Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 008128 20950447 na godz. na dobę w sumie
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press - książka
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press - książka
Autor: , Liczba stron: 88
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1005-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inspiracja bez manipulacji

Chęć nieustannego rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń to cecha charakteryzująca wybitnych ludzi sukcesu. Coaching jest metodą czynnie wspierającą to dążenie. Istotną jego zaletą jest nieformalny charakter. Coaching może przejawiać się nie tylko w kontaktach osobistych, ale również telefonicznych czy też e-mailowych. Udzielając komuś w dowolnym momencie wskazówek opartych na praktycznej wiedzy, jaką zdobyliśmy, czy też przyjmując opinie i sugestie kierowane w naszą stronę, tworzymy silną i trwałą organizację. Budulcem jest tu wzajemne zaufanie i umiejętność wypracowania sensownych kompromisów.

Dowiedz się, jak:

Książki z serii 'Osobisty Mentor' są szybkimi i niezawodnymi źródłami informacji, pokazującymi, jak stawiać czoła codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawierają one wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przykładów zaczerpniętych z życia. Pomagają także Czytelnikom zidentyfikować ich najmocniejsze strony i największe słabości. W biurze, na zebraniu czy w domu -- te niewielkie przewodniki oferują szybką i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Nowe doświadczenia w starym zespole

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Coaching. Osobisty mentor (cid:151) Harvard Business School Press Autor: Harvard Business School Press, Patty McManus T‡umaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-1005-1 Tytu‡ orygina‡u: Coaching People: Expert Solutions to Everyday Challenges Format: B6, stron: 88 Inspiracja bez manipulacji (cid:149) Nauczanie i wspieranie rozwoju (cid:149) Dwustronna wymiana do(cid:156)wiadczeæ (cid:149) Tworzenie efektywniejszych zespo‡(cid:243)w (cid:149) Skuteczne wykorzystywanie w‡asnego potencja‡u ChŒ(cid:230) nieustannego rozwijania siŒ i zdobywania nowych do(cid:156)wiadczeæ to cecha charakteryzuj„ca wybitnych ludzi sukcesu. Coaching jest metod„ czynnie wspieraj„c„ to d„¿enie. Istotn„ jego zalet„ jest nieformalny charakter. Coaching mo¿e przejawia(cid:230) siŒ nie tylko w kontaktach osobistych, ale r(cid:243)wnie¿ telefonicznych czy te¿ e-mailowych. Udzielaj„c komu(cid:156) w dowolnym momencie wskaz(cid:243)wek opartych na praktycznej wiedzy, jak„ zdobyli(cid:156)my, czy te¿ przyjmuj„c opinie i sugestie kierowane w nasz„ stronŒ, tworzymy siln„ i trwa‡„ organizacjŒ. Budulcem jest tu wzajemne zaufanie i umiejŒtno(cid:156)(cid:230) wypracowania sensownych kompromis(cid:243)w. Dowiedz siŒ, jak: (cid:149) rozwija(cid:230) swoje naturalne talenty i efektywnie je wykorzystywa(cid:230), (cid:149) precyzowa(cid:230) cele i d„¿y(cid:230) do ich realizacji, (cid:149) poprawia(cid:230) relacje na linii prze‡o¿ony-podw‡adny, (cid:149) przezwyciŒ¿a(cid:230) przeszkody zewnŒtrzne i w‡asne s‡abo(cid:156)ci. Ksi„¿ki z serii (cid:132)Osobisty Mentor(cid:148) s„ szybkimi i niezawodnymi (cid:159)r(cid:243)d‡ami informacji, pokazuj„cymi, jak stawia(cid:230) czo‡a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj„ one wiele praktycznych wskaz(cid:243)wek, podpowiedzi oraz przyk‡ad(cid:243)w zaczerpniŒtych z ¿ycia. Pomagaj„ tak¿e Czytelnikom zidentyfikowa(cid:230) ich najmocniejsze strony i najwiŒksze s‡abo(cid:156)ci. W biurze, na zebraniu czy w domu (cid:150) te niewielkie przewodniki oferuj„ szybk„ i profesjonaln„ pomoc w rozwi„zywaniu codziennych problem(cid:243)w. Nowe do(cid:156)wiadczenia w starym zespole (cid:149) Sprawd(cid:159), w jakich momentach coaching jest szczeg(cid:243)lnie pomocny (cid:149) Zadawaj odpowiednie pytania, broæ w‡asnego stanowiska, buduj ni(cid:230) porozumienia (cid:149) Przygotuj sesjŒ coachingow„, kt(cid:243)ra bŒdzie inspiruj„ca i przyniesie oczekiwane efekty (cid:149) Zdobywaj stale nowe umiejŒtno(cid:156)ci i kompetencje Spis treści Przesłanie mentora — coaching to proces uczenia się trwający całe życie Coaching — podstawy Co to jest coaching? Czym coaching jest, a czym nie jest? Coaching w konkretnym celu Kiedy warto stosować coaching? Jak stwierdzić, że należy zastosować coaching? Obserwacja Jak rozwijać umiejętności przydatne w coachingu? Aktywne słuchanie Zadawanie pytań Obrona własnego zdania Przedstawianie ocen Odbieranie ocen Budowanie porozumienia 5 9 11 12 14 15 17 18 27 29 31 33 34 35 37 Jak poprowadzić sesję coachingową? Przygotowanie sesji coachingowej Przebieg sesji coachingowej Tworzenie planu działań Coaching pomiędzy sesjami Jak dostosować coaching do sytuacji? Dobór stylu coachingu Połączenie roli ewaluatora i trenera Wskazówki i narzędzia Narzędzia coachingowe Sprawdź się Zalecana literatura Eksperci 41 42 43 45 47 49 50 54 57 59 67 73 83 4 Coaching
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: