Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 007095 20265238 na godz. na dobę w sumie
Co Cię blokuje? Uwolnij swój potencjał - książka
Co Cię blokuje? Uwolnij swój potencjał - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4451-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Z tej inspirującej, wnikliwie napisanej książki dowiesz się, jak odblokować własne podświadome hamulce i nacisnąć na pedał gazu, tak aby Twój potencjał dostał prawdziwego przyspieszenia!
Brian Tracy,
autor książek Nie tłumacz się, działaj! oraz Sukces tu i teraz

Życie na szóstym biegu!

Popatrz na siebie - jesteś osobą inteligentną, masz doświadczenie, kwalifikacje i potencjał. Co zatem powstrzymuje Cię przed odniesieniem sukcesu, przed rzuceniem tłumów na kolana, przed wyprzedzeniem konkurencji? Czyżby hamowała Cię obawa przed niepowodzeniem, brak pewności siebie, niska samoocena, nieśmiałość? A zatem czas rzucić im ostateczne wyzwanie i pokonać w bezpardonowej walce! Zapomnij o poradnikach oferujących nierealistyczne rady na temat tego, jak od ręki rozwiązać każdy problem. Sięgnij po przewodnik, który wskaże Ci właściwą drogę w dżungli świata kariery i poprowadzi do spełnienia zawodowego. To nie jest książka o marzeniach niemożliwych do spełnienia. To jest lektura dla osób, które chcą się rozwijać, ale żeby to zrobić, muszą najpierw pozbyć się obaw niweczących szanse na zrobienie jakichkolwiek postępów.Robert Kelsey - przedsiębiorca, pisarz, bankowiec z londyńskiego City i dziennikarz finansowy. W ciągu ponad dziesięciu lat przeczytał dziesiątki książek poświęconych rozwojowi osobistemu i odkrył, że chociaż są pomocne, to nie poruszają dwóch ważnych kwestii: w żadnej z nich nie przedstawiono uczciwie problemu zmiany cech osobowości i żaden z autorów nie przedstawił programu rozwoju osobistego uwzględniającego wrodzony strach oraz niewłaściwy sposób myślenia osób odczuwających silny lęk przed porażką. Swoją książką postawił to zmienić.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: What s Stopping You?: Why Smart People Don t Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 © 2011 What’s Stopping You Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher. All rigths reserved. Authorised translation from the English language edition published by Capstone Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with Helion S.A. and is not responsibility of Capstone Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, Capstone Publishing Limited. Translation copyright © 2012 by Helion S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/cocieb Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI Sïowo wstÚpne WstÚp CzÚĂÊ I — Co CiÚ blokuje? Rozdziaï 1. LÚk Rozdziaï 2. Emocjonalne porwanie i zewnÚtrzne reakcje Rozdziaï 3. Poraĝka jako pozytywne doĂwiadczenie Rozdziaï 4. Wywoïywanie lepszych reakcji CzÚĂÊ II — Cele Rozdziaï 5. Dziaïanie Rozdziaï 6. Wizualizacja Rozdziaï 7. JÚzyk i zachowanie Rozdziaï 8. OkreĂlanie wïaĂciwych celów CzÚĂÊ III — Realizacja Rozdziaï 9. Strategia i taktyka Rozdziaï 10. Ocena sytuacji i pomysïy Rozdziaï 11. ZarzÈdzanie procesem 7 11 19 21 37 51 61 67 69 77 91 101 109 111 127 137 CO CI} BLOKUJE? UWOLNIJ SWÓJ POTENCJA’ CzÚĂÊ IV — Ludzie Rozdziaï 12. Poczucie wïasnej wartoĂci Rozdziaï 13. Jak radziÊ sobie z szefem? Rozdziaï 14. Rozwój zawodowy Rozdziaï 15. Networking i rozmowy kwalifikacyjne Rozdziaï 16. Przywództwo CzÚĂÊ V — Ja sp. z o.o. Rozdziaï 17. Osoba odczuwajÈca lÚk przed poraĝkÈ w roli przedsiÚbiorcy Rozdziaï 18. Finansowanie, samowystarczalnoĂÊ i spóïki Zakoñczenie — pokonanie lÚku Podsumowanie Bibliografia Rekomendowane lektury O autorze 153 155 167 175 185 197 213 215 223 237 245 249 255 256 6 R O Z D Z I A ’ 3 . PORA¿KA JAKO POZYTYWNE DO¥WIADCZENIE Czy poraĝka moĝe byÊ w ogóle pozytywnym doĂwiadczeniem? Oczywi- Ăcie, jeĂli postanowimy tak jÈ zinterpretowaÊ. Jeĝeli spojrzysz na niepowo- dzenie jak na kamieñ milowy na drodze do sukcesu lub lekcjÚ, z której moĝna wyciÈgnÈÊ wnioski, to z pewnoĂciÈ bÚdzie ono pozytywnym prze- ĝyciem. Gdy jednak potraktujesz je jako ostateczny dowód klÚski swojej reputacji, to niechybnie taki bÚdzie miaïo efekt. Moja pisarska „kariera” jest dobrym przykïadem samospeïniajÈcego siÚ charakteru naszego punktu widzenia na poraĝkÚ. Kiedy przez osiemnaĂcie miesiÚcy swojej kariery bankowca dojeĝdĝaïem do pracy do Greenwich w Connecticut, wykorzystywaïem czas spÚdzony w pociÈgu na spisywanie swoich doĂwiadczeñ samotnego Brytyjczyka mieszkajÈcego w Nowym Jorku. Wieczorami przepisywaïem swoje wspomnienia na komputerze, wiÚc wkrótce miaïem tekst liczÈcy okoïo szeĂÊdziesiÚciu tysiÚcy sïów i szukaïem agenta literackiego. JakimĂ cudem (tak naprawdÚ dziÚki zasiÚ- gniÚciu jÚzyka u ludzi z branĝy i moim usilnym staraniom) trafiïem do cieszÈcego siÚ dobrÈ opiniÈ agenta literackiego, który zaïatwiï mi umowÚ z jednym z najwiÚkszych i najbardziej szanowanych wydawców w Wielkiej Brytanii. Mój rzut okazaï siÚ celny — udaïo mi siÚ dorzuciÊ obrÚcz na odlegïy palik. Krzyczaïem z radoĂci w swoim mieszkaniu na Upper Westside jak czïowiek, którego ĝycie na zawsze siÚ zmieniïo. Byïem gotów na karierÚ waïÚsajÈcego siÚ po Ăwiecie dowcipnego pisarza. Chociaĝ z perspektywy czasu ta reakcja wydaje siÚ trochÚ Ămieszna, nie tylko ja siÚ zbïaěniïem. Zarówno agent, jak i wydawca stwierdzili, ĝe ksiÈĝka sprzedaje siÚ dobrze, CO CI} BLOKUJE? UWOLNIJ SWÓJ POTENCJA’ chociaĝ byïem rozczarowany, ĝe nie sprzedaïa siÚ w setkach tysiÚcy eg- zemplarzy. W gruncie rzeczy to byïa gïówna przyczyna mojej poraĝki w karierze pisarskiej — rynek wydawniczy byï mi zupeïnie obcy, wiÚc nie wiedziaïem, jakie powinny byÊ moje oczekiwania wzglÚdem wielkoĂci sprzedaĝy mojej ksiÈĝki. PORA¿KA TO KWESTIA INTERPRETACJI Ostatecznie poniosïem poraĝkÚ jako pisarz, poniewaĝ tak postanowiïem zinterpretowaÊ obrót sprawy. Wszystko wskazuje na to, ĝe opublikowanie mojej pierwszej autobiograficznej ksiÈĝki przez duĝe wydawnictwo stano- wiïo solidny pierwszy krok jak dla trzydziestoparoletniego autora. Oczy- wiĂcie ksiÈĝka nie sprzedaïa siÚ w tak duĝej liczbie egzemplarzy, jak siÚ spodziewaïem. Moĝna byïo jednak wyciÈgnÈÊ kilka wniosków na przy- szïoĂÊ z dziaïañ marketingowych wydawcy, jak równieĝ z jego podejĂcia do dystrybucji, a juĝ na pewno upewniÊ siÚ, czy autor ma realistyczne oczekiwania co do wielkoĂci sprzedaĝy. Ja jednak zlekcewaĝyïem to doĂwiadczenie i przyjÈïem, ĝe mój debiut okazaï siÚ kompletnÈ poraĝkÈ, poniewaĝ nie udaïo mi siÚ dokonaÊ czegoĂ spektakularnego, na przykïad zrobiÊ z dnia na dzieñ kariery w stylu Nicka Hornby’ego. Poniewaĝ nie zyskaïem sïawy, przyjÈïem punkt widzenia mojej „maïpy”, która uznaïa komercyjnÈ poraĝkÚ ksiÈĝki za ostateczne potwierdzenie mojej wrodzonej beznadziejnoĂci. Wnioski pïynÈce z tego doĂwiadczenia nigdy nie zostaïy wziÚte pod uwagÚ, poniewaĝ zmarnowa- ïem jedynÈ szansÚ, aby je wyciÈgnÈÊ. Takie uczucia zmieniïy moje zachowanie, czyniÈc mnie niezdolnym do racjonalnego myĂlenia podczas kontaktów z wydawcÈ i z agentem. Nie pomogïa mi równieĝ nieunikniona blokada twórcza na drugÈ ksiÈĝkÚ (nie- unikniona, poniewaĝ pewnoĂÊ siebie, z jakÈ napisaïem pierwszÈ ksiÈĝkÚ, gdzieĂ wyparowaïa). Wkrótce zostaïem w ogóle skreĂlony z listy pisarzy. OczywiĂcie teraz zdajÚ sobie sprawÚ z tego, ĝe moje zachowanie byïo klasycznym przypadkiem dziaïania osoby odczuwajÈcej silny lÚk przed poraĝkÈ. KtoĂ z motywacjÈ do osiÈgniÚÊ wykorzystaïby ten czas na ugrun- towanie swojej pozycji przez kontrolowanie marketingu, podtrzymywanie 52 PORA¿KA JAKO POZYTYWNE DO¥WIADCZENIE znajomoĂci z wïaĂciwymi osobami i dokïadne zbadanie tematu oraz przy- gotowanie materiaïu na nastÚpnÈ ksiÈĝkÚ. To byï tylko mój debiut, którego treĂÊ powinna odzwierciedlaÊ wyznawane przeze mnie wartoĂci, istotne w mojej przyszïej pisarskiej karierze (a nie wartoĂci wyznawane przez wy- dawcÚ, który mógï mieÊ zupeïnie innÈ koncepcjÚ tego, do kogo ksiÈĝka ma byÊ skierowana). A ĝe ksiÈĝka nie trafiïa na listÚ bestsellerów? Cóĝ, jak na pierwszÈ publikacjÚ to chyba zbyt wysokie wymagania, a wnioski, jakie mogïem wyciÈgnÈÊ z tego doĂwiadczenia, mogïy zaprowadziÊ mnie na- stÚpnym razem znacznie dalej. Jednak ludzie odczuwajÈcy silny lÚk przed poraĝkÈ, majÈc przed sobÈ perspektywÚ osiÈgniÚcia sukcesu, reagujÈ zdumieniem i bïyskawicznie przyjmujÈ niewïaĂciwÈ postawÚ, osïabiajÈcÈ ich pewnoĂÊ siebie, i w grun- cie rzeczy tracÈ kontrolÚ nad projektem, a tym samym nad kierunkiem, w jakim zmierza jego realizacja. OczywiĂcie w chwili gdy rezultaty nie speïniajÈ naszych nierealnych oczekiwañ zaïamujemy siÚ, uznajÈc siebie za gïupców, którzy Ămieli mierzyÊ tak wysoko. Dochodzimy do wniosku, ĝe jesteĂmy do niczego, ĝe jesteĂmy skazani na niski status ĝyciowy. Nie zda- jemy sobie sprawy z tego, ĝe sami zdecydowaliĂmy o swojej reakcji, mimo iĝ mogliĂmy wybraÊ kilka innych, nie aĝ tak surowych wniosków. POWIkZANIE Z NISKIM POCZUCIEM W’ASNEJ WARTO¥CI Powyĝsza interpretacja niepowodzenia jest klasycznym przykïadem poglÈ- dów osoby o silnym lÚku przed poraĝkÈ. PoglÈd ten zdradza kolejnÈ cechÚ charakteru, której nie sposób ignorowaÊ — niskie poczucie wïasnej war- toĂci. OczywiĂcie lÚk przed poraĝkÈ i niskie poczucie wïasnej wartoĂci to dwa róĝne problemy: lÚk przed poraĝkÈ wpïywa negatywnie na nasze dziaïanie (na zmianÚ sposobu zachowania), podczas gdy niskie poczucie wïasnej wartoĂci wypacza nasze przekonania (i doprowadza do niewïaĂci- wej oceny sytuacji). Jednak oba te problemy majÈ charakter samospeïniajÈ- cej siÚ przepowiedni, poniewaĝ z ich powodu widzimy Ăwiat w taki spo- sób, aby dostrzec w nim zewnÚtrzne potwierdzenie naszych obaw (ĝe czeka nas poraĝka albo ĝe jesteĂmy nic nie warci). 53 CO CI} BLOKUJE? UWOLNIJ SWÓJ POTENCJA’ Chociaĝ nie wszystkie osoby cierpiÈce na silny lÚk przed poraĝkÈ majÈ niskie poczucie wïasnej wartoĂci (i na odwrót), obie te cechy sÈ ze sobÈ nierozerwalnie i wyraěnie powiÈzane — przewaĝnie idÈ ze sobÈ w parze, poniewaĝ ĝerujÈ na sobie wzajemnie, tak jak ĝerujÈ na swoim wïaĂcicielu. Dlatego w ĝadnym programie rozwoju osoby cierpiÈcej na lÚk przed po- raĝkÈ nie powinno siÚ pomijaÊ kwestii jej niskiej samooceny. Niskie poczucie wïasnej wartoĂci wynika (tak jak lÚk) z naszych do- Ăwiadczeñ zdobytych we wczesnym dzieciñstwie, ale umacnia siÚ za spra- wÈ zasïyszanych na nasz temat opinii oraz póěniejszych wydarzeñ, a takĝe sposobu, w jaki interpretujemy te informacje w dorosïym ĝyciu. Tego ro- dzaju informacje zwrotne, a takĝe bezwarunkowa miïoĂÊ i akceptacja (lub teĝ ich brak) ze strony rodziców, nauczycieli, rodzeñstwa czy rówieĂni- ków, ksztaïtujÈ nasze przekonania, punkt widzenia i poglÈdy oraz przewi- dywania na przyszïoĂÊ. Naturalnie takie poglÈdy na wïasny temat mogÈ znieksztaïcaÊ rzeczy- wistoĂÊ. Wedïug Johna Caunta, który napisaï ksiÈĝkÚ Poznaj swojÈ wartoĂÊ1, kaĝdy jest tendencyjny w ocenie wïasnej osoby. BïÚdna interpretacja, po- mijanie faktów czy przesada mogÈ osïabiÊ naszÈ wiarÚ w siebie, prowadzÈc do niskiego poczucia wïasnej wartoĂci, podczas gdy te same informacje, ale zaprezentowane w inny sposób, mogïyby nas doprowadziÊ do zupeïnie odmiennych wniosków. W gruncie rzeczy wiele osób odnoszÈcych suk- cesy ma niskie poczucie wïasnej wartoĂci i lekcewaĝy swoje osiÈgniÚcia jako bezwartoĂciowe, ignorujÈc fakt, ĝe te same dokonania wywoïujÈ u obser- watorów podziw. Nie ma automatycznego powiÈzania miÚdzy umiejÚtnoĂciami danej osoby a poziomem jej poczucia wartoĂci — uwaĝa Caunt. Autor twierdzi, ĝe na nasze ĝycie nie majÈ wpïywu róĝne wydarzenia, ale to, jak na nie reagujemy (co powtarza za Coveyem), a takĝe, ĝe sposób, w jaki na nie zareagujemy, w znacznej mierze bÚdzie podyktowany wiarÈ we wïasne moĝliwoĂci. Caunt wierzy, ĝe jesteĂmy w stanie zmieniÊ nasze przekonania. Skoro przyjÚliĂmy juĝ pewien zestaw przekonañ i zaczÚliĂmy przywiÈzywaÊ do nich wagÚ, moĝemy zrobiÊ to ponownie. Sami moĝemy kreowaÊ naszÈ 1 John Caunt, Poznaj swojÈ wartoĂÊ, Onepress, Gliwice 2004. 54 PORA¿KA JAKO POZYTYWNE DO¥WIADCZENIE rzeczywistoĂÊ. Moĝemy nawet manipulowaÊ wïasnymi myĂlami. Do tej pory manipulowaliĂmy nimi w sposób negatywny, stÈd nasze niskie po- czucie wïasnej wartoĂci. Dlaczego nie mielibyĂmy nimi manipulowaÊ, dÈĝÈc do osiÈgniÚcia pozytywnego rezultatu? PRZEFORMU’OWANIE PORA¿KI Wedïug mnie ïatwiej powiedzieÊ, niĝ zrobiÊ. Z powodu naszych dotych- czasowych lub domyĂlnych zaïoĝeñ odbieramy nowo narzucone sobie myĂli i przekonania jako przeciwne naszej naturze. Zmiana sposobu my- Ălenia skoñczy siÚ wiÚc niepowodzeniem lub poraĝkÈ, które potraktujemy jako potwierdzenie sïusznoĂci pierwotnych zaïoĝeñ. Obawiam siÚ, ĝe tej „maïpy” nie da siÚ pozbyÊ tak szybko. ByÊ moĝe jednak biorÚ sïowa Caunta zbyt dosïownie. Co by byïo, gdybyĂmy spróbowali przeformuïowaÊ negatywne czynniki nie po to, aby zmieniaÊ swoje przekonania czy domyĂlne zaïoĝenia, ale by zïagodziÊ lub nawet zmieniÊ ich wpïyw? Przeformuïowaniu negatywnych zaïoĝeñ osïa- biajÈcych poczucie wïasnej wartoĂci przyjrzymy siÚ dokïadnie w czÚĂci IV, ale co z poraĝkÈ? Czy moĝemy zmieniÊ sposób patrzenia na niepowodze- nie, a nawet potraktowaÊ je jako konieczny etap naszej drogi rozwoju? Czy zmiana sposobu postrzegania poraĝki moĝe pomóc osïabiÊ nasz lÚk przed niÈ? ByÊ moĝe nawet pomoĝe mi zobaczyÊ koniec mojej kariery pisarskiej w lep- szym Ăwietle? ByÊ moĝe. Jak mieliĂmy okazjÚ siÚ przekonaÊ, osoby sparaliĝowane lÚkiem przed poraĝkÈ dokïadajÈ wszelkich starañ, aby uniknÈÊ publicznego upokorzenia, stroniÈ nawet od podejmowania siÚ róĝnych zadañ lub w ogóle rezygnujÈ ze stanowiska, jeĂli wykonywanie tych zadañ moĝe oznaczaÊ koniecznoĂÊ radzenia sobie z konsekwencjami poraĝki. Jednak jak pisze Alain de Botton w ksiÈĝce Status Anxiety, lÚk przed poraĝkÈ nie bÚdzie tak silny, jeĂli niepowodzenie nie bÚdzie tak negatywnie postrzegane. Otoczenie nie wspóïczuje tym, którym siÚ nie powiodïo, i okreĂla ich mia- nem „przegranych”. Wedïug de Bottona to bezduszne sïowo stwierdza, ĝe ci „przegrani” nie tylko ponieĂli poraĝkÚ, ale równieĝ z powodu takiego ob- rotu sprawy nie majÈ prawa oczekiwaÊ od innych zrozumienia. 55 CO CI} BLOKUJE? UWOLNIJ SWÓJ POTENCJA’ NIE TRAKTUJ PORA¿KI ZBYT OSOBI¥CIE Trudno siÚ do tego przyznaÊ, ale czy to prawda? Na poziomie podstawo- wym — z pewnoĂciÈ. Wszyscy musimy skrywaÊ oznaki radoĂci na wieĂÊ o niepowodzeniach przyjaciela. JeĂli informacja dotyczy naszych wrogów czy rywali, nawet nie staramy siÚ tych oznak ukryÊ. Ile przyjÚÊ upïynÚïo nam na miïych pogawÚdkach poĂwiÚconych niepowodzeniom wspólnych znajomych? W jÚzyku niemieckim uczucie to ma swojÈ nazwÚ — schadenfreude — i Ăwiadczy o typowym zachowaniu konkurencyjnym, które zrozumie kaĝdy prymatolog (naukowiec zajmujÈcy siÚ badaniem ssaków naczelnych). Chociaĝ z tego zachowania moĝe wynikaÊ, ĝe ěle dobieramy sobie przyjacióï, bardziej prawdopodobne jest to, ĝe traktujemy poraĝkÚ zbyt osobiĂcie. Zamieñ sïowa „poraĝka osobista” na wyraĝenie „poraĝka firmy” lub „poraĝka organizacji”, a Twoje nastawienie znacznie siÚ zmieni. Pewnie dlatego, ĝe firmy to nie ludzie. PrzedsiÚbiorstwo to zbiór osób i mechanizmów dÈĝÈ- cych do realizowania wspólnego, czÚsto wysoce wyspecjalizowanego celu. Innymi sïowy, firma to przedsiÚwziÚcie, a poraĝka przedsiÚwziÚcia mo- ĝe oznaczaÊ uszczerbek na reputacji lub nawet osïabienie poczucia warto- Ăci osób w nie zaangaĝowanych. Niepowodzenie nie jest jednak w ĝaden sposób ostatecznym wyrokiem dla ludzi, a jedynie dla samego przedsiÚ- wziÚcia. Zaangaĝowane w nie osoby po prostu zaczynajÈ od nowa, nieco poobijane, trochÚ mÈdrzejsze, ale z pewnoĂciÈ nie naznaczone poraĝkÈ na zawsze. GdybyĂmy mogli w ten sposób spojrzeÊ na nasze indywidualne niepo- wodzenia, byÊ moĝe daïoby siÚ osïabiÊ ich przytïaczajÈcy ogrom i nieod- wracalnoĂÊ. Chociaĝ nie moĝna zupeïnie pozbyÊ siÚ towarzyszÈcego po- raĝce utrapienia, byÊ moĝe da siÚ ograniczyÊ szkody, jakie komplikacja lub seria niepowodzeñ mogÈ nam wyrzÈdziÊ, utwierdzajÈc nasz brak wiary w siebie. WiÚkszoĂÊ osób cierpiÈcych na silny lÚk przed poraĝkÈ postrzega kaĝde niepowodzenie jako coĂ ostatecznego, jako potwierdzenie nieod- wracalnego braku umiejÚtnoĂci. GdybyĂmy jednak mogli potraktowaÊ je jako przedsiÚwziÚcie, jako rezultat pojedynczego posuniÚcia, byÊ moĝe umielibyĂmy spojrzeÊ na nasze sprawy nie tylko przez pryzmat naszego zmartwienia, a przynajmniej nie bylibyĂmy nim tak sparaliĝowani. 56 PORA¿KA JAKO POZYTYWNE DO¥WIADCZENIE Na przykïad koniec mojej kariery pisarskiej byï dla mnie klÚskÈ, po- niewaĝ tak postanowiïem go potraktowaÊ. Gdybym byï osobÈ z silnÈ mo- tywacjÈ do osiÈgniÚÊ, spojrzaïbym na wydanie swojej ksiÈĝki jak na solidny wstÚp do zrobienia literackiej kariery, a nie jak na fiasko w nieodwracalny sposób przekreĂlajÈce moje pisarskie zdolnoĂci, i zaczÈïbym myĂleÊ o na- pisaniu trudnej drugiej ksiÈĝki. Gdybym miaï silnÈ motywacjÚ do osiÈ- gniÚÊ, potrafiïbym wyciÈgnÈÊ wnioski z tego doĂwiadczenia, zdajÈc sobie sprawÚ, ĝe przedsiÚwziÚcie, mimo swoich oczywistych wad, nie zamyka mi dalszej drogi do literackiego Ăwiata (w koñcu zawojowaïem dwie sza- nowane w Londynie instytucje literackie). To brak wiary w siebie poïoĝyï kres mojej karierze pisarskiej. Bez wzglÚdu na to, co myĂlÈ ludzie z silnÈ motywacjÈ do osiÈgniÚÊ, poraĝka nigdy nie jest ostateczna. Anthony Robbins twierdzi, ĝe dopóki czïowiek ĝyje i ma chÚÊ do dziaïania, poraĝka nie jest nieodwoïalna. Dla- czego wiÚc jest odbierana tak osobiĂcie? Czy nie jest to tylko pojedynczy rezultat naszych dziaïañ, wynikajÈcy z serii okolicznoĂci, na które prze- waĝnie nie mieliĂmy wpïywu? Dla osób cierpiÈcych na silny lÚk przed poraĝkÈ spojrzenie na niepo- wodzenie z takiej perspektywy jest niezwykle trudne, poniewaĝ wymaga przyjÚcia sposobu myĂlenia osoby z motywacjÈ do osiÈgniÚÊ, która jest skïonna wyciÈgnÈÊ wnioski z negatywnych doĂwiadczeñ i przyjÈÊ do wia- domoĂci, ĝe osiÈgniÚcie celu jest nie tylko moĝliwe, ale prawdopodobne, a nawet nieuniknione. Osoba z potrzebÈ osiÈgniÚÊ przede wszystkim nie odbiera poraĝki osobiĂcie. Dlaczego miaïaby to robiÊ, skoro wie, ĝe sukces jest w zasiÚgu jej moĝliwoĂci? Jednak ludzie obawiajÈcy siÚ niepowodzenia potrzebujÈ specjalnych narzÚdzi, aby przyjÈÊ podobny punkt widzenia. Jednym z nich moĝe byÊ nietraktowanie swojego rozwoju w kategoriach osobistych. GdybyĂmy mogli spojrzeÊ na siebie jak na przedsiÚbiorstwo, na przykïad jak na Ja sp. z o.o. lub Ja SA, zamiast na Ja — Jan Kowalski, a na swój rozwój jak na przedsiÚwziÚcie, to wtedy umielibyĂmy przypisaÊ poraĝce wïaĂciwe znaczenie i potraktowaÊ jÈ jako pewne utrudnienie, a nie ostateczne potwierdzenie braku wïasnej wartoĂci. 57 CO CI} BLOKUJE? UWOLNIJ SWÓJ POTENCJA’ ZMIANA KONCEPCJI PORA¿KI Z kolei z punktu widzenia firmy koncepcja poraĝki ulegïa przeksztaïceniu. Tom Peters jest prawdopodobnie najbardziej znanym autorytetem w dzie- dzinie funkcjonowania przedsiÚbiorstw. W swojej powszechnie znanej ksiÈĝce Poszukiwanie doskonaïoĂci w biznesie2 (której wspóïautorem jest Robert H. Waterman Jr.) przytacza sïowa osób zajmujÈcych wysokie stanowiska w takich firmach jak Johnson Johnson czy Emerson, w których wychwalali oni nie tylko korzyĂci pïynÈce z poraĝki, ale równieĝ fakt, ĝe jest to element wzbogacajÈcy doĂwiadczenie potrzebne do sprawowania przywództwa. W gruncie rzeczy nietrudno znaleěÊ dyrektorów firm, którzy odnoszÈ sukcesy i propagujÈ zalety niepowodzenia. Wydaje siÚ, ĝe wszyscy lubiÈ o tym mówiÊ: „Sukces nie jest zbudowany na powodzeniu, ale na poraĝce. Zbu- dowany jest na frustracji, a czasem na katastrofie” — Sumner Red- stone, wïaĂciciel pakietów kontrolnych akcji stacji telewizyjnych MTV, CBS, Paramount Pictures i innych. „Przeĝycie poraĝki daje ci wiÚkszÈ pewnoĂÊ siebie. Niepowo- dzenia sÈ wspaniaïym sposobem uczenia siÚ” — Jeremy Immelt, prezes i dyrektor zarzÈdzajÈcy General Electric. Takich cytatów sÈ setki. Niektóre z najbardziej innowacyjnych firm uwzglÚdniïy poraĝkÚ w swoim modelu biznesowym. Wedïug Toma Petersa przedsiÚbiorstwo 3M (pomysïodawca ĝóïtych karteczek do przyklejania i wielu innych wynalaz- ków) daje swoim menedĝerom wolnÈ rÚkÚ w rozwijaniu propozycji no- wych produktów, gwarantujÈc im zachowanie stanowiska, w razie gdyby ich wynalazki okazaïy siÚ klapÈ. W innej ksiÈĝce, Crazy Times Call for Crazy Organizations3, na podstawie której powstaï cykl seminariów, Tom Peters poszerza ten temat, pomstu- jÈc na tych szefów, którzy wzdrygajÈ siÚ na samÈ myĂl o poraĝce, i wy- chwalajÈc tych, którzy sÈ gotowi jÈ wykorzystaÊ. 2 Thomas Peters, Robert H. Waterman Jr., Poszukiwanie doskonaïoĂci w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2011. 3 Tom Peters, Crazy Times Call for Crazy Organizations, Vintage Books, New York 1994. 58 PORA¿KA JAKO POZYTYWNE DO¥WIADCZENIE We fragmencie poĂwiÚconym Richardowi Bransonowi4 moĝemy znaleěÊ sïowa wydawcy jego ksiÈĝki, Johna Browna: „Caïy sekret sukcesu Bransona kryje siÚ w jego poraĝkach… Rozpoczyna on wiele przedsiÚwziÚÊ i sporo z nich koñczy siÚ poraĝkÈ, ale on siÚ tym w ogóle nie przejmuje”. Wedïug Toma Petersa poraĝka nie jest problemem, wrÚcz przeciwnie. Niepowodzenia sÈ wprost konieczne. PodstawowÈ przyczynÈ paraliĝu w firmach jest lÚk przed niepowodzeniem, czy to ten odczuwany przez recepcjonistÚ, czy dyrektora zarzÈdzajÈcego. Aby przezwyciÚĝyÊ ten stan, zaleca przedsiÚbiorstwom przyjÈÊ kulturÚ poraĝki. OczywiĂcie wszystko jest w porzÈdku, jeĂli mamy do czynienia z niewielkimi niepowodzeniami, ale to Petersowi nie wystarcza. Czasami poraĝka musi byÊ „wielka, nie- znoĂna, ĝenujÈca, upokarzajÈca i publiczna”. Peters uwaĝa, ĝe firmy, które od czasu do czasu nie popeïniÈ jakiegoĂ gïupiego bïÚdu, sÈ z siebie zbyt zadowolone i przestajÈ siÚ rozwijaÊ. PORA¿KA W LEPSZYM STYLU Chociaĝ dla nas jako osób indywidualnych ten sposób postrzegania poraĝ- ki jest trudny do zaakceptowania, to przynajmniej powinien pomóc nam podjÈÊ dalsze dziaïania po przegranej — pozwoliÊ skupiÊ siÚ na wyciÈgniÚciu wniosków i jednoczeĂnie na realizacji koñcowego celu. NajczÚĂciej przyta- czanym cytatem pasujÈcym do niniejszego kontekstu sÈ sïowa Thomasa Edisona dotyczÈce jego wynalazków (do których moĝna zaliczyÊ wiele przedmiotów, od ĝarówki po gumÚ syntetycznÈ). „Nie poniosïem poraĝki” — mówi Edison po wielokrotnych nieudanych próbach skonstruowania wynalazku. „Znalazïem wïaĂnie dziesiÚÊ tysiÚcy sposobów skonstruowania wynalazku, które siÚ nie sprawdziïy”. Sïowa Edisona pokrywajÈ siÚ z tym, co pisze Anthony Robbins w ksiÈĝce Nasza moc bez granic. Twierdzi on, ĝe ludzie nie ponoszÈ w ĝyciu poraĝek, to tylko rezultaty ich dziaïañ. JeĂli efekt naszych poczynañ nie pokrywa siÚ z naszymi oczekiwaniami, powinniĂmy wyciÈgnÈÊ z tego doĂwiadczenia wnioski i w przyszïoĂci podejmowaÊ lepsze decyzje. Ten poglÈd podaje 4 Richard Branson — angielski przedsiÚbiorca, najbardziej znany jako wïaĂciciel wytwórni pïytowej Virgin Records — przyp. tïum. 59 CO CI} BLOKUJE? UWOLNIJ SWÓJ POTENCJA’ w wÈtpliwoĂÊ koncepcjÚ Toma Petersa. Wedïug Robbinsa poraĝka jako taka, chociaĝ moĝe byÊ oĝywcza, jest bezsensowna. Istota niepowodzenia polega na wyciÈgniÚciu z niego wniosków. Dziaïaj, popeïniaj bïÚdy, iden- tyfikuj je, wyciÈgaj wnioski i próbuj jeszcze raz. PrzytoczÚ jeszcze jeden czÚsto wykorzystywany cytat, którego autorem jest Samuel Beckett, pochodzÈcy z noweli Worstward Ho5: „Zawsze próbowa- ïem, zawsze przegrywaïem. To bez znaczenia. Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna przegrana. Przegrana w lepszym stylu”. Najwaĝniejsze to nie oczekiwaÊ poraĝki, ale teĝ siÚ jej nie obawiaÊ. Niepowodzenie, nawet to, które dotyka nas osobiĂcie, trzeba potraktowaÊ jako kolejne doĂwiadczenie ĝyciowe. Zyskanie tej ĂwiadomoĂci jest niezwykle waĝne dla osób cierpiÈcych na silny lÚk przed poraĝkÈ. W wielu przypadkach przegrana jest efektem sa- mospeïniajÈcej siÚ przepowiedni, wynikajÈcej z naszego lÚku przed poraĝ- kÈ i wiÈĝÈcych siÚ z nim zmian zachowania. Kiedy jednak przytrafi nam siÚ poraĝka (a to stanie siÚ na pewno), musimy siÚ przyzwyczaiÊ do akcepto- wania jej jako tymczasowej komplikacji. Niepowodzenia to rezultaty na- szych poczynañ, ale nie sÈ one ostateczne. W gruncie rzeczy nie sÈ one ta- kie zïe, skoro moĝemy z nich wyciÈgnÈÊ wnioski, dokonaÊ niezbÚdnych zmian i podjÈÊ kolejnÈ próbÚ dziaïania, mÈdrzejsi o dotychczasowe do- Ăwiadczenia (czyli „przegraÊ w lepszym stylu”). Niepowodzenia skazujÈ nas na miano nieudaczników (którzy od urodze- nia sÈ beznadziejni) tylko wtedy, gdy sami postanowimy je tak interpretowaÊ. SÈ ostateczne, jeĂli sami odgwiĝdĝemy koniec meczu. Ale to my trzymamy gwizdek w dïoni i decydujemy o tym, kiedy go uĝyÊ i zakoñczyÊ grÚ. Co CiÚ blokuje? Prawdopodobnie traktujesz tymczasowe komplikacje jak ostateczne klÚski. Poraĝka tylko wtedy jest nieodwoïalna, jeĂli sam jÈ tak ocenisz. Przewaĝnie niepowodzenia sÈ jednak pozytywnymi doĂwiadczeniami, z których moĝna wyciÈgnÈÊ wnioski pozwalajÈce na dalszy rozwój. Moĝemy sobie to uzmysïowiÊ, jeĝeli nie bÚdziemy swoich niepowodzeñ traktowaÊ zbyt osobiĂcie. 5 Samuel Beckett, Nohow On, Grove Press, New York 1996. 60
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Co Cię blokuje? Uwolnij swój potencjał
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: