Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 008235 11000073 na godz. na dobę w sumie
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego - ebook/pdf
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 309
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-439-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowana monografia jako pierwsza na rynku w sposób jednoznaczny określa charakter prawny Unii Europejskiej. Pomimo ciągłej ewolucji samej struktury a także wobec braku spójnej i jednoznacznej koncepcji tego czym jest Unia Europejska, autorka publikacji analizując koncepcje państwowe (w tym federacyjnych) oraz konfederacyjne opisuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową nowego typu, ze szczególnym uwzględnieniem jej podmiotowości, relacji w jakie wchodzi ze Wspólnotami Europejskimi, a także zakresu ich koegzystencji.
Monografia skierowana jest do osób zajmujących się zarówno teoretycznie jak i praktycznie problematyką unijną, a zwłaszcza prawników, administratywistów, politologów, jaki studentów prawa oraz aplikantów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EWELINA CA£A-WACINKIEWICZ · CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŒWIETLE PRAWA MIÊDZYNARODOWEGO Pamięci mojej Siostry CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŒWIETLE PRAWA MIÊDZYNARODOWEGO EWELINA CA£A-WACINKIEWICZ Redkacja: Dagna Kordyasz Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-439-1 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów...................................................................................................... IX Wybór literatury .................................................................................................. XIII Wstęp......................................................................................................................... 1 Rozdział I. Wielopłaszczyznowy charakter Unii Europejskiej jako wynik procesów integracyjnych ................................................. § 1. Wprowadzenie .......................................................................................... § 2. Pojęcie i istota integracji międzynarodowej ..................................... 7 7 9 I. Integracja regionalna......................................................................... 12 § 3. Płaszczyzna gospodarcza integracji europejskiej ............................ 17 I. Doktrynalne ujmowanie integracji gospodarczej...................... 19 II. Traktatowy wymiar integracji gospodarczej ............................... 28 § 4. Płaszczyzna polityczna integracji europejskiej ................................ 31 I. Koncepcje integracji politycznej.................................................... 32 II. Traktatowy wymiar integracji politycznej ................................... 40 § 5. Płaszczyzna kulturowa i prawna integracji europejskiej............... 51 I. Płaszczyzna kulturowa integracji europejskiej .......................... 53 II. Płaszczyzna prawna integracji europejskiej................................ 56 Rozdział II. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle założeń państwowych (federacyjnych) i konfederacyjnych.... 65 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................... 65 § 2. Koncepcja Unii Europejskiej jako państwa ...................................... 67 I. Typologiczna charakterystyka państwa........................................ 70 1. Terytorium ....................................................................................... 70 2. Ludność............................................................................................. 75 3. Władza.............................................................................................. 77 4. Suwerenność ................................................................................... 80 5. Konstytucja...................................................................................... 82 6. Obywatelstwo ................................................................................. 89 7. Waluta............................................................................................... 95 II. Koncepcja Unii Europejskiej jako federacji................................. 99 1. Doktrynalne ujmowanie Unii Europejskiej w świetle założeń federacyjnych.................................................................... 105 V Spis treści 2. Państwowe (federacyjne) elementy charakterystyki Unii Europejskiej ............................................................................. 108 § 3. Koncepcja Unii Europejskiej jako konfederacji ............................... 112 Rozdział III. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle założeń właściwych organizacjom międzynarodowym ............ 121 § 1. Wprowadzenie........................................................................................... 121 § 2. Pojęcie i istota organizacji międzynarodowych................................ 122 I. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych ............................................................................ 129 1. Nabycie podmiotowości przez organizacje międzynarodo- we.......................................................................................................... 134 2. Atrybuty podmiotowości organizacji międzynarodowych 140 § 3. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa nowego typu.............................................................................................................. 143 I. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej ... 151 1. Doktrynalne ujęcie podmiotowości Unii Europejskiej....... 156 II. Wspólnoty Europejskie jako element konstrukcyjny Unii Eu- ropejskiej ............................................................................................... 179 III. Złożony charakter Unii Europejskiej jako organizacji mię- dzynarodowej........................................................................................ 185 Rozdział IV. Unia Europejska jako podmiot prawa międzynaro- dowego – implikacje prawne................................................................... 193 § 1. Wprowadzenie........................................................................................... 193 § 2. Zdolność Unii Europejskiej do reprezentacji międzynarodo- wej................................................................................................................ 194 § 3. Zdolność Unii Europejskiej do nawiązywania stosunków dy- plomatycznych.......................................................................................... 199 § 4. Zdolność Unii Europejskiej do zawierania umów międzyna- rodowych ................................................................................................... 207 I. Umowy między Unią Europejską a państwami........................... 210 1. Umowy akcesyjne i stowarzyszeniowe ................................... 212 2. Umowy Unii Europejskiej z państwami w sprawie ich udziału w operacjach wojskowych Unii Europejskiej zarządzania kryzysem ................................................................. 216 3. Umowy Unii Europejskiej z państwami w sprawie ich udziału w misjach prowadzonych przez Unię Euro- pejską................................................................................................... 218 4. Umowy Unii Europejskiej z państwami w sprawie pro- cedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji nie- jawnych .............................................................................................. 226 5. Umowy Unii Europejskiej z USA i z Chinami ....................... 227 VI Spis treści II. Umowy między Unią Europejską a organizacjami między- narodowymi........................................................................................... 230 § 5. Zdolność Unii Europejskiej do współpracy międzynarodowej ... 236 I. Współpraca Unii Europejskiej z państwami ................................ 237 II. Współpraca Unii Europejskiej z organizacjami międzynaro- dowymi ................................................................................................... 241 1. Współpraca na podstawie Traktatu o Unii Europej- skiej ...................................................................................................... 242 2. Współpraca na podstawie aktów prawa wtórnego............. 246 § 6. Zdolność Unii Europejskiej do administrowania terytoriami...... 251 § 7. Pozostałe atrybuty podmiotowości Unii Europejskiej .................. 254 Zakończenie........................................................................................................... 259 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 271 VII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów A.J.C.L. ....................... American Journal of Comparative Law Ann. UMCS...............Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska ASEAN ....................... Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej C.M.L.Rev. ................Common Market Law Review C.S.M. ......................... Centrum Stosunków Międzynarodowych Dz.U. ..........................Dziennik Ustaw E.C.R. .........................European Courts Reports E.F.A.Rev. .................. European Foreign Affairs Review E.J.I.L. ......................... European Journal of International Law E.L.J. ...........................European Law Journal E.L.Rev....................... European Law Review ETS.............................. European Treaty Series EUF ............................. European Union Force EUMM........................ European Union Monitoring Mission EUPM ......................... European Union Police Mission Euratom .................... Europejska Wspólnota Energii Atomowej E.U.S.A.R. .................. European Union Studies Association Review EWG ........................... Europejska Wspólnota Gospodarcza EWO ........................... Europejska Wspólnota Obronna EWP............................ Europejska Wspólnota Polityczna EWPo ......................... Europejska Współpraca Polityczna EWWiS....................... Europejska Wspólnota Węgla i Stali I.O. .............................. International Organization JAE .............................. Jednolity Akt Europejski J.C.M.S. ...................... Journal of Common Market Studies J.M.W.P. .....................Jean Monnet Working Papers KC ............................... Kodeks cywilny KNZ ............................ Karta Narodów Zjednoczonych LPA.............................. Liga Państw Arabskich IX Wykaz skrótów MERCOSUR ............. Wspólny Rynek Południa MTS............................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NAFTA ....................... Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu NATO ......................... North Atlantic Treaty Organisation Nr ................................ numer N.Y.I.L. ....................... Netherlands Yearbook of International Law NZ ............................... Narody Zjednoczone OBWE ........................ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie O.J. .............................. Official Journal O.M.P. ........................Ośrodek Myśli Politycznej OJA.............................. Organizacja Jedności Afrykańskiej ONZ............................ Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA............................. Organizacja Państw Amerykańskich OTK............................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PIE............................... Problemy Integracji Europejskiej PiP............................... Państwo i Prawo PPE .............................Przegląd Prawa Europejskiego r. ..................................rok RE................................ Rada Europy RPEiS.......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.T.D.E....................... Revue Trimestrielle de Droit Européen s. .................................. strona SE................................. Studia Europejskie SM ............................... Sprawy Międzynarodowe SP................................. Studia Prawnicze ST ................................ Samorząd Terytorialny t. ..................................tom t.j. ................................tekst jednolity TA ...............................Traktat Amsterdamski TK ............................... Trybunał Konstytucyjny TN ............................... Traktat Nicejski TRPCziP .................... Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju TUE............................. Traktat ustanawiający Unię Europejską TWE............................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UA ............................... Unia Afrykańska UE ............................... Unia Europejska X Wykaz skrótów W.E. ............................Wspólnota Europejska WPZiB........................ Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa WTO........................... Światowa Organizacja Handlu ze zm. .........................ze zmianami ZN ............................... Zeszyty Naukowe ZN US .........................Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego XI Wybór literatury Ahlt M., Prawo europejskie, Warszawa 1998. Ambroziak A., Polityka konkurencji, [w:] Zrozumieć Unię Europejską (red. Wybór literatury Wybór literatury W. Nicoll, T. Salmon), Warszawa 2002. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1994. Antonowicz L., Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1974. Armstrong K., New Institutionalism and European Union Legal Studies [w:] Lawmaking in the European Union (ed. P. Craig, C. Harlow), London – Ha- gue – Boston 1998. Arnold R., Mechanizm „ściślejszej współpracy” według Traktatu Amsterdam- skiego jako przejaw „elastycznej” integracji, SE 1998, Nr 1. Arnold R., Perspektywy prawne powstania konstytucji europejskiej, PiP 2000, Nr 7. Arnull A., Introduction: The European Union`s Accountability and Legitima- cy Deficit [w:] Accountability and Legitimacy in the European Union, (ed. A. Arnull, D. Wincott), Oxford 2002. Bachmann K., Konwent Europejski, Raporty i Analizy C.SM 2003, Nr 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, London 1961. Bałaban A., Krajowe, porównawcze i unijne prawo konstytucyjne, [w:] Księ- ga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Szczecińskiego, (red. Z. Ofiarski), Szczecin 2004. Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, sa- morząd terytorialny, prawa człowieka), Kraków 2003. Bałaban A., Prawo do dobrej administracji (art. 41 Karty Praw Podstawo- wych) [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec inte- gracji europejskiej, (red. J. Sługocki), Szczecin 2003. Bałaban A., Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej a tradycje konstytucyjne państw członkowskich [w:] Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej (red. S. Dudzik), Kraków 2005. Bałaban A., Współczesne zagadnienia konstytucyjne, Szczecin – Gorzów Wlkp., 1999. Baratta R., Overlaps between European Community Competence and Euro- pean Union Foreign Policy Activity, [w:] The European Union as an Actor XIII Wybór literatury in International Relations (ed. E. Cannizzaro), The Hague – London – New York 2002. Barcz J., Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (red. J. Barcz), Warszawa 2002. Barcz J., Organizacja ponadnarodowa, SM 1991, Nr 7–8 Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, (red. J. Barcz), Warszawa 2002. Barcz J., Traktat Konstytucyjny przyszłej Unii Europejskiej – główne proble- my prawne, WE 2002, Nr 7–8. Baubock R., Citizenship and National Identities in the European Union, J.M.W.P. 1997, Nr 4. Berezowski C., Prawo międzynarodowe publiczne, cz. I, Warszawa 1966. Bernatowicz G., Nowy europejski regionalizm, SM 1994, Nr 3. Białocerkiewicz J., Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Wło- cławek 2003. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsz- tyn 2003. Biernat T., Wspólnota prawa. O osobliwościach systemu europejskiego, To- ruń 2002. Bleckmann A., Europarecht. Das Recht der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften, Berlin – Bonn – München 1997. Blokker N., Heukels T., Historical and Origins and Institutional Challenges, [w:] The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis (ed. T. Heu- kels, N. Blokker, M. Brus), The Hague – London – Boston 1998. Błaszczyk M., Procesy integracyjne w Europie [w:] Integracja europejska – zagadnienia podstawowe, (red. M. Słupińska), Łódź 2001. Boer M., Wallace W., Justice and Home Affairs, [w:] Policy-Making in the Eu- ropean Union (ed. H. Wallace, W. Wallace), Oxford 2000. Bogdandy A., Europäische Verfassung und Europäische Identität, Juristen Zeitung 2004, Nr 2 Bogdandy A., M. Nettesheim, Ex Pluribus Unum: Fusion of the European Communities into the European Union, E.L.J. 1996, vol. 2, Nr 3. Bogdandy A., Nettesheim M., Die Europäische Union, Ein einheitlicher Ver- band mit eigener Rechtsordnung, Europarecht 1996, Nr 1. Bogdandy A., Supranationale und staatliche Herrschaft, Humboldt forum Recht 1997, Beitrag 5. Bogdandy A., Supranationaler Förderalismus als Idee und Wirklichkeit einer neuen Herrschaftsform. Zur Gestalt der Europäischen Union nach Amsterdam, Baden-Baden 1999. XIV Wybór literatury Bogdandy A., The European Union as a Human Rights Organization? Human Rights and the Core of the European Union, C.M.L.Rev. 2000, vol. 37. Bogdandy A., The Legal Case for Unity, The European Union as a Single Orga- nization with a Single Legal System, C.M.L.Rev. 1999, vol. 36. Bohr S., Sanctions by the United Nations Security Council and the European Community, E.J.I.L. 1993, vol. 4, Nr 2. Bokajło W., Federalizm. Teorie i koncepcje, Wrocław 1998. Bono R., The Commission after Amsterdam: its Future in an Enlarged Union [w:] The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis (ed. T. Heu- kels, N. Blokker, M. Brus), The Hague – London – Boston 1998. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wrocław 1997. Bortkiewicz P., W stronę etosu zjednoczonej Europy, [w:] Poszukiwanie Eu- ropy. Zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy, (red. A. W. Mikołaj- czak, L. Mrozewicz), Poznań 2000. Börzel T., Risse T., Who is Afraid of a European Federation? How to Constitu- tionalise a Multi-Level Governance System, J.M.W.P. 2000, Nr 7. Borzęcka J., Funkcja ściślejszej współpracy w integracji europejskiej, [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, prawo instytucjonalne (red. E. Piontek, A. Zawidzka), t. I, Kraków 2003. Bógdał-Brzezińska A., Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka, [w:] Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej (red. E. Haliżak, S. Parzymies), Warszawa 2002. Bravo L., Lezioni di diritto comunitario. Lezione XV Le relazioni esterne della Comunita Europea, t. I, Milano 2002. Brodecki Z. [w:] Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Euro- pejskiej ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002. Brodecki Z., Filozofia prawa europejskiego, [w:] Integracja europejska. Wprowadzenie (red. M. Perkowski), Warszawa 2002. Brodecki Z., Gromnicka E., Układ Europejski z komentarzem, Warszawa 2002. Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001. Brodecki Z., Prawo integracji z europejskiej perspektywy, Warszawa 2004. Brownlie I., Principles of Public International Law, wyd. V, Oxford 1998. Búrca G., The Institutional Development of the EU. A Constitutional Analysis [w:] The Evolution of EU Law (ed. P. Craig, G. de Búrca), Oxford 2003. Cała E., Wacinkiewicz D., Przyczynek do rozważań na temat europejskich re- lacji prawnych w kontekście współczesnego rozumienia suwerenności, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów (red. I. Gawłowicz, I. Wierz- chowiecka), Warszawa 2005. XV Wybór literatury Cała-Wacinkiewicz E., Doktrynalne ujmowanie integracji gospodarczej, PIE 2006, t. 4. Cała-Wacinkiewicz E., Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Euro- pejskiej, [w:] Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnefeld-Tomporek (red. J. Menkes), War- szawa 2006. Cała-Wacinkiewicz E., Traktatowy wymiar integracji politycznej w Unii Eu- ropejskiej, PIE 2005, t. 3. Całus A., Charakter prawny Wspólnot Europejskich, PiP 1962. Cameron D., Creating Supranational Authority in Monetary and Exchange – Rate Policy: the Sources and Effects of EMU [w:] European Integration and Supranational Governance (ed. W. Sandholtz, A. Stone Sweet), New York 1998. Canor I., „Can we Walk Together, Except they be Agreed?”. The Relationship between International Law and European Law: the Incorporation of Uni- ted Nations Snactions Against Yugoslavia into European Community Law through the Perspective of the European Court of Justice, C.M.L.Rev. 1998, vol. 35. Caporaso J., Regional Integration Theory: Understanding Our Past and Anti- cipating Our Future, [w:] European Integration and Supranational Gover- nance (ed. W. Sandholtz, A. Stone Sweet), New York 1998. Chojnicki Z., Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań 1999. Church C., Phinnemore D., „Znikający” Traktat Amsterdamski, SE 1998, Nr 2. Ciapała J., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na system ustrojowy Rze- czypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń- skiego, (red. Z. Ofiarski), Szczecin 2004. Cira K. [w:] W. Szpringer, K. Cira, M. Sitek, Podstawy prawne integracji euro- pejskiej, Nowy Sącz 2000. Cloos J., Reinesch G., Vignes D., Weyland J., Le Traité de Maastricht, genèse, analyse, commentaires, Brussels 1993. Conforti B., Diritto Internazionale, Napoli 2003. Constantinesco V., Compétences et Pouvoirs dans les Communautés Euro- péennes. Contribution a L etude de la nature juridique des Communautes, Paris 1974. Cottier T., Dispute Settlement in the World Trade Organization: Characteristi- cs and Structural Implications for the European Union, C.M.L.Rev. 1998, vol. 35. Craig P., Constitutions, Constitutionalism and the European Union, E.L.J. 2001, vol. 7, Nr 2. XVI Wybór literatury Craig P., The Nature of the Community: Integration, Democracy and Legiti- macy, [w:] The Evolution of EU Law (ed. P. Craig, G. de Búrca), Oxford 2003. Cremona M., The Draft Constitutional Treaty: External Relations and Exter- nal Action, C.M.L.Rev. 2003, vol. 40. Croisat M., Quermonne J-L., L Europe et le fédéralisme, Montchrestien 1999. Czachór Z., Mojsiewicz C., Leksykon Unii Europejskiej, Wrocław 2002. Czachór Z., Przygotowania do Konferencji Międzyrządowej. Analiza podsta- wowych pojęć z punktu widzenia supranarodowego rozwoju Unii Euro- pejskiej, [w:] Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Warszawa 2002. Czachór Z., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe, (red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz), Wrocław 2000. Czachór Z., Traktat z Nicei – początek końca reformowania Unii Europej- skiej. Analiza zapisów traktatowych, [w:] UE po Traktacie Nicejskim, War- szawa 2002. Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wrocław 2004. Czapliński W, Aktualne problemy prawa do samostanowienia, TRPCziP 1996, Nr 3. Czapliński W., Oczywiste szkolne błędy, Rzeczpospolita 2004, Nr 140. Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek P., Wyrozumska A., Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2001. Czapliński W., Podstawowe informacje o Unii Europejskiej i jej prawie, http://libr.sejm.gov.pl Czapliński W., Stosowanie prawa międzynarodowego w stosunkach między częściami państwa federalnego, SM 1985, Nr 2. Czapliński W., Suwerenność i eurokonstytucja. Oczywiste szkolne błędy, Rzeczpospolita 2004, Nr 140. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagad- nienia systemowe, Warszawa 1999. Czapliński W., Zarys prawa europejskiego, wyd. II, Warszawa 2002. Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej, Warszawa 2003. Czeszejko-Sochacki Z., Konstytucja Szwajcarii, Warszawa 2000. Czubik P., Kuźniak B., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2002. Dankert P., What Parliament for Europe, [w:] The European Union after Am- sterdam. A Legal Analysis (ed. T. Heukels, N. Blokker, M. Brus), The Hague – London – Boston 1998. Dashwood A., External Relations Provisions of the Amsterdam Treaty, C.M.L.Rev. 1998, vol. 35. XVII Wybór literatury Dashwood A., Issues of Decision – making in the European Union after Nice, [w:] Accountability and Legitimacy in the European Union, Oxford 2002. Dashwood A., The Council of the European Union in the Era of the Amster- dam Treaty, [w:] The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis (ed. T. Heukels, N. Blokker, M. Brus), The Hague – London – Boston 1998. Davey W., International Economic Regulation in the European Union and Ja- pan, [w:] J. H. Jackson, W. J. Davey, A. O. Sykes, Legal Problems of Interna- tional Economic Relations. Cases, Materials and Text, St. Paul 2002. Defarges P., Les institutions européennes, Paris 2001. Dehousse F., After Amsterdam: A Report on the Common Foreign and Securi- ty Policy of the European Union, E.J.I.L. 1998, vol. 9, Nr 3. Deighton A., The European Security and Defence Policy, J.C.M.S. 2002, vol. 40, Nr 4. Deutsch K., Political Community and the North Atlantic Area, New York 1957. Deutsch K., Political Community at the International Level. Problem of Defi- nition and Measurement, New York 1970. Diehl P., Reifschneider J., Hensel P., Unites Nations Intervention and Recur- ring Conflict, I.O. 1996, vol. 50, Nr 4. Dobroczyński M., Międzynarodowa integracja gospodarcza a współpraca ogólnoeuropejska, SM 1974, Nr 9. Doliwa-Klepacki Z., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warsza- wa 1999 Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska, Białystok 2000. Doliwa-Klepacki Z., Unia Europejska – Polska. Od członkostwa stowarzyszo- nego do członkostwa zwyczajnego, Ostrowiec Świętokrzyski 2003. Drela L., Sanetra J., Wodzińska M., Program kultura 2000, Warszawa 2002. Dutheil de la Rochère J., Wstęp do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2004. Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004. Edwards G., Common Foreign and Security Policy: Incrementalism in Action?, [w:] International Law Aspects of the European Union (ed. M. Ko- skenniemi), The Hague – London – Boston 1998. Egeberg M., Trondal J., Differentiated Integration in Europe: The Case of EEA Country, J.C.M.S. 1999, vol. 37, Nr 1. Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958. Ehrlich S., Norma. Grupa. Organizacja, Warszawa 1998. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1970. Eijsbouts W., Classical and Baroque Constitutionalism in the Face of Change. C.M.L.Rev. 2000, vol. 37, Nr 1. Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa – Wrocław 2000. XVIII Wybór literatury Encyclopedia of Public International Law, Holland 2000. Etmanowicz A., Sanetra-Szeliga J., Kultura w programach i funduszach Unii Europejskiej, Warszawa 2003. European Integration and Supranational Governance (ed. W. Sandholtz, A. Stone Sweet), New York 1998. Fink – Hooijer F., The Common and Security Policy of the European Union, E.J.I.L. 1994, vol. 5, Nr 2. Fleming M., The Functionality of Citizenship, J.M.W.P. 1997, Nr 10. Fligstein N., Mcnichol J., The Institutional Terrain of the European Union, [w:] European Integration and Supranational Governance, (ed. W. Sand- holtz, A. Stone Sweet), New York 1998. Forster A., Wallace W., Common Foreign and Security Policy [w:] Policy-Ma- king in the European Union (ed. H. Wallace, W. Wallace), Oxford 2000. From National Development to Global Community: Essays in Honor of Karl W. Deutsch (ed. R. Merritt, B. Russett), Boston 1981. Fugmann F., Struktura instytucjonalna Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (red. M. Dauses), Warszawa 1999. Gadkowski T., Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za szkodę jądrową, Poznań 1990. Gadkowski T., Prawnomiędzynarodowe problemy europejskiej współpracy transgranicznej, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, (red. J. Leszkowicz-Baczyński) Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001. Gadkowski T., Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym, ZN Wyższej Szkoły Oficerskiej 1997, Nr 1. Gaeta C. P., The Dayton Agreements and International Law, E.J.I.L. 1996, 7, Nr 2. Gaja G., How Flexible Is Flexibility Under the Amsterdam Treaty?, J.C.M.S. 1998, vol. 35, Nr 4. Gaja G., Trends in Judicial Activism and Judicial Self – Restraint Relating to Community Agreements, [w:] The European Union as an Actor in Interna- tional Relations (ed. E. Cannizzaro), The Hague – London – New York 2002. Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1998. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 1997. Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979 Gerkrath J., Constantinesco V., L Emergence d un Droit Constitutionnel Pour L Europe, Bruxelles 1997. Gilas J., Międzynarodowe prawo gospodarcze, Bydgoszcz 1998. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: