Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00479 010684 17233901 na godz. na dobę w sumie
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach - książka
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7011-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> start-up
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zamiast pracować na dostatek swojego szefa, chcesz na nowo zaplanować życie wokół twoich pasji? Przeczytaj Click Millionaires Scotta Foksa, a dowiesz się, jak za pomocą biznesowego sposobu na życie zamienić zainteresowania na pieniądze
dr Joe Vitale,
autor książki Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)
Dla współczesnych przedsiębiorców Click Millionaires będzie przewodnikiem do wolności i sukcesu. Pomyśl o tej książce jak o kluczu otwierającym czarne pudełko z napisem »Internet«, którego zawartość będziesz mógł wykorzystać w swoim biznesie
Tim Sanders,
autor książki Moc pewności siebie. Osiągaj zamierzone cele i poczuj siłę spełnienia

Sukces ukryty pod Twoimi palcami

Wyobraź sobie poniedziałkowy poranek. Na samą myśl o pójściu do pracy uśmiechasz się i radośnie zrywasz z łóżka. Niemożliwe? A jednak robią tak już tysiące ludzi, którzy zdecydowali się na prowadzenie własnego biznesu! Nadszedł czas, byś przejął odpowiedzialność za swoje dochody i przyszłość. Zaplanuj na nowo karierę i życie, tak aby osiągnąć niezależność finansową i sukces na swoich warunkach. Zapomnij o zgniłych kompromisach i frustracjach i zacznij pracować na własny rachunek.

Oto inspirujący i praktyczny przewodnik, który pokaże Ci, jak stworzyć rewolucyjny biznes internetowy. Podpowie, jak szybko stać się internetowym ekspertem w dowolnej dziedzinie i jak przygotować plan działania, który pozwoli wybrać właściwą niszę biznesową. Pomoże Ci też stworzyć zyskowny biznes, który wymaga mniej pracy i który możesz prowadzić w takich godzinach, jakie uznasz za stosowne. Nie musisz dysponować właściwie żadnymi zasobami finansowymi (choć niewielki ich zapas na pewno nie zaszkodzi) ani posiadać szczególnych umiejętności technicznych. Wystarczy odrobina determinacji i entuzjazmu, byś zmienił pracę, której nienawidzisz, na działalność, którą kochasz.Scott Fox jest autorem książki Internetowi milionerzy, czyli jak zdobyć fortunę online, a także ekspertem w zakresie marketingu w mediach społecznościowych oraz strategii uruchamiania nowych przedsięwzięć. Pracuje jako trener przedsiębiorców na całym świecie i prowadzi popularne forum poświęcone zagadnieniom biznesowego sposobu na życie. Swój internetowy biznes Click Millionaires prowadzi ze swojego domu w południowej Kalifornii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Click Millionaires: Work Less, Live More with an Internet Business You Love Tłumaczenie: Adam Bąk Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-7011-6 © 2012 C. Scott Fedewa. All rights reserved. This publication may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of AMACOM, a division of American Management Association, 1601 Broadway, New York, NY 10019. This published in arrangement with AMACOM, a division of American Management Association, New York. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/clicmi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Wprowadzenie ................................................................................................9 CZ}¥m I ZAPLANUJ NA NOWO SWÓJ STYL ¿YCIA I ODNIE¥ SUKCES 1 Pracuj mniej, ĝyj bardziej i zostañ click millionaire’em .................17 2 Pasja kontra dochody — okreĂl wïasne cele w ĝyciu ......................27 3 Jak przeprojektowaÊ swoje ĝycie i biznes? ......................................33 4 Projektowanie stylu ĝycia click millionaire’a — Êwiczenia ............39 CZ}¥m II BIZNESOWY STYL ¿YCIA CLICK MILLIONAIRE’A 5 Reguïy sukcesu dla biznesowego stylu ĝycia click millionaire’a ....51 6 Jak zostaÊ niszowym ekspertem internetowym? Strategie .............63 7 Jak zostaÊ ekspertem? ZdumiewajÈcy 10-etapowy program click millionaire’a ..............................................................................75 CZ}¥m III NAJLEPSZE POMYS’Y NA BIZNESOWY (INTERNETOWY) STYL ¿YCIA 8 Najprostszy sposób na poczÈtek — cyfrowe publikacje .................81 9 Publikowanie dochodowych noozli ................................................89 10 Zaloguj siÚ i bloguj ...........................................................................99 11 Zarabiaj jako autor podcastów i gwiazda radia internetowego .....109 12 Twój wïasny (internetowy) program telewizyjny ........................121 13 Sieci spoïecznoĂciowe — dla rozrywki i pieniÚdzy ......................133 14 Prosta sprzedaĝ towarów cyfrowych i produktów informacyjnych .........................................................147 Poleć książkęKup książkę 8 Click millionaires, czyli internetowi milionerzy CZ}¥m IV GDY NIE MASZ W’ASNEGO PRODUKTU 15 Promowanie i sprzedaĝ cudzych produktów ............................... 159 16 Marketing wielopoziomowy, czyli prawda o MLM .................... 165 17 WolnoĂÊ, elastycznoĂÊ i zabawa — bycie wolnym strzelcem jako strategia stylu ĝycia ................................................................. 173 18 NaĂladowcy milionerów (i miliarderów) ..................................... 185 JAK ZNALE½m SWOJk NISZ} W INTERNECIE? CZ}¥m V 19 Jak przyciÈgnÈÊ uwagÚ i zbudowaÊ dochodowÈ spoïecznoĂÊ niszowÈ? ..................................................................... 193 20 Metody identyfikowania nisz biznesowych click millionaires .... 201 21 Sprawdě potrzeby klientów, nim zmarnujesz czas ...................... 215 CZ}¥m VI SPRAWY PRAKTYCZNE. BUDOWANIE BIZNESU I ZARABIANIE 22 NarzÚdzia do tworzenia systemów click millionaires .................. 225 23 Proste strategie publikowania treĂci .............................................. 231 24 Sekrety reklamy internetowej ........................................................ 237 CZ}¥m VII LEKCJI STYLU ¿YCIA UDZIELAJk INTERNETOWI PRZEDSI}BIORCY CLICK MILLIONAIRES 25 Jak wybraÊ najlepszy biznesowy styl ĝycia? .................................. 247 26 10-etapowy plan dziaïania. Jak zmieniÊ swoje ĝycie, zaczynajÈc od dzisiaj ............................. 251 27 Podsumowanie. Skuteczne strategie click millionaires ............... 257 Epilog. Strategie reinwestycyjne click millionaires ................................. 269 PodziÚkowania ........................................................................................... 273 O autorze ................................................................................................... 275 Poleć książkęKup książkę ‚ ‚ ‚ 3 ‚ ‚ ‚ Jak przeprojektowaÊ swoje ĝycie i biznes? Jeĝeli nie zaplanujesz swojego wïasnego ĝycia, prawdopodobnie bÚdziesz realizowaï plan przygotowany przez kogoĂ innego. Zgadnij, co ten ktoĂ zaplanowaï dla ciebie. Niewiele. — Jim Rohn, amerykañski przedsiÚbiorca, autor i specjalista w zakresie motywacji ROZMIAR, KSZTA’T i smak Twojego stylu ĝycia click millionaire’a zaleĝy od rodzaju biznesu, jaki chcesz budowaÊ. Dochody, potencjaï rozwojowy i przyjemnoĂÊ z prowadzenia tego biznesu — wszystko to zaleĝy od Ciebie i wybranego systemu click millionaire’a. Zacznij od wïasnych celów i nadaj priorytet swoim sprawom osobistym. Najwaĝniejsze pytania, na które tylko Ty znasz odpowiedě, brzmiÈ: x Jak chcesz spÚdzaÊ dni? x Co najbardziej lubisz robiÊ? x Jaki wkïad chcesz wnieĂÊ do otaczajÈcego CiÚ Ăwiata? Poleć książkęKup książkę 34 Click millionaires, czyli internetowi milionerzy Kiedy juĝ na nie odpowiesz, musisz wykonaÊ równie ciÚĝkÈ pracÚ i ustaliÊ, co musisz zmieniÊ w swoim ĝyciu, aby móc wprowadziÊ do niego nowe elementy. OczywiĂcie pozytywne zmiany to sama przyjemnoĂÊ, ale moĝe pojawiÊ siÚ teĝ koniecznoĂÊ wprowadzania negatywnych zmian, i to w pierw- szej kolejnoĂci. Jeĝeli tak jest, to moĝna to porównaÊ z potrzebÈ uporzÈd- kowania przestrzeni, nim bÚdziesz mógï zajÈÊ siÚ nowymi sprawami. Moĝe teĝ bÚdziesz musiaï przestaÊ robiÊ rzeczy, które wydajÈ Ci siÚ cenne, wïa- Ănie po to, aby zrobiÊ w swoim ĝyciu miejsce na wypróbowanie nowych moĝliwoĂci. Jak wiÚc przejĂÊ stÈd tam? Wybieranie wïasnego Ăwiata Dzisiaj duĝo bardziej niĝ kiedykolwiek wczeĂniej moĝesz elastycznie ukïa- daÊ sobie ĝycie. W XX wieku pracownicy duĝych firm musieli równaÊ do szeregu. Poniewaĝ firmy przedkïadajÈ swoje zyski i potrzeby nad Twoje, wymagajÈ od Ciebie dostosowania siÚ do ich planów, reguï, Ăcieĝek kariery, nadzoru; musisz zaakceptowaÊ ich stawki i uzyskaÊ zezwolenie na kaĝde odstÚpstwo od zasad. DziĂ wszystko to nie jest juĝ koniecznoĂciÈ. Wiem, ĝe wpojono Ci przekonanie, ĝe nadawanie priorytetu wïasnemu stylowi ĝycia nie jest profesjonalne. Ale kiedy uruchomisz wïasny biznes, sam bÚdziesz musiaï zdecydowaÊ, co jest profesjonalne. DziĂ moĝesz zaczÈÊ decydowaÊ o swoim wïasnym Ăwiecie, i to w wolnym czasie, po godzinach. Nawet jeĝeli pracujesz dla kogoĂ innego, to przecieĝ masz wolny czas. Jak go spÚdzasz? Jeĝeli nie bÚdziesz czujny, to go zmar- nujesz. Kaĝdy ma 24 godziny przez siedem dni w tygodniu, ale niektórzy osiÈgajÈ zupeïnie inne wyniki niĝ pozostali. Zastanów siÚ nad realokacjÈ tego czasu. MógïbyĂ zainwestowaÊ go w pro- jekty, które przyniosÈ zwroty, czy to w postaci finansowej, czy teĝ osobistej satysfakcji. Nieco uwaĝniej wybieraj swoje hobby, rozrywki, ksiÈĝki, które czytasz, a nawet ludzi, z którymi siÚ spotykasz. Nawet jeĝeli Twoje obowiÈzki rodzinne czy sïuĝbowe narzucajÈ Ci ograniczenia czasowe lub dotyczÈce miejsca, w którym przebywasz, to przecieĝ internet daje Ci dostÚp do caïego Ăwiata. O kaĝdej porze dnia i nocy Poleć książkęKup książkę Jak przeprojektowaÊ swoje ĝycie i biznes? 35 znajdziesz tam miliony osób, do których moĝesz dotrzeÊ za pomocÈ kilku klikniÚÊ czy stukniÚÊ w klawiaturÚ. Internet obniĝyï koszty komunikacji i wspóïpracy, co przeïoĝyïo siÚ teĝ na obniĝenie ryzyka zwiÈzanego z pro- wadzeniem dziaïalnoĂci. Jak zaczÈÊ inwestowaÊ swój wolny czas? W jaki sposób rozpoczniesz inwestowanie swojego wolnego czasu, tak aby osiÈgnÈÊ wybrany styl ĝycia? Wejdě do sieci. Na poczÈtek spróbuj wycisnÈÊ dodatkowe dziesiÚÊ minut dziennie. Wejdě do sieci i dziaïaj celowo, wyszu- kujÈc nisze rynkowe, witryny i spoïecznoĂci, wokóï których chcesz two- rzyÊ swój nowy styl ĝycia. Jeĝeli zainwestujesz dziennie dziesiÚÊ minut na studiowanie oceanografii, kontakty z kucharzami kuchni wïoskiej czy na- ukÚ programowania w PHP, z czasem poczynisz postÚpy, które przybliĝÈ CiÚ do wybranego celu i stanÈ siÚ fundamentem Twojego biznesowego stylu ĝycia. Jak mawia Connie Mettler, click millionaire, przedsiÚbiorca i wy- dawca serwisu ArtFairCalendar.com: „Ziarnko do ziarnka, a w koñcu zbu- dujesz zamek”. Porozmawiajmy o szczegóïach. Zaïóĝmy, ĝe Twoim marzeniem jest na- uczenie siÚ francuskiego i regularne podróĝowanie do Paryĝa; moĝe nawet chciaïbyĂ tam zamieszkaÊ. Ale jesteĂ uwiÚziony w codziennej rutynie sprze- dawcy w sklepie caïodobowym lub wykonujesz w swoim boksie niewolni- czÈ pracÚ dla duĝej korporacji. Nie jesteĂ zadowolony ze swojego poïoĝe- nia, marzysz o polepszeniu ĝycia — chciaïbyĂ znaÊ francuski, a moĝe nawet mieszkaÊ i pracowaÊ we Francji. Jak zamierzasz osiÈgnÈÊ swój nowy styl ĝycia? Rozumiem, ĝe nie masz pieniÚdzy, ĝeby po prostu odejĂÊ, ale moĝesz wprowadziÊ zmiany i zaczÈÊ inwestowaÊ swój wolny czas tak, aby osiÈgnÈÊ zamierzone cele. Moĝe swój wolny czas po powrocie do domu powinieneĂ poĂwiÚcaÊ na kontakty z luděmi, kulturÈ i wyszukiwanie biznesowych moĝliwoĂci we… Francji? Co powiesz, ĝeby zamiast spÚdzaÊ godziny przed telewizorem czy graÊ w World of Warcraft i FarmVille, zainwestowaÊ je w spotkania w sieci z Francuzami, naukÚ jÚzyka i w ogóle sprawy zwiÈzane z FrancjÈ? Wszystkie informacje i ludzi, których potrzebujesz, moĝna zna- leěÊ w sieci. Moĝesz zaczÈÊ od prostego wyszukiwania za pomocÈ Google. Poleć książkęKup książkę 36 Click millionaires, czyli internetowi milionerzy To nie jest abstrakcyjna teoria; to nie jest rada typu „pomyĂl o czymĂ, a to siÚ pojawi”. To rada „wróÊ do domu, usiÈdě przed komputerem i zacznij od znalezienia francuskich stron”. Stwórz sobie nowe ĝycie w internecie W USA i na Ăwiecie jest mnóstwo Francuzów, którzy mówiÈ po angielsku. A we Francji z kolei jest mnóstwo ludzi znajÈcych angielski. I moĝesz znaleěÊ ich w sieci. WïaĂnie w tej chwili sÈ na Facebooku, piszÈ, czytajÈ i ko- mentujÈ blogi, naleĝÈ do spoïecznoĂci internetowych, w których Ty ze swoimi francuskimi zainteresowaniami bÚdziesz mile widziany. Na YouTube moĝesz znaleěÊ wideo w jÚzyku francuskim, moĝesz pobraÊ podcasty w tym jÚzyku. Niewaĝne, czy faktycznie interesujesz siÚ jÚzykiem francuskim — to tylko przykïad. Zamiast tego moĝesz chcieÊ zdobyÊ czarny pas w karate, uruchomiÊ firmÚ zajmujÈcÈ siÚ architekturÈ krajobrazu, odnawiaÊ stare samochody, zajÈÊ siÚ recyclingiem czy staÊ siÚ gwiazdÈ YouTube. Chodzi o to, ĝe jeĝeli zaczniesz odpowiednio inwestowaÊ swój czas, to bÚdziesz mógï zajÈÊ siÚ kaĝdÈ z wymienionych dziedzin czy teĝ dowolnÈ innÈ, która przyjdzie Ci do gïowy. WiÚc co powiesz na to, aby uruchomiÊ Google i wyszukaÊ informacje na temat, który CiÚ interesuje? I zaczÈÊ uczestniczyÊ w spoïecznoĂciach, korzystaÊ z blogów, witryn i podcastów. ZaïoĝÚ siÚ, ĝe znajdziesz w sieci ludzi, którzy bÚdÈ chcieli CiÚ poznaÊ, po- niewaĝ majÈ takie same zainteresowania. WróÊmy do naszego przykïadu. Zaïóĝmy, ĝe po kilku tygodniach ak- tywnoĂci w sieci masz kilku znajomych mówiÈcych po francusku. Zaczynasz spÚdzaÊ swój wolny czas, uczÈc siÚ z nimi francuskiego, moĝe zaczÈïeĂ czytaÊ ksiÈĝki w tym jÚzyku (na poczÈtek proste teksty dla dzieci), oglÈdasz w sieci programy francuskie i uczysz siÚ pisaÊ wprost na forum. Moĝe nawet ktoĂ z Twoich nowych znajomych mieszka w Paryĝu? Zaczynasz zwracaÊ uwagÚ na to, jacy sÈ Twoi nowi znajomi, jakich produktów czy usïug szukajÈ i czy je polecajÈ. Zaczynasz prowadziÊ blog, publikujesz seriÚ klipów wideo, uruchamiasz serwis promocyjny, moĝe nawet zostaïeĂ wirtualnym asystentem na póï etatu jednego z nowych znajomych (wszystkie te modele biznesowe click millionaires zostaïy omówione w dalszej czÚĂci ksiÈĝki). Poleć książkęKup książkę Jak przeprojektowaÊ swoje ĝycie i biznes? 37 Wieczorami pracujesz nad poszerzaniem swoich kontaktów (dziÚki sie- ciom spoïecznoĂciowym jest to ïatwiejsze niĝ kiedykolwiek wczeĂniej). Poszukaj Francuzów, którzy bÚdÈ chcieli spÚdzaÊ z TobÈ czas i pracowaÊ. Wkrótce bÚdziesz miaï przyjacióï, którzy mieszkajÈ we Francji. ByÊ moĝe niektórzy z tych, których poznaïeĂ w sieci, pojawiÈ siÚ kiedyĂ w sÈsiedz- twie; moĝe bÚdÈ chcieli siÚ z TobÈ spotkaÊ, by CiÚ lepiej poznaÊ. Twój francuski jest coraz lepszy. Jacy ludzie mieszkajÈ i pracujÈ w Paryĝu, a przy- najmniej spÚdzajÈ tam wakacje? Ludzie, którzy majÈ we Francji przyjacióï, których masz teraz i Ty! ByÊ moĝe w przyszïoĂci zaproszÈ CiÚ w odwiedziny do siebie, do Francji. Twój francuski jest jeszcze lepszy, poznajesz coraz wiÚcej przyjacióï, coraz lepiej orientujesz siÚ w kulturze i spoïeczeñstwie. KorzystajÈc z umie- jÚtnoĂci biznesowych click millionaire’a, których uczy ta ksiÈĝka, oraz opierajÈc siÚ na swoim unikalnym, wielokulturowym podejĂciu, zaczynasz dostrzegaÊ nisze biznesowe i oferowane przez nie moĝliwoĂci, które sÈ niewidoczne dla osób z zewnÈtrz. Masz wolny czas oraz wsparcie swoich nowych francuskich przyjacióï — moĝesz za poĂrednictwem internetu za- czÈÊ dostarczaÊ im informacje, usïugi czy produkty odpowiadajÈce ich po- trzebom, przy okazji zarabiajÈc trochÚ pieniÚdzy. JesteĂ na drodze do stania siÚ przedsiÚbiorcÈ oraz szanowanym eksper- tem internetowym w sprawach zwiÈzanych z FrancjÈ. Kaĝdej nocy, kiedy zegar przestaje odmierzaÊ godziny pracy, wkraczasz coraz gïÚbiej we fran- cuski styl ĝycia; nie musisz rzucaÊ swojej posady, nie musisz nawet wy- chodziÊ z domu. Witaj w Ăwiecie projektowania stylów ĝycia Voilà! WykreowaïeĂ styl ĝycia, spotykajÈc siÚ z Francuzami i zarabiajÈc pieniÈdze, dokïadnie tak, jak o tym marzyïeĂ. Na nowo zdefiniowaïeĂ swój sukces w oderwaniu od codziennej pracy. ZainwestowaïeĂ swój czas w na- ukÚ jÚzyka francuskiego za poĂrednictwem internetu i zmieniïeĂ na zawsze swoje ĝycie. Jeĝeli bÚdziesz mÈdrze inwestowaï swój czas, pojawiÈ siÚ nowe moĝliwoĂci, bÚdziesz mógï tworzyÊ wïasny styl ĝycia i decydowaÊ o Ăwiecie, w którym chcesz ĝyÊ. To jest wïaĂnie projektowanie stylu ĝycia — uĝywasz internetu Poleć książkęKup książkę 38 Click millionaires, czyli internetowi milionerzy do otwierania drzwi, poszerzania swoich horyzontów i realizowania wïa- snych potrzeb. Moĝesz to zrobiÊ — moĝesz przeorientowaÊ otaczajÈcy CiÚ Ăwiat zgodnie z tym, gdzie chcesz byÊ i jak chcesz ĝyÊ. Moĝesz wybraÊ Ăwiat, w którym ĝyjesz. Czego chcesz? Wszystko jest na wyciÈgniÚcie rÚki, wy- starczy tylko kilka klikniÚÊ myszÈ i mÈdre inwestowanie swojego czasu. To nie sÈ czary, tak dziaïa motywacja. Wykonujesz maïe, ale konsekwentne kroki, i stale przybliĝasz siÚ do celu. Im bardziej angaĝujesz siÚ w kulturÚ, spoïecz- noĂÊ czy obszary biznesowe, w których chcesz uczestniczyÊ, tym wiÚcej relacji nawiÈzujesz z innymi luděmi. A im wiÚcej masz relacji, tym wiÚksza szansa na pojawienie siÚ okazji biznesowych. Ile czasu to zajmie? I jakich zwrotów moĝesz oczekiwaÊ z realizacji takiej strategii? To zaleĝy od tego, jak bÚdziesz inwestowaï swój czas. Zamiast spÚdzania czasu, jak robi to wiÚkszoĂÊ ludzi, sugerujÚ inwestowanie go w dziaïania, które bÚdÈ wspieraÊ waĝne cele w Twoim ĝyciu. Jestem pe- wien, ĝe przy takim podejĂciu wydarzy siÚ znacznie wiÚcej niĝ wtedy, gdy po prostu bÚdziesz siedziaï na kanapie, oglÈdaï telewizjÚ, rozczulaï siÚ nad sobÈ czy narzekaï na przyjacióï. Inwestuj swoje ĝycie lepiej, mÈdrzej. Zmieñ swój Ăwiat. Przeprojektuj go tak, aby staÊ siÚ click millionaire’em, którym przecieĝ chcesz byÊ. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: