Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00479 007690 18990518 na godz. na dobę w sumie
Ceny transferowe - ebook/pdf
Ceny transferowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 199
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-021-3 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) obciążenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie, dążąc do eliminacji ryzyka uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajowych. Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy kapitałowej oraz omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie. Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglądów, doktryn, interpretacji skarbowych oraz wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych. Książka zawiera bogaty zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transakcyjnymi. Ich właściwy dobór stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych). Intencją autora jest, aby niniejsza pozycja pozwoliła praktykom życia gospodarczego – członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a także politykom – dostrzegać i analizować zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 3 Wydanie wersja ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 fax: (0-22) 839-67-61 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl ISBN 978- 83-7488-021-3 Warszawa 2009 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Wydawnictwo PLACET 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Skład i łamanie: PLACET Druk i oprawa: ebook Nexto Spis treści Używane skróty ....................................................................................... 7 Wstęp ................................................................................................... 10 1. Charakterystyka podmiotów powiązanych .................................... 13 1.1. Pojęcie i motywy tworzenia grup kapitałowych ................................. 13 1.2. Podatkowe grupy kapitałowe ........................................................... 21 2. Sprawozdawczość finansowa grupy kapitałowej ............................ 29 2.1. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych ................................. 29 2.2. Zarządzanie finansami grupy kapitałowej typu „cash pooling” ......... 43 2.3. Rozliczanie wzajemnych rozrachunków w drodze „nettingu” ............ 46 3. Transakcje powiązane ..................................................................... 48 3.1. Pojęcie transakcji powiązanych ....................................................... 48 3.2. Porównywalność transakcji powiązanych ........................................ 51 3.3. Dokumentowanie transakcji powiązanych ....................................... 54 3.3.1. Klasyfikacja dokumentacji podatkowej ................................... 54 3.3.2. Metodologia przygotowania dokumentacji .............................. 57 3.4. Przerzucanie dochodów w obrocie krajowym i międzynarodowym .... 58 3.4.1. Specjalne strefy ekonomiczne ................................................ 60 3.4.2. Oazy (raje) podatkowe ........................................................... 63 4. Polityka cen transferowych (transakcyjnych) ................................ 73 4.1. Pojęcie i klasyfikacja cen transferowych .......................................... 73 4.2. Porozumienia cenowe ..................................................................... 78 4.3. Szacowanie cen transferowych (dochodu) ........................................ 88 4.3.1. Metodyka szacowania cen ..................................................... 88 4.3.1.1. Metody transakcyjne ................................................. 96 4.3.1.2. Metody zysku transakcyjnego .................................... 99 4.3.2. Przesłanki wyboru optymalnej formy szacowania cen ........... 101 4.3.3. Zasady szczególne ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług ..................................................... 109 4.4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy ......................... 112 4.4.1. Procedury ogólne wykonywania czynności kontrolnych ........ 112 4.4.2. Kontrola cen transferowych ................................................. 138 5. Unikanie podwójnego opodatkowania ........................................... 142 5.1. Przesłanki podwójnego opodatkowania .......................................... 142 5.2. Eliminacja podwójnego opodatkowania ......................................... 143 5.2.1. Techniki eliminacji podwójnego opodatkowania ................... 145 5.2.1.1. Metoda wyłączenia ................................................ 145 5.2.1.2. Metoda zaliczenia .................................................. 147 6 5.2.2. Eliminacja podwójnego opodatkowania w polskim prawie podatkowym ........................................................................ 149 5.3. Klauzula „tax sparing” .................................................................. 161 5.4. Klauzule antyabuzywne ................................................................ 163 5.5. Zakaz dyskryminacji ..................................................................... 165 6. Różnice kursowe w obrocie międzynarodowym ........................... 167 7. Oszustwa finansowe w transakcjach powiązanych ...................... 174 7.1. Oszustwa podatkowe .................................................................... 175 7.2. Oszustwa księgowe ....................................................................... 179 8. Karnoprawna doniosłość dokonywania transakcji powiązanych . 187 Bibliografia ......................................................................................... 193 Wykaz aktów prawnych ....................................................................... 194 Wykaz wzorów pism ............................................................................ 197 Używane skróty CenU Dyrektywa nr 2003/49/WE Dyrektywa nr 2006/112/WE Dyrektywa nr 90/435/EWG KC KK KKS Konstytucja RP KRS - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 ze zm.). - Dyrektywa Rady z dnia 3 czerwca 2003 r., nr 2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz na- leżności licencyjnych między powiązanymi spółka- mi różnych Państw Członkowskich (Dz.U.UE.L.03.157.49 ze zm.). - Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r., nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podat- ku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1 ze zm.). - Dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1990 r., nr 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opo- datkowania stosowanego w przypadku spółek do- minujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.U.UE.L. 90.225.6 ze zm.). - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.). - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 ze zm.). - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje- strze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.). KSH ObrInstrFinU OchrKonkU OfPublU OrdPod PCCU PDOFizU PDOPrU RachunkU SSE SwDzGospU 8 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.). - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru- mentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.). - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku- rencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.). - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan- sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.). - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja po- datkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450 ze zm.). - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho- dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho- dowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo- ści (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.). - Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjal- nych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm.). - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal- ności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.). SystMonitU TUE UKS UmMiędzU VATU 9 - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie moni- torowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1200 ze zm.). - Traktat z dnia 13 listopada 1962 r. o funkcjonowa- niu Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/2 ze zm.). - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar- bowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 ze zm.). - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mię- dzynarodowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 39, poz. 443 ze zm.). - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa- rów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.). Wstęp Podmioty gospodarcze mogą tworzyć różne struktury gospodar- cze. Wśród nich wyróżnia się grupy kapitałowe, których zasięg dzia- łania może obejmować zarówno terytorium kraju, jak i obszar poza jego granicami (działalność międzynarodowa). Z uwagi na współcze- sną globalizację gospodarki, grupy takie zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Dotyczy to szczególnie rozbudowanych grup międzyna- rodowych. Istniejące w poszczególnych państwach różnice polityki podatko- wej, w szczególności dotyczącej podatków potrącanych u źródła, cen transferowych, stawek opłat celnych, ryzyka walutowego i ograni- czeń w transferze zysków z zainwestowanego kapitału zachęcają przedsiębiorstwa wielonarodowe (koncerny międzynarodowe1 ) do przerzucania swoich dochodów między jurysdykcjami podatkowymi tak, aby maksymalizować zysk globalny oraz redukować obciążenia podatkowe, a w konsekwencji pozbawiać niektóre kraje należnych im dochodów z danin publicznoprawnych. Celem tworzenia grup kapitałowych jest redukcja ekonomicznych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa dążą do eliminacji nieefektywnych rozwiązań strukturalno- proceduralnych w drodze centralizacji określonych czynności (np. finansowych, administracyjnych, doradczych), wykonywanych w ramach grupy (tzw. specjalizacja podmiotów powiązanych). Funk- cje realizowane wcześniej niezależnie przez każdy z podmiotów, 1 Koncern może być postrzegany jako forma koncentracji kapitału. W takim znaczeniu stanowi on zgrupowanie równorzędnych, niezależnych od siebie podmiotów, zawiązane w wyniku zawartej umowy (np. spółki cywilnej). Na mocy takiego porozumienia, jeden z uczestników koncernu uznany zostaje za podmiot wiodący, kierujący wspólną inicjatywą, realizowaną z pomocą pozostałych kon- trahentów. Koncern może być również rozumiany jako holding (grupa kapitałowa). 11 przekazywane są poszczególnym podmiotom z grupy. Dzięki temu następuje wzrost efektywności całej grupy. Z podatkowego punktu widzenia, aktywność grupy kapitałowej (realizacja świadczeń między podmiotami powiązanymi) ukierunko- wana jest na zmniejszenie (optymalizację) ciężarów (obciążeń) pu- blicznoprawnych w obrębie całej grupy. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do międzynarodowych grup kapitałowych. Jednostki wykonujące świadczenia w obrębie międzynarodowej grupy kapitałowej podlegają różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym. Organy podat- kowe poszczególnych państw badają operacje gospodarcze, podlega- jące opodatkowaniu (cel poniesienia określonego wydatku przez re- zydenta) pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie (z uwzględnieniem ratyfikowanych umów międzynarodowych, w tym dotyczących unikania podwójnego opodatkowania). Dążąc do elimi- nacji ryzyka uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajo- wych mogą one pomijać ewentualne skutki podatkowe w odniesie- niu do całej grupy podatkowej. Dla ograniczenia ryzyka zakwestionowania przez organy skutków podatkowych zawartych transakcji, jednostki powiązane mogą wyko- rzystywać świadczenia, wykonywane w ramach grupy, do przerzucania dochodów (kosztów). W efekcie takich operacji następuje minimalizacja obciążeń podatkowych całej grupy (uniknięcie niebezpieczeństwa po- dwójnego opodatkowania). Przedsiębiorstwa, korzystając z niższych stawek podatkowych, obowiązujących w systemach podatkowych po- szczególnych krajów, przenoszą do nich dochód podlegający opodat- kowaniu (tzw. optymalizacja podatkowa). Dochody mogą być również przerzucane do jednostek zależnych funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych lub oazach (rajach) podatkowych. Celem niniejszej pozycji jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy 12 kapitałowej (przez podmioty powiązane). Publikacja stanowi syste- matyczne omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie. Za- mieszczone w opracowaniu tezy wyrażono z uwzględnieniem obowią- zujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglą- dów, doktryn, interpretacji skarbowych oraz wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych. Książka zawiera bogaty zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transak- cyjnymi. Ich właściwy dobór stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych). Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Trzy pierwsze poświęcone zostały zagadnieniu podmiotów i transakcji powiązanych. W rozdzia- łach tych omówiono istotę i charakter powiązań kapitałowych. Przedstawiono tu również zasady sprawozdawczości finansowej gru- py kapitałowej. Rozdział czwarty podejmuje problematykę cen trans- ferowych. Skoncentrowano się w nim na zdefiniowaniu pojęcia ceny transakcyjnej oraz technik wieloaspektowej wyceny wzajemnych świadczeń. Rozdziały piąty i szósty zawierają tematykę unikania po- dwójnego opodatkowania oraz różnic kursowych, mogących pojawić się w następstwie realizacji obrotu w handlu zagranicznym. Dwa ostatnie rozdziały prezentują koncepcję prawno-karnej ochrony ob- rotu gospodarczego w ramach realizacji transakcji powiązanych. Omówione w pracy zagadnienia oraz forma ich prezentacji wy- chodzą na przeciw oczekiwaniom pracowników naukowych zajmują- cych się problematyką cen transferowych i szerokiego grona prakty- ków życia gospodarczego – członków zarządu, dyrektorów finanso- wych oraz głównych księgowych spółek powiązanych. Intencją autora jest, aby niniejsza pozycja pozwoliła Czytelnikom postrzegać i analizować zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście. 1. Charakterystyka podmiotów powiązanych 1.1. Pojęcie i motywy tworzenia grup kapitałowych Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 43 RachunkU, przez jednostki powią- zane należy rozumieć jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej. Z kolei, w myśl art. 4 §1 pkt 5 KSH, spółka powiązana oznacza spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa (lub spółdzielnia) dysponuje bezpośrednio lub po- średnio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników (wal- nym zgromadzeniu), także jako zastawnik lub użytkownik, albo któ- ra posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej. Najbardziej typowym przykładem połączenia podmiotów gospo- darczych jest holding – grupa kapitałowa, składająca się ze spółek handlowych, w której jedna sprawuje jednolite kierownictwo nad innymi. W literaturze przedmiotu [Toborek-Mazur 2005, s. 7], wska- zuje się również na holding jako formę koncentracji kapitału. Z kolei według Piechoty [1998, s. 6], holding oznacza koncentrację gospo- darczą polegającą na centralizacji i alokacji kapitałów przez spra- wowanie kontroli nad samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. 14 Grupa kapitałowa postrzegana jest jako wyodrębniony, trakto- wany całościowo, pojedynczy organizm gospodarczy [por. Rak, Tu- ryna 2004, s. 39–40, 57]. W ujęciu rachunkowo-prawnym, grupę kapitałową tworzy jednostka dominująca wraz z jednostkami zależ- nymi (art. 3 ust. 1 pkt 44 RachunkU). Jednostka dominująca to spółka handlowa lub przedsiębiorstwo państwowe, sprawujące kontrolę nad inną jednostką, w szczególno- ści (art. 3 ust. 1 pkt 37 RachunkU): ◊ posiadającą bezpośrednio, lub pośrednio przez udziały, więk- szość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jed- nostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swoje prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, ◊ uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną in- nej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyzna- czone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy za- wartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na pod- stawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominują- cą większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, ◊ uprawnioną do powoływania i odwoływania większości człon- ków organów zarządzających, nadzorujących lub administrują- cych innej jednostki (zależnej), ◊ będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obro- towego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej). Grupy kapitałowe mogą mieć rozbudowaną strukturę, składającą się z jednostek dominujących wyższego i niższego szczebla (schemat 1). Jednostka dominująca wyższego szczebla oznacza spółkę han- dlową lub przedsiębiorstwo państwowe, która jest jednostką domi- nującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla 15 (art. 3 ust. 1 pkt 37b RachunkU). Jednostka dominująca niższego szczebla jest z kolei spółką handlową, będącą jednocześnie jednost- ką zależną od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa pań- stwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej (art. 3 ust. 1 pkt 37a RachunkU). Schemat 1. Struktura rozbudowanej grupy kapitałowej (kontrola bezpośrednia i pośrednia) Źródło: opracowanie własne Zgodnie z art. 4 §1 pkt 4 KSH, spółka dominująca oznacza spółkę handlową w przypadku, gdy: ◊ dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu), także jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapi- tałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, ◊ jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozu- mień z innymi osobami, 16 ◊ jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki za- leżnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, ◊ członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdziel- ni (spółdzielni zależnej), ◊ dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spół- ce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni za- leżnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, ◊ wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej lub spółdzielni zależnej. W przypadku, gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę han- dlową, która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku, gdy każda ze spółek handlowych posiada równy pro- cent głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę z nich, która wy- wiera wpływ na spółkę zależną. W przypadku, gdy nie można ustalić stosunku dominacji i zależności między dwiema spółkami handlo- wymi, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań. W przypadku niemożności ustalenia, która ze spółek jest dominująca, obie są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie 2. tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywa- nia prawa głosu z akcji lub udziałów spółki dominującej, reprezentu- jących więcej niż 33 kapitału zakładowego spółki zależnej. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji (udziałów) przez spółkę (spółdzielnię) zależną uważa się za nabycie lub wykonywanie praw przez spółkę 17 dominującą. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu lub rady nad- zorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w tej spółce udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec okre- ślonej spółki handlowej (spółdzielni), będącej wspólnikiem lub akcjo- nariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z in- nymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powin- ny być złożone na piśmie. Odpowiedzi należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie 10 dni od dnia otrzyma- nia żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na 2 tygodnie przed dniem, na który zwołano zgromadze- nie wspólników (walne zgromadzenie), bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Od dnia rozpo- częcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zo- bowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji lub udziałów w spółce kapitałowej (art. 6 §1–5 KSH). W przypadku zawarcia między spółką dominującą, a spółką za- leżną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przeka- zywanie zysku przez taką spółkę, złożeniu do akt rejestrowych spół- ki zależnej podlega wyciąg z umowy zawierający postanowienia, któ- re określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominują- cej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza od- powiedzialność spółki dominującej. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej 18 albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki za- leżnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w ter- minie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność po- stanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli (art. 7 §1–3 KSH). Pojęcie znaczącego inwestora oznacza jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce (nie będącej jednostką zależną lub współzależną) nie mniej niż 20 głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki. Udział w ogólnej liczbie głosów może być niższy niż 20 , jeżeli inne okoliczności wskazują na wy- wieranie znaczącego wpływu (art. 3 ust. 1 pkt 38 RachunkU). Jednostka zależna jest jednostką będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą (art. 3 ust. 1 pkt 39 RachunkU). Jednostka współzależna jest jednostką, współkontrolowaną przez wspólników na podstawie zawartej między nimi umowy, umowy spółki lub statutu (art. 3 ust. 1 pkt 40 Ra- chunkU). Jednostka stowarzyszona jest jednostką będącą spółką handlo- wą lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na którą znaczący inwestor wywiera zna- czący wpływ (art. 3 ust. 1 pkt 41 RachunkU). Jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone określa się mianem jednostek podporządkowanych (art. 3 ust. 1 pkt 42 RachunkU). Wspólnik jed- nostki współzależnej jest jednostką będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udzia- łowcami współkontrolę nad jednostką współzależną (art. 3 ust. 1 pkt 37c RachunkU). Sprawowanie kontroli nad inną jednostką oznacza zdolność jed- nostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jed- 19 nostki w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności (art. 3 ust. 1 pkt 34 RachunkU). Sprawowanie współkontroli nad inną jednostką oznacza zdolność wspólnika jednostki współzależ- nej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w zawartej między nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności (art. 3 ust. 1 pkt 35 RachunkU). Znaczący wpływ na inną jednostkę oznacza z kolei, nie mającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli, zdolność jednostki do wpływania na politykę finan- sową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez (art. 3 ust. 1 pkt 36 RachunkU): ◊ udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, ◊ zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub admi- nistrującym, ◊ przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, ◊ udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadni- czym znaczeniu dla jej działalności, ◊ możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzo- rujących lub administrujących. Do motywów tworzenia grup kapitałowych można zaliczyć [Rak, Turyna 2004, s. 44–48]: ♦ wzrost skali prowadzenia działalności lub pozycji monopolistycz- nej (połączenia poziome, dotyczące spółek tej samej branży, o tym samym profilu działania), ♦ rozwój rynku zbytu określonych wyrobów, uniezależnienie się od działalności zewnętrznych w ramach grupy (połączenia pionowe, dotyczące spółek tej samej branży, ale o różnym profilu działania), dywersyfikację kooperantów, ♦ uzyskanie oszczędności (ulg) celnych, redukcję kosztów finan- sowej obsługi zadłużenia (odsetek), ograniczenie ryzyka dzia- łalności (operacyjnego, finansowego), poszukiwanie nowych 20 produktów (konglomerat, dotyczący łączenia spółek z różnych branż), ♦ uzyskanie ulg podatkowych (podatkowe grupy kapitałowe). Właściwie opracowana struktura holdingowa pozwala inwestoro- wi na [Ziółek 2007, s. 90–91]: ◊ odroczenie momentu opodatkowania zysków z inwestycji oraz ich reinwestowanie bez uszczerbku o podatek dochodowy, ◊ dywersyfikację portfela inwestycyjnego, przy jednoczesnym za- chowaniu prawa do obniżonych stawek podatku u źródła przewidzianych dla większych pakietów akcji, ◊ dywersyfikację funkcji w ramach grupy, ◊ ułatwienie wspólnego inwestowania z innymi podmiotami, ◊ zarządzanie płynnością w ramach grupy, zwiększając efektyw- ność finansowania poszczególnych spółek z grupy przez reduk- cję droższego finansowania zewnętrznego, ◊ ułatwienie pozyskiwania kapitału zewnętrznego, ◊ ułatwienie nabywania spółek w drodze finansowania dłużnego, ◊ zapewnienie jednolitej organizacji i kontroli nad spółkami w ramach grupy kapitałowej, ◊ zapewnienie anonimowości inwestorów. Autor: MAREK BAROWICZ Jak prowadzić działalność gospodarczą. Aspekty prawne, Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pracownik aparatu skarbowego, specjalista z dziedziny finansów (w tym rachunkowości) oraz prawa podatkowego, autor książek: oraz ponad stu artykułów z zakresu ekonomii i podatków. Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) obciążenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie, dążąc do eliminacji ryzyka uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajowych. Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy kapitałowej oraz omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie. Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglądów, doktryn, interpretacji skarbowych oraz wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych. Książka zawiera bogaty zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transakcyjnymi. Ich właściwy dobór stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych). Intencją autora jest, aby niniejsza pozycja pozwoliła praktykom życia gospodarczego członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a także politykom dostrzegać i analizować zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ceny transferowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: