Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 009977 10705372 na godz. na dobę w sumie
Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - ebook/pdf
Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8847-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt.Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentówodnosi się do aktualnej problematyki, która — zwłaszcza w ostatnich latach — nabrała na znaczeniu. Daje temu wyraz nie tylko ustawodawca (poprzez nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, mającą poprawić skuteczność ochrony tej grupy podmiotów), ale także Prezes UOKiK, w którego praktyce decyzyjnej zwiększa się ilość rozstrzygnięć ingerujących w praktyki przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mając to na uwadze, sam dobór tematu recenzowanej książki zasługuje na aprobatę.

Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek

Recenzowana publikacja dotyczy problematyki ważnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia (…)Może ona być uznana za pozycję wypełniającą pewną lukę na rynku wydawniczym. W zwięzły i przystępny sposób prezentuje zagadnienia kluczowe w obszarze prawnej ochrony konsumentów. Z pewnością będzie ona przydatna studentom kierunków, na których naucza się prawa ochrony konsumenta, jak prawo czy administracja.

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanyCh w postępowaniu w sprawaCh praktyk naruszająCyCh zbiorowe interesy konsumentów Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA • CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW MAŁGORZATA SIERADZKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk prof. KA dr hab. Konrad Kohutek, prof. UwB dr hab. Anna Piszcz Recenzenci: Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8846-5 ISBN e-book 978-83-255-8847-2 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Rozdział I. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ..................................................................................... § 1. Cel postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .............................................................................. § 2. Procedura wydawania decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ............................................................ 1. Postępowanie wyjaśniające a postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ......................... § 3. Podmiot postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ............................................................ 1. Strona postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................................. 2. Pojęcie strony w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .......... Rozdział II. Prawa strony w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ........................................ § 1. Prawa strony postępowania administracyjnego o charakterze procesowym ................................................................................................ 1. Prawo do inicjowania postępowania administracyjnego .......... 2. Prawa strony powstające w związku z wniesieniem podania .... 3. Prawo strony do ukształtowania przebiegu postępowania przez żądanie jego zawieszenia ...................................................... 4. Umorzenie postępowania administracyjnego ............................. 5. Prawo strony do kształtowania postępowania administracyjnego ............................................................................ 6. Prawo do czynnego udziału w postępowaniu ............................. 7. Prawo do udziału w czynnościach postępowania dowodowego ..................................................................................... 8. Prawo stron postępowania administracyjnego do inicjatywy dowodowej ........................................................................................ 9. Dowód z przesłuchania strony ...................................................... VII XIII XV 1 1 3 9 15 16 20 23 23 24 28 31 38 42 47 49 60 62 V Spis treści 10. Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie .............. 11. Prawo do ugodowego załatwienia sprawy ................................... 12. Prawo do poznania motywów rozstrzygnięcia ........................... Rozdział III. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ..................................................................................... § 1. Charakter prawny decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ............................................................ 1. Podstawa prawna decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................................. 2. Organ wydający decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................................. 3. Adresat decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................................................... § 2. Rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................. 1. Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechania jej stosowania ............ 2. Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania ........ 3. Decyzja zobowiązująca w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................................. 4. Decyzja tymczasowa w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................................. § 3. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .................................. § 4. Trwałość decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów .............................................................................. Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 64 67 68 71 71 71 84 88 93 95 106 115 127 135 138 143 149 VI Wstęp System prawnej ochrony interesów konsumentów zakreśla granice swobody za- chowań przedsiębiorców. Zapewnienie właściwej ochrony zbiorowych interesów kon- sumentów wymaga skutecznych środków zapobiegania i zwalczania bezprawnych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców. Jednym z celów ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 jest przeciwdziałanie praktykom naruszają- cym zbiorowe interesy konsumentów. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsu- mentów to bezprawne zachowania przedsiębiorców godzące w te interesy. Zamierzeniem podjętych badań jest wykazanie, że decyzja administracyjna jest sku- tecznym i efektywnym instrumentem ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Jest ona wydawana w hybrydowym postępowaniu przed Prezesem UOKiK, które łą- czy elementy z różnych procedur prawnych (KPA, KPC, KPK2). Tym samym można stwierdzić, że zamiarem ustawodawcy, który zadecydował o połączeniu w postępowa- niu przed organem antymonopolowym przepisów zawartych w różnych aktach praw- nych, była chęć stworzenia szczególnej procedury postępowania antymonopolowego. Należy zauważyć, że odrębny charakter prawny postępowania antymonopolowego wy- nikający z wprowadzenia do niego konstrukcji zawartych w innych procedurach przy- czynia się do zwiększenia skuteczności działań organu antymonopolowego3. Zagadnienie publicznoprawnej ochrony zbiorowych interesów konsumentów za- sługuje na szczególną uwagę z tego względu, że każdy z nas jest konsumentem. Wolny rynek europejski stanowi dla konsumenta bogatą ofertę towarów i usług, ale jednocze- śnie niesie ze sobą potencjalną i realną możliwość naruszeń jego interesów przez prak- tyki rynkowe przedsiębiorców, nie tylko krajowe, lecz również te o charakterze trans- granicznym. Głównym motywem rozważań podjętych w monografii jest wykazanie autonomicz- ności zbiorowych interesów konsumentów oraz instrumentów ich ochrony, która jest realizowana w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Zasadnicze znaczenie przy okre- ślaniu motywów ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz jej form ma zakres 1 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184, art. 1 ust. 2. 2 Zob. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.); ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.); ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). 3 M. Sieradzka, Postępowanie przed Prezesem UOKiK według regulacji nowej ustawy o ochro- nie konkurencji i konsumentów, cz. 1, MoP 2007, Nr 24. VII Wstęp ochrony, czyli dokonanie ustalenia przed czym ustawodawca chroni konsumentów ro- zumianych jako zbiorowość. Powszechność naruszeń interesów konsumentów nie tylko tych indywidualnych, lecz również zbiorowych wymaga stworzenia odpowiednich regulacji prawnych chro- niących prawa konsumentów. Potrzeba podjęcia efektywnych i zarazem skutecznych środków ochrony interesów słabszych ekonomicznie podmiotów, którymi są konsu- menci, wynika z ich nierównorzędnej pozycji w obrocie gospodarczym. Istnienie tej nierówności sprawia, że konsumenci są grupą, która jest szczególnie zagrożona nie- uczciwymi działaniami innych uczestników rynku – przedsiębiorców. Przedsiębiorcy profesjonaliści, wobec priorytetowego celu swojej działalności, którym jest maksyma- lizacja korzyści, stosunkowo rzadko dbają również o interesy nabywców swoich towa- rów. Potrzeba wyrównania istniejącej dysproporcji pomiędzy uczestnikami wspólnego rynku europejskiego dała asumpt do traktowania zagadnienia ochrony konsumen- tów jako samodzielnego celu działań na szczeblu UE. Postępująca integracja wymu- siła przyjęcie wspólnych rozwiązań na szczeblu unijnym, co sprawiło, że ochrona konsumenta została połączona nierozerwalnym łańcuchem z ideą ochrony wspólnego rynku. Kluczowe znaczenie ma fakt, że zauważono potrzebę zapewnienia ochrony nie tylko indywidualnemu konsumentowi, lecz również konsumentom rozumianym jako zbiorowość. Umożliwił to system ochrony zbiorowych interesów konsumentów stwo- rzony w dyrektywie 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.5.1998 r. w spra- wie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumen- tów4, który został następnie wdrożony do prawa wewnętrznego państw członkowskich, w tym do prawa polskiego. Ustawodawca unijny zobowiązał państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych mechanizmów ochrony zbiorowych interesów konsumen- tów (administracyjnych lub cywilnych). Ustawodawca polski dokonał implementacji przedmiotowej dyrektywy w drodze nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i kon- sumentów. W roku 2002 w prawie polskim po raz pierwszy stworzony został efektywny administracyjnoprawny system ochrony zbiorowych interesów konsumentów, mający zastosowanie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu- mentów. Publicznoprawnej drodze ochrony zbiorowych interesów konsumentów to- warzyszy typowy administracyjny środek – decyzja administracyjna zmierzająca do wy- eliminowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Bezsporny jest zatem fakt, że zbiorowe interesy konsumentów stały się samodzielną wartością na tyle ważną dla ustawodawcy, iż poddał je ochronie, traktując zarazem jako jeden z auto- nomicznych celów (obok ochrony konkurencji i ochrony przedsiębiorców) polskiej ustawy antymonopolowej. Wyodrębnienie i autonomizacja ochrony zbiorowych interesów konsumentów pozostawia do rozstrzygnięcia kwestię oceny skuteczności publicznoprawnej drogi ochrony tych interesów. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie jest zadaniem 4 Dz.Urz. WE L 166 z 11.6.1998 r., s. 51. VIII Wstęp prostym. Problem ochrony zbiorowych interesów konsumentów jest bowiem tzw. pro- blemem granicznym, pozostającym na styku prawa prywatnego i publicznego. Ustalenie podmiotu chronionego (abstrakcyjna zbiorowość konsumentów) oraz potencjalnych i realnych zagrożeń (bezprawne praktyki stosowane przez przedsiębior- ców) wymaga poszukiwania właściwej drogi oraz form ochrony. Celem pracy jest uka- zanie decyzji administracyjnej jako skutecznej formy ochrony i jednocześnie odpo- wiedniej z uwagi na specyfikę kategorii zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym o indywidualnym charak- terze skierowanym do konkretnego adresata. Wydawana jest w sformalizowanym po- stępowaniu administracyjnym, w którym stronie przysługują określone uprawnienia. W monografii dokonano przeglądu uprawnień strony postępowania administracyj- nego oraz scharakteryzowano te uprawnienia, które przysługują przedsiębiorcy jako stronie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumen- tów. Ukazano te uprawnienia strony, które są dostosowane do hybrydowego (mie- szanego) charakteru postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe inte- resy konsumentów. Dokonanie ich szczegółowej analizy pozwala na przyjęcie poglądu, że hybrydowy charakter postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wpływa na ograniczenie, rozszerzenie jak i wyłączenie nie- których uprawnień strony w porównaniu do zwykłego postępowania administracyj- nego. Ochrona konsumentów jest obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie w sprawach zbiorowych interesów konsumentów, który działa w interesie publicznym (ogółu). Dwutorowość ochrony interesów konsumentów pozostawia do rozstrzygnięcia kwestię, czy, że decyzja administracyjna stwierdzająca stosowanie przez przedsiębior- ców bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ułatwia do- chodzenie roszczeń przez indywidualnego konsumenta na drodze prywatnoprawnej. Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK zmierzające do wydania określonego prawnie rozstrzygnięcia może się toczyć przeciwko określonemu podmio- towi, któremu zarzuca się stosowanie bezprawnych praktyk zagrażających lub narusza- jących zbiorowe interesy konsumentów. Podmiotem chronionym jest konsument ro- zumiany abstrakcyjnie – zbiorowe interesy konsumentów nie stanowią sumy, a nawet wielokrotności interesów indywidualnych. Interes zbiorowy jest czymś więcej niż tylko interesem wielu konsumentów poszkodowanych wskutek stosowania przez przedsię- biorcę bezprawnych praktyk. Zbiorowe interesy konsumentów są chronione przed stosowaniem przez przedsię- biorców bezprawnych praktyk godzących w te interesy. Ustawodawca dokonał wyspe- cyfikowania i nazwania najczęstszych praktyk, które jeśli naruszają zbiorowe interesy konsumentów, uznane są za zakazane ex lege. Trudność ukazania problematyki prak- tyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wynika w głównej mierze z tego, że każda ich analiza wymaga powiązania regulacji publicznoprawnych z prywatno- prawnymi. Dlatego też niezbędne stało się dokonanie wyraźnego rozgraniczenia norm prawa konsumenckiego o charakterze materialnym, stanowiących źródło praw dla kon- IX Wstęp sumentów, oraz norm prawa procesowego, które określają środki i mechanizmy reali- zacji ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Głównym nurtem założeń przyję- tych w pracy jest cel publicznoprawny ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Pomimo jednak tak ukształtowanego celu ochrony wskazano, że jego podstaw należy szukać w większości w prywatnoprawnych normach prawa materialnego składających się na prawo konsumenckie (oczywiście również w normach materialnego prawa ad- ministracyjnego). Zatem za „konstytucję” praw konsumentów zostały uznane prywat- noprawne regulacje materialnoprawne. Oczywiście należy pamiętać, że regulacje pry- watnoprawne gwarantują konsumentowi określone prawa, a ich naruszenie pozwala realizować ochronę indywidualną na drodze prywatnoprawnej. Natomiast stwierdze- nie naruszeń wskazanych norm w odniesieniu do nieokreślonej liczby konsumentów (zbiorowości) pozwala uruchomić ochronę publicznoprawną. Przyjęcie powyższego rozróżnienia pozwoli ukazać źródło ochrony zbiorowych interesów konsumentów, któ- rego należy szukać w prywatnoprawnych regulacjach prawa konsumenckiego. Wspól- nym mianownikiem ochrony zbiorowych interesów konsumentów należy objąć prawo konsumenckie, którego naruszenie w odniesieniu do abstrakcyjnie określonego konsu- menta zostaje zastosowane w postępowaniu administracyjnym. Naruszenie prawa ma- terialnego pozwala na zastosowanie norm prawa procesowego w celu wydania nakazu zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W pracy scharakteryzowano decyzję administracyjną jako publicznoprawną formę ochrony zbiorowych interesów konsumentów przed naruszeniami praw zagwaranto- wanych w regulacjach prywatnoprawnych. Ukazanie specyficznej konstrukcji postę- powania administracyjnego o charakterze hybrydowym zmierzającego do wydania de- cyzji nakazującej zaprzestania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wyraźnie odróżnia je od typowego postępowania administracyjnego. Odmienna treść możliwych rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyj- nym przed organem ochrony konkurencji i konsumentów potwierdza nie tylko szcze- gólny charakter samego postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, lecz również rozstrzygnięcia w nim wydawanego – decyzji administra- cyjnej. Omówienie struktury decyzji wydawanej w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ukazało odmienności w odniesieniu do wzorcowej konstrukcji decyzji administracyjnej w rozumieniu KPA. Zwłaszcza odnosi się to do decyzji administracyjnej zobowiązującej, w której kształcie jej adresat – przed- siębiorca, ma zapewniony aktywny udział. Decyzja administracyjna jest wydawana w postępowaniu w sprawie praktyk na- ruszających zbiorowe interesy konsumentów. W związku ze szczególnym charakte- rem tego postępowania konieczne stało się ukazanie jego specyfiki. Inkwizycyjny cha- rakter postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumen- tów przed organem antymonopolowym wyraża się m.in. pozbawieniem konsumentów możliwości zainicjowania tego postępowania. Istotą hybrydowego (mieszanego) po- stępowania przed Prezesem UOKiK są dwie jego fazy: administracyjna i sądowa. Naj- pierw sprawa administracyjna (publiczna) jest rozpatrywana przez organ administracji X Wstęp publicznej, a dopiero później – w wyniku wniesienia przez stronę odwołania – przez SOKiK. Postępowanie przed prezesem UOKiK jest szczególnym, a nie jedynie zwykłym postępowaniem administracyjnym. Postępowanie to bowiem toczy się na podstawie przepisów szczególnych – ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a jedynie w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy KPA. Ustalając charakter postępowania przed organem antymonopolowym, konieczne stało się omówienie ode- słań do innych regulacji prawnych. Postępowanie przed Prezesem UOKiK to bowiem postępowanie administracyjne, do którego w zakresie postępowania dowodowego sto- suje się przepisy KPC (art. 227–315 KPC w zw. z art. 84 OKiKU). Przedstawiono róż- nice pomiędzy postępowaniem wyjaśniającym a postępowaniem w sprawie stosowa- nia praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (postępowaniem właściwym przeciwko określonemu podmiotowi, któremu zarzuca się stosowanie praktyk zakaza- nych przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów)5. Analiza istoty postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz struktury wydawanych w nim decyzji pozwoli ocenić, czy decyzja administracyjna jest skuteczną formą ochrony interesów (zbiorowych) konsumentów. Z uwagi na publicznoprawny cel ochrony zbiorowych interesów konsumentów bez- spornie jest jednak formą właściwą. 5 M. Sieradzka, glosa do post. NSA z 11.2.2009 r., II GSK 749/08, GSP – Prz.Orz. 2010, Nr 1, s. 65–74. XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. z 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) OKiKU ............................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) NieuczPraktRynkU ....................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory AUW ............................................... Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw GAP ................................................. Gospodarka. Administracja Państwowa Gl ..................................................... Glosa GSP – Prz.Orz. .............................. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- iKAR ................................................ twa internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regu- lacyjny MoP ................................................. Monitor Prawniczy OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS. .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XIII Wykaz skrótów OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór urzędowy, Seria A PiP ................................................... Państwo i Prawo Prok. i Pr ........................................ Prokuratura i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej .................................................... Rejent SC ..................................................... Studia Cywilistyczne Wok. ................................................ Wokanda 3. Organy i instytucje NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SOKiK ............................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SPI .................................................... Sąd Pierwszej Instancji UOKiK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów 4. Inne skróty litera art. .................................................... artykuł lit. ..................................................... n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) Nr ..................................................... numer post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami tekst jednolity XIV Bibliografia szawa 2005, 2011, 2014 Warszawa 2001 Warszawa 2004 2009 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, C. Banasiński (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, C. Banasiński, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa C. Banasiński, M. Bychowska, Między efektywnością administracji a pewnością sytu- acji prawnej przedsiębiorców (uwagi do ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cy- wilnego), iKAR 2015, Nr 5 M. Błachucki, Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach antymonopolowych w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011 J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2007 J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania admini- stracyjnego, Komentarz, Warszawa 2005 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995 W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983 Nr 4–5 T. Ereciński, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postę- powanie rozpoznawcze, Warszawa 2003 J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. 2, Kraków 2011 J. Filipek, A. Wasilewski, W sprawie wykładni art. 91 § 2 k.p.a. (dwugłos), PiP 1966, J. Faull, A. Nikpay (red.), The EC law of competition, Oxford 1999 A. Gill, M. Swora, Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów w postę- powaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, KPPubl 2005, Nr 3 XV Bibliografia B. Graczyk, O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administra- cyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Spo- łeczne, Seria I 1965, Nr 38 S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa w orzecznictwie, Warszawa 1996 S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego, t. 1, Część ogólna, Ossolineum 1985 S. Hanausek, Dowód z przesłuchania stron w polskim postępowaniu cywilnym, A. Hanusz, Uprawdopodobnienie jako środek zastępczy dowodu, Przegląd Podatkowy SC 1971, t. XVII 2004, Nr 3 E. Hryniewicz, Karalne działanie na szkodę spółki, Prok. i Pr. 2012, Nr 10 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970 R. Janusz, T. Skoczny, Postępowanie antymonopolowe jako szczególne postępowanie administracyjne, w: I. Skrzydło-Niżnik i in. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Józefa Filipka, Kraków 2001 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- szawa 2014 J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987 Z. Jurczyk, Dowody pośrednie w postępowaniach kartelowych w świetle orzecznictwa sądów wspólnotowych, Przegląd Legislacyjny 2009, Nr 1–2 Z. Jurczyk, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2012 A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograni- czających konkurencję, Warszawa 2013 P. Kamela, Interpretacja art. 15 ust. 1 pkt 4 ZNKU w świetle koncepcji wykładni Macieja Zielińskiego, iKAR 2013, Nr 2 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005 M. Kępiński (red.), Prawo konkurencji, Warszawa 2013 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2004 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2004 R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005 Z. Kmieciak, Ocena obowiązującej procedury w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną oraz wnioski de lege ferenda, w: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Po- stępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995 Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, PiP 2002, Nr 4 Z. Kmieciak, Rozstrzyganie konfliktów w prawie administracyjnym, PiP 1999, Nr 12 K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008, 2014 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1970 C. Kosikowski, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, PiP 2001, Nr 4 C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001 XVI Bibliografia M. Król-Bogomilska, Sankcje penalne w polskim prawie antymonopolowym, w: M. Kę- piński (red.), System Prawa Prywatnego, t. XV, Prawo konkurencji, War- szawa 2014 M. Król-Bogomilska, Zasady procedury cywilnej w postępowaniu przed Urzędem An- tymonopolowym, cz. 1, Gl. 1995, Nr 8, cz. 2, Gl. 1995, Nr 9 F. Longchamps, Problem trwałości decyzji administracyjnych, PiP 1961, Nr 12 E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002 szawa 2005 M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz, Warszawa 2016 E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, War- E. Nowińska, M. du Vall, Dualizm trybu postępowania w przypadku czynów nieuczci- wej konkurencji godzących w zbiorowe interesy konsumentów, MoP 2003, Nr 21 E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór J. Olszewski, Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej orzecznictwa, Toruń 1997 ochrony konkurencji, Rzeszów 2004 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2002 A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013 Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private Persons, Strasburg 1996 W. Siedlecki, Postępowanie cywilne, Warszawa 1972 M. Sieradzka, Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w po- stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – analiza i ocena, iKAR 2015, Nr 5 M. Sieradzka, Class action a powództwo w celu ochrony zbiorowych interesów konsu- mentów, w: L. Kieres (red.), Środki publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007 M. Sieradzka, Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich – nowy instrument re- akcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, iKAR 2016, Nr 3 M. Sieradzka, Glosa do post. NSA z 11.2.2009 r., II GSK 749/08, GSP – Prz.Orz. 2010, Nr 1 M. Sieradzka, Glosa do wyr. SN z 9.4.2015 r., III SK 47/14, LEX/el. 2016 M. Sieradzka, Komentarz do art. 49a uokik, LEX/el. 2016 M. Sieradzka, Postępowanie przed Prezesem UOKiK według regulacji nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, cz. 1, MoP 2007, Nr 24, cz. 2, MoP 2008, Nr 1 M. Sieradzka, Prawnokarne aspekty naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Nowa Ko- dyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2006, t. XIX, AUW Nr 2841 XVII Bibliografia M. Sieradzka, Roszczenie o zaniechanie działań stanowiących czyn nieuczciwej konku- rencji, Przegląd Prawa i Administracji, t. LXXIV, No 2950, Wrocław 2006 M. Sieradzka, Sądowa weryfikacja decyzji i postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, cz. 1, Rej. 2007, Nr 10, cz. 2, Rej. 2007, Nr 11 M. Sieradzka, Tymczasowy środek ochrony zbiorowych interesów konsumentów, PUG 2016, Nr 5 M. Sieradzka, Uprawnienie do nakazania publikacji decyzji w sprawach praktyk naru- szających zbiorowe interesy konsumentów niezależnie od stwierdzenia potrzeby usunięcia jej skutków, PUG 2016, Nr 4 T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, War- A. Skoczylas, P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. szawa 2009 Komentarz, Warszawa 2016 J. Służewski, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1992 R. Stankiewicz, Likwidacja procedur hybrydowych – krok w dobrym kierunku czy szkodliwy dogmatyzm?, w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011 E. Stawicki, A. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komen- tarz, Warszawa 2011 K. Strzyczkowski, Nowe prawo konkurencji. Uwagi o projekcie ustawy o ochronie kon- kurencji i konsumentów, PUG 2000, Nr 9 J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005 D. Szczepański, Nieuczciwa konkurencja, t. 1, Zam.Pub.Dor. 2010, Nr 3 M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, PS 2002, Nr 7–8 M. Szydło, Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, MoP 2004, E. Wengerek, Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, War- P. Witkowski, Zasady ogólne postępowania administracyjnego w postępowaniu podat- kowym, cz. 2, Przegląd Podatkowy 1997, Nr 8 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, 1988 A. Wróbel, Komentarz do art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. M. Zdyb, M. Sieradzka, Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczci- wej konkurencji w świetle innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PPH 2011, Nr 12 J. Zimmermann, Glosa do wyr. NSA z 20.7.1999 r., I SAB 60/99, OSP 2000, Nr 6 J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981 1994, 2014 Nr 17 szawa 1958 2012 XVIII Bibliografia J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996 L. Żukowski, Instytucje kontroli rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu administra- cyjnym, Lublin 1985 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: