Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 007360 19932067 na godz. na dobę w sumie
Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? - ebook/pdf
Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 214
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1730-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka składa się z trzech zasadniczych części: - przeglądu dotychczasowych badań i koncepcji dotyczących poczucia szczęścia oraz najważniejszych wniosków z nich płynących, - prezentacji własnej koncepcji źródeł szczęścia i opis badań własnych dotyczących znaczenia emocji pozytywnych o różnych źródłach w kształtowaniu poczucia szczęścia, - podsumowania oraz najważniejszych implikacji przytoczonych tez dla rozwoju osobistego (wraz z przykładem ćwiczeń) oraz społecznego (w różnych obszarach życia). Książka została napisana z myślą o osobach zainteresowanych psychologicznymi uwarunkowaniami poczucia szczęścia. Zainteresuje adeptów nauk społecznych, a także praktyków - psychologów, nauczycieli, pedagogów i wszystkich, którzy w swojej pracy mogą mieć wpływ na kształtowanie się osobowościowych przesłanek poczucia szczęścia oraz obserwują, jak dobrostan psychiczny przekłada się na funkcjonowanie w życiu społecznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIE W ciągu wieków w obszarze zainteresowań psychologów znaj- dowała się przede wszystkim „ciemna strona” psychiki człowieka: jego słabości, zaburzenia, podatność na wszelakie wpływy i mani- pulacje. Dzięki rozwojowi psychologii nastąpił duży postęp w zakre- sie sposobów radzenia sobie z psychopatologią. Opracowano sku- teczne terapie wspomagające leczenie takich schorzeń, jak zaburzenia lękowe czy zaburzenia odżywiania (według niektórych badaczy 1 obecnie aż czternaście chorób psychicznych jest już uleczalnych). Jednak, skupiając się przede wszystkim na dobrostanie osób cierpią- cych, poza obszarem zainteresowań nauki pozostawiono czynniki odpowiadające za komfort psychiczny i dobre życie osób zdrowych. Zdecydowanie mniej uwagi poświęcano dotychczas badaniu tego, co świadczy o sile i wartości człowieka, a więc roli i funkcji emocji po- zytywnych, jego cnót i zalet, a przede wszystkim determinantów po- czucia szczęścia. Przez wiele lat pojęcie poczucia szczęścia bliższe było filozofii niż psychologii i do dziś nie figuruje w wielu słowni- kach psychologicznych 2. A przecież, pomimo licznych trudności i problemów, z którymi życie konfrontuje ludzi, większość z nich po- trafi nie tylko radzić sobie z porażkami i nieszczęściami, lecz także czerpać radość i satysfakcję z życia. Z drugiej strony, chociaż istnieje wiele skutecznych form terapii, na całym świecie można zaobserwo- 1 Seligman 2000: 21. 2 Por. Reber i Reber 2005; Siuta 2005; Szewczuk 1979. 10 WPROWADZENIE wać wzrost zachorowań na depresję 3, która powoli urasta do poważ- nego problemu cywilizacyjnego. Nasuwa się wobec tego pytanie – czy można przeciwdziałać depresji na szeroką skalę, nie wiedząc, jakie czynniki decydują o tym, że ludzie czują się dobrze? Co sprawia, że ludzie są szczęśliwi? Na to pytanie próbuje odpo- wiedzieć psychologia pozytywna, dziedzina nauki proklamowana przez Martina Seligmana pod koniec XX wieku, jako obszar do ba- dań nad subiektywnym dobrostanem człowieka. W ramach psycho- logii pozytywnej szczęście stało się przedmiotem wielu koncepcji teoretycznych oraz systematycznych badań empirycznych. Naukow- ców interesuje to, czym charakteryzują się osoby szczęśliwe, jakie uwarunkowania życiowe przyczyniają się do odczuwania satysfakcji z życia i, wreszcie, jakie intencjonalne działania i aktywności mogą sprawić, że ludzie będą czuć się lepiej. Jednak kwestią, która stanowi szczególne wyzwanie dla psychologów, jest pytanie o przesłanki po- czucia szczęścia nawet wtedy, gdy nie ma powodów do zadowolenia z warunków i biegu własnego życia. Co sprawia, że człowiek żyjący w biedzie, dotknięty inwalidztwem czy odrzucony przez innych może czuć się szczęśliwy? Co leży u podstaw zadowolenia z czegoś, co innym wydaje się niemożliwe do zaakceptowania albo niewystar- czające do cieszenia się życiem? Celem niniejszej książki jest przybliżenie Czytelnikowi pojęcia szczęścia w rozumieniu współczesnej psychologii – jego uwarun- kowań oraz sposobów na wykorzystanie wniosków z badań na- ukowych w praktyce. W pierwszej części zatytułowanej O  szczęściu  i o emocjach odpowiem na pytania o to, dlaczego tak trudno zdefi- niować szczęście i co się kryje pod tym pojęciem według filozofów i psychologów. Przybliżę też wybrane koncepcje szczęścia, które naj- pełniej starają się uwzględnić wiedzę o ludzkiej psychice i wyniki badań naukowych. Skoncentruję się również na wyznacznikach po- czucia szczęścia – tych aspektach życia i osobowości, które są z nim 3 Ferrari i in. 2013: 1–12. WPROWADZENIE 11 istotnie związane. W rozdziale drugim przyjrzę się bliżej związkom emocji z poczuciem szczęścia i zastanowię się nad tym, dlaczego w tak dużym stopniu oddziałują one na postrzeganie świata i rze- czywistości. Następnie skoncentruję się na radościach pochodzących z różnorodnych źródeł i na tym, jak mogą one kształtować globalne poczucie szczęścia. W drugiej części Wyznaczniki szczęścia – badania własne opiszę pro- jekt mający na celu poszukiwanie uwarunkowań poczucia szczę- ścia poza zakresem warunków życia i bieżącej sytuacji człowieka – w sferze sposobów wartościowania rzeczywistości oraz znaczenia formułowanych celów życiowych. Opisane w pracy badania weszły w skład rozprawy doktorskiej przygotowanej i obronionej przeze mnie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stano- wiły one próbę odpowiedzi na pytanie o to, które emocje pozytywne wśród różnych ich rodzajów mają największy udział w wyznacza- niu poczucia szczęścia – nie tylko doraźnie, lecz także w dłuższej perspektywie, na przestrzeni całego życia. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych było znaczenie tzw. emocji refleksyjnych (pochodnych od przemyśleń na temat siebie i świata) dla budowania dobrostanu. Na koniec, w części Implikacje teoretyczne i praktyczne, wskażę, jak wnioski z opisanych badań mogą pomóc w lepszym zrozumieniu fe- nomenu poczucia szczęścia u ludzi. Dostarczę również praktycznych wskazówek, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę dla poprawienia jakości swojego życia, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zwiększenia satysfakcji z pracy zawodowej, podniesienia dobrostanu własnych dzieci czy budowania bardziej świadomego i obywatel- skiego społeczeństwa. Rolą psychologii jest odpowiedź na pytanie o znaczenie czynni- ków wewnętrznych, decydujących o sposobie postrzegania i przeży- wania świata. Choć psychologia pozytywna jako dziedzina nauki jest stosunkowo młoda, zgromadzona pod jej sztandarem wiedza mówi sporo o uwarunkowaniach poczucia szczęścia. Coraz więcej 12 WPROWADZENIE wiemy o tym, na co i w jakim zakresie możemy oddziaływać, by podnieść jakość naszego życia. Opisana w prezentowanej książce taksonomia ludzkich emocji pozwala spojrzeć na znaczenie radości w życiu człowieka z nowej perspektywy – pełniejszej, bo uwzględ- niającej aż cztery różne kategorie doświadczanych emocji pozytyw- nych. Lekturę niniejszej publikacji można potraktować jako fascy- nującą wyprawę w głąb siebie. Poprzez refleksję nad swoim życiem oraz nad tym, jakie znaczenie dla mnie mają opisane tutaj kwestie, Czytelnik może odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co w jego przy- padku jest najważniejsze i w jaki sposób powinien wytyczyć własną ścieżkę na drodze ku pełni szczęścia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: