Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00573 007121 19996840 na godz. na dobę w sumie
Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu - ebook/epub
Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061785 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Miłosierdzie stanowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice i grzesznicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd, aby ponownie zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawiciela. Sprawa wyglądała zupełnie inaczej w przypadku skrybów i faryzeuszy. Nawet uczniowie czuli się zaniepokojeni koniecznością wykazywania się tak wielkim „nieumiarkowaniem” w miłości i przebaczaniu.

Aby osiągnąć sukces, dbamy głównie o własny interes, nie licząc się z innymi, którzy mogliby wykorzystać moment naszej słabości. Nawet jeśli zdobywamy się na akty miłosierdzia, przychodzi nam to z wielkim trudem. Autor książki w poszukiwaniu Bożego miłosierdzia sięga do tekstów biblijnych, odwołując się do historii dzieła stworzenia, kluczowych wydarzeń z życia wielkich postaci ze Starego i Nowego Testamentu. Głosowi Biblii obecnemu w rozważaniach odpowiada jak echo głos wielkiej mistyczki z XIV wieku – św. Katarzyny ze Sieny, uzupełniony wszechobecną inspiracją św. Dominika – to przecież nie kto inny, jak on, modląc się do późnej nocy, wołał: „Mój Boże, moje Miłosierdzie, co się stanie z grzesznikami?”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...Miłosierdzie stanowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice Miłosierdzie stanowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice i grzesznicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd, aby ponownie i grzesznicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd, aby ponownie zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawicie- zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawicie- la. Sprawa wyglądała zupełnie inaczej w przypadku skrybów i faryzeuszy. la. Sprawa wyglądała zupełnie inaczej w przypadku skrybów i faryzeuszy. Nawet uczniowie czuli się zaniepokojeni koniecznością wykazywania się Nawet uczniowie czuli się zaniepokojeni koniecznością wykazywania się tak wielkim „nieumiarkowaniem” w miłości i przebaczaniu. tak wielkim „nieumiarkowaniem” w miłości i przebaczaniu. Aby osiągnąć sukces, dbamy głównie o własny interes, nie licząc się z in- Aby osiągnąć sukces, dbamy głównie o własny interes, nie licząc się z in- nymi, którzy mogliby wykorzystać moment naszej słabości. Nawet jeśli nymi, którzy mogliby wykorzystać moment naszej słabości. Nawet jeśli zdobywamy się na akty miłosierdzia, przychodzi nam to z wielkim trudem. zdobywamy się na akty miłosierdzia, przychodzi nam to z wielkim trudem. Autor książki w poszukiwaniu Bożego miłosierdzia sięga do tekstów Autor książki w poszukiwaniu Bożego miłosierdzia sięga do tekstów biblijnych, odwołując się do historii dzieła stworzenia, kluczowych wyda- biblijnych, odwołując się do historii dzieła stworzenia, kluczowych wyda- rzeń z życia wielkich postaci ze Starego i Nowego Testamentu. Głosowi rzeń z życia wielkich postaci ze Starego i Nowego Testamentu. Głosowi Biblii obecnemu w rozważaniach odpowiada jak echo głos wielkiej mi- Biblii obecnemu w rozważaniach odpowiada jak echo głos wielkiej mi- styczki z XIV wieku – św. Katarzyny ze Sieny, uzupełniony wszechobecną styczki z XIV wieku – św. Katarzyny ze Sieny, uzupełniony wszechobecną inspiracją św. Dominika – to przecież nie kto inny, jak on, modląc się do inspiracją św. Dominika – to przecież nie kto inny, jak on, modląc się do późnej nocy, wołał: „Mój Boże, moje Miłosierdzie, co się stanie z grzesz- późnej nocy, wołał: „Mój Boże, moje Miłosierdzie, co się stanie z grzesz- nikami?”. nikami?”. Jean-Michel Poffet OP Jean-Michel Poffet OP (ur. 1944) biblista i teolog, kaznodzieja i wykładowca, emerytowany profesor biblistyki na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii i wieloletni dyrektor (1999–2008) École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Kawaler Legii Honorowej. Patronat medialny Patronat medialny e BOOK BOOK cena det. 27,00 zł cena det. 27,00 zł ISBN 978-83-7906-170-9 ISBN 978-83-7906-170-9 www.wdrodze.pl www.wdrodze.pl AA GG OO BB ĆĆ ŚŚ O WW I LLL P RRR E II CC P O t e f f o P l e h c i M - n a e J Jean-Michel Poffet OP CIERPLIWOŚĆ BOGA ESEJ O MIŁOSIERDZIU ESSSEJJ OO MMIIŁOOSSIIERDDZZIUU CIERPLIWOŚĆ BOGA Jean-Michel Poffet OP CIERPLIWOŚĆ BOGA ESEJ O MIŁOSIERDZIU Przełożyła Małgorzata Jarosiewicz Tytuł oryginału La Patience de Dieu. Essai sur la miséricorde © Mame-Desclée, Paris – 1992 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo W drodze, 2017 Redaktor prowadzący Lidia Kozłowska Redakcja Lidia Kozłowska Redakcja techniczna Justyna Nowaczyk Korekta Michał Karp, Agnieszka Czapczyk Projekt okładki do serii Radosław Krawczyk Opracowanie okładki i stron tytułowych Justyna Nowaczyk Lucas Cranach Starszy, Chrystus i jawnogrzesznica (1532 r.), Ilustracja na okładce Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt ISBN 978-83-7906-178-5 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl 4 Przedmowa ZDEWALUOWANE OKREŚLENIE Słowo „miłosierdzie”, co często miałem okazję stwier- dzić, wcale nie budzi entuzjazmu wiernych, zwłaszcza gdy się ma do czynienia z chrześcijanami „w lepszym gatun- ku”. Mówiąc bardziej precyzyjnie: ze szczególnie chłodnym przyjęciem spotyka się ono ze strony mężczyzn, zwłaszcza tych, których ukształtowało nasze społeczeństwo ceniące umiejętność kalkulacji i skuteczność. Słowo „miłosier- dzie” budzi niezmiennie pewien niepokój, ponieważ zostało umieszczone na półce z uczuciami dwuznacznymi: wiąże się z nim postawę wyższości, wyniosłość, a w każdym ra- zie uderzający brak ścisłości i stanowczości, prawdziwości i bardzo często sprawiedliwości. Jednym słowem, wspo- minając o przebaczeniu, szybko usłyszymy w odpowiedzi: „miłosierdzie, miłosierdzie… to zbyt łatwe!”. We wprowa- dzeniu do encykliki Jana Pawła II o miłosierdziu ojciec Bro stwierdza słusznie: Słowo jest zdewaluowane, idea jest skażona. Mówienie o miłosierdziu spotyka się natychmiast z rodzajem dobro- 5 CIERPLIWOŚĆ BOGA dusznej uprzejmości, a nawet być może tchórzostwem, w najlepszym przypadku z obojętnością albo współczuciem, okupionymi jednak niedostatkiem ścisłości, prawdziwości i sprawiedliwości. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie: miłosierdzie jest znacznie groźniejsze niż sprawiedliwość: to nienawiść, nienawiść do zła, ale w imię dzielenia się miłością1. TWARDY ŚWIAT Trzeba wobec tego odświeżyć właściwe rozumienie zna- czenia słów, odkryć na nowo konsekwencje nieskończonej miłości Boga dla swojego stworzenia, wraz z Jego potęgą i Jego obietnicą odrodzenia, radości i nadziei. Tym bardziej że od czasów szkolnych żyjemy w świecie twardego, zacie- kłego współzawodnictwa i selekcji, w świecie, w którym nie robi się sobie nawzajem prezentów i gdzie coraz więcej ludzi dorosłych, ale także młodych, zostaje wyrzuconych na margines społeczeństwa. Ten świat oczekuje od Kościoła wiarygodnego świadectwa, z pewnością nie słabości i łatwi- zny, ale wytrwałości i wierności w miłości, a więc w praktyce przebaczania. Czy nie jest znaczące, że wraz z pierestrojką2 samo słowo „miłosierdzie”, usunięte z Radzieckiego słownika encyklope- 1 B. Bro, Introduction à l’Encyclique de Jean-Paul II: Dieu riche en Miséricorde (Wprowadzenie do Encykliki Jana Pawła II: Bóg bogaty w miłosierdzie), Paryż 1980, s. VI. 2 Zob. artykuł: A. Wenger, „Le retour de la miséricorde. La Perestroika réhabilite un mot proscrit” (Powrót miłosierdzia. Pierestrojka rehabilituje zakazane słowo), „La Croix” 22 sierpnia 1988, s. 13. 6 PRZEDMOWA dycznego3, pojawiło się ponownie z okazji wizyty w ZSRR Matki Teresy w 1987 roku? Zarówno „Moskiewskie Nowiny”, jak i tygodnik „Nowe Czasy” wspominały o powrocie miło- sierdzia, powrocie współodczuwania, a „Wieczór Moskwy” rzucił apel: „Miłosierdzie zwraca się do was”, podkreślając, do jakiego stopnia to uczucie jest zakorzenione w rosyjskiej duszy. Czy rzeczywiście trzeba zostać pozbawionym Dobrej Nowiny na długie lata, żeby docenić jej zasięg i znaczenie? CHRZEŚCIJANIE PODZIELENI Nasz Kościół nie jest zresztą ostatnim, który musi na nowo odkrywać miłosierdzie, jedyny temat łączący wspól- notę i zbliżający wiernych, którzy, o ile nie są pogrążeni w głębokiej obojętności, dzielą się według najróżniejszych kryteriów: młodzi i starsi, o różnych wrażliwościach, chary- zmatycy i działacze. Chrześcijanie są rozdarci także między religijnością powierzchowną, łatwą i nieodpowiedzialną, a skostniałym integryzmem. Jean Vanier, komentując bogac- two semantyczne hebrajskiego terminu hèsèd , który tłuma- czy się często jako „miłość” lub „łaskę”, zauważa taktownie: W naszej cywilizacji możemy być zarówno pełni czułości, ale niewierni, jak też wierni, ale bez odrobiny czułości. 3 Wyd. 4 z 1986 r. Prawdą jest, że w Słowniku wyrazów obcych (Mo- skwa 1960 r.) fi guruje słowo „fi lantropia” z następującym wyjaśnieniem: „Dobroczynność – jeden ze środków stosowanych przez burżuazję, aby oszukać robotników i ukryć jej pasożytniczą rolę i oblicze eksploatatorów dzięki pełnej hipokryzji pomocy, upokarzającej dla biednych, w celu od- wrócenia ich uwagi od walki klas” (A. Wenger, artykuł cytowany wyżej). 7 CIERPLIWOŚĆ BOGA Miłość Boża jest zarazem czułością i wiernością. Nasz świat oczekuje wspólnot łączących czułość i wierność. One wła- śnie się rodzą4. PRZEBACZENIE JEZUSA Jednak do ponownego odkrywania miłosierdzia skłania nas powód jeszcze bardziej fundamentalny: to właśnie ono sta- nowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice i grzesz- nicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd, aby ponownie zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawiciela. Wiemy, że sprawa wyglądała zupełnie inaczej w przypadku skrybów i faryzeuszy. Nawet uczniowie czuli się zaniepokojeni koniecznością wykazywania się tak wielkim „nieumiarkowaniem” w miłości i przebaczaniu. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: „Panie, ile razy mam prze- baczyć bratu, jeżeli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,21–22)5. Jest oczywiste, że zobowiązanie do przebaczania znala- zło się w samym centrum modlitwy, którą Jezus zostawił swojemu Kościołowi: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Człowiek wierzący powinien każdego dnia uzyskiwać przebaczenie i wybaczać, 4 J. Vanier, La communauté, lieu de pardon et de la fête (Wspólnota, miejsce wybaczania i świętowania), Paryż 1979, s. 66. 5 Cytaty biblijne, jeżeli nie zaznaczono inaczej, za: Pismo Święte Stare- go i Nowego Testamentu opracowane przez Zespół Biblistów Polskich z ini- cjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009 – przyp. tłum. 8 PRZEDMOWA ponieważ każdego dnia potrzebuje pojednania z Bogiem i ludźmi. A modlitwa Ojcze nasz stanowi z kolei centrum celebrowania Eucharystii. Doświadczenie przebaczenia ofi a- rowanego, przyjętego i udzielonego wszystkim wokół siebie jest więc dla każdego chrześcijanina etapem obowiązkowym od momentu rozpoczęcia modlitwy i udziału w Eucharystii. Oznacza to spoczywający na nas obowiązek ponownego, coraz pełniejszego odkrywania sensu i zakresu przebaczenia przez powracanie do źródeł w Pismach. Wraz z Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem pozwolimy się zaskoczyć wezwaniu Pana. Zobaczymy, jak wokół Jezusa, w zetknięciu ze słowem i praktyką przebaczania, jedne drogi życiowe się prostują, inne plączą; Piotr zbłądzi, grzesznica narodzi się na nowo…6 POROZUMIENIE ŚWIĘTYCH Pomiędzy Ewangelią pisaną a życiem świętych nie ma większej różnicy niż między muzyką zapisaną i muzyką śpiewaną. św. Franciszek Salezy 6 L. Bouyer, Newman. Sa vie, sa spiritualité (Newman. Jego życie, jego duchowość), Paryż 1952, s. 26. Możemy sprawdzić, co L. Bouyer pisał na temat chrześcijańskiej edukacji młodego Newmana, całkowicie skoncentrowanej na Biblii i źródle prawdziwego duchowego humanizmu: „Obecność Boża, aktywna, przenikająca, wszechmocna, narzuca się tu, spoza wszystkich innych obecności, rzeczy i istot. Do tego trzeba dodać niezliczone fi gury, patriarchów, proroków, królów i apostołów, grzesz- ników i świętych, albo raczej grzeszników wezwanych do świętości, świętych świadomych swoich grzechów, którzy stają się dla kogoś, kto jest z nimi za pan brat, ludzkością prawdziwszą niż ta mijana codziennie, którą niewątpliwie wyjaśniają”. 9 CIERPLIWOŚĆ BOGA Musimy się przyznać do zaciągnięcia jeszcze jednego zo- bowiązania: refl eksja biblijna, którą przedstawiamy poniżej, jest inspirowana dwiema postaciami, w których ucieleśniła się tajemnica miłosierdzia. Pierwszą jest Dominik Guzman, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego. Jego modlitwa prze- ciągała się do późnej nocy, a swoją natarczywość wobec Pana czerpał z samej miłości Boga do ludzi: „Mój Boże, moje Miłosierdzie, co się stanie z grzesznikami?”. W imię tej samej pasji dla Boga i dla ludzi Dominik pośle w XIII wieku swoich braci jako kaznodziejów na drogi ówczesnego świata i na uniwersytety. Wspomnimy także drugą postać, kobietę, Katarzynę ze Sieny. Miłosierdzie Chrystusa zafascynowało ją w epoce (XIV wiek), w której, prawdę mówiąc, oblicze Kościoła szpeciło wiele ran: niegodni kapłani, papież wygnany do Awinionu. Miłosierdzie pobudziło ją do aktywności i skło- niło jej kontemplacyjną naturę do działania w centrum ów- czesnego Kościoła na rzecz powrotu papieża do Rzymu. Uderzyła nas trafność spostrzeżeń i rzeczowość tercjarki ze Sieny oparta na inspiracji biblijnej, tak w Dialogu o Bo- żej Opatrzności, jak i w jej niezliczonych listach7, które wyrażają zarazem wezwania do życia bardziej zgodnego z Ewangelią, jak i jej gorącą miłość do Kościoła, na który zawsze patrzyła wyłącznie oczami wiary. Wiadomo, że to u niej kardynał Journet8 czerpał podstawową inspirację dla swojej teologii, trzeba byłoby nawet powiedzieć – swoją mi- 7 Święta Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej opatrzności, czyli księga Boskiej nauki, przeł. L. Staff, Poznań 2012. Święta Katarzyna ze Sieny, Listy, wyboru, przekładu i opracowania dokonała L. Grygiel, Poznań 2016. 8 Charles Journet (1891–1975), szwajcarski duchowny katolicki, kar- dynał, światowej sławy teolog – przyp. tłum. 10 PRZEDMOWA stykę Kościoła Wcielonego Słowa. O sobie samej Katarzyna mówiła: „La mia natura è fuoco” (Moja natura to ogień); zaproponujemy pełen pasji punkt widzenia tej kobiety na osobowości biblijne, o których opowiemy w następnych rozdziałach. Tę książkę dedykuję pamięci mojego ojca, któremu za- wdzięczam możliwość wymawiania słów „Abba! Ojcze!” z zachwytem, radością i zaufaniem. Spis treści PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. Stworzeni przez miłosierdzie… . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 II. Abraham – miłosierdzie w początkach historii zbawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 III. Mojżesz i wyjście z Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 IV. Dawid i Piotr – osobiste doświadczenie miłosierdzia . . 71 V. Bezbronność miłosierdzia – pasterz, który drży o swoje owce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 VI. Od osądu do miłosierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 EPILOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Polecamy również: e BOOK BOOK Wilfrid Stinissen OCD Młode wino O OWOCACH DUCHA ŚWIĘTEGO ISBN 978-7906-102-0 format 123x195 mm, 244 strony oprawa broszurowa e BOOK Paule Lagrange Szema Israel MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ ISBN 978-7906-126-6 format 123x195 mm, 116 stron oprawa broszurowa Zamówienia: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. zo.o. ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań Tel. 61 852 39 62, Faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: