Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 003302 18663109 na godz. na dobę w sumie
Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2797-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji nasz ekspert porusza najważniejsze aspekty prowadzenia własnej firmy, czyli zarządzanie zapasami, gotówką, należnościami i zobowiązaniami. Podpowiada, jakie stosować narzędzia controllingowe do efektywnego zarządzania firmą. Swoją uwagę skupia na dogłębnej analizie zarządzania majątkiem obrotowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jacek Folga Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalizacji zarządzanie finansami. Autor publikacji z zakresu zarządzania finansami i controllingu. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji wydanych w czasopismach cenionych przez praktyków. Stale publikuje również na łamach Analizy i Kontroli Finansowej w Praktyce. Na co dzień pracuje w dziale finansów w jednej z największych na świecie firm z branży FMCG. Specjalizuje się w tematyce zarządzania płynnością finansową, ryzykiem, controllingiem. W swojej pracy kieruje się aktywnym podejściem do zarządzania finan- sami. Polega ono na tym, aby dział finansów pełnił rolę partnera bizne- sowego, który będzie wywierał wpływ również na wartość przedsiębior- stwa. Jego rozwiązania były prezentowane na licznych konferencjach dla praktyków. Prowadzi także wykłady z zakresu finansów w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Szczecińskim, w Wyższej Szkole Bankowej. ISBN 978-83-269-2797-3 0 4 M O U UOM40 CENA 129 ZŁ B i b l i o t e k a F i n a n s o w o - K s i ę g o w a C o n t r o l L i n g w f i r m i e Jacek Folga Controlling w firmie w przedsiębiorstwie Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Jacek Folga Controlling w firmie Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 2 Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor Katarzyna Brzozowska Wydawca Norbert Pawlikowski Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2797-3 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Raster studio, Norbert Bogajczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Controlling w firmie” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. 3 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Aktywne zarządzanie płynnością finansową ............................................................. 1.1. Na czym polega aktywne zarządzanie płynnością finansową ........................................... 1.2. Strategia płynności finansowej – trochę o miękkich aspektach ....................................... 1.3. Zarządzanie kapitałem pracującym – tu zaczyna się kształtowanie płynności .............. 1.4. Czy koncentracja na płynności finansowej hamuje rozwój firmy .................................... 1.5. Jak mierzyć efekty zarządzania płynnością finansową ....................................................... 7 7 8 9 10 11 Rozdział II. Uwalnianie gotówki zamrożonej w zapasach .......................................................... 15 15 16 18 18 20 21 23 24 25 26 27 27 2.1. Zarządzanie zapasami zaczyna się w magazynie, a nie w bilansie ................................... 2.2. Klasyfikacja zapasów do celów lepszego zarządzania płynnością finansową ................. 2.3. Wysokie zapasy to nie tylko zagrożenie dla płynności finansowej .................................. 2.4. Metoda ABC ............................................................................................................................ 2.5. Metoda XYZ ............................................................................................................................ 2.6. Wynik połączenia metody ABC i XYZ ................................................................................ 2.7. Wpływ jakości prognoz sprzedaży na wartość zapasów .................................................... 2.8. Struktura czasu utrzymywania zapasów .............................................................................. 2.9. Wskaźnikowa analiza zapasów ............................................................................................. 2. 10. Ukryte koszty zapasów ........................................................................................................ 2.11. Rotacja zapasów a rabat za zwiększone zamówienie ....................................................... 2.12. Kiedy dalsze ograniczanie zapasów może być niebezpieczne ......................................... Rozdział III. Należności handlowe .............................................................................................. 29 29 31 32 34 3.1. Polityka kredytowa ................................................................................................................. 3.2. Limit kredytowy ...................................................................................................................... 3.3. Termin płatności ..................................................................................................................... 3.4. Odpowiedzialność za politykę kredytową ........................................................................... 4 Spis treści 3.5. Organizacja procesu realizacji dostaw ................................................................................. 3.6. Zapisy w umowie handlowej ................................................................................................. 3.7. Wskaźnikowa ocena zdolności kredytowej ......................................................................... 3.8. Ocena jakościowa .................................................................................................................. 3.9. Prosty model do oceny ryzyka kredytowego ...................................................................... 35 37 39 43 44 Rozdział IV. Zobowiązania handlowe .......................................................................................... 47 48 48 49 50 51 52 53 54 4.1. Przygotowanie bazy dostawców ............................................................................................ 4.2. Konsolidacja dostaw ............................................................................................................... 4.3. Ogólne Warunki Dostaw ....................................................................................................... 4.4. Metryka do umowy ............................................................................................................... 4.5. Ocena wskaźnikowa zobowiązań handlowych .................................................................. 4.6. Struktura wiekowa zobowiązań ............................................................................................ 4.7. Elektroniczny obieg dokumentów ........................................................................................ 4.8. Kontrola procesu wykonywania płatności .......................................................................... Rozdział V. Zarządzanie gotówką ................................................................................................ 57 57 58 60 60 5.1. Jak dużo gotówki potrzebuje firma ....................................................................................... 5.2. Rabat za przyspieszoną płatność ........................................................................................... 5.3. Cash collection ........................................................................................................................ 5.4. Automatyzacja wpłat .............................................................................................................. Wstęp Książka, którą oddajemy, porusza problematykę zarządzania płynnością finansową. Wydaje się, że na ten temat powstało już na tyle dużo publikacji, że nie ma potrzeby tworzenia nowego opracowania. Książka ta porusza jednak zagadnienie płynności od innej strony. Jest ona wynikiem kilku lat doświadczeń autora, które zdobył, pracu- jąc na bardzo konkurencyjnym rynku. Pominięto tu opis powszechnie znanych miar wykorzystywanych w zarządzaniu płynnością finansową, jak na przykład: DSO czy ekonomiczna wielkość zamówienia. Te miary są na tyle znane i przytaczane w wielu źródłach literatury, że nie ma potrzeby ich powielania. Treść książki koncentruje się na pokazaniu nowych kierunków umożliwiających poprawę w zakresie płynności oraz wskazaniu nowego zastosowania znanych powszech- nie narzędzi. Czasami od publikacji oczekuje się, że przedstawi ona gotowy model, który można zastosować w każdym przedsiębiorstwie. Niestety takie rozwiązania nie są najlepszym kierunkiem, aby przekazać wiedzę. Głównie z tego powodu, iż każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę. Najbardziej typowa to specyfika branży. Jed- nak równie istotna jest pozycja firmy na rynku. Inną politykę zarządzania płynnoś- cią przyjmują liderzy, a inną przedsiębiorstwa ze środka stawki. W książce tej można znaleźć coś, co nazywamy najlepszymi praktykami. Cała treść bazuje na praktycz- nych doświadczeniach, a celem autora jest to, aby stały się one podpowiedzią, gdzie można szukać źródeł poprawy płynności finansowej. Mamy nadzieję, iż książka ta stanie się także inspiracją do podejmowania działań wychodzących poza obowiązu- jące schematy. W tej pozycji nie skupiamy się również na opisie zewnętrznych źródeł płynności (faktoring, kredyty, KPD i inne). Książka ma przekonać do tego, że warto w pierw- szej kolejności poszukać możliwości uwolnienia gotówki wewnątrz firmy. Za każdy łatwy pieniądz pozyskany z zewnątrz trzeba zapłacić, a po co ponosić dodatkowe koszty, jeśli wewnątrz firmy tkwi potencjał do generowania płynności. Warto wska- zać, iż takie podejście oparte na efektywniejszym zarządzaniu aktywami i pasywami 6 bieżącymi ma jeszcze jeden bezcenny atut. Jest to trwała poprawa (sustainbility), która wpływa nie tylko na poprawę płynności, ale również na poprawę rentowności. Nie- stety wciąż pojawia się błędne przeświadczenie o tym, że płynność finansowa pozo- staje w sprzeczności z rentownością. Nie jest to prawdą, do czego powinna przekonać treść tego opracowania. Polityka rachunkowości Rozdział I Aktywne zarządzanie płynnością finansową W tym rozdziale piszemy o: • Aktywnym podejściu do zarządzania płynnością finansową • Uwzględnianiu wpływu otoczenia na strategię płynności finansowej • Zarządzaniu kapitałem pracującym • Pomiarze płynności i poprawnej interpretacji wskaźników 1.1. Na czym polega aktywne zarządzanie płynnością finansową Zarządzanie płynnością finansową nie może ograniczać się tylko do ram, w któ- rych funkcjonuje dział finansowy. Obecnie firmy, które odnoszą największe sukcesy na rynku, stosują aktywne podejście do zarządzania płynnością finansową. Polega ono na tym, że dział finansów jest włączany w te obszary, w których podejmowane decyzje wpływają na płynność finansową. Nie oznacza to, że dział finansowy przej- muje kompetencje innych działów, ale staje się bardziej ich strażnikiem i partnerem biznesowym. Chyba najprostszym przykładem jest współpraca z działem sprzedaży. Często w firmach występuje takie podejście, że dział sprzedaży najpierw realizuje sprzedaż, a następnie dział finansów próbuje odzyskać pieniądze od dłużników, którzy zwlekają z płatnością. Aktywne podejście polega na tym, że dział finansów bada kondycję odbiorców, przydziela limity kredytowe, dając wstępną rekomen- dację o możliwych do zrealizowania wolumenach sprzedaży. Następnie na bieżąco współpracuje z działem sprzedaży w konstruowaniu takich rozwiązań, które pozwolą 8 zrealizować jak największą, ale bezpieczną z punktu widzenia ryzyka sprzedaż. Może to się choćby odbywać poprzez wspólne planowanie sprzedaży, pozyskiwanie zabez- pieczeń, opracowywanie planów oddłużenia odbiorców czy sterowanie terminem płatności. Innym przykładem jest zaangażowanie w monitoring poziomu zapasów. Każda z tych odpowiedzialności wymaga jednak nie tylko liczenia wskaźników i przesyłania raportów. Aktywne podejście do zarządzania płynnością to włączanie w ten proces osób, które mają wpływ na poziom płynności finansowej. To spotkania, rozmowy, wspólne konstruowanie rozwiązań i strategii, które będą najlepsze dla wyników firmy. Właśnie dzięki takiemu podejściu firmy, które posiadają bezpieczny poziom płynności finansowej, odnotowują również dobre wyniki w zakresie rentow- ności. Takie podejście gwarantuje jeszcze jedną korzyść – w centrum podejmowanych decyzji zawsze pozostaje klient. 1.2. Strategia płynności finansowej – trochę o miękkich aspektach Często pada pytanie – jeśli w centrum naszych decyzji pozostaje klient, to czy oznacza to, że powinniśmy tolerować opóźnienia w płatności lub utrzymywać bardzo wysokie stany zapasów słabo rotujących, ponieważ w każdej chwili może pojawić się klient chcący kupić ten produkt. Doświadczenia pokazują, że firmy zbyt liberalne w tym zakresie w końcu przegrywały z konkurentami, którzy trzymali się ustalonych zasad. Na początku, znając siłę swojej oferty, należy określić uczciwe zasady współ- pracy dla obu stron. Następnie ważne jest przestrzeganie tych zasad oraz konsekwen- tne egzekwowanie swoich praw, kiedy jest to konieczne. Odbiorcy również muszą pamiętać, że przestrzeganie zasad określonych w umowie jest ważne. Dzięki silnym dostawcom są w stanie otrzymać taką wartość produktów i usług, która efektywnie zaspokoi potrzeby konsumentów, na których finalnie zarabiają. Oczywiście można zapytać, czym są te uczciwe zasady. Ta wiedza tkwi właśnie w firmie. To pracownicy firmy wiedzą, jak szybko rotują produkty, i na tej podstawie można wyznaczyć termin płatności. Wewnątrz firmy znajduje się również wiedza, jakie produkty muszą być dostępne od razu, a na jakie klient może poczekać kilka dni, składając zamówienie. Spotykać się również można z zastrzeżeniami samych klientów – wasz termin płatności jest zbyt krótki, jest tak ciężko na rynku, że jeśli chcecie dalej sprzedawać, musicie go wydłużyć. W takich sytuacjach nie warto poddawać się emocjom. Warto sprawdzić, jaka jest dominanta u innych klientów. Jeśli 90 klientów płaci w terminie, a 10 nie, to oznacza raczej, że te 10 klientów ma problemy finansowe. Jeśli natomiast proporcje się odwrócą, wówczas faktycznie może być to sygnał, że trzeba zweryfikować politykę kredytową i zmienić zasady współpracy z odbiorcami na takie, które pozwolą im płacić w terminie. Oczywiście w takim przypadku „oddajemy płynność”, dlatego trzeba jej poszukać w innych miejscach. Może poprzez lepsze zarządzanie zapasami bądź negocjowanie bardziej korzystnych umów z dostawcami. Jednak sukcesy w tym Controlling w firmie Jacek Folga Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalizacji zarządzanie finansami. Autor publikacji z zakresu zarządzania finansami i controllingu. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji wydanych w czasopismach cenionych przez praktyków. Stale publikuje również na łamach Analizy i Kontroli Finansowej w Praktyce. Na co dzień pracuje w dziale finansów w jednej z największych na świecie firm z branży FMCG. Specjalizuje się w tematyce zarządzania płynnością finansową, ryzykiem, controllingiem. W swojej pracy kieruje się aktywnym podejściem do zarządzania finan- sami. Polega ono na tym, aby dział finansów pełnił rolę partnera bizne- sowego, który będzie wywierał wpływ również na wartość przedsiębior- stwa. Jego rozwiązania były prezentowane na licznych konferencjach dla praktyków. Prowadzi także wykłady z zakresu finansów w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Szczecińskim, w Wyższej Szkole Bankowej. ISBN 978-83-269-2797-3 0 4 M O U UOM40 CENA 129 ZŁ B i b l i o t e k a F i n a n s o w o - K s i ę g o w a C o n t r o l L i n g w f i r m i e Jacek Folga Controlling w firmie w przedsiębiorstwie Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: