Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00538 006267 14090321 na godz. na dobę w sumie
Co minutę rodzi się klient. Wykorzystaj 10 "pierścieni władzy" Barnuma -  osiągnij sławę, fortunę i zbuduj imperium biznesowe - książka
Co minutę rodzi się klient. Wykorzystaj 10 "pierścieni władzy" Barnuma - osiągnij sławę, fortunę i zbuduj imperium biznesowe - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0699-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> obsługa klienta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Konkurencja, twarde negocjacje, walka o klienta -- oto współczesny rynek. Sądzisz, że tylko najsilniejsi, najwięksi, najsprytniejsi mogą się na nim utrzymać? Oczywiście, że tak! A Ty jesteś przecież najpotężniejszy.

Przeczytaj tę książkę, a nic już nie będzie dla Ciebie takie, jak dawniej. Przeczytaj ją, a klienci staną się Twoimi największymi sprzymierzeńcami. Przeczytaj, a skuteczna sprzedaż będzie Twoją najsilniejszą bronią. To unikatowe kompendium porad, metod oraz rozwiązań -- sprawdzonych i skutecznych. Kierował się nimi J.T. Barnum, genialny biznesmen i przedsiębiorca, człowiek będący jednym z filarów współczesnego marketingu. Autor, Joe Vitale opowiada nam wspaniałe i ciekawe historie z życia Barnuma. W prosty i obrazowy sposób odkrywają one przed Tobą wszystkie tajemnice i sekrety będące kluczem jego wielkiego sukcesu.

Tak naprawdę już jesteś mistrzem sprzedaży --
wykorzystaj tylko porady i wskazówki, które przyniosą Ci sukces!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 „pierœcieni w³adzy” Barnuma – osi¹gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe Autor: Joe Vitale T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 83-246-0699-8 Tytu³ orygina³u: Theres a Customer Born Every Minute: P.T. Barnums Amazing 10 „Rings of Power” for Creating Fame, Fortune, and a Business Empire Today – Guaranteed! Format: A5, stron: 336 W promocji si³a! Dowiedz siê, jak wykorzystaæ tê potêgê (cid:129) Niezawodne techniki perswazji. Skorzystaj ze skutecznych metod i trików przekonywania ludzi (cid:129) Taktyka wygrany-wygrany. Poznaj sposoby na osi¹gniêcie obopólnych korzyœci w negocjacjach (cid:129) Czasem mniej wa¿na jest treœæ… Opanuj metody zwracania na siebie uwagi i zyskiwania rozg³osu (cid:129) Aktywne s³uchanie. B¹dŸ rozmówc¹, który spe³nia oczekiwania swoich klientów Konkurencja, twarde negocjacje, walka o klienta — oto wspó³czesny rynek. S¹dzisz, ¿e tylko najsilniejsi, najwiêksi, najsprytniejsi mog¹ siê na nim utrzymaæ? Oczywiœcie, ¿e tak! A Ty jesteœ przecie¿ najpotê¿niejszy. Przeczytaj tê ksi¹¿kê, a nic ju¿ nie bêdzie dla Ciebie takie, jak dawniej. Przeczytaj j¹, a klienci stan¹ siê Twoimi najwiêkszymi sprzymierzeñcami. Przeczytaj, a skuteczna sprzeda¿ bêdzie Twoj¹ najsilniejsz¹ broni¹. To unikatowe kompendium porad, metod oraz rozwi¹zañ — sprawdzonych i skutecznych. Kierowa³ siê nimi J.T. Barnum, genialny biznesmen i przedsiêbiorca, cz³owiek bêd¹cy jednym z filarów wspó³czesnego marketingu. Autor, Joe Vitale opowiada nam wspania³e i ciekawe historie z ¿ycia Barnuma. W prosty i obrazowy sposób odkrywaj¹ one przed Tob¹ wszystkie tajemnice i sekrety bêd¹ce kluczem jego wielkiego sukcesu. (cid:129) Nauczysz siê kierowaæ swoj¹ firm¹ tak, aby odnieœæ sukces bez wzglêdu na warunki rynkowe. (cid:129) Posi¹dziesz wiedzê i umiejêtnoœci, które pozwol¹ Ci na efektywne zarz¹dzanie pracownikami. (cid:129) Dowiesz siê, jak radziæ sobie z przeciwnoœciami losu i obracaæ je na swoj¹ korzyœæ. (cid:129) Zyskasz umiejêtnoœæ przyci¹gania uwagi i zainteresowania ludzi Twoim biznesem. (cid:129) Przekonasz siê, ¿e warto mówiæ tak, aby Ciê s³uchano, i s³uchaæ tak, by do Ciebie mówiono. Tak naprawdê ju¿ jesteœ mistrzem sprzeda¿y -- wykorzystaj tylko porady i wskazówki, które przynios¹ Ci sukces! Wstęp Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania 1 Prezentuję… Największego Marketingowca Wszech Czasów — P.T. Barnuma! 2 Wspaniałe 10 pierścieni władzy Barnuma, które umożliwiają stworzenie imperium 3 Bonus — Reguły Barnuma, które pomagają odnieść sukces w biznesie 4 Wspaniałe nastawienie P.T. Barnuma na sukces 5 Uwaga! Czego nauczył się Barnum, gdy o mało co nie został powieszony 6 Barnum wiedział, że ludzie wydadzą ostatniego centa na tę jedną rzecz 7 Sekret P.T. Barnuma — jak zamienić nieznanych ludzi w gwiazdy i przy okazji samemu się wzbogacić 10 11 15 21 23 37 45 55 77 105 123 8 S P I S T R E Ś C I 8 Szekspirowskie reguły reklamy, które przyczyniły się do sukcesu słonia Jumbo 9 Jak nieznany P.T. Barnum spotkał się z królową Wiktorią i stał się bogaczem 10 Jak Barnum kupił firmę swoich marzeń, nie mając pieniędzy 11 Sekret Barnuma, który pomaga przetrwać tragedie i katastrofy 12 Jak P.T. Barnum napisał własny bilet do sukcesu 13 Bonus — mój wyjątkowy wywiad z P.T. Barnumem 153 167 179 197 213 221 14 Jak P.T. Barnum wzbogacił się po tym, jak zbankrutował 235 15 Bonus — sztuka zdobywania pieniędzy P.T. Barnuma 16 Jak zbarnumizować swoją działalność Epilog. Pożegnanie — P.T. Barnum Uwagi Bibliografia Źródła O autorze Skorowidz 247 285 299 301 309 319 321 323 Każdy człowiek powinien wykonywać zawód, który daje korzyści jego bliźnim, a jemu samemu przynosi zyski. Wszystko inne to próżność i głupota. — P. T. Barnum, The Humbugs of the World, 1866 iedy prezydent Lincoln wraz z rodziną spotkał się z Tomciem Paluchem i jego żoną w Białym Domu podczas wojny sece- syjnej, przygnębiony i znużony Lincoln zapytał Tomcia, czy ma jakiś pomysł na to, jak należy przeprowadzić tę wojnę. — Panie prezydencie — odpowiedział Tomcio — mój przyjaciel Barnum mógłby zakończyć ten cały konflikt w ciągu miesiąca. Barnum nigdy nie miał okazji zakończyć tej okrutnej wojny, ale odpowiedź Tomcia pokazuje, jak wielką wiarę pokładała większość Amerykanów w twórcze umiejętności Barnuma. Zaczy- nasz się zastanawiać: co zrobiłby Barnum, żeby zakończyć tę wojnę? Co by zrobił Barnum, żeby wyprzedzić konkurencję w dzisiej- szym biznesie, w którym jeden wciąż zjada drugiego? Jaki byłby 3 8 C O M I N U T Ę R O D Z I S I Ę K L I E N T jego klucz do sukcesu — klucz, którego mógłbyś użyć, żeby za- kończyć wyczerpującą walkę o nowych klientów i utrzymanie obecnych, w czasach, gdy większość ludzi traktuje świat biznesu jak niekończącą się wojnę? Poznałem 10 sekretów, które umożliwiły Barnumowi osiągnięcie takiego wspaniałego sukcesu. Postanowiłem nazwać je „pierście- niami potęgi”. Oto one: 1. Barnum wierzył, że co minutę rodzi się klient. Ten czło- wiek nie myślał w wąskich kategoriach. Muzeum Amerykańskie, jedna z jego trzech największych życiowych pasji, było tak po- pularne, że za życia Barnuma odwiedziły je ponad cztery miliony ludzi. Pobierając od każdego zwiedzającego opłatę w wysokości dwudziestu pięciu centów (dzieci płaciły połowę ceny), Barnum zarobił całkiem sporą sumkę. Ale jego celem było coś więcej niż tylko opanowanie małego segmentu rynku. Chciał, żeby usłyszał o nim cały świat. I osiągnął to. Kilka razy zabrał Tomcia Palucha do Europy, a szwedzką śpiewaczkę Jenny Lind sprowadził z Europy do Ameryki — w tamtych czasach jedynym środkiem transportu między kontynentami były statki (podróże międzykontynentalne trwały dwa tygodnie). Był prawdopodobnie najbardziej znanym człowiekiem — a także jednym z najbogatszych — na całej pla- necie w XIX wieku. Dlaczego? Ponieważ nie ograniczał się do małych, lokalnych przedsięwzięć w swoim sąsiedztwie, a nawet w mieście. Chciał zagarnąć całą planetę. W rozdziale 4. dowiesz się, jak poszerzyć swoją bazę klientów, i poznasz nowe sposoby na szybkie, łatwe i niedrogie zdobywanie nowych klientów. 2. Wierzył w efekt sztucznych ogni. Barnum robił wszystko, żeby przyciągnąć uwagę ludzi. Stosował najbardziej zuchwałe metody, jakie tylko przyszły mu do głowy. Można powiedzieć, że był ojcem chwytu reklamowego. Kiedyś wynajął słonia, żeby za- orał ziemię na jego działce. Dlaczego? Ponieważ w pobliżu tego W S P A N I A Ł E 1 0 P I E R Ś C I E N I W Ł A D Z Y B A R N U M A 3 9 gruntu biegły tory kolejowe, którymi jeździły pociągi do Nowego Jorku. Podczas gdy większość ludzi widziała po prostu tłum pasa- żerów w wagonach pociągu, Barnum zdawał sobie sprawę z tego, że to jest ogromna grupa potencjalnych klientów. Był przekonany, że słoń to chwyt reklamowy, który przyciągnie uwagę każdego i którego nie da się zapomnieć. I tak się stało. Barnum zdobył tak duży rozgłos w kraju, że stowarzyszenia rolnicze pisały do niego z prośbą o informację, gdzie można wynająć słonie do pracy na farmie. „Reporterzy gazet przyjeżdżali z bliska i z daleka, żeby na własne oczy zobaczyć słonia i napisać o nim artykuł”, pisał Barnum. „Słoń zaorał te sześć akrów co najmniej 60 razy, zanim uznałem, że moja reklama została odpowiednio rozpowszechniona …”. W roz- dziale 5. poznasz wiele zadziwiających sposobów na przyciągnięcie uwagi i przekonasz się, że możesz zastosować te techniki również w swojej firmie. 3. Wierzył, że ludziom należy dawać więcej, niż są warte ich pieniądze. Barnum ciężko pracował, żeby znaleźć coś, co sprawia ludziom przyjemność. Chciał, żeby ludzie z chęcią dawali mu swoje pieniądze. Podróżował po świecie, szukając wykonawców i produktów, które spodobają się ludziom. Tomcio Paluch, Jenny Lind, bliźniaki syjamskie, wątpliwego pochodzenia artefakty — to wszystko budziło ogromne zainteresowanie i przyciągało pu- bliczność. Barnum oferował ludziom to, czego chcieli: niezwykłą rozrywkę. Szukając publiczności dla swoich widowisk, stosował nietypowe, nieraz szokujące chwyty, dbał o to, żeby żaden klient nie odszedł niezadowolony. Rzadko zdarzało mu się słyszeć jakieś skargi ze strony klientów. Przywrócił świetność podupadającemu cyrkowi i ponurym muzeom, przekształcając je w atrakcyjne miej- sca, do których masowo zaczęli przyjeżdżać ludzie z całego kraju. W rozdziale 6. dowiesz się, czego ludzie naprawdę chcą — bez względu na to, jaki profil ma Twoja firma — i jak im to dostarczyć. 4 0 C O M I N U T Ę R O D Z I S I Ę K L I E N T 4. Głęboko wierzył w potęgę „tuszu drukarskiego”. Barnum wykazywał się niezwykłą kreatywnością, gdy zależało mu na zdo- byciu rozgłosu. Ten znany showman, mówca, polityk, autor książek, filantrop i geniusz marketingowy zyskał ogólnoświatową sławę i zgromadził ogromny majątek, ponieważ wiedział, co należy ro- bić, żeby zdobyć przychylność mediów. W swoim ostatnim znanym liście, napisanym pięć dni przed śmiercią w 1891 roku, napisał: „Jestem winien amerykańskiej prasie niemal każdego dolara, któ- rego posiadam…”. W rozdziale 7. poznasz metody, które stosował Barnum, żeby za pomocą mediów promować swoje przedsięwzięcia — techniki te może z powodzeniem zastosować dziś każdy przed- siębiorca, który chce pozostawić konkurencję w tyle. 5. Wierzył w konieczność ciągłego reklamowania się. Barnum korzystał z darmowego rozgłosu, ale za drukowanie reklam zawsze płacił. Reklamował to, co miał do sprzedania, za pomocą plakatów, reklam wielkoformatowych, znaków umieszczanych w oknach i broszurek. Barnum z niemalże ewangelicznym zapałem wierzył w potęgę reklamy (zobacz rysunek 2.1). Ludzie nazywali go „Szek- spirem reklamy”. Kiedyś napisał: „Gdy będziesz miał artykuł, który według Ciebie zadowoli Twoich klientów, kiedy będziesz wiedział, że gdy go wypróbują, poczują, że właściwie wydali swoje pieniądze — wtedy zrób wszystko, żeby nagłośnić ten fakt”. W roz- dziale 8. poznasz zaskakujące reguły Barnuma, które mówią o tym, jak tworzyć skuteczne reklamy. 6. Wierzył, że ludzie powinni nawzajem sobie pomagać, żeby osiągnąć to, czego chcą. Modny dziś w świecie biznesu zwrot zdobywanie kontaktów Barnum wykorzystywał w praktyce już ponad sto lat temu. Kiedy chciał poznać Królową, zdobył list polecający od Horacego Greeley’ego, słynnego dziennikarza pra- sowego i wybitnego męża stanu. Gdy chciał zdobyć rozgłos, był gotowy poprosić o przysługę każdego, od osób, które mają wpływy na arenie lokalnej, po samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W S P A N I A Ł E 1 0 P I E R Ś C I E N I W Ł A D Z Y B A R N U M A 4 1 RYSUNEK 2.1. List z 1861 roku od P.T. Barnuma do prezydenta Abrahama Lincolna. Zauważ, że Barnum wykorzystywał nawet papier listowy do tego, żeby reklamować swój biznes (z prywatnej kolekcji autora). Barnum wiedział, że ludzie lubią pomagać innym w słusznej sprawie. Był czarującym mężczyzną i cieszył się sympatią wielu ludzi. Kiedy chciał kupić budynek, który później przekształcił w słynne muzeum, właściciel zażądał referencji. Listy polecające, które pokazał mu Barnum, były tak entuzjastyczne, że nie chciał 4 2 C O M I N U T Ę R O D Z I S I Ę K L I E N T wierzyć w ich prawdziwość. Barnum był uczciwy wobec innych ludzi, dzięki czemu łatwiej było mu prosić ich o przysługi. W roz- dziale 9. dowiesz się, jak wykorzystywać pierścienie potęgi do tego, żeby poznać każdego człowieka, jakiego chcesz. 7. Wierzył w twórcze negocjacje i traktował swoich pracow- ników i wykonawców z szacunkiem. Jego warunki były uczciwe. Pracownicy go uwielbiali. Dawał im przyzwoite wynagrodzenie, dzielił się z nimi zyskami i pomógł wzbogacić się wielu wyko- nawcom: Jenny Lind, Tomciowi Paluchowi, Komandorowi Nutt i bliźniakom syjamskim. Kiedy Chang i Eng, słynni bliźniacy sy- jamscy, zgodzili się występować u niego po tym, jak wojna sece- syjna zabrała im cały dobytek, Barnum dzielił wszystkie zyski po równo, dzięki czemu bliźniacy dorobili się dużych pieniędzy. Gdyby nie on, z pewnością klepaliby biedę. Z Williama Henry’ego Johnsona, czarnego karła, który pracował w show-biznesie przez ponad sześć- dziesiąt lat, Barnum uczynił swojego pełnoprawnego partnera w interesach. A kiedy Brigham Young w żartach zapytał Barnuma, ile zapłaciłby za występy jego i jego żony, ten odpowiedział, że połowę kwoty pochodzącej ze sprzedaży biletów, czyli około 200 000 dolarów. Barnum negocjował uczciwie. W rozdziale 10. poznasz metody negocjowania Barnuma — technikę, którą mo- żesz zacząć stosować już teraz, aby osiągnąć w biznesie więcej niż dotychczas. 8. Wierzył, że nic nie dzieje się bez powodu. Mark Twain przeżył kilka porażek biznesowych, osobiste bankructwo i tragedię rodzinną. Te wszystkie doświadczenia pozostawiły trwałe ślady na jego psychice, robiąc z niego ponurego cynika o piórze „roz- grzewanym w piekle”. Barnum przeżył podobne, a nawet jeszcze większe tragedie, ale te przykre wydarzenia w żadnym stopniu go nie osłabiły. Jego Muzeum Amerykańskie, którym zarządzał z taką pasją, dwukrotnie strawił pożar. Jego iranistański dom, jeden z pierw- szych, największych i najbardziej niezwykłych pałaców w Ameryce, W S P A N I A Ł E 1 0 P I E R Ś C I E N I W Ł A D Z Y B A R N U M A 4 3 uległ doszczętnemu spaleniu. Barnum stracił również żonę i dwoje dzieci. Mimo to nie poddał się. Szybko doszedł do siebie, kupił nowe domy, nowe muzeum, a nawet ponownie się ożenił — z kobietą o czterdzieści lat młodszą. Jego wewnętrzna siła brała się z niewzruszonej wiary w to, że nic nie dzieje się bez powodu. Na jego grobie można przeczytać krótkie motto: „Nie moja, lecz Twoja wola zostanie spełniona”. Jego głęboka wiara pomogła mu przetrwać wszystkie kryzysy i odnieść sukces w biznesie. W roz- dziale 11. opowiem Ci zadziwiającą historię, która przydarzyła mi się, gdy odwiedzałem grób Barnuma. Dowiesz się, jak biznes może przyczynić się do rozwoju osobistego i samopoznania, dając czło- wiekowi siłę, która pozwala przetrwać każdą burzę. 9. Wierzył w potęgę słowa pisanego. Drugą wielką miłością Barnuma była jego autobiografia, którą aktualizował przez całe życie. Kiedy umierał, poprosił żonę, żeby napisała ostatni rozdział o jego pogrzebie. Barnum zaczął pisać, gdy miał 22 lata. Był wtedy redaktorem religijnej gazety, za co zresztą został aresztowany. Zdawał sobie sprawę z potęgi słowa pisanego. Wiedział, że jest to ogromna siła, która wpływa na opinię publiczną i kształtuje ją. Korzystał z niej przez całe życie, czy to pisząc listy do prezydentów i redaktorów gazet, czy opracowując broszury reklamujące jego okropną syrenkę „Fejee” (w taki sposób Barnum pisał słowo „Fidżi”) albo ukochanego Generała Tomcia Palucha. Barnum pisał do końca życia, wiedząc, że każde słowo, które wypłynie spod jego pióra, przybliży go do zdobycia sławy, bogactwa i nieśmiertelności. W roz- dziale 12. dowiesz się, dlaczego tylu znanych ludzi biznesu napisało książki, i przekonasz się, że z łatwością możesz zrobić to samo. 10. Wierzył w potęgę słowa mówionego. Barnum nie bał się przemawiać do tłumów, czy to namawiając ich do abstynencji lub przyznania praw niewolnikom, czy to przekonując ich, że jego widowiska są poprawne moralnie, kulturalne i bezpieczne dla dzieci oraz zwierząt. Wiedział, że słowo mówione może „przenosić góry”. 4 4 C O M I N U T Ę R O D Z I S I Ę K L I E N T Przyjaźnił się z najlepszymi mówcami swoich czasów. Wygłaszał przemówienia w czasach, gdy dużą popularnością cieszyli się Mark Twain i Karol Dickens, otrzymując tyle samo pochwał, co znani pisarze. Publiczne przemówienia przyniosły mu większy rozgłos i więcej kontraktów. Nawet ubiegając się o mandat poli- tyka, z jednej strony realizował swoją trzecią wielką pasję (miasto Bridgeport), ale z drugiej wykorzystał tę sytuację do zorganizo- wania, jak to sam nazwał, „dochodowej filantropii”. Wiedział, że udział w życiu publicznym pomoże mu zdobyć większą sławę i przyciągnąć jeszcze większą uwagę do jego przedsięwzięć. W roz- dziale 14. poznasz jego wyjątkowe techniki, które pomogą Ci stać się elokwentnym, przekonującym i charyzmatycznym mówcą. Książka ta ma więcej rozdziałów — znajdziesz w niej więcej niespodzianek i więcej kluczy do sukcesu Barnuma. Ten wspaniały showman sam ujawniał swoje najważniejsze sekrety na wykładach zatytułowanych „Sztuka zdobywania pie- niędzy”, które wygłosił setki razy. Wielu ludzi twierdziło, że te słowa zmieniły ich życie. Co najmniej jeden człowiek, ojciec dru- giej żony Barnuma, przyznał, że dzięki jego sekretom stał się bo- gaty. Dlatego, abyś miał kompletny obraz Barnuma i jego pomysłów na sukces w biznesie, na końcu książki zamieściłem tę słynną mowę. Być może w tej chwili zastanawiasz się, jak możesz wykorzy- stać pierścienie potęgi Barnuma we własnej firmie. Większość ludzi biznesu używa zaledwie jednego, dwóch lub trzech pierścieni po- tęgi. Jeżeli skorzystasz z wszystkich dziesięciu, odniesiesz nieby- wały sukces. Jak to zrobić? W następnych rozdziałach omówimy po kolei każdy pierścień potęgi. Aby Twoja wyobraźnia zaczęła działać, posłuchaj słów samego Barnuma…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Co minutę rodzi się klient. Wykorzystaj 10 "pierścieni władzy" Barnuma - osiągnij sławę, fortunę i zbuduj imperium biznesowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: