Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00328 006628 18482467 na godz. na dobę w sumie
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów - książka
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0572-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz własne aplikacje sieciowe

Komunikacja sieciowa jest jednym z najważniejszych elementów współczesnych aplikacji. Coraz więcej narzędzi wykorzystuje zasoby internetu, umożliwia pracę grupową lub łączy się z siecią w innym celu, np. aktywacji lub rejestracji. Stosowane obecnie platformy programistyczne umożliwiają stosunkowo łatwą implementację mechanizmów sieciowych, a zyskujący coraz większą popularność język C# wydaje się stworzony do tego typu zastosowań. Język ten, oparty na obiektach i komponentach, jest prosty do opanowania. Za jego pomocą można tworzyć nie tylko aplikacje dla 'dużych' komputerów, ale także dla platformy PocketPC.

Książka 'C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych rozwiązań' to zbiór przykładów ilustrujących sposoby implementacji mechanizmów komunikacji sieciowej w aplikacjach tworzonych w języku C#. Czytając ją, poznasz zasady korzystania z protokołów sieciowych ICMP, HTTP i FTP, tworzenia programów służących do analizy ruchu w sieci, przeglądania stron WWW i pobierania plików z serwerów. Nauczysz się korzystać z technologii ADO.NET i ASP.NET do pisania aplikacji internetowych i komunikacji z bazami danych. Przeczytasz także o przetwarzaniu plików XML oraz tworzeniu i wykorzystywaniu usług sieciowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Autor: S³awomir Or³owski ISBN: 83-246-0572-X Format: B5, stron: 264 Stwórz w³asne aplikacje sieciowe Komunikacja sieciowa jest jednym z najwa¿niejszych elementów wspó³czesnych aplikacji. Coraz wiêcej narzêdzi wykorzystuje zasoby internetu, umo¿liwia pracê grupow¹ lub ³¹czy siê z sieci¹ w innym celu, np. aktywacji lub rejestracji. Stosowane obecnie platformy programistyczne umo¿liwiaj¹ stosunkowo ³atw¹ implementacjê mechanizmów sieciowych, a zyskuj¹cy coraz wiêksz¹ popularnoœæ jêzyk C# wydaje siê stworzony do tego typu zastosowañ. Jêzyk ten, oparty na obiektach i komponentach, jest prosty do opanowania. Za jego pomoc¹ mo¿na tworzyæ nie tylko aplikacje dla „du¿ych” komputerów, ale tak¿e dla platformy PocketPC. Ksi¹¿ka „C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych rozwi¹zañ” to zbiór przyk³adów ilustruj¹cych sposoby implementacji mechanizmów komunikacji sieciowej w aplikacjach tworzonych w jêzyku C#. Czytaj¹c j¹, poznasz zasady korzystania z protoko³ów sieciowych ICMP, HTTP i FTP, tworzenia programów s³u¿¹cych do analizy ruchu w sieci, przegl¹dania stron WWW i pobierania plików z serwerów. Nauczysz siê korzystaæ z technologii ADO.NET i ASP.NET do pisania aplikacji internetowych i komunikacji z bazami danych. Przeczytasz tak¿e o przetwarzaniu plików XML oraz tworzeniu i wykorzystywaniu us³ug sieciowych. (cid:129) œrodowiska programistyczne Visual C# 2005 Express Edition oraz Visual Web Developer 2005 Express Edition (cid:129) Protoko³y sieciowe (cid:129) Analiza po³¹czeñ sieciowych (cid:129) Edytor stron WWW (cid:129) Przesy³anie plików za pomoc¹ FTP (cid:129) Komunikatory i czaty (cid:129) Tworzenie aplikacji internetowych (cid:129) Us³ugi sieciowe Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Język C# i platforma .NET ................................................................. 9 Technologia .NET. Krótki wstęp ....................................................................................... 9 Elementy języka C# i programowanie zorientowane obiektowo .................................... 10 Przestrzenie nazw ...................................................................................................... 13 Kolekcje .................................................................................................................... 14 Zdarzenia i metody zdarzeniowe ............................................................................... 15 Delegacje ................................................................................................................... 15 Wyjątki ...................................................................................................................... 15 Rozdział 2. Visual C# 2005 Express Edition. Opis środowiska ........................... 17 Projekt 1. Budujemy interfejs pierwszej aplikacji ........................................................... 18 Projekt 2. Poznajemy pliki projektu pierwszej aplikacji ................................................. 21 Projekt 3. Interakcja aplikacji z użytkownikiem. Metody zdarzeniowe .......................... 25 Rozdział 3. Visual Web Developer 2005 Express Edition. Opis środowiska ......... 29 Projekt 4. Pierwsza strona ASP.NET. Tworzymy interfejs ............................................. 29 Projekt 5. Pierwsza strona ASP .NET. Poznajemy pliki projektu ................................... 33 Projekt 6. Pierwsza strona ASP.NET. Metody zdarzeniowe ........................................... 37 Rozdział 4. Programowanie sieciowe ................................................................ 39 Sieci komputerowe .......................................................................................................... 39 Protokoły TCP i UDP ...................................................................................................... 42 Protokół IP i adresy MAC ............................................................................................... 44 Programowanie klient-serwer i peer-to-peer ................................................................... 45 Popularne protokoły sieciowe ......................................................................................... 46 Protokół ICMP .......................................................................................................... 46 Protokół HTTP .......................................................................................................... 47 Protokół FTP ............................................................................................................. 47 Rozdział 5. Aplikacje TCP i UDP ....................................................................... 49 Projekt 7. Połączenie TCP. Klient ................................................................................... 49 Projekt 8. Połączenie TCP. Serwer .................................................................................. 52 Projekt 9. Odczytanie adresu IP przyłączonego hosta ..................................................... 55 Projekt 10. Połączenie UDP. Klient ................................................................................ 56 Projekt 11. Połączenie UDP. Serwer ............................................................................... 58 Projekt 12. Prosty skaner otwartych portów .................................................................... 59 Projekt 13. Sprawdzenie adresu IP naszego komputera .................................................. 61 4 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Projekt 14. Komplet informacji na temat połączeń sieciowych ...................................... 63 Projekt 15. Ping ............................................................................................................... 65 Projekt 16. Ping. Przeciwdziałanie zablokowaniu interfejsu .......................................... 69 Projekt 17. NetDetect. Sprawdzanie dostępnych komputerów w sieci ........................... 70 Projekt 18. Traceroute. Śledzenie drogi pakietu ICMP ................................................... 72 Projekt 19. Traceroute. Zatrzymanie wywołania asynchronicznego ............................... 76 Projekt 20. Protokół HTTP. Sprawdzanie dostępnych uaktualnień ................................ 76 Projekt 21. Pobieranie pliku z użyciem protokołu HTTP ............................................... 77 Projekt 22. Pobranie źródła strony z serwera WWW ...................................................... 79 Projekt 23. Przeglądarka WWW ..................................................................................... 80 Projekt 24. Edytor HTML. Budowanie interfejsu ........................................................... 83 Projekt 25. Edytor HTML. Obsługa plików tekstowych ................................................. 84 Projekt 26. Edytor HTML. Współpraca ze schowkiem ................................................... 86 Projekt 27. Edytor HTML. Wprowadzanie tagów .......................................................... 87 Projekt 28. Edytor HTML. Podgląd bieżącej strony ....................................................... 90 Projekt 29. Wysyłanie wiadomości e-mail bez uwierzytelnienia .................................... 91 Projekt 30. Wysyłanie sformatowanej wiadomości e-mail z załącznikami .................... 94 Projekt 31. Wysyłanie poczty za pomocą serwera wymagającego uwierzytelnienia ...... 97 Projekt 32. Masowe wysyłanie wiadomości e-mail ........................................................ 98 Projekt 33. Klient FTP. Interfejs aplikacji ..................................................................... 102 Projekt 34. Klient FTP. Definiowanie pól i własności klasy FTPClient ....................... 103 Projekt 35. Klient FTP. Listowanie katalogów serwera FTP ........................................ 107 Projekt 36. Klient FTP. Zmiana katalogu ...................................................................... 110 Projekt 37. Klient FTP. Metoda pobierająca plik asynchronicznie ............................... 112 Projekt 38. Klient FTP. Wywołanie metody pobierającej plik asynchronicznie ........... 115 Projekt 39. Klient FTP. Metoda wysyłająca plik asynchronicznie ................................ 117 Projekt 40. Klient FTP. Wywołanie metody wysyłającej plik asynchronicznie ........... 119 Projekt 41. Klient FTP. Kasowanie pliku ...................................................................... 121 Projekt 42. Menedżer pobierania plików w tle. Budowa interfejsu .............................. 122 Projekt 43. Menedżer pobierania plików w tle. Pobieranie pliku ................................. 124 Projekt 44. Menedżer pobierania plików w tle. Przerwanie pobierania pliku ............... 126 Projekt 45. Serwer Uśmiechu. Budowa interfejsu ......................................................... 127 Projekt 46. Serwer Uśmiechu. Lista kontaktów ............................................................ 129 Projekt 47. Serwer Uśmiechu. Wysyłanie danych do wielu odbiorców ....................... 132 Projekt 48. Klient Uśmiechu. Umieszczenie ikony w zasobniku systemowym ............ 133 Projekt 49. Klient Uśmiechu. Oczekiwanie na połączenie w osobnym wątku .............. 136 Projekt 50. Klient Uśmiechu. Bezpieczne odwoływanie się do własności kontrolek formy z poziomu innego wątku ............................................ 138 Projekt 51. Komunikator. Serwer. Budowa interfejsu ................................................... 139 Projekt 52. Komunikator. Serwer. Bezpieczne odwoływanie się do własności kontrolek formy z poziomu innego wątku ............................................ 142 Projekt 53. Komunikator. Serwer. Obsługa rozmowy ................................................... 143 Projekt 54. Komunikator. Klient ................................................................................... 148 Projekt 55. Zdalny screenshot. Klient. Zrzut ekranu ..................................................... 150 Projekt 56. Zdalny screenshot. Klient ........................................................................... 151 Projekt 57. Klient. Wysyłanie informacji o dostępności klienta ................................... 153 Projekt 58. Serwer screenshot. Budowa interfejsu ........................................................ 154 Projekt 59. Serwer screenshot. Bezpieczne odwoływanie się do własności kontrolek formy z poziomu innego wątku ............................................ 155 Projekt 60. Serwer screenshot. Lista aktywnych klientów ............................................ 156 Projekt 61. Serwer screenshot. Pobranie zrzutu ekranu ................................................ 157 Spis treści 5 Projekt 62. Serwer. Czat. Budowanie interfejsu ............................................................ 159 Projekt 63. Serwer Czat. Bezpieczne odwoływanie się do własności kontrolek formy z poziomu innego wątku ............................................ 160 Projekt 64. Serwer Czat. Klasa formy oraz pętla główna programu ............................. 161 Projekt 65. Serwer Czat. Obsługa wątków związanych z klientami ............................. 165 Projekt 66. Serwer Czat. Rozłączenie klienta ................................................................ 167 Projekt 67. Czat. Klient ................................................................................................. 167 Rozdział 6. Remoting ..................................................................................... 173 Projekt 68. Serwer HTTP .............................................................................................. 174 Projekt 69. Klient HTTP ................................................................................................ 177 Projekt 70. Serwer TCP ................................................................................................. 178 Projekt 71. Klient TCP .................................................................................................. 180 Projekt 72. Serwer TCP. Plik konfiguracyjny ............................................................... 181 Projekt 73. Klient TCP. Plik konfiguracyjny ................................................................ 183 Projekt 74. Czat. Klasa serwera ..................................................................................... 184 Projekt 75. Czat. Serwer ................................................................................................ 186 Projekt 76. Czat. Klient ................................................................................................. 187 Rozdział 7. ASP.NET i ADO.NET ...................................................................... 191 Projekt 77. Pozycjonowanie kontrolek na stronie. Pozycja względna .......................... 192 Projekt 78. Pozycjonowanie kontrolek na stronie. Pozycja bezwzględna ..................... 196 Projekt 79. Ping ............................................................................................................. 197 Projekt 80. Wysyłanie wiadomości e-mail .................................................................... 198 Projekt 81. Pobieranie plików na serwer ....................................................................... 200 Projekt 82. Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami ........................................... 201 Projekt 83. Księga gości. Współpraca z plikiem XML ................................................. 202 Projekt 84. Księga gości. Wyświetlanie zawartości pliku XML ................................... 206 Projekt 85. Księga gości. Sprawdzanie poprawności wpisywanych danych ................ 208 Projekt 86. Księga gości. Liczba gości online ............................................................... 210 Projekt 87. Wielojęzyczny serwis internetowy. Zasoby lokalne ................................... 212 Projekt 88. Wielojęzyczny serwis internetowy. Zasoby globalne ................................. 217 Projekt 89. Wielojęzyczny serwis internetowy. Wybór języka przez użytkownika ..... 219 Projekt 90. Identyfikacja użytkowników ....................................................................... 221 Projekt 91. Rejestrowanie nowych użytkowników ....................................................... 225 Projekt 92. Identyfikacja użytkowników II ................................................................... 226 Projekt 93. Baza książek. Stworzenie bazy danych ....................................................... 227 Projekt 94. Baza książek. Przyłączenie się do bazy danych .......................................... 230 Projekt 95. Baza książek. Prezentacja danych ............................................................... 231 Rozdział 8. Web Services ............................................................................... 235 Projekt 96. Pierwsza usługa sieciowa ............................................................................ 236 Projekt 97. Korzystanie z usługi sieciowej .................................................................... 239 Projekt 98. Usługa Google Web API. Rejestracja usługi .............................................. 240 Projekt 99. Usługa Google Web API. Klient ................................................................. 242 Projekt 100. Usługa Google Web API. Klient. Podpowiedź ......................................... 245 Projekt 101. Usługa Google Web API. Klient. Zapisywanie kopii stron ...................... 247 Skorowidz .................................................................................... 249 Rozdział 5. Rozdział ten stanowi główną część całej książki. Opisane zostały w nim podstawy programowania aplikacji sieciowych używających protokołów TCP i UDP dla platformy .NET. Bez zbytnich uogólnień oraz wywodów teoretycznych zamieszczone są tu prak- tyczne rozwiązania, jakie stosuje się w programowaniu. Problemy, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć, mają różne stopnie trudności. Począwszy od ustanowienia połączenia TCP po programowanie serwera współbieżnego. Przedstawiony jest tutaj również język C#: jego składnia i sposób użycia. Wybór projektów jest oczywiście dosyć subiektywny i opiera się na problemach, z jakim spotkał się autor podczas pracy nad konkretnymi projektami. Niemniej jednak stanowić powinien dobry przegląd metod oraz tworzyć solidne podstawy do dalszych, samodzielnych studiów. Projekt 7. Połączenie TCP. Klient Naszym pierwszym projektem będzie prosta aplikacja nawiązująca połączenie TCP ze wskazanym komputerem w sieci. Po ustanowieniu połączenia będzie ono zamykane. Na początek nie będziemy przesyłać żadnych dodatkowych informacji pomiędzy klien- tem i serwerem. W tym celu użyjemy klasy TcpClient z przestrzeni nazw System.Net. Socket. Sam protokół TCP opisany został w rozdziale 4. 1. Z menu File wybieramy pozycję New Project…. 2. W oknie wyboru projektu zaznaczamy ikonę Windows Application. 3. W polu Name wpisujemy nazwę PoloczenieTCPKlient. 4. W widoku projektu do formy dodajemy kontrolkę textBox1 z okna Toolbox. W to pole użytkownik będzie mógł wpisywać adres serwera, do którego będzie chciał się przyłączyć. 5. Na formę wrzucamy kontrolkę numericUpDown1. Będzie ona przechowywać numer portu, na którym ma nastąpić połączenie. 6. Własność Maximum kontrolki numericUpDown1 ustawiamy na 655353. Jest to numer najwyższego portu. 50 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów 7. Dodajemy również kontrolkę listBox1, która zawierać będzie komunikaty dotyczące nawiązania połączenia. 8. Do formy dodajemy przycisk button1. Kliknięcie go spowoduje próbę nawiązania połączenia. 9. Za pomocą okna właściwości własność Text kontrolki button1 ustawiamy na Połącz. 10. Dodajemy również opisy wszystkich pól naszej aplikacji. W tym celu na formę wrzucamy dwie kontrolki label1 i label2. Opisujemy je jako Adres: i Port:. Proponowane umieszczenie kontrolek przedstawia rysunek 5.1. Rysunek 5.1. Wygląd projektu aplikacji TCP Klient 11. Oprogramujemy teraz metodę zdarzeniową Click kontrolki button1. Ponieważ jest to domyślna metoda zdarzeniowa, możemy to zrobić na dwa sposoby: a) Klikamy dwukrotnie kontrolkę button1. b) W oknie własności klikamy ikonę Event, odnajdujemy zdarzenie Click i dwukrotnie je klikamy. 12. Bez względu na sposób wywołania zdarzenia środowisko przenosi nas do widoku kodu. Nagłówek naszej metody został utworzony automatycznie. Piszemy teraz kod wyróżniony w listingu 5.1. Listing 5.1. Kod klienta TCP using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Net.Sockets; namespace PoloczenieTCPKlient { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } Rozdział 5. ¨ Aplikacje TCP i UDP 51 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string host = textBox1.Text; int port = System.Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); try { TcpClient klient = new TcpClient(host, port); listBox1.Items.Add( Nawiązano połączenie z + host + na porcie: å + port); klient.Close(); } catch(Exception ex) { listBox1.Items.Add( Błąd: Nie udało się nawiązać połączenia! ); essageBox.Show(ex.ToString()); } } } } Na początku w sekcji using dodajemy standardowo przestrzeń nazw System.Net.Socket. Zawiera ona klasę TCPClient. Wewnątrz metody zdarzeniowej Click przycisku button1 definiujemy zmienną host typu string i podstawiamy pod nią zawartość pola Adres (kontrolki textBox1). Druga zmienna port zawierać będzie numer portu wprowadzonego przez użytkownika do kontrolki numericUpDown1. Jak widać, dokonaliśmy konwersji wartości z pola Value typu decimal na int. Do konwersji służą metody klasy System.Convert. Dalej inicjujemy obiekt klasy TcpClient i do jego konstruktora przekazujemy wartości zmiennych host i port. Po nawiązaniu połączenia, wypisujemy odpowiedni komunikat w kontrolce listBox1, po czym zamykamy połączenie metodą Close. Próbę połączenia musimy umieścić w bloku try/catch, aby wyeliminować komunikaty ewentualnych wyjątków zgłaszanych przez system w momencie braku możliwości nawiązania połączenia ze wskazanym hostem. Powstałe wyjątki obsługujemy sami w bloku catch. Do kontrolki listBox1 dodajemy informację o tym, że próba nawiązania połączenia się nie powiodła. Dodatkowo za pomocą metody MessageBox.Show wyświetlamy okno informacji z dokładnymi danymi dotyczącymi wyjątku. 13. Zapisujemy nasz projekt (kombinacja klawiszy Ctrl+S). 14. Klawiszem F5 kompilujemy i uruchamiamy aplikację. 15. W pole adres wprowadźmy www.helion.pl. 16. Jako numer portu wybierzmy 80. Oznacza to, że będziemy chcieli połączyć się serwerem WWW o nazwie domenowej helion.pl. W przypadku braku połączenia z Internetem, zamiast łączyć się z hostem zdalnym (punkty 15. i 16.), możemy poprzez adres pętli zwrotnej 127.0.0.1 ustanowić połączenie sami ze sobą. W pole adresu, jak widać, oprócz nazw DNS można również wprowa- dzać numer IP. Najprawdopodobniej nie będziemy w stanie nawiązać połączenia na por- cie 80 (chyba że lokalnie mamy uruchomiony serwer WWW). W kolejnym projekcie wy- konamy więc serwer otwierający port wskazany przez nas i oczekujący na połączenie. 52 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Jeżeli w naszym systemie działa zapora sieciowa (ang. firewall), wówczas musimy ją ustawić tak, aby umożliwiała naszej aplikacji połączenie się z internetem. W prze- ciwnym wypadku nie będziemy w stanie nawiązać połączenia. Projekt 8. Połączenie TCP. Serwer Pora teraz zaimplementować serwer oczekujący na połączenie. Nie będziemy obsłu- giwać tego połączenia, a jedynie wyświetlimy odpowiedni komunikat po stronie serwera. 1. Tworzymy nowy projekt o nazwie PolocznieTCPSerwer. 2. W widoku projektu do formy dodajemy kontrolkę textBox1. 3. Na formę wrzucamy kontrolkę numericUpDown1. 4. Dodajemy także komponent listBox1. Będzie on wyświetlał wszystkie komunikaty odnoszące się do pracy naszego serwera. 5. Jak w poprzednim projekcje, również tutaj do formy dodajemy kontrolki label1 i label2, które posłużą nam do opisu pól edycyjnych formy (textBox1 i numericUpDown1). 6. Do deklaracji przestrzeni nazw dodajemy wpis using System.Net.Socket. 7. Dodajemy również przestrzeń nazw System.Net, która dostarcza nam klasę IPAdress. Klasa ta będzie potrzebna do prawidłowego przekształcenia obiektu typu string w adres IP akceptowany przez metodę inicjującą serwer. 8. Do klasy formy dodajemy prywatne pole serwer typu TCPListener oraz pole klient typu TcpClient (listing 5.2). Listing 5.2. Deklaracja potrzebnych przestrzeni nazw oraz prywatnego pola serwer klasy Form1 using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Net.Sockets; using System.Net; namespace PoloczenieTCPSerwer { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } Rozdział 5. ¨ Aplikacje TCP i UDP 53 private TcpListener serwer = null; private TcpClient klient = null; } } 9. Na formę przeciągamy przycisk button1. Własność Text zmieniamy na Start. Za jego pomocą będziemy uruchamiać serwer. 10. Do formy dodajemy kontrolkę button2. Własność Text ustalamy na Stop. Posłuży nam ona do zatrzymania serwera. Własność Enabled tego przycisku ustawiamy na false. 11. Dla domyślnej metody zdarzeniowej kontrolki button1 piszemy kod z listingu 5.3. Listing 5.3. Metoda inicjująca serwer TCP private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { IPAddress adresIP = null; try { adresIP = IPAddress.Parse(textBox1.Text); } catch { MessageBox.Show( Błędny format adresu IP! , Błąd ); textBox1.Text = String.Empty; return; } int port = System.Convert.ToInt16(numericUpDown1. alue); try { serwer = new TcpListener(adresIP, port); serwer.Start(); klient = serwer.AcceptTcpClient(); listBox1.Items.Add( Nawiązano połączenie ); button1.Enabled = false; button2.Enabled = true; klient.Close(); serwer.Stop(); } catch (Exception ex) { listBox1.Items.Add( Błąd inicjacji serwera! ); MessageBox.Show(ex.ToString(), Błąd ); } } Kod ten wymaga kilku komentarzy. Na początku metody tworzymy obiekt IPAddress. Jest nam on dalej potrzebny do inicjacji serwera. Inicjacja serwera polega na wywołaniu konstruktora klasy TcpListener oraz użyciu metody Start(). 54 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Konstruktor klasy TcpListener jest w wersji .NET 2.0 dwuargumentowy. Pierwszym argumentem jest adres IP naszego serwera, co na początku wydaje się nieco dziwne. Ale może się zdarzyć, że nasz serwer chcemy uruchomić lokalnie (adres 127.0.0.1) do testów. Możemy również posiadać więcej niż jeden adres IP przypisany naszej maszynie. Drugim argumentem konstruktora jest port, na jakim nasza aplikacja ma oczekiwać na połączenia. Istnieje również konstruktor bezparametrowy, po którym należy użyć metody Connect z argumentami identycznymi jak w przypadku konstruktora dwuparametrowego. Port jest otwierany w momencie użycia metody Start(). Po przyłączeniu się klienta za pomocą metody AcceptTcpClient() tworzymy obiekt klient klasy TCPClient, który w przyszłości będzie służył do wymiany danych pomiędzy serwerem a klientem. Metoda ta działa na zasadzie blokowania gniazda (ang. blocking socket). Blokowany jest interfejs całej aplikacji, aż do momentu uzyskania połączenia. W kolejnych projektach będziemy temu przeciwdziałać poprzez stworzenie osobnego wątku. Odpowiednie fragmenty mogące potencjalnie generować wyjątki otoczone są blokami ochronnymi try/catch. Dodatkowo jeżeli nastąpi połączenie, wówczas przycisk Start zmieniamy na nieaktywny. Zapobiegnie to powtórnemu utworzeniu serwera i próbie otwarcia portu. Jest to zabieg bardziej estetyczny, ponieważ interfejs aplikacji w momencie uruchomienia i tak jest zablokowany, przez co forma i wszystkie jej kontrolki są dla nas niedostępne. 12. Zajmijmy się teraz funkcją wyłączającą nasz serwer. Dla metody zdarzeniowej Click kontrolki button2 piszemy kod z listingu 5.4. Listing 5.4. Metoda zatrzymująca pracę serwera TCP private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { serwer.Stop(); klient.Close(); listBox1.Items.Add( Zakończono pracę serwera ... ); button1.Enabled = true; button2.Enabled = false; } W metodzie tej wyłączamy serwer oraz zamykamy klienta uruchomionego po stronie serwera. Zmieniamy również przycisk Start na aktywny. Pora teraz na przetestowanie naszej aplikacji: 1. Uruchamiamy serwer, naciskając klawisz F5. 2. W polu adresu wpiszemy 127.0.0.1. Jest to adres pętli zwrotnej interfejsu sieciowego. 3. Jako numer portu wybieramy 20000. 4. Klikamy przycisk Start. W tym momencie interfejs naszej aplikacji zostaje „zamrożony” i serwer oczekuje na połączenia od klientów. Rozdział 5. ¨ Aplikacje TCP i UDP 55 5. Za pomocą np. eksploratora plików przechodzimy teraz do katalogu, gdzie zapisaliśmy naszą aplikację klienta TCP. Zwykle znajduje się ona w katalogu Moje Dokumenty. Wchodzimy do katalogu (ścieżka do katalogu projektu) binDebug. Znajduje się tam plik wykonywalny naszej aplikacji PoloczenieTCPKlient.exe. Uruchamiamy go. 6. W pole adres aplikacji klienta wpisujemy adres IP 127.0.0.1 (lub localhost). 7. Port ustawiamy ten sam, na którym działa nasz serwer (20000). 8. Klikamy przycisk Połącz. Napisany przez nas klient powinien łączyć się z aplikacją serwerem. Jeżeli coś nie działa, przypominam o odpowiednim ustawieniu zapory sieciowej. Spróbujmy jeszcze nieco inaczej. Nasz serwer oczekuje na połączenie od dowolnej aplikacji TCP, nie tylko od napisanego przez nas klienta. Użyjmy więc programu telnet: 1. Uruchamiamy ponownie nasz serwer. 2. Wybieramy adres IP oraz port. Niech będzie to ten sam adres i port, który wybraliśmy poprzednio (127.0.0.1:20000). Przyciskamy Start. Serwer oczekuje na połączenie. 3. Z menu Start systemu Windows wybieramy opcję Uruchom…. 4. W polu Otwórz wpisujemy cmd. W ten sposób otworzymy terminal systemowy. 5. W terminalu wpisujemy polecenie: telnet 127.0.0.1 20000. W ten sposób nawiązane zostanie połączenie z naszym serwerem. Jak widać, dowolna aplikacja używająca połączenia TCP może połączyć się z naszym serwerem. W celu ochrony przed niechcianymi połączeniami możemy zastosować filtrowanie adresów IP (patrz projekt 9.) bądź wprowadzić uwierzytelnianie. Uwierzytel- nianie może polegać na przesyłaniu hasła lub używaniu specjalnego protokołu. Więcej na ten temat znaleźć można w projektach 51 – 54 i 62 – 67. Projekt 9. Odczytanie adresu IP przyłączonego hosta Często zdarza się, że chcemy odczytać adres IP komputera, który łączy się z naszym serwerem TCP. Możemy to zrobić np. w celu weryfikacji klientów. 1. Otwieramy powtórnie projekt TCPSerwer. 2. Odnajdujemy metodę Click przycisku button1 i uzupełniamy ją o kod z listingu 5.5. 56 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Listing 5.5. Odczytywanie adresu IP i portu klienta private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { IPAddress adresIP = null; try { adresIP = IPAddress.Parse(textBox1.Text); } catch { MessageBox.Show( Błędny format adresu IP! , Błąd ); textBox1.Text = String.Empty; return; } int port = System.Convert.ToInt16(numericUpDown1. alue); try { serwer = new TcpListener(adresIP, port); serwer.Start(); klient = serwer.AcceptTcpClient(); IPEndPoint IP = (IPEndPoint)klient.Client.RemoteEndPoint; listBox1.Items.Add( [ +IP.ToString()+ ] :Nawiązano połączenie ); klient.Close(); serwer.Stop(); } catch (Exception ex) { listBox1.Items.Add( Inicjacja serwera nie powiodła się! ); MessageBox.Show(ex.ToString(), Błąd ); } } Klasa Socket reprezentuje punkt końcowy połączenia (ang. end point). W tym przy- padku jest to klient przyłączony do serwera. Dzięki niej możemy odczytać adres IP i numer portu, na jakim działa klient. Dane te odczytujemy za pomocą metody Remote- EndPoint, która zwraca obiekt klasy IPEndPoint. Klasa TCPClient używa klasy Socket do przesyłania danych przez sieć. Aby otrzymać obiekt Socket z klasy TCPClient, musimy posłużyć się klasą Client. Przesyłanie danych przez sieć opisane będzie w kolejnych przykładach. W tym i dwóch poprzednich projektach skupiliśmy się na samym połą- czeniu. Projekt 10. Połączenie UDP. Klient Ten projekt jest odpowiednikiem projektu numer 7, jednak zamiast protokołu TCP użyjemy protokołu UDP. Nie będziemy mieli więc gwarancji tego, że dane przesyłane przez nas będą odbierane przez serwer i odwrotnie. Aplikacja ta będzie miała za za- danie wysłanie krótkiej wiadomości do serwera. Serwer, który napiszemy w następnym projekcie, będzie tę wiadomość odbierał i wyświetlał. Rozdział 5. ¨ Aplikacje TCP i UDP 57 1. Tworzymy nowy projekt o nazwie UDPKlient. 2. Do formy dodajemy kontrolkę textBox1. W to pole będziemy wprowadzać adres DNS lub IP hosta, z którym chcemy nawiązać połączenie. 3. Na formę wrzucamy kontrolkę numericUpDown1. Za jej pomocą będziemy ustalać numer portu, poprzez który będziemy się łączyć. 4. Wartość Maximum kontrolki numericUpDown1 ustalamy na 65535. 5. Kolejną kontrolką dodaną do projektu będzie listBox1. 6. Do projektu dodajemy jeszcze przycisk button1. Wartość Text ustalamy na Wyślij. 7. Do formy dodajemy kontrolkę textBox2, w którą będziemy mogli wprowadzać tekst komunikatu wysyłanego do serwera. 8. Dodajemy dwie kontroli: label1 i label2. Ich własność Text ustalamy odpowiednio na Adres: i Port:. Będą one opisywały nam pole textBox1 oraz numericUpDown1. 9. Dodajemy przestrzeń nazw System.Net.Socket. 10. Dla kontrolki button1 tworzymy domyślną metodę zdarzeniową. Odpowiedni kod zawiera listing 5.6. Listing 5.6. Metoda zdarzeniowa Click kontrolki textBox1 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string host = textBox1.Text; int port = (int)numericUpDown1. alue; try { UdpClient klient = new UdpClient(host, port); Byte[] dane = Encoding.ASCII.GetBytes(textBox2.Text); klient.Send(dane, dane.Length); listBox1.Items.Add( Wysłanie wiadomoś i do hosta host å : port); klient.Close(); } catch(Exception ex) { listBox1.Items.Add( Błąd: Nie udało się wysła wiadomości! ); MessageBox.Show(ex.ToString(), Błąd ); } } Jak widać, kod tej aplikacji jest zbliżony do projektu TCPKlient (listing 5.1). Wyjąt- kiem jest korzystanie z obiektu klasy UDPClient zamiast TCPClient. Za jego pomocą wysyłana jest wiadomość. Konstruktor przyjmuje te same parametry co w przypadku połączenia TCP. Kod próbujący nawiązać połączenie umieszczamy w bloku ochron- nym try/catch, aby wyłączyć generowanie ewentualnych wyjątków. Korzystając z klasy 58 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Encoding, zamieniamy ciąg znaków z kontrolki textBox2 na ciąg bajtów, który na- stępnie będziemy mogli wysłać pod wskazany adres IP. Posłuży nam do tego metoda Send. Przyjmuje ona dwa argumenty: dane jako tablicę typu Byte oraz długość tej ta- blicy. Tak jak poprzednio, tutaj również dodano przestrzeń nazw System.Net.Socket. Proszę zauważyć, że próba wysłania wiadomości na dowolny port pod adres np. www.fizyka.umk.pl nie spowoduje zgłoszenia wyjątku. Dzieje się tak dlatego, że protokół UDP nie troszczy się o to, czy wysłany pakiet dotrze do celu i zostanie odczytany. Projekt 11. Połączenie UDP. Serwer Serwer UDP zasadniczo różni się implementacyjnie od serwera TCP. Po pierwsze, nie mamy odpowiednika klasy TcpListener1. Pozostaje nam użycie klasy UDPClient i związa- nie obiektu tej klasy z lokalnym portem. Jak wiadomo, połączenie UDP nie gwarantuje dostarczenia danych. Brak kontroli pakietów prowadzi z jednej strony do możliwości ich utraty w trakcie przesyłania, jednak z drugiej strony połączenie UDP generuje mniej ruchu w sieci. Jest więc szybsze. Nasz serwer będzie oczekiwał na dane wysłane od klienta. Po ich otrzymaniu zostaną one wyświetlone w kontrolce listBox1. 1. Tworzymy nową aplikację Windows Forms o nazwie UDPSerwer. 2. Interfejs tej aplikacji będzie zbliżony do projektu 7. (rysunek 5.2). Do projektu dodajemy kontrolkę numericUpDown1. Jej własność Maximum ustawiamy na 65535. Rysunek 5.2. Wygląd interfejsu aplikacji UDPSerwer 3. Do formy dodajemy kontrolkę listBox1. Będzie ona odpowiedzialna za wypisywanie odbieranych komunikatów. 4. Na formę wrzucamy jeszcze kontrolkę label1. Posłuży nam ona do opisu pola numericUpDown1. Własność Text ustawiamy na Port:. 5. Dodajemy jeszcze przycisk button1. Będzie on odpowiedzialny za start naszego serwera. 1 Jest to oczywiste następstwo stosowania protokołu UDP, gdzie nie ma mowy o nawiązywaniu połączenia (patrz rozdział 4.). Rozdział 5. ¨ Aplikacje TCP i UDP 59 6. Dodajemy przestrzeń nazw System.Net oraz System.Socket. 7. Dla domyślnej metody zdarzeniowej kontrolki button1 piszemy kod z listingu 5.7. Listing 5.7. Serwer oparty na protokole UDP private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int port = (int)numericUpDown1. alue; IPEndPoint zdalnyIP = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); try { UdpClient serwer = new UdpClient(port); Byte[] odczyt = serwer.teceive(ref zdalnyIP); string dane = Encoding.ASCII.GetString(odczyt); listBox1.Items.Add(dane); serwer.Close(); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, Błąd ); } } Przykład ten pokazuje, w jaki sposób możemy odebrać wysłaną przez klienta wiadomość. Obiekt klasy IPEndPoint reprezentuje nam hosta wysyłającego do nas wiadomość. W na- szym przypadku dopuszczamy połączenia od dowolnego komputera w sieci. W bloku ochronnym tworzona jest referencja do klasy UdpClient użytej tutaj jako serwer. Przy- gotowujemy następnie zmienną odczyt, będącą tablicą typu Byte, i do niej zapisujemy wysłaną przez klienta zdalnego wiadomość. Używamy w tym celu metody Receive, która jako argument przyjmuje referencję klasy IPEndPoint reprezentującą zdalnego hosta. Wiadomość ta jest dalej zamieniana na obiekt typu string i wyświetlana. Do zamiany ciągu bajtów na znaki Unicode używamy wygodnej klasy Encoding. Działa- my przy tym odwrotnie niż w przypadku poprzedniego projektu. Po odebraniu wia- domości zamykamy nasz serwer metodą Close. Z racji swoich ograniczeń protokół UDP zwykle nie jest używany dla architektury klient-serwer (żądanie-odpowiedź). Powyższe przykłady mają jedynie pokazać róż- nice w implementacji protokołu TCP i UDP. Projekt 12. Prosty skaner otwartych portów Zmodyfikujemy teraz nieco naszą aplikację klienta TCP, tak aby działała jako prosty skaner otwartych portów. Będziemy próbować nawiązać połączenie ze wskazanym komputerem na wszystkich portach z pewnej listy. Podstawową niedogodnością jest czas oczekiwania na zakończenie operacji skanowania wszystkich portów. Czas ten wydłuża się, jeżeli skanowany komputer ma większość portów zamkniętych. 60 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów 1. Tworzymy nową aplikację Windows Forms o nazwie SkanerPortow. 2. Na formę wrzucamy kontrolkę textBox1. Użytkownik będzie mógł do niej wprowadzić nazwę komputera, który będzie chciał skanować. 3. Do projektu dodajemy kontrolkę listBiox1. Będzie ona przechowywać komunikaty dotyczące działania naszej aplikacji. 4. Dodajemy również przycisk button1, który będzie uruchamiał skanowanie portów dla wskazanego komputera. 5. Dla metody zdarzeniowej Click kontrolki button1 piszemy kod z listingu 5.8. Listing 5.8. Skanowanie portów za pomocą klasy TcpClient private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { short[] ListaPortow = { 20, 21, 22, 23, 25, 53, 70, 0, 10 , 110, 11 , å143, 161, 162, 443, 33 }; string host = textBox1.Text; listBox1.Items.Add( Skanowanie portów dla host); listBox1.Items.Add( To może potrwa chwilę ... ); foreach (short port in ListaPortow) { this.tefresh(); try { TcpClient klient = new TcpClient(host, port); listBox1.Items.Add( Port: port.ToString() jest otwarty ); } catch { listBox1.Items.Add( Port: port.ToString() jest zamknięty ); } } } Na początku naszej metody tworzymy tablicę zawierającą listę kilkunastu portów. Jak widać, są to ogólnie znane porty, na których działają podstawowe usługi (por. roz- dział 4.). W pętli foreach staramy się nawiązać połączenie na kolejnym porcie z listy. Jeżeli operacja się powiedzie, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat z nume- rem portu. W przeciwnym wypadku podniesiony zostanie wyjątek. Ponieważ próbę połączenia umieściliśmy w bloku ochronnym try/catch, to mamy możliwość wyge- nerowania odpowiedniego komunikatu. Jak widać, sam kod jest stosunkowo prosty. Jego wspomnianą wcześniej wadą jest szybkość działania. Jako proste zadanie Czy- telnik może zmodyfikować kod tak, aby oprócz numeru portu, wyświetlana była rów- nież usługa standardowo do niego przypisana. Pętla foreach użyta w tym projekcje szczególnie nadaje się do iteracji po obiektach z pewnej kolekcji. W tym przypadku iteracja wykonywana jest na elementach z tablicy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: