Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 006726 20585655 na godz. na dobę w sumie
C#. Wzorce projektowe - książka
C#. Wzorce projektowe - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-936-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> wzorce projektowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wzorce projektowe są modelami gotowych rozwiązań problemów programistycznych, przed jakimi często stają twórcy oprogramowania. Dzięki nim nie musimy ponownie 'wymyślać koła'. Dysponując wzorcami projektowymi, jesteśmy w stanie szybciej i efektywniej zbudować aplikację, ponieważ koncentrujemy się na samej implementacji algorytmu, a nie na jego opracowaniu. Najczęściej stosowane, klasyczne już, 23 wzorce projektowe opracowane przez twórców notacji UML implementowano już w wielu językach programowania. Jak sprawdzą się w połączeniu z jedną z najnowszych technologii, jaką jest .NET?

'C#. Wzorce projektowe' to kompletny przewodnik po wzorcach projektowych w C# i środowisku .NET. Przedstawia sposoby wykorzystania obiektowych cech języka C# i tworzenia eleganckiego kodu poprzez zastosowanie wzorców projektowych oraz korzystanie z ogromnych możliwości oferowanych przez biblioteki klas FCL dla środowiska Microsoft .NET. Wszystkie przedstawione w książce wzorce projektowe zostały zilustrowane przykładami kodu oraz diagramami UML, co ułatwia ich zrozumienie oraz zastosowanie w praktyce.

Poznaj zastosowanie wzorców projektowych
i wykorzystaj je w swojej pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl C#. Wzorce projektowe Autor: Steven John Metsker T³umaczenie: Zbigniew Banach, Krzysztof Trawiñski ISBN: 83-7361-936-4 Tytu³ orygina³u: Design Patterns in C# Format: B5, stron: 416 Wzorce projektowe s¹ modelami gotowych rozwi¹zañ problemów programistycznych, przed jakimi czêsto staj¹ twórcy oprogramowania. Dziêki nim nie musimy ponownie „wymyœlaæ ko³a”. Dysponuj¹c wzorcami projektowymi, jesteœmy w stanie szybciej i efektywniej zbudowaæ aplikacjê, poniewa¿ koncentrujemy siê na samej implementacji algorytmu, a nie na jego opracowaniu. Najczêœciej stosowane, klasyczne ju¿, 23 wzorce projektowe opracowane przez twórców notacji UML implementowano ju¿ w wielu jêzykach programowania. Jak sprawdz¹ siê w po³¹czeniu z jedn¹ z najnowszych technologii, jak¹ jest .NET? „C#. Wzorce projektowe” to kompletny przewodnik po wzorcach projektowych w C# i œrodowisku .NET. Przedstawia sposoby wykorzystania obiektowych cech jêzyka C# i tworzenia eleganckiego kodu poprzez zastosowanie wzorców projektowych oraz korzystanie z ogromnych mo¿liwoœci oferowanych przez biblioteki klas FCL dla œrodowiska Microsoft .NET. Wszystkie przedstawione w ksi¹¿ce wzorce projektowe zosta³y zilustrowane przyk³adami kodu oraz diagramami UML, co u³atwia ich zrozumienie oraz zastosowanie w praktyce. (cid:129) Podstawowe wiadomoœci o wzorcach projektowych (cid:129) Interfejsy i klasy abstrakcyjne (cid:129) Wzorce interfejsów (cid:129) Wzorce odpowiedzialnoœci (cid:129) Wzorce konstrukcyjne (cid:129) Wprowadzenie do operacji (cid:129) Wzorce operacji (cid:129) Wzorce rozszerzeñ (cid:129) Wzorce rozszerzaj¹ce Poznaj zastosowanie wzorców projektowych i wykorzystaj je w swojej pracy Spis treści Wprowadzenie ................................................................................................13 1. Wstęp ..............................................................................................................15 Dlaczego wzorce? ..................................................................................................................................15 Dlaczego wzorce projektowe? ................................................................................................................16 Dlaczego C#? .........................................................................................................................................16 UML .......................................................................................................................................................17 Zadania ...................................................................................................................................................17 Układ książki ..........................................................................................................................................18 Witamy w firmie Oozinoz! .....................................................................................................................19 Podsumowanie .......................................................................................................................................19 I WZORCE INTERFEJSÓW ..................................................................................21 2. Wprowadzenie do interfejsów ........................................................................23 Interfejsy a klasy abstrakcyjne ...............................................................................................................23 Interfejsy a delegacje ..............................................................................................................................24 Interfejsy a właściwości .........................................................................................................................28 Szczegóły interfejsów ............................................................................................................................28 Podsumowanie .......................................................................................................................................29 Poza zwykłe interfejsy ...........................................................................................................................29 3. Adapter ...........................................................................................................31 Adaptacja kodu do potrzeb interfejsu .....................................................................................................31 Adaptery klas i obiektów ........................................................................................................................34 6 SPIS TREŚCI Adaptacja danych w .NET ......................................................................................................................37 Podsumowanie .......................................................................................................................................41 4. Facade (Fasada) ..............................................................................................43 Zwykła fasada ........................................................................................................................................43 Refaktoryzacja do postaci fasady ...........................................................................................................45 Fasady, klasy narzędziowe i demonstracje .............................................................................................54 Podsumowanie .......................................................................................................................................55 5. Composite (Kompozyt) ..................................................................................57 Zwykły kompozyt ..................................................................................................................................57 Rekurencja w kompozytach ...................................................................................................................58 Kompozyty, drzewa i cykle ....................................................................................................................59 Kompozyty z cyklami ............................................................................................................................64 Konsekwencje cykli ...............................................................................................................................67 Podsumowanie .......................................................................................................................................67 6. Bridge (Pomost) .............................................................................................69 Zwykła abstrakcja ..................................................................................................................................69 Od abstrakcji do pomostu .......................................................................................................................71 Sterowniki jako pomosty ........................................................................................................................73 Sterowniki baz danych ...........................................................................................................................73 Podsumowanie .......................................................................................................................................74 II WZORCE ODPOWIEDZIALNOŚCI ..................................................................75 7. Pojęcie odpowiedzialności .............................................................................77 Zwykła odpowiedzialność ......................................................................................................................77 Kontrola odpowiedzialności poprzez kontrolę dostępu ..........................................................................79 Podsumowanie .......................................................................................................................................81 Poza zwykłą odpowiedzialność ..............................................................................................................82 8. Singleton .........................................................................................................83 Zasada działania wzorca Singleton ........................................................................................................83 Singletony a wątki ..................................................................................................................................84 Rozpoznawanie singletonów ..................................................................................................................86 Podsumowanie .......................................................................................................................................86 SPIS TREŚCI 7 9. Observer (Obserwator) ...................................................................................87 Obsługa wzorca Observer w C# .............................................................................................................87 Sposób działania delegacji .....................................................................................................................88 GUI — klasyczny przykład obserwacji ..................................................................................................91 Model-View-Controller ..........................................................................................................................97 Warstwy .................................................................................................................................................99 Podsumowanie .....................................................................................................................................103 10. Mediator .......................................................................................................105 Klasyczny przykład: mediacja w GUI ..................................................................................................105 Mediatorzy integralności relacji ...........................................................................................................109 Podsumowanie .....................................................................................................................................115 11. Proxy (Pośrednik) .........................................................................................117 Prosty pośrednik ...................................................................................................................................117 Pośrednik danych .................................................................................................................................121 Zdalny pośrednik ..................................................................................................................................126 Podsumowanie .....................................................................................................................................130 12. Chain of Responsibility (Łańcuch odpowiedzialności) ...............................131 Zwykły łańcuch odpowiedzialności .....................................................................................................131 Wprowadzanie łańcucha odpowiedzialności ........................................................................................132 Zaczepianie łańcucha ...........................................................................................................................135 Łańcuch odpowiedzialności bez kompozytów .....................................................................................137 Podsumowanie .....................................................................................................................................137 13. Flyweight (Waga piórkowa) .........................................................................139 Niezmienność .......................................................................................................................................139 Wydzielenie niezmiennej części obiektu ..............................................................................................140 Współużytkowanie obiektów ...............................................................................................................141 Podsumowanie .....................................................................................................................................145 8 SPIS TREŚCI III WZORCE KONSTRUKCYJNE ........................................................................147 14. Pojęcie konstrukcji .......................................................................................149 Kilka zadań konstrukcyjnych ...............................................................................................................149 Podsumowanie .....................................................................................................................................152 Poza zwykłą konstrukcję ......................................................................................................................152 15. Builder (Budowniczy) ..................................................................................153 Zwykły budowniczy .............................................................................................................................153 Budowanie z ograniczeniami ...............................................................................................................155 Pobłażliwy budowniczy .......................................................................................................................157 Podsumowanie .....................................................................................................................................158 16. Factory Method (Metoda fabrykująca) ........................................................159 Klasyczny przykład: enumeratory ........................................................................................................159 Rozpoznawanie wzorca Factory Method .............................................................................................161 Kontrola wyboru klasy .........................................................................................................................161 Metody fabryczne w hierarchiach równoległych ..................................................................................163 Podsumowanie .....................................................................................................................................164 17. Abstract Factory (Fabryka abstrakcji) ..........................................................167 Klasyczny przykład: zestawy GUI .......................................................................................................167 Fabryki abstrakcji a metody fabrykujące ..............................................................................................172 Przestrzenie nazw a fabryki abstrakcji .................................................................................................175 Podsumowanie .....................................................................................................................................175 18. Prototype (Prototyp) .....................................................................................177 Prototypy jako fabryki ..........................................................................................................................177 Klonowanie prototypów .......................................................................................................................178 Podsumowanie .....................................................................................................................................181 19. Memento .......................................................................................................183 Klasyczny przykład: cofnięcie ostatniej czynności ..............................................................................183 Trwałe memento ...................................................................................................................................190 SPIS TREŚCI 9 Memento wielosesyjne .........................................................................................................................191 Podsumowanie .....................................................................................................................................193 IV WZORCE OPERACJI ........................................................................................195 20. Operacje — wprowadzenie ..........................................................................197 Operacje a metody ................................................................................................................................197 Sygnatury .............................................................................................................................................198 Delegacje ..............................................................................................................................................199 Wyjątki .................................................................................................................................................200 Algorytmy a polimorfizm .....................................................................................................................201 Podsumowanie .....................................................................................................................................202 Poza operacje niestandardowe ..............................................................................................................203 21. Template Method (Metoda szablonu) ..........................................................205 Klasyczny przykład: sortowanie ...........................................................................................................205 Uzupełnianie algorytmu .......................................................................................................................208 Punkty zaczepienia w Template Method ..............................................................................................210 Refaktoryzacja do wzorca Template Method .......................................................................................211 Podsumowanie .....................................................................................................................................213 22. State (Stan) ...................................................................................................215 Modelowanie stanów ............................................................................................................................215 Refaktoryzacja do wzorca State ...........................................................................................................218 Stałe obiekty stanu ...............................................................................................................................222 Podsumowanie .....................................................................................................................................224 23. Strategy (Strategia) .......................................................................................225 Modelowanie strategii ..........................................................................................................................225 Refaktoryzacja do wzorca Strategy ......................................................................................................227 Porównanie wzorców Strategy i State ..................................................................................................232 Porównanie wzorców Strategy i Template Method ..............................................................................232 Podsumowanie .....................................................................................................................................232 24. Command (Polecenie) ..................................................................................235 Klasyczny przykład: polecenia menu ...................................................................................................235 Zastosowanie wzorca Command w usługach .......................................................................................236 10 SPIS TREŚCI Punkty zaczepienia w Command ..........................................................................................................239 Command a inne wzorce ......................................................................................................................241 Podsumowanie .....................................................................................................................................242 25. Interpreter (Interpreter) .................................................................................243 Przykład interpretera ............................................................................................................................243 Interpretery, języki i parsery ................................................................................................................254 Podsumowanie .....................................................................................................................................255 V WZORCE ROZSZERZEŃ .................................................................................257 26. Wprowadzenie do rozszerzeń .......................................................................259 Zasady projektowania obiektowego .....................................................................................................259 Zasada podstawienia Barbary Liskov ...................................................................................................259 Prawo Demeter .....................................................................................................................................261 Usuwanie z kodu „przykrych zapachów” .............................................................................................262 Poza rozszerzenia niestandardowe .......................................................................................................263 Podsumowanie .....................................................................................................................................264 27. Decorator (Dekorator) ..................................................................................265 Klasyczny przykład: strumienie ...........................................................................................................265 Opakowania funkcji .............................................................................................................................273 Wykorzystanie dekoratora w graficznym interfejsie użytkownika .......................................................279 Decorator a inne wzorce .......................................................................................................................279 Podsumowanie .....................................................................................................................................279 28. Iterator (Iterator) ...........................................................................................281 Zwykła iteracja .....................................................................................................................................281 Iteracja z bezpiecznymi wątkami .........................................................................................................281 Iteracja kompozytu ...............................................................................................................................286 Podsumowanie .....................................................................................................................................296 29. Visitor (Wizytator) .......................................................................................297 Mechanizm działania wzorca ...............................................................................................................297 Standardowy wizytator .........................................................................................................................299 Cykle wizytatora ..................................................................................................................................304 SPIS TREŚCI 11 Kontrowersje związane z wizytatorem .................................................................................................308 Podsumowanie .....................................................................................................................................309 DODATKI ..........................................................................................................311 A Dalsze kierunki .............................................................................................313 Wykorzystanie wiedzy zawartej w książce ..........................................................................................313 Zrozumienie klasyki .............................................................................................................................313 Wplatanie wzorców we własny kod .....................................................................................................314 Ciągła nauka .........................................................................................................................................315 B Rozwiązania .................................................................................................317 C Źródła Oozinoz .............................................................................................383 Pobranie i wykorzystanie źródeł ..........................................................................................................383 Wykonywanie kodu Oozinoz ...............................................................................................................383 Pomoc w lokalizacji plików .................................................................................................................384 Testowanie kodu za pomocą NUnit .....................................................................................................385 Samodzielne szukanie plików ..............................................................................................................385 Podsumowanie .....................................................................................................................................386 D Rzut oka na UML .........................................................................................387 Klasy ....................................................................................................................................................387 Relacje pomiędzy klasami ....................................................................................................................389 Interfejsy ..............................................................................................................................................390 Delegacje i zdarzenia ...........................................................................................................................391 Obiekty .................................................................................................................................................392 Stany ....................................................................................................................................................393 E Słowniczek ...................................................................................................395 Bibliografia ...................................................................................................403 Skorowidz .....................................................................................................405 2 Wprowadzenie do interfejsów Ujmując rzecz najbardziej abstrakcyjnie, interfejs klasy to zbiór metod i pól, jakie ta klasa udostępnia obiektom innych klas. Tak udostępniony interfejs najczęściej wiąże się ze zobowiązaniem, że dostępne metody wykonywać będą operacje sugerowane przez ich nazwy i określone przez komentarze w kodzie czy inną dokumentację klasy. Implementację klasy stanowi kod składający się na jej metody. W języku C# pojęcie interfejsu zostało wyniesione do rangi samodzielnej konstrukcji. Interfejs obiektu (czyli zestaw wykonywanych operacji) jest jawnie oddzielony od implementacji (czyli kon- kretnego sposobu wykonania deklarowanej operacji). Interfejsy w C# pozwalają kilku klasom ofe- rować te same operacje i dopuszczają możliwość implementowania przez klasę więcej niż jednego interfejsu. Kilka wzorców projektowych korzysta z wbudowanych możliwości C# — można na przykład zastosować wzorzec Adapter, używając interfejsu w celu zaadaptowania interfejsu klasy do potrzeb klienta. Zanim jednak przejdziemy do omówienia bardziej zaawansowanych możliwości, wypada po- krótce przyjrzeć się zasadom działania podstawowych mechanizmów języka C# — w przypadku tej części będą nas interesować przede wszystkim interfejsy. Interfejsy a klasy abstrakcyjne W oryginalnym wydaniu książki Design Patterns [Gamma et al. 1990] często pojawiają się wzmianki o klasach abstrakcyjnych, ale nie ma ani słowa o interfejsach. Wynika to z faktu, że wykorzystane do ilustracji wzorców języki C++ i Smalltalk po prostu nie mają takiej konstrukcji jak interfejs. Nie ma to jednak większego wpływu na użyteczność książki dla programistów C#, gdyż interfejsy C# są bardzo podobne do klas abstrakcyjnych. Zadanie 2.1 Wypisz trzy różnice między klasami abstrakcyjnymi a interfejsami w C#. Rozwiązanie na stronie 317. 24 2. WPROWADZENIE DO INTERFEJSÓW Gdyby trzeba było obyć się bez interfejsów, można by radzić sobie, korzystając z klas abstrak- cyjnych (co jest czynione w języku C++). Interfejsy odgrywają jednak kluczową rolę w tworzeniu aplikacji wielopoziomowych i z pewnością zasługują na status odrębnej konstrukcji językowej. Po- dobnie możliwe jest radzenie sobie bez delegacji i zastępowanie ich interfejsami (co ma miejsce w języku Java), ale delegacje pozwalają ujednolicić pospolite zadanie, jakim jest zarejestrowanie metody do wywołania zwrotnego, i tym samym stanowią użyteczny dodatek do języka C#. Interfejsy a delegacje Delegacje są podobne do interfejsów, gdyż określają oczekiwania względem danego obiektu. Zasady działania delegacji bywają z początku nieco mylące, gdyż już samo pojęcie delegacji może się odno- sić do różnych rzeczy. Przed przystąpieniem do porównania interfejsów z delegacjami przyjrzyjmy się samym delegacjom w języku C#. Nowy typ delegowany jest w języku C# oznaczany słowem kluczowym delegate. Wskazuje on rodzaje metod, które mogą posłużyć do utworzenia jego instancji, ale nie określa nazwy żadnej konkretnej metody, lecz jedynie typy argumentów i typ wartości zwracanej przez metodę. Weźmy na przykład taką deklarację: public delegate object BorrowReader(IDataReader reader); Tworzy ona nowy typ delegowany o nazwie BorrowReader i określa, że jego instancję można utworzyć za pomocą dowolnej metody przyjmującej parametr typu IDataReader i zwracającej w wy- niku obiekt typu object. Załóżmy, że mamy pewną klasę zawierającą następującą metodę: private static object GetNames(IDataReader reader) { // ... } Metoda GetNames() posiada wymagany przez delegację BorrowReader typ parametru i typ zwra- cany, więc można ją wykorzystać do utworzenia instancji tej delegacji: BorrowReader b = new BorrowReader(GetNames); Zmienna b przechowuje teraz instancję typu delegowanego BorrowReader. Instancję tę może wywołać dowolny kod mający do niej dostęp — spowoduje to wywołanie przez delegację zawartej w niej metody. Najważniejszą cechą utworzonego w ten sposób obiektu b jest to, że inna metoda może w dowolnym momencie skorzystać z obiektu i metody w nim zawartej. Można sobie na przy- kład wyobrazić klasę usług danych, która pobierze obiekt odczytujący informacje z bazy danych, wy- korzysta go do utworzenia instancji delegacji BorrowReader, a następnie zwolni zasób tego obiektu. Takie właśnie usługi udostępnia przestrzeń nazw DataLayer z zestawu Oozinoz. W kodzie Oozinoz delegacja BorrowReader wchodzi w skład przestrzeni nazw DataLayer: namespace DataLayer { // ... INTERFEJSY A DELEGACJE 25 public delegate object BorrowReader(IDataReader reader); // ... } Przeznaczeniem tej delegacji jest rozdzielenie odpowiedzialności między klasy wykorzystu- jące obiekty typu IDataReader (interfejs IDataReader należy do przestrzeni nazw System.Data śro- dowiska .NET). W przestrzeni nazw DataLayer znajduje się klasa DataServices, udostępniająca metodę Lend- Reader() wypożyczającą obiekt odczytujący obiektowi żądającemu. Kod tej metody wygląda na- stępująco: public static object LendReader( string sql, BorrowReader borrower) { using (OleDbConnection conn = CreateConnection()) { conn.Open(); OleDbCommand c = new OleDbCommand(sql, conn); OleDbDataReader r = c.ExecuteReader(); return borrower(r); } } W powyższym kodzie wykorzystane jest połączenie z bazą danych, zwracane przez metodę CreateConnection(). Kod tej metody wygląda tak: public static OleDbConnection CreateConnection() { String dbName = FileFinder.GetFileName( db , oozinoz.mdb ); OleDbConnection c = new OleDbConnection(); c.ConnectionString = Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; + Data Source= dbName; return c; } Metoda CreateConnection() korzysta z pomocniczej klasy FileFinder z przestrzeni nazw Oozinoz Utilities, ułatwiającej dostęp do bazy danych MS Access znajdującej się w sąsiednim katalogu db. Działanie metody sprowadza się do utworzenia połączenia z bazą, skonfigurowania go za pomocą nazwy pliku bazy i zwrócenia obiektu połączenia. Korzystając z tak pobranego połączenia, metoda LendReader()tworzy, wypożycza i zamyka obiekt odczytujący informacje z bazy danych. Metoda LendReader() przyjmuje dwa parametry: polecenie select oraz instancję delegacji BorrowReader. Działanie metody polega na utworzeniu połączenia z bazą, utworzeniu na jego pod- stawie obiektu odczytującego oraz utworzeniu instancji delegacji o nazwie borrower. Delegacja ta zawiera pewną metodę — może to być dowolna metoda pobierająca argument typu IDataReader i zwracająca obiekt. W chwili utworzenia przez metodę LendReader() delegacji borrower delegacja ta wywołuje zawartą w niej metodę i przekazuje obiekt odczytujący, z którego wywołana metoda może dowolnie korzystać. Po zakończeniu działania wywołanej metody sterowanie powraca do metody LendReader(). 26 2. WPROWADZENIE DO INTERFEJSÓW Warto zwrócić uwagę, że wywołanie delegacji jest w metodzie LendReader() umieszczone w ramach klauzuli using, która po zakończeniu pracy (lub w razie zgłoszenia wyjątku) automatycz- nie wywoła dla obiektu połączenia metodę „sprzątającą” Dispose(). Z kolei połączenie „posprzą- ta” po kodzie obiektu odczytującego tworzonego w ramach polecenia using. Metoda LendReader() została zaprojektowana w taki sposób, że kod tworzący i zwalniający obiekt odczytujący dane z bazy może się znajdować zarówno przed kodem korzystającym z tego obiektu, jak i po nim. Oto kod przykładowej klasy ShowBorrowing, ilustrującej sposób pożyczania obiektu odczytu- jącego informacje z bazy danych: using System; using System.Data; using DataLayer; public class ShowBorrowing { public static void Main() { string sel = SELECT * FROM ROCKET ; DataServices.LendReader( sel, new BorrowReader(GetNames)); } private static object GetNames(IDataReader reader) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine(reader[ Name ]); } return null; } } Uruchomienie tej klasy spowoduje wypisanie na ekranie nazw wszystkich rakiet w bazie danych Oozinoz: Shooter Orbit Biggie ... Dodatek C zawiera informacje na temat sposobu pobrania i uruchomienia przykładów Oozinoz. Klasa ShowBorrowing zawiera metodę GetNames() o takich samych parametrach i typie wartości zwracanej, jak delegacja BorrowReader. Pozwala to metodzie Main() utworzyć instancję tej delegacji i przekazać ją jako jeden z parametrów metody LendReader(). Metoda GetNames() zwraca wartość null, choć tego rodzaju metoda pożyczająca częściej zwraca wyniki wykorzystania pożyczonego obiektu odczytującego. Skorzystanie z delegacji pozwala wywołać metodę GetNames() w odpowiednim momencie, czyli po utworzeniu obiektu odczytującego, ale przed jego usunięciem. Ten sam efekt można osiągnąć za pomocą interfejsu definiującego wywołanie zwrotne metody. Załóżmy, że mamy nową metodę o nazwie LendReader2(), która przyjmuje interfejs, a nie delegację: INTERFEJSY A DELEGACJE 27 public static object LendReader2( string sel, IBorrower borrower) { using (OleDbConnection conn = DataServices.CreateConnection()) { conn.Open(); OleDbCommand c = new OleDbCommand(sel, conn); OleDbDataReader r = c.ExecuteReader(); return borrower.BorrowReader(r); } } Zadanie 2.2 Implementacja interfejsu IBorrower musi obsługiwać metodę wywoływaną przez LendRe- ader2() między utworzeniem a usunięciem obiektu odczytującego. Napisz kod implementa- cji IBorrower.cs. Rozwiązanie na stronie 317. Jeśli celem użycia delegacji jest jedynie zwrotne wywołanie pewnej metody, to równoważne rozwiązanie bazujące na interfejsach może być równie efektywne. Zalety delegacji widać najlepiej w sytuacjach, w których konieczne jest przechowywanie i wywoływanie kilku różnych metod. Ty- powym zastosowaniem jest wykorzystanie przez obiekt delegacji w celu zarejestrowania zaintere- sowania wielu klientów pewnym zdarzeniem (na przykład kliknięciem przycisku myszy). Cytując z podrozdziału 17.5 książki C# Language Specification [Wiltamuth]: „Zdarzenie jest składową umoż- liwiającą obiektowi lub klasie udostępnianie powiadomień”. Zadanie 2.3 W języku C# interfejs może zawierać metody, właściwości i indeksery. Może też zawierać zdarzenia, ale delegacji już nie. Dlaczego? Rozwiązanie na stronie 317. Zrozumienie delegacji w C# nie jest proste, zwłaszcza że znaczenie tego pojęcia często jest niejako przeciążane — terminu delegacja można równie dobrze użyć w znaczeniu deklaracji dele- gacji, wynikowego typu delegowanego lub instancji tego typu. Często też mówimy o wywoływaniu delegacji, chociaż w rzeczywistości obiekty mogą wywoływać jedynie instancje delegacji, a nie same typy delegowane. Jeśli gubisz się nieco w tych niuansach terminologicznych, możesz się pocie- szyć, że nie jesteś odosobniony w swym zakłopotaniu. Zrozumienie sposobu działania delegacji w C# jest jednak niezwykle przydatne, gdyż stanowią one kluczowy element funkcjonowania typo- wych aplikacji oraz współpracy klas. 28 2. WPROWADZENIE DO INTERFEJSÓW Interfejsy a właściwości Interfejsy C# mogą wymagać od typów implementujących dostarczenia indekserów lub właściwości. Potrzeba dostarczenia indeksera może wystąpić przy definiowaniu nowego typu kolekcji, natomiast znacznie częściej występuje konieczność określenia właściwości. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których typ implementujący musi posiadać określone metody do pobierania i (lub) ustawiania wartości atrybutu. Poniższy interfejs nie korzysta z właściwości C#, ale mimo to wymaga od typów go imple- mentujących zapewnienia dostępu do atrybutów obiektu — w tym przypadku jest to obiekt repre- zentujący reklamę: public interface IAdvertisement { int GetID(); string GetAdCopy(); void SetAdCopy(string text); } Interfejs ten wchodzi w skład biblioteki klas Oozinoz o nazwie ShowProperties. Ogólnie można powiedzieć, że interfejs wymaga od typów implementujących dostarczenia dwóch właściwo- ści, jednak ściśle rzecz biorąc, nie są to prawdziwe właściwości C#. Korzystanie z wbudowanych właściwości C# ma dwie podstawowe zalety: bardziej elegancką składnię i (co ważniejsze) do- stępność właściwości interfejsu również dla nowych, nieznanych klientów za pośrednictwem re- fleksji. Na przykład obiekt klasy DataGrid będzie mógł wyświetlać właściwości obiektów kolekcji ArrayList pod warunkiem, że są one zdefiniowane jako prawdziwe właściwości C#. Zadanie 2.4 Przepisz kod interfejsu IAdvertisement tak, by atrybuty ID i AdCopy były dla typów imple- mentujących właściwościami C#. Rozwiązanie na stronie 319. Obecność właściwości w interfejsach jest pewnym niuansem składniowym, ale ma wpływ na działanie typów implementujących. Jak to często bywa z językami programowania, znajomość szcze- gółów działania interfejsów C# jest równie istotna co zrozumienie ogólnych zasad ich stosowania. Szczegóły interfejsów Kluczową zaletą interfejsów w C# jest to, że ograniczają one zakres kontaktów między obiektami. W rzeczywistości ograniczenie to jest jednak wyzwoleniem — zawartość klasy implementującej inter- fejs może zostać całkowicie zmieniona, a kod klientów tej klasy pozostanie bez zmian. Sama idea interfejsów jest prosta, ale w praktyce często pojawiają się problemy powodujące nerwowe wer- towanie książek. PODSUMOWANIE 29 Jeśli nie lubisz quizów, możesz od razu przejść do podsumowania. Jeśli jednak chcesz spraw- dzić swoją znajomość szczegółów korzystania z interfejsów w C#, zapraszam do zmierzenia się z kolejnym zadaniem. Zadanie 2.5 Poniższe zdania pochodzą ze specyfikacji języka C# [Wiltamuth]. W dwóch z nich zostały wpro- wadzone niewielkie zmiany, przez co stały się one błędne. Które stwierdzenia są fałszywe? (1) Interfejs definiuje kontrakt. (2) Interfejsy mogą zawierać metody, właściwości, delegacje i indeksery. (3) Deklaracja interfejsu musi deklarować jedną lub kilka składowych. (4) Wszystkie składowe interfejsu mają domyślnie dostęp publiczny. (5) Dołączenie specyfikatora do deklaracji składowej interfejsu powoduje błąd kompilacji. (6) Podobnie jak klasy nieabstrakcyjne, klasa abstrakcyjna musi dostarczyć implementacje dla wszystkich składowych interfejsów wymienionych w liście klas bazowych tej klasy. Rozwiązanie na stronie 319. Podsumowanie Potęga interfejsów polega na tym, że pozwalają one oddzielić zachowanie wymagane od opcjonal- nego w kontaktach między klasami. Interfejsy są podobne do klas czysto abstrakcyjnych, gdyż defi- niują wymagania, nie implementując ich. Są również podobne do delegacji, choć te ostatnie okre- ślają jedynie typy parametrów i typ wartości zwracanej dla pojedynczej metody. Delegacje są typami, interfejs nie może więc zawierać delegacji składowych. W interfejsach mogą się natomiast pojawiać zmienne typu delegowanego, deklarowane ze słowem kluczowym event. Poza metodami i zdarzeniami interfejsy mogą też zawierać indeksery i właściwości. Składnia takich składowych jest bardzo ciekawa, a korzystanie z nich znacznie ułatwia klientowi określenie zachowania klas implementujących interfejs za pośrednictwem refleksji. Biegłe opanowanie zarówno ogólnych zasad, jak i szczegółów stosowania interfejsów C# jest ze wszech miar opłacalne, gdyż interfejsy stanowią podstawę wielu doskonałych projektów i kilku wzorców projektowych. Poza zwykłe interfejsy Odpowiednie stosowanie interfejsów C# może znacznie uprościć i usprawnić architekturę aplikacji, jednak niekiedy interfejs musi przybrać postać wykraczającą poza definicję i możliwości interfej- sów wbudowanych. Celem każdego wzorca projektowego jest rozwiązanie pewnego problemu w określonym kon- tekście. Wzorce interfejsów dotyczą kontekstów wymagających zdefiniowania lub przedefiniowania dostępu do klasy lub grupy klas. Jeśli na przykład mamy klasę wykonującą potrzebne nam operacje, ale o nazwach metod nieodpowiadających wymaganiom klienta, możemy zastosować wzorzec Adapter. 30 Jeśli chcesz: 2. WPROWADZENIE DO INTERFEJSÓW Zastosuj wzorzec: • Zaadaptować istniejący interfejs klasy do postaci oczekiwanej przez klienta • Stworzyć prosty interfejs dla zestawu klas • Zdefiniować interfejs uwzględniający zarówno pojedyncze obiekty, jak i grupy obiektów Composite • Oddzielić operacje abstrakcyjne od ich implementacji w celu wprowadzania w nich Adapter Facade niezależnych zmian Bridge
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C#. Wzorce projektowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: