Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00473 006637 20592529 na godz. na dobę w sumie
C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych - książka
C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych - książka
Autor: , Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1473-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Napisz wieloplatformowe programy w C++

Okres dominacji jednego systemu operacyjnego i przeznaczonych dla niego rozwiązań powoli odchodzi do historii. Fenomen popularności różnych dystrybucji Linuksa i coraz mocniejsza pozycja komputerów Mac sprawiają, że wiele firm produkujących oprogramowanie decyduje się na tworzenie rozwiązań wieloplatformowych. W przypadku ogromnych korporacji stworzenie zespołów programistycznych pracujących równolegle nad kilkoma wersjami jednej aplikacji dla różnych systemów operacyjnych nie stanowi problemu, ale w mniejszych firmach jest to niemożliwe. Tu z pomocą przychodzą biblioteki pozwalające na tworzenie kodu źródłowego prawidłowo kompilującego się na każdej platformie, na której je zainstalowano.

Książka 'C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych' opisuje tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem dwóch takich właśnie bibliotek - wxWidgets oraz Qt. Czytając ją, dowiesz się, jak wykorzystać język C++ i środowisko Dev-C++ do pisania programów, z których korzystać będą mogli użytkownicy systemu Windows, Linuksa i Mac OS. Nauczysz się stosować kontrolki i komponenty, budować menu i interfejsy użytkownika, obsługiwać zdarzenia i implementować operacje graficzne. Przeczytasz także o aplikacjach bazodanowych i sieciowych. Każde z zagadnień omówiono zarówno w kontekście biblioteki wxWidgets, jak i biblioteki Qt, dzięki czemu poznasz dwie metody rozwiązywania tych samych zadań programistycznych - by wybrać sobie tę, która bardziej Ci odpowiada.

Dzięki tej książce stworzysz aplikacje, które docenią użytkownicy wszystkich systemów operacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C++. Wykorzystaj potŒgŒ aplikacji graficznych Autor: Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek ISBN: 978-83-246-1473-8 Format: 158x235, stron: 448 Napisz wieloplatformowe programy w C++ (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z bibliotek wxWidgets oraz Qt? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b implementowa(cid:230) obs‡ugŒ zdarzeæ w aplikacjach? (cid:149) Jak budowa(cid:230) aplikacje sieciowe i bazodanowe? Okres dominacji jednego systemu operacyjnego i przeznaczonych dla niego rozwi„zaæ powoli odchodzi do historii. Fenomen popularno(cid:156)ci r(cid:243)¿nych dystrybucji Linuksa i coraz mocniejsza pozycja komputer(cid:243)w Mac sprawiaj„, ¿e wiele firm produkuj„cych oprogramowanie decyduje siŒ na tworzenie rozwi„zaæ wieloplatformowych. W przypadku ogromnych korporacji stworzenie zespo‡(cid:243)w programistycznych pracuj„cych r(cid:243)wnolegle nad kilkoma wersjami jednej aplikacji dla r(cid:243)¿nych system(cid:243)w operacyjnych nie stanowi problemu, ale w mniejszych firmach jest to niemo¿liwe. Tu z pomoc„ przychodz„ biblioteki pozwalaj„ce na tworzenie kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego prawid‡owo kompiluj„cego siŒ na ka¿dej platformie, na kt(cid:243)rej je zainstalowano. Ksi„¿ka (cid:132)C++. Wykorzystaj potŒgŒ aplikacji graficznych(cid:148) opisuje tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem dw(cid:243)ch takich w‡a(cid:156)nie bibliotek (cid:150) wxWidgets oraz Qt. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, jak wykorzysta(cid:230) jŒzyk C++ i (cid:156)rodowisko Dev-C++ do pisania program(cid:243)w, z kt(cid:243)rych korzysta(cid:230) bŒd„ mogli u¿ytkownicy systemu Windows, Linuksa i Mac OS. Nauczysz siŒ stosowa(cid:230) kontrolki i komponenty, budowa(cid:230) menu i interfejsy u¿ytkownika, obs‡ugiwa(cid:230) zdarzenia i implementowa(cid:230) operacje graficzne. Przeczytasz tak¿e o aplikacjach bazodanowych i sieciowych. Ka¿de z zagadnieæ om(cid:243)wiono zar(cid:243)wno w kontek(cid:156)cie biblioteki wxWidgets, jak i biblioteki Qt, dziŒki czemu poznasz dwie metody rozwi„zywania tych samych zadaæ programistycznych (cid:150) by wybra(cid:230) sobie tŒ, kt(cid:243)ra bardziej Ci odpowiada. (cid:149) Instalacja (cid:156)rodowiska programistycznego i bibliotek (cid:149) Struktura aplikacji i podstawowe komponenty (cid:149) Stosowanie komponent(cid:243)w (cid:149) Obs‡uga zdarzeæ myszy i klawiatury (cid:149) Budowanie menu aplikacji (cid:149) Komunikacja sieciowa (cid:149) Operacje graficzne (cid:149) Po‡„czenia z bazami danych (cid:149) Drukowanie z poziomu aplikacji DziŒki tej ksi„¿ce stworzysz aplikacje, kt(cid:243)re doceni„ u¿ytkownicy wszystkich system(cid:243)w operacyjnych. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis tre�ci Rozdzia� 1. Opis i instalacja bibliotek ................................................................. 9 Wst�p ................................................................................................................................ 9 Biblioteka wxWidgets ...................................................................................................... 9 Instalacja �rodowiska wxDev-C++ ........................................................................... 10 Elementy wxDev-C++ .............................................................................................. 10 Tworzenie projektu aplikacji w wxDev-C++ ........................................................... 11 Biblioteka Qt .................................................................................................................. 12 Instalacja Dev-C++ .................................................................................................. 12 Instalacja bibliotek Qt .............................................................................................. 12 Konfiguracja Dev-C++ do wspó�pracy z Qt ............................................................. 13 Tworzenie szablonu projektu aplikacji Qt ................................................................ 15 Rozdzia� 2. Struktura aplikacji wxWidgets ........................................................ 19 Cz��ci sk�adowe aplikacji ............................................................................................... 19 Zgodno�� ze standardem Unicode .................................................................................. 22 Tworzenie kontrolek ....................................................................................................... 23 Zdarzenia ........................................................................................................................ 24 Wizualne tworzenie aplikacji w �rodowisku wxDev-C++ .............................................. 26 Struktura projektu wykorzystywana podczas budowy aplikacji za pomoc� IDE ..... 27 Nazwy parametrów u�yte w ksi��ce ............................................................................... 28 Test ................................................................................................................................. 28 Rozdzia� 3. Podstawowe komponenty aplikacji ................................................. 31 Okno wxFrame ............................................................................................................... 31 Style okna ................................................................................................................. 32 Ikona w oknie aplikacji ............................................................................................ 33 Czcionki w aplikacji ................................................................................................. 34 Panele wxPanel ............................................................................................................... 35 Przyciski wxButton ........................................................................................................ 36 Etykieta wxStaticText ..................................................................................................... 38 Pola wyboru i przyciski opcji ......................................................................................... 40 Komponent wprowadzania i edycji tekstu wxTextCtrl ................................................... 44 Test ................................................................................................................................. 48 Rozdzia� 4. Wi�cej o zdarzeniach ...................................................................... 49 Rodzaje zdarze� .............................................................................................................. 49 Dynamiczna obs�uga zdarze� ......................................................................................... 49 Rozpoznawanie obiektu generuj�cego zdarzenie w metodzie obs�ugi ............................ 53 4 C++. Wykorzystaj pot�g� aplikacji graficznych Obs�uga zdarze� myszy .................................................................................................. 56 Obs�uga zdarze� klawiatury ........................................................................................... 58 Test ................................................................................................................................. 61 Rozdzia� 5. Zastosowania menu ....................................................................... 63 Podstawy menu ............................................................................................................... 63 Obs�uga menu za pomoc� tabeli zdarze� ........................................................................ 66 Obs�uga menu za pomoc� metody Connect() ................................................................. 68 Tworzenie menu podczas dzia�ania aplikacji .................................................................. 70 Menu kontekstowe .......................................................................................................... 73 Skróty klawiaturowe w opcjach menu ............................................................................ 75 Paski narz�dzi ................................................................................................................. 77 Pasek statusu ................................................................................................................... 81 Test ................................................................................................................................. 85 Rozdzia� 6. Okna dialogowe ............................................................................. 87 Okna komunikatów ........................................................................................................ 87 Okno z mo�liwo�ci� wprowadzania danych ................................................................... 89 Zwyk�e okno do wprowadzania tekstu ..................................................................... 89 Okno has�a ................................................................................................................ 90 Okna zapisu i otwarcia pliku .......................................................................................... 92 Okno wyboru czcionki .................................................................................................... 94 Paleta kolorów ................................................................................................................ 96 Test ................................................................................................................................. 98 Rozdzia� 7. Podstawy aplikacji sieciowych ...................................................... 101 Protokó� FTP ................................................................................................................ 101 Logowanie do serwera i wy�wietlanie zawarto�ci katalogu ................................... 101 Operacje na folderach i plikach .............................................................................. 105 Pobieranie plików z serwera ................................................................................... 107 Wysy�anie plików z dysku lokalnego ..................................................................... 109 Protokó� HTTP ............................................................................................................. 111 Pobieranie stron Web ............................................................................................. 111 Wy�wietlanie stron w postaci graficznej — komponent wxHtmlWindow ............. 113 Prezentacja wyników dzia�ania aplikacji w postaci HTML .................................... 115 Komórki wxHtmlCell ............................................................................................. 118 Test ............................................................................................................................... 122 Rozdzia� 8. Grafika ......................................................................................... 125 Mapy bitowe wxBitmap ............................................................................................... 125 Kontekst urz�dzenia — klasa wxDC ............................................................................ 126 Rysowanie w oknie — kontekst wxClientDC .............................................................. 128 Obs�uga zdarzenia Paint — kontekst wxPaintDC ......................................................... 132 Rysowanie w pami�ci — wxMemoryDC ..................................................................... 134 Kontekst ekranu — wxScreenDC ................................................................................. 136 Pióro wxPen ................................................................................................................. 138 P�dzel wxBrush ............................................................................................................ 141 Podstawy obs�ugi biblioteki OpenGL w wxWidgets .................................................... 143 Rysowanie obiektów trójwymiarowych ................................................................. 147 Animacje ................................................................................................................ 149 Test ............................................................................................................................... 151 Spis tre�ci 5 Rozdzia� 9. Aplikacje baz danych .................................................................... 153 Bazy danych a wxWidgets ............................................................................................ 153 Instalacja PostgreSQL .................................................................................................. 153 Inicjalizacja bazy .......................................................................................................... 155 Organizacja i typy danych w bazach PostgreSQL ........................................................ 156 J�zyk SQL .................................................................................................................... 158 Po��czenie aplikacji wxWidgets z baz� danych ............................................................ 158 Dodawanie tabel do bazy .............................................................................................. 161 Zapis danych do tabeli .................................................................................................. 165 Wyszukiwanie i odczyt danych z tabeli ........................................................................ 167 Zmiana warto�ci w rekordach ....................................................................................... 171 Test ............................................................................................................................... 172 Rozdzia� 10. Drukowanie w wxWidgets ............................................................. 175 Drukowanie na ró�nych platformach ............................................................................ 175 Drukowanie tekstu ........................................................................................................ 175 Drukowanie tekstu z formatowaniem ..................................................................... 178 Podgl�d wydruku tekstu ......................................................................................... 180 Drukowanie grafiki ....................................................................................................... 181 Obiekt wydruku wxPrintout ................................................................................... 181 Urz�dzenie drukarki — klasa wxPrinter ................................................................. 183 Okno podgl�du drukowania grafiki ........................................................................ 185 Skalowanie wydruku graficznego .......................................................................... 187 Test ............................................................................................................................... 191 Rozdzia� 11. Elementy aplikacji wielow�tkowych .............................................. 195 Wielow�tkowo�� .......................................................................................................... 195 Sekcje krytyczne .................................................................................................... 196 Wzajemne wykluczenia .......................................................................................... 196 Semafory ................................................................................................................ 196 Klasa wxThread ............................................................................................................ 196 Sekcja krytyczna — wxCriticalSection ........................................................................ 198 Wykluczenie wxMutex ................................................................................................. 199 Semafor wxSemaphore ................................................................................................. 199 Prosta aplikacja z kilkoma w�tkami ............................................................................. 200 Przekazywanie danych z w�tku poprzez zdarzenia ...................................................... 204 Ograniczenie ilo�ci w�tków za pomoc� semafora ........................................................ 205 Test ............................................................................................................................... 207 Rozdzia� 12. Struktura aplikacji Qt ................................................................... 209 Korzystamy z szablonu ................................................................................................. 209 Pierwszy program krok po kroku .................................................................................. 211 Wy�wietlamy polskie znaki .......................................................................................... 212 Podstawy hierarchii elementów interfejsu u�ytkownika ............................................... 214 Tworzenie w�asnej klasy okna ...................................................................................... 216 Qt Designer ................................................................................................................... 218 Integracja Qt Designer i Dev-C++ ................................................................................ 221 Wykorzystanie formularzy w programach .................................................................... 222 Test ............................................................................................................................... 228 6 C++. Wykorzystaj pot�g� aplikacji graficznych Rozdzia� 13. Podstawowe komponenty aplikacji ............................................... 229 Klasa QMainWindow ................................................................................................... 229 Rozpoczynamy budow� edytora tekstu ........................................................................ 229 Rodzaje okien ............................................................................................................... 232 Ikona aplikacji i zasoby ................................................................................................ 234 Menu ............................................................................................................................. 236 Klawisze skrótu ...................................................................................................... 238 Komunikaty na pasku statusu ................................................................................. 239 Pasek statusu ................................................................................................................. 241 Pasek narz�dzi .............................................................................................................. 242 Wygl�d paska narz�dzi ........................................................................................... 242 Dodajemy w�asne gniazda ............................................................................................ 244 Edytor tekstu — formularz w Qt Designer ................................................................... 247 Klasa QString ............................................................................................................... 250 Test ............................................................................................................................... 253 Rozdzia� 14. Wi�cej o zdarzeniach .................................................................... 255 Sygna�y i gniazda ......................................................................................................... 255 Metaobiekty ............................................................................................................ 255 Definiowanie gniazd .............................................................................................. 256 Definiowanie oraz emitowanie sygna�ów ............................................................... 257 Kompilator MOC ................................................................................................... 257 Definiowanie po��cze� ........................................................................................... 258 Usuwanie po��cze� ................................................................................................. 260 Dynamiczna obs�uga po��cze� ............................................................................... 260 Program przyk�adowy ............................................................................................ 261 Obs�uga zdarze� ........................................................................................................... 262 Rodzaje zdarze� ..................................................................................................... 263 Informacje przekazywane przy zdarzeniach ........................................................... 263 Selektywna obs�uga zdarze� ................................................................................... 267 Test ............................................................................................................................... 269 Rozdzia� 15. Zastosowania menu ..................................................................... 271 Menu wielopoziomowe ................................................................................................ 271 Zmiana parametrów czcionki w menu .......................................................................... 273 W�a�ciwo�ci elementów menu, sygna�y i gniazda ........................................................ 276 Grupowanie elementów menu ...................................................................................... 279 Menu podr�czne programu ........................................................................................... 282 Dynamiczne tworzenie elementów menu ..................................................................... 284 Test ............................................................................................................................... 285 Rozdzia� 16. Okna dialogowe ........................................................................... 287 Okna komunikatów ...................................................................................................... 287 Okna pobierania danych ............................................................................................... 296 Okna narz�dziowe ........................................................................................................ 299 Okno wyboru koloru .............................................................................................. 300 Okno wyboru czcionki ........................................................................................... 302 Obs�uga plików i folderów ..................................................................................... 303 Test ............................................................................................................................... 306 Rozdzia� 17. Podstawy aplikacji sieciowych ...................................................... 307 Obs�uga protokó�u FTP ................................................................................................ 307 Operacje na serwerze FTP ...................................................................................... 307 Sygna�y klasy QFtp ................................................................................................ 309 Spis tre�ci 7 Adresy zasobów internetowych .............................................................................. 309 Program przyk�adowy ............................................................................................ 311 Obs�uga protokó�u HTTP ............................................................................................. 319 Operacje na serwerze HTTP ................................................................................... 319 Sygna�y klasy QHttp .............................................................................................. 321 Program przyk�adowy ............................................................................................ 321 Test ............................................................................................................................... 326 Rozdzia� 18. Grafika ......................................................................................... 329 System graficzny w bibliotece Qt ................................................................................. 329 Uk�ad wspó�rz�dnych i rasteryzacja prymitywów .................................................. 330 Podstawowe zasady rysowania ............................................................................... 332 Obs�uga plików graficznych ................................................................................... 332 Parametry pióra ...................................................................................................... 339 Parametry p�dzla .................................................................................................... 346 Prymitywy graficzne .............................................................................................. 348 Rysowanie napisów ................................................................................................ 350 Jako�� renderingu ................................................................................................... 353 OpenGL ........................................................................................................................ 354 SVG .............................................................................................................................. 359 Test ............................................................................................................................... 364 Rozdzia� 19. Wykorzystanie komponentów baz danych ...................................... 365 Bazy danych w bibliotece Qt ........................................................................................ 365 Obs�ugiwane bazy .................................................................................................. 365 Instalacja i konfiguracja bazy danych Firebird 2.0 ....................................................... 366 Instalacja ................................................................................................................ 366 Kompilacja sterownika ........................................................................................... 367 Utworzenie bazy ..................................................................................................... 368 Po��czenie z baz� danych ............................................................................................. 369 Obs�uga b��dów ...................................................................................................... 370 Tworzenie tabel ............................................................................................................ 372 Podstawowe elementy j�zyka SQL ........................................................................ 372 Wybrane typy danych ............................................................................................. 372 Obs�uga zapyta� ..................................................................................................... 372 Dodawanie danych do tabel .......................................................................................... 375 Wyszukiwanie danych .................................................................................................. 376 Modyfikacja i usuwanie danych ................................................................................... 380 Test ............................................................................................................................... 389 Rozdzia� 20. Drukowanie pod Qt ....................................................................... 391 Urz�dzenie graficzne do druku ..................................................................................... 391 Klasa QPrinter ........................................................................................................ 391 Uk�ad wspó�rz�dnych ............................................................................................. 392 Podzia� na strony .................................................................................................... 393 Okna dialogowe obs�uguj�ce drukowanie .................................................................... 393 Drukowanie tekstu ........................................................................................................ 394 Drukowanie rysunków .................................................................................................. 395 Drukowanie do plików PDF ......................................................................................... 397 Podgl�d wydruku .......................................................................................................... 399 Test ............................................................................................................................... 405 8 C++. Wykorzystaj pot�g� aplikacji graficznych Rozdzia� 21. Programowanie wielow�tkowe ...................................................... 407 Podstawowe zagadnienia programowania wielow�tkowego ........................................ 407 W�tki w bibliotece Qt ................................................................................................... 408 Uruchamianie i kontrola w�tków ........................................................................... 409 Przerwanie i zatrzymanie w�tku ............................................................................. 410 Sygna�y klasy QThread .......................................................................................... 410 Funkcja oczekuj�ca ................................................................................................ 411 Synchronizacja w�tków ................................................................................................ 411 Muteksy .................................................................................................................. 413 Semafory ................................................................................................................ 414 W�tki w aplikacji GUI .................................................................................................. 415 Test ............................................................................................................................... 422 Dodatek A Odpowiedzi do testów .................................................................. 423 Skorowidz .................................................................................... 425 Rozdziaä 12. Struktura aplikacji Qt W pierwszym rozdziale poĞwiĊconym bibliotece Qt poznasz podstawowe zasady do- tyczące struktury aplikacji w tejĪe bibliotece. Utworzymy gáówne okno aplikacji, umie- Ğcimy na nim pierwsze elementy graficznego interfejsu uĪytkownika (GUI), zmierzymy siĊ z problemem polskich znaków, aby w koĔcu poznaü podstawy obsáugi zdarzeĔ w bibliotece Qt. NastĊpnie po krótkim wprowadzeniu do Qt Designera wykonamy taką samą pracĊ ponownie, ale stosując to znakomite narzĊdzie z biblioteki Qt. Do tworzenia programów bĊdziemy korzystaü z szablonu opisanego w rozdziale 1. Korzystamy z szablonu Przykäad 12.1. Pierwszy program w Qt — wykorzystanie szablonu aplikacji 1. Aby skorzystaü z szablonu, wybierz z menu opcjĊ Plik\Nowy Projekt i dalej w zakáadce GUI wskaĪ szablon aplikacji Qt, tak jak to przedstawiamy na rysunku 12.1. Do ewentualnej zmiany pozostaje nazwa projektu. ĝrodowisko Dev-C++ przyjmuje, Īe nowy projekt nazywa siĊ po prostu Projekt i do tej nazwy dodaje mu kolejny numer. 2. Po wybraniu szablonu pliki projektu zapisz w wybranym folderze i w efekcie powinieneĞ uzyskaü program analogiczny do przedstawionego na rysunku 12.2. Musisz jeszcze zapisaü plik Ĩródáowy programu, ewentualnie zmieniając przy tym jego nazwĊ z domyĞlnego main.cpp. Warto wspomnieü jeszcze o jednej waĪnej zasadzie obowiązującej przy zapisie projektów. Z uwagi na generowanie przy kaĪdym projekcie pliku Makefile.win zawierającego instrukcje dla narzĊdzia make, koniecznie zapisuj pliki projektów w odrĊbnych katalogach. W przeciwnym wypadku moĪe dojĞü do przypadkowej utraty zawartoĞci tego pliku. 210 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych Rysunek 12.1. Okno wyboru nowego projektu z szablonem aplikacji Qt 4.3.1 Rysunek 12.2. Widok Ğrodowiska Dev-C++ po wygenerowaniu szablonu programu Qt 3. Oto tekst Ĩródáowy caáego programu: #include QApplication #include QPushButton int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app (argc, argv); Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 211 QPushButton button ( Hello world! ); button.resize (100, 30); button.show(); return app.exec(); } 4. Kompilacja programu wymaga wybrania z menu opcji Projekt\Kompiluj i uruchom lub uĪycia klawisza F9. W efekcie otrzymamy okno przedstawione na rysunku 12.3. Program nawiązuje do klasycznej postaci pierwszego programu, który w swojej karierze napisaáo wielu programistów. Efekt jego dziaáania wprawdzie nie jest imponujący, ale pokazuje potĊgĊ biblioteki Qt, która w kilku wierszach kodu umoĪliwia wyĞwietlenie okna z przyciskiem. Rysunek 12.3. Początkowy wygląd okna pierwszego programu Pierwszy program krok po kroku Przeanalizujemy teraz krok po kroku kod Ĩródáowy programu wygenerowanego przez szablon. Dwa początkowe wiersze programu: #include QApplication #include QPushButton wáączają pliki nagáówkowe biblioteki Qt zawierające definicje klas QApplication i QPushButton. Pierwszej z nich uĪywa kaĪdy program, który korzysta z graficznych elementów biblioteki Qt. Jej zadaniem jest inicjalizacja i zakoĔczenie dziaáania pro- gramu, przetwarzanie pĊtli zdarzeĔ i umoĪliwienie ich obsáugi przez elementy graficz- nego interfejsu. Klasa ta dziedziczy po klasie QCoreApplication, która z kolei jest klasą bazową dla programów pracujących w trybie konsoli (tekstowym). Klasa ta jest po- tomkiem klasy QObject, która jest bazą wszystkich klas w bibliotece Qt. Druga klasa wykorzystywana w programie reprezentuje przycisk. Warto zauwaĪyü, Īe nazwa pliku nagáówkowego odpowiada nazwie danej klasy. Zasada ta obowiązuje dla kaĪdej klasy biblioteki Qt naleĪącej do tzw. publicznej czĊĞci biblioteki i trzeba przyznaü, Īe zna- komicie uáatwia pracĊ. Jak wyĪej wspominaliĞmy, QApplication jest bazową klasą dla wszystkich programów korzystających z biblioteki Qt, które pracują w trybie graficznym. Parametry uĪytego w programie konstruktora tej klasy: QApplication app (argc, argv); odpowiadają standardowym argumentom funkcji main: int main(int argc, char *argv[]) TakĪe w ostatnim wierszu programu korzystamy z klasy QApplication: return app.exec(); 212 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych Metoda exec przekazuje obsáugĊ pĊtli zdarzeĔ, a tym samym dalsze sterowanie pro- gramem, do biblioteki Qt. Poza takimi wyjątkami jak okna komunikatów generowane przy uĪyciu klasy QMessageBox, wywoáanie exec jest niezbĊdne do wyĞwietlenia gra- ficznych elementów programu, czyli najczĊĞciej caáego interfejsu aplikacji. Klasa QPushButton reprezentuje standardowy przycisk. Przycisk moĪe, oprócz tekstu, zawieraü takĪe ikonĊ. W programie tworzony jest przycisk zawierający tekst wskazany jako parametr konstruktora klasy: QPushButton button ( Hello world! ); Po utworzeniu przycisku zmieniamy jego wymiary tak, aby napis w nim zawarty byá w caáoĞci widoczny w wyĞwietlanym oknie: button.resize (100, 30); Metoda resize, która to wykonuje, pochodzi z klasy QWidget bĊdącej bazą wszystkich wizualnych elementów GUI w bibliotece Qt. Z tej samej klasy pochodzi metoda show, która wyĞwietla bieĪącą kontrolkĊ i wszystkie elementy pochodne: button.show(); Z obiektów klas dziedziczących poĞrednio lub bezpoĞrednio po klasie QWidget bĊdziemy wielokrotnie korzystaü. Ich cechą charakterystyczną, którą przedstawimy jeszcze w tym rozdziale, jest zdolnoĞü zarówno do samodzielnej pracy jako okno aplikacji (jak ma to miejsce w pierwszym przykáadzie), jak teĪ jako jeden z elementów podrzĊdnych okna. W tym drugim przypadku za wyĞwietlenie caáego okna odpowiedzialny jest obiekt bĊdący najwyĪej w hierarchii elementów okna. Warto takĪe wiedzieü, Īe kaĪdy obiekt klasy pochodnej po QWidget dziedziczy moĪliwoĞü peánej obsáugi zdarzeĔ gene- rowanych przez uĪytkownika, w tym — oczywiĞcie — obsáugĊ myszy i klawiatury. WyĈwietlamy polskie znaki NiezbĊdną cechą programów jest poprawna obsáuga znaków charakterystycznych dla jĊzyka polskiego. Niestety, prosta zamiana napisu na przycisku z pierwszego przykáadu z angielskiego Hello world na polski odpowiednik Witaj ĝwiecie da efekt przedsta- wiony na rysunku 12.4, na którym widoczny jest brak polskich liter. Rysunek 12.4. Przykáad nieprawidáowego kodowania polskich znaków Brak polskich znaków spowodowany jest sposobem obsáugi napisów przez bibliotekĊ Qt, a szczególnie metodą konwersji znaków. Napisy w bibliotece Qt obsáuguje specjali- zowana klasa QString (przedstawimy ją bliĪej w nastĊpnym rozdziale), która przecho- wuje dane, korzystając ze standardu Unicode 4.0. Jednak przy konwersji napisów klasa ta domyĞlnie uĪywa standardu Latin 1, znanego takĪe jako norma ISO 8859-1, który nie zawiera polskich znaków. Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 213 Zmiana domyĞlnego standardu kodowania wymaga uĪycia statycznej metody setCodec ´ForCStrings klasy QTextCodec:, której parametrem jest nazwa wybranego standardu kodowania znaków. W przypadku jĊzyka polskiego najwaĪniejsze są dwa standardy kodowania znaków: Windows-1250 stosowany w systemach z rodziny Microsoft Win- dows oraz ISO 8859-2 uĪywany w systemach Linux/Unix. Wybór jednego z tych dwóch standardów kodowania wygląda nastĊpująco: QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ( Windows-1250 )); QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ( ISO-8859-2 )); Biblioteka Qt obsáuguje wiele standardów kodowania znaków, oprócz tak waĪnych standardów jak ISO z rodziny 8859 (poza alfabetem tajskim) oraz standardów systemów z rodziny Windows, Qt obsáuguje takĪe standard Unicode w wersjach kodowania UTF-8 i UTF-16. DziĊki tak obszernej liczbie obsáugiwanych standardów kodowania znaków biblioteka Qt umoĪliwia tworzenie programów wykorzystujących wszystkie najwaĪniejsze jĊzyki uĪywane przez ludzkoĞü. Peány wykaz obsáugiwanych standardów kodowania znaków z ewentualnymi ograniczeniami dotyczącymi niektórych platform znajduje siĊ w dokumentacji biblioteki. PowyĪszą wiedzĊ wykorzystamy w kolejnym przykáadzie. Przykäad 12.2. WyĈwietlenie polskich znaków w bibliotece Qt 1. Utwórz nowy projekt, korzystając z szablonu aplikacji Qt, tak jak w poprzednim przykáadzie. 2. ListĊ plików nagáówkowych uzupeániamy tak, aby moĪna byáo uĪyü klasy QTextCodec: #include QTextCodec 3. Wybór standardu kodowania polskich znaków najlepiej umieĞciü bezpoĞrednio po utworzeniu obiektu app: QApplication app (argc, argv); QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ( Windows-1250 )); 4. W nastĊpnym wierszu programu moĪemy juĪ wpisaü nowy tekst przycisku: QPushButton button ( Witaj Ħwiecie! ); 5. Po kompilacji i uruchomieniu programu pojawi siĊ okno, takie jak na rysunku 12.5. Rysunek 12.5. Program poprawnie wyĞwietlający polskie znaki 214 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych Podstawy hierarchii elementów interfejsu uĔytkownika W typowym programie korzystającym z graficznego interfejsu uĪytkownika okna apli- kacji zawierają wiele róĪnego rodzaju elementów. Biblioteka Qt jest tak skonstruowana, Īe elementy GUI stanowiące czĊĞü okna uáoĪone są w odpowiedniej hierarchii. W pierw- szej kolejnoĞci tworzony jest obiekt gáówny, potem budujemy obiekty klas bĊdących czĊĞcią skáadową danego okna. W dwóch pierwszych programach rolĊ gáównego i za- razem jedynego elementu GUI stanowiá przycisk — obiekt klasy QPushButton. IdeĊ hierarchii obiektów w bibliotece Qt najlepiej zilustruje nastĊpny przykáad. Przykäad 12.3. Hierarchia elementów GUI 1. Tradycyjnie utwórz nowy projekt, korzystając z szablonu aplikacji Qt (moĪesz takĪe wykorzystaü projekt utworzony w drugim przykáadzie). 2. Dodaj plik nagáówkowy klasy QMainWindow, która bĊdzie klasą bazową dla wiĊkszoĞci naszych programów przykáadowych: #include QMainWindow 3. Po wierszach tworzących obiekt klasy QApplication i definiujących obsáugĊ wybranego standardu polskich znaków: QApplication app (argc, argv); QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ( Windows-1250 )); umieĞü obiekt klasy QMainWindow reprezentujący okno aplikacji: QMainWindow window; Klasa QMainWindow potrafi obsáugiwaü wszystkie typowe elementy gáównego okna aplikacji, w tym menu, paski narzĊdziowe oraz pasek statusu, ale moĪna ją takĪe zastosowaü do utworzenia innych rodzajów okien. W programie uĪyliĞmy wartoĞci domyĞlnych konstruktora, który ma nastĊpującą postaü: QMainWindow::QMainWindow (QWidget * parent = 0, Qt::WindowFlags flags = 0) Pierwszy parametr — parent — okreĞla wskaĨnik do obiektu nadrzĊdnego (rodzica) w hierarchii elementów GUI. DomyĞlna wartoĞü oznacza, Īe dany obiekt jest gáównym obiektem w hierarchii. Drugi parametr, czyli flags, opiszemy dokáadniej w nastĊpnym rozdziale. 4. Dalej okreĞl rozmiar i poáoĪenie okna oraz podaj jego tytuá: window.setGeometry (400,300,300,200); window.setWindowTitle ( Przykđad 3 ); Obie powyĪsze metody pochodzą z klasy QWidget. Krótkiego wyjaĞnienia wymaga tylko setGeometry, której dwa pierwsze parametry okreĞlają poáoĪenie lewego górnego naroĪnika kontrolki wzglĊdem elementu nadrzĊdnego. Gdy tworzymy gáówne okno, bĊdą to wspóárzĊdne poáoĪenia okna na pulpicie. Dwa ostatnie parametry okreĞlają rozmiary okna lub innego elementu GUI. Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 215 Zwróü jeszcze uwagĊ, Īe w poprzednich programach tytuá okna okreĞlaáa automatycznie biblioteka Qt na podstawie nazwy pliku wykonywalnego programu. 5. NastĊpnie utwórz przycisk i umieĞü go we wczeĞniej utworzonym oknie: QPushButton button ( Wyjħcie , window); button.setGeometry (100,120,100,40); JeĪeli spojrzymy na definicjĊ uĪytego w tym przypadku konstruktora klasy QPushButton: QPushButton::QPushButton (const QString text, QWidget * parent = 0) to zobaczymy, Īe drugi parametr jest odpowiednikiem pierwszego parametru konstruktora klasy QMainWindow. W dwóch pierwszych programach przyciski byáy elementami gáównymi, stąd drugi parametr konstruktora QPushButton miaá wartoĞü domyĞlną, jednak w tym przypadku tworzymy element podrzĊdny i w tym miejscu podajemy wskaĨnik do gáównego okna. OczywiĞcie, takĪe poáoĪenie przycisku okreĞlone jest we wspóárzĊdnych okna nadrzĊdnego, a nie pulpitu. 6. Aby napis przycisku odpowiadaá wykonywanej przez niego funkcji, musisz jeszcze odpowiednio poáączyü sygnaá (zdarzenie) generowany po naciĞniĊciu przycisku z odpowiednim gniazdem (ang. slot), czyli metodą, która bĊdzie wywoáana w wyniku naciĞniĊcia przycisku. SáuĪy do tego metoda connect klasy QObject. W naszym przykáadzie naciĞniĊcie przycisku zakoĔczy pracĊ programu poprzez wywoáanie metody quit klasy QApplication: QObject::connect ( button,SIGNAL (clicked()), app,SLOT (quit())); Parametry tej funkcji tworzą dwie pary. Pierwsza para okreĞla Ĩródáo i rodzaj sygnaáu (w naszym przykáadzie obiekt button i jego metodĊ clicked), druga — jego odbiorcĊ i wywoáywane gniazdo (w przykáadzie obiekt app i jego metodĊ quit). BliĪej mechanizm sygnaáów i gniazd opiszemy w rozdziale 15. 7. Ostatnią czynnoĞcią związaną z oknem jest jego wyĞwietlenie, co realizuje poznana juĪ wczeĞniej metoda show: window.show (); ZauwaĪ, Īe wykonujemy metodĊ show dla gáównego obiektu w hierarchii elementów okna, czyli w tym przypadku dla obiektu klasy QMainWindow. Zadanie wyĞwietlenia elementów podrzĊdnych wykona gáówny element w hierarchii. 8. Po uzupeánieniu o znane juĪ z poprzednich programów zakoĔczenie: return app.exec(); caáoĞü tekstu Ĩródáowego programu wygląda nastĊpująco: #include QApplication #include QPushButton #include QTextCodec #include QMainWindow 216 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app (argc, argv); QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ( Windows-1250 )); QMainWindow window; window.setGeometry (400,300,300,200); window.setWindowTitle ( Przykđad 3 ); QPushButton button ( Wyjħcie , window); button.setGeometry (100,120,100,40); QObject::connect ( button,SIGNAL (clicked()), app,SLOT (quit())); window.show (); return app.exec(); } Po kompilacji i uruchomieniu otrzymamy okno przedstawione na rysunku 12.6. Rysunek 12.6. Przycisk umieszczony w oknie aplikacji Tworzenie wäasnej klasy okna Ostatnim krokiem do poznania struktury aplikacji Qt jest utworzenie wáasnej klasy okna. Podobnie jak w poprzednim przykáadzie, jako klasĊ bazową wykorzystamy QMainWindow, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby elementy GUI tworzyü na bazie klasy QWidget. Wybór QMainWindow podyktowany jest gáównie jej przygotowaniem do obsáugi standar- dowych elementów gáównych okien programów. JeĪeli taka funkcjonalnoĞü nie jest potrzebna, klasĊ, którą poniĪej opisujemy, moĪna takĪe zbudowaü na bazie QWidget. Popatrzmy zatem na kolejny przykáad. Przykäad 12.4. Wäasna klasa okna 1. Ponownie skorzystaj z szablonu aplikacji Qt i zapisz projekt w nowym folderze. 2. Pliki nagáówkowe pozostają takie, jak w poprzednim przykáadzie: #include QApplication #include QPushButton #include QTextCodec #include QMainWindow 3. KlasĊ reprezentującą okno nazwij MyWindow. Zawiera ona jedynie konstruktor, destruktor oraz jedno prywatne pole button — wskaĨnik na obiekt klasy QPushButton: Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 217 class MyWindow: public QMainWindow { public: MyWindow (); ~MyWindow (); private: QPushButton *button; }; 4. Konstruktor klasy MyWindow realizuje takie same zadanie jak program z poprzedniego przykáadu. Tworzone okno ma rozmiary 300 na 200 pikseli i zawiera jeden przycisk, którego naciĞniĊcia zamyka okno i koĔczy dziaáanie caáego programu: MyWindow::MyWindow (): QMainWindow () { setGeometry (400,300,300,200); setWindowTitle ( Przykđad 4 ); button = new QPushButton ( Wyjħcie ,this); button - setGeometry (100,120,100,40); connect (button,SIGNAL (clicked()),qApp,SLOT (quit())); } Warto zwróciü uwagĊ na to, Īe obiekt reprezentujący przycisk tworzymy dynamicznie, a wskaĨnikiem do obiektu klasy bazowej wzglĊdem przycisku jest this. Drugą zmianą jest wykorzystanie w wywoáaniu funkcji connect jako trzeciego parametru makra qApp, które przekazuje wskaĨnik do obiektu klasy QApplication. Specjalne mechanizmy zawarte w bibliotece Qt uniemoĪliwiają utworzenie wiĊcej niĪ jednego obiektu tej klasy. 5. Destruktor klasy MyWindow pozostaw pusty. UsuniĊcie elementów GUI tworzonych dynamicznie zostanie zrealizowane automatycznie przez obiekt bĊdący najwyĪej w hierarchii. MyWindow::~MyWindow () { } 6. Prezentowana poniĪej funkcja main osiągnĊáa postaü, którą bĊdziemy stosowaü w wiĊkszoĞci programów przykáadowych: int main (int argc, char *argv[]) { QApplication app (argc, argv); QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ( Windows-1250 )); MyWindow window; window.show (); return app.exec(); } Po wpisaniu caáoĞci, kompilacji i uruchomieniu programu uzyskamy efekt niemal identyczny z efektem w poprzednim przykáadzie. Jedyna róĪnica to inny tytuá okna. Okno programu przedstawiamy na rysunku 12.7. 218 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych Rysunek 12.7. Przycisk umieszczony w oknie reprezentowanym przez nową klasĊ Qt Designer Filozofia pracy i ogólny wygląd Qt Designera są zbliĪone do innych wizualnych edyto- rów graficznego interfejsu uĪytkownika. Osoby znające takie Ğrodowiska jak Borland Delphi czy Microsoft Visual Basic znajdą tu wiele podobieĔstw. Przy uruchomieniu Qt Designer standardowo wyĞwietla okno kreatora rodzaju tworzo- nego formularza — tak jak to przedstawiamy na rysunku 12.8. MoĪemy wybraü okna dialogowe z przyciskami lub bez przycisków, okno gáówne oparte na klasie QMainWindow oraz dowolną kontrolkĊ GUI na bazie klasy QWidget. JeĪeli wyáączymy opcjĊ wyĞwie- tlania kreatora nowego formularza, moĪna go uruchomiü z opcji menu File\NewForm. Rysunek 12.8. Qt Designer z otwartym oknem wyboru rodzaju tworzonego formularza Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 219 Po wyborze odpowiedniego rodzaju tworzonego formularza (w naszym przykáadzie jest to Main Window) otrzymujemy gotowy do pracy graficzny edytor interfejsu uĪyt- kownika, którego przykáadowy wygląd przedstawiony jest na rysunku 12.9. Warto po- ĞwiĊciü chwilĊ czasu na wygodne ustawienie elementów edytora. Na początku moĪna zamknąü czĊĞü okien — proponujĊ pozostawiü Widget Box, Property Editor oraz Object Inspector. Rysunek 12.9. Qt Designer w trakcie edycji formularza typu Main Window Przedstawione na rysunku 12.10 okno Widget Box zawiera paletĊ elementów GUI (okno widoczne jest takĪe w lewej czĊĞci rysunku 12.9). Wybraną kontrolkĊ przenosimy na okno formularza, korzystając z mechanizmu przeciągnij i upuĞü. Widoczna na oknie siatka punktów uáatwia rozmieszczanie poszczególnych elementów okna. WáaĞciwoĞci wybranego elementu wyĞwietlane są w oknie Property Editor, które przedstawiamy na rysunku 12.11. Okno to zawiera informacje o klasie reprezentują- cej dany element oraz jej klasach bazowych. Na rysunku 12.12 widzimy, Īe wybra- nym elementem jest gáówne okno aplikacji (klasa QMainWindow, która dziedziczy po klasach QWidget i QObject). Wszystkie wáaĞciwoĞci wyĞwietlane w oknie Property Editor mają — oczywiĞcie — swoje odpowiedniki w polach klasy. 220 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych Rysunek 12.10. Okno Widget Box Ostatnim z podstawowych okien Qt Designera jest okno Object Inspector, które przed- stawiamy na rysunku 12.12. Zawiera ono hierarchiĊ klas bieĪącego projektu. W oknie prezentowanym na rysunku 12.12 zamieĞciliĞmy początkową hierarchiĊ klas szablonu Main Window. Widzimy tu elementy klasy QMainWindow, takie jak centralna kontrolka okna (centralwidget), pasek menu (menubar) oraz pasek statusu (statusbar), które bliĪej omówimy w nastĊpnym rozdziale. Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 221 Rysunek 12.11. Okno Property Editor Rysunek 12.12. Okno Object Inspector Integracja Qt Designer i Dev-C++ Qt Designer zapisuje opis formularzy w plikach z rozszerzeniem ui, które wykorzy- stują skáadniĊ XML. Biblioteka Qt zawiera specjalne narzĊdzie — kompilator inter- fejsu uĪytkownika UIC (ang. user interface compiler) — które konwertuje pliki ui do 222 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych plików nagáówkowych w jĊzyku C++. Do integracji w Ğrodowisku Dev-C++ kompi- latora UIC i innych specjalistycznych narzĊdzi biblioteki Qt wykorzystamy narzĊdzie qt-moc-ui-rcc. Plik wykonywalny qt-moc-ui-rcc.exe kopiujemy do folderu C:\Dev-Cpp\ ´bin, a plik qt.mak, zawierający dodatkowe polecenia dla narzĊdzia make, umiesz- czamy w folderze z projektem. Ostatnim etapem konfiguracji jest dodanie pliku qt.mak w opcjach projektu Dev-C++ (menu Projekt\Opcje projektu) w zakáadce Makefile, tak jak to przedstawiamy na rysunku 12.13. W przypadku plików formularzy automa- tycznie wygenerowany przez UIC plik nagáówkowy bĊdzie miaá nazwĊ taką samą jak plik ui (bez rozszerzenia) uzupeánioną dodatkowo o przedrostek ui_. Rysunek 12.13. Dodanie pliku qt.mak do projektu Wykorzystanie formularzy w programach Wygenerowane za pomocą Qt Designera pliki formularzy moĪna w stosunkowo áatwy sposób wykorzystaü w aplikacji. Dwa sposoby najczĊĞciej stosowne w praktyce prze- üwiczymy na przykáadach. Pierwszym z nich bĊdzie uĪycie wielodziedziczenia. Przykäad 12.5. Formularz doäñczony za pomocñ wielodziedziczenia 1. Korzystając z szablonu aplikacji Qt, utwórz nowy projekt. Funkcja main bĊdzie miaáa taką samą zawartoĞü jak w poprzednim przykáadzie. MoĪesz takĪe wykorzystaü pliki z tego przykáadu. KlasĊ MyWindow ogranicz do minimum: class MyWindow: public QMainWindow { public: MyWindow (); ~MyWindow () {} }; Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 223 Podobnie ograniczona do minimum jest implementacja konstruktora: MyWindow::MyWindow (): QMainWindow (0,Qt::Window) { } 2. W Qt Designerze utwórz nowy projekt formularza oparty na szablonie Main Window. Korzystając z edytora wáaĞciwoĞci (okno Property Editor), zmodyfikuj nazwĊ klasy (wáaĞciwoĞü objectName) na Window, rozmiary okna (wáaĞciwoĞü geometry) do 300 na 200 pikseli oraz dobierz odpowiedni tytuá okna (wáaĞciwoĞü windowTitle). WstĊpnie przygotowany projekt zapisz pod nazwą window.ui w folderze z projektem. Okno Property Editor z wáaĞciwoĞciami naszej klasy Window przedstawiamy na rysunku 12.14. Warto jednoczeĞnie zauwaĪyü, Īe te wáaĞciwoĞci klasy, których wartoĞü po modyfikacji odbiega od stanu początkowego, wyróĪniane są w oknie Property Editor pogrubioną czcionką. Rysunek 12.14. Oko Property Editor z wyróĪnionymi zmianami wáaĞciwoĞci objectName, geometry i windowTitle 224 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych 3. Na formularzu okna umieszczamy przycisk — obiekt klasy PushButton. Jego nazwĊ zmieniamy na button, rozmiary i poáoĪenie to kolejno: 100, 120, 100 i 40, a wyĞwietlany tekst (wáaĞciwoĞü text) to Wyjħcie. Struktura klasy formularza powinna wyglądaü tak, jak na rysunku 12.15. Rysunek 12.15. Struktura klas formularza zawierającego okno z jednym przyciskiem 4. Do ukoĔczenia prac nad pierwszym formularzem pozostaáo jeszcze wyáączenie niepotrzebnego paska statusu oraz paska menu. Wybierz odpowiednie klasy w oknie Object Inspector i wáaĞciwoĞü enabled ustaw na false. Dodatkowo dla paska statusu musisz wyáączyü jeszcze brzeg dla áapki kursora myszy (wáaĞciwoĞü sizeGripEnabled). W efekcie otrzymaliĞmy projekt formularza dokáadnie odpowiadający oknu z poprzedniego przykáadu. Plik window.ui wygląda nastĊpująco: ui version= 4.0 class Window /class widget class= QMainWindow name= Window property name= geometry rect x 0 /x y 0 /y width 300 /width height 200 /height /rect /property property name= windowTitle string QtDesigner - test /string /property widget class= QWidget name= centralwidget property name= enabled bool true /bool /property widget class= QPushButton name= button property name= geometry rect x 100 /x y 120 /y width 100 /width height 40 /height /rect /property property name= text string WyjĊ›cie /string /property /widget Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 225 /widget widget class= QMenuBar name= menubar property name= enabled bool false /bool /property property name= geometry rect x 0 /x y 0 /y width 300 /width height 23 /height /rect /property /widget widget class= QStatusBar name= statusbar property name= enabled bool false /bool /property property name= sizeGripEnabled bool false /bool /property /widget /widget resources/ connections/ /ui 5. Do projektu doáącz plik window.ui, a w opcjach projektu umieĞü plik qt.mak i nastĊpnie skompiluj caáoĞü. Przy pierwszej kompilacji w folderze z projektem zostanie utworzony dodatkowy plik ui_window.h, który zostaá wygenerowany przez kompilator UIC. Plik ten doáącz do projektu. Plik ui_window.h zawiera jednoczeĞnie deklaracjĊ i implementacjĊ klasy Ui_Window: class Ui_Window { public: QWidget *centralwidget; QPushButton *button; QMenuBar *menubar; QStatusBar *statusbar; void setupUi(QMainWindow *Window) { if (Window- objectName().isEmpty()) Window- setObjectName(QString::fromUtf8( Window )); Window- resize(300, 200); centralwidget = new QWidget(Window); centralwidget- setObjectName(QString::fromUtf8( centralwidget )); centralwidget- setEnabled(true); button = new QPushButton(centralwidget); button- setObjectName(QString::fromUtf8( button )); button- setGeometry(QRect(100, 120, 100, 40)); Window- setCentralWidget(centralwidget); menubar = new QMenuBar(Window); 226 C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych menubar- setObjectName(QString::fromUtf8( menubar )); menubar- setEnabled(false); menubar- setGeometry(QRect(0, 0, 300, 23)); Window- setMenuBar(menubar); statusbar = new QStatusBar(Window); statusbar- setObjectName(QString::fromUtf8( statusbar )); statusbar- setEnabled(false); statusbar- setSizeGripEnabled(false); Window- setStatusBar(statusbar); retranslateUi(Window); QMetaObject::connectSlotsByName(Window); } // setupUi void retranslateUi(QMainWindow *Window) { Window- setWindowTitle(QApplication::translate( Window , QtDesigner - test , ´0, QApplication::UnicodeUTF8)); button- setText(QApplication::translate( Window , Wyj\305\233cie , 0, ´QApplication::UnicodeUTF8)); Q_UNUSED(Window); } // retranslateUi }; Dodatkowo plik ten zawiera przestrzeĔ nazw Ui z klasą Ui_Window: namespace Ui { class Window: public Ui_Window {}; } // namespace Ui 6. W definicji klasy dodaj dziedziczenie prywatne klasy wygenerowanej Ui::Window: class MyWindow: public QMainWindow, private Ui::Window OczywiĞcie, na początku pliku mywindow.h trzeba jeszcze doáączyü odpowiedni plik nagáówkowy: #include ui_window.h 7. W konstruktorze naszej klasy wywoáaj metodĊ setupUi znajdującą siĊ w klasie Ui::Window: setupUi (this); Parametrem tej metody jest wskaĨnik do obiektu klasy QMainWindow, czyli w naszym przypadku this. àączymy takĪe sygnaá wysyáany przez przycisk button w dokáadnie taki sam sposób jak w poprzednim przykáadzie. connect (button,SIGNAL (clicked()),qApp,SLOT (quit())) 8. Po kompilacji projektu i uruchomieniu programu uzyskamy okno, takie jak na rysunku 12.16. Rozdziaä 12. i Struktura aplikacji Qt 227 Rysunek 12.16. Okno QMainWindow wygenerowane przy uĪyciu Qt Designera Drugim obok wielodziedziczenia typowym sposobem wykorzystania w programie for- mularzy wygenerowanych przez Qt Designer jest doáączenie pola bĊdącego obiektem klasy wygenerowanej przez kompilator UIC. RóĪnice w stosunku do wielodziedzi- czenia pokaĪemy na przykáadzie. Przykäad 12.6. Formularz doäñczony jako pole klasy 1. Skopiuj wszystkie pliki z poprzedniego przykáadu i otwórz plik projektu w Dev-C++. 2. W definicji klasy MyWindow dodaj pole window bĊdące obiektem klasy Ui::Window. JednoczeĞnie usuĔ dziedziczenie po klasie Ui::Window: class MyWindow: public QMainWindow { public: MyWindow (); ~MyWindow () {} private: Ui::Window window; }; 3. Konstruktor klasy MyWindow, podobnie jak w poprzednim przykáadzie, musi wywoáaü metodĊ setupUi klasy Ui::Window. Jedyna róĪnica polega na innym sposobie dostĊpu do tej metody. MetodĊ, zamiast bezpoĞrednio, wywoáujemy za poĞrednictwem pola window: window.setupUi (this); Analogicznie modyfikujemy pierwszy parametr funkcji connect: connect (window.button,SIGNAL (clicked()),qApp,SLOT (quit())) 4. Po kompilacji i uruchomieniu programu otrzymujemy efekt analogiczny do efektu z przykáadu 12.5. Z dwóch przedstawionych metod wykorzystania formularzy generowanych przez Qt Designer najbardziej uniwersalna jest metoda druga. W przeciwieĔstwie do wielodzie- dziczenia, pozwala ona na bezproblemowe doáączenie do jednej klasy aplikacji wielu formularzy. Jednak w typowych sytuacjach zastosowanie wielodziedziczenia jest naj- wygodniejszą metodą, gáównie dziĊki bezpoĞredniemu dostĊpowi do wszystkich elemen- tów formularza. 228 Test C++. Wykorzystaj potögö aplikacji graficznych WĞród pytaĔ testowych dotyczących powyĪszego rozdziaáu poprawna jest co najmniej jedna odpowiedĨ. 1. Bazową klasą okna aplikacji moĪe byü: a) QPushButton, b) QMainWindow, c) QWidget, d) QApplication. 2. Ile obiektów klasy QApplication moĪe wystąpiü w programie: a) dowolna iloĞü, b) tylko jeden, c) iloĞü obiektów zaleĪy od iloĞci kontrolek. 3. Jakie domyĞlne kodowanie znaków obsáuguje klasa QString: a) Latin 1, b) Windows 1250, c) ICO 8859-2. 4. àączenie sygnaáów i gniazd umoĪliwia metoda connect klasy: a) QWidget, b) QMainWindow, c) QApplication, d) QObject, e) QString. 5. DomyĞlna nazwa obiektu klasy QMainWindow formularza tworzonego przez Qt Designer to: a) MyWindow, b) MainWindow, c) Window, d) Widget.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++. Wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: