Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00381 017838 17286799 na godz. na dobę w sumie
Cisza w sieci - książka
Cisza w sieci - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-659-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczne spojrzenie
na zagadnienia bezpieczeństwa w sieci

W Internecie zdrowy rozsądek i zasady moralne, które obowiązują w rzeczywistym świecie, tracą rację bytu. Z racji coraz głośniejszych i coraz częstszych kradzieży danych i włamań do komputerów rozsądek zostaje zastąpiony paranoją i obawą, a komputerowi przestępcy rzadko miewają wyrzuty sumienia. Bezpieczeństwa w sieci nie zapewnimy sobie, nie popełniając błędów czy też postępując w określony sposób. Prawie z każdym procesem informacyjnym wiążą się zagadnienia bezpieczeństwa, które należy zrozumieć.

'Cisza w sieci' to bardzo nietypowa książka poświęcona technikom ochrony danych. Autor przedstawia w niej zupełnie inne spojrzenie na bezpieczeństwo. Pokazuje niezwykłe i niecodzienne zagadnienia ochrony danych, które nie mieszczą się w ramach tradycyjnego modelu haker - ofiara. Z tej książki dowiesz się o rzeczach, których istnienia nawet nie podejrzewałeś, na przykład o tym, że generator liczb losowych może ujawniać naciskane przez Ciebie klawisze, a postronny obserwator może zidentyfikować Twój system operacyjny, wyłącznie analizując pakiety sieciowe. Nauczysz się rozpoznawać takie zagrożenia i przeciwdziałać im.

Spójrz na budowę sieci i pracę z komputerem
z zupełnie nowej perspektywy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Cisza w sieci Autor: Michal Zalewski T³umaczenie: Zbigniew Banach ISBN: 83-7361-659-4 Tytu³ orygina³u: Silence on the Wire Format: B5, stron: 304 Praktyczne spojrzenie na zagadnienia bezpieczeñstwa w sieci • Poznaj zasady dzia³ania protoko³ów sieciowych • Naucz siê rozpoznawaæ zagro¿enia • Zastosuj techniki obronne W Internecie zdrowy rozs¹dek i zasady moralne, które obowi¹zuj¹ w rzeczywistym œwiecie, trac¹ racjê bytu. Z racji coraz g³oœniejszych i coraz czêstszych kradzie¿y danych i w³amañ do komputerów rozs¹dek zostaje zast¹piony paranoj¹ i obaw¹, a komputerowi przestêpcy rzadko miewaj¹ wyrzuty sumienia. Bezpieczeñstwa w sieci nie zapewnimy sobie, nie pope³niaj¹c b³êdów czy te¿ postêpuj¹c w okreœlony sposób. Prawie z ka¿dym procesem informacyjnym wi¹¿¹ siê zagadnienia bezpieczeñstwa, które nale¿y zrozumieæ. „Cisza w sieci. Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach poœrednich” to bardzo nietypowa ksi¹¿ka poœwiêcona technikom ochrony danych. Autor przedstawia w niej zupe³nie inne spojrzenie na bezpieczeñstwo. Pokazuje niezwyk³e i niecodzienne zagadnienia ochrony danych, które nie mieszcz¹ siê w ramach tradycyjnego modelu haker — ofiara. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê o rzeczach, których istnienia nawet nie podejrzewa³eœ, na przyk³ad o tym, ¿e generator liczb losowych mo¿e ujawniaæ naciskane przez Ciebie klawisze, a postronny obserwator mo¿e zidentyfikowaæ Twój system operacyjny, wy³¹cznie analizuj¹c pakiety sieciowe. Nauczysz siê rozpoznawaæ takie zagro¿enia i przeciwdzia³aæ im. • Bezpieczeñstwo generatorów liczb losowych • Ataki na sieci prze³¹czane • Dzia³anie protoko³u IP • Pasywna identyfikacja systemów na podstawie pakietów IP i jej zapobieganie • W³aœciwe stosowanie firewalli • Techniki skanowania portów • Identyfikacja u¿ytkowników systemów Spójrz na budowê sieci i pracê z komputerem z zupe³nie nowej perspektywy Spis treści O autorze ....................................................................................... 11 Przedmowa ..................................................................................... 13 Wstęp ............................................................................................ 17 Część I Źródło ...........................................................................21 Rozdział 1. Słyszę, jak piszesz .......................................................................... 23 Potrzeba losowości ......................................................................................................... 24 Automatyczne generowanie liczb losowych ............................................................ 26 Bezpieczeństwo generatorów liczb losowych ................................................................ 27 Entropia wejścia-wyjścia: mówi Twoja mysz ................................................................ 28 Praktyczny przykład przekazywania przerwań ........................................................ 28 Jednokierunkowe funkcje skrótu .............................................................................. 31 Pedanteria popłaca ................................................................................................... 32 Entropii nie wolno marnować ........................................................................................ 33 Przykre skutki nagłej zmiany paradygmatu .................................................................... 34 Wzorce czasowe wprowadzania danych .................................................................. 35 Taktyki obronne ....................................................................................................... 38 A może generatory sprzętowe? ................................................................................ 38 Do przemyślenia ............................................................................................................. 40 Zdalne ataki czasowe ............................................................................................... 40 Wykorzystanie informacji diagnostycznych ............................................................ 40 Odtwarzalna nieprzewidywalność ............................................................................ 41 Rozdział 2. Wysiłek zawsze się opłaca .............................................................. 43 Dziedzictwo Boole’a ...................................................................................................... 43 W poszukiwaniu operatora uniwersalnego ..................................................................... 44 Prawo de Morgana w praktyce ................................................................................. 45 Wygoda jest koniecznością ...................................................................................... 46 Ograniczanie złożoności .......................................................................................... 47 Bliżej świata materialnego ............................................................................................. 47 Nieelektryczny komputer ............................................................................................... 48 Minimalnie bardziej popularny projekt komputera ........................................................ 49 Bramki logiczne ....................................................................................................... 49 Od operatorów logicznych do obliczeń .......................................................................... 51 6 Cisza w sieci Od elektronicznego minutnika do komputera ................................................................. 53 Turing i złożoność zbioru instrukcji ............................................................................... 55 Nareszcie coś działa ................................................................................................. 57 Święty Graal: programowalny komputer ................................................................. 57 Postęp przez uproszczenie ........................................................................................ 58 Podział zadania ........................................................................................................ 59 Etapy wykonania ...................................................................................................... 60 Pamięć mniejsza ....................................................................................................... 61 Więcej naraz: potokowanie ...................................................................................... 62 Największa wada potoków ....................................................................................... 63 Niebezpieczne drobne różnice ........................................................................................ 64 Rekonstrukcja danych na podstawie wzorców czasowych ....................................... 65 Bit do bitu... ............................................................................................................. 65 Praktyka ......................................................................................................................... 67 Optymalizacja z wczesnym wyjściem ...................................................................... 67 Działający kod — zrób to sam ................................................................................. 68 Zapobieganie .................................................................................................................. 71 Do przemyślenia ............................................................................................................. 72 Rozdział 3. Dziesięć głów Hydry ........................................................................ 73 Emisja ujawniająca: TEMPEST w telewizorze .............................................................. 73 Prywatność z ograniczoną odpowiedzialnością .............................................................. 75 Określenie źródła: to on to napisał! .......................................................................... 76 Ujawnienia typu „ojej”: *_~q @@... a hasło brzmi... .............................................. 77 Rozdział 4. Dla wspólnego dobra ....................................................................... 79 Część II Bezpieczna przystań ......................................................85 Rozdział 5. Mrugenlampy .................................................................................. 87 Sztuka przesyłania danych ............................................................................................. 87 Od e-maila do głośnych trzasków i z powrotem ...................................................... 90 Obecna sytuacja ....................................................................................................... 95 Modem to czasem tylko modem .............................................................................. 95 Kolizje pod kontrolą ................................................................................................. 96 Za kulisami: plątanina kabli i jak sobie z nią poradziliśmy ...................................... 99 Mrugenlampy w komunikacji ................................................................................ 100 Konsekwencje ładnego wyglądu .................................................................................. 101 Budujemy aparat szpiegowski... ................................................................................... 102 ...i podłączamy go do komputera .................................................................................. 104 Jak zapobiegać ujawnianiu danych przez mrugenlampy i dlaczego się to nie uda ....... 107 Do przemyślenia ........................................................................................................... 110 Rozdział 6. Echa przeszłości ........................................................................... 111 Budowa wieży Babel .................................................................................................... 111 Model OSI .............................................................................................................. 112 Brakujące zdanie .......................................................................................................... 114 Do przemyślenia ........................................................................................................... 116 Rozdział 7. Bezpieczeństwo w sieciach przełączanych ..................................... 117 Odrobina teorii ............................................................................................................. 118 Translacja i przełączanie adresów .......................................................................... 118 Sieci wirtualne i zarządzanie ruchem ..................................................................... 119 Spis treści 7 Atak na architekturę ..................................................................................................... 122 Bufory CAM i przechwytywanie danych ............................................................... 122 Inne możliwości ataku: DTP, STP, trunking .......................................................... 122 Zapobieganie atakom ................................................................................................... 123 Do przemyślenia ........................................................................................................... 124 Rozdział 8. My kontra oni ............................................................................... 125 Logiczne mrugenlampy i ich nietypowe zastosowanie ................................................. 126 Pokaż mi, jak piszesz, a powiem ci, kim jesteś ...................................................... 127 Bitowe niespodzianki: prywatne dane dla każdego ...................................................... 128 Podatności sieci bezprzewodowych ............................................................................. 129 Część III Dżungla ......................................................................133 Rozdział 9. Obcy akcent ................................................................................. 135 Język Internetu ............................................................................................................. 136 Naiwne trasowanie ................................................................................................. 137 Trasowanie w świecie rzeczywistym ..................................................................... 137 Przestrzeń adresowa ............................................................................................... 138 Odciski palców na kopercie ................................................................................... 140 Protokół IP ................................................................................................................... 140 Wersja protokołu .................................................................................................... 140 Pole długości nagłówka .......................................................................................... 141 Pole typu usługi (osiem bitów) ............................................................................... 142 Łączna długość pakietu (16 bitów) ........................................................................ 142 Adres nadawcy ....................................................................................................... 142 Adres odbiorcy ....................................................................................................... 143 Identyfikator protokołu warstwy czwartej .............................................................. 143 Czas życia pakietu (TTL) ....................................................................................... 143 Znaczniki i parametry przesunięcia ........................................................................ 143 Identyfikator ........................................................................................................... 145 Suma kontrolna ...................................................................................................... 146 Poza protokół IP ........................................................................................................... 146 Protokół UDP ............................................................................................................... 147 Wprowadzenie do adresowania portów .................................................................. 148 Podsumowanie opisu nagłówka UDP .................................................................... 148 Pakiety protokołu TCP ................................................................................................. 149 Znaczniki sterujące: negocjowanie połączenia TCP .............................................. 150 Inne parametry nagłówka TCP ............................................................................... 153 Opcje TCP .............................................................................................................. 154 Pakiety protokołu ICMP ............................................................................................... 156 Pasywna identyfikacja systemów ................................................................................. 158 Początki analizy pakietów IP ................................................................................. 158 Początkowy czas życia (warstwa IP) ...................................................................... 159 Znacznik braku fragmentacji (warstwa IP) ............................................................ 159 Identyfikator IP (warstwa IP) ................................................................................. 160 Typ usługi (warstwa IP) ......................................................................................... 160 Nieużywane pola niezerowe i pola obowiązkowo zerowe (warstwy IP i TCP) ..... 161 Port źródłowy (warstwa TCP) ................................................................................ 161 Rozmiar okna (warstwa TCP) ................................................................................ 162 Wartości wskaźnika pilnych danych i numeru potwierdzającego (warstwa TCP) . 163 Kolejność i ustawienia opcji (warstwa TCP) ......................................................... 163 Skala okna (opcja warstwy TCP) ........................................................................... 163 Maksymalny rozmiar segmentu (opcja warstwy TCP) ........................................... 163 8 Cisza w sieci Datownik (opcja warstwy TCP) ............................................................................. 164 Inne możliwości pasywnej identyfikacji systemów ............................................... 164 Pasywna identyfikacja w praktyce ............................................................................... 165 Zastosowania pasywnej identyfikacji ........................................................................... 167 Zbieranie danych statystycznych i rejestrowanie incydentów ................................ 167 Optymalizacja treści ............................................................................................... 168 Wymuszanie polityki dostępu ................................................................................ 168 Namiastka bezpieczeństwa ..................................................................................... 168 Testowanie bezpieczeństwa i analiza poprzedzająca atak ...................................... 168 Profilowanie klientów i naruszenia prywatności .................................................... 169 Szpiegostwo i potajemne rozpoznanie ................................................................... 169 Zapobieganie identyfikacji ........................................................................................... 169 Do przemyślenia: fatalny błąd w implementacji protokołu IP ...................................... 170 Rozbicie TCP na fragmenty ................................................................................... 172 Rozdział 10. Zaawansowane techniki liczenia baranów ..................................... 175 Wady i zalety tradycyjnej identyfikacji pasywnej ........................................................ 175 Krótka historia numerów sekwencyjnych .................................................................... 177 Jak wyciągać informacje z numerów sekwencyjnych .................................................. 179 Współrzędne opóźnione, czyli jak narysować czas ...................................................... 180 Ładne obrazki: galeria stosów TCP/IP ......................................................................... 182 Atraktory atakują .......................................................................................................... 190 Powrót do identyfikacji systemów ............................................................................... 193 ISNProber — teoria w praktyce ............................................................................. 193 Zapobieganie analizie pasywnej ................................................................................... 194 Do przemyślenia ........................................................................................................... 195 Rozdział 11. Rozpoznawanie anomalii ............................................................... 197 Podstawy firewalli sieciowych ..................................................................................... 198 Filtrowanie bezstanowe a fragmentacja ................................................................. 198 Filtrowanie bezstanowe a pakiety niezsynchronizowane ....................................... 200 Stanowe filtry pakietów ......................................................................................... 201 Przepisywanie pakietów i translacja adresów sieciowych ...................................... 202 Niedokładności translacji ....................................................................................... 203 Konsekwencje maskarady ............................................................................................ 204 Segmentowa ruletka ..................................................................................................... 205 Śledzenie stanowe i niespodziewane odpowiedzi ......................................................... 207 Niezawodność czy wydajność — spór o bit DF ........................................................... 208 Niepowodzenia wykrywania MTU trasy ................................................................ 208 Walka z wykrywaniem PMTU i jej następstwa ..................................................... 210 Do przemyślenia ........................................................................................................... 210 Rozdział 12. Wycieki danych ze stosu ............................................................... 213 Serwer Kristjana ........................................................................................................... 213 Zaskakujące odkrycia ................................................................................................... 214 Olśnienie: odtworzenie zjawiska .................................................................................. 215 Do przemyślenia ........................................................................................................... 216 Rozdział 13. Dym i lustra .................................................................................. 217 Nadużywanie protokołu IP: zaawansowane techniki skanowania portów .................... 218 Drzewo w lesie — jak się ukryć ............................................................................. 218 Bezczynne skanowanie .......................................................................................... 219 Obrona przez bezczynnym skanowaniem ..................................................................... 221 Do przemyślenia ........................................................................................................... 221 Spis treści 9 Rozdział 14. Identyfikacja klientów — dokumenty do kontroli! ........................... 223 Kamuflaż ...................................................................................................................... 224 Bliżej problemu ...................................................................................................... 224 Ku rozwiązaniu ...................................................................................................... 225 (Bardzo) krótka historia WWW ................................................................................... 226 Elementarz protokołu HTTP ........................................................................................ 227 Ulepszanie HTTP ......................................................................................................... 229 Redukcja opóźnień: paskudna prowizorka ............................................................. 229 Pamięć podręczna .................................................................................................. 231 Zarządzanie sesjami użytkownika: pliki cookie ..................................................... 233 Efekty łączenia pamięci podręcznej i plików cookie .............................................. 234 Zapobieganie atakowi z wykorzystaniem pamięci podręcznej ............................... 235 Odkrywanie podstępów ................................................................................................ 236 Trywialny przykład analizy behawioralnej ............................................................ 237 Co znaczą te rysunki? ............................................................................................. 239 Nie tylko przeglądarki... ......................................................................................... 240 ...i nie tylko identyfikacja ....................................................................................... 241 Zapobieganie ................................................................................................................ 242 Do przemyślenia ........................................................................................................... 242 Rozdział 15. Zalety bycia ofiarą ........................................................................ 243 Odkrywanie cech charakterystycznych napastnika ...................................................... 244 Samoobrona przez obserwację obserwacji ................................................................... 247 Do przemyślenia ........................................................................................................... 248 Część IV Szersza perspektywa ...................................................249 Rozdział 16. Informatyka pasożytnicza, czyli grosz do grosza ............................. 251 Nadgryzanie mocy obliczeniowej ................................................................................ 252 Względy praktyczne ..................................................................................................... 255 Początki pasożytniczego składowania danych ............................................................. 256 Rzeczywiste możliwości pasożytniczego składowania danych .................................... 258 Zastosowania, względy społeczne i obrona .................................................................. 263 Do przemyślenia ........................................................................................................... 264 Rozdział 17. Topologia Sieci ............................................................................. 267 Uchwycić chwilę .......................................................................................................... 267 Wykorzystanie danych topologicznych do identyfikacji źródła ................................... 270 Triangulacja sieciowa z wykorzystaniem siatkowych map sieci .................................. 272 Analiza obciążenia sieci ............................................................................................... 274 Do przemyślenia ........................................................................................................... 275 Rozdział 18. Obserwując pustkę ....................................................................... 277 Metody bezpośredniej obserwacji ................................................................................ 277 Analiza skutków ubocznych ataku ............................................................................... 281 Wykrywanie zniekształconych lub błędnie adresowanych pakietów ........................... 283 Do przemyślenia ........................................................................................................... 284 Dodatki .......................................................................................285 Posłowie ...................................................................................... 287 Bibliografia ................................................................................... 289 Skorowidz ..................................................................................... 295 Rozdział 11. Rozpoznawanie anomalii Czyli czego można się dowiedzieć z drobnych niedoskonałości w pakietach sieciowych. W poprzednich rozdziałach omówiłem szereg sposobów pobierania cząstek potencjalnie użytecznych informacji z pozornie pozbawionych znaczenia parametrów technicznych towarzyszących każdemu pakietowi danych przesyłanemu przez sieć przez podejrzanego. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać sposoby pozyskiwania znacznych ilości danych, których udostępniania nadawca nie jest świadom (a w najlepszym razie jest bardzo niezadowolony z powodu braku możliwości ich nieudo- stępniania). W idealnym świecie rozliczne metody analizy pakietów i strumieni danych pozwoliłyby nam zmierzyć wiele spośród parame- trów zdalnego systemu i przypisać zaobserwowane zachowanie do sy- gnatury konkretnego systemu operacyjnego i konfiguracji sieci. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej, gdyż wartości niektórych spośród ob- serwowanych parametrów zawsze przynajmniej trochę odbiegają od zakresu oczekiwa- nego dla konkretnego urządzenia lub konfiguracji sieci podejrzanego. Można wprawdzie zignorować te z pozoru przypadkowe i pozbawione znaczenia różnice i niezależnie od ich obecności poprawnie identyfikować system źródłowy czy też śledzić jego użyt- kowników, ale niekoniecznie jest to rozsądne. Na co dzień przywykliśmy ignorować tego typu irytujące drobiazgi, ale nic w informatyce nie dzieje się bez dobrego powodu (zakładając oczywiście dość luźną definicję słowa „dobry”). Zbadanie mechanizmu powstawania tych pozornie losowych anomalii i pomniejszych prawidłowości pozwoli nam uzyskać cenne informacje o niewidocznych dotąd elementach konfiguracji sieci. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej niektórym procesom mogącym wpływać na obserwowane zachowanie systemu. Postaram się też wyjaśnić podstawową przyczynę, cel (lub bezcelowość) oraz konsekwencje stosowania mechanizmów odpowiedzialnych za to zachowanie. 198 Część III ♦ Dżungla Większość spośród przedstawionych dalej i dających się odtworzyć modyfikacji pa- kietów IP pochodzi oczywiście od co bardziej zaawansowanych pośrednich systemów przetwarzających dane IP. Zacznę więc od omówienia dwóch nieco zaniedbanych te- matów: firewalli w ogólności i translacji adresów sieciowych (NAT) w szczególności. Firewalle mają w założeniu być nienaruszalnymi bastionami bezpieczeństwa — w końcu im mniej wiadomo o systemie użytkownika, tym lepiej dla niego. Jednak nawet w przy- padku rygorystycznego przestrzegania wszystkich reguł i ustawień wzrost złożoności tych urządzeń i coraz lepsze ich przystosowanie do sprostania współczesnym zagro- żeniom sprawiają, że jednocześnie łatwiej je identyfikować za pomocą pośrednich lub pasywnych technik badawczych. Podstawy firewalli sieciowych Popularne firewalle [1] są — najprościej rzecz ujmując — pewnego rodzaju routerami, specjalnie zaprojektowanymi tak, by naruszać podstawową zasadę projektową route- rów tradycyjnych. Zwykłe routery mają za zadanie podejmować decyzje o trasowaniu pakietów wyłącznie na podstawie informacji dostępnych w trzeciej warstwie modelu OSI, natomiast firewalle interpretują czy wręcz modyfikują dane wyższych warstw (na przykład TCP czy nawet HTTP). Pomimo swego względnie młodego wieku fire- walle są powszechnie stosowanym i dobrze rozumianym rozwiązaniem zabezpieczającym, znajdującym miejsce zarówno w sieciach domowych, jak i w wielkich korporacjach. Od- powiednia konfiguracja firewalli pozwala odrzucać, dopuszczać lub przekierowywać określone rodzaje pakietów adresowanych do konkretnych usług, toteż są one stoso- wane do ograniczania dostępu do wybranych funkcji i zasobów z poziomu wszystkich pakietów przechodzących przez takie urządzenie. Firewalle są więc potężnym, choć niekiedy też przecenianym środkiem bezpieczeństwa sieciowego. Przyczyną popularności firewalli we wszystkich środowiskach sieciowych jest to, że pozwalają one chronić wiele różnych, złożonych systemów za pomocą pojedynczego, względnie odpornego na ataki elementu oraz stanowią dodatkowe, awaryjne zabez- pieczenie na wypadek wystąpienia na chronionym serwerze problemu konfiguracyj- nego powodującego ujawnienie podatności pewnej funkcji lub usługi. (W skrajnych przypadkach firewalle są po prostu wykorzystywane do ukrycia złej konfiguracji i braku konserwacji chronionego systemu, najczęściej z katastrofalnymi skutkami). Filtrowanie bezstanowe a fragmentacja Proste firewalle są bezstanowymi filtrami pakietów. Ich działanie polega na spraw- dzaniu określonych cech każdego pakietu (na przykład portu docelowego w pakietach SYN, stanowiących próby nawiązania połączenia TCP), a następnie podejmowaniu decyzji o ich ewentualnym przepuszczeniu wyłącznie na podstawie odczytanych in- formacji. Analiza bezstanowa jest bardzo prosta, niezawodna i wiąże się z bardzo niewielkim zużyciem pamięci. Bezstanowy firewall może na przykład ograniczać połączenia przychodzące do serwera poczty wyłącznie do połączeń z portem 25 (czyli Rozdział 11. ♦ Rozpoznawanie anomalii 199 SMTP), po prostu odrzucając wszystkie pakiety SYN adresowane do portów innych niż 25. Nawiązanie połączenia nie jest możliwe bez tego początkowego pakietu SYN, więc napastnik nie ma możliwości sensownej interakcji z aplikacjami na innych por- tach. Firewall może osiągnąć taki efekt przy znacznie mniejszej złożoności od samego serwera poczty, gdyż nie musi utrzymywać zapisów aktualnie nawiązanych połączeń i ich stanu. Dyskretna ochrona tego typu ma tę wadę, że firewall i docelowy odbiorca mogą różnie rozumieć niektóre parametry. Napastnik może na przykład przekonać firewall, że łączy się z dozwolonym portem, a pakiety spreparować w taki sposób, by odbiorca odczytał inny port docelowy, tym samym nawiązując połączenie na porcie, który firewall miał chronić. W ten sposób agresor może uzyskać dostęp do podatnej na atak usługi czy nawet interfejsu administracyjnego, co oznacza poważne kłopoty. Mogłoby się wydawać, że sprowokowanie takiego nieporozumienia jest mało praw- dopodobne, jednak w rzeczywistości okazało się to zadaniem dość prostym dzięki pomo- cy naszego starego znajomego — fragmentacji pakietów. Podejście to nosi nazwę ataku z nachodzeniem fragmentów i zostało opisane w 1995 r. w dokumencie RFC1858 [2]. Atakujący zaczyna od wysłania na dozwolony port ofiary (na przykład wspomniany już port 25) pakietu inicjującego, zawierającego początek żądania SYN dla protokołu TCP. Pakietowi brakuje tylko kawałeczka danych i zawiera on w nagłówku IP znacz- nik sygnalizujący obecność dalszych fragmentów, ale dlaczego firewall miałby się interesować danymi pakietu? Firewall bada pakiet i stwierdza, że jest to pakiet SYN o dozwolonym porcie docelo- wym, więc żądanie zostaje przepuszczone do odbiorcy, który jednak nie interpretuje go od razu (ze względu na omówiony w rozdziale 9. proces składania fragmentów). Pakiet jest przetrzymywany aż do zakończenia składania, czyli do momentu otrzymania ostatniego fragmentu. Teraz napastnik wysyła drugi fragment pakietu, spreparowany tak, by zachodził na pierwszy pakiet, ale tylko tyle, by w buforze składania fragmentów nadpisać pole na- główka TCP określające port docelowy. Przygotowany fragment zaczyna się od nie- zerowego przesunięcia i brakuje mu większości nagłówka TCP, z wyjątkiem części nadpisywanej. Drugi fragment nie zawiera żadnych danych, na podstawie których firewall mógłby decydować o jego odrzuceniu lub przepuszczeniu (brakuje mu znaczników, typu pa- kietu i innych niezbędnych informacji), więc firewall bezstanowy najczęściej przepu- ści go bez ingerencji. Po złożeniu fragmentów pakietu przez odbiorcę drugi fragment nadpisuje oryginalne pole portu docelowego inną wartością, odpowiadającą bardziej niegrzecznemu portowi wybranemu przez napastnika. W rezultacie system odbiorcy nawiązuje połączenie na porcie, który powinien być chroniony przez firewall. Nie za dobrze. Starannie zaprojektowany firewall bezstanowy potrafi chronić przed tego typu ata- kiem, wykonując wstępne składanie pakietów przed ich analizą. Tym samym staje się on jednak nieco mniej bezstanowy i nieco bardziej zauważalny. 200 Część III ♦ Dżungla Filtrowanie bezstanowe a pakiety niezsynchronizowane Inną wadą bezstanowych filtrów pakietów jest to, że wcale nie są one tak szczelne, jak moglibyśmy tego chcieć. Filtrowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy pojedynczy pakiet zawiera wszystkie informacje niezbędne do podjęcia przez filtr decyzji o jego obsłużeniu. Po wstępnej negocjacji połączenia komunikacja TCP jest w dużej mierze symetryczna i obie strony wymieniają na takich samych prawach takie same dane (pakiety ACK), więc sensowne filtry da się zastosować wyłącznie do fazy negocjacji. Bez śledzenia i rejestrowania połączeń nie da się ustalić, kto (i czy w ogóle ktokol- wiek) nawiązał połączenie, w ramach którego są wymieniane pakiety ACK. W prakty- ce oznacza to, że raczej ciężko jest zdefiniować sensowne reguły postępowania fire- walla dla pakietów występujących podczas transmisji, a więc ACK, FIN czy RST. Niemożność filtrowania pakietów po początkowym SYN nie stanowi na ogół problemu — jeśli napastnikowi nie uda się dostarczyć początkowego pakietu SYN, to nie będzie on w stanie nawiązać połączenia. Jest jednak pewien haczyk: różne systemy różnie reagują na pakiety inne niż SYN kierowane do konkretnego portu, w zależności od tego, czy dany port jest zamknięty, czy też system na nim nasłuchuje. Na przykład niektóre systemy odpowiadają pakietem RST na bezpańskie pakiety FIN, chyba że właśnie na danym porcie nasłuchują — wtedy w ogóle na takie pakiety nie reagują1. Oznacza to, że przeciwko bezstanowym filtrom pakietów można stosować techniki skanowania FIN i ACK (ta druga została po raz pierwszy opisana przez Uriela Ma- imona [3] w magazynie Phrack), jak również NUL i Xmas (metody skanowania wy- korzystujące odpowiednio pakiety bez żadnych znaczników i ze wszystkimi znacznika- mi) pozwalające zbierać niezbędne do przeprowadzenia ataku informacje o otwartych portach w systemie zdalnym lub portach chronionych przez firewall. Samo ustalenie, że konkretny port jest otwarty (bez możliwości nawiązania połączenia), nie stanowi poważnego zagrożenia, jednak takie skanowanie często ujawnia niezwykle cenne in- formacje o wewnętrznej strukturze sieci (na przykład o systemie operacyjnym i aktyw- nych usługach), ułatwiające przeprowadzenie znacznie skuteczniejszego, wydajniej- szego i trudniejszego w wykryciu ataku po przełamaniu lub ominięciu pierwszej linii obrony. Możliwość ta jest powszechnie uważana za wadę firewalli bezstanowych. Potencjalnie poważniejsze zagrożenie wynika z połączenia filtrowania bezstanowego z mechanizmem podpisów SYN (ang. SYN cookies). Służy on do ochrony systemów operacyjnych przed atakami wyczerpania zasobów, polegającymi na wysyłaniu do ofiary dużych ilości fałszywych żądań nawiązania połączenia (co samo w sobie jest operacją bardzo prostą). Zmusza to odbiorcę to wysyłania bezcelowych odpowiedzi SYN+ACK, a w dodatku do alokowania pamięci i innych zasobów niezbędnych dla dodania każdego rzekomego połączenia do tablicy stanów TCP. Zaatakowany w ten 1 Niektóre aspekty tego zachowania (czyli tendencji do odsyłania RST w odpowiedzi na pakiety kierowane do zamkniętych portów, a ignorowania identycznych pakietów adresowanych do portów, na których system nasłuchuje) wynikają z zaleceń RFC793, a inne są po prostu następstwem decyzji podjętych przez twórców danego systemu. Rozdział 11. ♦ Rozpoznawanie anomalii 201 sposób system najczęściej albo zużywa większość dostępnych zasobów i tym samym pracuje coraz wolniej, albo w pewnym momencie odmawia obsłużenia kolejnych klien- tów aż do upłynięcia czasu oczekiwania na fałszywe połączenia. Mechanizm podpisów SYN dostarcza rozwiązanie tego problemu, polegające na ode- słaniu odpowiedzi SYN+ACK z podpisem kryptograficznym w polu początkowego numeru sekwencyjnego (dokładniej mówiąc, jest to skrót kryptograficzny, stanowiący jednoznaczny identyfikator połączenia), a następnie zapomnieniu o całej sprawie. Połą- czenie zostanie dodane do tablicy stanów dopiero wtedy, gdy nadawca odeśle odpo- wiedź ACK, której numer potwierdzający poprawnie przejdzie stosowaną procedurę kryptograficzną. Metoda ta ma jednak pewną wadę: dopuszcza możliwość, że pierwotny pakiet SYN i odpowiedź SYN+ACK nie zostały w ogóle wysłane. Gdyby napastnikowi udało się stworzyć podpis ISN, który zostałby pomyślnie zweryfikowany przez algorytm wery- fikacji podpisu po stronie odbiorcy (czy to ze względu na bardzo dużą liczbę prób, czy też z powodu słabości samego algorytmu), mógłby on wysłać pakiet ACK powo- dujący dodanie do tablicy stanów TCP odbiorcy nowego połączenia, choć — jak pa- miętamy — żądanie SYN i odpowiedź SYN+ACK nigdy nie zostały wysłane. Bez- stanowy firewall nie mógłby wtedy wykryć momentu nawiązania połączenia, gdyż po prostu nie otrzymał takiego żądania. Nie było początkowego pakietu SYN, więc fire- wall nie mógł sprawdzić jego portu ani odrzucić niebezpiecznego pakietu, a mimo to połączenie zostaje nagle nawiązane. A to już naprawdę niedobrze. Stanowe filtry pakietów Rozwiązanie problemów filtrów bezstanowych wymaga składowania przez firewall niektórych informacji dotyczących dotychczasowego ruchu sieciowego oraz stanu bieżących strumieni danych. Tylko w ten sposób można niezauważalnie dla użytkow- nika przewidywać wyniki składania fragmentów czy też ustalać kontekst pakietów przesyłanych w ramach połączenia w celu określenia, czy należy je odrzucić jako nie- dopuszczalne, czy też przepuścić do oczekującego na nie odbiorcy. Rozwój tanich i wydajnych technik komputerowych pozwolił tworzyć znacznie bar- dziej złożone i zaawansowane firewalle niż dotychczas. Oznacza to przejście do sta- nowego śledzenia pakietów, czyli sytuacji, w której firewall nie tylko bada pojedyn- cze pakiety, ale również pamięta kontekst każdego pakietu w ramach połączenia i sprawdza poprawność pakietu w tym kontekście. Dzięki temu firewall może szczel- nie chronić sieć i odrzucać niepożądane lub niespodziewane pakiety bez konieczności polegania na umiejętności odróżniania danych pożądanych od niepożądanych przez odbiorcę. Stanowe filtry pakietów starają się śledzić poszczególne połączenia i dopuszczać do odbiorcy tylko te dane, które faktycznie należą do aktywnych sesji, dzięki czemu zapewniają one znacznie lepszą ochronę i większe możliwości rejestrowania ruchu sieciowego. 202 Część III ♦ Dżungla Filtrowanie stanowe jest oczywiście zadaniem znacznie trudniejszym od filtrowania bezstanowego, wymaga więc znacznie większych zasobów, zwłaszcza gdy firewall chroni dużą sieć. Ochrona większej ilości systemów wymaga, by firewall dysponował dużą ilością pamięci i szybkim procesorem, co pozwoli mu na bieżąco zapisywać i sprawdzać informacje dotyczące ruchu na kablu. Stanowa analiza pakietów wiąże się też z większym prawdopodobieństwem wystę- powania problemów i nieporozumień. Kłopoty pojawiają się w sytuacji, gdy firewall i komunikujące się systemy różnie rozumieją bieżący stan sesji TCP/IP, co niestety jest jak najbardziej możliwe, biorąc pod uwagę niejednoznaczność specyfikacji i różnorodność implementacji stosu TCP/IP. Gdyby na przykład firewall stosujący nieco luźniejsze zasady inspekcji numerów sekwencyjnych od końcowego odbiorcy otrzymał pakiet RST niemieszczący się w dopuszczalnym zakresie tych numerów, mógłby stwierdzić, że sesja została zamknięta, podczas gdy odbiorca mógłby traktować sesję jako wciąż otwartą i oczekiwać na dalsze dane w ramach tego połączenia — oczywiście podobny problem pojawia się w sytuacji odwrotnej. Tak czy inaczej, stanowa inspekcja pakietów ma swoją cenę. Przepisywanie pakietów i translacja adresów sieciowych Zwiększenie skuteczności interpretacji pakietów oraz ochrony przed atakami omijają- cymi reguły filtrujące (na przykład z wykorzystaniem mechanizmu fragmentacji) wy- magało wyposażenia firewalli nie tylko w możliwość przesyłania pakietów, ale również modyfikacji niektórych przesyłanych danych. Jedno z rozwiązań polega na przykład na eliminowaniu wieloznaczności poprzez obowiązkowe składanie wszystkich frag- mentów każdego pakietu przed dokonaniem analizy pakietu zgodnie z regułami zde- finiowanymi przez administratora. W miarę rozwoju coraz to bardziej zaawansowanych rozwiązań stało się oczywiste, że przepisywanie pakietów nie tylko jest korzystne dla sieci, ale może wręcz stanowić przełom w kwestii bezpieczeństwa i możliwości sieci, pozwalając na wprowadzanie tak użytecznych rozwiązań, jak na przykład translacja adresów sieciowych (NAT, od ang. network address translation). Technika ta polega na odwzorowaniu określonych adresów IP na inne adresy przed ich wysłaniem i zastosowaniu operacji odwrotnej w przypadku pakietów odsyłanych przez chroniony system. Stanowa translacja po- zwala między innymi implementować odporne na awarie infrastruktury sieciowe, w których jeden publiczny adres IP jest w rzeczywistości obsługiwany przez kilka serwerów wewnętrznych. NAT może też posłużyć do wprowadzenia w sieci we- wnętrznej puli prywatnych (publicznie niedostępnych) adresów IP, pozwalając jedno- cześnie wszystkim systemom sieci korzystać z Internetu poprzez jeden adres publiczny — mamy wtedy do czynienia z maskaradą. W pierwszym przypadku NAT przepisuje adresy docelowe w przychodzących pakie- tach na adresy pewnej ilości różnych systemów po wewnętrznej stronie firewalla. Po- zwala to stworzyć odporną na awarie infrastrukturę, w ramach której żądania wy- świetlenia popularnej witryny internetowej (na przykład http://www.microsoft.com) Rozdział 11. ♦ Rozpoznawanie anomalii 203 lub udostępnienia innej popularnej usługi są rozkładane na wiele systemów — jeśli jeden zawiedzie, inne będą mogły przejąć jego funkcję. Można to osiągnąć stosując specjalne urządzenia wyrównujące obciążenie, ale podobne możliwości oferuje wiele firewalli z obsługą NAT. Drugie zastosowanie, zwane popularnie maskaradą, polega na przepisywaniu adresów źródłowych wychodzących pakietów w taki sposób, by systemy w chronionej sieci wewnętrznej (potencjalnie korzystające z prywatnych adresów, które nie zostałyby skierowane do tej sieci z Internetu) mogły łączyć się ze światem zewnętrznym dzięki przechwytywaniu i przepisywaniu ich połączeń wychodzących przez firewall. Systemy sieci wewnętrznej są dla świata niewidoczne, a wszystkie ich połączenia wychodzące wydają się odbiorcom pochodzić od firewalla. Każde połączenie jest przypisywane do konkretnego, publicznego adresu IP i określonego portu, po czym jest wysyłane w świat. Pakiety powracające do tego adresu są następnie przepisywane z powrotem, by wska- zywały na system, który faktycznie nawiązał dane połączenie, a na koniec przesyłane do sieci wewnętrznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu cała prywatna sieć stacji robo- czych, które w założeniu nie mają udostępniać żadnych usług, nie jest bezpośrednio dostępna z zewnątrz, co znacznie zwiększa jej bezpieczeństwo i ukrywa niektóre in- formacje o jej strukturze, a w dodatku pozwala zaoszczędzić na kosztownych, pu- blicznych adresach IP dla poszczególnych stacji roboczych. Wprowadzenie maskara- dy pozwala organizacji posiadającej tylko jeden adres publiczny stworzyć sieć wewnętrzną liczącą setki czy wręcz tysiące komputerów i zapewnić każdemu z nich dostęp do Internetu. Niedokładności translacji Również translacja adresów jest zadaniem znacznie trudniejszym, niż mogłoby się wy- dawać — działanie niektórych protokołów wyższego poziomu jest znacznie bardziej skomplikowane od prostego podłączenia się do zdalnego systemu i przesłania mu ze- stawu poleceń. Na przykład pradawny, lecz wciąż szeroko rozpowszechniony proto- kół przesyłania plików FTP [4] (File Transfer Protocol) w swym najprostszym i najpopularniejszym trybie działania wymaga nawiązania zwrotnego połączenia od serwera do klienta w celu przesyłania żądanych plików, a początkowe połączenie na- wiązane przez klienta jest używane jedynie do wydawania poleceń. Wiele innych protokołów (w szczególności obsługujących rozmowy, połączenia peer-to-peer, me- chanizmy współużytkowania danych, transmisje multimedialne i tym podobne) ko- rzysta z własnych, niekiedy dość dziwnych rozwiązań, wymagających połączeń zwrot- nych, przeskakiwania portów czy też dopuszczania niesesyjnej transmisji określonych danych (na przykład pakietów protokołu UDP) z powrotem do klienta. Z tego też względu każda implementacja maskarady, która ma poprawnie obsługiwać takie protokoły, musi posiadać odpowiednią liczbę protokołów-pomocników. Zada- niem tych pomocników jest analiza danych aplikacji wymienianych w ramach połą- czenia, a w razie potrzeby przepisywanie pakietów i otwieranie tymczasowych szczelin w firewallu w celu wpuszczenia połączeń zwrotnych. I tu właśnie tkwi kolejny problem, po raz pierwszy zauważony kilka lat temu w pomocniku FTP przez Mikaela Olssona [5], a później badany również dla innych pomocników, między innymi przez autora tej książki [6]. Problem polega na tym, że pomocnicy 204 Część III ♦ Dżungla podejmują decyzje o otwarciu szczeliny w firewallu na podstawie informacji przesy- łanych od stacji roboczej do serwera zgodnie z określonym protokołem. Automatycz- nie zakładają też, że dane wysyłane przez system są transmitowane w imieniu użyt- kownika i za jego wiedzą. Nie muszę chyba mówić, że niektóre programy — na przykład przeglądarki internetowe — można podstępem zmusić do wysyłania okre- ślonych rodzajów danych, w tym nawet informacji „wyglądających” na protokół nie- obsługiwany przez program, a odpowiednie spreparowanie takich danych i przesłanie ich aplikacji pozwala osiągnąć ten cel automatycznie. Sfałszowane dane mogą posłu- żyć do nakłonienia pomocnika, by na moment otworzył firewall. Klasycznym przykładem takiego ataku jest wykorzystanie mechanizmu działania prze- glądarki internetowej. Podając odniesienie do strony internetowej (lub elementu takiej strony) rzekomo dostępnej na niestandardowym porcie HTTP na komputerze atakującego (będącym jednocześnie jak najbardziej standardowym portem FTP), można zmusić klienta do połączenia się z tym zasobem i wysłania odpowiedniego żądania HTTP. Połączenie jest nawiązywane na porcie używanym na ogół przez FTP, więc pomocnik FTP firewalla zaczyna śledzić tę transmisję, oczekując na okazję do udzielenia pomocy. Przetworzenie poniższego przykładowego adresu URL sprawiłoby, że klient HTTP spró- bowałby się połączyć z portem FTP i wysłać coś, co wygląda na polecenie FTP PORT, przechwycone następnie przez pomocnika firewalla: HTTP://SERVER:21/FOO RETURN PORT MY_IP,122,105 RETURN Wysłane przez klienta żądanie byłoby dla prawdziwej usługi FTP kompletnym beł- kotem, a jej odpowiedź byłaby niezrozumiała dla przeglądarki zgłaszającej żądanie — ale nie o to tu chodzi. Najważniejsze, że napastnik ma kontrolę nad częścią takiego żądania, a mianowicie nazwą pliku, którego klient zażąda z serwera. Ową fikcyjną nazwę wybiera agresor i może ona zawierać dowolne dane. Połączenia nasłuchuje pomocnik firewalla dla protokołu FTP, oczekujący konkretnego polecenia tekstowego (PORT). Umieszczając w nazwie pliku ciągi znaków właściwe żądaniom FTP, napast- nik może przekonać pomocnika, że użytkownik usiłuje w rzeczywistości pobrać kon- kretny plik z serwera. W ten oto sposób zdalny serwer uzyskuje tymczasowo możli- wość połączenia się z komputerem klienta (w tym przypadku na wysoce podejrzanym porcie 31337 — 122*256+105 = 31337), a więc atakujący zostaje wpuszczony do systemu bez wiedzy ofiary. Ups — tego też się nie spodziewaliśmy. Konsekwencje maskarady Wszystkie wspomniane scenariusze ataku wiążą się z wykorzystywaniem słabości maskarady, ale już sama jej obecność może stanowić źródło ciekawych informacji o zdalnym systemie. Jak już wiemy, maskarada jest mechanizmem inwazyjnym, gdyż istotą jej działania jest modyfikacja wychodzącego ruchu sieciowego poprzez przepisywanie wybranych części pakietów. Proces ten wykracza poza samą podmianę adresu i pozwala uważ- nemu obserwatorowi nie tylko wykryć obecność maskarady, ale również zidentyfi- kować konkretny firewall. Pakiety pochodzące z maskarady mogą wykazywać nastę- pujące własności: Rozdział 11. ♦ Rozpoznawanie anomalii 205 (cid:141) Czas życia pakietów docierających do odbiorcy będzie się różnił od oczekiwanej lub zmierzonej odległości od sieci docelowej. Pakiety pochodzące zza maskarady będą zawsze co najmniej o jeden przeskok „starsze” od pakietów pochodzących z systemu bezpośrednio wykorzystującego adres IP chronionej sieci. (cid:141) W większości przypadków w sieci źródłowej występują różne systemy operacyjne, różne konfiguracje takich samych systemów lub przynajmniej różne czasy aktywności poszczególnych instalacji. Każdy taki system charakteryzuje się nieco innymi parametrami TCP/IP, omówionymi szczegółowo w rozdziałach 9. i 10. Analizując różne portrety TCP/IP dla połączeń z pozoru pochodzących z tego samego adresu IP, możemy z dużą dozą pewności rozpoznać obecność mechanizmu translacji adresów w konkretnym systemie, kryjącym za sobą sieć wewnętrzną. (cid:141) Zewnętrzny obserwator prawdopodobnie zwróci uwagę na przesunięcie portów źródłowych — nietypowe zjawisko spowodowane faktem, że połączenia wychodzące z sieci korzystają z portów efemerycznych, znajdujących się poza normalnym zakresem danego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny rezerwuje określony zakres portów źródłowych w celu identyfikacji połączeń wychodzących. Firewall często odwzorowuje maskaradowane połączenia, korzystając z innego zakresu portów, właściwego jego systemowi operacyjnemu. Jeśli więc zakres obserwowanych numerów portów różni się od zakresu właściwego wykrytemu systemowi (na przykład jeśli Linux, na ogół korzystający z portów od 1024 do 4999, nagle wydaje się używać znacznie wyższych numerów portów), można wnioskować, że pakiety są poddawane translacji adresów, a niekiedy nawet ustalić konkretny model firewalla. Techniki te są często stosowane i stanowią podstawę wykrywania maskarad oraz roz- poznawania chronionych przez nie sieci, ale istnieje też kilka innych sposobów stwier- dzenia obecności przepisywania pakietów. Segmentowa ruletka Jednym z mniej oczywistych — a tym samym mniej popularnych — sposobów wy- krywania obecności przepisywania pakietów i pozyskiwania dodatkowych informacji o konfiguracji sieci jest analiza wartości pola maksymalnego rozmiaru segmentu w otrzy- mywanych pakietach. Fragmentacja pakietów IP wiąże się z dość znacznym kosztem przetwarzania po- fragmentowanych danych, stąd też jest często uważana za zjawisko niepożądane z punktu widzenia wydajności i wielu implementatorów stara się jej zapobiegać. Jak już jednak wiemy, wyeliminowane fragmentacji jest zadaniem bardzo trudnym, gdyż jak dotąd nie istnieje żaden sposób dokładnego, szybkiego i niezawodnego określania maksymalnej jednostki danych (MTU) dla ustalonej trasy jeszcze przed nawiązaniem połączenia. Nawet najlepsza z dostępnych metod, czyli wykrywanie MTU trasy (PMTU), jest daleka od doskonałości, a jej włączenie i tak powoduje spadek wydajności — sto- sowane tu wykrywanie odpowiedniego MTU metodą prób i błędów oznacza, że nie- które zbyt duże pakiety trzeba odrzucić i wysłać ponownie. 206 Część III ♦ Dżungla Aby zapobiec spadkowi wydajności i niezawodności wynikającemu z włączenia wy- krywania PMTU oraz zmniejszyć narzut związany z fragmentacją, wiele firewalli sto- sujących translację adresów i przepisywanie niektórych parametrów pakietów wy- chodzących modyfikuje również wartość pola maksymalnego rozmiaru segmentu (MSS) w nagłówkach TCP połączeń wychodzących z sieci prywatnej, co ma na celu dostosowanie tej wartości do MTU łącza zewnętrznego sieci. Nowa wartość jest naj- częściej mniejsza od MTU sieci lokalnej, dzięki czemu nadawca nie będzie wysyłał danych, które nie zmieściłyby się w łączu zewnętrznym. W przypadku ustawienia MTU odpowiadającego najmniejszej wartości na całej trasie zmniejsza to ryzyko fragmen- tacji. (Podejście to zakłada, że niezgodności MTU najczęściej występują w pobliżu systemu nadawcy lub odbiorcy, w obrębie tzw. ostatniej mili, gdzie często występują różne łącza o niskim MTU, na przykład łącza DSL lub bezprzewodowe, z powodu których większe pakiety musiałyby być poddawane fragmentacji). Samą zmianę ustawienia MSS niełatwo wykryć — prawdę mówiąc, nie istnieje żaden sposób stwierdzenia, czy wartość MSS ustawił nadawca, czy też została ona zmodyfi- kowana gdzieś po drodze. Jest jednak pewien drobny kruczek. Jak już wspominałem w rozdziale 9., algorytmy wyboru rozmiaru okna wielu współczesnych systemów mają pewną ciekawą cechę: Parametr rozmiaru okna określa ilość danych, jaka może być wysłana bez konieczności potwierdzenia. Konkretna wartość tego parametru jest często wybierana zgodnie z osobistymi wierzeniami voodoo programisty lub innymi jego przekonaniami religijnymi. Dwie najpopularniejsze zasady głoszą, że rozmiar okna powinien być albo wielokrotnością MTU bez nagłówków (maksymalnego rozmiaru segmentu, w skrócie MSS), albo po prostu wartością dostatecznie dużą i „okrągłą”. Starsze wersje Linuksa (2.0) używały wartości będących potęgami dwójki (na przykład 16 384). Linux 2.2 przerzucił się na wielokrotności MSS (z jakiegoś powodu 11 lub 22 razy MSS), a nowsze wersje tego systemu często używają wartości od 2 do 4 razy MSS. Sieciowa konsola Sega Dreamcast używa wartości 4096, a systemy Windows często korzystają z 64 512. Rosnąca liczba współczesnych systemów (w tym nowsze wersje Linuksa i Solarisa, niektóre wersje Windows i SCO UnixWare) korzystają z rozmiaru okna będącego wielokrotnością MSS. Dzięki temu można łatwo stwierdzić, czy ustawienie MSS pa- kietu zostało zmienione gdzieś po drodze, gdyż rozmiar okna takiego pakietu nie będzie już konkretną wielokrotnością MSS, a najprawdopodobniej w ogóle nie będzie się dzielił przez MSS. Porównując MSS z rozmiarem okna, można skutecznie wykrywać obecność firewalli stosujących wyrównywanie wartości MSS (czyli dostosowywanie jej do możliwości łącza) w wielu różnych systemach. Wyrównywanie MSS jest wprawdzie zachowaniem opcjonalnym dla Linuksa i FreeBSD, ale w wielu firewallach domowych i inteligentnych routerach DSL odbywa się ono automatycznie. Obecność niespodziewanej wartości MSS sygnalizuje więc obecność systemu nie tylko przepisującego pakiety, ale rów- nież zdolnego do translacji adresów, co z kolei może posłużyć za wskazówkę odno- śnie połączenia sieciowego nadawcy. Rozdział 11. ♦ Rozpoznawanie anomalii 207 Śledzenie stanowe i niespodziewane odpowiedzi Inną istotną konsekwencją stanowego śledzenia połączeń i przepisywania pakietów jest fakt, że niektóre odpowiedzi wymagane przez specyfikację pochodzą od fire- walla, a nie od nadawcy, co pozwala napastnikowi całkiem skutecznie zidentyfikować ów firewall. Gdy połączenie jest usuwane z tablicy stanów NAT (czy to z powodu przekroczenia czasu połączenia, czy też wysłania przez jedną ze stron pakietu RST, który nie dotarł do odbiorcy), dalszy ruch sieciowy w ramach kończonej sesji nie jest już przekazywany odbiorcy, lecz jest obsługiwany bezpośrednio przez firewall. Zgodnie ze specyfikacją TCP/IP odbiorca powinien odpowiadać na wszelkie niespo- dziewane pakiety ACK odpowiedzią RST, co ma na celu poinformowanie nadawcy, że sesja, którą usiłuje kontynuować, nie jest już obsługiwana przez odbiorcę (lub nigdy nie była). Niektóre firewalle naruszają zalecenia specyfikacji i w ogóle nie odpowia- dają na takie pakiety, po prostu ignorując wszelkie pakiety, które nie wydają się nale- żeć do żadnej trwającej sesji. (Nie zawsze jest to postępowanie rozsądne, gdyż może prowadzić do zbędnych opóźnień w przypadku zaniechania poprawnego połączenia z powodu problemów transmisyjnych). Wiele firewalli odpowiada jednak poprawnym i spodziewanym pakietem RST, co otwiera kolejną drogę ich wykrywania i identyfikacji. Pakiet ten jest tworzony od zera przez firewall, więc jego parametry dostarczają informacji o samym firewallu, a nie o chronionym systemie. Pozwala to wykorzystać opisane w rozdziale 9. tradycyjne techniki identyfikacji (badanie znaczników DF, wartości TTL, rozmiaru okna, doboru, wartości i kolejności opcji itd.) do uzyskania informacji o firewallu. Istnieje też inna możliwość, wynikająca z następującego zapisu w dokumencie RFC1122 [7]: 4.2.2.12 Pakiet RST: RFC-793 sekcja 3.4 Protokół TCP POWINIEN dopuszczać obecność danych w otrzymanym pakiecie RST. OMÓWIENIE: Istnieją propozycje umieszczania w pakiecie RST tekstu ASCII kodującego i tłumaczącego przyczynę wysłania RST. Nie ustalono jak dotąd standardu dla takich informacji. I rzeczywiście — pomimo braku standardu niektóre systemy dołączają do pakietów RST wysyłanych w odpowiedzi na zbłąkane ACK opisowe (choć nierzadko tajemnicze) komunikaty w nadziei, że informacja o przyczynie błędu uspokoi nadawcę. Odpowiedzi te często zawierają wewnętrzne słowa kluczowe lub przejawy czegoś, co wygląda na dziwną odmianę komputerowego humoru i są niekiedy specyficzne dla konkretnego systemu operacyjnego, na przykład no tcp, reset; tcp_close, during connect (Mac OS); tcp_fin_wait_2_timeout; No TCP (HP/UX); new data when detached; tcp_lift_anchor, can t wait (SunOS). 208 Część III ♦ Dżungla Jeśli w reakcji na problemy sieciowe lub niespodziewany pakiet przesłany do zdalnego systemu zobaczymy pakiet RST z takim opisem problemu, a wiemy z innych źródeł, że system docelowy nie używa opisowych komunikatów RST, to mamy kolejną wska- zówkę. Możemy na jej podstawie wydedukować, że między nami a odbiorcą znajduje się inny system — prawdopodobnie stanowy firewall — i zidentyfikować jego system operacyjny, porównując treść komunikatu ze znanymi odpowiedziami różnych systemów. Obie techniki identyfikacji okazują się być bardzo skuteczne w wykrywaniu obecno- ści stanowych filtrów pakietów, jeśli tylko możliwa jest obserwacja ruchu sieciowego podczas krótkotrwałych problemów sieciowych. Metody te mogą również posłużyć do aktywnej identyfikacji bez konieczności namierzania samego firewalla — wystar- czy wysłać do ofiary zbłąkany pakiet ACK, co pozwoli odróżnić filtry stanowe od bezstanowych. Na podstawie otrzymanej odpowiedzi atakujący może dobrać najlep- szy sposób poradzenia sobie z firewallem (lub wykorzystać tę wiedzę w inny sposób). Niezawodność czy wydajność — spór o bit DF Wykrywanie M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cisza w sieci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: