Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00589 008908 10733549 na godz. na dobę w sumie
Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym - ebook/pdf
Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-505-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza monografia odnosi się do instytucji podpisu zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego. Jest pierwszym na rynku opracowaniem, które w zbiorczy sposób określa, co należy rozumieć pod tym sformułowaniem. Autor całościowo ujmuje zagadnienia dotyczące podpisu, tzn. jego istoty, funkcji, jakie pełni oraz sposobu i miejsca jego składania. Przedstawia jego rolę na gruncie wybranych uregulowań prawa cywilnego zarówno materialnego (np. testament), jak i procesowego (np. dokumenty).
Dodatkowo, w związku z obowiązującą regulacją podpisu elektronicznego przedstawia aspekty techniczne złożenia podpisu, problematykę elektronicznych czynności prawnych, a także możliwości jego wykorzystania w wybranych unormowaniach prawa cywilnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ARKADIUSZ K. BIELIÑSKI · CHARAKTER PODPISU W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM Rodzicom CHARAKTER PODPISU W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM ARKADIUSZ K. BIELIÑSKI Redakcja: Magdalena Blachowicz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-505-3 Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. Wykaz skrótów....................................................................................................... IX XI Wykaz orzecznictwa ........................................................................................... XV Wykaz literatury ................................................................................................... XVII Wprowadzenie ....................................................................................................... Część A. Podpis tradycyjny ............................................................................. Rozdział I. Istota podpisu i jego funkcje ................................................. § 1. Podpis w stosunkach faktycznych i prawnych ................................. § 2. Mechanizm podpisu................................................................................... § 3. Funkcje podpisu.......................................................................................... I. Funkcja indywidualizacyjna.............................................................. II. Funkcja finalizacyjna........................................................................... III. Funkcja ostrzegawcza ......................................................................... IV. Funkcja dowodowa.............................................................................. Rozdział II. Sposób składania podpisu .................................................... § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ § 2. Stanowisko prawa cywilnego w przedmiocie złożenia podpisu... § 3. Postać typowa podpisu (podpis własnoręczny) .............................. I. Aspekty techniczne złożenia podpisu........................................... II. Podpis a faksymile, parafa i skrót podpisu .................................. III. Miejsce podpisu.................................................................................... § 4. Postać zastępcza podpisu......................................................................... § 5. Uwierzytelnienie podpisu ....................................................................... Rozdział III. Podpis jako element czynności prawnej .................... § 1. Uwagi ogólne o czynnościach prawnych ........................................... § 2. Podpis jako element treści ....................................................................... § 3. Podpis jako element formy ...................................................................... § 4. Złożenie podpisu w drodze porozumienia stron (pactum de forma)..................................................................................... § 5. Podpis jako wymóg formalny i materialny ......................................... § 6. Podpis a wady oświadczenia woli ......................................................... Rozdział IV. Podpis w unormowaniach szczegółowych prawa cywilnego materialnego ............................................................................ § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ § 2. Testamenty .................................................................................................... § 3. Papiery wartościowe ................................................................................. 1 5 5 5 9 12 15 16 16 17 19 19 19 20 20 23 26 27 29 32 32 36 39 47 48 49 59 59 59 73 V Spis treści I. Uwagi wprowadzające........................................................................ II. Obligacje ................................................................................................. III. Bankowe papiery wartościowe ....................................................... IV. Akcje ......................................................................................................... V. Weksle i czeki ........................................................................................ VI. Uwagi końcowe .................................................................................... 73 74 75 76 76 80 Rozdział V. Podpis w unormowaniach prawa cywilnego procesowego .................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ § 2. Pisma procesowe ........................................................................................ § 3. Protokoły i notatki urzędowe z posiedzeń sądowych .................... § 4. Dokumenty (ze szczególnym uwzględnieniem wydruków 88 komputerowych)......................................................................................... § 5. Orzeczenia sądowe..................................................................................... 96 § 6. Wnioski........................................................................................................... 104 81 81 82 87 Część B. Podpis elektroniczny ...................................................................... 105 Rozdział I. Instytucja podpisu elektronicznego – zarys problematyki .................................................................................. 105 § 1. Zagadnienia ogólne podpisu elektronicznego w Polsce............... 105 § 2. Podstawowe założenia ustawy o podpisie elektronicznym ......... 110 Rozdział II. Standardy międzynarodowe w dziedzinie podpisu elektronicznego .......................................................................... 124 Rozdział III. Przegląd rozwiązań prawnych w wybranych systemach europejskich i pozaeuropejskich................................. 133 § 1. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki ............................................. 133 § 2. Prawo niemieckie ....................................................................................... 137 § 3. Prawo austriackie........................................................................................ 140 Rozdział IV. Mechanizm podpisu elektronicznego (aspekty techniczne) ................................................................................... 143 § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ 143 § 2. Techniki kryptograficzne – algorytmy szyfrujące ........................... 144 Rozdział V. Rodzaje podpisów elektronicznych.................................. 149 § 1. Podpis elektroniczny, a podpis cyfrowy (zagadnienia wstępne).............................................................................. 149 § 2. Sposób działania oraz składanie podpisu cyfrowego ..................... 151 § 3. Klucz prywatny i publiczny oraz sposoby ich uzyskiwania ......... 154 § 4. Podpis biometryczny ................................................................................. 155 § 5. Podpis zwykły i kwalifikowany .............................................................. 157 VI Spis treści Rozdział VI. Certyfikacja podpisów........................................................... 161 § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ 161 § 2. Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne...................................... 163 § 3. Sposoby oraz konsekwencje uzyskania certyfikatu ........................ 168 I. Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych .......................... 173 II. Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne........................................................................................ 177 Część C. Podpis elektroniczny na tle unormowań prawa cywilnego materialnego i procesowego........................................... 185 Rozdział I. Podpis elektroniczny a elektroniczne czynności prawne ......................................................................................... 185 § 1. Elektroniczne oświadczenie woli.......................................................... 185 § 2. Wady elektronicznego oświadczenia woli ......................................... 191 § 3. Forma elektronicznych czynności prawnych ................................... 197 Rozdział II. Podpis elektroniczny a podpis tradycyjny – zagadnienie ekwiwalentności ............................................................ 208 § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ 208 § 2. Reguła ogólna ............................................................................................... 214 § 3. Zagadnienia szczegółowe......................................................................... 217 Część D. Uwagi końcowe i wnioski............................................................. 229 Rozdział I. Ocena regulacji prawnych ...................................................... 229 Rozdział II. Wnioski ............................................................................................ 237 Rozdział III. Postulaty de lege ferenda...................................................... 244 Rozdział IV. Podpis elektroniczny – perspektywy rozwoju ......... 248 Część E. Załączniki ............................................................................................... 251 Załącznik Nr 1. Przykłady klucza prywatnego i publicznego wygenerowane przy użyciu programu PGP Załącznik Nr 2. (Pretty Good Privacy) ............................................................................... 251 Schemat 1. Przykład składania podpisu cyfrowego przy użyciu kluczy ................................................................................... 253 Schemat 2. Przykład składania podpisu elektronicznego przy wykorzystaniu jednokierunkowej funkcji skrótu............... 254 Schemat 3. Przykład wiadomości podpisanej elektronicznie z wykorzystaniem jednokierunkowej funkcji skrótu .................. 255 Załącznik Nr 3. Przykłady certyfikatów cyfrowych................................. 256 Indeks rzeczowy ................................................................................................... 257 VII Przedmowa Temat monografii obejmuje ciekawe zagadnienie zarówno ze względów teoretycznych, jak i praktycznych. Publikacja ta jest zauważalnym wkładem do nauki prawa cywilnego materialnego i procesowego. Sformułowane w jej treści spostrzeżenia, oceny i wnioski mogą być pomocne w praktyce stosowa- nia nie tylko przepisów prawa cywilnego, lecz także np. prawa podatkowego, administracyjnego, bankowego i innych dziedzin prawa. Zasadniczo jest to pierwsza monografia dotycząca podpisu w prawie cywil- nym uwzględniająca nowe rozwiązania prawne wynikające z ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym, jednak książka omawia szerszy zakres zagadnień niż materia objęta ustawą. Autor wykorzystuje dodatkowo orzecznictwo Sądu Naj- wyższego oraz ilustracyjnie przedstawia badania własne, a także pokazuje przy tym proces powstawania podpisu elektronicznego i jego efekty (załączniki). Podkreślenia wymaga, że autor dokonał również poprawnej selekcji mate- riału badawczego, co nie jest łatwe, zwłaszcza w materii podpisu elektronicz- nego, gdzie prawo splata się z informatyką, matematyką czy elektroniką. Wartość publikacji jest na tyle istotna, że jak dotąd brak jest rzetelnego, całościowego opracowania naukowego dotyczącego charakteru podpisu i jego roli w aspekcie czynności prawnych. W tej sytuacji niniejszej monografii przypisać można ważną rolę w nauce prawa i stwierdzić, że publikacja może też dobrze służyć praktyce. Białystok 2007 r. Prof. dr hab. Teresa Mróz IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABGB............................. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch BGBL ............................. Bundesgesetzeblatt KC................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK .................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPA.................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ............................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO ............................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU........................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSCU............................. ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU.............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipote- KZ................................... ce (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Prezydenta ObligU ......................... ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) OrdPU .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PodpisElektrU ........... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PrBank ......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrCzek .......................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrNot............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) PrPrywM ..................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWeksl ....................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) RachU ........................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) SigG ............................... Das Gesetz zur Digitalen Signatur, austriacka ustawa o podpisie cyfrowym ZPO................................ Zivilprozessordnung 2. Organy orzekające SN ................................... SN (7)............................ TK................................... Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Czasopisma Biul. SN ........................ Biuletyn Sądu Najwyższego BMS................................ Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw EDI ................................. Electronic Data Interchange Gł. Sąd. .......................... Głos Sądownictwa GP .................................. Gazeta Prawna KPP ................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP .............................. Monitor Prawniczy NP................................... Nowe Prawo OECD.............................. Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) OG.................................. Orzecznictwo Gospodarcze OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyj- na i Pracy OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna XII Wykaz skrótów OSNCP.......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP IC........................... Orzecznictwo Sądów Polskich Izba Cywilna OSP ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich PB ................................... Prawo Bankowe Pal. ................................. Palestra PiP .................................. Państwo i Prawo PPC ................................ Polski Proces Cywilny PPH ................................ Przegląd Prawa Handlowego PS.................................... Przegląd Sądowy Rej. ................................ Rejent RPiE ............................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny R. Pr. ............................. Radca Prawny Rzeczp. ........................ Rzeczpospolita SC .................................. SP ................................... TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego Zb.Orz. ......................... Zbiór Orzeczeń Zb.Urz. ......................... Zbiór Urzędowy ZN UJ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze artykuł 4. Inne skróty art. ................................. cyt. ................................ cytowany (a, e) nast. .............................. następny (a, e) NBP ............................... Narodowy Bank Polski niepubl. ....................... niebublikowany (a, e) MF .................................. Minister Finansów MS................................... Minister Sprawiedliwości Nr .................................. numer op. cit. .......................... opus citatum pkt ................................. punkt poz. ............................... pozycja s. ..................................... t.j. ................................... strona tekst jednolity XIII Wykaz skrótów ust. ................................ ustęp z. .................................... zeszyt zobacz zob. ................................ XIV Wykaz orzecznictwa Orzeczenie SN z 23.3.1932 r., III 1 Rw 515/32, Zb.Urz. 1932, poz. 67. Orzeczenie SN z 17.1.1933 r., III 1 Rw 2582/32, PS 1933, poz. 138. Orzeczenie SN z 12.5.1933 r., C II Rw 603/33, Zb.Urz. 1934, poz. 33. Orzeczenie SN z 27.5.1947 r., C III 81/47, OSN 1948, Nr 1, poz. 17. Orzeczenie SN z 29.4.1952 r., C 654/52, Zb.Orz. 1953, poz. 49. Orzeczenie SN z 6.11.1953 r., I C 1449/53, NP 1954, Nr 3, poz. 94. Orzeczenie SN z 27.9.1955 r., III CR 1029/54, NP 1956, Nr 1. Orzeczenie SN z 27.2.1964 r., II CR 226/62, RPiE 1965, Nr 3. Orzeczenie SN z 1.6.1964 r., III CR 27/64, OSNC 1965, Nr 3, poz. 45. Orzeczenie SN z 8.6.1965 r., I CR 58/65, OSNCP 1966, Nr 5, poz. 76. Orzeczenie SN z 17.4.1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, Nr 12. Orzeczenie SN z 20.12.1968 r., III CZP 93/68, OSNCP 1969, Nr 7–8, poz. 129. Orzeczenie SN z 3.4.1969 r., III CRN 21/69, OGP 1969, Nr 9, poz. 65. Orzeczenie SN z 16.1.1970 r., III PRN 96/69, OSNC 1970, Nr 9, poz. 161. Orzeczenie SN z 7.6.1976 r., IV CR 179/76, OSNC 1977, Nr 2, poz. 32. Orzeczenie SN z 18.4.1979 r., III CRN 60/79, niepubl. Orzeczenie SN z 4.8.1981 r., IV PR 238/81, niepubl. Orzeczenie SN z 9.2.2000 r., III CZP 38/99, OSNC 2000, Nr 7–8, poz. 126. Orzeczenie SN z 13.3.2002 r., III CZP 12/02, Biul. SN 2002, Nr 3, s. 10. Postanowienie SN z 10.12.2003 r., V CZ 127/03, OSP 2005, Nr 6, poz. 76. Uchwała SN z 23.4.1960 r., III CO 8/60, PiP 1960, z. 11. Uchwała SN z 28.4.1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973, Nr 12, poz. 207. Uchwała SN (7) z 5.6.1992 r., III CZP 41/92, OSNC 1992, z. 9, poz. 147. Uchwała SN (7) z 30.12.1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994, Nr 5, poz. 94. Uchwała SN z 9.5.1995 r., III CZP 56/95, OSNC 1995, z. 9, poz. 127. Uchwała SN z 26.9.2000 r., III CZP 29/00, OSNC 2001, Nr 2, poz. 25. Wyrok TK z 12.3.2002 r., P 9/01, Dz.U. Nr 26, poz. 265. XV Wykaz literatury Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Lwów 1932. Ambroziewicz A., Podpis elektroniczny – pojęcie i funkcje w obrocie, PS 2001, Nr 1. Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998. Bauer F. L., Kryptologie – Methoden und Maximen, wyd. 2, Berlin 1994. Bieliński A., Potwierdzanie na ekranie, Rzeczp. z 6.6.2000 r. Bieliński A., Wybrane aspekty procesowe środków służących do utrwalania pisma, R. Pr. 2000, Nr 3. Błahuta F., Kodeks cywilny. Komentarz, Księga IV – spadki, Z. Resich (red.), Warszawa 1972. Bogucki D., Projekt Nowa Księga Wieczysta a reforma ksiąg wieczystych, Rej. 1998, Nr 6. Bondaryk K., Bezpieczny podpis?, Rzeczp. z 18.9.2001 r. Borowicz K., Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz, Bielsko-Biała 2002. Brzozowski A., [w:] Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. VII, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2001. Butkiewicz M., Wpływ ustawy o podpisie elektronicznym na formę czynności prawnych, PPH 2003, Nr 4. Bydlinsky F., Błąd w prawie austriackim, KPP 2000, Nr 1. Byrski J., Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych, PB 2005, Nr 3. Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 1998. Czerski Z., Testamenty, Warszawa 1983. Dembeck M., Pożegnanie z hasłem i PIN. Teraźniejszość i przyszłość biome- trycznych systemów identyfikacji, (oprac. A. Henschke), Problemy Krymi- nalistyki 2000, Nr 230. Dibble T. G., Panker-Bersh M., James J. R., Iowa Court Records Management Project Final Report, Williamsburg, National Centre for State Courts 1990. Drozd E., Problematyka formy czynności prawnych na tle art. 77 k.c., SP 1973, Nr 4. Drozdowicz M., Błąd w elektronicznych czynnościach prawnych, PPH 2001, Nr 9. Drozdowicz M., (Nie)bezpieczny podpis elektroniczny, PPH 2003, Nr 1. Electronic Signatures, Florida State University Law Review, Vol. 24; 407, 1997. XVII Wykaz literatury E-podpis w praktyce, „Rzecz o technice”, Rzeczp. z 30.5.2003 r. – dodatek. Ereciński T. (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. I postępowanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa 2002. Ereciński T., Z problematyki dowodu z dokumentów w sądowym postępowa- niu cywilnym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Z. Resicha (praca zbiorowa), Warszawa 1985. Fasching H. W., Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, Wiedeń 1966. Feluś A., O dopuszczalności opiniowania testamentów holograficznych bez materiału porównawczego, Pal. 1984, Nr 9. Flume W., Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, t. II, Das Rechtsgeschäft, Berlin–Heidelberg–New York 1965. Ford M. D., Identity Authentication and E-Commerce, The Journal of Information, Law and Technology 1998, Nr 8. Frankowski E., Kaszubski R. W., Podpis elektroniczny w prawie polskim – uwagi krytyczne, Glosa 2002, Nr 6. Froomkin A. M., The Essential Role of Trusted Third Parties in Electronic Commerce, Oregon Law Review 1996, Nr 49. Garfinkel S., PGP: Pretty Good Privacy, O’Reilly Assoc. Inc., 1995. Gaweł J., Świerczyński M., Podpis elektroniczny. Wprowadzenie, KPP 2001, z. 1. Grodzicki J., Podpis elektroniczny i numer PIN – porównanie, Glosa 2002, Nr 10. Gryszczyńska A., Oświadczenia woli opatrzone podpisem elektronicznym w Polsce oraz we Włoszech, [w:] Gołaczyński J. (red.), Prawo umów elek- tronicznych, Warszawa 2006. Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1978. Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. I, pod red. W. Czachórskiego, Ossolineum 1974. Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. I, pod red. W. Czachórskiego, Ossolineum 1985. Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S., Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1988. Gwiazdomorski J., (oprac. A. Mączyński), Prawo spadkowe w zarysie, wyd. 4, Warszawa 1985. Gwiazdomorski J., Glosa do uchwały SN (7) z 28.4.1973 r., III CZP 78/72, NP 1974. Gwiazdomorski J., Podpis na testamencie holograficznym, NP 1962, Nr 7–8. Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967. Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, z. 2, Uniwersytet Wrocławski 1952. Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1997. Jacyszyn J., Przetocki J., Wittlin A., Zakrzewski S., Podpis elektroniczny. Ko- mentarz do ustawy z 18 września 2001 r., Warszawa 2002. XVIII Wykaz literatury Jacyszyn J., Zakrzewski S., Podpis elektroniczny jako element systemu zabez- pieczenia danych w sieci, cz. I, Rej. 2001, Nr 10. Jacyszyn J., Zakrzewski S., Podpis elektroniczny jako element systemu zabez- pieczenia danych w sieci, cz. II, Rej. 2001, Nr 11. Jędrzejewska A., Oświadczenia woli składane za pomocą komputera (w świetle doświadczeń niemieckich), PiP 1992, Nr 11. Jędrzejewska A., Pisemna forma oświadczenia woli, a „automatyzacja” obrotu prawnego, PiP 1993, Nr 1. Jędrzejewska M., [w:] Ereciński T. (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. I, postępowanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa 1999. Jędrzejewska M., [w:] Ereciński T. (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. I, postępowanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa 2002. Kańczuga A., Podpisy na wekslu, Rej. 1994, Nr 4. Kaspryszyn J., Podpis elektroniczny osoby nie mogącej pisać, [w:] Gołaczyński J. (red.), Prawo umów elektronicznych, Warszawa 2006. Kaszubski R. W., Koniewicz A., Podpis elektroniczny, Glosa 2001, Nr 5. Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993. Knoppek K., Wydruk komputerowy jako dowód w procesie cywilnym, PiP 1993, Nr 2. Kocot W., Charakter prawny podpisu elektronicznego, PPH 2002, Nr 4. Kocot W., Elektroniczna forma oświadczeń woli, PPH 2001, Nr 3. Kocot W., Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji, PPH 1998, Nr 4. Kocot W., Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, War- szawa 1998. Kocot W., Szostek D., Podpis elektroniczny – tworzenie ram wspólnotowych i ich implementacja do prawa polskiego i hiszpańskiego, PPH 2005, Nr 12. Koniewicz A., Glosa do postanowienia SN z 10.12.2003 r., V CZ 127/03, OSP 2005, Nr 6. Korus K., Oświadczenie elektroniczne związane z czynnością bankową a forma pisemna czynności prawnych, PB 2005, Nr 5. Kot D., Handel elektroniczny, KPP 2001, z. 1. Kozaczka A., Błąd jako wada oświadczenia woli, ZN UJ 1961, t. XXIII. Krajewski J., Glosa do orzeczenia SN z 17.4.1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, Nr 12. Krawczyk T. L., Jak to się robi w Europie? Jak to się robi w Ameryce? Jak to się próbuje robić u nas?, [w:] Zasępa T. (red.), Internet. Fenomen społeczeń- stwa informacyjnego, praca zbiorowa, Częstochowa 2001. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1973. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: