Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 007690 18431673 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik - książka
CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: , Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-515-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

CorelDRAW to aplikacja będąca jednym z kluczowych narzędzi pracy wielu grafików i projektantów. Rozwijany od kilkunastu lat doskonały program do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej zawsze zadziwiał ogromem możliwości i mnogością zastosowań. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji. Program CorelDRAW 12 docenią graficy zajmujący się tworzeniem publikacji drukowanych, stron WWW, prezentacji multimedialnych, a nawet animacji wektorowych. Każdemu z nich CorelDRAW 12 zaoferuje narzędzia pozwalające na wygodną i efektywną pracę.

Książka 'CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik' to kompendium wiedzy na temat najnowszej wersji tego narzędzia. Zawiera wszystkie informacje dotyczące Corela -- od opisu interfejsu użytkownika, poprzez zasady korzystania z narzędzi rysunkowych, filtrów i efektów, aż do sposobów tworzenia animacji wektorowych i pisania skryptów w VBA.

'CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik' to publikacja autoryzowana przez firmę Corel i rekomendowana wszystkim użytkownikom tej aplikacji. Dzięki temu można mieć pewność, że zawarte w niej wiadomości są poprawne i faktycznie przydatne podczas pracy z CorelDRAW.

O autorach:
Steve Bain jest doskonałym ilustratorem oraz cenionym pisarzem i wykładowcą. Kierował niezliczoną ilością warsztatów graficznych. Jest stałym współpracownikiem wielu wydawnictw edukacyjnych i witryn internetowych. Testuje również nowe wersje programów dla firmy Corel.

Nick Wilkinson jest ilustratorem i programistą. Napisane przez niego skrypty cieszą się wielkim uznaniem w społeczności użytkowników CorelDRAW na całym świecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE CorelDRAW 12. Oficjalny podrêcznik Autorzy: Steve Bain, Nick Wilkinson T³umaczenie: Zenon Zab³ocki ISBN: 83-7361-515-6 Tytu³ orygina³u: CorelDRAW 12 The Official Guide Format: B5, stron: 688 CorelDRAW to aplikacja bêd¹ca jednym z kluczowych narzêdzi pracy wielu grafików i projektantów. Rozwijany od kilkunastu lat doskona³y program do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej zawsze zadziwia³ ogromem mo¿liwoġci i mnogoġci¹ zastosowañ. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji. Program CorelDRAW 12 doceni¹ graficy zajmuj¹cy siê tworzeniem publikacji drukowanych, stron WWW, prezentacji multimedialnych, a nawet animacji wektorowych. Ka¿demu z nich CorelDRAW 12 zaoferuje narzêdzia pozwalaj¹ce na wygodn¹ i efektywn¹ pracê. Ksi¹¿ka „CorelDRAW 12. Oficjalny podrêcznik” to kompendium wiedzy na temat najnowszej wersji tego narzêdzia. Zawiera wszystkie informacje dotycz¹ce Corela — od opisu interfejsu u¿ytkownika, poprzez zasady korzystania z narzêdzi rysunkowych, filtrów i efektów, a¿ do sposobów tworzenia animacji wektorowych i pisania skryptów w VBA. • Interfejs u¿ytkownika • Definiowanie uk³adu dokumentu, tryby wyġwietlania • Pomoce rysunkowe • Tworzenie i modyfikowanie obiektów • Narzêdzia tekstowe • £¹czenie tekstu i obiektów • Kolory, wype³nienia i kontury • Efekty specjalne i filtry • Praca z grafik¹ bitmapow¹ • Drukowanie dokumentów Corela • Tworzenie stron WWW i animacji wektorowych • Skrypty i VBA • Konfigurowanie programu Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl „CorelDRAW 12. Oficjalny podrêcznik” to publikacja autoryzowana przez firmê Corel i rekomendowana wszystkim u¿ytkownikom tej aplikacji. Dziêki temu mo¿na mieæ pewnoġæ, ¿e zawarte w niej wiadomoġci s¹ poprawne i faktycznie przydatne podczas pracy z CorelDRAW. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  2TGFOQYC  9RTQYCFGPKG  úħè+ QTGN 4#95[DMKUVCTV 4QFKCđ 0QYQħEKYYGTULKRTQITCOW QTGN 4#9  Lepsza produktywność i wydajność ...................................................d...................................31 Zarządzanie obiektami...................................................d...................................................d.....32 Zestaw nowych narzędzi...................................................d...................................................d..37 Komfort pracy...................................................d...................................................d..................39 Importowanie i eksportowanie...................................................d............................................40 Informacje zwrotne w kursorze importowania...................................................d.............40 Zgodność importowanych i eksportowanych plików...................................................d...40 +PVGTHGLURTQITCOW Anatomia okna...................................................d...................................................d.................43 Okno aplikacji CorelDRAW 12 ...................................................d...................................43 Anatomia okna dokumentu...................................................d...........................................44 Określanie wartości na paskach narzędziowych oraz w oknach dialogowych......................45 Praca z dokerami...................................................d...................................................d..............49 Otwieranie, przemieszczanie i zamykanie dokerów...................................................d.....49 Dokery zagnieżdżone ...................................................d...................................................d50 4QFKCđ Korzystanie z przybornika ...................................................d..................................................51 Praca z paskami narzędziowymi...................................................d.........................................52 Korzystanie z palety kolorów ...................................................d.............................................53 Przeglądanie palety kolorów ...................................................d........................................53 Modyfikowanie opcji palety kolorów...................................................d...........................54 4QFKCđ 1VYKGTCPKGKCRKU[YCPKGRNKMÎY Ekran powitalny programu CorelDRAW 12 ...................................................d......................57 Otwieranie pierwszego dokumentu ...................................................d....................................58 Otwieranie plików dokumentów...................................................d.........................................59 Otwieranie plików utworzonych w innych aplikacjach ..................................................60 Komunikaty ostrzegawcze...................................................d............................................61 Zamykanie i zapisywanie dokumentów...................................................d..............................61 Zamykanie dokumentu ...................................................d.................................................61 Zapisywanie pierwszego dokumentu...................................................d............................61 Korzystanie z opcji zapisu...................................................d............................................63 Polecenie Save As ...................................................d...................................................d.....64 6 CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik Zaawansowane opcje zapisu...................................................d.........................................64 Korzystanie z opcji tworzenia kopii zapasowych...................................................d.........66 Praca z szablonami...................................................d...................................................d...........67 Otwieranie szablonów ...................................................d..................................................67 Otwieranie i zapisywanie szablonów ...................................................d...........................68 Polecenia schowka...................................................d...................................................d...........69 Kopiowanie a wycinanie ...................................................d..............................................69 Polecenie Paste i Paste Special...................................................d.....................................70 Cofanie i ponawianie operacji ...................................................d............................................70 Podstawowe polecenia cofania operacji ...................................................d.......................70 Korzystanie z dokera Undo ...................................................d..........................................71 Korzystanie z teczki podręcznej ...................................................d.........................................72 Importowanie i eksportowanie plików ...................................................d...............................76 Opcje importu i eksportu plików ...................................................d........................................76 Eksport plików i wybór opcji...................................................d..............................................79 Wybór formatu eksportu...................................................d...................................................d..81 úħè++ 2QPCYCPKGRTQITCOW QTGN 4#9 4QFKCđ -QPVTQNQYCPKGFQMWOGPVÎYKUVTQP  Przygotowanie strony ...................................................d...................................................d......87 Opcje wyświetlania strony...................................................d............................................87 Definiowanie wymiarów i orientacji strony ...................................................d.................89 Ustalanie koloru tła strony...................................................d............................................90 Korzystanie z wzorców układu dokumentu i etykiet...................................................d....92 Nadawanie stronom nazw...................................................d...................................................d95 Korzystanie z polecenia Rename Page...................................................d.........................95 Korzystanie z dokera Object Properties ...................................................d.......................96 Korzystanie z dokera Object Manager ...................................................d.........................97 Polecenia odnoszące się do stron dokumentu...................................................d.....................98 Opcje wstawiania stron i definiowania ustawień ...................................................d.........98 Usuwanie stron ...................................................d...................................................d..........99 Korzystanie z trybu podglądu Page Sorter ...................................................d...................99 Gromadzenie informacji o rysunkach i obiektach ...................................................d............101 4QFKCđ 2QOQEPKEGPCTúFKCT[UWPMQYG  Korzystanie z linijki...................................................d...................................................d.......103 Co mierzą linijki? ...................................................d...................................................d....103 Ustawianie punktu zerowego linijki ...................................................d...........................104 Wybór jednostek miary ...................................................d..............................................105 Ustawianie opcji linijek ...................................................d..............................................106 Edycja skali rysowania ...................................................d...............................................107 Kalibrowanie linijek ...................................................d...................................................d108 Korzystanie z siatki konstrukcyjnej...................................................d..................................110 Sterowanie właściwościami siatki ...................................................d..............................111 Opcje wyświetlania, wyglądu i przyciągania do siatki..................................................112 Korzystanie z poleceń przyciągania ...................................................d...........................112 Definiowanie sposobu działania funkcji przyciągania ..................................................113 Praca z prowadnicami...................................................d...................................................d....116 Korzystanie z prowadnic dynamicznych ...................................................d..........................116 Korzystanie z prowadnic ...................................................d............................................118 Sterowanie warstwą prowadnic ...................................................d........................................122 Przekształcanie obiektów w prowadnice...................................................d....................122 Korzystanie z prowadnic predefiniowanych ...................................................d..............124 Spis treści 7 4QFKCđ 2QYKúMUCPKGKVT[D[RQFINæFW  Ustawianie trybów podglądu ...................................................d............................................127 Tryby podglądu szkieletowego i uproszczonego...................................................d........128 Tryb podglądu schematycznego ...................................................d.................................128 Tryb podglądu normalnego ...................................................d........................................129 Tryb podglądu dokładnego...................................................d.........................................130 Powiększanie i przewijanie widoku stron...................................................d.........................130 Korzystanie z narzędzia Zoom i paska właściwości ...................................................d..130 Korzystanie z narzędzia Hand ...................................................d....................................133 Specjalizowane tryby podglądu ...................................................d........................................135 Widok sortera stron ...................................................d...................................................d.135 Podgląd pełnoekranowy ...................................................d.............................................136 Podgląd bieżącego zaznaczenia...................................................d..................................137 Korzystanie z nawigatora podglądu...................................................d..................................137 Korzystanie z dokera View Manager...................................................d................................138 Polecenia dokera View Manager...................................................d................................139 Korzystanie z opcji zmiany widoku strony i skali powiększenia..................................140 4QFKCđ 2QFUVCYQYGRQNGEGPKCFQV[EæEGQDKGMVÎY Zaznaczanie obiektów...................................................d...................................................d....141 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Pick...................................................d......................141 Techniki zaznaczania obiektów...................................................d..................................143 Zaznaczanie obiektów na podstawie ich typu ...................................................d............145 Przemieszczanie obiektów...................................................d................................................146 Korzystanie z narzędzia Pick...................................................d......................................147 Korzystanie z klawiszy podsuwania...................................................d...........................147 Przekształcenia obiektów...................................................d..................................................148 Interaktywne przekształcanie obiektów...................................................d......................148 Posługiwanie się narzędziem swobodnej transformacji ................................................150 Wykonywanie przekształceń precyzyjnych...................................................d......................152 Korzystanie z dokera Transformation ...................................................d........................152 Wspólne opcje transformowania ...................................................d................................155 Określanie kolejności obiektów...................................................d........................................155 úħè+++ 0CTúFKCFQVYQTGPKCQDKGMVÎY 4QFKCđ 6YQTGPKGRQFUVCYQY[EJMUVCđVÎY Nowe narzędzie Smart Drawing ...................................................d.......................................161 Korzystanie z narzędzia Rectangle i paska właściwości ...................................................d..164 Rysowanie prostokąta...................................................d.................................................164 Zaokrąglanie narożników prostokąta...................................................d..........................164 Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia 3-Point Rectangle .................................166 Korzystanie z narzędzia Ellipse i paska właściwości ...................................................d.......166 Rysowanie elipsy...................................................d...................................................d.....167 Sterowanie trybami elipsy ...................................................d..........................................168 Tworzenie elips za pomocą narzędzia 3-Point Ellipse ..................................................168 Korzystanie z narzędzia Polygon i paska właściwości...................................................d.....169 Rysowanie wieloboków...................................................d..............................................170 Rysowanie wieloboków i gwiazd ...................................................d...............................171 Tworzenie wieloboków jako gwiazd...................................................d..........................171 Formowanie wieloboków i gwiazd...................................................d.............................171 Korzystanie z narzędzia Spiral ...................................................d.........................................172 Korzystanie z narzędzia Graph Paper...................................................d...............................174 8 CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik Zastosowanie narzędzi Perfect Shape...................................................d...............................175 Tworzenie obiektów typu Perfect Shape ...................................................d....................176 Edytowanie węzłów kształtowych...................................................d..............................177 Korzystanie z polecenia Convert Outline To Object ...................................................d........178 4QFKCđ 4[UQYCPKGNKPKK  Narzędzia z grupy Line Tools...................................................d...........................................181 Korzystanie z narzędzia Artistic Media...................................................d............................182 Korzystanie z predefiniowanych wzorców...................................................d.................183 Rysowanie w trybie pędzla...................................................d.........................................184 Korzystanie z rozpylacza...................................................d............................................184 Rysowanie w trybach: kaligrafowania i czułym na nacisk............................................186 Zapisywanie wzorów pociągnięć i rozpylania...................................................d............187 Rysowanie za pomocą narzędzi Freehand i Polyline...................................................d........187 Rysowanie łuków za pomocą narzędzia 3-Point Curve...................................................d....189 Rysowanie narzędziami Bézier i Pen...................................................d................................190 Anatomia krzywych Béziera ...................................................d......................................190 Rysowanie za pomocą narzędzi Bézier i Pen ...................................................d.............191 Edycja ścieżek Béziera ...................................................d...................................................d..192 Kontrolowanie sposobu działania narzędzi Freehand i Bézier............................................197 Ścieżki złożone ...................................................d...................................................d..............198 Łączenie ścieżek ...................................................d...................................................d......199 Rozdzielanie ścieżek...................................................d...................................................d199 Konwertowanie obiektów na krzywe ...................................................d.........................199 Korzystanie z narzędzia Dimension ...................................................d.................................200 Tryby pracy narzędzia Dimension...................................................d..............................201 Narzędzie Dimension i pasek właściwości...................................................d.................202 Definiowanie domyślnych ustawień narzędzia Dimension...........................................204 Korzystanie z narzędzia Interactive Connector ...................................................d................204 Edytowanie łamanych linii łączących ...................................................d........................205 4QFKCđ KúEKGMUVCđVQYCPKGKRTGMUVCđECPKGQDKGMVÎY  Sposoby formowania obiektów ...................................................d........................................207 Formowanie i przekształcanie obiektów...................................................d...........................207 Polecenia kształtowania i pasek właściwości...................................................d.............208 Korzystanie z dokera Shaping ...................................................d....................................210 Praktyczne przykłady kształtowania obiektów...................................................d.................212 Korzystanie z narzędzia Knife...................................................d..........................................213 Cięcie obiektów za pomocą narzędzia Knife ...................................................d.............213 Definiowanie sposobu działania narzędzia Knife ...................................................d......214 Korzystanie z narzędzia Eraser...................................................d.........................................215 Operowanie narzędziem Eraser ...................................................d..................................215 Definiowanie właściwości narzędzia Eraser ...................................................d..............217 Praca z narzędziem Smudge ...................................................d.............................................218 Rozmazywanie obiektów...................................................d............................................218 Kontrolki narzędzia Smudge na pasku właściwości...................................................d...219 Nowe narzędzie Virtual Segment Delete...................................................d..........................221 4QFKCđ CTæFCPKGQDKGMVCOK Korzystanie z poleceń grupowania ...................................................d...................................223 Blokowanie i odblokowywanie obiektów...................................................d.........................225 Kopiowanie, powielanie i klonowanie obiektów...................................................d..............225 Szybkie kopiowanie obiektów...................................................d....................................226 Sposoby wykorzystania polecenia Duplicate ...................................................d.............227 Klonowanie obiektów...................................................d.................................................227 Spis treści 9 Tworzenie symboli ...................................................d...................................................d........229 Edytowanie symboli ...................................................d...................................................d231 Praca z bibliotekami symboli ...................................................d.....................................231 Korzystanie z polecenia Repeat...................................................d........................................234 Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów ...................................................d.....................234 Korzystanie z opcji wyrównywania ...................................................d...........................235 Korzystanie z poleceń rozmieszczania ...................................................d.......................237 Koncepcja warstw...................................................d...................................................d..........239 Doker Object Manager...................................................d...................................................d...239 Nawigowanie po stronach, obiektach i warstwach...................................................d.....239 Korzystanie z trybów edycji i podglądu dokera Object Manager .................................242 Sterowanie właściwościami warstw ...................................................d...........................243 Praca z warstwami strony wzorcowej ...................................................d........................245 Odszukiwanie i zamiana właściwości obiektów...................................................d...............246 Wyszukiwanie i zaznaczanie obiektów ...................................................d......................247 Zamiana właściwości obiektów...................................................d..................................249 Wykorzystanie stylów graficznych...................................................d...................................250 Polecenia dotyczące stylów graficznych ...................................................d....................250 Posługiwanie się dokerem Graphic and Text ...................................................d.............251 Opcje dokera Graphic and Text...................................................d..................................254 Korzystanie z dokera Object Data ...................................................d....................................255 úħè+8 0CTúFKCVGMUVQYGG 4QFKCđ 9đCħEKYQħEKVGMUVW  Wybór między tekstem ozdobnym i akapitowym ...................................................d............259 Narzędzie Text programu CorelDRAW ...................................................d...........................260 Tworzenie tekstu ozdobnego ...................................................d......................................260 Tworzenie tekstu akapitowego ...................................................d...................................261 Edycja tekstu......................................d...................................................d.........................261 Konwertowanie tekstu ozdobnego na akapitowy ...................................................d.......263 Formatowanie tekstu przy użyciu paska właściwości ...................................................d......263 Okno dialogowe Format Text ...................................................d...........................................263 Formatowanie na poziomie znaków ...................................................d...........................264 Formatowanie akapitów ...................................................d.............................................267 Formatowanie tabulatorów ...................................................d.........................................270 Formatowanie kolumn...................................................d................................................272 Efekty akapitowe ...................................................d...................................................d.....273 Zmiana wielkości liter ...................................................d...................................................d...274 Praca z użyciem tekstu ozdobnego ...................................................d...................................274 Skalowanie i przemieszczanie tekstu ozdobnego...................................................d.......274 Łączenie i rozbijanie tekstu ozdobnego...................................................d......................274 Konwersja tekstu ozdobnego na krzywe ...................................................d....................275 Tekst ozdobny i narzędzie Shape ...................................................d...............................275 Praca z tekstem akapitowym...................................................d.............................................276 Korzystanie z ramek tekstowych...................................................d................................277 Ustawianie tabulatorów przy użyciu linijki...................................................d................279 Praca z kolumnami ...................................................d...................................................d..280 Osadzanie obiektów w tekście...................................................d..........................................280 Tekst i style...................................................d...................................................d............ ........281 Tworzenie i edycja stylów...................................................d..........................................281 Przypisywanie stylów tekstowych...................................................d..............................282 Edycja stylów tekstowych ...................................................d..........................................282 Oblewanie obiektów tekstem...................................................d............................................283 10 CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik Zarządzanie czcionkami ...................................................d...................................................d283 Praca z tekstem w innych językach ...................................................d..................................284 Wstawianie znaków ...................................................d...................................................d.......285 4QFKCđ ĐæEGPKGVGMUVWQDKGMVCOK  Łączenie ramek tekstu akapitowego ...................................................d.................................287 Łączenie ramek za pomocą poleceń ...................................................d...........................287 Interaktywne łączenie ramek ...................................................d......................................288 Łączenie ramek rozmieszczonych na różnych stronach................................................289 Usuwanie ramek tekstu akapitowego ...................................................d.........................290 Rozłączanie ramek tekstowych ...................................................d..................................290 „Zamrażanie” zawartości ramek...................................................d.................................291 Umieszczanie tekstu na ścieżkach ...................................................d....................................291 Wprowadzanie tekstu wprost na ścieżkę ...................................................d....................292 Korzystanie z polecenia Fit Text To Path ...................................................d..................293 Opcje dostępne na pasku właściwości Text on Curve/Object.......................................294 Korzystanie z gotowych wzorców...................................................d..............................295 Ustawienia orientacji tekstu...................................................d........................................295 Pionowe umiejscowienie znaków...................................................d...............................296 Ustawienia Text Placement oraz Horizontal Offset ...................................................d...297 Regulacja odległości tekstu od ścieżki ...................................................d.......................297 Opcja Place On Other Side...................................................d.........................................298 Obiekty tekstowe na ścieżce i narzędzia Pick oraz Shape...................................................d298 Interaktywna regulacja odstępów i położenia tekstu przy użyciu narzędzia Shape ......299 Interaktywne regulowanie położenia tekstu za pomocą narzędzia Pick........................300 Oddzielanie tekstu od ścieżki ...................................................d.....................................300 Przywracanie właściwości tekstu ...................................................d...............................301 Prostowanie tekstu...................................................d...................................................d...301 Łączenie tekstu wewnątrz ścieżek zamkniętych...................................................d...............302 Obiekty jako kontenery ...................................................d..............................................302 Łączenie obiektów z zawartością tekstową ...................................................d................303 4QFKCđ 0CTúFKCRQOQEPKEG  Korzystanie z narzędzi językowych programu CorelDRAW..............................................305 Przyciski wspólne ...................................................d...................................................d....306 Opcje modułu sprawdzania pisowni ...................................................d.................................307 Definiowanie ustawień językowych modułu Spell Checker .........................................307 Korzystanie z listy wyrazów...................................................d.......................................308 Korzystanie z głównych list wyrazów...................................................d........................309 Ustawianie opcji list wyrazów użytkownika ...................................................d..............309 Pozostałe opcje modułu sprawdzania pisowni ...................................................d...........311 Główne opcje funkcji sprawdzania pisowni...................................................d...............312 Korzystanie z funkcji Grammatik...................................................d.....................................312 Sprawdzanie i poprawianie błędów gramatycznych ...................................................d..313 Włączanie i wyłączanie reguł gramatycznych...................................................d............313 Korzystanie z tezaurusa ...................................................d...................................................d.314 Definiowanie opcji tezaurusa ...................................................d.....................................314 Korzystanie z funkcji QuickCorrect ...................................................d.................................315 Jak działa funkcja QuickCorrect?...................................................d...............................315 Definiowanie opcji QuickCorrect...................................................d...............................316 Wyszukiwanie i zamiana tekstu...................................................d........................................317 Wyszukiwanie tekstu...................................................d..................................................317 Zamiana tekstu...................................................d...................................................d.........317 Wyszukiwanie i zamiana atrybutów tekstu ...................................................d......................318 Wyszukiwanie atrybutów tekstu...................................................d.................................318 Zamiana atrybutów tekstu ...................................................d..........................................319 Spis treści 11 úħè8 9[RGđPKGPKCKMQPVWT[ G 4QFKCđ 9đCħEKYQħEKMQPVWTÎY  Definiowanie właściwości pióra konturu ...................................................d.........................323 Opcje Outline Pen i pasek właściwości ...................................................d............................323 Korzystanie z narzędzia Outline ...................................................d.......................................324 Zawartość okna dialogowego Outline Pen ...................................................d.......................324 Definiowanie koloru konturu...................................................d......................................325 Definiowanie stylu konturu ...................................................d........................................326 Tworzenie i edycja stylów linii konturowych ...................................................d............327 Wybieranie grotów ...................................................d...................................................d..328 Definiowanie kształtu narożników ...................................................d.............................331 Definiowanie kształtu zakończeń ścieżki ...................................................d...................331 Efekty kaligraficzne Outline Pen...................................................d................................332 Inne opcje konturu ...................................................d...................................................d...332 Opcje na karcie Outline Pen dokera Object Properties...................................................d.....333 4QFKCđ 9[RGđPKGPKCQDKGMVÎY Przegląd typów wypełnień...................................................d................................................337 Wypełnianie obiektów ...................................................d...................................................d...338 Stosowanie wypełnień jednolitych ...................................................d...................................339 Definiowanie ustawień wypełnienia jednolitego...................................................d........339 Stosowanie wypełnień tonalnych...................................................d......................................340 Interaktywne sterowanie wypełnieniami tonalnymi...................................................d...342 Modyfikowanie wypełnień tonalnych ...................................................d........................344 Definiowanie opcji w oknie dialogowym Fountain Fill................................................345 Stosowanie wypełnień deseniem ...................................................d......................................347 Interaktywne sterowanie wypełnieniami deseniowymi.................................................348 Korzystanie z opcji dostępnych w oknie dialogowym Pattern Fill ...............................350 Tworzenie nowych deseni dwu- i pełnokolorowych...................................................d..351 Stosowanie wypełnień teksturowych...................................................d................................352 Ustawienia opcji wypełnień teksturowych ...................................................d.................353 Tworzenie i zapisywanie próbek tekstur ...................................................d....................354 Stosowanie wypełnień postscriptowych ...................................................d...........................355 Stosowanie wypełnień siatkowych ...................................................d...................................357 Anatomia wypełnienia siatkowego...................................................d.............................358 Edycja wypełnienia siatkowego ...................................................d.................................358 4QFKCđ 2TCECMQNQTCOK  Wybór dowolnego koloru ...................................................d.................................................361 Korzystanie z dokerów związanych z kolorami ...................................................d...............361 Korzystanie z dokera Color ...................................................d........................................361 Korzystanie z dokera Color Palette Browser...................................................d..............363 Korzystanie z dokera Color Styles ...................................................d.............................364 O modelach kolorów...................................................d...................................................d......368 Korzystanie z przeglądarek kolorów ...................................................d................................369 Korzystanie z mikserów kolorów ...................................................d.....................................371 Tworzenie palet przy użyciu harmonii kolorów...................................................d.........371 Mieszanie kolorów za pomocą miksera Color Blend...................................................d.372 Korzystanie z palet gotowych i palet użytkownika ...................................................d..........374 Korzystanie z palet gotowych...................................................d.....................................374 Tworzenie palet użytkownika...................................................d.....................................375 Regulowanie i przekształcanie kolorów ...................................................d...........................377 12 CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik úħè8+ HGMV[URGELCNPG G 4QFKCđ 1DYKGFPKGKFGHQTOCELG  Teoria działania obwiedni...................................................d.................................................383 Tworzenie efektów obwiedni...................................................d............................................383 Wykorzystanie narzędzia Interactive Envelope oraz paska właściwości......................384 Doker Envelope ...................................................d...................................................d.......385 Stany kursora narzędzia Envelope...................................................d..............................386 Tryby obwiedni...................................................d...................................................d........387 Obwiednie predefiniowane...................................................d.........................................388 Zapisywanie i przypisywanie predefiniowanych obwiedni obiektom ..........................389 Opcje mapowania obwiedni ...................................................d.......................................389 Ograniczanie działania obwiedni...................................................d......................................392 Stosowanie obwiedni dla wielu obiektów ...................................................d........................392 Kopiowanie właściwości obwiedni ...................................................d............................393 Tworzenie obwiedni z obiektów...................................................d.................................394 Usuwanie obwiedni ...................................................d...................................................d.394 Efekty zniekształcenia ...................................................d...................................................d...395 Narzędzie Interactive Distortion i pasek właściwości ...................................................d......395 Tryby zniekształcania ...................................................d.................................................396 Zniekształcenie Push and Pull ...................................................d....................................396 Zniekształcenie Zipper ...................................................d...............................................396 Zniekształcenie Twister...................................................d..............................................398 Korzystanie ze znaczników zniekształcenia...................................................d...............399 Predefiniowane zniekształcenia...................................................d........................................402 Zarządzanie predefiniowanymi zniekształceniami...................................................d.....402 Korzystanie z narzędzia Roughen Brush ...................................................d..........................403 Działanie narzędzia Roughen Brush...................................................d...........................403 Pasek właściwości narzędzia Roughen Brush ...................................................d............404 4QFKCđ /GVCOQTHQCKQDT[U  Porównanie metamorfozy i obrysu ...................................................d...................................407 Metamorfoza w Corelu ...................................................d...................................................d..407 Przykłady metamorfozy...................................................d...................................................d.408 Narzędzie Interactive Blend i pasek właściwości...................................................d.............409 Tworzenie typowej metamorfozy ...................................................d.....................................409 Anatomia metamorfozy ...................................................d...................................................d.410 Edycja efektu metamorfozy ...................................................d..............................................411 Opcje metamorfozy ...................................................d...................................................d.411 Zaawansowane efekty metamorfozy ...................................................d..........................416 Określanie ścieżki przebiegu metamorfozy...................................................d................419 Metamorfoza pomiędzy wieloma obiektami ...................................................d..............423 Kopiowanie i klonowanie metamorfozy...................................................d.....................424 Doker Blend...................................................d...................................................d...................425 Na czym polega efekt obrysu?...................................................d..........................................425 Zastosowania efektu obrysu...................................................d..............................................426 Narzędzie Interactive Contour i pasek właściwości ...................................................d.........427 Tworzenie efektu obrysu ...................................................d............................................428 Interakcyjna edycja obrysów ...................................................d......................................428 Wybór kierunku tworzenia obrysu ...................................................d.............................430 Kolory obrysu...................................................d...................................................d..........432 Efekty gładkiego obrysu...................................................d.............................................433 Przyspieszenie obrysu...................................................d...................................................d....434 Predefiniowane obrysy ...................................................d...................................................d..435 Doker Contour ...................................................d...................................................d...............436 Spis treści 13 4QFKCđ 5QEGYMKKGHGMV[RTGTQE[UVQħEK  Jak działa soczewka? ...................................................d...................................................d.....437 Doker Lens...................................................d...................................................d.....................437 Efekty soczewki...................................................d...................................................d.............438 Soczewka Brighten ...................................................d...................................................d..439 Soczewka Color Add ...................................................d..................................................439 Soczewka Color Limit ...................................................d................................................440 Soczewka Custom Color Map ...................................................d....................................441 Soczewka Fish Eye...................................................d...................................................d..442 Soczewka Heat Map ...................................................d...................................................d442 Soczewka Invert ...................................................d...................................................d......443 Soczewka Magnify ...................................................d...................................................d..444 Soczewka Tinted Grayscale...................................................d........................................444 Soczewka Transparency ...................................................d.............................................445 Soczewka Wireframe...................................................d..................................................445 Opcje soczewki ...................................................d...................................................d..............446 Opcja Frozen...................................................d...................................................d............446 Opcja Viewpoint...................................................d...................................................d......447 Opcja Remove Face...................................................d...................................................d.448 Przezroczystość w Corelu...................................................d.................................................448 Narzędzie Interactive Transparency i pasek właściwości...................................................d.449 Właściwości efektu przezroczystości ...................................................d...............................451 Typy przezroczystości ...................................................d................................................451 Tryby mieszania efektu przezroczystości ...................................................d.........................454 Przezroczystość konturów i wypełnień...................................................d.............................457 Blokowanie efektu przezroczystości ...................................................d................................457 Kopiowanie efektu przezroczystości ...................................................d................................458 Przykłady efektów przezroczystości...................................................d.................................459 4QFKCđ 4WECPKGEKGPK  Cienie w Corelu ...................................................d...................................................d.......... ...461 Narzędzie Interactive Drop Shadow i pasek właściwości ...................................................d462 Anatomia cienia ...................................................d...................................................d.............463 Opcje płaskich cieni...................................................d...................................................d.......465 Kierunek rozmycia ...................................................d...................................................d..465 Rozmycie krawędzi ...................................................d...................................................d.467 Cienie perspektywiczne ...................................................d...................................................d.468 Kolor i rozdzielczość cienia ...................................................d.......................................470 Predefiniowane cienie...................................................d...................................................d....472 Strategie rzucania cieni...................................................d...................................................d..472 Cienie jako poświata...................................................d...................................................d473 Jak uniknąć nakładania się cieni?...................................................d...............................473 4QFKCđ 5[DMKGMCFTQYCPKG  Szybkie kadrowanie w Corelu ...................................................d..........................................475 Umieszczanie obiektu w kadrze ...................................................d.......................................476 Automatyczne wyśrodkowanie zawartości kadru...................................................d.............479 Edycja zawartości kadru...................................................d.............................................479 Opcje blokowania ...................................................d...................................................d....481 Ograniczenia szybkiego kadrowania ...................................................d..........................481 14 CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik úħè8++ 2TCECYVTGEJY[OKCTCEJ 4QFKCđ 6YQTGPKGKNWLKIđúDKCRQOQEæGHGMVWRGTURGMV[Y[  Jak działa efekt perspektywy? ...................................................d..........................................485 Tworzenie efektu głębi perspektywy...................................................d..........................485 Symulacja perspektywy w programie CorelDRAW ...................................................d..486 Przypisywanie efektu perspektywy ...................................................d..................................487 Edycja efektu perspektywy...................................................d...............................................488 Włączenie trybu edycji efektu perspektywy...................................................d...............488 Zmiana położenia punktów zbiegu i uchwytów kontrolnych........................................488 Wzmocnienie efektu perspektywy...................................................d....................................490 Ograniczenia programu w stosowaniu efektu perspektywy ................................................491 Kopiowanie i usuwanie efektu perspektywy ...................................................d....................492 4QFKCđ 9[VđCECPKGQDKGMVÎYYGMVQTQY[EJ Jak działa wytłaczanie?...................................................d...................................................d..495 Wybór i stosowanie efektu wytłoczenia ...................................................d...........................496 Anatomia wytłoczenia ...................................................d...................................................d...497 Narzędzie Interactive Extrude i pasek właściwości...................................................d..........498 Stany narzędzia Interactive Extrude ...................................................d...........................498 Rodzaje kształtów wytłoczenia ...................................................d..................................498 Obrót w przestrzeni trójwymiarowej...................................................d..........................502 Dodatkowe oświetlenie...................................................d...............................................505 Ustawienia koloru efektu wytłoczenia ...................................................d.......................508 Fazowanie efektu wytłoczenia...................................................d....................................510 Zastosowanie predefiniowanych ustawień wytłoczenia ...................................................d...511 Doker Extrude...................................................d...................................................d................512 Kontrola złożoności efektu wytłoczenia...................................................d...........................512 Kopiowanie efektów przy użyciu narzędzi Eyedropper oraz Paintbucket ...................515 úħè8+++ CICFPKGPKCCCYCPUQYCPG 4QFKCđ F[ELCDKVOCR  Obsługa bitmap w Corelu ...................................................d.................................................519 Importowanie bitmap do dokumentu...................................................d..........................519 Przekształcanie obiektów wektorowych w bitmapy...................................................d...523 Transformacja bitmap ...................................................d...................................................d....525 Skalowanie i pochylanie bitmapy...................................................d...............................525 Kadrowanie bitmapy...................................................d...................................................d526 Najważniejsze polecenia służące do edycji bitmap ...................................................d..........528 Edycja obrazu — polecenie Edit Bitmap ...................................................d...................528 Kadrowanie — polecenie Crop Bitmap...................................................d......................529 Wektoryzacja — polecenie Trace Bitmap...................................................d..................529 Zmiana rozmiaru lub rozdzielczości — polecenie Resample .......................................530 Jasność, kontrast, nasycenie ...................................................d.......................................531 Równoważenie kolorów ...................................................d.............................................531 Dobór współczynnika gamma ...................................................d....................................532 Barwa, nasycenie, jasność ...................................................d..........................................533 Doker Bitmap Color Mask...................................................d................................................533 Tworzenie maski kolorów ...................................................d..........................................534 Opcje dokera Bitmap Color Mask ...................................................d..............................534 Łącza do plików zewnętrznych...................................................d.........................................535 Polecenia dokera Link Manager ...................................................d.................................536 Poszerzanie bitmap ...................................................d...................................................d........538 Obsługa okien filtrów ...................................................d...................................................d....539 Przewijanie i powiększanie widoku podglądu...................................................d............542 Spis treści 15 4QFKCđ 9U[UVMQQFTWMQYCPKW  Drukowanie dokumentu...................................................d...................................................d.543 Opcje wydruku...................................................d...................................................d...............544 Ustawienia ogólne ...................................................d...................................................d...545 Style drukowania ...................................................d...................................................d.....546 Drukowanie do pliku ...................................................d..................................................547 Układ strony ...................................................d...................................................d............548 Separacje barwne...................................................d...................................................d.....550 Przygotowywanie klisz...................................................d...............................................556 Druk postscriptowy..................................................d...................................................d...557 Inne opcje drukowania...................................................d................................................560 Raport o problemach związanych z drukiem ...................................................d.............561 Podgląd wydruku ...................................................d...................................................d...........563 Tryby podglądu...................................................d...................................................d........563 Narzędzia okna podglądu i paski właściwości ...................................................d...........565 Preferencje drukowania ...................................................d...................................................d.569 Ogólne preferencje drukowania...................................................d..................................569 Zgodność sterownika...................................................d..................................................572 Opcje ostrzeżeń drukowania...................................................d.......................................572 Drukowanie dokumentów dwustronnych ...................................................d.........................572 Współpraca z przygotowalnią...................................................d...........................................573 Polecenie Print Merge...................................................d...................................................d....574 4QFKCđ 6YQTGPKGUVTQPKPVGTPGVQY[EJ  Doker Web Connector ..............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: