Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 004846 18971934 na godz. na dobę w sumie
Choroby pracowników - 39 pytań z praktyki - ebook/pdf
Choroby pracowników - 39 pytań z praktyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-173-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jesień i zima są w wielu firmach nazywane „sezonem chorobowym”. Niekiedy zdarzają się w tym czasie całe lawiny zwolnień lekarskich.

Poza sezonem chorobowym też zresztą prawie zawsze trafiają się jacyś chorujący pracownicy. A wiele zwolnień chorobowych oznacza dodatkową pracę dla działów kadr i płac.

Pół biedy, kiedy wszystko jest jasne. Życie potrafi jednak wiele skomplikować, zwłaszcza w tak delikatnej kwestii jak choroba pracownika. Często trafiają się sytuacje, gdy nie wiemy, jak zastosować skomplikowane nieraz przepisy ubezpieczeniowe.

Jak zinterpretować te przepisy w różnych sytuacjach, które mogą nas spotkać?

Pomoże Ci w tym wszystkim e-book:
„Choroby pracowników – 39 pytań z praktyki”

Dowiesz się z niego m.in.:

Nie zwlekaj

Jeszcze dziś zamów publikację „Choroby pracowników – 39 przykładów z praktyki” i zdobądź praktyczne zestawienia oraz gotowe wzory dokumentów, które oszczędzą Ci pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Numer specjalny Choroby pracowników – 39 pytań z praktyki Jesień i zima są w wielu zakładach nazywane sezonem chorobowym. Jednak pracow- nicy chorują przez cały rok, przysparzając nieraz pracodawcom sporo kłopotów. Dlatego warto mieć pod ręką ten numer. Możesz zajrzeć do niego zawsze, gdy będziesz mieć wątpliwość dotyczącą m.in. rozliczania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, rozliczania i kontroli zwolnień chorobowych oraz… zwolnienia osoby długo chorującej. W numerze: I. Kiedy należy się wynagro- dzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy oraz kto je wypłaca? str. 1 II. Określanie podstawy i obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego str. 3 III. Nieobecność chorobowa str. 7 a czas pracy IV. Dokumentacja dotycząca wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego str. 9 V. Kontrola wykorzystywania str. 9 zwolnień lekarskich VI. Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałej choroby str. 11 I. Kiedy należy się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy oraz kto je wypłaca? 1. Ile dni wynagrodzenia chorobowego, a ile zasiłku? Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do wynagrodzenia fi nansowanego przez pracodaw- cę. Od 34. dnia przysługuje mu natomiast zasiłek chorobo- wy fi nansowany przez ZUS (z wyjątkiem, o którym mowa w odpowiedzi na kolejne pytanie). 2. Komu i od kiedy wypłaca się wynagrodzenie chorobowe przez 14 zamiast 33 dni? Od 1 lutego 2009 r. skrócono z 33 do 14 dni okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w ciągu roku kalendarzowego dla pracowników, którzy, najpóźniej do końca poprzednie- go roku kalendarzowego, ukończyli 50 lat. Takim pracow- nikom już od 15. (a nie od 34.) dnia choroby przysługuje zasiłek chorobowy. Przykład Przepis ten w 2009 r. dotyczy tych pracowników, którzy ukoń- czyli 50 lat najpóźniej do 31 grudnia 2008 r. Natomiast tym pra- cownikom, którzy 50 lat ukończą między 1 stycznia a 31 grud- nia 2009 r., wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni należy wypłacać od 1 stycznia 2010 r. W 2009 r. mają prawo do wy- nagrodzenia za czas choroby przez pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku, jak pozostali pracownicy. Uwaga! Jeżeli przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy gwarantują np. wynagrodzenie za czas choroby fi nansowane przez pracodawcę za 33 dni niezdolności do pracy, bez względu na wiek pracownika, mają moc obowią- zującą, jako bardziej korzystne dla pracownika niż przepisy powszechnie obowiązujące. 3. Po jakim czasie pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego (ile wynosi tzw. okres wyczekiwania)? Aby pracownik mógł uzyskać wynagrodzenie za czas cho- roby, musi posiadać 30-dniowy okres wyczekiwania (czyli pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym). Dotyczy to podwładnych, za których składka chorobowa jest odprowa- dzana po raz pierwszy, lub tych, u których nastąpiła przerwa w okresie ubezpieczenia chorobowego. Do okresu wyczeki- wania wlicza się natomiast okres poprzedniego ubezpiecze- nia chorobowego, jeżeli: • przerwa między okresami ubezpieczenia chorobowego nie przekroczyła 30 dni albo • została spowodowana urlopem bezpłatnym lub wycho- wawczym. Okres wyczekiwania nie ma zastosowania do: • absolwentów szkół lub szkół wyższych, jeśli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukoń- czenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, Numer specjalny – Choroby pracowników – 39 pytań z praktyki Kiedy należy się wynagrodzenie chorobowe... • pracowników z co najmniej 10-letnim obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (wliczając w to obowiąz- kowe ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 r., które dawało prawo do świadczeń chorobowych), • pracowników, których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Tym osobom wynagrodzenie chorobowe wypłacasz od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Przykład Absolwent szkoły średniej dostał pracę po 3 tygodniach od ukończenia szkoły. Po 2 tygodniach od podjęcia pracy złamał nogę. Ma zatem prawo do wynagrodzenia za czas choroby od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Przykład Studentka ukończyła studia wyższe w czerwcu 2009 r. (w czerw- cu obroniła dyplom). Pracę podjęła 1 października 2009 r. Zacho- rowała 14 października i otrzymała zwolnienie lekarskie na 5 dni – do 18 października. Nie zyskała prawa do wynagrodzenia za czas choroby, ponieważ nie minęło 30 dni wyczekiwania, a studia ukoń- czyła w okresie wcześniejszym niż 90 dni do dnia podjęcia pracy. Przypadki, w których wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje Jeżeli zaświadczenie lekarskie orzekające niezdolność do pracy zostało podrobione lub sfałszowane – jeżeli masz ta- kie podejrzenie, powinieneś zwrócić się o wyjaśnienie do lekarza, który jest podpisany na zwolnieniu. W okresie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bez- płatnego – w czasie tych urlopów nie powinieneś przyjmo- wać od pracowników ewentualnych zwolnień lekarskich ani tym bardziej ich rozliczać. W okresie niezdolności do pracy przypadającej po rozwią- zaniu stosunku pracy, ponieważ finansujesz wynagrodzenie chorobowe pracowników wyłącznie w czasie trwania sto- sunku pracy. W okresie tymczasowego aresztowania i odbywania kary pozbawienia wolności. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. Gdy pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego wykonuje in- ną pracę zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, np. w czasie zwolnienia lekarskie- go maluje mieszkanie albo wykonuje umowę zlecenia (aby nie stracić zasiłku, nie powinno się wykonywać żadnej pracy zarobkowej, nawet gdyby była lekka i można by ją wykonać w domu, nie powinno się też wykonywać takich czynności niezarobkowych, które byłyby niezgodne z celem zwolnienia i utrudniałyby powrót do zdrowia). Jeżeli pracownik w wyniku badania kontrolnego przez lekarza orzecznika ZUS został uznany za zdolnego do pracy. W takim przypadku wynagrodzenie nie przysługuje od dnia określone- go przez tego lekarza jako daty ustania niezdolności. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4. Jak liczyć limit 33 (14) dni choroby w roku? Okres 33 (14) dni ustalasz, sumując poszczególne okresy nie- zdolności do pracy w roku kalendarzowym, bez względu na przerwy czy też zatrudnienie w różnych zakładach pracy. 2 Strona • Choroby pracowników – 39 pytań z praktyki Do okresu 33 (14) dni wlicza się wszystkie dni zwolnienia orzeczone w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdol- ności do pracy, także te, które przypadają na dni wolne od pracy, np. tzw. wolne soboty, niedziele, święta. Przykład Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na dni od 15 do 28 grud- nia 2009 r. Pomimo że w tym czasie występują wolne soboty, nie- dziele i święta, pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobo- we za 14 dni zwolnienia. Liczenie 33 (14) dni w różnych sytuacjach Podjęcie dodat- kowego zatrud- nienia w ciągu roku kalendarzowego Zmiana pracy w ciągu roku kalendarzowego Choroba na przełomie roku kalendarzowego Do okresu 33 (14) dni wlicza się okresy wy- płaty wynagrodzenia chorobowego przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia. Przykład: 30-letni pracownik chorował w sierpniu i październiku 2009 r. w sumie 16 dni, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe. W listopadzie podjął dodatkowe zatrudnienie, a w grudniu 2009 r. dostał zwol- nienie lekarskie na 20 dni. Każdy z pracodaw- ców powinien więc wypłacić wynagrodzenie chorobowe za 17 dni (33 dni – 16 dni), a za pozostałe 3 dni pracownik otrzyma już zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS. Zmiana pracy w ciągu roku kalendarzowego nie powoduje, że pracownik uzyskuje „nowe” 33 (14) dni. Cały czas korzysta z tej samej pu- li „dni chorobowych”. Informację na temat już wykorzystanych dni, za które przysługuje wy- nagrodzenie chorobowe, znajdziesz w świa- dectwie pracy nowego pracownika. Od nowego roku kalendarzowego pracow- nik nabywa prawo do „nowych” 33 (14) dni, nawet jeśli nie wykorzysta limitu z po- przedniego roku. Przykład: Podwładny zachorował 21 grud- nia 2009 r. Zwolnienie lekarskie otrzymał do 8 stycznia 2010 r. Za okres od 21 grud- nia do 31 grudnia (12 dni) miał prawo do wynagrodzenia chorobowego ze „starej” puli. Natomiast od 1 do 8 stycznia 2010 r. także nabył prawo do wynagrodzenia cho- robowego, ale liczonego już z nowego limi- tu na 2010 r. Jeżeli natomiast na przełomie roku chory pracownik pobiera zasiłek chorobowy, od 1 stycznia nadal ten zasiłek mu przysługuje. Dopiero gdy nastąpi przerwa w okresie nie- zdolności do pracy pracownik – w okresie ko- lejnej choroby – nabywa prawo do „nowych” 33 (14) dni wynagrodzenia chorobowego. 5. Kto wypłaca wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki? Wynagrodzenie za czas choroby zawsze wypłaca swoim pra- cownikom pracodawca. Nawet pracodawca, który zatrudnia tylko 1 pracownika, musi mu wypłacać wynagrodzenie za czas choroby do 33 (14) dni w roku kalendarzowym. Natomiast jeśli chodzi o zasiłki z ustawy chorobowej (np. zasiłek chorobowy, macierzyński itd.), ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: – płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgła- szają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpie-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Choroby pracowników - 39 pytań z praktyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: