Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 007573 18451465 na godz. na dobę w sumie
C++. Receptury - książka
C++. Receptury - książka
Autor: , , , Liczba stron: 560
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0374-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór rozwiązań dla programistów C++

C++ jest jednym z najpopularniejszych języków programowania. Jego implementacje dostępne są praktycznie dla wszystkich platform systemowych. Programiści posługujący się językiem C++ napisali setki tysięcy aplikacji. Codziennie jednak stają przed koniecznością rozwiązywania podobnych problemów, związanych na przykład z przetwarzaniem dat, manipulowaniem ciągami tekstowymi czy stosowaniem standardowych kontenerów. W takich sytuacjach na pewno zadają sobie pytanie -- czy warto ponownie wymyślać koło? Przecież gotowe rozwiązania znacznie przyspieszyłyby pracę.

Książka 'C++. Receptury' może pełnić funkcję skarbnicy porad dla programistów. Znajdziesz w niej rozwiązania problemów, z jakimi spotykasz się w codziennej pracy. Każda analiza uzupełniona jest przykładowym kodem źródłowym, który można wykorzystać we własnych projektach. Autorzy położyli szczególny nacisk na prostotę i przenośność kodu oraz wykorzystanie, tam gdzie to możliwe, biblioteki standardowej.

Przyspiesz pracę nad aplikacją,
stosując gotowe i sprawdzone rozwiązania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl C++. Receptury Autorzy: D. Ryan Stephens, Christopher Diggins, Jonathan Turkanis, Jeff Cogswell T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-246-0374-3 Tytu³ orygina³u: C++ Cookbook Format: B5, stron: 560 Zbiór rozwi¹zañ dla programistów C++ (cid:127) Operacje na klasach i obiektach (cid:129) Obs³uga b³êdów i wyj¹tków (cid:129) Przetwarzanie dokumentów XML C++ jest jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania. Jego implementacje dostêpne s¹ praktycznie dla wszystkich platform systemowych. Programiœci pos³uguj¹cy siê jêzykiem C++ napisali setki tysiêcy aplikacji. Codziennie jednak staj¹ przed koniecznoœci¹ rozwi¹zywania podobnych problemów, zwi¹zanych na przyk³ad z przetwarzaniem dat, manipulowaniem ci¹gami tekstowymi czy stosowaniem standardowych kontenerów. W takich sytuacjach na pewno zadaj¹ sobie pytanie — czy warto ponownie wymyœlaæ ko³o? Przecie¿ gotowe rozwi¹zania znacznie przyspieszy³yby pracê. Ksi¹¿ka „C++. Receptury” mo¿e pe³niæ funkcjê skarbnicy porad dla programistów. Znajdziesz w niej rozwi¹zania problemów, z jakimi spotykasz siê w codziennej pracy. Ka¿da analiza uzupe³niona jest przyk³adowym kodem Ÿród³owym, który mo¿na wykorzystaæ we w³asnych projektach. Autorzy po³o¿yli szczególny nacisk na prostotê i przenoœnoœæ kodu oraz wykorzystanie, tam gdzie to mo¿liwe, biblioteki standardowej. (cid:129) Kompilowanie aplikacji (cid:129) W³aœciwa organizacja kodu Ÿród³owego (cid:129) Operacje na liczbach, tekstach i datach (cid:129) Stosowanie kontenerów (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Przetwarzanie plików (cid:129) Strumienie (cid:129) Operacje matematyczne i statystyczne (cid:129) Wielow¹tkowoœæ i biblioteka Boost (cid:129) Praca z dokumentami XML Przyspiesz pracê nad aplikacj¹, stosuj¹c gotowe i sprawdzone rozwi¹zania Wstęp .............................................................................................................................. 9 1. Tworzenie aplikacji w języku C++ ................................................................................15 15 28 31 36 38 45 50 52 56 57 58 61 64 68 73 75 82 87 88 92 94 95 98 101 104 107 109 1.0. Wprowadzenie do systemów kompilacji 1.1. Pobieranie i instalowanie GCC 1.2. Kompilowanie programu „Hello, World!” w wierszu poleceń 1.3. Kompilowanie biblioteki statycznej w wierszu poleceń 1.4. Kompilowanie biblioteki dynamicznej w wierszu poleceń 1.5. Kompilowanie aplikacji wieloskładnikowej w wierszu poleceń 1.6. Instalowanie pakietu Boost.Build 1.7. Kompilowanie programu „Hello, World!” za pomocą Boost.Build 1.8. Kompilowanie biblioteki statycznej za pomocą Boost.Build 1.9. Kompilowanie biblioteki dynamicznej za pomocą Boost.Build 1.10. Kompilowanie aplikacji wieloskładnikowej za pomocą Boost.Build 1.11. Kompilowanie biblioteki statycznej w IDE 1.12. Kompilowanie biblioteki dynamicznej w IDE 1.13. Kompilowanie aplikacji wieloskładnikowej w IDE 1.14. Pobieranie i instalowanie GNU make 1.15. Kompilowanie programu „Hello, World!” za pomocą GNU make 1.16. Kompilowanie biblioteki statycznej za pomocą GNU make 1.17. Kompilowanie biblioteki dynamicznej za pomocą GNU make 1.18. Kompilowanie aplikacji wieloskładnikowej za pomocą GNU make 1.19. Definiowanie symboli (makrodefinicji) 1.20. Ustalanie opcji wiersza polecenia w IDE 1.21. Kompilacja próbna 1.22. Kompilacja ostateczna 1.23. Wybieranie wersji biblioteki wykonawczej 1.24. Wymuszanie zgodności ze standardem języka C++ 1.25. Automatyzacja konsolidacji pliku źródłowego z wybraną biblioteką 1.26. Korzystanie z szablonów eksportowanych 3 2. Organizacja kodu ......................................................................................................... 113 113 114 2.0. Wprowadzenie 2.1. Gwarantowanie jednokrotnego włączenia pliku nagłówkowego 2.2. Gwarantowanie obecności jednego egzemplarza zmiennej dla wielu plików źródłowych 116 2.3. Ograniczanie włączania nagłówków za pomocą deklaracji zapowiadających 117 2.4. Unikanie kolizji nazw za pomocą przestrzeni nazw 119 125 2.5. Włączanie pliku funkcji inline 3. Liczby ............................................................................................................................127 127 127 130 133 3.0. Wprowadzenie 3.1. Konwersja ciągu na typ liczbowy 3.2. Konwersja liczb na ciągi 3.3. Sprawdzanie, czy ciąg zawiera poprawną liczbę 3.4. Porównywanie wartości zmiennoprzecinkowych w zadanym zakresie dokładności 3.5. Przetwarzanie ciągu zawierającego liczbę w zapisie naukowym 3.6. Konwersja pomiędzy typami liczbowymi 3.7. Określanie granicznych wartości typów liczbowych 135 137 139 141 4. Ciągi i teksty ................................................................................................................ 145 145 146 147 152 155 157 158 160 163 165 168 169 171 173 175 177 179 181 184 186 189 4.0. Wprowadzenie 4.1. Dopełnianie ciągu 4.2. Przycinanie ciągu 4.3. Zapisywanie ciągów w sekwencji 4.4. Określanie długości ciągu 4.5. Odwracanie ciągu 4.6. Podział ciągu 4.7. Wyodrębnianie elementów leksykalnych 4.8. Scalanie sekwencji ciągów 4.9. Wyszukiwanie w ciągach 4.10. Szukanie n-tego wystąpienia podciągu 4.11. Usuwanie podciągu z ciągu 4.12. Zmiana wielkości liter w ciągu 4.13. Porównywanie ciągów bez uwzględniania wielkości liter 4.14. Wyszukiwanie w ciągu bez uwzględniania wielkości liter 4.15. Zamiana tabulacji na spacje w pliku tekstowym 4.16. Zawijanie wierszy w pliku tekstowym 4.17. Zliczanie znaków, słów i wierszy w pliku tekstowym 4.18. Zliczanie wystąpień poszczególnych słów w pliku tekstowym 4.19. Ustawianie marginesów w pliku tekstowym 4.20. Justowanie tekstu w pliku 4 | Spis treści 4.21. Eliminowanie nadmiarowych znaków odstępu w pliku tekstowym 4.22. Autokorekta tekstu przy zmianach bufora 4.23. Wczytywanie danych z pliku wartości rozdzielanych przecinkami 4.24. Podział ciągu na podstawie wyrażeń regularnych 191 192 195 197 5. Daty i godziny ............................................................................................................. 199 199 199 202 204 206 207 209 5.0. Wprowadzenie 5.1. Odczytywanie bieżącej daty i godziny 5.2. Formatowanie ciągów reprezentujących daty i godziny 5.3. Arytmetyka dat i godzin 5.4. Konwersja pomiędzy strefami czasowymi 5.5. Określanie numeru dnia w roku 5.6. Definiowanie typów wartości ograniczonych do zakresu 6. Gospodarowanie danymi — kontenery .................................................................... 213 213 214 218 222 224 225 230 235 240 243 6.0. Wprowadzenie 6.1. Kontenery zamiast tablic 6.2. Efektywne stosowanie wektorów 6.3. Kopiowanie wektora 6.4. Przechowywanie wskaźników w wektorze 6.5. Przechowywanie obiektów na liście 6.6. Kojarzenie danych z ciągami znaków 6.7. Kontenery haszowane 6.8. Sekwencje uporządkowane 6.9. Kontenery w kontenerach 7. Algorytmy ................................................................................................................... 247 247 248 254 257 259 262 266 268 270 273 275 278 7.0. Wprowadzenie 7.1. Przeglądanie zawartości kontenera 7.2. Usuwanie obiektów z kontenera 7.3. Tworzenie sekwencji pseudolosowych 7.4. Porównywanie zakresów 7.5. Scalanie danych 7.6. Sortowanie zakresu elementów 7.7. Partycjonowanie zakresu 7.8. Przetwarzanie sekwencji za pomocą operacji dla zbiorów 7.9. Przekształcanie elementów sekwencji 7.10. Własne algorytmy uogólnione 7.11. Wypisywanie elementów zakresu do strumienia Spis treści | 5 8. Klasy ............................................................................................................................283 283 284 287 289 291 293 295 297 298 301 303 307 312 314 8.0. Wprowadzenie 8.1. Inicjalizowanie składowych klas 8.2. Tworzenie obiektów w funkcjach (wzorzec Factory) 8.3. Konstruktory i destruktory w służbie zarządzania zasobami (RAII) 8.4. Automatyczne dodawanie nowych egzemplarzy klasy do kontenera 8.5. Jedna kopia składowej klasy 8.6. Określanie dynamicznego typu obiektu 8.7. Wykrywanie zależności pomiędzy klasami różnych obiektów 8.8. Nadawanie identyfikatorów egzemplarzom klas 8.9. Tworzenie klasy-jedynaka 8.10. Tworzenie interfejsu z abstrakcyjną klasą bazową 8.11. Pisanie szablonu klasy 8.12. Pisanie szablonu funkcji 8.13. Przeciążanie operatorów inkrementacji i dekrementacji 8.14. Przeciążanie operatorów arytmetycznych i operatorów przypisania pod kątem intuicyjności zachowania obiektów klasy 8.15. Wywoływanie funkcji wirtualnej klasy bazowej 317 323 9. Wyjątki i bezpieczeństwo .......................................................................................... 325 325 325 329 332 335 339 9.0. Wprowadzenie 9.1. Tworzenie klasy wyjątku 9.2. Uodpornianie konstruktora klasy 9.3. Uodpornianie listy inicjalizacyjnej konstruktora 9.4. Uodpornianie metod klasy 9.5. Bezpieczne kopiowanie obiektu 10. Strumienie i pliki .........................................................................................................345 345 346 350 353 356 359 361 363 366 368 370 372 374 10.0. Wprowadzenie 10.1. Wyrównywanie tekstu w kolumnach 10.2. Formatowanie wartości zmiennoprzecinkowych 10.3. Pisanie własnego manipulatora strumienia 10.4. Adaptacja klasy do zapisu obiektów do strumienia 10.5. Adaptacja klasy do odczytu obiektów ze strumienia 10.6. Pozyskiwanie informacji o pliku 10.7. Kopiowanie pliku 10.8. Usuwanie i zmiana nazwy pliku 10.9. Tymczasowe nazwy plików i pliki tymczasowe 10.10. Tworzenie katalogu 10.11. Usuwanie katalogu 10.12. Przeglądanie zawartości katalogu 6 | Spis treści 10.13. Wyłuskiwanie ciągu rozszerzenia pliku 10.14. Wyłuskiwanie nazwy pliku z ciągu ścieżki dostępu 10.15. Wyłuskiwanie ścieżki dostępu 10.16. Zmiana rozszerzenia nazwy pliku 10.17. Montowanie ścieżek dostępu 376 377 379 380 381 11. Matematyka, statystyka ............................................................................................385 385 386 387 390 392 11.0. Wprowadzenie 11.1. Określanie liczby elementów w kontenerze 11.2. Wyszukiwanie największej bądź najmniejszej wartości w kontenerze 11.3. Obliczanie sumy i średniej wartości elementów kontenera 11.4. Filtrowanie wartości spoza zadanego zakresu 11.5. Obliczanie wariancji, odchylenia standardowego i innych wskaźników statystycznych 11.6. Generowanie liczb losowych 11.7. Inicjalizacja kontenera liczbami losowymi 11.8. Wektory liczb o dynamicznych rozmiarach 11.9. Wektory liczb o stałych rozmiarach 11.10. Obliczanie iloczynu skalarnego 11.11. Obliczanie długości wektora 11.12. Obliczanie odległości pomiędzy wektorami 11.13. Implementowanie iteratora kroczącego 11.14. Macierze o dynamicznych rozmiarach 11.15. Macierze o stałych rozmiarach 11.16. Mnożenie macierzy 11.17. Szybka transformata Fouriera 11.18. Współrzędne biegunowe 11.19. Arytmetyka zbiorów bitowych 11.20. Reprezentowanie wielkich liczb całkowitych 11.21. Liczby stałoprzecinkowe 394 397 399 400 401 404 405 406 407 411 414 416 418 420 421 425 429 12. Wielowątkowość ........................................................................................................ 431 431 432 435 443 446 447 12.0. Wprowadzenie 12.1. Tworzenie wątku 12.2. Synchronizacja dostępu do zasobu 12.3. Sygnalizacja pomiędzy wątkami 12.4. Jednokrotna inicjalizacja wspólnych zasobów 12.5. Argumenty funkcji wątku 13. Internacjonalizacja ..................................................................................................... 451 13.0. Wprowadzenie 451 452 13.1. Literały Unicode Spis treści | 7 13.2. Wczytywanie i wypisywanie liczb 13.3. Wczytywanie i wypisywanie dat i godzin 13.4. Wczytywanie i wypisywanie wartości pieniężnych 13.5. Sortowanie ciągów zlokalizowanych 453 457 461 466 14. XML ..............................................................................................................................469 469 470 477 480 489 493 497 501 506 512 14.0. Wprowadzenie 14.1. Przetwarzanie prostych dokumentów XML 14.2. Praca z ciągami Xerces 14.3. Przetwarzanie złożonych dokumentów XML 14.4. Manipulowanie dokumentami XML 14.5. Walidacja dokumentu XML względem definicji DTD 14.6. Walidacja dokumentu XML względem schematu 14.7. Przekształcanie dokumentów XML przy użyciu XSLT 14.8. Obliczanie wartości wyrażenia XPath 14.9. XML w utrwalaniu i odtwarzaniu kolekcji obiektów 15. Różne ............................................................................................................................517 517 517 519 521 15.0. Wprowadzenie 15.1. Wskaźniki funkcji w wywołaniach zwrotnych 15.2. Wskaźniki składowych klas 15.3. Blokowanie modyfikacji argumentu wywołania funkcji 15.4. Blokowanie modyfikacji obiektu w metodzie wywołanej na rzecz tego obiektu 15.5. Operatory niebędące metodami klasy 15.6. Inicjalizacja sekwencji wartościami wymienianymi po przecinkach 524 526 528 Skorowidz ................................................................................................................... 531 8 | Spis treści ROZDZIAŁ 9. 9.0. Wprowadzenie Dotarliśmy do receptur dotyczących obsługi wyjątków w języku C++. C++ posiada solidną obsługę wyjątków, która w połączeniu z kilkoma technikami pozwala na pisanie kodu pro- stego do diagnozowania i efektywnie obsługującego sytuacje wyjątkowe. Pierwsza receptura dotyczy typowej dla C++ semantyki zrzucania i przechwytywania wyjątków, a następnie sposobu pisania klasy reprezentującej wyjątek. To na początek dla tych wszystkich, którzy na obsłudze wyjątków C++ znają się mało albo wcale. Ta sama receptura opisuje też stan- dardowe klasy wyjątków, definiowane w nagłówkach stdexcept i exception . Pozostałe receptury ilustrują techniki optymalnego stosowania wyjątków i definiują przy okazji kilka kluczowych terminów i pojęć. Lektura wyjaśni, że zrzucanie wyjątków w obliczu sytu- acji nieoczekiwanych i przechwytywanie ich jedynie w celu wypisania komunikatu wcale nie stanowi o solidności oprogramowania. Efektywne stosowanie mechanizmów obsługi wyjątków dostępnych w języku C++ polega na zabezpieczaniu programu przed wyciekami zasobów przy zrzucaniu wyjątków i ogólnym zadbaniu o poprawne zachowanie kodu w obliczu wy- jątków. Tu można odnieść się do dwóch ukutych na tę okoliczność pojęć, a mianowicie pojęcia zwykłej i silnej gwarancji odporności na wyjątki. Receptury będą więc opisywały techniki wdra- żania tych gwarancji w konstruktorach i rozmaitych metodach klas. 9.1. Tworzenie klasy wyjątku Problem Chcemy utworzyć własną klasę wyjątku nadającego się do zrzucania i przechwytywania. Rozwiązanie W charakterystycznym dla wyjątków zrzucaniu i przechwytywaniu może uczestniczyć dowolny typ C++, który spełnia kilka nieskomplikowanych wymagań. Wymagania te obejmują dostępność odpowiedniego konstruktora kopiującego i destruktora. Chociaż podstawowe wymagania są 325 proste, same wyjątki to zagadnienie dość skomplikowane, więc przy projektowaniu klasy repre- zentującej sytuację wyjątkową trzeba wziąć pod uwagę szereg aspektów. Przykład prostej klasy wyjątku prezentuje listing 9.1. Listing 9.1. Prosta klasa wyjątku #include iostream #include string using namespace std; class Exception { public: Exception(const string msg) : msg_(msg) {} ~Exception() {} string getMessage() const {return(msg_);} private: string msg_; }; void f() { throw(Exception( Oho! )); } int main() { try { f(); } catch(Exception e) { cout zrzucono wyjątek: e.getMessage() endl; } } Analiza Obsługa wyjątków w języku C++ angażuje trzy słowa kluczowe: try, catch i throw. Składnia ich stosowania prezentuje się następująco: try { // coś, co prowokuje zrzucenie wyjątku, np: throw(Exception( Oho! )); } catch(Exception e) { // obsługa wyjątku e } W języku C++ (podobnie jest w językach Java i C#) wyjątek to odpowiednik listu w butelce, rzuconego w morze tuż przed przymusowym opuszczeniem szalup — rozbitkowie podejmują ten desperacki krok w nadziei, że ktoś wyłowi komunikat (w programie będzie to któryś z ko- lejnych wywołujących). Wyjątki stanowią alternatywę dla prostszych, klasycznych sposobów sygnalizacji błędów, np. kodów bądź komunikatów o błędzie. Semantyka stosowania wyjątków, obejmująca „próbowanie” operacji (ang. try), „zrzucanie” (ang. throw) wyjątku i jego „przechwy- tywanie” (ang. catch) różni się znacznie od semantyki innych operacji w programach C++, przez co przed przystąpieniem do opisu klasy wyjątku wypadałoby powiedzieć sobie, co oznacza ich zrzucanie i przechwytywanie. 326 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo W obliczu sytuacji wyjątkowej, kiedy trzeba powiadomić o niej wywołującego, wpychamy list do butelki i rzucamy ją w morze: throw(Exception( Coś nie tak )); Środowisko wykonawcze konstruuje wtedy obiekt Exception, a potem zaczyna zwijanie stosu aż do miejsca, w którym uda się znaleźć blok kodu chronionego, który został już rozpoczęty, ale jeszcze się nie zakończył. Jeśli nie uda się go znaleźć, co oznacza wycofanie sterowania do funkcji main (głównego zasięgu bieżącego wątku) i niemożność dalszego zwijania stosu, wywo- ływana jest specjalna funkcja terminate. Ale jeśli uda się znaleźć po drodze rozpoczęty blok try, następuje przeglądanie odpowiadających mu kolejnych klauzul catch w poszukiwaniu klauzuli dopasowanej do typu zrzucanego wyjątku. Może to być coś takiego: catch(Exception e) { //… W tym momencie przy użyciu konstruktora kopiującego klasy Exception tworzony jest nowy obiekt typu Exception na podstawie obiektu zrzucanego — bo ten zrzucany w zasięgu throw jest obiektem tymczasowym. Pierwotny wyjątek jest usuwany tuż poza zasięgiem, a program podejmuje wykonanie kodu klauzuli catch z nowym obiektem wyjątku. Jeśli w bloku catch zechcemy przekazać wyjątek dalej w górę stosu wywołań, powinniśmy za- stosować instrukcję throw bez argumentów: throw; W ten sposób wymusimy dalsze zwijanie stosu aż do znalezienia następnego napoczętego bloku try z klauzulą catch dającą się dopasować do typu wyjątku. W ten sposób można obsługiwać wyjątek kaskadowo — w każdym zasięgu realizować tyle, ile można, a potem zrzucać wyjątek dalej, do następnych obsługujących. Tak w wielkim skrócie przedstawia się droga wyjątku od zrzucenia do przechwycenia. Wypo- sażeni w podstawową wiedzę możemy wrócić do analizy listingu 9.1. Mamy tu tworzenie obiektu wyjątku Exception na podstawie ciągu znaków, przekazywanych wskaźnikiem albo obiektem string, a następnie zrzucenie wyjątku. Tak zdefiniowana klasa wyjątku jest wyjąt- kowo mało przydatna, bo stanowi w zasadzie jedynie kopertę dla najzwyklejszego komunikatu o błędzie. Niemal identyczny efekt osiągnęlibyśmy, zrzucając w roli wyjątku najzwyklejszy obiekt typu string: try { throw(string( Coś nie tak! )); } catch(string s) { cout zrzucono wyjątek: s endl; } Nie jest to najlepsza praktyka, ale ilustruje naturę wyjątków: są one obiektami niemal zupełnie dowolnych typów języka C++. Zrzucać można wartości typu int, char, class, struct itp. Lepiej jednak skorzystać z hierarchii klas wyjątków: własnej albo zapożyczonej z biblioteki standardowej. Największą chyba zaletą stosowania specjalnej hierarchii klas wyjątków jest możliwość wyra- żania charakteru sytuacji wyjątkowej za pośrednictwem typu wyjątku, a nie tylko za pośred- nictwem wartości kodu błędu, wartości poziomu zagrożenia czy treści komunikatu. Takie też podejście zastosowano w implementacji standardowych klas wyjątków, definiowanych w na- główku stdexcept . Klasą bazową całej hierarchii klas z nagłówka stdexcept jest klasa exception, sama definiowana w nagłówku exception . Układ hierarchii standardowych klas wyjątków prezentuje rysunek 9.1. 9.1. Tworzenie klasy wyjątku | 327 Rysunek 9.1. Standardowe klasy wyjątków Każda standardowa klasa wyjątku sygnalizuje swoją nazwą kategorię sytuacji wyjątkowych, które jej obiekty mają identyfikować. Na przykład klasa logic_error reprezentuje okoliczności, które powinny zostać wychwycone podczas pisania, a później — przeglądu kodu, a jej pod- klasy doprecyzowują te okoliczności: naruszenie warunku wstępnego, przekazanie indeksu spoza zakresu, przekazanie nieodpowiedniego argumentu i tak dalej. Uzupełnieniem klasy „błędów logicznych” jest klasa błędów wykonawczych, reprezentowana przez runtime_er- ror i jej pochodne. Tu zaliczymy sytuacje, których nie dało się wykluczyć w kodzie programu, jak przekroczenie zakresu czy przepełnienie bądź niedopełnienie wartości. Klasy standardowe reprezentują dość ograniczony zbiór sytuacji wyjątkowych, więc nie zaw- sze można dobrać taką, która w pełni odpowiada konkretnym okolicznościom. Zwykle hie- rarchię tę trzeba uzupełnić o sytuacje charakterystyczne dla dziedziny zastosowań, np. data- base_error, network_error czy painting_error (odpowiednio: wyjątek komunikacji z bazą danych, wyjątek transmisji sieciowej czy wyjątek operacji odrysowywania). Zanim zagłębimy się w szczegóły technik uzupełniania hierarchii klas wyjątków, przyjrzyjmy się sposobowi działania wyjątków. Skoro biblioteka standardowa korzysta wyłącznie ze standardowych (no proszę!) klas wyjątków, można się spodziewać, że klasy biblioteki standardowej będą w obliczu sytuacji wyjątkowych zrzucać klasy z przedstawionej wcześniej hierarchii; i tak kontener vector (a konkretnie, jed- na z jego metod) może zrzucić wyjątek out_of_range w reakcji na indeks elementu spoza zakresu wektora: std::vector int v; int i = -1; // wypełnianie v… 328 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo try { i = v.at(v.size()); // o jeden element za daleko } catch (std::out_of_range e) { std::cerr Oho, zrzucono wyjątek: e.what() ; } Metoda vector ::at zrzuci wyjątek out_of_range, kiedy otrzyma za pośrednictwem argu- mentu wywołania indeks wykraczający poza bieżący rozmiar kontenera, co dotyczy każdego indeksu większego od v.size() - 1. Wiedza ta pozwala nam na oprogramowanie najbardziej odpowiedniej obsługi tego akurat wyjątku. Jeśli jednak nie spodziewamy się konkretnego wy- jątku, a przynajmniej nie mamy możliwości różnicowania ich obsługi, możemy pokusić się o przechwycenie wyjątków z całej hierarchii, posługując się klasą bazową wyjątków standar- dowych: catch (std::exception e) { std::cerr Nieznany bliżej wyjątek: e.what() ; } Taka klauzula catch przechwyci każdy obiekt wyjątku klasy pochodnej względem klasy ex- ception. Metoda what to wirtualna metoda klasy wyjątku, zwracająca zależny od implementacji komunikat. Zmierzamy do zatoczenia pełnego okręgu. Cytat z listingu 9.1 uzupełniony obszernym komen- tarzem ma stanowić ilustrację zalet stosowania klas wyjątków. Klasy wyjątków są przydatne z dwóch względów: ze względu na możliwość różnicowania obsługi sytuacji wyjątkowych na podstawie typu obiektu wyjątku oraz ze względu na dostępność komunikatu nadającego się do zaprezentowania użytkownikowi programu. Hierarchia klas wyjątków pozwala progra- mistom korzystającym z naszej biblioteki na pisanie kodu bezpiecznego i łatwego w diagno- styce, a dostępność komunikatu to wyraźna korzyść dla końcowych użytkowników programu, którzy zyskują więcej informacji przy zgłaszaniu problemów dostawcom oprogramowania. Tematyka wyjątków to tematyka obszerna i złożona, a ich bezpieczne i efektywne stosowanie i obsługiwanie to chyba najtrudniejszy aspekt praktycznej inżynierii oprogramowania w ogóle, a inżynierii języka C++ w szczególności. Jak napisać konstruktor, tak aby nie dopuścić do wy- cieku pamięci w obliczu zrzucenia wyjątku w ciele konstruktora albo na liście inicjalizacyjnej? Co oznacza odporność na wyjątki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych recepturach. 9.2. Uodpornianie konstruktora klasy Problem Konstruktor ma zabezpieczać podstawowe i silne gwarancje odporności na wyjątki. Znaczenie obu tych gwarancji zostanie wyjaśnione w analizie rozwiązania. Rozwiązanie Do porządkowania stanu tworzonego obiektu w obliczu wyjątku należy zastosować w kon- struktorze blok kodu chronionego try i klauzulę catch. Postępowanie to, na przykładzie dwóch prostych klas (Device i Broker), ilustruje listing 9.2. Klasa Broker tworzy na stercie dwa obiekty 9.2. Uodpornianie konstruktora klasy | 329 klasy Device, dbając o uporządkowanie sterty w przypadku zrzucenia wyjątku przy konstrukcji któregoś z obiektów. Listing 9.2. Konstruktor odporny na wyjątki #include iostream #include stdexcept using namespace std; class Device { public: Device(int devno) { if (devno == 2) throw runtime_error( Poważny problem ); } ~Device() {} }; class Broker { public: Broker (int devno1, int devno2) : dev1_(NULL), dev2_(NULL) { try { dev1_ = new Device(devno1); // ujęcie tworzenia obiektów dev2_ = new Device(devno2); // sterty w bloku try... } catch (...) { delete dev1_; // ...porządkowanie sterty i przerzucenie throw; // wyjątku do wywołującego. } } ~Broker() { delete dev1_; delete dev2_; } private: Broker(); Device* dev1_; Device* dev2_; }; int main() { try { Broker b(1, 2); } catch(exception e) { cerr Wyjątek: e.what() endl; } } Analiza Kiedy mówimy, że konstruktor, metoda, destruktor albo cokolwiek innego jest „odporny na wyjątki”, mamy na myśli to, że oferuje gwarancje blokowania wycieku zasobów i nie pozosta- wia obiektu w stanie niespójnym. W języku C++ gwarancje te określane są mianem gwarancji zwykłej (brak wycieku zasobów) i gwarancji silnej (spójność stanu obiektu). 330 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo Zwykła gwarancja odporności na wyjątki oznacza, że zrzucenie wyjątku nie doprowadzi do wycieku zasobów przy okazji realizowanej operacji i że obiekty uczestniczące w operacji po- zostaną w stanie zdatności do użycia (co oznacza, że będzie można wywoływać na ich rzecz metody, a przynajmniej destruktor — czyli że obiekty nie zostaną uszkodzone). Gwarancja zwy- kła oznacza też, że program po zrzuceniu wyjątku pozostanie w stanie spójnym, choć nieko- niecznie z góry znanym. Zasada jest więc prosta: jeśli gdziekolwiek w ciele metody dochodzi do zrzucenia wyjątku, metoda nie może osierocić obiektów sterty, a obiekty uczestniczące w opera- cji będą mogły być przez wywołującego albo przywrócone do pierwotnego stanu, albo przy- najmniej będzie je można usunąć. Druga z gwarancji, czyli gwarancja silna, to pewność, że niepowodzenie operacji nie zmieni stanu uczestniczącego w niej obiektu (tak jakby się w ogóle nie odbyła). Dotyczy to pokonstrukcyjnych operacji na obiektach, ponieważ z definicji obiekt, który zrzuci wyjątek z konstruktora, nie może zostać uznany za w pełni skonstruowany, a za- tem nie istnieje wcale i nigdy nie był w stanie spójnym. Do odporności metod klas wrócimy w recepturze 9.4. Tymczasem skupmy się na konstruktorach. Kod z listingu 9.2 definiuje dwie klasy: Device (urządzenie) i Broker (pośrednik), które służą jedynie jako atrapy ilustrujące model, w którym występuje klasa zarządzająca urządzeniami i same urządzenia (np. klasa inicjująca połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami i pośred- niczącą w komunikacji pomiędzy nimi). Jeśli dostępne jest tylko jedno z dwóch urządzeń, po- średnik jest bezużyteczny, więc utworzenie pośrednika wraz parą obiektów urządzeń należy traktować łącznie, jako transakcję — albo wykonaną w całości, albo niebyłą. Jeśli nie uda się po- zyskać któregokolwiek z pary obiektów, drugi musi zostać zwolniony. W ten sposób zapew- niamy brak wycieku pamięci i innych zasobów. Zadanie realizujemy przy użyciu słów kluczowych try i catch. W konstruktorze obiektu klasy Broker operacje przydziału pary obiektów Device są umieszczane w bloku kodu chronionego (bloku try), z przechwytywaniem wszelkich wyjątków operacji w stosownej klauzuli catch: try { dev1_ = new Device(devno1); dev2_ = new Device(devno2); } catch (...) { delete dev1_; throw; } Wielokropek w klauzuli catch oznacza dopasowanie obiektu wyjątku dowolnego typu. Dokład- nie tego nam trzeba, bo nie wiemy, jaki wyjątek może zostać zrzucony z konstruktorów obiek- tów, ale niezależnie od tego konsekwentnie zamierzamy uporządkować stan programu. Prze- chwycony wyjątek powinniśmy przy tym przerzucić w górę stosu wywołań tak, aby ten, kto konkretyzował klasę Broker, również mógł obsłużyć wyjątek, choćby przez wypisanie komuni- katu o błędzie. W ramach obsługi wyjątku usuwamy jedynie obiekt dev1_, ponieważ ostatnią szansę na zrzuce- nie wyjątku jest wywołanie operatora new dla składowej dev2_. Jeśli operator zrzuci wyjątek, nie dojdzie do przypisania wartości do składowej dev2_, więc nie będzie też czego zwalniać wywołaniem delete. Gdyby jednak konstruktor robił coś jeszcze po przydzieleniu obiektu dev2_, należałoby zwolnić oba obiekty, jak tu: try { dev1_ = new Device(devno1); dev2_ = new Device(devno2); foo_ = new MyClass(); // ostatnia szansa na wyjątek 9.2. Uodpornianie konstruktora klasy | 331 } catch (...) { delete dev1_; delete dev2_; throw; } W tym przypadku nie musimy zajmować się problemem zwalniania wskaźników, którym nigdy nie przypisano poprawnej wartości (o ile tylko będą właściwie inicjalizowane wskaza- niami NULL), bo wywołanie delete ze wskaźnikiem o wartości NULL nie ma żadnego efektu. Innymi słowy, jeśli wyjątek zostanie zgłoszony już przez konstruktor dev1_, to wykonanie instrukcji delete dev2_ nie stanowi żadnego zagrożenia dla stabilności programu, bo składowa dev2_ ma wciąż wartość NULL, przypisaną z poziomu listy inicjalizacyjnej konstruktora. Zgodnie z komentarzem z receptury 9.1 projektowanie solidnej i elastycznej strategii stosowania i obsługi wyjątków nie jest sprawą prostą; to samo dotyczy zapewniania odporności na wy- jątki. Czytelników zainteresowanych szerszym omówieniem tego tematu zachęcam do lektury książki Exceptional C++ Herba Suttera (Addison_Wesley). Zobacz również Recepturę 9.3. 9.3. Uodpornianie listy inicjalizacyjnej konstruktora Problem Mamy zamiar zainicjalizować składowe obiektu klasy z poziomu listy inicjalizacyjnej konstruk- tora, a więc nie możemy skorzystać z rozwiązania prezentowanego w recepturze 9.2. Rozwiązanie Rozwiązanie polega na zastosowaniu specjalnej składni try-catch, przechwytującej wyjątki zrzucane z listy inicjalizacyjnej konstruktora. Przykład na listingu 9.3. Listing 9.3. Obsługa wyjątków listy inicjalizacyjnej #include iostream #include stdexcept using namespace std; // klasa jakiegoś urządzenia class Device { public: Device(int devno) { if (devno == 2) throw runtime_error( Poważny problem ); } ~Device() {} private: Device(); 332 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo }; class Broker { public: Broker (int devno1, int devno2) try : dev1_(Device(devno1)), // przydział w ramach listy dev2_(Device(devno2)) {} // inicjalizacyjnej catch (...) { throw; // tu zarejestrowanie komunikatu albo przekształcenie // błędu (zobacz komentarz w punkcie Analiza ) } ~Broker() {} private: Broker(); Device dev1_; Device dev2_; }; int main() { try { Broker b(1, 2); } catch(exception e) { cerr Wyjątek: e.what() endl; } } Analiza Składnia obsługi wyjątków listy inicjalizacyjnej różni się nieco od klasycznej składni języka C++, bo w roli ciała konstruktora występuje blok try osadzony na liście inicjalizacyjnej. Najważ- niejszym z naszego punktu widzenia elementem listingu 9.3 jest konstruktor klasy Broker: Broker (int devno1, int devno2) // nagłówek konstruktora, jak zwykle try : dev1_(Device(devno1)), // idea podobna, jak w try {…} dev2_(Device(devno2)) { // ciało konstruktora } catch (...) { // klauzula catch poza throw; // ciałem konstruktora } Zachowanie try i catch jest zgodne z oczekiwaniem; jedyną różnicą względem klasycznej skład- ni bloku kodu chronionego try jest to, że w tym przypadku kod ten stanowi również lista inicjalizacyjna konstruktora: słowo kluczowe try poprzedza dwukropek rozpoczynający tę listę, a za nią zaczyna się właściwy blok try, rozciągający się na całe ciało konstruktora. Cokolwiek zostanie zrzucone w tym bloku — czy to z listy inicjalizacyjnej, czy z ciała konstruktora — zo- stanie przechwycone w klauzuli catch znajdującej się jakby już poza ciałem konstruktora. Rzecz jasna w ciele konstruktora można do woli osadzać klasyczne bloki try-catch, ale zagnieżdża- nie bloków kodu chronionego wygląda odpychająco. Przykład z listingu 9.3 różni się od kodu z listingu 9.2 nie tylko przesunięciem operacji ini- cjalizacji składowych na listę inicjalizacyjną konstruktora — także tym , że nie dochodzi tu do tworzenia obiektów na stercie przy użyciu operatora new. Ma to ilustrować szereg aspektów związanych z bezpieczeństwem inicjalizacji składowych klas. 9.3. Uodpornianie listy inicjalizacyjnej konstruktora | 333 Przede wszystkim przydział obiektów na stosie zamiast na stercie pozwala kompilatorowi na stosowanie wbudowanych mechanizmów zabezpieczających. Otóż, jeśli którykolwiek z obiek- tów przydzielanych na liście inicjalizacyjnej sprowokuje wyjątek, jego pamięć zostanie automa- tycznie zwolniona w ramach zwijania stosu przez mechanizm propagacji wyjątku. Po drugie zaś, w wyniku działania tego samego mechanizmu usunięte zostaną wszystkie obiekty już skonstruowane, a wszystko odbędzie się automatycznie, bez potrzeby stosowania jawnego wywołania delete. Niekiedy trzeba jednak przydzielać obiekty właśnie na stercie. Rozważmy więc podejście zasto- sowane w pierwotnej wersji klasy Broker, na listingu 9.2. Przecież wskaźniki też można ini- cjalizować z poziomu listy inicjalizacyjnej, prawda? class BrokerBad { public: BrokerBad (int devno1, int devno2) try : dev1_(new Device(devno1)), // przydział obiektów na stercie dev2_(new Device(devno2)) {} // w liście inicjalizacyjnej catch (...) { if (dev1_) { delete dev1_; // nie powinno się skompilować, delete dev2_; // a jeśli się da, należy tego unikać } throw; // przerzucenie wyjątku do wywołującego } ~BrokerBad() { delete dev1_; delete dev2_; } private: BrokerBad(); Device* dev1_; Device* dev2_; }; Otóż nie. Pojawiają się bowiem dwa problemy. Przede wszystkim zaś kompilator nie powinien zezwolić na stosowanie takich konstrukcji, bo kod bloku catch konstruktora nie powinien od- woływać się do składowych obiektu — przecież w tym momencie one jeszcze w ogóle nie istnieją. Po drugie, jeśli nawet kompilator „przepuści” taki kod, należałoby go unikać. Załóżmy, że doj- dzie do zrzucenia wyjątku przy konstrukcji obiektu dla składowej dev1_. W ramach obsługi wyjątku dojdzie do próby wykonania poniższego kodu: catch (...) { if (dev1_) { delete dev1_; // jaką wartość ma dev1_? delete dev2_; // usuwanie wskaźnika o nieokreślonej wartości } throw; // przerzucenie wyjątku do wywołującego } Jeśli przy konstrukcji obiektu dla składowej dev1_ zostanie zrzucony wyjątek, operator new nie będzie miał okazji zwrócić adresu nowo przydzielonego obszaru pamięci i tym samym nie zmie- ni wartości dev1_. Cóż to więc będzie za wartość? Otóż, nie można tego określić, bo składowa nie została wcześniej zainicjalizowana. W efekcie dojdzie do wywołania delete dev1_, przy nie- określonej wartości dev1_, co skończy się najpewniej usunięciem zupełnie przypadkowego wskaź- nika, czyli w najlepszym razie — natychmiastowym załamaniem programu (zwolnieniem z pracy , koniecznością życia w hańbie itd.). 334 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo Aby uniknąć potencjalnego załamania programu (albo i kariery), należy na liście inicjaliza- cyjnej ograniczać się do inicjalizowania składowych wskaźnikowych wartościami NULL, a przy- dział pamięci sterty odłożyć do ciała konstruktora. Tam można będzie spokojnie przechwycić i obsłużyć ewentualne niepowodzenia przydziału i uporządkować stan obiektu, bo wywołanie delete na rzecz wartości NULL nie daje żadnych negatywnych skutków (nie daje żadnych skut- ków w ogóle): BrokerBetter (int devno1, int devno2) : dev1_(NULL), dev2_(NULL) { try { dev1_ = new Device(devno1); dev2_ = new Device(devno2); } catch(...) { delete dev1_; // zawsze w porządku throw; } } Podsumowując: jeśli trzeba korzystać w klasie ze składowych wskaźnikowych, należy je inicjali- zować wartościami NULL z poziomu listy inicjalizacyjnej, a faktyczny przydział pamięci odło- żyć do ciała konstruktora, gdzie można go ująć w bloku kodu chronionego. Tam też można bezpiecznie zwolnić wskazania w ramach obsługi ewentualnego wyjątku przydziału. Jednak wszędzie tam, gdzie wskaźniki da się zastąpić zmiennymi automatycznymi, lepiej zastosować właśnie takie zmienne i inicjalizować je na liście inicjalizacyjnej konstruktora z użyciem specjal- nej składni try-catch — znakomicie ułatwi to obsługę ewentualnych wyjątków inicjalizacji. Zobacz również Recepturę 9.2. 9.4. Uodpornianie metod klasy Problem Piszemy metodę, która ma dawać zwykłą i silną gwarancję odporności na wyjątki, a więc nie dopuszczać do wycieków zasobów i nie pozostawiać obiektu w niepoprawnym stanie. Rozwiązanie Trzeba wytypować operacje potencjalnie zrzucające wyjątki i wykonać je w pierwszej kolej- ności, oczywiście w bloku kodu chronionego (try-catch). Aktualizację stanu obiektu wolno podjąć dopiero po zakończeniu wykonania kodu potencjalnie ryzykownego. Przykład uodpor- nienia metody na wyjątki prezentuje listing 9.4. Listing 9.4. Metoda odporna na wyjątki class Message { public: Message(int bufSize = DEFAULT_BUF_SIZE) : 9.4. Uodpornianie metod klasy | 335 bufSize_(bufSize), initBufSize_(bufSize), msgSize_(0), buf_(NULL) { buf_ = new char[bufSize]; } ~Message() { delete[] buf_; } // dołączanie znaków void appendData(int len, const char* data) { if (msgSize_+len MAX_SIZE) { throw out_of_range( Rozmiar danych przekracza limit. ); } if (msgSize_+len bufSize_) { int newBufSize = bufSize_; while ((newBufSize *= 2) msgSize_+len); char* p = new char[newBufSize]; // przydział pamięci // dla nowego bufora copy(buf_, buf_+msgSize_, p); // kopiowanie poprzedniej zawartości copy(data, data+len, p+msgSize_); // kopiowanie nowych danych msgSize_ += len; bufSize_ = newBufSize; delete[] buf_; // pozbycie się poprzedniego bufora buf_ = p; // i przestawienie wskaźnika bufora na nowy } else { copy(data, data+len, buf_+msgSize_); msgSize_ += len; } } // kopiowanie danych do bufora wskazanego przez wywołującego int getData(int maxLen, char* data) { if (maxLen msgSize_) { throw out_of_range( Bufor docelowy nie pomieści danych. ); } copy(buf_, buf_+msgSize_, data); return(msgSize_); } private: Message(const Message orig) {} // por. recepturę 9.5. Message operator=(const Message rhs) {} // int bufSize_; int initBufSize_; int msgSize_; char* buf_; }; Analiza Klasa Message z listingu 9.4 to klasa reprezentująca komunikat tekstowy składający się ze zna- ków; obiekty takiej klasy mogłyby służyć np. do kopertowania komunikatów tekstowych bądź danych binarnych przekazywanych pomiędzy systemami. Najbardziej interesuje nas metoda 336 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo appendData klasy, która dołącza dane przekazane za pośrednictwem argumentu wywołania do bieżącej zawartości bufora. Jeśli to konieczne, bufor jest powiększany (tzn. odbywa się przy- dział nowego bufora). Metoda daje silną gwarancję odporności na wyjątki, choć ta jej zaleta nie rzuca się w oczy. Spójrzmy choćby na tę część metody appendDate: if (msgSize_+len bufSize_) { int newBufSize = bufSize_; while ((newBufSize *= 2) msgSize_+len); char* p = new char[newBufSize]; Zadaniem tego fragmentu metody jest powiększenie bufora. Rozmiar nowego bufora jest ob- liczany przez podwajanie bieżącego rozmiaru bufora, do skutku. Ten fragment jest zupełnie bezpieczny, bo wyjątek mógłby zostać zrzucony jedynie przez operator new, a i to nie spro- wadziłoby żadnego ryzyka: obiekt nie został jeszcze poddany żadnym modyfikacjom, nie doszło też do przydzielenia żadnych nowych zasobów. Jeśli system operacyjny nie będzie w stanie zrealizować przydziału pamięci dla nowego bufora, operator new zrzuci wyjątek bad_alloc. Jeśli uda się skutecznie przydzielić pamięć, można przystąpić do aktualizacji stanu obiektu, co polega na skopiowaniu danych do nowego bufora i zaktualizowaniu składowej wskazują- cej bufor: copy(buf_, buf_+msgSize_, p); copy(data, data+len, p+msgSize_); msgSize_ += len; bufSize_ = newBufSize; delete[] buf_; buf_ = p; Żadna z powyższych operacji nie może zrzucać wyjątków, więc całość jest zupełnie bezpieczna (a to dlatego, że bufor zawiera sekwencję znaków typu char; wyjaśnienia skutków takiej decyzji projektowej należy szukać w recepturze 9.5). Jak widać, rozwiązanie jest proste; do tego odzwierciedla dobrze ogólną strategię implemento- wania metod z silną gwarancją odporności na wyjątki, wedle której wszystko, co może spro- wokować wyjątek należy wykonać najpierw, a kiedy już wszystkie ryzykowne operacje zostaną pomyślnie wykonane, można przystąpić do modyfikowania stanu obiektu, na rzecz którego nastąpiło wywołanie. W metodzie appendData do obliczania rozmiaru nowego bufora służy zmienna tymczasowa; w ten sposób eliminujemy przedwczesną modyfikację stanu obiektu, ale czy naprawdę wystarczy to do zapewnienia zwykłej gwarancji, czyli braku wycieku zaso- bów? Owszem, choć ledwo. Otóż, algorytm copy dla każdego elementu kopiowanej sekwencji wywołuje operator przypisania operator=. W klasie z listingu 9.4 elementy te są typu char, a wiadomo, że przypisanie znaku do innego znaku nie może sprowokować wyjątku. Więc „owszem, ledwo”, bo odporność na wyjątki nie wynika z charakteru algorytmu copy, a jedynie ze specjalnych cech typu, na którym ów algorytm operuje. Nie wolno więc zakonotować sobie, że copy nie zrzuca wyjątków. Załóżmy na chwilę, że zamiast zwykłego bufora znaków chcemy w klasie Message przecho- wywać tablicę elementów dowolnego typu. Klasę taką moglibyśmy zdefiniować przy użyciu szablonu klasy, jak na listingu 9.5. 9.4. Uodpornianie metod klasy | 337 Listing 9.5. Uogólniona klasa komunikatu template typename T class MessageGeneric { public: MessageGeneric(int bufSize = DEFAULT_BUF_SIZE) : bufSize_(bufSize), initBufSize_(bufSize), msgSize_(0), buf_(new T[bufSize]) {} ~MessageGeneric() { delete[] buf_; } void appendData(int len, const T* data) { if (msgSize_+len MAX_SIZE) { throw out_of_range( Rozmiar danych przekracza limit. ); } if (msgSize_+len bufSize_) { int newBufSize = bufSize_; while ((newBufSize *= 2) msgSize_+len); T* p = new T[newBufSize]; copy(buf_, buf_+msgSize_, p); // czy copy może zrzucić wyjątek? copy(data, data+len, p+msgSize_); msgSize_ += len; bufSize_ = newBufSize; delete[] buf_; // pozbycie się poprzedniego bufora buf_ = p; // i przestawienie wskaźnika bufora na nowy } else { copy(data, data+len, buf_+msgSize_); msgSize_ += len; } } // kopiowanie danych do bufora wskazanego przez wywołującego int getData(int maxLen, T* data) { if (maxLen msgSize_) { throw out_of_range( Bufor docelowy nie pomieści danych. ); } copy(buf_, buf_+msgSize_, data); return(msgSize_); } private: MessageGeneric(const MessageGeneric orig) {} MessageGeneric operator=(const MessageGeneric rhs) {} int bufSize_; int initBufSize_; int msgSize_; T* buf_; }; Tu musimy być ostrożniejsi, bo nie możemy już zakładać niczego co do typu elementów bufora. Nie możemy więc mieć pewności, czy T::operator= nie zrzuca wyjątków. Trzeba się przygo- tować na najgorsze. 338 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo Mianowicie, wywołanie algorytmu copy należy ująć w bloku kodu chronionego: try { copy(buf_, buf_+msgSize_, p); copy(data, data+len, p+msgSize_); } catch(...) { // nie obchodzi nas, co zostało zrzucone; delete[] p; // tak czy inaczej, trzeba posprzątać throw; // i przerzucić wyjątek do wywołującego } Operator wielokropka wymusza przechwycenie każdego zrzuconego wyjątku, można więc mieć pewność, że jeśli T::operator= zrzuca wyjątki, to nie przegapimy żadnego, niezależnie od ich typu. W każdym przypadku zdołamy posprzątać po sobie, zwalniając bufor przydzielony w pamięci sterty. Jeśli chodzi o ścisłość, to algorytm copy faktycznie sam z siebie nie zrzuca nigdy żadnych wyjąt- ków. Czyni to najwyżej wykorzystywany w copy operator przypisania operator=. Algorytm copy, tak jak i pozostałe algorytmy biblioteki standardowej, jest neutralny względem wyjątków: wszystko, co zostanie zrzucone w czasie jego wykonania, zostanie przerzucone do wywołują- cego; żaden z algorytmów nie „zjada” wyjątków; wszystkie natomiast rezerwują sobie prawo do przechwycenia wyjątku, realizacji pewnych operacji porządkujących i przerzucenia niezmie- nionego wyjątku do wywołującego. Uodpornianie metod własnych klas na wyjątki to dość żmudna praca. Wymaga uwzględnienia wielu subtelności i zidentyfikowania wszystkich miejsc, w których może dojść do zrzucenia wyjątków. Gdzie może to nastąpić? W każdym wywołaniu funkcji. Operatory typów macie- rzystych nie zrzucają wyjątków, a destruktory z zasady nie powinny ich zrzucać; poza tym wszystkie wywołania funkcji, czy to samodzielnych, czy to metod klas, operatorów, konstrukto- rów itd., to potencjalne źródła wyjątków. Przykłady z listingów 9.4 i 9.5 ilustrują stosunkowo wąski zakres wyjątków; klasy zawierają niewiele składowych, a zachowanie metod jest dobrze rozpoznane. Jednak w miarę mnożenia się składowych i metod, a także przy dziedziczeniu i funkcjach wirtualnych zachowanie silnej gwarancji odporności na wyjątki staje się wyzwa- niem. Trzeba więc zachować zdrowy rozsądek i uodpornić aplikację na wyjątki tylko w takim zakre- sie, w jakim jest to niezbędne. Jeśli na przykład piszemy program opartego na oknach dialo- gowych kreatora stron WWW, powinniśmy w terminarzu projektu zarezerwować czas na anali- zę i testowanie niezbędne do zachowania silnej odporności na wyjątki. Być może okaże się, że użytkownicy akceptują w niektórych sytuacjach (byle nie za często!) lakoniczne komunikaty o błędach w rodzaju „Nieznany błąd, wyłączam”. Z drugiej strony, w oprogramowaniu steru- jącym kątem nachylenia rotora śmigłowca klient będzie zapewne nalegał na wdrożenie wszel- kich możliwych zabezpieczeń i zadbanie o to, aby pilot nie ujrzał nigdy komunikatu „Nie- znany błąd, wyłączam”. 9.5. Bezpieczne kopiowanie obiektu Problem Zaimplementować podstawowe operacje kopiowania obiektów klasy (operator przypisania i kon- struktor kopiujący), tak aby kopiowanie było odporne na wyjątki. 9.5. Bezpieczne kopiowanie obiektu | 339 Rozwiązanie W ramach rozwiązania należałoby wdrożyć taktykę z receptury 9.4, polegającą na przesuwaniu ryzykownych operacji na początek ścieżki wykonania, przed operacje aktualizujące stan obiek- tów. W przykładzie powrócimy do klasy Message, uzupełniając ją tym razem o operator przy- pisania i konstruktor kopiujący — zobacz listing 9.6. Listing 9.6. Odporne na wyjątki implementacje operacji kopiujących #include iostream #include string const static int DEFAULT_BUF_SIZE = 3; const static int MAX_SIZE = 4096; class Message { public: Message(int bufSize = DEFAULT_BUF_SIZE) : bufSize_(bufSize), initBufSize_(bufSize), msgSize_(0), key_( ) { buf_ = new char[bufSize]; // uwaga: w ciele konstruktora } ~Message( ) { delete[] buf_; } // odporny na wyjątki konstruktor kopiujący Message(const Message orig) : bufSize_(orig.bufSize_), initBufSize_(orig.initBufSize_), msgSize_(orig.msgSize_), key_(orig.key_) { // tu może dojść do zrzucenia wyjątku... buf_ = new char[orig.bufSize_]; // ...tu też copy(orig.buf_, orig.buf_+msgSize_, buf_); // tu już nie } // odporne na wyjątki przypisanie, z odwołaniem do konstruktora kopiującego Message operator=(const Message rhs) { Message tmp(rhs); // konstrukcja (kopiująca) obiektu tymczasowego swapInternals(tmp); // podmiana składowych return(*this); // po opuszczeniu zasięgu dojdzie do usunięcia tmp // wraz z oryginalnymi danymi } const char* data( ) { return(buf_); } private: void swapInternals(Message msg) { // key_ nie jest typem wbudowanym i może zrzucać wyjątki, // więc zostanie podmieniony jako pierwszy swap(key_, msg.key_); // jeśli nie pojawił się wyjątek, można podmienić wartości proste swap(bufSize_, msg.bufSize_); 340 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo swap(initBufSize_, msg.initBufSize_); swap(msgSize_, msg.msgSize_); swap(buf_, msg.buf_); } int bufSize_; int initBufSize_; int msgSize_; char* buf_; string key_; }; Analiza Cała czarna robota jest tu składana na barki konstruktora kopiującego i metody swapInternals. Konstruktor kopiujący inicjalizuje składowe typów prostych i jedną składową typu klasy z po- ziomu listy inicjalizacyjnej. W ciele konstruktora następuje przydział pamięci dla bufora i sko- piowanie danych do tegoż bufora. Proste, prawda? Ale dlaczego w tej kolejności? Można by przecież posłużyć się argumentem, że całość inicjalizacji powinna się odbyć w ramach listy inicjalizacyjnej konstruktora, ale to otwarłoby furtkę całej grupie subtelnych błędów. Załóżmy przykładowo, że przydział bufora zrealizujemy w ramach listy inicjalizacyjnej, jak tu: Message(const Message orig) : bufSize_(orig.bufSize_), initBufSize_(orig.initBufSize_), msgSize_(orig.msgSize_), key_(orig.key_), buf_(new char[orig.bufSize_]) { copy(orig.buf_, orig.buf_+msgSize_, buf_); } Można by pomyśleć, że to całkiem dobre rozwiązanie, bo jeśli wywołanie new przydzielające bufor zawiedzie, dojdzie do automatycznego usunięcia wszystkich pozostałych, w pełni już skonstruowanych obiektów. Ale taki wygodny automatyzm wcale nie jest pewny, bo składowe nie są inicjalizowane w kolejności, którą określa lista inicjalizacyjna, ale zgodnie z kolejnością występowania w deklaracji klasy. Oto kolejność deklaracji składowych: int bufSize_; int initBufSize_; int msgSize_; char* buf_; string key_; Jak widać, składowa buf_ będzie inicjalizowana przed key_. Jeśli inicjalizacja key_ sprowokuje wyjątek, nie dojdzie do zwolnienia buf_, a w pamięci zalegać będzie niewskazywany niczym obszar pamięci. Można się przed tym zabezpieczyć blokiem try-catch w ciele konstruktora (zo- bacz recepturę 9.2), ale prościej będzie przenieść inicjalizację buf_ do ciała konstruktora i w ten sposób na pewno wymusić realizację po zakończeniu przetwarzania listy inicjalizacyjnej. Wywołanie algorytmu copy na pewno nie zrzuci wyjątków, bo algorytm operuje na typie pro- stym. Znów mamy do czynienia z subtelnością odporności na wyjątki: wywołanie algorytmu copy mogłoby sprowokować wyjątek, gdyby kopiowanie dotyczyło obiektów, a nie zmiennych wbudowanych (np. gdyby rzecz dotyczyła kontenera elementów typu T); w takim przypadku należałoby ująć wywołanie w bloku try i zwalniać pamięć w ramach obsługi wyjątku. Alternatywną metodą kopiowania obiektu jest wywoływanie operatora przypisania (opera- tor=). Ponieważ operator przypisania ma potrzeby zbliżone do konstruktora kopiującego (bo 9.5. Bezpieczne kopiowanie obiektu | 341 oba mają przepisać wartości składowych obiektu źródłowego do składowych obiektu docelo- wego), często w implementacji operatora przypisania odwołujemy się do gotowego już kon- struktora kopiującego. Równie częstym ulepszeniem jest zastosowanie prywatnej metody do podmiany składowych obiektów. Chciałbym być autorem tej techniki, ale muszę oddać za- sługi Herbowi Sutterowi i Stephenowi Dewhurstowi, bo to od nich ją ściągnąłem. Technika ta, zastosowana na listingu 9.6, nie powinna wymagać szerszego komentarza, jednak na wszelki wypadek pozwolę ją sobie opisać. Weźmy na warsztat pierwszy wiersz operatora przypisania, konstruującego obiekt tymczasowy przy użyciu konstruktora kopiującego klasy: Message tmp(rhs); Otrzymaliśmy w ten sposób kopię obiektu źródłowego przypisania. Zasadniczo tmp jest teraz równoważne rhs. Wystarczy już tylko podmienić składowe *this ze składowymi tmp: swapInternals(tmp); Do metody swapInternals wrócimy za moment, tymczasem zaś składowe *this odzwiercie- dlają składowe tmp. A skoro tmp było wierną kopią rhs, to *this jest teraz równoważne rhs. Został jeszcze ten obiekt tymczasowy; na szczęście nie stanowi żadnego problemu, bo w mo- mencie zwracania *this jego zasięg się skończy i zostanie usunięty, znikając wraz z poprzedni- mi wartościami składowych: return(*this); I już. Czy to odporne na wyjątki? Na pewno odporna jest operacja konstrukcji tmp, bo zadbaliśmy o odporność naszego konstruktora kopiującego. Realizacja przypisania opiera się w znacznej mierze na wywołaniu metody swapInternals, więc to jej odporność na wyjątki będzie tu decy- dująca. Metoda swapInternals wymienia wszystkie składowe bieżącego obiektu ze składowymi obiektu przekazanego w wywołaniu. Wymiana odbywa się za pośrednictwem standardowego algo- rytmu swap, przyjmującego parę argumentów a i b, tworzącego kopię a, przypisującego b do a i wreszcie przypisującego do b kopię a. Algorytm swap jest neutralny wobec wyjątków i na nie odporny, bo jedynymi wyjątkami zrzucanymi z algorytmu mogą być te przerzucane z obiektów, na których operuje. Algorytm nie korzysta z pamięci sterty, gwarantuje więc brak wycieku zasobów. Ponieważ składowa key_ nie jest składową typu prostego, co oznacza, że operacje na niej mogą prowokować wyjątki, jest wymieniana w pierwszej kolejności. Jeśli w trakcie wymiany doj- dzie do zrzucenia wyjątku, unikniemy naruszenia pierwotnego stanu pozostałych składowych. Nie zyskamy jednak pewności nienaruszenia składowej key_. W tym aspekcie jesteśmy całkowi- cie zdani na łaskę i niełaskę twórcy implementacji klasy obiektu i jej gwarancji odporności na wyjątki. Jeśli ta podmiana nie sprowokuje wyjątku, jesteśmy w domu, bo wiadomo, że ope- racje na typach wbudowanych już ich nie sprowokują. Widać więc, że swapInternals jest metodą dającą i zwykłą, i silną gwarancję odporności na wyjątki. A co, gdyby wymiana miała objąć większą liczbę wartości typów złożonych? Gdybyśmy mieli w klasie dwie składowe typu string, początek metody swapInternals mógłby wyglądać tak: void swapInternals(Message msg) { swap(key_, msg.key_); swap(myObj_, msg.myObj_); //… 342 | Rozdział 9. Wyjątki i bezpieczeństwo Mamy problem: jeśli druga podmiana zrzuci wyjątek, w jaki sposób bezpiecznie wycofamy pierwszą podmianę? Składowa key_ będzie miała nową wartość, ale w obliczu niepowodzenia podmiany myObj trzeba tę wartość uznać za niepoprawną. Jeśli wywołujący przechwyci wy- jątek i zechce kontynuować wykonanie jakby nigdy nic, będzie miał do czynienia z obiektem w niespójnym stanie, a na pewno z innym niż ten, z którym zaczynał operację. Można skopiować key_ do ciągu tymczasowego, ale któż zagwarantuje, że kopiowanie nie zrzuci wyjątku? Problem można wyeliminować z użyciem obiektów sterty: void swapInternals(Message msg) { // key_ jest typu string* a myObj jest typu MyClass* swap(key_, msg.key_); swap(myObj_, msg.myObj_); Oznacza to, co prawda, konieczność zarządzania przydziałami pamięci, ale proces uodparniania na wyjątki często wymaga reorganizacji projektów, warto więc zaplanować go już w pierwszych fazach projektowania. Wytyczne wynikające z niniejszej receptury stanowią powtórzenie strategii postulowanej w po- przednich: prace ryzykowne trzeba wykonywać najpierw (w blokach try-catch), uzależniając od ich powodzenia wykonanie operacji modyfikujących stan obiektu. Jeśli operacje ryzykowne sprowokują wyjątek, można będzie podjąć operacje porządkowe, przywracając pierwotny stan obiektu. Zobacz również Receptury 9.2 i 9.3. 9.5. Bezpieczne kopiowanie obiektu | 343
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: