Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 016784 20918752 na godz. na dobę w sumie
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 201
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-591-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone z początkiem 2019 r. Publikacja uwzględnia też aktualne objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązków podatników w zakresie cen transferowych.
Z nowego, rozszerzonego wydania Czytelnik dowie się:
• jak dokumentować transakcje w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia prawnego;
• jak przeprowadzić analizę porównawczą na nowych zasadach;
• jakie sankcje od 1 stycznia 2019 r. grożą podatnikom nieprowadzącym dokumentacji podatkowej;
• jakie powinny być zadania i cele sporządzającego dokumentację cen transferowych;
• jakie elementy powinna zawierać dokumentacja cen transferowych;
• jakie są zasady wyboru podmiotu do kontroli cen transferowych;
• jak przygotować się do kontroli związanej z cenami transferowymi;
• jak postępować w przypadku kontroli dokumentacji.
Dodatkowo Autor zamieścił informacje dotyczące korekty cen transferowych i dotyczących jej nowych rozwiązań wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera także przykłady i wzory pism.
Atutem publikacji jest to, że Autor – wieloletni pracownik organów administracji skarbowej – zajmował się między innymi nadzorem nad postępowaniami kontrolnymi w zakresie cen transferowych. Dzięki temu mógł przedstawić Czytelnikom, w jaki sposób organy administracji skarbowej wyznaczają podatników, u których przeprowadzona będzie kontrola transakcji. Z publikacji Czytelnik dowie się zatem, niejako z pierwszej ręki, kiedy może spotkać się z ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych.
Podstawową zaletą publikacji jest przystępne przedstawienie tego, kto i kiedy musi liczyć się z tym, że zostanie u niego przeprowadzona kontrola dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi. Książka uwzględnia wprowadzone przez ustawodawcę od 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych i wydane w trakcie 2019 r. objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązku dokumentacyjnego.


ATUTY PUBLIKACJI:
Książka „Ceny transferowe: Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej” to unikalna i wartościowa pozycja na rynku podatkowych publikacji specjalistycznych. Przystępnie omawia, kto i kiedy musi liczyć się z tym, że zostanie u niego przeprowadzona kontrola dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi. Uwzględnia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych i wydane w trakcie 2019 r. objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązku dokumentacyjnego.
Atutem publikacji jest to, że Autor korzysta z własnego doświadczenia zawodowego, gdyż jako wieloletni pracownik organów administracji skarbowej zajmował się m.in. nadzorem nad postępowaniami kontrolnymi w zakresie cen transferowych. Dzięki temu mógł przedstawić Czytelnikom najbardziej praktyczne wskazówki, jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych oraz w jaki sposób organy administracji skarbowej wyznaczają podatników, u których będzie przeprowadzona kontrola transakcji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział V Rodzaje metod szacowania cen transferowych zysku transakcyjnego: je na: tradycyjne: Metody szacowania cen transferowych determinowane są przyjętą przez podatnika meto- dą kalkulacji ceny. W zależności od określonego typu transakcji/zdarzenia można podzielić ■■ metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ■■ metoda ceny odprzedaży, ■■ metoda „koszt plus” (rozsądnej marży); ■■ metoda podziału zysku, ■■ metoda marży transakcyjnej. Należy pamiętać, iż organ kontrolujący może wybrać również inne metody szacowania cen transferowych niż wskazane wyżej, ale pod pewnymi warunkami, tj.: 1) gdy umożliwiają ustalenie ceny transakcji na poziomie bardziej zbliżonej do wartości ryn- kowej niż wskazane wyżej metody, których zasadność wynikałaby z prowadzonej doku- mentacji podatkowej; 2) w wyniku zastosowania innej metody ustalony dochód powinien być jak najbardziej zbli- żony do dochodu, jakie strony mogłyby uzyskać, gdyby powiązania nie istniały; 3) zastosowana metoda szacowania powinna uwzględniać specyfikę badanej transakcji. 1. Inne metody szacowania cen transferowych Wybór metody do wyceny przychodu NSA (...) w ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie poza sporem pozostawało zawarcie przez spółkę transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z rozpoczętą inwestycją budowy cen- Ceny transferowe wydanie3.indd 121 121 14.08.2019 13:37:37 Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej trum handlowego z podmiotem powiązanym (art. 11 ust. 1 i ust. 4 updop). Nie jest rów- nież przedmiotem sporu, że spółka wywiązała się z obowiązku sporządzenia dokumenta- cji związanej z tą transakcją zgodnie z wymogami określonymi w art. 9a ust. 1 updop. Sporna natomiast pozostawała przyjęta w tej dokumentacji metoda określenia przycho- du ze sprzedaży gruntu. Spółka zastosowała w odniesieniu do tej części transakcji wyceny przychodu metodą rozsądnej marży („koszt plus”) wskazaną w art. 11 ust. 2 pkt 3 updop. Natomiast w ocenie organu, zaaprobowanej co do zasady przez sąd pierwszej instancji, w sprawie w pierwszej kolejności rozważeniu powinna podlegać metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (art. 11 ust. 2 pkt 1 updop). Taka też metoda została przyjęta przez organy podatkowe. Zastrzeżeń sądu pierwszej instancji nie budził zatem sam wybór właściwej metody szacunkowego określenia przychodu z tej transakcji, ale jej zastosowa- nie w odniesieniu do przyjętej jako porównywalnej transakcji. Przedstawiona ocena jednoznacznie potwierdza trafność zaskarżonego orzeczenia w czę- ści, w jakiej wskazano na konieczność powtórnej pełnej oceny zebranego materiału dowo- dowego ze względu na omówione kryteria dotyczące oceny porównywalności wszystkich elementów wskazanych transakcji. Wyrok NSA z 15 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1527/12 2. Zasady stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej Od stycznia 2017 r. ciężar dowodu, iż zastosowana cena w transakcjach/zdarzeniach jest ryn- kowa, ciąży na podatniku. W praktyce z pięciu stosowanych metod podatnik powinien stoso- wać metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej (z ang. Comparable Uncontrolled Price – CUP). Metoda CUP polega na porównaniu (zestawieniu) ceny w transakcji powiązanej z cenami toż- samymi lub wysoce porównywalnymi w transakcjach niepowiązanych podmiotów od siebie niezależnych w podobnych okolicznościach. Stosuje się ją jako: ■■ wewnętrzne porównanie cen – porównuje się ceny stosowane przez dany podmiot z pod- miotami niezależnymi, dzięki temu można mieć pełny dostęp do danych posiadanych przez podmiot, a więc możliwie największą porównywalność, z uwzględnieniem ryzyk, funkcji, zaangażowanych aktywów, kosztów itp. ■■ zewnętrzne porównanie cen – na podstawie cen stosowanych przez podmioty niezależne. Porównywalne transakcje są to takie transakcje, w których żadna z różnic między tymi transakcjami nie ma istotnego wpływu na cenę lub można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących efekty (wpływ) istotnych różnic ekonomicznych w zakresie np. wa- runków dostawy lub płatności, na cenę w transakcji. Metoda CUP pozwala na określenie wartości rynkowej przedmiotu transakcji pomiędzy pod- miotami powiązanymi. 122 Ceny transferowe wydanie3.indd 122 14.08.2019 13:37:37 Rozdział V. Rodzaje metod szacowania cen transferowych Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej – schemat Przykład: PODMIOT OCENIANY 1. 2. Podmiot powiązany Podmiot niepowiązany PODMIOT OCENIANY Podmiot powiązany PODMIOT NIEPOWIĄZANY Podmiot niepowiązany PORÓWNANIE WEWNĘTRZNE PORÓWNANIE ZEWNĘTRZNE Zastosowanie metody porównywalnej ceny – brak podstaw do szacunku WSA Zdaniem Sądu z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. wyni- ka, że metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej stosuje się w pierwszej kolejności, jeżeli możliwe jest jej zastosowanie. W przekonaniu Sądu, w rozpoznawanej sprawie or- gany nie wykazały, że zastosowanie tej metody było możliwe z zachowaniem warunków wynikających z ust. 1–3. Jednocześnie organy wykazały, że nie jest możliwe zastosowanie w tej sprawie pozostałych metod wskazanych w cyt. Rozporządzeniu. Jakkolwiek bogaty, materiał dowodowy zebrany w sprawie nie uzasadniał jednak wnio- sków postawionych w zaskarżonej decyzji w zakresie doboru transakcji porównywalnej do zakwestionowanej transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z rozpoczętą inwestycją polegającą na budowie galerii handlowej. W konsekwencji, zdaniem Sądu, zabrakło pod- staw do skutecznego zakwestionowania na podstawie art. 11 updop ceny sprzedaży usta- lonej przez strony tej transakcji w niniejszej sprawie jako zaniżonej na skutek stosowania przez podmioty powiązane warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby mię- dzy sobą niezależne podmioty – a w rezultacie nie było podstawy do ustalenia dochodu z tej transakcji w drodze oszacowania. Wyrok WSA we Wrocławiu z 24 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1107/11 Ceny transferowe wydanie3.indd 123 123 14.08.2019 13:37:37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: