Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 004072 18668381 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1927-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zdobądź nowe umiejętności, pracując z nową wersją CorelDRAW

Program CorelDRAW znany jest użytkownikom od dawna, co nie znaczy, że kolejna wersja nie zaskoczy ich nowymi możliwościami! CorelDRAW X4 PL został wyposażony w wiele nowych funkcji i usprawnień. Wprowadzono w nim m.in. narzędzie Tabela, które pozwala na rysowanie tabeli o dowolnych rozmiarach, formatowanie jej w sposób zbliżony do stosowanego w edytorach tekstu oraz poddawanie różnym transformacjom. Można także importować tabele z innych programów. Ulepszono również regulację kolorów, narożników i wygładzania. Dzięki temu CorelDRAW wciąż pozostaje doskonałym programem graficznym zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.

'CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne' to doskonały przewodnik dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć pracę z grafiką wektorową. Jak wszystkie książki tej serii, także i ta została napisana w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy. Wykonując poszczególne ćwiczenia, będziesz mógł szybko zdobyć konkretne umiejętności. Z łatwością nauczysz się tworzyć projekty wizytówek, ulotek reklamowych, szyldów czy plakatów. Będziesz umiał przygotować skomplikowane rysunki techniczne, raporty, dyplomy i broszury. Z tym podręcznikiem zyskasz wiedzę i kwalifikacje niezbędne, by tworzyć profesjonalną grafikę.

Ćwiczenia czynią mistrza i...
mistrzowską grafikę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

CorelDRAW X4 PL. ˘wiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-1927-6 Format: A5, stron: 152 Zdob„d(cid:159) nowe umiejŒtno(cid:156)ci, pracuj„c z now„ wersj„ CorelDRAW (cid:149) Jak wyr(cid:243)wnywa(cid:230) obiekty wzglŒdem tekstu? (cid:149) Jak wprowadza(cid:230) do tabeli tekst i obrazy? (cid:149) Jak wstawia(cid:230) znaki specjalne? Program CorelDRAW znany jest u¿ytkownikom od dawna, co nie znaczy, ¿e kolejna wersja nie zaskoczy ich nowymi mo¿liwo(cid:156)ciami! CorelDRAW X4 PL zosta‡ wyposa¿ony w wiele nowych funkcji i usprawnieæ. Wprowadzono w nim m.in. narzŒdzie Tabela, kt(cid:243)re pozwala na rysowanie tabeli o dowolnych rozmiarach, formatowanie jej w spos(cid:243)b zbli¿ony do stosowanego w edytorach tekstu oraz poddawanie r(cid:243)¿nym transformacjom. Mo¿na tak¿e importowa(cid:230) tabele z innych program(cid:243)w. Ulepszono r(cid:243)wnie¿ regulacjŒ kolor(cid:243)w, naro¿nik(cid:243)w i wyg‡adzania. DziŒki temu CorelDRAW wci„¿ pozostaje doskona‡ym programem graficznym zar(cid:243)wno dla amator(cid:243)w, jak i profesjonalist(cid:243)w. (cid:132)CorelDRAW X4 PL. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) to doskona‡y przewodnik dla wszystkich, kt(cid:243)rzy chc„ rozpocz„(cid:230) pracŒ z grafik„ wektorow„. Jak wszystkie ksi„¿ki tej serii, tak¿e i ta zosta‡a napisana w spos(cid:243)b u‡atwiaj„cy przyswajanie wiedzy. Wykonuj„c poszczeg(cid:243)lne (cid:230)wiczenia, bŒdziesz m(cid:243)g‡ szybko zdoby(cid:230) konkretne umiejŒtno(cid:156)ci. Z ‡atwo(cid:156)ci„ nauczysz siŒ tworzy(cid:230) projekty wizyt(cid:243)wek, ulotek reklamowych, szyld(cid:243)w czy plakat(cid:243)w. BŒdziesz umia‡ przygotowa(cid:230) skomplikowane rysunki techniczne, raporty, dyplomy i broszury. Z tym podrŒcznikiem zyskasz wiedzŒ i kwalifikacje niezbŒdne, by tworzy(cid:230) profesjonaln„ grafikŒ. (cid:149) Podstawy rysunku wektorowego (cid:149) Inteligentne rysowanie i grupy obiekt(cid:243)w (cid:149) Blokowanie, wyr(cid:243)wnywanie i rozk‡adanie obiekt(cid:243)w (cid:149) Praca z tekstem i tabelami (cid:149) Wype‡nienie tonalne, jednolite i postscriptowe (cid:149) Wype‡nienie deseniem i tekstur„ (cid:149) Precyzyjne rysowanie (cid:149) Siatka i linijki (cid:149) Dynamiczne prowadnice i przyci„ganie do obiekt(cid:243)w ˘wiczenia czyni„ mistrza i(cid:133) mistrzowsk„ grafikŒ! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp Opis programu CorelDRAW X4 Co nowego w programie Wymagania systemowe Róĝnice miÚdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym Rozdziaï 2. Pierwsze kroki Uruchamianie programu WyglÈd ekranu Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków Zapisywanie rysunków Otwieranie rysunków Drukowanie rysunków Przydatne informacje Okno Podpowiedzi Rozdziaï 3. Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie prostych obiektów ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale Ksztaïty podstawowe Obiekty z 3 punktów Inteligentne rysowanie Nadawanie kolorów obiektom Transformacje obiektów Tworzenie kopii obiektu KolejnoĂÊ obiektów 5 5 6 8 8 13 13 17 20 20 23 25 27 31 35 35 35 40 41 42 44 48 51 54 4 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne Wybieranie obiektów Grupy obiektów Blokowanie obiektów Wyrównywanie i rozkïadanie obiektów mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 4. Praca z tekstem i tabelami Tekst Wprowadzanie i formatowanie tekstu Formatowanie tekstu Wyrównywanie obiektów wzglÚdem tekstu Wstawianie znaków specjalnych Tabele Tworzenie tabel Zaznaczanie wybranych elementów tabeli Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów Formatowanie tabeli i komórek mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 5. Wypeïnienia i kontury Zmiana ustawieñ domyĂlnych Wypeïnienie jednolite Wypeïnienie tonalne Wypeïnienie deseniem Wypeïnienie teksturÈ Wypeïnienie postscriptowe Okno dokowane Kolor Kontury obiektów Szybkie wypeïnianie czÚĂci wspólnej mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 6. Precyzyjne rysowanie Linijki Siatka Prowadnice Dynamiczne prowadnice PrzyciÈganie do obiektów mwiczenia podsumowujÈce 55 57 59 60 63 75 75 75 79 88 90 91 91 94 96 99 100 101 105 105 107 113 116 117 119 120 121 125 127 129 130 133 136 139 141 145 5 Wypeïnienia i kontury Gdy narysujesz nowy obiekt, zostanÈ mu nadane domyĂlne kolory wypeïnienia, konturu itp. (standardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezroczysty dla wypeïnienia). Oczy- wiĂcie, wszystkie te parametry (i wiele innych) moĝna dowolnie mody- fikowaÊ. W rozdziale 3. pokazaïem juĝ, jak moĝna zmieniÊ kolor wy- peïnienia. Jednak nie musi ono byÊ jednokolorowe. CorelDRAW ofe- ruje wiele róĝnych moĝliwoĂci uĝywania wypeïnieñ. Aby do nich dotrzeÊ, musisz wybraÊ narzÚdzie Wypeïnienie. Tam zgrupowane sÈ wszystkie sposoby wypeïniania obiektów (rysunek 5.1): Rysunek 5.1. NarzÚdzie wypeïnienia Zmiana ustawieñ domyĂlnych Musisz pamiÚtaÊ, aby przed skorzystaniem z narzÚdzia Wypeïnienie wskazaÊ obiekt, gdyĝ w przeciwnym razie pojawi siÚ okno umoĝli- wiajÈce zmianÚ ustawieñ domyĂlnych pokazane na rysunku 5.2. 106 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.2. Okno zmiany ustawieñ domyĂlnych m W I C Z E N I E 5.1 Zmiana domyĂlnych ustawieñ rysowania Gdy rysujesz nowy obiekt, standardowo jego kontur przyjmuje kolor czarny, a wypeïnienie jest przezroczyste. Aby to zmieniÊ, musisz wy- konaÊ nastÚpujÈce kroki: 1. Kliknij pusty obszar „kartki”. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy paletÚ kolorów z prawej strony ekranu, wybierajÈc barwÚ czerwonÈ. Poniewaĝ nie zaznaczyïeĂ obiektu, program bÚdzie chciaï zmieniÊ ustawienia domyĂlne. 3. Pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych. Pozostaw zaznaczonÈ opcjÚ Rysunek. DziÚki temu zmiany bÚdÈ siÚ odnosiïy do nowo tworzonych obiektów graficznych. 4. Zaznacz Tekst ozdobny, jeĝeli chcesz zmieniÊ takĝe ustawienia domyĂlne tekstu artystycznego, lub Tekst akapitowy, jeĂli chcesz dokonaÊ zmian w tekĂcie akapitowym. 5. Kliknij przycisk OK. Od tego momentu kaĝdy nowo rysowany obiekt bÚdzie miaï czerwone wypeïnienie. Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 107 m W I C Z E N I E 5.2 Przywrócenie oryginalnych ustawieñ rysowania Jeĝeli chcesz przywróciÊ oryginalne ustawienia, musisz wykonaÊ na- stÚpujÈce kroki: 1. Kliknij pusty obszar „kartki”. 2. NastÚpnie kliknij przekreĂlony kwadrat ( (ustawisz domyĂlny brak wypeïnienia). ) nad paletÈ kolorów 3. Gdy pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych, zaakceptuj jego ustawienia, klikajÈc OK. 4. NastÚpnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy czarny kontur. 5. Gdy ponownie pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych, zaakceptuj jego ustawienia. W podobny sposób moĝesz zmieniÊ inne ustawienia domyĂlne, na przykïad krój czy rozmiar tekstu. Wypeïnienie jednolite Jednolite wypeïnienie (rysunek 5.3) pozwala nadaÊ obiektowi tylko jeden kolor, a wiÚc dziaïa tak, jak paleta przy prawej krawÚdzi ekranu. W oknie, które pojawia siÚ na ekranie, moĝna wybraÊ modele kolorów bÈdě palety (rysunek 5.4). Odpowiednie okno wybiera siÚ spoĂród trzech zakïadek. Rysunek 5.3. Obiekty z wypeïnieniem jednolitym W oknie przeglÈdarki kolorów moĝna wybraÊ jeden spoĂród kilku mo- deli kolorów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana jest tu wizualna reprezentacja caïego spektrum kolorów. 108 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.4. Zakïadka Modele wypeïnienia jednolitego m W I C Z E N I E 5.3 Wybór jednolitego koloru Aby zastosowaÊ wypeïnienie jednolite przy wykorzystaniu zakïadki Modele, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Przesuñ pionowy suwak z prawej strony jej okna; w ten sposób wybierzesz potrzebny kolor. 2. Kliknij paletÚ koloru, wybierajÈc odcieñ (zostanie on zaznaczony kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz pierwotny kolor obiektu (Stary) oraz kolor, który zostanie mu nadany (Nowy). 3. NastÚpnie kliknij przycisk OK, by zaakceptowaÊ wybór. Jeĝeli orientujesz siÚ, jak reprezentowane sÈ barwy w poszczególnych modelach kolorów, moĝesz wybraÊ odpowiedni kolor, wykorzystujÈc suwaki w czÚĂci Skïadowe. Szybkiego wyboru jednego spoĂród kil- kudziesiÚciu standardowych kolorów da siÚ zaĂ dokonaÊ dziÚki roz- wijanej liĂcie Nazwa. Niezwykle interesujÈce jest okno harmonii kolorów, dostÚpne po wy- braniu zakïadki Miksery. Wybierane przy jego uĝyciu kolory sÈ najbar- dziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich kolory wspóïgraïy ze sobÈ. JeĂli zastosujesz harmoniÚ kolorów, to sprawisz, ĝe bÚdÈ one do siebie pasowaïy. Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 109 m W I C Z E N I E 5.4 Wybór koloru za pomocÈ harmonii kolorów Aby dokonaÊ wyboru kolorów w oknie harmonii kolorów, wykonaj poniĝsze kroki: 1. Kliknij zakïadkÚ Miksery (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Zakïadka Miksery wypeïnienia jednolitego 2. ChwyÊ jedno z kóïeczek widocznych na kole harmonii kolorów. PrzesuwajÈc delikatnie mysz, obróÊ je. Kolory harmonizujÈce ze sobÈ zostanÈ wyĂwietlone poniĝej. 3. Wybierz liczbÚ harmonizujÈcych ze sobÈ kolorów, zmieniajÈc poïoĝenie suwaka Rozmiar. 4. Wybierz potrzebny Ci kolor. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Wybierz inny obiekt. 7. Przejdě ponownie do okna harmonii kolorów. 8. PozostawiajÈc poïoĝenie koïa harmonii kolorów bez zmian, wybierz inny kolor z palety kolorów w dolnej czÚĂci okna. 110 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.5 Mieszanie kolorów Polecam takĝe wypróbowanie okna mieszania kolorów. W tym celu musisz wykonaÊ opisane poniĝej czynnoĂci: 1. W oknie Miksery kliknij przycisk Opcje. 2. Zaznacz pozycjÚ Miksery i wskaĝ PrzejĂcie kolorów (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Wybór mieszania kolorów 3. Zobaczysz kolorowy kwadrat, w którego naroĝnikach znajdujÈ siÚ pola umoĝliwiajÈce wybór koloru odpowiedniego dla kaĝdego naroĝnika. ZostanÈ one póěniej wymieszane ze sobÈ, dajÈc moĝliwoĂÊ wyboru koloru poĂredniego. Po kolei klikaj pola znajdujÈce siÚ w naroĝnikach duĝego kwadratu. Dla kaĝdego z nich wybierz odpowiedni kolor, który ma zostaÊ ustalony dla danego naroĝnika. W duĝym kwadracie zobaczysz wtedy kolory poĂrednie, powstaïe w wyniku wymieszania wybranych rÚcznie kolorów — rysunek 5.7. Rysunek 5.7. Okno przejĂcia kolorów Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 111 4. Zmieñ poïoĝenie paska Rozmiar tak, by dobraÊ odpowiednie wielkoĂci kwadratów z kolorami poĂrednimi. 5. Wskaĝ odpowiedni kolor widniejÈcy w duĝym kwadracie. Zostanie on zaznaczony czarnÈ ramkÈ. 6. Kliknij przycisk OK. W ostatniej zakïadce wybierany jest jeden z predefiniowanych modeli kolorystycznych. IstniejÈ dwa rodzaje palet, z których moĝna wybie- raÊ kolory — standardowe i niestandardowe. Standardowe palety ko- lorów sÈ dostarczane przez niezaleĝnych producentów i najlepiej sto- sowaÊ je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem próbek kolorów. JeĂli posiadasz katalog z próbkami kolorów, moĝesz wybraÊ odpowiedni model z tego katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcesz zapewniÊ pojawienie siÚ konkretnego koloru na wydruku, z uwagi na to, ĝe kolory wydrukowane zwykle róĝniÈ siÚ od tych, które wi- dzisz na ekranie. WiÈĝe siÚ to z innym sposobem powstawania kolorów w drukarce i na ekranie. Opcje ostatniej zakïadki okna dialogowego Palety pokazano na ry- sunku 5.8. Rysunek 5.8. Zakïadka Palety wypeïnienia jednolitego 112 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.6 Palety kolorów Aby skorzystaÊ z palety kolorów, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. W oknie wyboru kolorów wskaĝ zakïadkÚ Palety. 2. Rozwiñ listÚ Paleta i wybierz z niej takÈ paletÚ, jakÈ masz takĝe w postaci wydrukowanej. ListÚ palet do wyboru prezentuje rysunek 5.9. Rysunek 5.9. Wybór palety kolorów 3. Przy uĝyciu suwaka widniejÈcego z prawej strony wybierz odpowiedni kolor. 4. Wskaĝ na palecie kolor i odczytaj jego nazwÚ w polu Nazwa (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Nazwa wybranego koloru 5. Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytanÈ nazwÚ i sprawdě, jak bÚdzie wyglÈdaï wybrany kolor na wydruku (najtañsze drukarki nie wydrukujÈ jednak dokïadnie takiego samego koloru; jeĝeli zaleĝy Ci na dokïadnym odwzorowaniu kolorów, powinieneĂ skorzystaÊ z profesjonalnych urzÈdzeñ). 6. Kliknij przycisk OK. Moĝna takĝe postÚpowaÊ odwrotnie, to znaczy najpierw wybraÊ kolor na wydrukowanej palecie, a nastÚpnie odszukaÊ jego nazwÚ w zakïadce Palety. Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 113 Wypeïnienie tonalne Wypeïnienie tonalne (nazywane takĝe gradientowym) pozwala usta- wiÊ ïagodne przejĂcie miÚdzy dwoma kolorami lub wiÚkszÈ ich liczbÈ, co pokazuje rysunek 5.11. Rysunek 5.11. Obiekty z wypeïnieniem tonalnym m W I C Z E N I E 5.7 Wypeïnienie tonalne dwukolorowe Aby zastosowaÊ wypeïnienie tonalne dwukolorowe, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt. 2. NastÚpnie rozwiñ narzÚdzie Wypeïnienie i wybierz Wypeïnienie tonalne. Pojawi siÚ okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.12. Rysunek 5.12. Wypeïnienie tonalne 114 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne 3. Wybierz typ wypeïnienia za pomocÈ listy rozwijanej Typ. Moĝesz siÚ zdecydowaÊ na wypeïnienie wzdïuĝ Ăcieĝki liniowej (Liniowe), promieniowej (Promieniowe), stoĝkowej (Stoĝkowe) lub kwadratowej (Kwadratowe). Wszystkie te opcje pokazano na rysunku 5.13. Rysunek 5.13. Typy wypeïnienia tonalnego 4. Zmieñ kÈt gradacji w polu KÈt — to spowoduje zmianÚ ukoĂnego poïoĝenia tonalnego. KÈt ten moĝesz teĝ zmieniÊ poprzez przytrzymanie wciĂniÚtego prawego przycisku myszy i poruszanie niÈ w obszarze miniaturki wybranego wypeïnienia (prawy górny róg okna). 5. Natomiast w polu Brzeg okreĂl, na jakim obszarze kolor poczÈtkowy i koñcowy majÈ pozostaÊ niezmienne, zanim zacznÈ siÚ przenikaÊ. 6. W obszarze miniaturki wypeïnienia ustal poïoĝenie Ărodka wypeïnienia, trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy; kÈt gradacji zmienia siÚ prawym przyciskiem myszy (wyjÈtkiem jest tu Ăcieĝka radialna, która nie posiada kÈta gradacji). 7. Wybierz typ wypeïnienia — w tym przypadku bÚdzie to wypeïnienie Dwukolorowe — w polu PrzejĂcie kolorów. 8. OkreĂl kolor poczÈtkowy w polu Od i koñcowy w polu Do. 9. Wyznacz Ărodek przejĂcia kolorów w polu ¥rodek. 10. Na zakoñczenie wybierz sposób dobierania kolorów przejĂciowych — wzdïuĝ linii prostej lub Ăcieĝki biegnÈcej przez koïo kolorów. Ten fragment okna pokazano na rysunku 5.14. Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 115 Rysunek 5.14. Sposób przejĂcia miÚdzy kolorami w wypeïnieniu dwukolorowym 11. Kliknij przycisk OK. m W I C Z E N I E 5.8 Wybór predefiniowanych typów wypeïnieñ Aby wybraÊ wypeïnienie dowolne, wykonaj kolejno nastÚpujÈce kroki: 1. PostÚpuj tak jak w poprzednim Êwiczeniu aĝ do kroku 6. 2. Wybierz w polu PrzejĂcie kolorów typ wypeïnienia Niestandardowe. Niestandardowe wypeïnienie pozwala wybraÊ kilka kolorów, które bÚdÈ siÚ przenikaÊ nawzajem. 3. Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów przejĂÊ w polu Wzorce — fragment jego listy rozwijanej pokazano na rysunku 5.15. Rysunek 5.15. Wybór jednego z predefiniowanych typów wypeïnieñ 4. Ustal poïoĝenie kaĝdego koloru przez przesuniÚcie maïego trójkÈta ( na rysunku 5.16. ) nad paskiem przejĂcia kolorów. Pasek widnieje Rysunek 5.16. Pasek przejĂcia kolorów 5. Jeĝeli nie odpowiada Ci jeden z kolorów, kliknij biaïy trójkÈt ( ) nad nim i zmieñ barwÚ na innÈ. 6. Moĝesz takĝe dziÚki kwadratom ( ) znajdujÈcym siÚ z obu stron paska przejĂÊ kolorów okreĂliÊ kolor poczÈtkowy i koñcowy. 116 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne Wypeïnienie deseniem m W I C Z E N I E 5.9 Wypeïnienie deseniem Aby zastosowaÊ do obiektu wypeïnienie deseniem (rysunek 5.17), wy- konaj nastÚpujÈce czynnoĂci: Rysunek 5.17. Obiekty wypeïnione deseniem 1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt. 2. NastÚpnie rozwiñ narzÚdzie Wypeïnienie i wybierz Wypeïnienie deseniem — odpowiednie okno dialogowe widnieje na rysunku 5.18. Rysunek 5.18. Wypeïnienie deseniem 3. Zdecyduj siÚ na wypeïnienie obiektu obrazkiem Dwukolorowym, Wielokolorowym lub MapÈ bitowÈ. 4. Rozwiñ pole z wyborem desenia i wybierz jeden z predefiniowanych w programie. Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 117 5. Jeĝeli zdecydowaïeĂ siÚ na deseñ dwukolorowy, moĝesz wybraÊ wïasne kolory za pomocÈ pól Przód oraz Tyï. W pozostaïych przypadkach nie masz tej moĝliwoĂci. 6. Zaznacz pole Transformuj wypeïnienie z obiektem. DziÚki temu modyfikacje i deformacje obiektu obejmÈ takĝe jego deseñ. Desenie wypeïniajÈ w caïoĂci zaznaczony obiekt w ten sposób, ĝe w miejscu, w którym koñczy siÚ jeden kafelek, zaczyna siÚ nastÚpny. TakÈ samÈ zasadÚ stosuje siÚ na przykïad dla tapety w systemie Windows — z tym, ĝe tutaj moĝesz dokonaÊ takĝe dowolnych transformacji, takich jak pochylenie czy obrót, co pokazuje rysunek 5.19. Rysunek 5.19. Górny kwadrat zostaï wypeïniony bez zaznaczenia transformacji wypeïnienia wraz z obiektem, inaczej niĝ dolny. Dlatego dolny po zmniejszeniu i obrocie zmodyfikowaï takĝe rozmiary kafelków 7. W czÚĂci Rozmiar zmieñ SzerokoĂÊ i WysokoĂÊ w taki sposób, aby dobraÊ odpowiedni rozmiar desenia (by ïadnie wypeïniaï obiekt). Wypeïnienie teksturÈ Kolejnym sposobem wypeïnienia dowolnego obiektu jest uĝycie tek- stury (rysunek 5.20). Wypeïnienia teksturÈ sÈ obrazami losowymi ge- nerowanymi przy wykorzystaniu fraktali. NadajÈ one wypeïnianym obiektom wyglÈd materiaïów naturalnych. Jednak uĝywanie tekstury moĝe znaczÈco powiÚkszyÊ rozmiar pliku i wydïuĝyÊ czas jego druko- wania. 118 CorelDRAW X4 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.20. Obiekty wypeïnione teksturÈ m W I C Z E N I E 5.10 Wypeïnienie teksturÈ Aby zastosowaÊ do obiektu wypeïnienie teksturÈ, wykonaj poniĝsze kroki: 1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt. 2. NastÚpnie rozwiñ narzÚdzie Wypeïnienie i wybierz Wypeïnienie teksturÈ. Pojawi siÚ okno dialogowe pokazane na rysunku 5.21. Rysunek 5.21. Wypeïnienie teksturÈ 3. Rozwiñ listÚ Biblioteka tekstur i wybierz jednÈ z dostÚpnych tam moĝliwoĂci. 4. Przewiñ ListÚ tekstur. WybierajÈc z niej poszczególne wzory, moĝesz zobaczyÊ ich podglÈd w okienku poniĝej. 5. Zdefiniuj kolory wypeïnienia przy uĝyciu pól z kolorami (sÈ one dostÚpne obok listy). W zaleĝnoĂci od wybranej tekstury, liczba barw moĝe byÊ róĝna. 6. Kliknij przycisk PodglÈd, aby zobaczyÊ, jak dokonane zmiany wpïynÚïy na wyglÈd tekstury. Rozdziaï 5. • Wypeïnienia i kontury 119 7. Zmieñ parametry tekstury z prawej strony okna, aby zmodyfikowaÊ jej wyglÈd. Nie zapomnij wcisnÈÊ przycisku PodglÈd po kaĝdej zmianie. 8. OkreĂl dokïadnie rozmiar, poczÈtek i inne parametry kafelka (podobnie jak w przypadku wypeïnienia deseniem), wybierajÈc przycisk Kafelkowanie. 9. Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Wypeïnienie postscriptowe m W I C Z E N I E 5.11 Wypeïnienie postscriptowe Aby zastosowaÊ do obiektu wypeïnienie postscriptowe (rysunek 5.22), musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: Rysunek 5.22. Obiekty z wypeïnieniem postscriptowym 1. Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt. 2. Rozwiñ narzÚdzie Wypeïnienie i wybierz Wypeïnienie postscriptowe. Okno dialogowe tego wypeïnienia znajduje siÚ na rysunku 5.23. 3. Zaznacz pole PodglÈd, aby zobaczyÊ danÈ teksturÚ w oknie z prawej strony — w przeciwnym razie zobaczysz jedynie jej nazwÚ. 4. Zmieñ ustawienia parametrów w czÚĂci Parametry tak, by dopasowaÊ wyglÈd tekstury do wïasnych potrzeb. Za kaĝdym razem zatwierdzaj zmiany przyciskiem OdĂwieĝ. 5. Gdy dokonasz juĝ wyboru, wciĂnij przycisk OK. Jeĝeli w programie nie zobaczysz obiektów wypeïnionych postscriptem, wybierz z menu Widok polecenie Dokïadny lub Dokïadny z nadrukowaniami. Dla pozostaïych widoków bÚdÈ wyĂwietlane jedynie literki „PS”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: