Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 006892 11514234 na godz. na dobę w sumie
Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej - ebook/pdf
Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9687-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, prof. UwB. Inspirację do monograficznego opracowania zagadnienia charakteru prawnego zarządu w spółce akcyjnej stanowiła widoczna w praktyce obrotu gospodarczego rozbieżność w zakresie rozumienia kompetencji oraz roli w strukturze organizacyjnej zarządu spółki akcyjnej. Podczas prowadzonych badań empirycznych oraz po wstępnej analizie problemu Autorka zauważyła, że w obecnej judykaturze i literaturze z zakresu omawianego zagadnienia niejednolicie jest rozumiane pojęcie kompetencji zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

Zamiarem Autorki jest określenie charakteru prawnego zarządu spółki akcyjnej, zwłaszcza z perspektywy podstawowych kompetencji tego organu (prowadzenie spraw i reprezentacja), a także stawianych przed nim zadań w zmieniających się okolicznościach obrotu gospodarczego, co świadczy o nowatorskim podejściu to tytułowej problematyki. (…) Konstrukcja pracy jest odważna i oryginalna. Jestem przekonany, że monografia ta będzie jedną z podstawowych prac w obszarze charakteru prawnego zarządu w spółce akcyjnej o określonym w nowatorski sposób zakresie tematycznym oraz inspiracją i znaczącym punktem odniesienia dla przedstawicieli nauki prawa.

Dr hab. Grzegorz Kozieł, WPiA UMCS w Lublinie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE CHARAKTER PRAWNY ZARZĄDU W SPÓŁCE AKCYJNEJ RENATA TANAJEWSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RENATA TANAJEWSKA • CHARAKTER PRAWNY ZARZĄDU W SPÓŁCE AKCYJNEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Urszula Promińska (red.) WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl CHARAKTER PRAWNY ZARZĄDU W SPÓŁCE AKCYJNEJ RENATA TANAJEWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Katarzyna Karnas Recenzja naukowa: dr hab. Grzegorz Kozieł Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet w Białymstoku © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9686-6 ISBN e-book 978-83-255-9687-3 Niniejszą publikację dedykuję moim Rodzicom Spis treści IX Przedmowa ................................................................................................................. XV Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXV Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ LXXIII 1 Rozdział I. Charakter prawny spółki akcyjnej .................................................. 1 § 1. Istota spółki akcyjnej ................................................................................ § 2. Konstytutywne cechy spółki akcyjnej .................................................... 22 40 § 3. Struktura organizacyjna spółki akcyjnej ................................................ 50 § 4. Cel działalności spółki akcyjnej .............................................................. § 5. Wnioski ....................................................................................................... 51 Rozdział II. Zarząd spółki akcyjnej w rozumieniu ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych ............................................................................. § 1. Kompetencje i obowiązki zarządu spółki akcyjnej .............................. § 2. Ograniczenia związane z działaniem zarządu spółki akcyjnej oraz ograniczenia i przywileje związane z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki akcyjnej ............................................................................ § 3. Mandat członka zarządu jako więź prawna ze spółką ......................... § 4. Akcjonariusz jako członek zarządu spółki akcyjnej ............................ § 5. Uchwały zarządu spółki akcyjnej ............................................................ § 6. Członkowie zarządu spółki akcyjnej jako likwidatorzy ...................... § 7. Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej ........................ § 8. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Pozycja prawna zarządu spółki akcyjnej a stosowanie prawa zamówień publicznych ..................................................................................... § 1. Zarząd spółki akcyjnej zamawiającej w Prawie zamówień 85 102 119 129 136 143 151 55 55 publicznych ................................................................................................. 155 155 185 204 215 VII § 2. Obowiązki zarządu spółki akcyjnej zamawiającej w przygotowaniach procedury zlecenia zamówienia oraz przy realizacji zamówienia ................................................................................ § 3. Zarząd spółki akcyjnej przyjmującej zamówienie w Prawie zamówień publicznych ............................................................................. § 4. Obowiązki zarządu spółki akcyjnej przyjmującej zamówienie publiczne ..................................................................................................... Spis treści § 5. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia warunków realizacji zamówień publicznych ............................................................................. § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Zarząd spółki akcyjnej a problematyka outsourcingu ............ § 1. Cel gospodarczy umowy outsourcingu ................................................. § 2. Strony umowy outsourcingu ................................................................... § 3. Prawa i obowiązki zarządu spółki akcyjnej przy umowie outsourcingu ............................................................................................... § 4. Prawa i obowiązki outsourcingodawcy .................................................. § 5. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ......................................................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Konkluzje podsumowujące ............................................................. § 1. Kompetencje zarządu wynikające z regulacji Kodeksu spółek handlowych ................................................................................................. § 2. Zmiana kompetencji zarządu spółki akcyjnej uczestniczącej w zamówieniach publicznych .................................................................. § 3. Zmiana kompetencji zarządu spółki akcyjnej korzystającej z umowy outsourcingu ............................................................................. § 4. Ustalenie charakteru prawnego zarządu w spółce akcyjnej ................ § 5. Wyniki badań ............................................................................................. Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 218 221 223 223 233 253 261 270 273 277 277 282 285 287 290 301 VIII Przedmowa Inspirację do monograficznego opracowania zagadnienia charakteru prawnego za- rządu w spółce akcyjnej stanowiła widoczna w praktyce obrotu gospodarczego rozbież- ność w zakresie rozumienia kompetencji oraz roli w strukturze organizacyjnej zarządu spółki akcyjnej. Podczas prowadzonych badań empirycznych oraz wstępnej analizie problemu zauważyłam, że w obecnej judykaturze i literaturze z zakresu omawianego zagadnienia niejednolicie jest rozumiane pojęcie kompetencji zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Charakter prawny zarządu spółki akcyjnej określony jest w treści art. 368 KSH. Przepis ten okazuje się niewystarczający do wskazania pozycji prawnej zarządu w kon- tekście wielu aktów wewnętrznych tworzonych w spółce akcyjnej tj.: uchwał, regula- minu pracy zarządu, zaleceń rady nadzorczej, zarządzeń prezesa zarządu spółki. Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę akcyjną, ukazuje sto- sowanie regulaminów celem uporządkowania i usystematyzowania zadań zarządu lub jego członków. Należy podkreślić, że taki zabieg nie wywołuje skutków prawnych w sto- sunku do osób trzecich. Wobec tego powstaje dysonans pomiędzy stanowieniem prawa, jego interpretacją i stosowaniem. Rozbieżność ta ma znaczenie dla funckjonowania ob- rotu gospodarczego. Jego powstanie stanowi zagrożenie dla kodeksowych zasad repre- zentacji spółki akcyjnej, ale też innych osób prawnych. Tezą niniejszej monografii jest założenie, że zadania zarządu spółki akcyjnej w za- leżności od celu działania spółki, jak również uwarunkowań gospodarczych, ekono- micznych, czy prawnych, ulegają ciągłym zmianom, w konsekwencji nie występuje możliwość ustalenia stałych obowiązków zarządu. Wszelkie czynności prawne, zmie- rzające do konkretyzacji zakresu działalności zarządu spółki akcyjnej powodują ogra- niczenie normy kompetencyjnej zawartej w treści art. 368 § 1 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych1. Uznałam za niezbędne i konieczne ustalenie charakteru prawnego zarządu spółki akcyjnej poprzez realizację następujących celów: – zbudowanie definicji zadań zarządu spółki akcyjnej przez ukazanie relacji po- między kompetencją zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji wynikającą z art. 368 § 1 KSH a podejmowanymi przez zarząd inicjatywami go- spodarczymi, 1 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). IX Przedmowa – określenie charakteru prawnego procesu zarządzania spółką akcyjną przez uka- zanie stopnia realizacji zadań i skutków braku ich realizacji, – zdefiniowanie i zbadanie zjawiska zmienności zadań zarządu spółki akcyjnej w zależności od podejmowanych inicjatyw gospodarczych, z uwzględnieniem dokonywanych czynności prawnych i faktycznych zarządu oraz uchwał walnego zgromadzenia, – przeanalizowanie wpływu zmienności zadań zarządu na odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej w zakresie podejmowanych czynno- ści, tj. ustalenie na jakiej podstawie prawnej, w jakiej sytuacji faktycznej członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność oraz ustalenie zakresu tej odpowiedzialności, – ustalenie pozycji prawnej zarządu spółki akcyjnej wobec stanowienia i podej- mowania w tej spółce wielu wewnętrznych aktów prawa spółki takich, jak: re- gulaminy, uchwały walnego zgromadzenia, uchwały rady nadzorczej, – wskazanie korzyści i negatywnych implikacji związanych ze współwystępowa- niem regulacji 368 KSH i aktów wewnętrznych spółki, – ustalenie charakteru prawnego i pozycji prawnej zarządu i członków zarządu. W myśl art. 368 § 1 KSH zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Uważa się w doktrynie, że przepis ten sytuuje zarząd na pozycji organu, któremu ustawodawca przyznał nieograniczone prawo do zarządzania spółką. Stanowi umocowanie do czyn- ności faktycznych i prawnych w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Nieograniczoność polega na tym, iż jedyne ograniczenia, które występują w stosunku do kompetencji zarządu, wynikają wprost z przepisów KSH. Problemem badawczym pracy staje się zatem ustalenie, jaką faktyczną i prawną po- zycję posiada zarząd w spółce akcyjnej przez pryzmat posiadanych kompetencji – z jed- nej strony, z drugiej natomiast – wykonywanych zadań. Ponadto, niezbędne jest ustale- nie, jaki jest charakter prawny zarządu w odniesieniu na zajmowanej pozycji. Przedsta- wiciele doktryny nie podejmują próby wyodrębnienia pojęcia „kompetencji”, terminu „zadań”, czy „zadaniowości” zarządu. W konsekwencji, w praktyce gospodarczej wy- kształcono własne metody wyodrębnienia zadań i dostosowania pozycji zarządu do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to zagadnienie szczególnie interesujące i istotne ze względu na podwójną rolę, jaką pełni zarząd w spółce: jest organem wykonawczym w stosunku do uchwał walnego zgromadzenia i organem zarządzającym. W związku z powyższym, w praktyce stoso- wania przepisów KSH, coraz częstszym zjawiskiem jest m.in. tworzenie regulaminów pracy zarządu lub uchwał, których rolą jest uszczegółowienie, a często nawet sprecyzo- wanie, reguł funkcjonowania tego organu. Przy tej okazji pojawia się złożone zagadnie- nie zadań zarządu. Wówczas powstaje wątpliwość, jakie czynności dokonywane przez zarząd spółki akcyjnej wynikają z ogólnej kompetencji zawartej w art. 368 KSH, a które są m.in. konsekwencją realizacji uprawnień zawartych w uchwałach walnego zgroma- dzenia lub regulaminie prac zarządu. Problemem jest ustalenie charakteru prawnego dokonywanych czynności, a w rezultacie wskazanie, kto i w jakim zakresie ponosi od- X Przedmowa powiedzialność za ich realizację. Przy takiej strukturze wewnątrzorganizacyjnej, człon- kowie zarządu wielokrotnie nie mają świadomości zakresu swoich zadań, a tym samym ponoszonej przez siebie odpowiedzialności. Z powyższych powodów celem monografii jest znalezienie kompromisu pomię- dzy treścią prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiskiem ju- dykatury oraz działaniami praktycznymi. Kompromis jest możliwy do wypracowania w oparciu o analizę dostępnej literatury, orzeczeń sądowych, jak również przeprowa- dzonych badań empirycznych. W świetle poczynionych ustaleń uznałam, że niezbędne jest dogłębne przeanalizo- wanie prezentowanej materii, zarówno ze względów teoretycznych, jak i metod stoso- wania i wykonywania prawa. Praca ta może być również pomocna osobom pełniącym funkcję członków zarządu spółek kapitałowych. Przy opracowywaniu niniejszej monografii wykorzystane zostały następujące me- tody badawcze: metoda dogmatyczna, analiza orzecznictwa, metoda analityczna, me- toda statystyczna oraz metoda porównawcza. Metodę dogmatyczną zrealizowano w taki sposób, że poddano analizie akty prawne w zakresie podstawowego funkcjonowania spółki akcyjnej, tj. w oparciu o przepisy KSH oraz w zakresie szczególnych inicjatyw gospodarczych. Za takie inicjatywy uznaję dzia- łalność wykonywaną w ramach Prawa zamówień publicznych oraz przy zastosowaniu outsourcingu. Uzasadnieniem wyboru skonkretyzowanych dwóch szczególnych inicja- tyw gospodarczych jest ich charakter prawny. Prawo zamówień publicznych zobowią- zuje podmiot do ścisłego stosowania przepisów prawa, w zasadzie wyłączając w tym zakresie autonomię. Prawo zamówień publicznych, ze względu na przedmiotowy zwią- zek z wykorzystywaniem środków finansów publicznych, w rygorystyczny sposób uj- muje porządane zachowania zobowiązanych do jego stosowania. Uważam, że prawo to w swojej naturze ogranicza swobodę zarządzania spółką. Natomiast, umowa outsour- cingu jest umową nienazwaną, w konsekwencji czego jej konstrukcja prawna opiera się wyłącznie na zasadzie swobody umów. Taki charakter prawny umowy umożliwia stro- nom swobodne kształtowanie postanowień, również w zakresie zarządzania. Oznacza to, że szczególne inicjatywy gospdarcze stanowią skrajny kontrast we wzajemnym sto- sunku, przez co ich analiza pozwala na zaobserwowanie, jak zmienia się sposób zarzą- dzania spółką przy ich występowaniu oraz jaki ma to wpływ na pozycję prawną i cha- rakter prawny zarządu spółki akcyjnej. Analiza orzecznictwa wskazała istnienie odrębności pomiędzy teorią a praktyką sto- sowania prawa. Wykonanie analizy miało na celu zbadanie, w jakim zakresie w prak- tyce prowadzenia działalności gospodarczej wykształciły się mechanizmy zarządzania i czy naruszają one normę kompetencyjną z art. 368 § 1 KSH. Metoda analityczna polegała na wnikliwym przeglądzie opracowań naukowych przedstawicieli doktryny, obejmujących kwestie związane z kompetencjami zarządu XI Przedmowa i procesem zarządzania oraz skutkami wprowadzania regulaminów zarządu, jako uzu- pełnienia statutu. Metoda statystyczna, która polegała na analizie danych statystycznych pochodzą- cych z badań własnych, wykonanych na podstawie materiałów uzyskanych z rejestro- wych akt sądowych. Szczegółowemu badaniu poddano akta 100 spółek akcyjnych, w za- kresie treści statutu oraz aktów wewnętrznych spółki akcyjnej. Podstawową grupę ba- dawczą stanowiło 40 spółek akcyjnych bez cech szczególnych. Spośród pozostałych 60 spółek akcyjnych wyodrębniono 2 grupy szczegółowe, tj. 30 spółek zajmujących się realizacją zamówień publicznych oraz 30 z zastosowanym outsourcingiem. Otrzymane dane umożliwiły wskazanie skali zjawiska i ustalenie, czy prezentowany problem sta- nowi ważne zagadnienie prawne. Metoda porównawcza, została wykorzystana do porównania interpretacji znacze- nia, celów, regulacji zarządzania spółkami akcyjnymi w świetle prawa polskiego i in- nych wybranych porządków prawnych (tj. Niemiec, Unii Europejskiej). Zastosowanie tej metody pozwoliło ustalić, czy stawiany problem ma charakter uniwersalny, tzn. czy występuje w innych porządkach prawnych. Wstępnego wyjaśnienia wymagają stosowane w monografii pojęcia. Zadaniem za- rządu jest wskazana (określona przez zarząd) prawna lub faktyczna czynność do wy- konania. Działania natomiast to ciąg zadań realizowanych w celu osiągnięcia określo- nego zamiaru. Działania są realizowane w ramach posiadanej przez zarząd spółki ak- cyjnej kompetencji do prowadzenia spraw spółki, jak i jej reprezentacji. Oznacza to, że nie mają one wpływu na kompetencje zarządu, a jedynie jego pozycję prawną. Pozycja prawna zarządu zależna jest od podejmowanych działań przez zarząd spółki, czy też roli w jakiej ten zarząd występuje. Pozycję można traktować jako logistyczne umiejsco- wienie zarządu w określonej strukturze organizacyjnej, np. zarząd w konsorcjum re- prezentuje interesy całego konsorcjum, a nie wyłącznie spółki akcyjnej, czy zarząd za- wierający umowę outsourcingu, który nabywa uprawnienia kontrolne względem out- sourcingodawcy. Pozycja jest zmienna, bo zadania są zmienne. Pozycja prawna zarządu pozostaje niezależna od charakteru prawnego zarządu. Regulacja art. 368 KSH jest re- gulacją podstawową, czy wyjściową dla pozycji prawnej zarządu spółki akcyjnej, ale to zadania realizowane przez zarząd decydują o jej zmienności. Kompetencja zarządu wy- nika wprost z ustawy, w konsekwencji czego charakter prawny zarządu jest stały i nie- zmienny. Żadną czynnością ani faktyczną, ani prawną nie można zmienić zakresu usta- wowej kompetencji zarządu. Zarząd jest ustawowo umocowany do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki, jest organem koniecznym i umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie spółki akcyjnej. Stanowi legitymizację działania spółki akcyjnej. Monografia jest przedmiotem analizy i próby zdefiniowania prezentowanych pojęć. Niniejsza praca została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisa- nej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, prof. UwB, której dziękuję za nieocenione wsparcie, motywację oraz życzliwość. Dziękuję również za pomoc promotor pomocniczej dr hab. Annie Do- liwie-Klepackiej. Składam także podziękowania recenzentom dr hab. Katarzynie Ko- XII Przedmowa paczyńskiej-Pieczniak, prof. UMCS oraz dr hab. Zbigniewowi Kuniewiczowi, prof. US za cenne uwagi, które pomogły mi w przygotowaniu tego opracowania. Białystok, 1.6.2017 r. dr Renata Tanajewska XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa FinPublU ........................................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst GospKomU .................................... ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 827) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KRSU ............................................... ustawa 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) ObrInstrFinU ................................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.) PrzedPaństU ................................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.) PrSpółdz .......................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst PrUpad ............................................ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) RachunkU ....................................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) XV Wykaz skrótów 2. Organy i instytucje NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów tów Prezes UOKiK ............................... Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen- SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SN(PSIC) ........................................ Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1988–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) SO .................................................... Sąd Okręgowy SR ..................................................... Sąd Rejonowy SW ................................................... Sąd Wojewódzki TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma i publikacje Admin. ............................................ Administracja AIS ................................................... Acta Iuris Stetinensis An. UMCS ...................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska ATDP ............................................... Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka AUL ................................................. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AULFO ............................................ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica AUNC ............................................. Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis BA .................................................... Biuletyn Arbitrażowy BMS ................................................. Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego BSW ................................................. Biuletyn Sądowy Warszawski CI ..................................................... Czas Informacji CiRZ ................................................ Controlling i Rachunkowość Zarządcza Comp. .............................................. Computerworld CWiNP ............................................ Controlling: wiedza i narzędzia praktyczne DPP ................................................. Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.Praw. .......................................... Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EiOP ................................................ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa EP ..................................................... Edukacja Prawnicza XVI Wykaz skrótów EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy EuroL. .............................................. Euro Logistics FK .................................................... Finanse Komunalne FM ................................................... Facility Manager GdSP ................................................ Gdańskie Studia Prawnicze Gl. .................................................... Glosa Gł. Sąd. ............................................ Głos Sądownictwa GMiL ............................................... Gospodarka Materiałowa i Logistyka GP .................................................... Gazeta Prawna GPod. .............................................. Gazeta Podatkowa GS .................................................... Gazeta Sądowa GSiP ................................................. Gazeta Sądowa i Penitencjarna GW .................................................. Gazeta Wyborcza HBRP .............................................. Harvard Business Review Polska HW .................................................. Handel Wewnętrzny Informator Prawniczy Inf. Pr. ............................................. Inżynieria Utrzymanie Ruchu Zakładów Prze- IURZP ............................................. mysłowych Jurysdykcja Podatkowa Jurysta JP ...................................................... Jur. ................................................... KIO .................................................. Krajowa Izba Odwoławcza KNoP ............................................... Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. Szkoła Główna Handlowa KP .................................................... Kontrola Państwowa KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. ........................................... Kwartalnik Prawa Publicznego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze Kw.Pr. .............................................. Kwartalnik Prawniczy LaJ .................................................... Logistyka a Jakość Log. .................................................. Logistyka LP ..................................................... Lepszy Biznes: magazyn profesjonalistów SAP M.P. ................................................. Monitor Polski MiR .................................................. Marketing i Rynek MoP ................................................. Monitor Prawniczy MPB ................................................. Monitor Prawa Bankowego MPH ................................................ Monitor Prawa Handlowego MPod. .............................................. Monitor Podatkowy MPP ................................................. Monitor Prawa Pracy MRiF ............................................... Monitor Rachunkowości i Finansów MSP ................................................. MSP Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nieru. .............................................. Nieruchomości NJV .................................................. Networks and Joint Ventures XVII Wykaz skrótów NM .................................................. Nowoczesny Magazyn NP .................................................... Nowe Prawo OGF ................................................. Ogólnopolska Gazeta Finansowa OiK .................................................. Organizacja i Kierowanie OM .................................................. Outsourcing Magazine OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAP ............................................... Opolskie Studia Administracyjno-Prawne OSG ................................................. Orzecznictwo Sądów Gospodarczyche OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orze- czenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Kar- nej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyż- szego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubez- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003) OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez Prokuraturę Generalną OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznic- two Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957−1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych (lata: 1957–1989) OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PA .................................................... Prawo Asekuracyjne Pal. ................................................... Palestra PB ..................................................... Prawo Bankowe PE ..................................................... Problemy Egzekucji PES ................................................... Problemy Egzekucji Sądowej PG .................................................... Przegląd Gospodarczy PHURK ........................................... Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego PiA ................................................... Prawo i Administracja PiP ................................................... Państwo i Prawo PiPod ............................................... Prawo i Podatki XVIII Wykaz skrótów PiŚ .................................................... Prawo i Środowisko PiW .................................................. Pieniądze i Więź PiZ ................................................... Personel i Zarządzanie PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ ................................................... Prawo i Życie PN .................................................... Przegląd Notarialny PNAEwW ....................................... Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wro- PNUEwW ....................................... Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego cławiu we Wrocławiu PO .................................................... Przegląd Organizacyjny POPod. ............................................ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ..................................................... Przegląd Podatkowy PPC .................................................. Polski Proces Cywilny PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPiA ................................................ Przegląd Prawa i Administracji PPP .................................................. Problemy Prawa Przewozowego PPPub .............................................. Przegląd Prawa Publicznego PPr ................................................... Prawo Pracy PPrzed. ............................................ Prawo Przedsiębiorcy PPUAM ........................................... Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza PPUW ............................................. Przegląd Prawniczy UW PR .................................................... Prawo Rolne Pr. Gosp. ......................................... Prawo Gospodarcze Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek Probl. Praw. .................................... Problemy Praworządności Probl. Wym. Spraw. ...................... Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUE ................................................. Prawo UE PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PulsB ............................................... Puls Biznesu PWPMEiP ...................................... Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodo- wego, Europejskiego i Porównawczego PZ .................................................... Problemy Zarządzania PZP .................................................. Prawo Zamówień Publicznych PZS .................................................. Przegląd Zagadnień Socjalnych R. Pr. ............................................... Radca Prawny Rachun. ........................................... Rachunkowość Rej. ................................................... Rejent XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: