Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 005003 19014348 na godz. na dobę w sumie
Chcę mieć przyjaciela - ebook/pdf
Chcę mieć przyjaciela - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 39
Wydawca: GWP dla dzieci Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60577-74-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Mała dziewczynka, jak każde dziecko, szuka przyjaciela. Chciałaby zaprzyjaźnić się z miłym puchatym misiem koala, ale przypadkiem spotyka kogoś zupełnie innego – krokodyla o smutnych oczach. Zostaje jego przyjaciółką, bo on tego chce, i wydaje się, że potrzebuje pomocy. Co wyniknie z tej przyjaźni? Głównym przesłaniem książki jest ostrzeżenie: jeśli przypadkiem zaprzyjaźnisz się z krokodylem, nie czekaj, aż on się zmieni, i nie licz na to, że nauczysz go zachowywać się inaczej. Po prostu trzymaj się od niego z daleka i pozwól mu żyć tak jak chce.
Dziecko nauczy się z tej książki, czym jest i na czym polega przyjaźń oraz czego można oczekiwać od prawdziwego przyjaciela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł: CHCĘ MIEĆ PRZYJACIELA. O dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem Tekst © Elżbieta Zubrzycka Ilustracje i opracowanie graficzne © Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotograficznie, elektronicznie lub magnetycznie, ani od- czytywana w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Wydanie pierwsze Sopot 2011 Ilustracje i opracowanie graficzne wykonała Marianna Jagoda-Mioduszewska Redakcja: Małgorzata Jaworska Korekta: Agnieszka Łysik Skład: Mirosław Tojza ISBN 978-83-60577-74-5 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka ul. Bema 4/1A, 81–753 Sopot, fax (058) 550 16 04 e-mail: sekretariat@gwp.pl Więcej o książkach na stronie: www.gwp.pl Sło wo do ro dzi ców, wy cho waw ców i na uczy cie li O przy jaź ni W tej ksią żce ma ła dziew czyn ka po szu ku je przy ja cie la. Po na my śle do cho dzi do wnio sku, że naj lep szy był by miś ko ala, ale za przy jaź nia się z kro ko dy lem. Dla cze go? Bo on te go chce, jest smut ny i wy da je się, że po trze bu je po mo cy. Co wy nik nie z tej przy jaź ni? Do bra przy jaźń po wo du je, że ro sną nam skrzy dła, a zła nas nisz czy i krzyw dzi. Ce lem ksią żecz ki jest na ucze nie dziec ka od ró żnia nia jed nej od dru giej. Opo wia da nie o dziew czyn ce, kro ko dy lu i mi siu ko ala na uczy ma łe go czy tel ni ka, ja kie za cho wa nia świad czą o praw dzi wej przy jaź ni, a ja kie ją wy klu - cza ją. Dzię ki te mu bę dzie po tra fi ło na czas się wy co fać, gdy by uwi kła ło się w tok sycz ny zwią zek. Ksią - żecz ka ma być ta kim dro go wska zem. Kto to jest przy ja ciel? W ży ciu ka żde go czło wie ka po ja wia ją się do brzy zna jo mi i przy ja cie le. w Do brych zna jo mych mo żna mieć wie lu. Do brych zna jo mych się lu bi, przy jem nie się z ni mi spę dza czas na roz mo wach, za ba wie czy wspól nych grach. Nie opo wia da się im o swo ich naj głęb szych my ślach i se kre tach. w Przy ja ciół bar dzo się lu bi i czło wiek się do nich przy wią zu je. Są dla nie go tak wa żni, że tę sk ni, kie - dy wy ja dą. W ich to wa rzy stwie czu je się ak cep to wa ny i sza no wa ny, co wię cej, na pew no po mo gą mu w po trze bie. Z przy ja ciół mi roz ma wia się o pry wat nych spra wach, a oni nie roz po wia da ją, cze - go się do wie dzie li. Przy ja ciół mo żna po li czyć na pal cach jed nej rę ki. w Naj bli ższy przy ja ciel jest tyl ko je den. Przy nim czło wie ko wi ro sną skrzy dła, czu je się ak cep to wa - ny i sza no wa ny. Naj bli żsi przy ja cie le za wsze chcą być ra zem i ni gdy się z so bą nie nu dzą. Są so bie rów ni, słu cha ją się na wza jem. Zaw sze mo gą na sie bie li czyć. Do bra i zła przy jaźń Ja kie ce chy przy jaź ni są naj wa żniej sze dla cie bie? Z kim chcia ła byś/chcia ła byś się za przy jaź nić? – war - to za dać ta kie py ta nia na sze mu dziec ku, a wów czas do wie my się, co wie i co my śli na ten te mat. Czy im po nu ją mu dzie ci sil ne, któ rych wszy scy się bo ją? A mo że mod nie ubra ne? Al bo ta kie, któ re lu bi pa - ni wy cho waw czy ni? War to mi mo cho dem, przy ró żnych oka zjach, opi sać dziec ku, na czym po le ga do bra przy jaźń. Wy - tłu ma czyć, że: w Przy ja cie le bar dzo się lu bią i ak cep tu ją się na wza jem. w Prze by wa nie i za ba wy z przy ja cie lem przy no szą ra dość. w Roz mo wa z nim za wsze jest cie ka wa i nie ma się ocho ty jej koń czyć. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Chcę mieć przyjaciela
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: