Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 010816 20623717 na godz. na dobę w sumie
Charakter psa dla bystrzaków - ebook/pdf
Charakter psa dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7667-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sekrety psiej psychiki

Zastanawiasz się, jak wygląda świat widziany oczami Twojego psa? Chcesz wiedzieć, co sprawia, że czasami jest przygnębiony, a innym razem bez wyraźnej przyczyny zaczyna szaleć jak pijany zając? Masz ochotę poznać osobowość swojego psa i nauczyć się porozumiewać z nim w jego języku? Zapraszamy Cię zatem na fascynującą wycieczkę w głąb psiego umysłu.

Autorzy książki -- psycholog i trenerka psów -- pomogą Ci zrozumieć emocjonalne potrzeby szczeniaka i wskazać najlepsze sposoby wychowania oraz kształtowania charakteru Twojego pupila. Doradzą również, jak opiekować się starzejącym się psem, zmagającym się z problemem zniedołężnienia. Przedstawią pozytywne techniki szkolenia Twojego czworonożnego przyjaciela, dostosowane do jego wieku. Znajdziesz tu także niezawodne sposoby postępowania z psami o różnej osobowości i temperamencie, prowadzenia zwierząt lękliwych oraz agresywnych.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 najpopularniejszych nieporozumień, 10 sposobów, by zostać przywódcą dla swojego psa oraz 10 sposobów na ciche porozumienie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Charakter psa dla bystrzaków Autor: Stanley, PhD Coren, Sarah Hodgson T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska ISBN: 978-83-246-2056-2 Tytu³ orygina³u: Understanding Your Dog For Dummies (For Dummies (Pets)) Format: 180x235, stron: 288 Sekrety psiej psychiki Zastanawiasz siê, jak wygl¹da œwiat widziany oczami Twojego psa? Chcesz wiedzieæ, co sprawia, ¿e czasami jest przygnêbiony, a innym razem bez wyraŸnej przyczyny zaczyna szaleæ jak pijany zaj¹c? Masz ochotê poznaæ osobowoœæ swojego psa i nauczyæ siê porozumiewaæ z nim w jego jêzyku? Zapraszamy Ciê zatem na fascynuj¹c¹ wycieczkê w g³¹b psiego umys³u. Autorzy ksi¹¿ki — psycholog i trenerka psów — pomog¹ Ci zrozumieæ emocjonalne potrzeby szczeniaka i wskazaæ najlepsze sposoby wychowania oraz kszta³towania charakteru Twojego pupila. Doradz¹ równie¿, jak opiekowaæ siê starzej¹cym siê psem, zmagaj¹cym siê z problemem zniedo³ê¿nienia. Przedstawi¹ pozytywne techniki szkolenia Twojego czworono¿nego przyjaciela, dostosowane do jego wieku. Znajdziesz tu tak¿e niezawodne sposoby postêpowania z psami o ró¿nej osobowoœci i temperamencie, prowadzenia zwierz¹t lêkliwych oraz agresywnych. • Interpretacja cech charakterystycznych i przewidywanie zachowania na podstawie rasy. • Jak psy rozumiej¹ ludzki jêzyk oraz interpretacja intonacji i sygna³ów wokalnych. • Techniki motywacyjne umo¿liwiaj¹ce modyfikowanie zachowania. • Rozwi¹zywanie problemów z zachowaniem oraz nauka czystoœci. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 najpopularniejszych nieporozumieñ, 10 sposobów, by zostaæ przywódc¹ dla swojego psa oraz 10 sposobów na ciche porozumienie. Spis treĂci O autorach ........................................................................................................................13 PodziÚkowania od autorów ...............................................................................................15 WstÚp ................................................................................................................................17 O ksiÈĝce ................................................................................................................................ 18 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ....................................................................................... 18 Czego nie czytaÊ .................................................................................................................... 18 Naiwne zaïoĝenia .................................................................................................................. 19 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................... 19 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów ...................................................................................... 19 CzÚĂÊ II: WyjÈtkowa osobowoĂÊ Twojego psa ................................................................ 19 CzÚĂÊ III: Psie wystÚpki .................................................................................................... 20 CzÚĂÊ IV: Psy nie zachowujÈ siÚ ěle, czyli o bïÚdnych wyobraĝeniach i dobrych rozwiÈzaniach ......................................... 20 CzÚĂÊ V: Dekalogi ............................................................................................................. 20 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................. 20 Co dalej .................................................................................................................................. 21 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów ...............................23 Rozdziaï 1: Pies na caïe ĝycie: podstawy psiej psychologii .............................................25 Czy Twój pies jest owcÈ w wilczej skórze? ......................................................................... 25 Ludzie i psy: równolegïa ewolucja ................................................................................... 26 OsobowoĂÊ ........................................................................................................................ 26 Nadmiar boděców ............................................................................................................ 27 Wpïyw wieku ......................................................................................................................... 27 Wpïyw na uczenie siÚ psa ..................................................................................................... 28 Psy nie sÈ niegrzeczne ........................................................................................................... 29 Dlaczego psy muszÈ siÚ wyïadowaÊ? ............................................................................... 30 Analiza codziennych frustracji ......................................................................................... 30 Gdy rzeczywistoĂÊ kÈsa: w gïÈb psiej agresji .................................................................... 31 6 Charakter psa dla bystrzaków Rozdziaï 2: ZrozumieÊ psa .................................................................................................33 Jak pies staï siÚ psem? ............................................................................................................ 33 PoczÈtki .............................................................................................................................. 34 Pierwszy krok ze strony wilków ....................................................................................... 35 Drugi krok — ze strony ludzi ........................................................................................... 36 Wieczny szczeniak ............................................................................................................. 37 Cechy zachowania sÈ we krwi .............................................................................................. 40 Jak wyleczyÊ psa o zbyt silnym instynkcie pogoni? ............................................................. 41 ¿ycie seksualne psów ............................................................................................................ 43 Prawda o kastracji i sterylizacji ......................................................................................... 44 Teraz czy póěniej? Najlepszy wiek na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji ..... 45 Rozdziaï 3: Porozumiewanie siÚ z psem ............................................................................47 Z polskiego na psie ................................................................................................................ 47 Oko w oko ............................................................................................................................. 48 Interpretacja intonacji i sygnaïów wokalnych ...................................................................... 51 Dobrze wykorzystaj swoje sïowa .......................................................................................... 52 Sïuchaj gïosu swojego psa ..................................................................................................... 52 Czytanie mowy ciaïa ............................................................................................................. 56 Uszy w górÚ, uszy w dóï ................................................................................................... 59 Wyraz pyska ....................................................................................................................... 60 Ogon .................................................................................................................................. 61 Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy .........................................................65 Jaki pan, taki kram, czyli o podobieñstwach i róĝnicach ..................................................... 65 Twój pies potrzebuje Twojej miïoĂci ................................................................................... 66 Identyfikacja z grupÈ ......................................................................................................... 67 Wykorzystanie refleksji i pochwaïy, by wpïynÈÊ na zachowanie psa .............................. 69 Czym hierarchia róĝni siÚ od demokracji ................................................................................ 69 To jest w ich genach .......................................................................................................... 70 ObjÚcie ïaskawych rzÈdów ................................................................................................ 72 Ustalenie swojej pozycji .................................................................................................... 75 Wzmacnianie dobrego zachowania ...................................................................................... 78 CzÚĂÊ II: WyjÈtkowa osobowoĂÊ Twojego psa .............. 79 Rozdziaï 5: Poznanie osobowoĂci Twojego psa ................................................................81 Poznanie osobowoĂci swojego psa ....................................................................................... 81 Test osobowoĂci dla szczeniÈt .............................................................................................. 82 Przygotowanie do testu ..................................................................................................... 83 Przebieg testu .................................................................................................................... 85 Ocena dorosïego psa ............................................................................................................. 94 Wyniki testów osobowoĂci ................................................................................................ 95 Interpretacja wyników ....................................................................................................... 96 Spis treĂci 7 Rozdziaï 6: Interpretacja cech charakterystycznych poszczególnych ras ........................99 Po co stworzono rasy psów? ................................................................................................. 99 Klasyfikacja ras psów ........................................................................................................... 101 Psy myĂliwskie (sporting) ............................................................................................... 101 Psy goñcze ....................................................................................................................... 103 Psy pracujÈce ................................................................................................................... 104 Teriery ............................................................................................................................. 105 Miniaturowe psy do towarzystwa .................................................................................. 106 Psy pasterskie ................................................................................................................... 106 Rasy niemyĂliwskie ......................................................................................................... 107 Przewidywanie zachowania psa na podstawie rasy ........................................................... 107 Inteligencja i zdolnoĂÊ uczenia siÚ ................................................................................. 108 Dominacja i terytorializm ............................................................................................... 108 TowarzyskoĂÊ .................................................................................................................. 109 ReaktywnoĂÊ emocjonalna ............................................................................................. 109 Poziom energii ................................................................................................................ 110 Rozdziaï 7: Postrzeganie zmysïowe ................................................................................111 Wzrok, psychologia i przetrwanie ...................................................................................... 111 Czy psy widzÈ kolory? .................................................................................................... 112 Czy psy widzÈ w nocy? ................................................................................................... 113 A co z widzeniem ruchu? ............................................................................................... 114 Sïuch .................................................................................................................................... 115 Porównanie zdolnoĂci sïuchowych ............................................................................... 115 Rasy, genetyka i gïuchota ................................................................................................ 116 Co wie psi nos? ................................................................................................................... 118 Urodzony, by wÚszyÊ ..................................................................................................... 118 WyjÈtkowy nos Twojego psa .......................................................................................... 120 Rozdziaï 8: Zaspokajanie potrzeb rosnÈcego szczeniÚcia ...............................................121 Budowanie wiÚzi na caïe ĝycie ........................................................................................... 121 Zaspokojenie potrzeb szczeniÚcia .................................................................................. 122 Pierwsze lekcje ................................................................................................................ 123 Warunkowanie ................................................................................................................ 124 Zapobieganie problemom ................................................................................................... 126 Agresywne szczeniÚ ........................................................................................................ 127 Hiperaktywny szczeniak ................................................................................................. 127 NieĂmiaïy szczeniak ........................................................................................................ 128 Socjalizacja szczeniÚcia ....................................................................................................... 128 Tworzenie pozytywnych skojarzeñ ............................................................................... 130 Poznawanie róĝnych miejsc ........................................................................................... 132 Spotykanie nowych ludzi ............................................................................................... 134 DěwiÚki ............................................................................................................................ 134 Wprowadzanie nowych przedmiotów ........................................................................... 135 Spotykanie innych zwierzÈt ............................................................................................ 136 8 Charakter psa dla bystrzaków Rozdziaï 9: Gdy pies siÚ starzeje… ................................................................................137 Odkrycie prawdziwego wieku psa ...................................................................................... 137 Walka ze starzejÈcym siÚ ciaïem .......................................................................................... 139 Pogarszanie siÚ zmysïów ..................................................................................................... 140 Gdy sïuch zawodzi… ...................................................................................................... 141 Gdy pogarsza siÚ wzrok… ............................................................................................... 144 StarzejÈcy siÚ umysï ............................................................................................................. 147 Choroba Alzheimera u psów? ........................................................................................ 147 RozwiÈzania dla sïabnÈcego umysïu .............................................................................. 148 CzÚĂÊ III: Psie wystÚpki ......................................... 151 Rozdziaï 10: Techniki motywacyjne umoĝliwiajÈce modyfikowanie zachowania ............153 Wybór narzÚdzi i gadĝetów szkoleniowych ....................................................................... 154 Obroĝe ............................................................................................................................. 154 Smycze ............................................................................................................................. 156 Radosne szkolenie klikerowe .......................................................................................... 158 Targetowanie ................................................................................................................... 160 Magiczne narzÚdzia szkoleniowe ................................................................................... 161 Wykorzystanie systemu nagród .......................................................................................... 162 Smakoïyki i zabawki ........................................................................................................ 162 Posiïki ............................................................................................................................... 164 Dostosowanie nagród do osobowoĂci psa .......................................................................... 165 Pewny siebie .................................................................................................................... 165 LÚkliwy ............................................................................................................................. 167 Pies po przejĂciach ........................................................................................................... 167 Ksztaïtowanie zachowañ ..................................................................................................... 168 Naprowadzanie jedzeniem ............................................................................................. 169 Wykorzystanie punktów nacisku .................................................................................... 169 Modelowanie poprzez dawanie dobrego przykïadu ...................................................... 170 Rozdziaï 11: Nauka na co dzieñ .......................................................................................171 Konsekwencja jest waĝna .................................................................................................... 171 Monitorowanie ludzkiego zachowania .............................................................................. 173 Dzieci i psy ........................................................................................................................... 175 Czego unikaÊ? ...................................................................................................................... 178 ’agodzenie lÚków psa ...................................................................................................... 178 Kiedy dyscyplina wywoïuje lÚk ...................................................................................... 179 Skïadniki odpowiedniej korekty ..................................................................................... 180 Rozdziaï 12: Pozytywne szkolenie i szczÚĂliwy pies .......................................................183 Ja jestem szefem! Za mnÈ! .................................................................................................. 183 Ten, kto idzie przodem, jest przywódcÈ ........................................................................ 184 ProĂba o pozwolenie ....................................................................................................... 187 Spotkania i powitania ...................................................................................................... 187 Spis treĂci 9 Nauka samokontroli ........................................................................................................... 187 ZniechÚcanie werbalne ................................................................................................... 188 Nauka warowania ........................................................................................................... 190 Zostañ .............................................................................................................................. 191 Spokój .............................................................................................................................. 192 PoïÈczenie ............................................................................................................................ 193 Nieodzowna komenda „Do mnie” ................................................................................ 193 Kontrola bez smyczy ....................................................................................................... 195 CzÚĂÊ IV: Psy nie zachowujÈ siÚ ěle, czyli o bïÚdnych wyobraĝeniach i dobrych rozwiÈzaniach ...........................197 Rozdziaï 13: RozwiÈzywanie problemów z zachowaniem ................................................199 Osobista filozofia a niegrzeczny pies ................................................................................. 199 Nora dla psa ......................................................................................................................... 203 Uciszenie nadmiernego szczekania .................................................................................... 204 Psy szczekajÈce na sÈsiadów ........................................................................................... 205 Nadmierne szczekanie na podwórku ............................................................................ 206 Inne dokuczliwe szczekanie ........................................................................................... 207 Szczekanie w samochodzie ............................................................................................. 208 Gryzienie przedmiotów ...................................................................................................... 208 Pohamowanie skakania ....................................................................................................... 209 Skakanie podczas powitania ........................................................................................... 210 Skakanie na innych ludzi ................................................................................................ 211 Nauka czystoĂci ................................................................................................................... 212 Toaletowy plan dnia ....................................................................................................... 213 Gdy zdarzy siÚ wypadek ................................................................................................. 214 Rozdziaï 14: Zachowania o podïoĝu lÚkowym .................................................................217 Twarz strachu ...................................................................................................................... 217 Wykorzystanie umiejÚtnoĂci spoïecznych do rozwiÈzywania konfliktów ................... 219 Rozpoznawanie objawów stresu .................................................................................... 220 Syndrom cieknÈcego psa ..................................................................................................... 221 ZatrzymaÊ przeciek ......................................................................................................... 222 Opanowanie lÚku separacyjnego ........................................................................................ 223 Jak to wszystko siÚ zaczyna… ......................................................................................... 225 Jak rozwiÈzaÊ problemy zwiÈzane z lÚkiem separacyjnym i izolacjÈ ............................ 226 ’agodzenie lÚków i fobii ..................................................................................................... 228 ZabawiÊ strach ................................................................................................................. 230 PrzepracowaÊ strach ........................................................................................................ 231 10 Charakter psa dla bystrzaków Rozdziaï 15: Zrozumienie i rozwiÈzanie problemów z zachowaniem agresywnym ..........233 Rozpoznawanie objawów agresji ........................................................................................ 233 Odczytywanie mowy ciaïa .............................................................................................. 234 Ocena skïonnoĂci agresywnych ...................................................................................... 236 Rola rasy ............................................................................................................................... 237 Wykluczenie czynników medycznych ............................................................................... 238 Identyfikacja róĝnych rodzajów agresji .............................................................................. 241 Agresja dominacyjna ....................................................................................................... 241 Agresja zaborcza .............................................................................................................. 243 Agresja lÚkowa ................................................................................................................. 244 Agresja terytorialna .......................................................................................................... 245 Agresja ïowcza ................................................................................................................. 245 Agresja matczyna ............................................................................................................. 246 Kontrolowanie agresji ......................................................................................................... 247 Zapobieganie agresji ............................................................................................................ 249 Czy kastracja lub sterylizacja moĝe pomóc? ...................................................................... 250 CzÚĂÊ V: Dekalogi .................................................. 253 Rozdziaï 16: 10 sposobów na ciche porozumienie .........................................................255 Kontakt wzrokowy .............................................................................................................. 255 Postawa ciaïa ........................................................................................................................ 257 Dotyk .................................................................................................................................... 258 Twoje nastawienie ............................................................................................................... 258 Brak reakcji .......................................................................................................................... 259 Odzwierciedlanie ruchów ................................................................................................... 259 Mniej patrz na psa ............................................................................................................... 260 Sygnaïy optyczne ................................................................................................................. 260 Pozycja ciaïa ......................................................................................................................... 261 Wykorzystanie smakoïyków do nauki komend optycznych ............................................. 261 Rozdziaï 17: 10 najpopularniejszych nieporozumieñ .......................................................263 Kaĝdy pies chce byÊ przywódcÈ stada ................................................................................. 263 Machanie ogonem oznacza, ĝe pies jest zadowolony i przyjacielsko nastawiony ............ 264 Psy rozumiejÈ, co siÚ do nich mówi ................................................................................... 265 Pies, który siÚ boi, nie ugryzie ............................................................................................ 265 Psy wiedzÈ, ĝe zrobiïy coĂ zïego ......................................................................................... 266 Psy czasami bywajÈ zïoĂliwe ............................................................................................... 266 Psy nienawidzÈ kotów ......................................................................................................... 267 Psy lubiÈ, gdy siÚ je przytula ............................................................................................... 267 Twój stres nie ma wpïywu na psa ....................................................................................... 268 Lizanie przez psa to odpowiednik pocaïunków ................................................................. 268 Spis treĂci 11 Rozdziaï 18: 10 sposobów, by zostaÊ przywódcÈ dla swojego psa ................................269 Kontroluj zasoby ................................................................................................................. 269 Naucz psa odpowiednich manier ....................................................................................... 269 Wysokie miejsca powinny byÊ zastrzeĝone dla ludzi ........................................................ 270 PodkreĂlaj swoje prawo do przejĂcia .................................................................................. 270 Wykorzystaj izolacjÚ do kontrolowania niegrzecznego zachowania ................................ 271 Postaraj siÚ zrozumieÊ swojego psa .................................................................................... 272 Organizacja czasu i przestrzeni psa .................................................................................... 273 mwicz dotykanie caïego ciaïa psa ........................................................................................ 273 BÈdě przewidywalny ........................................................................................................... 274 PodkreĂlaj pozytywy ........................................................................................................... 274 Skorowidz .......................................................................................................................275 Rozdziaï 4 Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy W tym rozdziale: Ź Co Twój pies myĂli przez caïy dzieñ. Ź Ustalenie hierarchii w domu. Ź ZachÚta do dobrych manier. Ź Uwarunkowanie psa, by bez oporów dzieliï siÚ przedmiotami i jedzeniem. T wój pies, niezaleĝnie od jego rozmiaru czy koloru sierĂci, jest zaprogramowany, by zachowywaÊ siÚ jak… no cóĝ, jak pies. Nie jest kociakiem, królikiem, ĂwinkÈ morskÈ ani dzieckiem. Jego zachowanie jest typowe dla psów i przewidywalne: chodzi na czterech ïapach, Ăpi w nocy i potrzebuje ciepïych uczuÊ. Te uniwersalne dla psów zachowania mogÈ Ci daÊ przewagÚ w komunikowaniu siÚ z nim i szkoleniu go. Celem tego rozdziaïu jest pomóc Ci poznaÊ wzorce zachowania psa i jego styl komunikowania siÚ, byĂ mógï dostosowaÊ do niego swoje metody uczenia go wïaĂciwych zachowañ. Dowiesz siÚ, jak mówiÊ po psiemu i patrzeÊ na sytuacje z jego punktu widzenia. Ten rozdziaï pozwoli Ci siÚ równieĝ uporaÊ z sytuacjami z ĝycia codziennego, poczÈwszy od nauczenia psa dobrych manier, a skoñczywszy na zmniejszeniu nasilenia niewïaĂciwych zachowañ, takich jak nadpobudliwoĂÊ, nadmierna pewnoĂÊ siebie, lÚk czy impulsywnoĂÊ. Jaki pan, taki kram, czyli o podobieñstwach i róĝnicach Ludzie i psy majÈ wiele cech wspólnych. Obydwa gatunki okreĂlajÈ swojÈ pozycjÚ w grupie na podstawie interakcji spoïecznych, lubiÈ siÚ uczyÊ i poznawaÊ róĝne rzeczy, a takĝe muszÈ zbadaÊ swoje otoczenie, by czuÊ siÚ bezpiecznie i mieÊ poczucie kontroli nad ĝyciem. 66 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów Twój pies pragnie CiÚ naĂladowaÊ: jeĂli idziesz na spacer, pies chce iĂÊ z TobÈ. JeĂli przygotowujesz jedzenie, to pies teĝ chce w tym uczestniczyÊ. Kiedy ktoĂ Was odwiedza, Twój pies potrzebuje formalnego zapoznania z tÈ osobÈ. JeĂli Twój pies nie radzi sobie dobrze z takimi sytuacjami, nie popadaj w rozpacz. Mimo ĝe pomiÚdzy luděmi a psami jest wiele podobieñstw, istniejÈ miÚdzy nimi równieĝ istotne róĝnice. GïównÈ róĝnicÈ jest to, ĝe dzieci dorastajÈ, podczas gdy psy przez caïe ĝycie pozostajÈ do pewnego stopnia szczeniÚtami. OczywiĂcie pies dojrzewa w ciÈgu pierwszych dwóch lat swojego ĝycia, jednak nie opuĂci dobrowolnie Twojego domu ani nie poĝyczy sobie Twojej karty kredytowej. Z drugiej strony, musisz wiedzieÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ psów pilnuje swoich zabawek i jedzenia i broni ich nawet przed najbardziej ukochanymi czïonkami rodziny, chyba ĝe wïaĂciciel zada sobie trud nauczenia ich innego zachowania (patrz rozdziaï 15.). PoczÈtkowo moĝesz odczuwaÊ zïoĂÊ na psa z powodu tego typu zachowañ, ale gdy zrozumiesz, w jaki sposób pies myĂli, bÚdziesz mógï podejĂÊ bardziej Ăwiadomie do tych problemów, wykonujÈc z psem odpowiednie Êwiczenia. Twój pies potrzebuje Twojej miïoĂci Psy lubiÈ byÊ chwalone, potrzebujÈ zachÚty i pozytywnych informacji zwrotnych. Zbyt wiele psów mieszka w domach, gdzie negatywne reakcje to ich chleb codzienny, przez co wiele z nich zupeïnie nie rozumie, czego siÚ od nich oczekuje, i zaczyna siÚ zachowywaÊ gwaïtownie lub nawet maniakalnie. Biedne psy! Wyobraě sobie, ĝe ktoĂ, kogo kochasz, nieustannie CiÚ poniĝa, mówiÈc: „To jedzenie jest obrzydliwe”, „Kiepski rzut”, „Marny z Ciebie mÈĝ” itp. ChcielibyĂmy dostawaÊ grosik za kaĝdym razem, gdy sïyszymy, jak wïaĂciciel mówi o swoim psie: „Ale on wie, ĝe zrobiï ěle!”. Psy nie rozumujÈ w taki sposób jak ludzie. Gdy pies wyglÈda na zalÚknionego, to naprawdÚ siÚ boi. Chcemy nauczyÊ CiÚ bardziej radosnego podejĂcia do szkolenia psa i rozwiÈzywania problemów, ĝebyĂcie i Ty i Twój pies czuli wzajemnÈ wiÚě i radoĂÊ, a nie wyczerpanie. Twój pies potrzebuje organizacji i pozytywnego wzmocnienia, czyli nagród i zachÚty, które bÚdziemy omawiaÊ w tym rozdziale i w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. JeĂli najczÚĂciej mówisz mu: „nie”, to pies nie jest w stanie zrozumieÊ, co moĝe zrobiÊ, by CiÚ uszczÚĂliwiÊ. W rozdziale 15. omawiamy System Rodzinnej Wspóïpracy, znany równieĝ jako system „w ĝyciu nie ma nic za darmo”. Za kaĝdym razem, gdy chcesz zrobiÊ coĂ przyjemnego dla psa, na przykïad masz zamiar go pogïaskaÊ, pobawiÊ siÚ z nim zabawkÈ lub daÊ mu smakoïyk, poproĂ go, by usiadï. W ten sposób uczysz go mówienia „proszÚ”. Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy 67 JeĂli czujesz siÚ teraz winny, ĝe dotychczas nie dawaïeĂ psu zbyt wiele pozytywnych wzmocnieñ, to pamiÚtaj, ĝe nie ma lepszego momentu na wprowadzanie zmian niĝ teraěniejszoĂÊ. Chwal psa, ilekroÊ bÚdziesz mieÊ takÈ okazjÚ: „¥wietny chwyt” (nie szkodzi, ĝe pies jeszcze nie aportuje caïkiem dobrze), „Dobry pies!” (gdy spokojnie ogryza swojÈ zabawkÚ), „Grzeczny piesek” (gdy odpoczywa). Twoje pozytywne nastawienie dobrze wpïynie na jego chÚÊ do wspóïpracy. Zrób tabelÚ zachÚt, takÈ jak tabela 4.1. zamieszczona poniĝej, i pokaĝ jÈ reszcie rodziny i przyjacioïom. Naucz psa, co moĝe zrobiÊ, ĝeby CiÚ zadowoliÊ, nawet jeĂli bÚdÈ to jakieĂ drobiazgi. Tabela 4.1. Przykïadowa tabela zachÚt Chwal psa za wszystko, co robi dobrze ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Odpoczynek (nie wtedy, gdy pies jest pogrÈĝony w gïÚbokim Ănie) Gryzienie koĂci Zabawa swojÈ zabawkÈ Rezygnacja z pogonienia kota Jedzenie Siedzenie zamiast skakania Zaïatwianie siÚ na dworze Siadanie na pierwszÈ komendÚ Lizanie zamiast gryzienia (Naucz psa rzeczy, które Ci siÚ bÚdÈ podobaïy) Czasami trudno jest reagowaÊ pozytywnie, gdy jesteĂ u kresu wytrzymaïoĂci, jednak postaraj siÚ to chociaĝ poudawaÊ przez jakiĂ czas. Twój pies z pewnoĂciÈ bÚdzie wolaï otrzymywaÊ TwojÈ pozytywnÈ uwagÚ za dobre zachowanie, niĝ negatywnÈ za zïe. JeĂli nie bÚdziesz podkreĂlaÊ jego dobrych cech, to sam skïonisz go do zïego zachowania, poniewaĝ bÚdzie chciaï, ĝebyĂ zwracaï na niego uwagÚ w jakikolwiek sposób, bylebyĂ tylko mu jÈ poĂwiÚcaï. Identyfikacja z grupÈ Psy tak bardzo identyfikujÈ siÚ ze swoim stadem, czy teĝ „rodzinÈ”, ĝe wiÚkszoĂÊ z nich nawet nie wiedziaïaby, jak ma siÚ zachowaÊ, gdyby je pozostawiÊ samym sobie. GdybyĂ psom róĝnych ras zadaï pytanie, jakby siÚ zachowaïy, 68 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów pod nogi najbliĝszego przechodnia. za nim. gdyby nagle znalazïy siÚ na ulicy, to chociaĝ usïyszaïbyĂ róĝne odpowiedzi, zrozumiaïbyĂ, ĝe ĝaden z tych psów nie byïby zachwycony swojÈ niezaleĝnoĂciÈ. 9 Golden retriever czym prÚdzej znajdzie jakÈĂ piïkÚ lub patyk i rzuci jÈ 9 Border collie zagoni wszystkich ludzi w zasiÚgu wzroku w ciasne stadko. 9 Beagle zaczÈïby radoĂnie wÚszyÊ w tïumie, dopóki ktoĂ nie poszedïby 9 Jack Russell terrier szczekaïby jak oszalaïy w odpowiedzi na jakiĂ tajemniczy haïas w kÈcie budynku, dopóki nie zgromadziïby siÚ tïum. 9 Cavalier king Charles spaniel udaïby siÚ w kierunku najbliĝszych 9 Labrador retriever pobiegïby do najbliĝszej restauracji, poïoĝyïby siÚ kolan, na jakie mógïby siÚ wdrapaÊ. pod stolikiem i czekaï na resztki. Krótko mówiÈc, ĝaden pies, ani Twój, ani ĝaden inny, nie przepada za samotnoĂciÈ. Jako gatunek psy nabywajÈ poczucie toĝsamoĂci poprzez interakcje spoïeczne. Moĝesz je nazwaÊ „groupies” lub wymyĂliÊ na to jakiĂ bardziej naukowy termin, ale postaraj siÚ, by Twój pies spÚdzaï jak najmniej czasu sam. Niektóre rasy psów sÈ spokojniejsze niĝ inne, niektóre zaĂ hodowano, by umiaïy pracowaÊ samodzielnie. JeĂli Twój rozkïad dnia wymaga, by pies zostawaï sam w domu, zajrzyj do rozdziaïu 6., by dowiedzieÊ siÚ, które rasy lepiej znoszÈ samotnoĂÊ i co moĝesz zrobiÊ, by ulĝyÊ psu w poczuciu osamotnienia. Status zwierzÚcia domowego a izolacja Dopiero stosunkowo niedawno ludzie zaczÚli ocze- kiwaÊ od psów, ĝe zaakceptujÈ dïugie okresy sa- motnoĂci. To niewiarygodne, ale przez wiÚkszÈ czÚĂÊ XX wieku nie istniaïy ĝadne prawa nakazu- jÈce trzymanie psów na smyczy. Psy przez wiÚk- szÈ czÚĂÊ dnia przebywaïy na podwórku, a noca- mi czÚsto pozwalaïo im siÚ biegaÊ swobodnie. Dawno temu wiÚkszoĂÊ psów nie uznawano na- wet za zwierzÚta domowe. Psy zostaïy udomo- wione i byïy hodowane do wykonywania okreĂlo- nych zadañ z korzyĂciÈ dla spoïeczeñstwa, takich jak pasienie owiec, pilnowanie dobytku czy ciÈ- gniÚcie ïadunków na wózkach i saniach. Kiedy psy staïy siÚ domowymi pupilkami, zaczÚto od nich oczekiwaÊ, ĝe zapomnÈ o swoich genach psów pracujÈcych (co nie zawsze jest moĝliwe), chociaĝ jednoczeĂnie zaczÚto teĝ zwracaÊ wiÚk- szÈ uwagÚ na ich psychologiczne i emocjonalne potrzeby. WiÚcej szczegóïowych informacji o ra- sach psów znajdziesz w rozdziale 6. Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy 69 Wykorzystanie refleksji i pochwaïy, by wpïynÈÊ na zachowanie psa Wyobraě sobie poziom energii swojego psa w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza sen, a 10 bardzo silne pobudzenie, lÚk lub agresjÚ. Podziel skalÚ na dwie strefy: od 1 do 7, w której pies jest opanowany i szczÚĂliwy, i od 8 do 10, kiedy pies zachowuje siÚ w sposób chaotyczny. Twoim celem jest zrozumienie Twojego psa i wyszkolenie go tak, by byï w stanie towarzyszyÊ Ci w róĝnych sytuacjach, czujÈc siÚ komfortowo i zachowujÈc w opanowany, przytomny sposób — innymi sïowy, by dziaïaï w strefie od 1 do 7. Czy podejrzewasz, ĝe pies zbyt czÚsto znajduje siÚ w strefie 8 – 10 — na przykïad gdy zadzwoni dzwonek do drzwi, dzieci wrócÈ do domu lub gdy po prostu chcesz usiÈĂÊ i zrelaksowaÊ siÚ przed telewizorem? Najlepiej byïoby, gdyby poziom energii Twojego psa odzwierciedlaï Twój wïasny — gdyby pies odpoczywaï, gdy i Ty bÚdziesz odprÚĝony, towarzyszyï Ci, kiedy wybierasz siÚ na spacer, i wtedy siÚ z TobÈ bawiï, albo gdyby potrafiï siÚ zajÈÊ sam sobÈ, gdy nie bÚdziesz miaï dla niego czasu. To byïyby bardzo duĝe oczekiwania w stosunku do niewyszkolonego psa, jednak gdy juĝ go wyszkolisz, to w naturalny sposób dostosuje siÚ on do Twojego rozkïadu dnia. W rozdziale 13. omawiamy okreĂlone sposoby na zniechÚcenie psa do okreĂlonego zachowania, tutaj jednak wystarczy, jeĂli powiemy, ĝe pies bÚdzie powtarzaï te zachowania, na które zwracasz uwagÚ. JeĂli pies zareaguje na komendÚ lub zajmie siÚ gryzieniem swojej zabawki, a Ty go za to pochwalisz, to on to zapamiÚta. JeĂli pies zachowuje siÚ w sposób nieopanowany lub rozrabia, a Ty dajesz ujĂcie swojej frustracji, to pies zareaguje na negatywnÈ uwagÚ, jakÈ mu poĂwiÚcasz, i bÚdzie powtarzaï te zachowania, które doprowadzajÈ CiÚ do szaïu. Czym hierarchia róĝni siÚ od demokracji Twój pies postrzega TwojÈ rodzinÚ i Ciebie w taki sposób, w jaki postrzegaïby grupÚ psów, i podobnie stara siÚ byÊ jej czïonkiem. To wïaĂnie ta cecha psów sprawia, ĝe przewyĝszajÈ one inne gatunki w lojalnoĂci i posïuszeñstwie wobec czïowieka. Pies definiuje swojÈ pozycjÚ w ĝyciu wedïug aktywnoĂci grupy, zwracajÈc bacznÈ uwagÚ na swojÈ w niej pozycjÚ, którÈ postrzega w sposób hierarchiczny, nie demokratyczny. Ta róĝnica pomiÚdzy luděmi i psami jest bardzo waĝna: próba wychowania psa z zastosowaniem modelu demokracji byïaby nieskuteczna. 70 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów Wybierz rolÚ, jakÈ chcesz peïniÊ! Albo moĝesz byÊ przewodnikiem stada i dawaÊ swojemu psu wskazówki, albo Twój pies spróbuje przejÈÊ tÚ pozycjÚ i wyszkoliÊ Ciebie w trosce o prawidïowe funkcjonowanie stada. W grupie ktoĂ musi byÊ szefem i podejmowaÊ waĝne decyzje. Ludzkim odpowiednikiem pojÚcia hierarchii jest gra zespoïowa. Na szczycie druĝyny znajduje siÚ jeden kapitan lub dwóch wspóïkapitanów, a poniĝej nich jest hierarchia graczy, ustawiona wedïug starszeñstwa, siï i moĝliwoĂci. RolÈ kapitana jest taka organizacja dziaïania poszczególnych graczy, by kaĝdy z nich mógï najlepiej wykorzystaÊ swoje talenty. Wszyscy gracze z kolei starajÈ siÚ ze sobÈ wspóïpracowaÊ i dogadywaÊ, by osiÈgnÈÊ wspólny cel. To jest w ich genach WiÚkszoĂÊ ludzi nie zignorowaïaby maïego dziecka, którego wyraz twarzy Ăwiadczyïby o zagubieniu, jednak ci sami ludzie potrafiÈ przeoczyÊ podobny wyraz na pysku swojego psa. Psy, zwïaszcza mïode, sÈ genetycznie zaprogramowane, by szukaÊ wskazówek, tak wiÚc czïowiek moĝe wykorzystaÊ ich oddanie w tym czasie. JeĂli bÚdzie siÚ ignorowaïo psa, moĝe zaczÈÊ powtarzaÊ zachowania, które poprzednio pozwoliïy mu ĂciÈgnÈÊ na siebie uwagÚ pana. To czÚsto prowadzi do bïÚdnego koïa, które trudno jest przerwaÊ. Naucz psa wykonywania trzech komend, które bÚdziesz mógï wykorzystaÊ, ilekroÊ pies bÚdzie od Ciebie oczekiwaï, ĝe powiesz mu, co ma robiÊ: 9 PrzynieĂ piïkÚ. 9 Gdzie twoja koĂÊ? 9 Siad / Na miejsce. JeĂli Twój pies jeszcze nie zna tych komend, uwaĝnie przeczytaj kolejnÈ sekcjÚ pt. „Wydawanie komend” i zaprowadě psa do odpowiedniego przedmiotu lub nakïoñ go do przyjÚcia danej pozycji. Pochwal go za wspóïpracÚ, nawet jeĂli musisz mu pomóc w prawidïowym wykonaniu polecenia. JeĂli pies siÚ w Ciebie wpatruje, zwykle czeka na wskazówki, co ma robiÊ. CiÈgïy podziw budzi u psa niepokój, co szybko prowadzi do odreagowania w postaci brudzenia w domu, zachowañ destrukcyjnych lub kradzieĝy naleĝÈcych do Ciebie przedmiotów. Lepiej jest nauczyÊ psa reagowania na komendy omówione w kolejnej sekcji, „Wydawanie komend”, abyĂ mógï powiedzieÊ psu, co ma robiÊ, gdy zacznie na Ciebie patrzeÊ. Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy 71 W kaĝdym miocie rodzi siÚ przywódca W kaĝdym miocie szczeniÈt rodzi siÚ przywódca, którego ïatwo rozpoznaÊ juĝ w wieku oĂmiu ty- godni. To szczeniÚ domaga siÚ swego w porze posiïków, jest bardzo pewne siebie w zabawie i apodyktyczne. W ludzkiej rodzinie równieĝ zaczy- na zdradzaÊ te same cechy, szybko siÚ orientujÈc, z kim moĝe sobie na to pozwoliÊ. JeĂli podejrze- wasz, ĝe masz pod swoim dachem silnÈ psiÈ oso- bowoĂÊ, to zadaj sobie pytania wymienione w po- niĝszej tabelce, zaznaczajÈc wïaĂciwÈ odpowiedě. Zachowanie Od momentu, gdy przyniosïem szczeniaka do domu. Te zachowania pojawiïy siÚ u mojego psa póěniej. To nie oddaje dobrze zachowania mojego psa. Bawi siÚ aktywnie i niedelikatnie, uderzajÈc ludzi ïapami lub próbujÈc siÚ na nich wspinaÊ. Staje w drzwiach, blokuje dojĂcie do schodów. Wpada w podniecenie na widok nowych ludzi lub reaguje negatywnie na zmiany w normalnym rozkïadzie dnia. Domaga siÚ uwagi, nie chce siÚ dzieliÊ zabawkami, broni przedmiotów lub swojej miski. BawiÈc siÚ z innymi psami, wciÈĝ stara siÚ na nie wspinaÊ lub próbuje kopulowaÊ. JeĂli Twój szczeniak od samego poczÈtku byï bardzo pewny siebie, to moĝliwe, ĝe ma bardziej dominujÈcÈ osobowoĂÊ, nastawionÈ na objÚcie przywództwa. Taki szczeniak potrzebuje Twojego konsekwentnego przewodnictwa. JeĂli czujesz, ĝe przegrywasz szkoleniowÈ bitwÚ, wykonuj Êwiczenia opisane w rozdziale 12., a jeĂli zajdzie taka potrzeba, poszukaj profesjonalnej pomocy. JeĂli u psa takie cechy pojawiïy siÚ w okresie dojrzewania lub póěniej, to znaczy, ĝe przejÈï rolÚ przywódcy tylko dlatego, ĝe Ty tego nie zrobiïeĂ. Musisz zmieniÊ swoje zachowanie, by odzyskaÊ naleĝnÈ sobie pozycjÚ, i chociaĝ bÚdzie to wymagaïo konsekwencji z Twojej strony, to pies bÚdzie Ci wdziÚczny, ĝe zdejmujesz mu z barków to trudne zadanie. Bycie szefem to nieïatwa praca! 72 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów ObjÚcie ïaskawych rzÈdów JeĂli podejrzewasz, ĝe pies próbuje kontrolowaÊ Twoje zwyczaje, musisz przeorganizowaÊ hierarchiÚ w domu. O ile nie chcesz, by Twój pies CiÚ wyszkoliï, to pierwszym krokiem jest zastanowienie siÚ, co chcesz zrobiÊ, i przekonanie samego siebie, ĝe jesteĂ w stanie to zrobiÊ. Dobre nastawienie jest najwaĝniejsze. JeĂli czujesz, ĝe grzÚěniesz, sprawdě, czy znajdziesz odpowiedě na swoje problemy w indeksie na koñcu ksiÈĝki, albo rozwaĝ zwrócenie siÚ o pomoc do profesjonalisty. Twój pies jest genetycznie zaprogramowany w ten sposób, by akceptowaÊ przywództwo, wiÚc pod pewnymi wzglÚdami juĝ masz przewagÚ. Zdefiniowanie swojej przestrzeni Psy okreĂlajÈ swojÈ pozycjÚ na podstawie relacji spoïecznych i przestrzennych. JeĂli schodzisz psu z drogi, przechodzisz nad nim lub obchodzisz go dookoïa, to przekazujesz psu jasny i czytelny sygnaï, ĝe uznajesz jego przewodnictwo. Przestañ to robiÊ i przeczytaj poniĝsze wskazówki: 9 Naucz psa znaczenia komendy „Przepraszam”. Dla psa waĝnÈ wskazówkÈ na temat Waszej relacji jest uszanowanie przestrzeni osobistej: albo Ty schodzisz psu z drogi, albo on Tobie. Natychmiast naucz psa szanowania Twojej przestrzeni. JeĂli pies leĝy Ci na drodze, powiedz: „Przepraszam” i lekko trÈcaj psa stopÈ, aĝ siÚ usunie. JeĂli pies zachodzi Ci drogÚ, idě prosto na niego, dopóki nie zejdzie na bok. Czy pies opiera siÚ o Ciebie caïym ciÚĝarem? Powiedz: „Przepraszam” i odepchnij go nogÈ, aĝ nauczy siÚ szanowaÊ TwojÈ osobistÈ przestrzeñ. 9 Naucz psa kïaĂÊ siÚ na uboczu. Czy masz psa, który zawsze plÈcze siÚ pod nogami? Nie tylko jest to niebezpieczne, ale oznacza to takĝe wyraěne domaganie siÚ uwagi. Zapewnij psu odpowiednie miejsce we wszystkich pomieszczeniach w domu, kïadÈc tam posïanie i zabawki. JeĂli pies niechÚtnie tam przebywa, przeczytaj sekcjÚ „Wyznaczanie punktu zabaw w kaĝdym pomieszczeniu”. Te dwa Êwiczenia to bardzo istotne lekcje grzecznoĂci, które sÈ szczególnie waĝne, jeĂli Twój pies sprawia problemy (patrz czÚĂÊ IV). JeĂli prosisz psa, by siÚ przesunÈï, a on na Ciebie warczy, zatrzymaj siÚ. To znak, ĝe najwyĝszy czas przeczytaÊ rozdziaï 15. poĂwiÚcony agresji, by dowiedzieÊ siÚ, co powinieneĂ zrobiÊ, albo zadzwoniÊ i poprosiÊ o pomoc profesjonalnego szkoleniowca. Aktywne zachowania agresywne wymagajÈ fachowej pomocy, która moĝe wykraczaÊ poza zakres tej ksiÈĝki. Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy 73 Nie bój siÚ uĝywaÊ smyczy CiÈgïe sïyszymy to samo… „Chciaïbym wszÚdzie zabieraÊ swojego psa, ale jest taki nieusïuchany. PróbowaliĂmy, jednak po jakimĂ czasie nie mieliĂmy innego wyjĂcia, niĝ zamknÈÊ go gdzieĂ samego. Gdyby nauczyï siÚ dobrze zachowywaÊ, miaïby o wiele wiÚcej wol- noĂci”. JeĂli na myĂl o spuszczeniu psa ze smyczy prze- chodzÈ CiÚ ciarki, to prawdopodobnie wpÚdziïeĂ siÚ w bïÚdne koïo. ByÊ moĝe nie uĂwiadamiasz sobie tego, ale to wïaĂnie dïugie okresy samot- noĂci nasilajÈ brak opanowania i niewïaĂciwe zachowanie psa. Oto rozwiÈzanie: wykorzystuj smycz równieĝ w domu. Dobierz odpowiedniÈ obroĝÚ szkoleniowÈ (patrz rozdziaï 11.) i wykorzystaj zestaw obroĝy ze smyczÈ do prowadzenia psa w domu. Wykorzy- staj komendy opisane w tym rozdziale, by nauczyÊ psa dobrych manier i przyzwyczaiÊ do wszystkich pomieszczeñ. Smycz nie jest okrutnym narzÚdziem: potraktuj jÈ jak odpowiednik prowadzenia dziecka za rÚkÚ. Okrutna i dezorientujÈca dla psa jest wymuszona samotnoĂÊ. Gdy pies zacznie z TobÈ wspóïpraco- waÊ, pozwól mu ciÈgnÈÊ smycz za sobÈ po domu, abyĂ mógï jÈ ïatwo schwyciÊ w razie potrzeby dodatkowej kontroli. Gdy bÚdziesz pewien, ĝe ma- niery psa siÚ poprawiïy i ĝe zaczÈï siÚ zachowy- waÊ prawidïowo, moĝesz zrezygnowaÊ ze smyczy — jednak dopiero wtedy, gdy bÚdziesz pewny, ĝe nie bÚdzie Ci wiÚcej potrzebna. ZachÚÊ rodzinÚ i przyjacióï, by wspomogli CiÚ w Twoich wysiïkach wychowywania psa. Gdy pies zignoruje kogoĂ z nich, wkrocz, by wyegzekwowaÊ wykonanie komendy. Pies musi siÚ nauczyÊ respektowaÊ ich wszystkich. Wydawanie komend Kaĝdy wie, ĝe maïe dziecko potrzebuje kierownictwa, interakcji i cierpliwoĂci. Tak samo jest z psami. Jedyna róĝnica polega na tym, ĝe dzieci sÈ zaprogramowane, by porozumiewaÊ siÚ za poĂrednictwem sïów, a psy nie, chociaĝ potrafiÈ reagowaÊ na komendy gïosowe i optyczne (patrz rysunek 4.1). Musisz nauczyÊ psa reagowania na kilka codziennych komend. Oto szeĂÊ komend na poczÈtek: 9 ImiÚ. Pomóĝ psu wyrobiÊ sobie przyjemne skojarzenie z imieniem. Woïaj go po imieniu, ilekroÊ wracasz do domu albo w przyjemnym momencie, na przykïad dajÈc psu smakoïyk, gïaszczÈc go czy bawiÈc siÚ z nim ulubionÈ zabawkÈ. Nie woïaj psa, gdy masz zamiar zrobiÊ coĂ, co moĝe odbieraÊ jako nieprzyjemne, na przykïad zamknÈÊ go gdzieĂ samego albo przeprowadziÊ jakieĂ nieprzyjemne zabiegi pielÚgnacyjne. W przeciwnym razie moĝesz doprowadziÊ do sytuacji, ĝe pies, sïyszÈc „Chodě tu”, bÚdzie sobie myĂlaï: „Trzeba wiaÊ”. JeĂli komenda „Chodě tu” przynosi odwrotny od oczekiwanego skutek, przestañ jej uĝywaÊ. Uĝyj pojemnika ze smakoïykami i zapoznaj siÚ z innymi technikami szkoleniowymi opisanymi w rozdziale 12. OczywiĂcie moĝesz teĝ po prostu trzymaÊ psa na smyczy. 74 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów Rysunek 4.1. Podstawowe komendy pomogÈ Ci siÚ zorganizowaÊ w ciÈgu dnia. ZachÚÊ psa, by usiadï, zanim dasz mu cokolwiek przyjemnego. Zawsze przeprowadzaj psa przez drzwi. Nie powinien wychodziÊ z domu bez Twojej asysty. Naucz psa, by chodziï za TobÈ Zawoïaj psa, gdy siÚ od niego oddalasz lub chowasz przed nim, by zwiÚkszyÊ jego zainteresowanie. PotrzÈĂnij pojemnikiem ze smakoïykami, woïajÈc psa po imieniu, by go zainteresowaÊ i zwiÚkszyÊ jego entuzjazm do sïuchania CiÚ. PoczÈtkowo pies bÚdzie reagowaÊ tylko na jedzenie, jednak w ten sposób stopniowo nauczysz go pozytywnej wspóïpracy z TobÈ. Ostatecznie bÚdziesz mógï wycofaÊ smakoïyki i zastÈpiÊ je pochwaïÈ i pieszczotami. 9 Piïka lub zabawka. CzÚsto w ciÈgu dnia pies bÚdzie na Ciebie patrzyï, oczekujÈc wskazówek, co ma robiÊ. JeĂli nic mu nie podpowiesz, jego nagromadzona energia moĝe doprowadziÊ do tego, ĝe pies zacznie rozrabiaÊ. Dlatego powinieneĂ go nauczyÊ znaczenia tych sïów. Za kaĝdym razem, bawiÈc siÚ z psem lub dajÈc mu coĂ do gryzienia, powiedz: „zabawka” albo: „koĂÊ”. 9 Siad, proszÚ. Moĝna powiedzieÊ, ĝe pies, który grzecznie siada, mówi: „ProszÚ”. Naucz psa siadania, trzymajÈc smakoïyk przed jego nosem i przesuwajÈc go do tyïu nad jego gïowÈ albo uciskajÈc miÚĂnie na wysokoĂci jego talii kciukiem i palcem wskazujÈcym i jednoczeĂnie delikatnie unoszÈc do góry jego podbródek. Naucz psa, ĝe musi usiÈĂÊ, by otrzymaÊ nagrodÚ, jedzenie lub TwojÈ uwagÚ. 9 Czekaj/Dobrze. Ta komenda kaĝe psu znieruchomieÊ i czekaÊ na dalsze polecenia. Wykorzystuj jÈ na progu, na krawÚĝniku przed wejĂciem na ulicÚ, wchodzÈc i wychodzÈc z domu, budynku lub samochodu. Aby nauczyÊ psa tej komendy, kontroluj go za pomocÈ smyczy lub przytrzymaj go, równoczeĂnie mówiÈc: „Czekaj”, a nastÚpnie zwalniajÈc go za pomocÈ komendy „Dobrze”. Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy 75 9 Za mnÈ. Ta komenda przypomina Twojemu psu, ĝe to Ty jesteĂ przywódcÈ i podejmujesz decyzjÚ za Was obu. Jest to nie tylko gest dominacyjny, ale przede wszystkim zapewnienie psa, ĝe bÚdziesz go ochraniaï i broniï. JeĂli Twój pies próbowaï przejÈÊ tÚ rolÚ, uĝyj smyczy i odpowiedniej obroĝy szkoleniowej, by nad nim zapanowaÊ (patrz rozdziaï 11.). Rozwaĝ teĝ wykorzystanie przysmaków, pojemnika ze smakoïykami lub klikera, by zachÚciÊ psa do wspóïpracy (patrz rozdziaï 11.). 9 Poïóĝ siÚ. Ta komenda zachÚca psa do odprÚĝenia siÚ. Jak najczÚĂciej kieruj psa na kocyk lub dywanik i zapewnij mu jakieĂ zajÚcie zastÚpcze, na przykïad dajÈc koĂÊ do gryzienia lub zabawkÚ, co powstrzyma go od nonsensownego waïÚsania siÚ po domu. Moĝesz wykorzystaÊ tÚ komendÚ zarówno w domu, jak i podczas wyjazdów. Gdy pies jest niespokojny, kiedy jesz obiad, odpoczywasz albo czekasz z nim w kolejce u weterynarza, ta znajoma komenda pomoĝe mu siÚ uspokoiÊ. Ustalenie swojej pozycji Twój pies jest zaprogramowany, by postrzegaÊ Ciebie i TwojÈ rodzinÚ jako inne psy. Polega na strukturze spoïecznej, jakÈ stworzycie, by móc czuÊ siÚ bezpiecznie i byÊ czÚĂciÈ grupy. JeĂli dasz mu poczucie, ĝe potrafisz byÊ dobrym przewodnikiem, i bÚdziesz siÚ troszczyï o jego potrzeby, to pies bÚdzie siÚ zwracaï do Ciebie we wszystkich sytuacjach. JeĂli zaĂ dla psa bÚdzie niejasne, czego od niego oczekujesz, albo jeĂli czÚsto siÚ na niego zïoĂcisz, to moĝe CiÚ postrzegaÊ jako chwiejnego emocjonalnie nastolatka zamiast jako szefa. Co gorsza, moĝe stwierdziÊ, ĝe nie moĝna na Tobie polegaÊ jako na przywódcy, co z pewnoĂciÈ sprawi, ĝe pies bÚdzie siÚ czuï sfrustrowany i zagroĝony. JeĂli tak siÚ stanie, to wïaĂciwie masz gwarantowane problemy behawioralne w przyszïoĂci. Wykonuj z psem Êwiczenia opisane poniĝej, by na nowo ustaliÊ swojÈ pozycjÚ jako przywódcy: Czy to byïa zïoĂliwoĂÊ? Czy wydaje Ci siÚ, ĝe pies zachowuje siÚ niewïa- Ăciwie ze zïoĂliwoĂci? Autorzy tej ksiÈĝki zgadzajÈ siÚ, ĝe psy powtarzajÈ zachowania, które spra- wiajÈ, ĝe zwracamy na nie uwagÚ (pozytywnÈ czy negatywnÈ), i ĝe potrafiÈ odreagowywaÊ swój niepokój, gdy zostanÈ same, jednak z pewnoĂciÈ nie bywajÈ zïoĂliwe. Psy nie sÈ nieszczere ani wredne. Wniosek, ĝe pies jest mĂciwy, w niczym nie poprawi Waszej relacji, a moĝe wprowadziÊ zïÈ energiÚ w domu. Nie pytaj, co Twój pies robi ěle, tylko co moĝe zrobiÊ dobrze. 76 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów Wyznaczanie punktu zabaw w kaĝdym pomieszczeniu Twój dom dla psa to po prostu wielka nora. To, w jaki sposób uïoĝysz Wasze relacje w domu, ma wiÚkszy wpïyw na zachowanie psa niĝ jakiekolwiek inne dziaïania czy programy szkoleniowe, w jakie siÚ zaangaĝujesz. PomyĂl o zapewnieniu psu miejsca do zabaw w kaĝdym pomieszczeniu tak samo jak o zaproponowaniu krzesïa komuĂ, kto przychodzi z wizytÈ. Pies nie wie, gdzie powinien siÚ znajdowaÊ w domu, o ile mu tego nie powiesz. Gdy to zrobisz, bÚdzie siÚ czuï mile widziany i spokojniejszy, zwïaszcza jeĂli w ten sposób bÚdzie mógï braÊ udziaï w ĝyciu rodzinnym. JeĂli tego nie zrobisz, zwiÚkszysz prawdopodobieñstwo zïego zachowania psa, co sprawi, ĝe zwrócisz na niego negatywnÈ uwagÚ. Tego rodzaju reakcjÚ pies moĝe postrzegaÊ jako formÚ konfrontacji i pomyĂleÊ, ĝe jego swoboda w domu to zaproszenie do zabawy. Oto, w jaki sposób powinieneĂ wyznaczyÊ psu miejsce do zabawy: 1. Zdecyduj, do których pomieszczeñ psu bÚdzie wolno wchodziÊ. JeĂli bÚdziesz musiaï odizolowaÊ psa, lecz chcesz, by dzieliï z Wami caïy dom lub na przykïad caïy parter domu, to jak najszybciej podejmij kroki w tym kierunku. 2. W kaĝdym z tych pomieszczeñ wybierz miejsce na podïodze (lub mebel), który Twój pies bÚdzie mógï uznaÊ za swój wïasny. Dla naszych potrzeb nazwiemy to punktem zabaw. 3. Oznacz to miejsce dywanikiem lub kocem i poïóĝ tam kilka ulubionych psich zabawek. 4. Pokaĝ psu jego specjalne miejsce. Wprowadě psa do pokoju na smyczy, jeĂli zanadto siÚ wierci, i powiedz mu: „Poïóĝ siÚ” (patrz wczeĂniejsza sekcja, „Wydawanie komend”), równoczeĂnie prowadzÈc go do punktu zabaw. UsiÈdě tam razem z nim i zachÚÊ psa, by zainteresowaï siÚ swoimi zabawkami. PoĂwiÚÊ psu mnóstwo uwagi i dawaj mu smakoïyki. CzÚsto prowadě psa w te miejsca. JeĂli nie bÚdzie chciaï tam zostaÊ, upewnij siÚ, ĝe miaï odpowiedniÈ iloĂÊ ruchu i nie potrzebuje siÚ zaïatwiÊ, a nastÚpnie przywiÈĝ go tam na smyczy lub przytrzymaj za jej pomocÈ. Przechodzenie przez drzwi Z punktu widzenia psa drzwi stanowiÈ wejĂcie do nory. Ten, kto kontroluje wchodzenie i wychodzenie z nory, ten ma wïadzÚ. JeĂli pies przepycha siÚ przez drzwi lub zachowuje nieodpowiednio, gdy przychodzÈ goĂcie, to najwyraěniej doszedï do wniosku, ĝe to on tu rzÈdzi. Rozdziaï 4: Spojrzenie na ĝycie z psiej perspektywy 77 Innymi sïowy, wychodzi na to, ĝe pïacisz czynsz lub spïacasz kredyt za bardzo luksusowÈ psiÈ budÚ! Na szczÚĂcie zmiana tej sytuacji nie jest trudna, jednak wymaga konsekwencji z Twojej strony. 1. Naucz psa, by przechodziï przez drzwi za TobÈ. PoczÈtkowo powinieneĂ trzymaÊ go na smyczy, by nauczyÊ go odpowiedniej reakcji na komendy „Czekaj” i „Dobrze” (patrz sekcja „Wydawanie komend”). 2. Naucz psa grzecznego witania siÚ z goĂÊmi, pamiÚtajÈc, ĝe dobre wychowanie zaczyna siÚ w domu. Ignoruj psa, jeĂli jest nadmiernie pobudzony lub zachowuje siÚ nieodpowiednio, gdy Ty lub inny czïonek rodziny wracacie do domu (wiÚcej wskazówek na temat tego, jak postÚpowaÊ w przypadku takich zachowañ jak skakanie czy gryzienie, znajdziesz w rozdziale 13.). JeĂli pies byï zamkniÚty w klatce, kojcu lub sam w pokoju, to nie mów do niego, dopóki siÚ nie uspokoi lub nie zajmie swojÈ zabawkÈ. Gdy juĝ siÚ uspokoi, obejmij go, witajÈc siÚ z nim w taki sposób, jak jest to przedstawione na rysunku 4.2., czyli przekïadajÈc kciuk przez obroĝÚ psa, by uniemoĝliwiÊ mu skakanie. Rysunek 4.2. ObjÚcie psa podczas powitania Aby stworzyÊ punkt powitañ, wybierz miejsce w odlegïoĂci kilku kroków od drzwi. W to miejsce bÚdziesz wysyïaï psa, nim otworzysz drzwi, by wpuĂciÊ goĂci. Z góry naucz psa znaczenia sïów „Cofnij siÚ”, prowadzÈc psa w to miejsce i kaĝÈc mu tam czekaÊ, podczas gdy bÚdziesz otwieraï i zamykaï drzwi. JeĂli pies nie potrafi zostaÊ w miejscu, gdy nie ma w pobliĝu nikogo obcego, to na pewno teĝ nie usiedzi, gdy przyjdÈ goĂcie. W takim przypadku przywiÈĝ smycz do jakiegoĂ nieruchomego obiektu i, odsyïajÈc psa od drzwi, przywiÈĝ 78 CzÚĂÊ I: FascynujÈcy Ăwiat psów go na smyczy w punkcie powitañ. Powtarzaj wykonywanie tego Êwiczenia jak najczÚĂciej, gdy nikogo nie ma, przy udziale innych czïonków rodziny i gdy przychodzÈ goĂcie. JeĂli Twój pies zachowuje siÚ w sposób bardzo nieopanowany, jest agresywny lub lÚkliwy, przeczytaj czÚĂÊ IV. Pozwól psu swobodnie biegaÊ, gdy juĝ przywitasz siÚ z goĂciem, a pies siÚ uspokoi. Celem jest to, by pies naĂladowaï TwojÈ reakcjÚ na przybyszów. Twój pies nie jest przewodnikiem stada, to Ty nim jesteĂ. Moĝesz wpïynÈÊ na reakcje psa na przyjĂcie goĂci, wzmacniajÈc swój autorytet w sposób opisany powyĝej. Wzmacnianie dobrego zachowania Nauka dobrych manier nie powinna byÊ ograniczona do 15-minutowych sesji szkoleniowych. UczÈc psa nowych sïów, wpleÊ je w codzienne sytuacje jak najszybciej i stwórz listÚ staïych komend, które bÚdÈ siÚ powtarzaïy przy róĝnego rodzaju czynnoĂciach, jak na przykïad „Do góry” przy wchodzeniu po schodach, „Auto” czy „Spacer”. Znane psu sïowa wprowadzajÈ w jego ĝycie element podniecenia, podobnego do tego, jakie odczuwasz, przebywajÈc w obcym kraju i spotykajÈc kogoĂ, kto mówi w Twoim jÚzyku. Dobre maniery zwiÈzane sÈ teĝ ze spokojnym i konsekwentnym wydawaniem przez Ciebie psu poleceñ. Aby wzmocniÊ dobre maniery, nie zapomnij: 9 o konsekwencji. Gdy wydasz psu komendÚ, wyegzekwuj jej wykonanie. szybko to zauwaĝy i natychmiast przestanie reagowaÊ. Pochwal psa, jeĂli CiÚ posïucha, albo nakïoñ go do przyjÚcia ĝÈdanej pozycji. 9 o wydawaniu komend tylko raz. JeĂli bÚdziesz siÚ powtarzaï, pies 9 o realistycznych oczekiwaniach. To, ĝe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Charakter psa dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: