Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00329 006229 19033543 na godz. na dobę w sumie
Coaching. Zestaw narzędzi - książka
Coaching. Zestaw narzędzi - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4335-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Podstawowe wyposażenie coacha

Coaching, mimo swojej znacznej i wciąż rosnącej popularności, nadal jest dziedziną nową, a przez to nieuporządkowaną. Równolegle funkcjonują różne, często rozbieżne jego definicje, mianem 'coachów' określają się bardzo odmienni specjaliści, a czasem niestety także antyspecjaliści, którzy sięgają po etycznie niedopuszczalne metody z pogranicza nauki i ezoteryki. Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć początkujący praktykant coachingu? Jaką wiedzą powinien się kierować, które techniki wybierać, by działać z myślą o jak największych korzyściach dla swojego klienta? Techniki proponowane przez autorów tej książki łączą w sobie wszystkie funkcje ważne w przebiegu zmiany, jakiej w procesie coachingowym powinien doświadczyć klient.

Ćwiczenia zostały ułożone w przemyślanej kolejności. W istocie każde z nich może być zastosowane w następujących po sobie sesjach, począwszy od pierwszego spotkania aż do sesji podsumowującej lub zamykającej relację coachingową. Podążając przez karty tej książki, coach będzie mógł się zapoznać z modelem pracy stosowanym na co dzień przez jej autorów, lecz również prowadzić model coachingowego działania krok po kroku, od A do Z, z uwzględnieniem najważniejszych elementów typowych dla większości procesów rozwoju osobistego.

Jako uzupełnienie i rozszerzenie tematu proponujemy książkę Macieja Bennewicza pt. Coaching. Złote zasady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Maciej Grzegorek Ilustracje: Maciej Bennewicz Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?coazes Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4335-1 Copyright © Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Spis treści Wstęp _______________________________ 10 Jak definiujemy coaching ________________________________ 11 Coaching według BIK ___________________________________ 14 Fundamentalne zasady __________________________________ 17 Główne składowe coachingu _____________________________ 23 Zagrożenia dla coachingu ________________________________ 25 Metody coachingowe ___________________________________ 27 Zastosowanie narzędzi __________________________________ 30 Rozdział 1. Cel — efekt ___________________ 32 Inspiracje i źródła _______________________________________ 33 Cel ćwiczenia __________________________________________ 35 Najważniejsze pojęcia i definicje __________________________ 37 Rekwizyty i otoczenie potrzebne do przeprowadzenia ćwiczenia __________________________ 39 Przebieg ćwiczenia _____________________________________ 40 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ____________________________________ 44 5 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi Rozdział 2. Miary celów ___________________ 46 Inspiracje i źródła _______________________________________ 47 Cel ćwiczenia __________________________________________ 48 Najważniejsze pojęcia i definicje __________________________ 49 Rekwizyty i otoczenie ___________________________________ 51 Przebieg ćwiczenia _____________________________________ 52 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ____________________________________ 53 Rozdział 3. Praca z dylematem ______________ 56 Inspiracje i źródła _______________________________________ 57 Cel ćwiczenia __________________________________________ 59 Najważniejsze pojęcia i definicje __________________________ 60 Rekwizyty i otoczenie ___________________________________ 63 Przebieg ćwiczenia _____________________________________ 64 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ____________________________________ 68 Podsumowanie ________________________________________ 70 Rozdział 4. Model Góra lodowa ______________ 74 Inspiracje i źródła _______________________________________ 75 Cel ćwiczenia __________________________________________ 79 Najważniejsze pojęcia i definicje __________________________ 80 Rekwizyty i otoczenie ___________________________________ 85 Przebieg ćwiczenia _____________________________________ 86 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ____________________________________ 91 6 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 5. Subiektywna mapa sytuacji (SMS) _____ 96 Inspiracje i źródła _______________________________________ 97 Cel ćwiczenia __________________________________________ 99 Najważniejsze pojęcia i definicje _________________________ 100 Rekwizyty i otoczenie __________________________________ 103 Przebieg ćwiczenia ____________________________________ 104 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ___________________________________ 108 Rozdział 6. Wzorzec, adaptacja, zmiana ________ 112 Inspiracje i źródła ______________________________________ 113 Cel ćwiczenia _________________________________________ 117 Najważniejsze pojęcia i definicje _________________________ 118 Rekwizyty i otoczenie __________________________________ 120 Przebieg ćwiczenia zgodnie z ruchem po literze Z ___________ 121 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ___________________________________ 125 Rozdział 7. Skaner przekonań ______________ 130 Inspiracje i źródła ______________________________________ 131 Cel ćwiczenia _________________________________________ 136 Najważniejsze pojęcia i definicje _________________________ 137 Rekwizyty i otoczenie __________________________________ 138 Przebieg ćwiczenia ____________________________________ 139 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ___________________________________ 145 Rozdział 8. System _____________________ 150 Inspiracje i źródła ______________________________________ 151 Cel ćwiczenia _________________________________________ 155 7 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi Najważniejsze pojęcia i definicje _________________________ 156 Rekwizyty i otoczenie __________________________________ 158 Przebieg ćwiczenia ____________________________________ 159 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ___________________________________ 166 Rozdział 9. Sens, talent, optymizm (STO) _______ 172 Inspiracje i źródła ______________________________________ 173 Cel ćwiczenia _________________________________________ 176 Najważniejsze pojęcia i definicje _________________________ 177 Rekwizyty i otoczenie __________________________________ 178 Przebieg ćwiczenia ____________________________________ 179 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ___________________________________ 184 Rozdział 10. Scentrowanie ________________ 190 Inspiracja źródła ______________________________________ 191 Cel ćwiczenia _________________________________________ 196 Najważniejsze pojęcia i definicje _________________________ 197 Rekwizyty i otoczenie __________________________________ 198 Przebieg ćwiczenia ____________________________________ 199 Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające ___________________________________ 203 Podsumowanie ________________________ 209 Czego unikać w coachingu? _____________________________ 209 Jakie są standardy coachingowej skuteczności? _____________ 213 8 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi ROZDZIAŁ 2. Miary celów Jak skutecznie określać miary efektywności w podjętym działaniu? 46 Poleć książkęKup książkę Miary celów Inspiracje i źródła Najbardziej charakterystyczną inspiracją do tego ćwiczenia jest powszechnie znany i stosowany model SMART, będący akronimem od pierwszych liter angielskich słów: Specific, Measurable, Achieva- ble, Realistic, Time-bound, pod którymi kryje się odpowiednia i sku- teczna miara służąca do wyznaczania ram dla osiągania celów. Słowa te tłumaczone są odpowiednio na język polski jako: skonkretyzowane, czyli jednoznaczne, odniesione do faktów; mierzalne, czyli możliwe do specyfikacji sensorycznej za pomocą zmysłów oraz oparte na zna- nych i stosowanych kryteriach miar, jak np. godziny, kilogramy, nano- metry, wydajność liczona w ilości i czasie itd.; osiągalne, czyli że ist- nieją realistyczne dowody możliwości osiągnięcia danego celu oraz że dane przedsięwzięcie jest ambitne; realne, czyli że dany cel jest możliwy do osiągnięcia przy posiadanych przez klienta zasobach, a także że w jakimś stopniu oraz w jakiś sposób jest dla niego ważny; określony w czasie oznacza nadanie ram czasowych konkretnym dzia- łaniom prowadzącym do celu. Przeprowadzając z klientem lub zespołem projektowym analizę SMART, zadajemy kolejne pytania, pytając o dowody na zrealizowanie każ- dej poszczególnej zasady. Model SMART zyskiwał przez lata również alternatywne tłumaczenia, był rozbudowywany, konkretyzowany i uzupełniany o coraz to nowe aspekty. Słowo smart oznacza w języku angielskim sprytny, zwinny, a zatem odwołuje się do zaradności, przed- siębiorczości, przenikliwości, przewidywalności przy podejmowaniu decyzji. 47 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie przedstawienie klientowi obszarów, dla któ- rych warto ustalić wskaźniki przy realizacji określonego celu. Ćwiczenie to może być użyteczne w pracy z klientem posiadającym zdefinio- wany cel oraz pomaga doprecyzowywać te zakresy (obszary) dotyczące celu, których klient nie dostrzega, które niedostatecznie szczegółowo rozważa lub których nie uwzględnił w swoim przedsięwzięciu. 48 Poleć książkęKup książkę Miary celów Najważniejsze pojęcia i definicje W ćwiczeniu tym używamy wszystkich pojęć znanych z modelu SMART, a ponadto pojęć poznanych już przy okazji ćwiczenia nazwanego Cel — efekt, a dotyczących potrzeb, korzyści i zamiaru. Ponadto uży- wamy pojęć „zasoby” oraz „uczestnicy projektu”. Uczestnikami projektu są wszystkie osoby świadomie i nieświado- mie uczestniczące w danym przedsięwzięciu. Te, które świadomie zostały zatrudnione lub zaproszone do jakiegoś rodzaju aktywności w związku z projektem, tylko z pozoru są najważniejsze. Również osoby przypadkowe, np. urzędnicy, dostawcy, taksówkarze, przechod- nie, mogą mieć ogromne znaczenie dla przebiegu projektu. Klienci docelowi, odbiorcy naszych usług lub towarów, także mogą być począt- kowo nieświadomymi uczestnikami projektu, gdyż np. trafili na nasze działania przypadkowo. Żadnej z tych grup nie należy lekceważyć, gdyż każda może stanowić o powodzeniu dalszych działań lub całości projektu, np. od urzędnika może zależeć wydanie koniecznej decyzji, terminowość, interpretacja przepisu itd. Ekologia dotyczy podstawowych zasad coachingu. Cel nie może być destrukcyjny na żadnym z etapów realizacji. Gdyby taki był, genero- wałby opór ze strony potencjalnych uczestników i odbiorców. Opór zazwyczaj niweczy nawet najbardziej idealistyczne założenia i w końcu cel przyjmuje karykaturalne kształty, jest torpedowany lub ulega destrukcji. A zatem ekologia oznacza „nie rób drugiemu, co tobie nie- miłe”, lecz również przewiduje, jakie będą skutki krótkofalowe i długo- falowe działania lub braku działaniu w danej sprawie. Ekologia w rozu- mieniu coachingowym wykracza poza oczywistą ochronę środowiska i przyrody, dotyczy szeroko rozumianego środowiska i pola relacji, na którym działa klient. 49 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi Kontrola realizuje kolejny z kluczowych postulatów coachingu. Należy zajmować się tylko tymi sprawami, tymi aspektami danego zagad- nienia, które mogą być w zakresie przynajmniej częściowego wpływu i kontroli ze strony klienta. Zakładając, że bardzo rzadko uzyskujemy całkowity wpływ nawet na osobiste aspekty własnego życia, przy realizacji niniejszego ćwiczenia należy szczególnie zadbać o ustalenie, jakie obszary (postępy w projekcie) i w jaki sposób będą kontrolowane przez klienta oraz które z nich pozostają w zakresie wpływu klienta. W jakich kwestiach powinien swój wpływ zwiększyć, a w jakich nie ma go w ogóle? Co w związku z tym? Czy nie stanowi to zbyt wielkiego ryzyka dla projektu? Zapisanie jest ważnym wskaźnikiem, gdyż kluczowe informacje, zamiary i etapy powinny być zapisane nawet w przypadku realizacji skromnego co do zakresu lub krótkoterminowego projektu. Pamięć jest ulotna i dopiero ślad w postaci zapisu może korygować błędy w myśleniu, pozwala odwoływać się do ustaleń i krok po kroku reali- zować zamiary. Forma pisemna staje się początkowo artefaktem (sztucznym wytworem), by stopniowo urealniać się w kolejnych eta- pach działania. Artefakt działa jednak na percepcję człowieka iden- tyczne jak fakt, stanowi realny punkt odniesienia. Dlatego zapisywanie miar celów, kroków w projekcie i kolejnych ustaleń ma tak ogromne znaczenie dla powodzenia projektu. 50 Poleć książkęKup książkę Miary celów Rekwizyty i otoczenie Pracując z klientem, możesz rozłożyć na podłodze lub stole kartki (kotwice przestrzenne) symbolizujące poszczególne obszary, dla któ- rych warto ustalić wskaźniki przy realizacji określonego celu. Użyteczne jest również wcześniejsze przygotowanie (lub wydrukowanie) pytań kontrolnych, tak aby klient widział je zawczasu. Warto rozłożyć pytania w kształt godzin na zegarze, rozpoczynając pracę od godziny 12, od pytania dotyczącego osadzenia projektu (celu) w czasie, a kończąc na godzinie 11 pytaniem o uczestników (zainteresowanych). 51 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi Przebieg ćwiczenia Krok 1 Zaproś klienta do symbolicznego spaceru po kartkach (np. zgodnie ze wskazówkami zegara). Na każdej kotwicy zadaj pytanie przypisane do tego obszaru. Odpowiedzi klienta zapisz lub może to zrobić sam klient. Krok 2 Czas na zamknięcie i podsumowanie ćwiczenia. W tym celu zadaj pytania:  Czego jesteś świadom?  Od czego zaczniesz, żeby skuteczniej dotrzeć do celu?  Co możesz zrobić już dziś, żeby w przewidywanym czasie uzyskać najlepszy rezultat? 52 Poleć książkęKup książkę Miary celów Możliwe kontynuacje ćwiczenia i zadania domowe z niego wynikające Najczęstszą kontynuacją tego ćwiczenia jest zachęcenie klienta do uzupełnienia poszczególnych kryteriów (miar) w tych aspektach, które w czasie wspólnego ćwiczenia wzbudziły wątpliwości coacha lub samego klienta, gdyż np. trudne okazywało się oszacowanie ekologii, klient nie potrafił znaleźć argumentów świadczących o realności wła- snego celu itp. Warto również zachęcić klienta do znalezienia konkret- nych, uznanych miar jakościowych (np. o ile wzrosła lub zmniejszyła się jakaś wartość w obrębie danego kryterium). Miary jakościowe mają to do siebie, że są bardzo konkretne, a przez to precyzyjniej od miar jakościowych wskazują zmianę (progres lub regres). Miary jako- ściowe mogą określać pewne stany, np. wzrost satysfakcji lub spadek zniechęcenia, lecz dopiero miara ilościowa, np. liczba kliknięć ikony like, wskazuje realny fakt, który można porównywać z innymi skonkre- tyzowanymi obserwacjami. 53 Poleć książkęKup książkę Coaching. Zestaw narzędzi 54 Poleć książkęKup książkę Praca z dylematem 55 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Coaching. Zestaw narzędzi
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: