego i języka C++. Poszczególne jej rozdziały były bowiem tworzone nie przez twórców, ale przez użytkowników C++Buildera -- dzięki czemu całość nabiera niecodzienny charakteru kompendium wiedzy praktycznej, bazującej na niejednokrotnie wieloletnich doświadczeniach programistycznych. Zawartość tomu drugiego stanowi naturalne uzupełnienie treści tomu pierwszego, lecz dzięki specyficznemu charakterowi książki tom ten jest samodzielną, pełnowartościową pozycją, od której można rozpocząć lekturę całości.

Książka ta obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zaawansowanymi możliwościami piątej wersji C++Buildera. W kolejnych rozdziałach znajdują się omówienia i przykłady prezentujące wykorzystanie komponentów Interbase Express, ADOExpress, InternetExpress i wielu innych. Dzięki tej książce wzbogacisz swoją wiedzę o tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem architektur CORBA, COM, COM+. Zaawansowani programiści odsłonią przed Tobą tajniki programowania rozproszonych aplikacji internetowych, biurowych i bazodanowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl C++ Buider 5. Vademecum profesjonalisty. Tom II Autorzy: Jarrod Hollingworth, Dan Butterfield, Bob Swart, Jamie Allsop, et al. T‡umaczenie: zbiorowe ISBN: 83-7197-586-4 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 772 oprawa twarda Zawiera CD-ROM C++ Builder 5 Developer Ta d‡ugo oczekiwana ksi„¿ka, omawiaj„ca pi„t„ ju¿ wersjŒ C++Buildera, nie jest (cid:151) jak w(cid:160) przypadku wielu innych pozycji po(cid:156)wiŒconych narzŒdziom programistycznym (cid:151) typow„ prezentacj„ mo¿liwo(cid:156)ci (cid:156)rodowiska projektowego i jŒzyka C++. Poszczeg(cid:243)lne jej(cid:160) rozdzia‡y by‡y bowiem tworzone nie przez tw(cid:243)rc(cid:243)w, ale przez u¿ytkownik(cid:243)w C++Buildera (cid:151) dziŒki czemu ca‡o(cid:156)(cid:230) nabiera niecodzienny charakteru kompendium wiedzy praktycznej, bazuj„cej na niejednokrotnie wieloletnich do(cid:156)wiadczeniach programistycznych. Zawarto(cid:156)(cid:230) tomu drugiego stanowi naturalne uzupe‡nienie tre(cid:156)ci tomu pierwszego, lecz dziŒki specyficznemu charakterowi ksi„¿ki tom ten jest samodzieln„, pe‡nowarto(cid:156)ciow„ pozycj„, od kt(cid:243)rej mo¿na rozpocz„(cid:230) lekturŒ ca‡o(cid:156)ci. Ksi„¿ka ta obejmuje szeroki zakres zagadnieæ zwi„zanych z zaawansowanymi mo¿liwo(cid:156)ciami pi„tej wersji C++Buildera. W kolejnych rozdzia‡ach znajduj„ siŒ om(cid:243)wienia i przyk‡ady prezentuj„ce wykorzystanie komponent(cid:243)w Interbase Express, ADOExpress, InternetExpress i wielu innych. DziŒki tej ksi„¿ce wzbogacisz swoj„ wiedzŒ o tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem architektur CORBA, COM, COM+. Zaawansowani programi(cid:156)ci ods‡oni„ przed Tob„ tajniki programowania rozproszonych aplikacji internetowych, biurowych i bazodanowych. Wyeliminuj b‡Œdy powoduj„ce niekontrolowane wycieki pamiŒci oraz przechwytuj szczeg(cid:243)‡owe informacje o b‡Œdach i wyj„tkach wystŒpuj„cych w czasie dzia‡ania programu Rozszerz swoje umiejŒtno(cid:156)ci projektowania i implementowania wielowarstwowych aplikacji bazodanowych opartych na technologii MIDAS Wykorzystaj w swoich programach bogate mo¿liwo(cid:156)ci aplikacji pakietu Microsoft Office Poznaj techniki programowania rozproszonego z wykorzystaniem architektur COM, COM+ i CORBA Wzboga(cid:230) tworzone strony WWW o obiekty i formularze oparte na technologii ActiveX Wykorzystaj w pe‡ni mo¿liwo(cid:156)ci prezentacji danych i drukowania dokument(cid:243)w, oferowane przez (cid:156)rodowisko graficzne systemu Windows Profesjonalnie projektuj i dystrybuuj w‡asne zestawy komponent(cid:243)w. O Autorach ...................................................h...................................................h...........19 Wprowadzenie ...................................................h...................................................h......29 Przedmowa do wydania polskiego ...................................................h.........................33 Rozdział 1. Projekty i środowisko zintegrowane programu C++Builder .............37 Wprowadzenie do projektów C++Buildera ...................................................n....................... 37 Pliki używane w projektach C++Buildera ...................................................n................... 38 Menedżer projektów...................................................n...................................................n.. 41 Korzystanie z repozytorium obiektów ...................................................n............................... 42 Wstawianie elementów do repozytorium obiektów...................................................n..... 42 Wykorzystanie elementów z repozytorium obiektów...................................................n.. 46 Współużytkowanie elementów w obrębie projektu ...................................................n..... 46 Dostosowywanie repozytorium obiektów...................................................n.................... 47 Tworzenie i dodawanie kreatora do repozytorium obiektów.......................................... 47 Pakiety — podstawy i zastosowanie...................................................n.................................. 50 Uwagi na temat korzystania z pakietów...................................................n....................... 53 Pakiety wykonywalne programu C++Builder ...................................................n............. 54 Program narzędziowy tdump ...................................................n....................................... 56 Nowe cechy środowiska zintegrowanego C++Builder 5 ...................................................n.. 56 Kategorie właściwości w inspektorze obiektów ...................................................n.......... 56 Obrazki w listach rozwijanych inspektora obiektów ...................................................n... 57 Format XML pliku projektu...................................................n......................................... 61 Formularze — zapis w formacie tekstowym ...................................................n............... 62 Opcje na poziomie węzłów ...................................................n.......................................... 64 Nowa lista zadań ...................................................n...................................................n....... 67 Kreator aplikacji konsolowych ...................................................n.................................... 70 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. ... 73 Rozdział 2. Zaawansowane programowanie w C++Builderze ...............................75 Wprowadzenie do SCL (Standard C++ Library) i wzorców ................................................ 75 Wzorce języka C++...................................................n...................................................n... 76 Właściwości biblioteki Standard C++ Library...................................................n............. 79 Potyczki z kontenerami i iteratorami ...................................................n........................... 80 Zastosowanie standardowych algorytmów ...................................................n.................. 87 Biblioteka SCL — wnioski ...................................................n.......................................... 88 (cid:3)(cid:3)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Wskaźniki typu smart i kontenery typu strong ...................................................n.................. 89 Sterta kontra stos ...................................................n...................................................n.......89 Wskaźniki...................................................n...................................................n................ .. 89 Kontenery typu strong (Strong Containers) ...................................................n................. 93 Pułapki...................................................n...................................................n....................... 95 Wskaźniki smart i kontenery strong — podsumowanie ................................................. 96 Implementacja zaawansowanej obsługi wyjątków (Advanced Exception Handler)............ 96 Przegląd strategii ...................................................n...................................................n.......97 Analiza korzyści...................................................n...................................................n........ 97 Wymiana domyślnej procedury obsługi wyjątków...................................................n...... 98 Dodawanie do klasy informacji specyficznych dla projektu .......................................... 99 Kod źródłowy procedury obsługi wyjątków ...................................................n................ 99 Zaawansowana obsługa wyjątków — podsumowanie.................................................. 115 Tworzenie aplikacji wielowątkowych ...................................................n............................. 115 Zrozumieć wielozadaniowość... ...................................................n................................. 115 Zrozumieć wielowątkowość......................................................n.................................... 116 Tworzenie wątku za pomocą wywołań API ...................................................n.............. 116 Obiekt TThread ...................................................n...................................................n....... 119 Główny wątek VCL ...................................................n...................................................n 123 Ustalanie priorytetów ...................................................n................................................. 125 Pomiar czasu wykonania wątków ...................................................n.............................. 128 Synchronizacja wątków ...................................................n............................................. 129 Wprowadzenie do wzorców projektowych...................................................n...................... 133 Powtarzalna natura wzorców ...................................................n..................................... 133 Wzorce w projektowaniu oprogramowania ...................................................n............... 134 Wzorce projektowe jako źródło terminologii ...................................................n............ 134 Format wzorca projektowego...................................................n..................................... 135 Klasyfikacja wzorców projektowych...................................................n......................... 136 Wzorce projektowe — wnioski...................................................n.................................. 137 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 138 Rozdział 3. Tworzenie własnych komponentów — ciąg dalszy............................139 Zagadnienia dotyczące tworzenia własnych komponentów............................................... 139 Wyświetlanie złożonych właściwości publikowanych w oknie Object Inspectora...... 139 Przestrzeń nazw w liście parametrów zdarzenia...................................................n........ 140 Określanie listy parametrów zdarzenia ...................................................n...................... 141 Przykrywanie funkcji dynamicznych...................................................n......................... 146 Własne komponenty — obsługa komunikatów ...................................................n......... 147 Funkcje zwrotne Windows w komponentach ...................................................n............ 161 Wybór typu bazowego właściwości...................................................n........................... 169 Udostępnianie komponentu w czasie projektowania i w czasie działania aplikacji..... 174 ........ 176 Ramki ...................................................n...................................................n.................... Ramka — co to jest? ...................................................n.................................................. 177 Klasa TCustomFrame...................................................n................................................. 178 Praca z ramkami w czasie projektowania ...................................................n.................. 178 #4786/- Praca z ramkami w czasie działania aplikacji ...................................................n............ 179 Tworzenie klasy wyprowadzonej z TFrame ...................................................n.............. 180 Klasy pochodne klasy wyprowadzonej z TFrame ...................................................n..... 183 Wielokrotne wykorzystanie ramek ...................................................n............................ 184 Ramki — wnioski ...................................................n...................................................n... 185 Dystrybucja komponentów ...................................................n.............................................. 186 Umieszczanie komponentów w pakiecie ...................................................n................... 186 Lokalizacja plików pakietu ...................................................n........................................ 191 Nazwy stosowane w pakietach...................................................n................................... 192 Nazwy komponentów...................................................n................................................. 193 Dystrybucja pakietu projektowego ...................................................n............................ 194 Komponenty dla różnych wersji C++Buildera ...................................................n.......... 196 Tworzenie ikonek dla palety komponentów ...................................................n.............. 199 Tworzenie komponentów przeznaczonych do dystrybucji — wskazówki................... 199 Inne zagadnienia związane z dystrybucją komponentów ............................................. 200 . 201 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. Rozdział 4. Programowanie baz danych ...................................................h.............203 Modele architektur aplikacji baz danych ...................................................n......................... 203 Mechanizm Borland Database Engine ...................................................n....................... 204 Aplikacja macierzysta BDE (jednowarstwowa) ...................................................n........ 204 Architektura klient-serwer (BDE i SQL Links) ...................................................n......... 205 Aplikacje rozproszone (wielowarstwowe)...................................................n................. 206 Metody dostępu do danych ...................................................n........................................ 207 Komponenty macierzyste...................................................n........................................... 207 Duet ODBC i BDE...................................................n...................................................n.. 208 ODBC i komponenty macierzyste ...................................................n............................. 209 ADO (ActiveX Data Objects) ...................................................n.................................... 210 Wbudowany SQL...................................................n...................................................n.... 210 Macierzysty interfejs API ...................................................n.......................................... 211 Architektury aplikacji baz danych — wnioski...................................................n........... 212 Inne źródła informacji o architekturach aplikacji baz danych ...................................... 212 ..... 213 Język SQL ...................................................n...................................................n................ Tabele i indeksy ...................................................n...................................................n...... 213 Parametry ...................................................n...................................................n................214 Zapytania insert, update, delete i select ...................................................n..................... 215 Funkcje agregujące...................................................n...................................................n.. 217 Dodatkowe informacje o języku SQL...................................................n........................ 217 Komponenty ADO Express ...................................................n............................................. 217 ADO a BDE ...................................................n...................................................n............ 218 Przegląd komponentów ADO ...................................................n.................................... 220 Połączenie z bazą danych...................................................n........................................... 221 Dostęp do zbiorów danych...................................................n......................................... 222 TADOTable...................................................n...................................................n............. 223 Dostęp do zbiorów danych...................................................n......................................... 226 (cid:3)(cid:3)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Zarządzanie transakcjami...................................................n........................................... 227 Zdarzenia komponentów ADO ...................................................n.................................. 227 Tworzenie uniwersalnej aplikacji bazy danych ...................................................n......... 228 Optymalizacja wydajności ...................................................n......................................... 230 Obsługa błędów...................................................n...................................................n....... 231 Aplikacje wielowarstwowe a ADO...................................................n............................ 232 Komponenty ADO Express — podsumowanie ...................................................n......... 232 Architektury gromadzenia danych...................................................n................................... 232 Decyzje wstępne...................................................n...................................................n...... 233 Pobieranie danych z wielu źródeł ...................................................n.............................. 234 Narzędzie Data Module Designer...................................................n.................................... 236 Moduł danych...................................................n...................................................n.......... 236 Zalety stosowania modułu danych ...................................................n............................. 237 Moduły danych w aplikacjach, bibliotekach DLL i obiektach rozproszonych ............ 238 Zawartość modułu danych ...................................................n......................................... 239 Dodawanie właściwości do modułu danych ...................................................n.............. 240 Obsługa modułu danych...................................................n............................................. 240 Dla zaawansowanych ...................................................n................................................. 243 Dziedziczenie klasy formularza w modułach danych...................................................n 243 Obsługa nierównego dziedziczenia klas formularzy i modułów danych...................... 244 Moduł danych niezależny od interfejsu użytkownika...................................................n 245 Moduł danych a komponenty szkieletowe i komponenty specyficzne dla aplikacji .... 245 Moduły danych w pakietach ...................................................n...................................... 248 Moduły danych — podsumowanie ...................................................n............................ 248 InterBase Express...................................................n...................................................n........ .. 248 Schemat bazy danych Bug Trackera ...................................................n.......................... 249 Reguły bazy danych ...................................................n...................................................n 251 Generatory, wyzwalacze i procedury składowane ...................................................n..... 251 Implementacja programu Bug Tracker ...................................................n...................... 253 Program Bug Tracker w akcji ...................................................n.................................... 261 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 262 Rozdział 5. Krok naprzód — COM+...................................................h...................263 COM+ — wprowadzenie...................................................n................................................. 264 Aplikacje COM+ ...................................................n...................................................n..... 264 Katalog COM+...................................................n...................................................n........ 265 Usługi COM+...................................................n...................................................n.............. .. 265 Zdarzenia słabo skojarzone ...................................................n........................................ 265 Transakcje ...................................................n...................................................n...............267 Synchronizacja ...................................................n...................................................n........ 270 Zabezpieczenia ...................................................n...................................................n........ 270 Komponenty w kolejce ...................................................n.............................................. 271 Równoważenie obciążenia ...................................................n......................................... 271 #4786/- Programowanie i zastosowania zdarzeń COM+...................................................n.............. 271 Tworzenie obiektu zdarzenia COM+ ...................................................n......................... 271 Instalacja zdarzenia w aplikacji COM+ ...................................................n..................... 273 Tworzenie obiektu wydawcy ...................................................n..................................... 277 Tworzenie obiektów subskrybentów...................................................n.......................... 278 Konfiguracja subskrybentów ...................................................n..................................... 282 Tworzenie subskrypcji trwałej ...................................................n................................... 283 Tworzenie subskrypcji tymczasowej ...................................................n......................... 286 Programowanie i zastosowania obiektów transakcyjnych COM+ ..................................... 295 Tworzenie obiektów transakcyjnych w warstwie biznesowej aplikacji ....................... 296 Programowanie menedżera wyrównywania zasobów (CRM)...................................... 305 Aplikacja klienta ...................................................n...................................................n..... 316 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 317 Rozdział 6. Rozproszone aplikacje wielowarstwowe — MIDAS 3 ......................319 Wprowadzenie do technologii MIDAS ...................................................n........................... 319 Aplikacje klientów i serwerów MIDAS ...................................................n.......................... 321 Tworzenie serwera MIDAS ...................................................n....................................... 322 Rejestracja serwera MIDAS...................................................n....................................... 326 Tworzenie klienta MIDAS ...................................................n......................................... 327 Model aktówki...................................................n...................................................n......... 330 Metoda ApplyUpdates()...................................................n............................................. 333 Implementacja obsługi błędów ...................................................n.................................. 334 Demonstracja obsługi błędów aktualizacji rekordów ...................................................n 337 Zdalny dostęp do serwera...................................................n........................................... 338 Tworzenie serwera MIDAS w modelu nadrzędny-szczegółowy.................................. 339 Eksport relacji nadrzędny-szczegółowy...................................................n..................... 342 Tworzenie klienta MIDAS w modelu nadrzędny-szczegółowy ................................... 343 Tabele zagnieżdżone ...................................................n.................................................. 343 MIDAS — „wąskie gardła” systemu ...................................................n......................... 346 Rozszerzenia MIDAS 3 ...................................................n...................................................n 348 Komponent TDataSetProvider ...................................................n................................... 349 Porównanie interfejsów IProvider i IAppServer...................................................n........ 349 Bezstanowy obiekt pośrednika danych ...................................................n...................... 349 Zastosowania komponentów InternetExpress...................................................n............ 354 Komponent TWebConnection ...................................................n................................... 357 Pula obiektów...................................................n...................................................n.......... 358 Połączenia oparte na gniazdach (TCP/IP)...................................................n.................. 360 Pośrednik obiektów ...................................................n...................................................n. 363 Instalacja...................................................n...................................................n............... Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. ... 364 . 365 Rozdział 7. Aplikacje rozproszone w CORBA ...................................................h...367 Wprowadzenie do CORBA...................................................n.............................................. 367 Jak działa CORBA? ...................................................n...................................................n...... 368 Wywołania statyczne i dynamiczne ...................................................n........................... 369 Na każde żądanie...................................................n...................................................n..... 369 (cid:3)(cid:3)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Płasko lub hierarchicznie ...................................................n........................................... 369 Klient, serwer — kto jest kim? ...................................................n.................................. 370 Object Request Broker ...................................................n............................................... 370 Podstawowy adapter obiektu...................................................n...................................... 370 Przenośny adapter obiektu ...................................................n......................................... 370 CORBA kontra COM...................................................n................................................. 370 Komponenty VisiBrokera ...................................................n................................................ 371 Smart agent...................................................n...................................................n..............371 Demon aktywacji obiektu OAD...................................................n................................. 371 Konsola...................................................n...................................................n.................. .. 372 Język definicji interfejsu IDL ...................................................n.......................................... 372 Słowo kluczowe interface ...................................................n.......................................... 373 Słowo kluczowe attribute ...................................................n........................................... 373 Metody ...................................................n...................................................n.................... 373 Definicje typów ...................................................n...................................................n....... 374 Wyjątki ...................................................n...................................................n.................... 374 Dziedziczenie ...................................................n...................................................n.......... 375 Moduły ...................................................n...................................................n.................... 375 Co nowego w C++Builderze 5?...................................................n....................................... 375 Obsługa CORBA w C++Builderze...................................................n.................................. 376 Opcje środowiskowe ...................................................n.................................................. 377 Opcje programu uruchomieniowego...................................................n.......................... 377 Opcje projektu ...................................................n...................................................n......... 378 Kreator serwera CORBA ...................................................n........................................... 379 Kreator klienta CORBA ...................................................n............................................. 380 Kreator pliku IDL...................................................n...................................................n.... 380 Kreator implementacji obiektu CORBA...................................................n.................... 381 Okno aktualizacji projektu ...................................................n......................................... 381 Kreator użycia obiektu CORBA ...................................................n................................ 382 Różnice pomiędzy wersją czwartą a piątą C++Buildera .............................................. 383 Modele implementacyjne...................................................n................................................. 384 Dziedziczenie proste ...................................................n.................................................. 385 Dziedziczenie z implementacją wirtualną...................................................n.................. 385 Model z delegacją (związek)...................................................n...................................... 386 CORBA dla „zamożnych inaczej”...................................................n................................... 386 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 386 Rozdział 8. Integracja aplikacji z pakietem Microsoft Office ..............................387 Integracja aplikacji z Microsoft Office — wprowadzenie ................................................. 387 ... 388 Jak integrować?...................................................n...................................................n.......... Obiekt TOleContainer ...................................................n................................................ 388 Automatyzacja OLE...................................................n...................................................n 390 Obiekty automatyzacji i obiekty typu Variant ...................................................n........... 392 Automatyzacja w ochronie przed wirusami makr...................................................n...... 394 Język Word Basic...................................................n...................................................n.... 394 #4786/- Integracja aplikacji z programem Word ...................................................n.......................... 394 Kolekcje ...................................................n...................................................n.................. 395 Obiekt aplikacji (Application Object)...................................................n........................ 395 Praca z dokumentami ...................................................n................................................. 396 Pobieranie tekstu z dokumentu Worda ...................................................n...................... 399 Umieszczanie obiektów w dokumentach Worda ...................................................n....... 402 Integracja z programem Excel ...................................................n......................................... 405 Obiekt aplikacji (Application Object)...................................................n........................ 405 Praca ze skoroszytami ...................................................n................................................ 405 Modyfikacja komórek arkuszy Excela...................................................n....................... 408 Odczytywanie komórek arkuszy Excela ...................................................n.................... 410 Komponenty palety Servers C++Buildera 5...................................................n.................... 410 Komponenty WordApplication i WordDocument ...................................................n..... 411 Skorowidz — wersja druga ...................................................n........................................ 411 Biblioteka ATL i komponenty OleServer — wnioski .................................................. 416 Co dalej? ...................................................n...................................................n....................... 416 Word...................................................n...................................................n........................ 416 Excel...................................................n...................................................n........................ 417 Pozostałe aplikacje pakietu Office ...................................................n............................. 417 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 419 Rozdział 9. Zastosowania technologii ActiveX ...................................................h...421 Podstawy aktywnych obiektów serwera ...................................................n.......................... 421 Tworzenie obiektów Request i Response za pomocą kreatora Active Server Object Wizard ...................................................n..................................... 422 Kolejne wbudowane obiekty ASP: Session, Server i Application ............................... 429 Obiekty ASP i obsługa WebBrokera...................................................n.......................... 430 Aktualizacje aktywnych obiektów serwera...................................................n................ 431 Diagnostyka aktywnych obiektów serwera...................................................n................ 432 Aktywne formularze — wprowadzenie ...................................................n........................... 433 Tworzenie aktywnego formularza ...................................................n................................... 433 Instalacja aktywnego formularza w celu wyświetlenia w onknie przeglądarki Internet Explorer ...................................................n...................................................n........... 435 Opcje instalacji aktywnego formularza...................................................n...................... 436 Nawiązywanie połączenia z aktywnym formularzem .................................................. 438 Aktywne formularze reprezentujące dane ...................................................n....................... 440 Pliki CAB i pakiety ...................................................n...................................................n. 443 Aktualizacje aktywnego formularza ...................................................n.......................... 443 Katalogi OCCACHE i Downloaded Program Files...................................................n... 444 Aktywny formularz jako klient architektury MIDAS ...................................................n..... 445 Aktywne formularze w Delphi ...................................................n........................................ 447 Tworzenie szablonów komponentów za pomocą aktywnych formularzy.......................... 448 (cid:3)(cid:3)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Programowanie powłoki systemowej (shell)...................................................n................... 450 Powłoka — podstawy ...................................................n................................................ 450 Odczytywanie zawartości folderu ...................................................n.............................. 453 Przekazywanie obiektów powłoki...................................................n.............................. 455 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 460 Rozdział 10. Prezentacja danych w C++Builderze................................................461 Prezentacja raportów...................................................n...................................................n.....461 Na czym polega wartość raportu? ...................................................n.............................. 461 Tworzenie raportów z użyciem komponentów QuickReport ....................................... 462 Jak działa przeglądarka raportów? ...................................................n............................. 463 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 472 Drukowanie tekstu i grafiki ...................................................n............................................. 472 Drukowanie tekstu...................................................n...................................................n... 472 Drukowanie grafiki ...................................................n...................................................n. 480 Zaawansowane techniki drukowania ...................................................n............................... 485 Określenie rozdzielczości drukarki ...................................................n............................ 485 Określenie rozmiarów pola wydruku ...................................................n......................... 485 Określenie fizycznych rozmiarów strony ...................................................n.................. 486 Określenie możliwości graficznych drukarki ...................................................n............ 486 Obracanie czcionki wydruku...................................................n...................................... 487 Manipulowanie ustawieniami drukarki...................................................n...................... 488 Odczytanie nazwy drukarki domyślnej...................................................n...................... 489 Wybranie drukarki domyślnej...................................................n.................................... 490 Inicjalizacja obiektu Printer()...................................................n..................................... 493 Dostęp do struktury DEVMODE za pomocą klasy TPrinter........................................ 493 Wykorzystanie struktury PRINTER_INFO_2 ...................................................n........... 494 Pozostałe funkcje związane z podawaniem papieru ...................................................n.. 499 Obsługa zadań wydruku ...................................................n............................................. 506 Przechwycenie klawisza PrintScreen...................................................n......................... 508 Drukowanie formularza ...................................................n............................................. 510 Utworzenie podglądu wydruku ...................................................n.................................. 510 Konwersje współrzędnych związane z drukowaniem .................................................. 510 Kilka dodatkowych wskazówek...................................................n................................. 512 Komponent TChart i tworzenie wykresów...................................................n...................... 513 Pierwsze kroki ...................................................n...................................................n......... 514 Modyfikowanie postaci wykresu w trakcie działania programu .................................. 515 Wymiana danych z wykresem ...................................................n................................... 516 Dynamiczne tworzenie wykresów ...................................................n............................. 518 Drukowanie wykresów...................................................n............................................... 518 Komponent TeeChart Pro i jego możliwości ...................................................n............. 520 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 520 #4786/- Rozdział 11. Dystrybucja oprogramowania...................................................h........523 Wersje międzynarodowe aplikacji i lokalizacja ...................................................n.............. 523 Omówienie problemu tworzenia wersji międzynarodowych ....................................... 523 Aplikacja Localize...................................................n...................................................n... 524 Warto zapamiętać...................................................n...................................................n.... 529 Resource DLL Wizard ...................................................n...................................................n.. 530 Zasada działania ...................................................n...................................................n...... 530 Tworzenie biblioteki zasobów DLL...................................................n........................... 531 Testowanie ...................................................n...................................................n.............. 533 Inne dołączane pliki i programy ...................................................n...................................... 534 Pliki aplikacji...................................................n...................................................n........... 534 Etapy dystrybucji...................................................n...................................................n..... 537 Ochrona praw autorskich i licencjonowanie oprogramowania .......................................... 537 Ochrona praw autorskich ...................................................n........................................... 538 Umowa licencyjna...................................................n...................................................n... 539 Zabezpieczanie oprogramowania ...................................................n.................................... 540 Zabezpieczanie aplikacji ...................................................n............................................ 540 Zabezpieczanie aplikacji z użyciem komponentów niezależnych firm ........................ 541 Zabezpieczanie aplikacji za pomocą komponentów innego typu................................. 542 Zabezpieczanie oprogramowania — uwagi końcowe .................................................. 543 Shareware...................................................n...................................................n...................... 543 Zabezpieczanie oprogramowania shareware ...................................................n............. 544 Realizacja zabezpieczeń typu shareware ...................................................n................... 546 Metody zabezpieczeń shareware w skrócie ...................................................n............... 546 Dystrybucja i marketing za pośrednictwem Internetu ...................................................n..... 547 Witryny WWW ...................................................n...................................................n....... 547 Pomoc techniczna...................................................n...................................................n.... 547 Reklama...................................................n...................................................n.................. Darmowe banery reklamowe ...................................................n..................................... 549 Akceptowanie kart kredytowych i dostarczanie kodów odblokowujących.................. 550 Wskazówki i porady dotyczące marketingu w Internecie ............................................ 551 . 552 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 548 Rozdział 12. Sztuczki, uwagi i porady ...................................................h.................553 Symulowanie klawisza tabulacji klawiszem Enter...................................................n.......... 553 Rozwiązanie problemu...................................................n............................................... 554 Objaśnienie kodu...................................................n...................................................n..... 554 Kilka pułapek ...................................................n...................................................n.......... 557 Symulowanie klawisza tabulacji — podsumowanie...................................................n.. 558 Ustalanie wersji systemu operacyjnego...................................................n........................... 558 Rozwiązanie problemu...................................................n............................................... 558 Objaśnienie kodu...................................................n...................................................n..... 558 Ustalanie wersji systemu operacyjnego — podsumowanie.......................................... 560 (cid:3)(cid:3)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Programowanie z wykorzystaniem liczb zmiennopozycyjnych......................................... 561 Wiadomości ogólne...................................................n...................................................n. 561 Praca na liczbach...................................................n...................................................n..... 562 Dodawanie i odejmowanie ...................................................n......................................... 563 Rozwinięte ciągi przekształceń ...................................................n.................................. 566 Porównywanie danych ...................................................n............................................... 567 Liczby zmiennopozycyjne — uwaga końcowa ...................................................n......... 567 Tworzenie ekranu tytułowego ...................................................n......................................... 567 Funkcja WinMain() ...................................................n...................................................n. 568 Tworzenie ekranu tytułowego...................................................n.................................... 569 Zapobieganie uruchamianiu więcej niż jednego egzemplarza aplikacji ............................ 571 Rozwiązanie problemu...................................................n............................................... 571 Objaśnienie kodu...................................................n...................................................n..... 572 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 576 Praca w trybie „przeciągnij i upuść”...................................................n................................ 576 Rozwiązanie problemu...................................................n............................................... 576 Objaśnienie kodu...................................................n...................................................n..... 576 Jak to działa? ...................................................n...................................................n...........579 „Przeciągnij i upuść” — podsumowanie...................................................n................. 580 Wykonanie zrzutu ekranowego ...................................................n....................................... 581 W jaki sposób Windows radzi sobie z oknami? ...................................................n........ 581 Rozwiązanie problemu...................................................n............................................... 581 Wykonywanie zrzutów ekranowych — podsumowanie............................................... 585 Wykorzystanie komponentu TJoyStick ...................................................n........................... 586 Tworzenie aplikacji podobnej do monitora systemu Windows.......................................... 596 Zasoby systemu Windows...................................................n.......................................... 596 Rozwiązanie problemu...................................................n............................................... 598 Monitor systemu — podsumowanie ...................................................n.......................... 604 Aplikacja Soundex ...................................................n...................................................n........604 Implementacja ...................................................n...................................................n......... 605 Komponenty klasy TTreeView...................................................n........................................ 611 Podstawy ...................................................n...................................................n.................612 Dodawanie węzłów ...................................................n...................................................n. 612 Piktogramy węzłów...................................................n...................................................n. 615 Nawigacja w widoku hierarchicznym...................................................n........................ 616 Dostęp do węzłów ...................................................n...................................................n... 617 Wyszukiwanie węzłów...................................................n............................................... 618 Wyświetlanie liczby węzłów podrzędnych...................................................n................ 620 Przemieszczanie węzłów w hierarchii ...................................................n....................... 621 Przeciąganie i opuszczanie węzłów ...................................................n........................... 622 Modyfikacje węzłów ...................................................n.................................................. 624 Usuwanie węzła...................................................n...................................................n....... 626 Wycofywanie i zatwierdzanie operacji usuwania ...................................................n...... 627 Zapisanie zawartości drzewa w pliku ...................................................n........................ 630 Komponenty zestawu TTree — podsumowanie ...................................................n........ 631 #4786/- Narzędzie do pozyskiwania ikon ...................................................n..................................... 631 Aplikacja naśladująca działanie Eksploratora Windows...................................................n. 639 Funkcje i interfejsy powłoki Windows ...................................................n...................... 639 Implementacja ...................................................n...................................................n......... 640 WinExplorer — podsumowanie...................................................n................................. 645 Usługi Windows NT ...................................................n...................................................n..... 646 Program SendMsg ...................................................n...................................................n... 647 Usługa Stickums...................................................n...................................................n...... 649 Program Stickem ...................................................n...................................................n..... 652 Usługi NT — podsumowanie...................................................n..................................... 653 Kryptografia ...................................................n...................................................n.................. 653 Implementacja ...................................................n...................................................n......... 654 Szyfrowanie wiadomości ...................................................n........................................... 657 Deszyfrowanie wiadomości ...................................................n....................................... 661 Zegar słoneczny ...................................................n...................................................n............ 664 Specjalny dodatek dla niedowiarków...................................................n......................... 669 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. . 670 Rozdział 13. Zastosowanie praktyczne — aplikacja World Wave Statistics ......671 Program World Wave Statistics...................................................n....................................... 671 Analiza kodu źródłowego ...................................................n................................................ 672 Plik nagłówkowy math.h...................................................n............................................ 673 Plik nagłówkowy mapunit.h...................................................n....................................... 673 Plik nagłówkowy wavedata.h...................................................n..................................... 673 Plik źródłowy about.cpp...................................................n............................................. 674 Analiza kodu modułu TMainUnit...................................................n.................................... 675 Ulepszenia...................................................n...................................................n..................... 679 . 681 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. Dodatek A Spis treści tomu I...................................................h................................683 Dodatek B Skorowidz tomu I...................................................h................................695 Skorowidz...................................................h...................................................h............743 Integracja C++Buildera z pakietem Microsoft Office daje możliwość konstruowania róż- norodnych przydatnych aplikacji — od prostych programów użytkowych pomocnych w wypełnianiu codziennych obowiązków biurowych po rozbudowane zestawy oprogra- mowania wykorzystujące pakiet Microsoft Office jako kolekcję przydatnych komponen- tów edycyjnych i kalkulacyjnych. W rozdziale zostaną przedstawione przesłanki integro- wania tworzonych aplikacji z pakietem Office i sposo by realizacji tego zadania. Jedną z korzyści stosowania pakietu biurowego jest możliwość zaoszczędzenia czasu i wysiłku programisty. Wielu z nas uszczęśliwiłby nawet znikomy ułamek czasu zaosz- czędzonego dzięki wykorzystaniu operacji wycinania i w klejania. Microsoft Office umożliwia dalsze uproszczenie wielu czynności dzięki wykorzystaniu wbudowanego języka programowania — Visual Basic for Applications — tworzenie skrótów, automatyzację codziennych czynności. Dzisiejsze wytnij i wklej może być jutro automatycznym wymienianiem całych akapitów. Poza możliwością dostosowania pakietu Microsoft Office do własnych potrzeb, bardzo inte- resująco zapowiada się fakt, że Office jest także serwerem automatyzacji OLE. Uprzejmi panowie z Microsoftu pozostawili nam do dyspozycji wszystkie „haki” i „furtki”, pozwala- jąc nam kontrolować pakiet Office i wykorzystywać go we własnych programach. Oznacza to, że możemy w prosty sposób zapewnić naszemu programowi wydajność i funkcjonalność procesora tekstu. Używamy po prostu programów już zainstalowanych przez użytkownika. Możemy uruchamiać jawnie pakiet Office lub przejąć nad nim kontrolę i wykorzystywać go w tle. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o otrzymywaniu ze swoich własnych programów raportów w standardowym formacie, teraz możesz to osiągnąć. Chociaż Word nie przewyższa komponentu $!9- /4 w dziedzinie łatwości programowania, możesz np. przesłać dokument w formacie Worda pocztą elektroniczną, mając pewność, że odbiorca za pomocą Worda go odczyta. (cid:4)(cid:4)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Integracja własnych aplikacji z pakietem Microsoft Of fice daje następujące korzyści: 1. Dostęp do uznanych programów i interfejsów rozszerzają cych możliwości naszych własnych aplikacji. Jeśli chcesz udostępnić użytkownikom arkusz kalkulacyj ny lub edytor tekstów jako część swojego programu, nie musisz już sam twor zyć lub zdobywać odpowiednich komponentów. Użytkownicy Twojego programu docenią wygodę tego rozwiązania, pracując z dobrze znanymi sobie aplik acjami. 2. Dostęp do popularnych formatów dokumentów. Nie zajmuj się już formatami plików dokumentów. Zamia st szukać niezbędnych informacji dotyczących sposobu czytania i zapisywania po wszechnie stosowanych plików, zrób użytek z już istniejącego kodu, który to p otrafi. Zastosuj go w swojej aplikacji. 3. Automatyzacja zadań. Jeśli kiedykolwiek musiałeś wykonać tę samą operację na wielu dokumentach, wiesz, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w wykonanie zadania, otwarcie następnego pliku, wykonanie zadania, otwarcie następnego pliku... Dzięki automatyzacji możemy przygotować żądaną operację, wybrać pliki do przet warzania i uruchomić całość. Kiedy już wiemy, że możemy integrować własne aplikacje z Microsoft Office, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak to zrobić? Na szczęście Microsoft Office udostępnia kilka interfejsów, zarówno w postaci serwerów automatyzacji OLE, jak i obiektów COM. C++Builder oferuje dwie możliwości przejęcia tych usług — wykorzystanie komponentu $/328+2/6 lub obiektów automatyzacji. Wybór jednej z tych możliwości uzależniony jest od planowanego zakresu wykorzysta- nia pakietu Office. Komponent $/328+2/6 jest znakomitym wyborem, jeśli za- mierzasz osadzić jedną z aplikacji Office w swoim programie w taki sposób, aby poja- wiała się jako jego część. Z drugiej strony, jeżeli potrzebujesz większej kontroli nad działaniem takiej hybrydowej aplikacji, użyj / +6+28, aby pozyskać obiekty auto- matyzacji zaimplementowane w ramach pakietu Office. ,/8$/328+2/6 Wykorzystanie obiektu $/328+2/6 to najłatwiejszy sposób integracji pakietu Office z utworzoną aplikacją. Utwórz nową aplikację i umieść w niej (na środku formularza głównego) egzemplarz komponentu $/328+2/6 (zakładka System) . Rozszerz go tak, aby pozostał około 50-punktowy margines z wszystkich czter ech stron elementu. Kliknij teraz dwukrotnie obiekt /328+2/6 . Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw obiekt, które powinno wyglądać tak, jak na rysunku 8.1. 3.+o 28/16+-++4+-4+/8/-63730800-/ 792/ Okno dialogowe Wstaw obiekt C++Buildera Wybierz pozycję Dokument programu Microsoft Word i kliknij przycisk OK. Przygotowania są zakończone — skompiluj i uruchom program. Powinieneś zobaczyć formularz z pustym panelem na środku. Kliknij dwukrotnie panel — po chwili okno ulegnie zmianie. Menu i pozostałe elementy Worda pojawią się w górnej części formu- larza, a panel zostanie zastąpiony dokumentem programu Word. Kiedy zakończysz eks- perymenty, zamknij program i wróć do C++Buildera. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt /328+2/6 i wybierz z menu polecenie Delete Object (usuń obiekt). Spowoduje to odłączenie Twojej aplikacji od programu Word. Poniżej obiektu /328+2/6 umieść trzy przyciski nazwane Button_Word, Button_Excel oraz Button_PPoint i etykietowane, odpowiednio: „Word”, „Excel” i „Power- Point”. Dodaj kod poniższego wydruku do metod 2- przycisków. Przykładowy projekt zawierający poniższy kod znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki, w katalogu TOleContainer. .69 Program Word-Excel-PowerPoint 3..+46-79 36. :3.))0+78-+$36)/328+2/698832) 36.- $,/-8##/2./6 /328+2/6 (6/+8/,/-8 36. 3-9/28,0+7/ /328+2/6 (3 /6, 3:#3;  3..+46-79-/ :3.))0+78-+$36)/328+2/698832)-/- $,/-8##/2./6 /328+2/6 (6/+8/,/-8 -/ 7//8,0+7/ /328+2/6 (3 /6, 3:#3;  3..+46-79 3;/6 328 :3.))0+78-+$36)/328+2/698832) 328- $,/-8##/2./6 /328+2/6 (6/+8/,/-8 3;/64328 73;,0+7/ /328+2/6 (3 /6, 3:#3;  (cid:4)(cid:4)9./6 +.//-94630/732+78 $3 Kiedy już wprowadzisz powyższy kod, skompiluj i uruchom program. Tym razem podwój- ne kliknięcie panelu wygeneruje wyjątek 4/6+832238+3;/.32+2/48-328+(cid:27) 2/6 (niedozwolona operacja na pustym panelu). Kliknij prz ycisk OK, aby wznowić pracę. Zamiast klikać w obszarze panelu, spróbuj teraz nacisnąć jeden z trzech przycisków umieszczonych pod nim. Po kliknięciu przycisku Excel lub Word panel zmieni się w odpowiedni dokument, a formularz otrzyma pasek narzędziowy odpowiedniej aplika- cji (patrz rysunek 8.2). 792/ Arkusz Excela w programie OleContainer Kliknięcie przycisku PowerPoint zmienia panel w pusty slajd, ale na formularzu nie pojawiają się paski narzędzi ani menu. Dlaczego? Otóż
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom II
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: