Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00346 007244 15916356 na godz. na dobę w sumie
Ciężar i lekkość w kulturze: estetyka, poetyka, style myślenia - ebook/pdf
Ciężar i lekkość w kulturze: estetyka, poetyka, style myślenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 454
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3809-0233-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Książka zaciekawia już samym wyborem przewodnich kategorii – wyborem  nietuzinkowym, a jednocześnie prowokującym pozorną prostotą. Zdawałoby się znane i oczywiste pojęcia odsłaniają swą wielowymiarowość, okazują się wyjątkowo inspirujące – tak w wymiarze artystycznym, jak i czysto poznawczym. Dzięki temu właśnie można rozpatrywać zagadnienia ciężaru i lekkości w kulturze w perspektywie rozmaitych dyscyplin humanistycznych (kolejne studia prezentują m.in. perspektywę językoznawczą, literaturoznawczą, muzykologiczną, filmoznawczą, teatrologiczną, filozoficzną, wiedzy o architekturze, fotografii, sztukach plastycznych). Zebrane w książce szkice odsłaniają zarówno dosłowne, jak i metaforyczne znaczenia tytułowych kategorii, ujawniając ich różnorodne sensy w wielu wymiarach, m.in.: estetycznym, emocjonalnym, psychologicznym, intelektualnym czy etycznym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wprowadzenie WOKÓŁ OPOZYCJI CIĘŻAR – LEKKOŚĆ. WSTĘPNE UŚCIŚLENIA I KONCEPTUALIZACJE Marta Rogalska Opozycja ciężki – lekki w polszczyźnie Leonardo Masi Co to jest „muzyka lekka” i „muzyka ciężka”? Agnieszka Smaga Cyfrowy znak graficzny i wizualne wykładniki jego ciężaru (na przykładzie wybranej strony WWW) Barbara Stec Ciężar i lekkość jako problem materii w architekturze CIĘŻAR – LEKKOŚĆ – WARTOŚĆ ESTETYCZNA Bernadetta Kuczera-Chachulska Ciężkość i lekkość – u źródeł sztuki Jacek Kopciński Performans lektury tekstu dramatycznego Brygida Pawłowska-Jądrzyk Kilka uwag o istocie i znaczeniu artystycznym sprzeczności afektywnej Małgorzata Korycińska-Wegner Mariaż lekkości i ciężaru w procesie przekładu audiowizualnego. O kreatywności tłumacza filmowego 9 19 35 45 59 85 93 105 117 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 5 04.01.2017 13:15:20 6 Spis treści Marek Ostrowski Ciężar czcionki i lekkość fontu. O typografii w kontekście kategorii estetycznych Piotr Winskowski Ambiwalencja ciężaru i lekkości w architekturze współczesnej Anna M. Zarychta Pozorna lekkość bytu – estetyzacja w fotografii dokumentalnej CIĘŻAR – LEKKOŚĆ – IDEE I STYLE MYŚLENIA Małgorzata Jankowska Ciężar wolności, lekkość zniewolenia. O Systemie i Odstępstwie Antoni Nadbrzeżny Ciężar i lekkość jako kategorie teologiczne Brygida Pawłowska-Jądrzyk Młodość jako „sekretna alchemia odciążająca”. W kręgu idei Witolda Gombrowicza Aleksandra Hudymač Pomiędzy bytem a zapomnieniem, ciężarem a lekkością – Kunderowski dialog z kiczem CIĘŻAR I LEKKOŚĆ W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ Paweł Freus Motyw Atlasa w kulturze Zachodu – zarys inwentarza Teresa Kostkiewiczowa Lekkość w kulturze baroku i rokoka. Różne waloryzacje Dorota Kielak Od estetyki do etyki. Kategoria ciężkości w modernistycznej refleksji o rzeźbie 129 153 185 211 227 241 251 269 293 313 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 6 04.01.2017 13:15:20 Spis treści CIĘŻAR I LEKKOŚĆ DZISIAJ PRZEKROJE I PROBLEMY Julia Czerniuk Realny ciężar czy wirtualna lekkość? O różnych aspektach cielesności i śmierci w odniesieniu do rzeczywistości online Laura Polkowska Jak politycy radzą sobie z ciężarem oskarżeń. Strategie perswazyjne stosowane w związku z aferą taśmową Paweł Stangret Strategie kabaretowe współczesnego teatru polskiego ZBLIŻENIA I INTERPRETACJE Wojciech Kudyba Ciężar pytań o Boga w późnych wierszach Joanny Pollakówny Monika Jazownik Przeciw ciężarowi. Angel-A Luca Bessona jako popkulturowy apokryf Dorota Plucińska Kryminał w wersji light. O powieściach Agathy Christie Dorota Dąbrowska Lekkość przełamująca ciężar? – o dramacie Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej Joanna Niewiarowska Katarzyny Kozyry zmagania z oporem materii – Święto wiosny Witold Szulc Ciężar czy lekkość? Kierunki interpretacji aktorskiej wybranych pieśni Fryderyka Chopina w projekcie teatralnym Chopin. Niebezpieczne związki 7 333 345 359 371 381 397 415 425 439 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 7 04.01.2017 13:15:20 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 8 04.01.2017 13:15:20 Wprowadzenie Fakt, że jak dotąd ciężar (ciężkość) i lekkość raczej nie bywały przedmiotem syste- matycznej refleksji kulturoznawców ani teoretyków sztuki, może dziwić, zwłaszcza że wielu wybitnych myślicieli oraz artystów wiązało z tymi kategoriami szczególne jakości i nadawało im duże znaczenie. Dla przykładu: lekkość została onegdaj uzna- na za synonim poetyckiej sprawności fantazji (Wilhelm von Humboldt), przejaw wesołej wolności właściwej obrazowaniu groteskowemu (Michaił Bachtin), oznakę doskonałości gry powieściowej z nakazami prawdopodobieństwa i chronologii (Mi- lan Kundera); Søren Kierkegaard zaś dojrzał w lekkości fundament rozumowania niesystemowego, paradoksalnego i z gruntu niepokornej ironii – owej „nieskończe- nie lekkiej gry z nicością”, która pozwala unieść się ponad bezpośrednią egzystencję. Z kolei Lew Wygotski z opozycją ciężaru i lekkości wiązał artystyczność opracowania tematu w dziele, i w relacji tej upatrywał sensu psychologicznego reakcji estetycznej odbiorcy. Zagadnienie ciężaru i lekkości odegrało także ważną rolę w poglądach estetycznych Itala Calvina. Ten wybitny włoski pisarz i eseista akcentował antropolo- giczne i egzystencjalne uwarunkowania twórczości literackiej, tłumacząc doniosłość sztuki słowa przede wszystkim „poszukiwaniem lekkości w reakcji na ciężar życia”. (Calvino zarysował nawet osobistą wizję procesu historycznoliterackiego jako walki dwóch przeciwstawnych tendencji: ciężaru i lekkości). Z kolei dla Witolda Gom- browicza lekkość „to najgłębsze, co artysta ma do powiedzenia filozofowi”. Polski pisarz przeciwstawiał zmienną, proteuszową naturę artysty ciężarowi autorytetów („monolitów”), wiążąc istotę artyzmu, a zarazem lekkości, z iście młodzieńczą grą wieloma punktami widzenia i „lekkomyślnym”, amoralnym zawieszaniem wszelkich sprzeczności… Niniejsza książka ma z założenia charakter interdyscyplinarny, a przyjęte przez jej współautorów rozmaite sposoby rozumienia tytułowego ciężaru i lekkości – wsparte odwołaniami do wypowiedzi myślicieli oraz twórców, którzy kategoriami tymi operowali – uwzględniają różnorodne ich eksplikacje, które, jak się okazuje, 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 9 04.01.2017 13:15:20 10 Wprowadzenie na ogół respektują potoczne intuicje związane z kontekstami ich użycia (zazwyczaj potwierdzają je i niuansują). Jednak w świetle zaprezentowanych tu analiz, koncepcji i problemów z pozoru znane i oczywiste pojęcia odsłaniają swą wielowymiarowość i migotliwość, okazują się wyjątkowo inspirujące – tak w wymiarze artystycznym, jak i czysto poznawczym. Dzięki temu właśnie można rozpatrywać zagadnienia ciężaru i lekkości w kulturze w perspektywie rozmaitych dyscyplin humanistycz- nych, a zarazem w szeroko pojętej perspektywie kulturoznawczej (kolejne studia prezentują m.in. perspektywę językoznawczą, literaturoznawczą, muzykologicz- ną, filmoznawczą, teatrologiczną, filozoficzną, wiedzy o architekturze, fotografii, sztukach plastycznych). Tom łączy ponadto rozdziały syntetyczne z analityczno- -interpretacyjnymi, szkice, w których dominuje ujęcie teoretyczne, z tymi, które przyjmują kąt widzenia historyczno-kulturowy, te, które odnoszą się do mediów analogowych, z tymi, które wkraczają w obszar tekstualności cyfrowej, wreszcie artykuły dotyczące twórczości wysokoartystycznej z tymi, które poddają oglądowi przekazy o charakterze popularnym. Ponadto książka odsłania zarówno dosłow- ne, jak i metaforyczne znaczenia tytułowych kategorii, ujawniając ich różnorodne sensy w wielu wymiarach, m.in.: estetycznym, emocjonalnym, psychologicznym, intelektualnym, etycznym. Pierwszą część publikacji, dział Wokół opozycji ciężar – lekkość. Wstępne uściśle- nia i konceptualizacje, otwiera szkic Marty Rogalskiej, która omawia relację między przymiotnikami ciężki i lekki w polszczyźnie. Autorka akcentuje między innymi niezwykłą wieloznaczność obydwu leksemów, ich nierównoważność (w aspekcie łączliwości) oraz fakt, że w swojej charakterystyce gramatycznej są one poniekąd pre- destynowane do bycia nośnikami wartościowania. Z kolei Leonardo Masi w artykule Czym jest „muzyka lekka” i „muzyka ciężka”? wskazuje na to, że w rozpatrywanym kontekście przymiotnik lekki tworzy dwie pary antonimów (lekki – ciężki oraz lek- ki – poważny), a o przypisaniu waloru lekkości lub ciężkości muzyce decydują zgoła nietożsame czynniki – pewne jej immanentne cechy lub gatunek, do jakiego jest zaliczana. Kolejny artykuł, Cyfrowy znak graficzny i wizualne wykładniki jego ciężaru, wpisuje tytułowe kategorie w środowisko cyfrowe, przy czym ciężar rozpatrywany jest tu jako optyczny aspekt użytkowego przekazu graficznego (dotyczy zarówno pojedynczych komponentów strony internetowej, jak i ich kompozycyjnych układów w obrębie witryny). Agnieszka Smaga proponuje ujęcie „wirtualnego ciężaru” na prawach analogii do fizycznej siły ciężkości i powiązanie go z oddziaływaniem na siebie dwóch lub większej liczby obiektów, których siła wpływu uzależniona jest od ich mas i odległości względem siebie. Pierwszy dział książki zamyka rozprawa Barbary Stec pod tytułem Ciężar i lekkość jako problem materii w architekturze. 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 10 04.01.2017 13:15:20 Wprowadzenie 11 Autorka przedstawia omawiane kategorie jako wartości dosłownie i psychologicznie należące do świata architektury (czyli sztuki, która – jak to formułuje – „jest wyni- kiem ciężaru”), wiążąc ich charakter dosłowny z materią architektury, natomiast psychologiczny – z jej twórcą i odbiorcą. Ujęta w tej perspektywie, architektura jawi się jako twórcza odpowiedź człowieka na fakt istnienia ciężaru materii i na ciężaru tego wartościowanie. Autorzy pierwszej części niniejszego tomu podejmują zatem wysiłek uściślenia i konceptualizacji kategorii lekkości i ciężaru (ciężkości) w odniesieniu do różnych form aktywności kulturowej oraz w kontekście przekazów operujących odmiennymi tworzywami. Drugi dział, Ciężar – lekkość – wartość estetyczna, złożony z siedmiu rozpraw, zorientowany jest zaś przede wszystkim na naświetlenie związku między tytułową opozycją a sferą jakości estetycznych realizowanych na obszarze różno- rodnych mediów artystycznych. Bernadetta Kuczera-Chachulska – przywołując wybitnych twórców i autorytety naukowe (między innymi Cypriana Kamila Norwida, Romana Ingardena, Włady- sława Stróżewskiego) – dowodzi istnienia bliskiego związku między umysłowym czy duchowym faktem przezwyciężania oporu, zmagania się z ciężkością, a sferą walorów artystycznych dzieła, zgłębia problem, w jaki sposób omawiane kategorie warunkują powstanie prawdziwej sztuki – zarówno poprzez swoje uwikłanie w pro- ces twórczy, jak i poprzez związek z oceną zjawisk z obszaru estetyki. Autorka szkicu dochodzi do wniosku, że „na różne sposoby i w różnych myślowych konfiguracjach (czasami wprost, częściej jednak w języku metafory) pojawiająca się ciężkość, jako przedmiot refleksji artystów i filozofów, stanowi podstawowy, niezbywalny składnik kształtowania się autentycznego dzieła sztuki” (Ciężkość i lekkość – u źródeł sztuki). Z kolei Jacek Kopciński skupia uwagę na „performansie lektury” tekstu dramatycz- nego, poniekąd kontynuując analizę centralnego problemu książki w podwójnej, nadawczo-odbiorczej, perspektywie. Badacz akcentuje fakt, że w akcie kreacji do- bry dramatopisarz – jako medium dla postaci – musi wejść w sytuacje graniczne i zmierzyć się z najbardziej bolesnymi aspektami istnienia. Podobnie odbiorca, żeby spotkać się z postacią dramatyczną, „zanurza się w mowę i świat bohatera” (musi wejść w rolę twórcy, aby „urodzić” dany dramat na nowo) – takie doświadczenie jest w istocie dźwiganiem ogromnego ciężaru egzystencjalnego, ponieważ słowa dramatu mają charakter sprawczy i działają naprawdę. Kolejne studia zamieszczone w tej części książki analizują uzależnienie wartości estetycznych danego tekstu kultury od relacji między tymi jego elementami, które ewokują lekkość, oraz tymi, które wiążą się z kategorią ciężaru, bądź diagnozują różnorodne (w tym artystyczne, emocjonalne, etyczne) konsekwencje napięć na 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 11 04.01.2017 13:15:20 12 Wprowadzenie wymienionych biegunach. Brygida Pawłowska-Jądrzyk w szkicu Kilka uwag o istocie i znaczeniu artystycznym sprzeczności afektywnej punktem wyjścia swoich rozważań czyni, zaprzeczające dogmatom tradycyjnej estetyki, rozpoznania Lwa Wygotskiego. Sformułowana przez autora Psychologii sztuki koncepcja „dialektycznej sprzeczno- ści treści i formy” oraz teza, że dzieło sztuki zakłada „immanentną niezgodność, wewnętrzną antynomię pomiędzy materiałem, stanowiącym osnowę tegoż dzieła, a jego formą”, każą uznać kategorie lekkości i ciężaru za podstawowe determinanty znaczenia emocjonalnego utworów artystycznych. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, koncentrując się na literackich i filmowych utworach fabularnych, podejmuje próbę wyodrębnienia dzieł, zjawisk, a nawet gatunków (makabreska), które mechanizm sprzeczności afektywnej zdają się czynić zasadniczym rysem własnej tożsamości. Małgorzata Korycińska-Wegner w Uwagach o kreatywności tłumacza filmowego pokazuje zaś, że mariaż lekkości i ciężaru stanowi immanentną cechę procesu trans- lacji, a dążący do doskonałości tłumacz „musi przyjąć podwójną naturę języka, jego lekkość i ciężar zarazem, [musi] łączyć suchy, analityczny intelekt z twórczą fantazją, nadając całości idealną formę”. Z kolei Marek Ostrowski podejmuje zagadnienie estetycznego równoważenia ciężaru i lekkości na gruncie typografii (jako inspiracja została przywołana w tym kontekście rozprawa Art as Simultaneous Heaviness and Lightness autorstwa Elego Siegela). Badacz – przyjąwszy kontrast, obok proporcji, za powszechny wyznacznik estetyki typograficznej – charakteryzuje typografię jako przestrzeń konkretnych wyborów estetycznych zogniskowanych wokół optycznych opozycji na linii ciężar – lekkość. Kolejny artykuł sytuuje interesujące nas kategorie w kontekście wybitnych dokonań dwudziestowiecznej architektury (Ambiwalencja ciężaru i lekkości we współczesnej architekturze Piotra Winskowskiego). Uwagę au- tora przykuwają sposoby prowadzenia na gruncie tej sztuki paradoksalnych „gier” ciężarem i lekkością – stosowania strategii twórczych, które zdają się kwestionować (na ogół automatycznie zakładaną) ich opozycyjność, i poprzez to umożliwiają osiągnięcie niecodziennych efektów estetycznych. W drugiej części artykułu Piotr Winskowski sięga po formę studium przypadku, by w obrazowy sposób dowieść tezy, że „pozadyskursywny charakter samego dzieła architektury pozwala na takie sterowanie odbiorem przestrzeni, aby jednocześnie (lub w specyficznie zaprojek- towanym procesie) doświadczać nawet tych sprzecznych na pozór jakości […]”. Z kolei rozprawa Pozorna lekkość bytu – estetyzacja w fotografii dokumentalnej Anny Marii Zarychty przynosi dociekania na temat myślenia opozycyjnego w kontekście interpretacji dokumentu fotograficznego, które to myślenie związane jest z relacja- mi między wartością afektywną a informatywną, wyobraźnią a empirią. Autorka, przyznając się do inspiracji Wykładami amerykańskimi Itala Calvina, zapytuje 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 12 04.01.2017 13:15:20 Wprowadzenie 13 w kontekście zdjęć, które przynoszą „widok cudzego cierpienia”, o pozycję widza w konfrontacji z „pięknem, które znieczula” (Wolfgang Welsch), osłabia empatię, a może nawet ją eliminuje. Anna Maria Zarychta tym samym przenosi refleksję nad kategoriami ciężaru i lekkości na płaszczyznę etyczną. W trzecim dziale książki (Ciężar – lekkość – idee i style myślenia) znalazły miejsce rozprawy, które na różne sposoby aktualizują sensy światopoglądowe i filozoficz- ne wiązane z interesującymi nas kategoriami. Jednym z celów, jaki stawia sobie Małgorzata Jankowska w szkicu o paradoksalnym tytule Ciężar wolności, lekkość zniewolenia. O Systemie i Odstępstwie, jest namysł nad rozdźwiękiem między wiel- kimi ideami czy kulturowymi paradygmatami a doświadczeniem jednostki. Autor- ka poddaje analizie zestawienie kategorii ciężaru i lekkości z pojęciami wolności i zniewolenia, obnażając poprzez to zestawianie opresyjność systemu kultury oraz problematyczność i niejednoznaczność kulturowych wartościowań. Małgorzata Jankowska dowodzi między innymi, że poza systemem jednostka może być wolna jedynie „wolnością ciężką, brzemienną w skutki”, wolnością, która „staje się cię- żarem za sprawą alienacji, samotności i braku znaczenia, za sprawą niemożności wpisania swego życia w szerszy kontekst zbiorowości”. Z kolei Antoni Nadbrzeżny podejmuje próbę powiązania omawianych kategorii z sensami teologicznymi, przy czym odnosi owe kategorie zarówno do stylów, jak i do treści teologicznego myślenia (Ciężar i lekkość jako kategorie teologiczne). Autor wskazuje na dialektyczny wymiar omawianej dyscypliny, „w którym ambiwalentne kategorie ciężaru i lekkości tworzą dwubiegunową rzeczywistość, której funkcjonowanie oparte jest na metodzie kore- lacji, i ostatecznie przyczyniają się do kreatywnego rozwoju teologicznego myślenia”. Szkice zamykające ten dział (Młodość jako „sekretna alchemia odciążająca” Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk oraz Pomiędzy bytem a zapomnieniem, ciężarem a lekkością Aleksandry Hudymač) to studia, które rekonstruują istotne rysy światopoglądu ar- tystycznego pisarzy – Witolda Gombrowicza i Milana Kundery – a czynią to między innymi w kontekście dwóch doniosłych utworów powieściowych: Pornografii (wyd. 1960) oraz Nieznośnej lekkości bytu (wyd. 1984). Czwarty dział książki, zatytułowany Ciężar i lekkość w perspektywie historycznej, inicjuje przeglądowy tekst Pawła Freusa Motyw Atlasa w kulturze Zachodu – zarys inwentarza, gromadzący liczne egzemplifikacje przedstawień wiązanych z kategorią ciężkości w sztuce poantycznej. Kolejne studium, Lekkość w kulturze baroku i ro- koka. Różne waloryzacje Teresy Kostkiewiczowej, zmierza natomiast do pogłębionej problematyzacji tytułowej kategorii lekkości. Potwierdza ono i poniekąd dodatko- wo uargumentowuje te spośród dotychczas zaprezentowanych wątków publikacji, które akcentowały niejednoznaczność dyskutowanych kategorii, ich ambiwalencję, 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 13 04.01.2017 13:15:21 14 Wprowadzenie podatność na zmienność sensów i różnorodne kontekstualizacje. Autorka poprzez przywołania i analizy plastycznej oraz literackiej spuścizny epok dawnych dowo- dzi, że znaczenia wiązane z ciężarem i lekkością „modelowane są przez określoną koniunkturę kulturową, krystalizują się w kontekście ogólnej, charakterystycznej dla danego momentu historycznego wizji świata i człowieka, ukazując zarazem swą przydatność, by nie powiedzieć – niezbędność w refleksji o ludzkiej rzeczywi- stości”. Z kolei Dorota Kielak w studium Od estetyki do etyki. Kategoria ciężkości w modernistycznej refleksji o rzeźbie rekonstruuje sposób, w jaki myśliciele końca dziewiętnastego stulecia, traktując kategorię ciężkości jako „klucz do estetycznej autonomii rzeźby”, wpisywali tę dziedzinę sztuki w obszar podstawowych aporii modernizmu – opozycji między naturą a kulturą, porządkiem materii a porządkiem ducha. Jak przekonuje autorka, kategoria ciężkości (ukształtowana na bazie kultu- rowego doświadczenia scjentyzmu i łącząca rzeźbę z filozofią przyrody) nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia – jawi się wręcz jako „odzwierciedlenie intelektualnych i światopoglądowych wyzwań przełomu XIX i XX wieku”. Dział piąty, a zarazem ostatni dedykowany jest różnorodnym kontekstom prze- jawiania się ciężaru i lekkości w tekstach kultury współczesnej oraz pewnym strate- giom tekstowym powiązanym z tymi kategoriami. W bloku przekrojowym znajdzie- my artykuł poświęcony rzeczywistości wirtualnej, na pierwszy rzut oka zdającej się otwierać przed człowiekiem sferę nieograniczonych możliwości i niwelować egzy- stencjalne ciężary egzystencji (Julia Czerniuk, Realny ciężar czy wirtualna lekkość? O różnych aspektach cielesności i śmierci w odniesieniu do rzeczywistości „online”), szkic naświetlający mechanizmy strategii perswazyjnych stosowanych w dyskursie publicznym (Laura Polkowska Jak politycy radzą sobie z ciężarem oskarżeń), rozpra- wę na temat kontrowersyjnych praktyk estetycznych stosowanych przez twórców rodzimej sceny zaangażowanej (Paweł Stangret Strategie kabaretowe współczesnego teatru polskiego). W bloku drugim znalazły miejsce szkice analityczno-interpreta- cyjne autorstwa sześciorga autorów (Wojciecha Kudyby, Moniki Jazownik, Doroty Plucińskiej, Doroty Dąbrowskiej, Joanny Niewiarowskiej oraz Witolda Szulca). W wielu z nich, obok case studies, można odnaleźć rozwinięcie czy uzupełnienie wątków, które już zostały podjęte wcześniej, niektóre zaś wzbogacają prezentowany zbiór studiów także o nowe konteksty artystyczne czy myślowe (na przykład Joanna Niewiarowska, analizując Święto wiosny Katarzyny Kozyry, rozpatruje tytułowe ka- tegorie książki w kontekście tańca i przywołuje myśl Georga Simmela, który niegdyś uznał opozycję ciężaru i lekkości za generalną właściwość kultury). 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 14 04.01.2017 13:15:21 Wprowadzenie 15 * * * Niniejsza publikacja jest pokłosiem ogólnopolskich konferencji naukowych, które odbyły się na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia (2 czerwca 2014) oraz Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia (26 września 2014). Sympozja te rozpoczęły cykl Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa, koordynowany przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW). Kolejne odsłony cyklu to Szybkość w kulturze (2015) oraz Możliwość i konieczność w kulturze (2016). Pomysłodawczyniami projektu są dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk oraz dr Agnieszka Smaga. B.P.J. 2016 - Pawłowska - Ciężar i lekkość.indd 15 04.01.2017 13:15:21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ciężar i lekkość w kulturze: estetyka, poetyka, style myślenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: