Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 007716 13856408 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW X5 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW X5 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2868-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Projektowanie graficzne jest prostsze, niż myślisz!

Chciałbyś sam zaprojektować plakat reklamowy, efektowny szyld czy profesjonalne wizytówki? A może bez wysiłku tworzyć skomplikowane rysunki techniczne? Świetnie! Pora, byś opanował podstawowe możliwości CorelDRAW. Ten obecny na rynku od 1989 roku program do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron jest dziś jednym z najbardziej znanych i cenionych przez zawodowych projektantów. Jednak dzięki przyjaznemu interfejsowi, łatwości obsługi narzędzi i wszechstronności zastosowań zyskał popularność także wśród amatorów. W dodatku w swej najnowszej wersji CorelDRAW stał się jeszcze bardziej intuicyjny i funkcjonalny. Rozbudowano w nim między innymi obsługę plików, ulepszono mechanizm rozpoznawania rysunków bitmapowych i przekształcania ich w grafikę wektorową oraz wyposażono go w nowy mechanizm zarządzania kolorami i obsługę profilu kolorów Pantone.

I choć to wszystko może wydawać Ci się jeszcze czarną magią, już wkrótce zaczniesz sam tworzyć pierwsze projekty. Dzięki tej książce krok po kroku, wykonując ćwiczenia od prostych po coraz bardziej zaawansowane, szybko nauczysz się korzystać z najważniejszych narzędzi tego programu. Gdy tylko zaznajomisz się z obsługą interfejsu Corela, dowiesz się, jak rysować proste obiekty i kształty oraz rozmaite figury geometryczne. Potem zobaczysz, jak te obiekty sprawnie transformować i wypełniać kolorem, a także grupować i blokować. Opanujesz wprowadzanie i formatowanie tekstu oraz wyrównywanie względem niego rozmaitych obiektów. Odkryjesz także, jak tworzyć i edytować różne tabele oraz pracować nad kolumnami, wierszami i komórkami. Ponadto opanujesz tworzenie ciekawych wypełnień i konturów obiektów, a także zagadnienia związane z precyzyjnym rysunkiem w programie CorelDRAW.

Zagadnienia omówione w książce:

Postaw pierwsze kroki w grafice komputerowej
- opanuj podstawy programu CorelDRAW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 CorelDRAW X5 PL. Ćwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-2868-1 Format: A5, stron: 176 Projektowanie graficzne jest prostsze, niż myślisz! • Jak rysować rozmaite kształty i obiekty? • Jak wprowadzać i formatować tekst? • Jak tworzyć kontury i efektowne wypełnienia? Chciałbyś sam zaprojektować plakat reklamowy, efektowny szyld czy profesjonalne wizytówki? A może bez wysiłku tworzyć skomplikowane rysunki techniczne? Świetnie! Pora, byś opanował podstawowe możliwości CorelDRAW. Ten obecny na rynku od 1989 roku program do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron jest dziś jednym z najbardziej znanych i cenionych przez zawodowych projektantów. Jednak dzięki przyjaznemu interfejsowi, łatwości obsługi narzędzi i wszechstronności zastosowań zyskał popularność także wśród amatorów. W dodatku w swej najnowszej wersji CorelDRAW stał się jeszcze bardziej intuicyjny i funkcjonalny. Rozbudowano w nim między innymi obsługę plików, ulepszono mechanizm rozpoznawania rysunków bitmapowych i przekształcania ich w grafikę wektorową oraz wyposażono go w nowy mechanizm zarządzania kolorami i obsługę profilu kolorów Pantone. I choć to wszystko może wydawać Ci się jeszcze czarną magią, już wkrótce zaczniesz sam tworzyć pierwsze projekty. Dzięki tej książce krok po kroku, wykonując ćwiczenia od prostych po coraz bardziej zaawansowane, szybko nauczysz się korzystać z najważniejszych narzędzi tego programu. Gdy tylko zaznajomisz się z obsługą interfejsu Corela, dowiesz się, jak rysować proste obiekty i kształty oraz rozmaite figury geometryczne. Potem zobaczysz, jak te obiekty sprawnie transformować i wypełniać kolorem, a także grupować i blokować. Opanujesz wprowadzanie i formatowanie tekstu oraz wyrównywanie względem niego rozmaitych obiektów. Odkryjesz także, jak tworzyć i edytować różne tabele oraz pracować nad kolumnami, wierszami i komórkami. Ponadto opanujesz tworzenie ciekawych wypełnień i konturów obiektów, a także zagadnienia związane z precyzyjnym rysunkiem w programie CorelDRAW. Zagadnienia omówione w książce: • Instalacja i uruchomienie programu • Otwieranie, zapisywanie i drukowanie rysunków • Podstawy rysunku wektorowego • Tworzenie, edycja i transformacje obiektów • Inteligentne rysowanie • Praca z tekstem i tabelami • Tworzenie konturów i wypełnień • Narzędzia do rysowania precyzyjnego Postaw pierwsze kroki w grafice komputerowej – opanuj podstawy programu CorelDRAW! Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp Opis programu CorelDRAW X5 Co nowego w programie? Wymagania systemowe Róĝnice miÚdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym Rozdziaï 2. Pierwsze kroki Uruchamianie programu WyglÈd ekranu Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków Zapisywanie rysunków Otwieranie rysunków Corel Connect Drukowanie rysunków Przydatne informacje Okno Podpowiedzi Rozdziaï 3. Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie prostych obiektów ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale Ksztaïty podstawowe Obiekty z 3 punktów Inteligentne rysowanie Nadawanie obiektom kolorów Transformacje obiektów Tworzenie kopii obiektu KolejnoĂÊ obiektów 5 5 6 10 11 15 15 18 23 23 25 27 31 33 37 41 41 41 46 47 48 50 54 58 62 4 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Wybieranie obiektów Grupy obiektów Blokowanie obiektów Wyrównywanie i rozkïadanie obiektów Zmiana ksztaïtu obiektów mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 4. Praca z tekstem i tabelami Tekst Wprowadzanie i formatowanie tekstu Formatowanie tekstu Wyrównywanie obiektów wzglÚdem tekstu Wstawianie znaków specjalnych Tabele Tworzenie tabel Zaznaczanie wybranych elementów tabeli Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów Formatowanie tabeli i komórek mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 5. Wypeïnienia i kontury Zmiana ustawieñ domyĂlnych Wypeïnienie jednolite Wypeïnienie tonalne Wypeïnienie deseniem Wypeïnienie teksturÈ Wypeïnienie postscriptowe Okno dokowane Kolor Kontury obiektów Szybkie wypeïnianie czÚĂci wspólnej Paleta dokumentu mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 6. Precyzyjne rysowanie Linijki Siatka Prowadnice Dynamiczne prowadnice PrzyciÈganie do obiektów mwiczenia podsumowujÈce 64 66 67 68 72 74 87 87 87 91 100 102 103 103 106 108 111 112 114 117 117 119 125 128 130 131 133 133 139 140 142 145 147 149 152 155 158 162 6 Precyzyjne rysowanie Aby tworzony rysunek byï dopracowany, musisz nauczyÊ siÚ dokïadnego umiejscawiania obiektów na „kartce”. O pewnych moĝliwoĂciach automatycznego ukïadania obiektów wspomi- naïem juĝ wczeĂniej, w rozdziale 3., gdzie omówiïem ich wyrówny- wanie i rozmieszczanie. CorelDRAW oferuje jednak znacznie wiÚksze moĝliwoĂci w tym zakresie. SÈ to: T linijki, T siatki, T prowadnice (oraz dynamiczne prowadnice), T przyciÈganie do obiektów. O tym, czy linijki, siatki bÈdě prowadnice sÈ wyĂwietlane (widoczne) w dokumencie, decydujesz za pomocÈ menu Widok pokazanego na , rysunku 6.1. Gdy z lewej strony danej pozycji znajduje siÚ symbol oznacza to, ĝe jest wybrana. KlikniÚcie spowoduje jej wyïÈczenie (znik- nie teĝ symbol ). Sam fakt, iĝ dana opcja jest widoczna, nie oznacza wcale, ĝe jest teĝ aktywna. PrzyciÈganie do siatki, prowadnic lub obiektów moĝesz wïÈczyÊ za- równo w menu Widok, jak równieĝ na pasku standardowym (rysu- nek 6.2). Musisz pamiÚtaÊ jednak, ĝe dana opcja moĝe byÊ aktywna, ale niekoniecznie widoczna, gdy wyïÈczone jest jej wyĂwietlanie. 146 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.1. Menu Widok Rysunek 6.2. Lista rozwijana przyciÈgania na pasku standardowym Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 147 Linijki Linijki wyĂwietlane na ekranie umoĝliwiajÈ zorientowanie siÚ w roz- miarach i poïoĝeniu rysowanych obiektów. Dodatkowo bieĝÈca pozycja myszy oraz bieĝÈcy rozmiar rysowanego obiektu sÈ wyĂwietlane na pasku stanu (w dolnej czÚĂci okna). Pasek stanu moĝe byÊ widoczny lub nie — jest niezaleĝny od linijek (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Charakterystyczne punkty linijek Na linijkach wyĂwietlane sÈ nastÚpujÈce informacje. T Punkt przeciÚcia linijek — umoĝliwia ustawienie zarówno punktu (0, 0), jak i poïoĝenia samej linijki. T Aktualne poïoĝenie wskaěnika myszy — maïe przerywane kreski na linijkach pokazujÈ aktualne poïoĝenie kursora myszy. T Punkt 0 linijki — wszystkie wspóïrzÚdne bÚdÈ mierzone od tego punktu. PoczÈtek ukïadu znajduje siÚ wiÚc w lewym dolnym rogu strony. 148 T Jednostka miary — najlepiej ustawiÊ jÈ tak, by najpeïniej CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne odpowiadaïa docelowemu przeznaczeniu rysunku; do wydruku na kartce doskonale nadajÈ siÚ milimetry lub centymetry, z kolei do wyĂwietlania na ekranie — piksele. T WspóïrzÚdne poïoĝenia wskaěnika myszy — wspóïrzÚdne aktualnego poïoĝenia wskaěnika myszy, podane w aktualnej jednostce miary. m W I C Z E N I E 6.1 WïaĂciwoĂci linijki Aby wyĂwietliÊ i ustawiÊ wïaĂciwoĂci linijki, musisz wykonaÊ nastÚ- pujÈce kroki: 1. Wybierz z menu Widok polecenie Linijki. Znaczek z lewej strony opcji oznacza, ĝe linijka jest juĝ wyĂwietlana, a ponowne wybranie tej opcji spowoduje wyïÈczenie jej wyĂwietlania. 2. Przed rozpoczÚciem rysowania ustaw odpowiednie jednostki miary dla rysunku. Jednostki miary linijki moĝesz ustawiÊ za pomocÈ paska wïaĂciwoĂci (gdy nie jest zaznaczony ĝaden obiekt, a wybranym narzÚdziem jest Wskaěnik), rozwijajÈc listÚ Jednostki, co pokazano na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. Wybór jednostki miary 3. Teraz chwyÊ i przeciÈgnij punkt przeciÚcia linijek ( ), ustawiajÈc punkt (0, 0) w wybranym miejscu. Po puszczeniu linijki dany punkt dokumentu zostanie ustawiony jako poczÈtek ukïadu wspóïrzÚdnych (0, 0). Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 149 Linijki sÈ standardowo wyĂwietlane powyĝej i z lewej strony obszaru rysowania. JeĂli jednak pracujesz nad konkretnym obiektem, odczyta- nie dokïadnych wspóïrzÚdnych z oddalonych linijek moĝe byÊ kïopo- tliwe. Dlatego moĝna przeciÈgnÈÊ linijki na dowolny obszar rysunku. m W I C Z E N I E 6.2 Zmiana poïoĝenia linijek Aby przeciÈgnÈÊ linijki w wybrane poïoĝenie, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. ChwyÊ i przeciÈgnij punkt przeciÚcia linijek ( ) z przytrzymanym klawiszem Shift. 2. Zmieñ poïoĝenie jednej linijki, przeciÈgajÈc jÈ z przytrzymanym klawiszem Shift. 3. PrzywróÊ domyĂlne poïoĝenie linijki, klikajÈc jÈ dwukrotnie (lub klikajÈc w punkcie przeciÚcia linijek ( ) z przytrzymanym klawiszem Shift. PrzeciÈganie linijek pokazano na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. Linijki moĝna przeciÈgnÈÊ w dowolne miejsce Siatka Siatka w poïÈczeniu z linijkami daje moĝliwoĂÊ bardzo dokïadnego umieszczenia obiektów na stronie w okreĂlonych z góry punktach. Po wïÈczeniu siatki zobaczysz jÈ na ekranie w postaci kratki. Gdy zostanie 150 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne wïÈczona opcja przyciÈgania do siatki (Widok/PrzyciÈgaj do siatki), kaĝdy nowo rysowany bÈdě przeciÈgany obiekt bÚdzie automatycznie przyciÈgany do wyĂwietlanej siatki. Siatka i opcja wïÈczajÈca przyciÈ- ganie do linii siatki zostaïy pokazane na rysunku 6.6. Rysunek 6.6. Siatka jest widoczna w postaci kratki m W I C Z E N I E 6.3 Parametry siatki Aby ustawiÊ parametry siatki, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz z menu NarzÚdzia polecenie Opcje, nastÚpnie Dokument oraz Siatka (lub z górnego menu Widok/Ustawienia/Ustawienia siatki i linijek). Ustawianie parametrów siatki pokazano na rysunku 6.7. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 151 Rysunek 6.7. Ustawianie parametrów siatki 2. Wybierz opcjÚ linie siatki na milimetr, aby ustawiÊ liczbÚ punktów siatki przypadajÈcÈ na jednostkÚ dïugoĂci (chodzi na przykïad o okreĂlenie, ile punktów siatki umieĂciÊ na odcinku 1 milimetra). Im wiÚksze podasz wartoĂci, tym gÚstsza bÚdzie siatka. 3. Wybierz opcjÚ milimetry od siebie, aby okreĂliÊ, co ile jednostek (na przykïad milimetrów) bÚdzie umieszczony punkt siatki. Im wiÚksze podasz wartoĂci, tym rzadsza bÚdzie siatka (punkty przeciÚcia siatki bÚdÈ leĝaïy dalej od siebie). 4. OkreĂl w Ărodkowej czÚĂci okna, czy siatka ma byÊ widoczna (Pokaĝ siatkÚ) oraz czy obiekty majÈ byÊ przyciÈgane do niej (PrzyciÈgaj do siatki). 5. Zdecyduj, czy chcesz wyĂwietliÊ siatkÚ na ekranie w postaci linii (Pokaĝ siatkÚ jako linie), czy teĝ punktów (Pokaĝ siatkÚ jako punkty) — wyglÈda wówczas jak papier milimetrowy. 6. Kliknij przycisk OK. PamiÚtaj, ĝe jeĝeli ustawisz bardzo gÚstÈ siatkÚ, nie zauwaĝysz efektów jej dziaïania, gdyĝ punkty bÚdÈ leĝaïy tak blisko siebie, iĝ rysowany lub przemieszczany obiekt bÚdzie sprawiaï takie wraĝenie, jakby nie byï dociÈgany do siatki. Ponadto przy maïych powiÚkszeniach na ekranie bÚdÈ wyĂwietlane tylko niektóre punkty przeciÚcia siatki, co dodat- kowo moĝe wprowadzaÊ w bïÈd. Gdyby przy gÚstej siatce i maïym powiÚkszeniu miaïy byÊ wyĂwietlane wszystkie punkty przeciÚcia siatki, wystÚpowaïyby tak gÚsto, ĝe zlewaïyby siÚ ze sobÈ. Na poczÈtku ekspe- rymentów z siatkÈ naleĝy ustawiÊ jej odstÚpy na okoïo 10 milimetrów. 152 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Moĝna wtedy zauwaĝyÊ wyraěne skokowe rysowanie lub przeciÈganie obiektów. Mimo tak rzadkiej siatki, na ekranie mogÈ byÊ wyĂwietlane co któreĂ punkty przeciÚcia, dlatego warto ustawiÊ teĝ duĝe powiÚkszenie. m W I C Z E N I E 6.4 Rysowanie z przyciÈganiem do siatki Aby rysowaÊ z przyciÈganiem do siatki, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. WïÈcz przyciÈganie do siatki. 2. Wybierz rysowanie dowolnego obiektu, na przykïad prostokÈta. 3. Rozpocznij rysowanie obiektu. ZwróÊ uwagÚ, ĝe podczas rysowania rozmiar obiektu jest automatycznie dopasowywany do najbliĝszego punktu siatki. m W I C Z E N I E 6.5 Zmiana poïoĝenia i rozmiaru przy przyciÈganiu do siatki Aby modyfikowaÊ obiekty przy uĝyciu siatki, wykonaj kolejne kroki: 1. WïÈcz przyciÈganie do siatki. 2. ChwyÊ i przeciÈgnij jeden z narysowanych wczeĂniej obiektów. ZwróÊ uwagÚ, ĝe obiekt zmienia swoje poïoĝenie „skokowo”. 3. ChwyÊ jeden z uchwytów zaznaczenia i przeciÈgnij, zmieniajÈc jego rozmiar. Prowadnice Na rysunku moĝesz umieszczaÊ tzw. prowadnice, uïatwiajÈce wyrów- nywanie, rozmieszczanie i zmianÚ poïoĝenia obiektów. Prowadnice sÈ wyĂwietlane w postaci niebieskich przerywanych linii widniejÈcych na obszarze rysowania. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 153 m W I C Z E N I E 6.6 Wstawianie prowadnicy Aby na rysunku wstawiÊ prowadnicÚ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. ChwyÊ jednÈ z linijek i przeciÈgnij wskaěnik myszy na stronÚ dokumentu. Ustawiona w ten sposób prowadnica ma kolor czerwony, co oznacza, iĝ jest teraz wybrana; po klikniÚciu dowolnego innego miejsca zmieni kolor na niebieski. 2. Ponownie kliknij jÈ, co spowoduje wyĂwietlenie uchwytów obracania w postaci dwukierunkowych strzaïek ( znacznika Ărodka obrotu ( ). ) oraz 3. ChwyÊ jednÈ ze strzaïek obrotu ( ) i — trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy — obróÊ prowadnicÚ (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Obracanie prowadnic m W I C Z E N I E 6.7 Zmiana poïoĝenia prowadnicy Moĝesz teĝ bardzo precyzyjnie okreĂliÊ poïoĝenie prowadnic. W tym celu wykonaj opisane poniĝej czynnoĂci: 1. Wybierz z górnego menu Widok/Ustawienia/Ustawienia prowadnic lub kliknij dwukrotnie dowolnÈ prowadnicÚ. Zostanie wyĂwietlone okno ustawiania prowadnic, pokazane na rysunku 6.9. 154 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.9. Ustawianie prowadnic 2. Z listy po lewej stronie wybierz opcjÚ Poziome lub Pionowe — w zaleĝnoĂci od tego, czy chcesz dodaÊ prowadnicÚ poziomÈ, czy pionowÈ. 3. W biaïym polu wpisz w wybranych jednostkach miary wartoĂÊ wspóïrzÚdnej, przez którÈ ma przechodziÊ prowadnica. 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodaÊ nowÈ prowadnicÚ. 5. Kliknij przycisk OK. m W I C Z E N I E 6.8 Ustawienie prowadnicy ukoĂnej Aby precyzyjnie okreĂliÊ poïoĝenie prowadnicy ukoĂnej, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz z górnego menu Widok/Ustawienia/Ustawienia prowadnic; zostanie wyĂwietlone okno ustawiania prowadnic. 2. Przejdě do opcji Prowadnice, aby dodaÊ ukoĂnÈ prowadnicÚ. 3. Rozwiñ pole OkreĂl, by ustaliÊ, czy podasz dwa punkty, przez które bÚdzie przechodziïa ukoĂna prowadnica (2 punkty), czy wolisz podaÊ tylko jeden punkt i kÈt obrotu (KÈt i 1 punkt) — moĝliwoĂci te pokazano na rysunku 6.10. 4. W odpowiednich polach wpisz wspóïrzÚdne okreĂlajÈce poïoĝenie prowadnicy. 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodaÊ nowÈ prowadnicÚ. 6. Kliknij przycisk OK. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 155 Rysunek 6.10. OkreĂlanie sposobu podawania wspóïrzÚdnych prowadnicy ukoĂnej Po umieszczeniu prowadnic na obszarze rysowania kaĝdy nowo rysowa- ny lub przemieszczany obiekt, który znajdzie siÚ w pobliĝu prowadnicy, zostanie do niej przyciÈgniÚty. Do prowadnic pionowych i poziomych sÈ przyciÈgane krawÚdzie ramki zaznaczonego obiektu, jego Ărodek i punkt klikniÚty przy jego przeciÈganiu. Z prowadnicami ukoĂnymi rzecz ma siÚ podobnie, ale nie jest do nich przyciÈgana krawÚdě ramki. KaĝdÈ z ustawionych w ten sposób prowadnic moĝna w dowolnej chwili poddaÊ edycji, przeciÈgajÈc jÈ w inne miejsce lub obracajÈc bÈdě teĝ dwukrotnie klikajÈc. Jeĝeli zaznaczysz prowadnicÚ (ma wtedy kolor czerwony), moĝesz jÈ usunÈÊ, wciskajÈc klawisz Delete. Gdy prowadnice znajdujÈ siÚ juĝ w odpowiednich miejscach, moĝesz je zablokowaÊ (aby nie przesunÈÊ ich przez przypadek), zaznaczajÈc danÈ prowadnicÚ, a nastÚpnie wybierajÈc polecenie RozmieĂÊ/Zablokuj obiekt. Aby odblokowaÊ prowadnicÚ, musisz jÈ kliknÈÊ i wybraÊ pole- cenie RozmieĂÊ/Odblokuj obiekt. Dynamiczne prowadnice Dynamiczne prowadnice, podobnie jak zwykïe, pozwalajÈ na przyciÈ- ganie do nich charakterystycznych punktów obiektów. Na tym jednak podobieñstwa siÚ koñczÈ. Dynamiczne prowadnice pojawiajÈ siÚ na ekranie jedynie wtedy, gdy nowo rysowany lub przeciÈgany obiekt znajdzie siÚ na przedïuĝeniu linii obróconej o wielokrotnoĂÊ 45 stopni wzglÚdem jednego z charakterystycznych punktów obiektów juĝ na- rysowanych. Na dynamicznej prowadnicy pojawiajÈ siÚ takĝe dodat- kowe informacje, takie jak kÈt i odlegïoĂÊ. UmoĝliwiajÈ one precyzyjne umiejscowienie obiektu (rysunek 6.11). 156 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.11. Dynamiczna prowadnica Moĝesz wïÈczyÊ przyciÈganie do dynamicznej prowadnicy, wybierajÈc polecenie Widok/Prowadnice dynamiczne. m W I C Z E N I E 6.9 Wykorzystanie prowadnic dynamicznych Aby przeciÈgnÈÊ obiekt z wykorzystaniem dynamicznej prowadnicy, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Narysuj dwa dowolne obiekty. 2. WïÈcz wyĂwietlanie dynamicznych prowadnic, wybierajÈc polecenie Widok/Prowadnice dynamiczne. 3. Wybierz Wskaěnik i chwyÊ nim jeden z obiektów. 4. PrzeciÈgaj obiekt w pobliĝu innego obiektu i obserwuj pojawiajÈce siÚ dynamiczne prowadnice. 5. Gdy obiekt bÚdzie przyciÈgany do odpowiedniej prowadnicy, zwróÊ uwagÚ na kÈt i poïoĝenie na niej wyĂwietlane. 6. Gdy bÚdzie Ci odpowiadaÊ kÈt i poïoĝenie przeciÈganego obiektu wzglÚdem innego obiektu, dla którego wyĂwietlona zostaïa dynamiczna prowadnica, zwolnij lewy przycisk myszy. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 157 m W I C Z E N I E 6.10 Zmiana ustawieñ prowadnic dynamicznych Aby zmieniÊ ustawienia dynamicznych prowadnic, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. WyĂwietl okno ustawieñ dynamicznych prowadnic, wybierajÈc polecenie Widok/Ustawienia/Ustawienia prowadnic dynamicznych. Okno to pokazujÚ na rysunku 6.12. Rysunek 6.12. Okno ustawieñ dynamicznych prowadnic 2. Zaznacz pole Prowadnice dynamiczne wïÈczone, jeĝeli chcesz, aby dynamiczne prowadnice pojawiaïy siÚ na ekranie. 3. Jeĝeli chcesz, aby na tych prowadnicach pojawiaïy siÚ informacje o kÈcie i odlegïoĂci, pozostaw zaznaczone pola Etykietka ekranowa kÈta oraz Etykietka ekranowa odlegïoĂci. 4. Pole OdstÚpy podziaïek pozwoli Ci ustaliÊ odlegïoĂci pomiÚdzy punktami leĝÈcymi na dynamicznej prowadnicy, do których bÚdzie przyciÈgany rysowany lub przeciÈgany obiekt. 5. Jeĝeli chcesz, aby dynamiczne prowadnice pojawiaïy siÚ dla innych kÈtów niĝ wielokrotnoĂÊ 45 stopni, wpisz tÚ wartoĂÊ w polu Stopnie i dodaj jÈ do listy przyciskiem Dodaj. 6. Aby pozostawiÊ wyĂwietlanie dynamicznych prowadnic (nawet wtedy, kiedy nie bÚdÈ one wielokrotnoĂciÈ 45 stopni) pojawiajÈcych siÚ jako przedïuĝenia prostych odcinków 158 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne segmentów aktualnie rysowanych krzywych, pozostaw zaznaczone pole RozciÈgnij wzdïuĝ segmentu. TakÈ sytuacjÚ prezentujÚ na rysunku 6.13. Rysunek 6.13. Dynamiczna prowadnica bÚdÈca przedïuĝeniem prostego segmentu rysowanej linii 7. Zaakceptuj ustawienia, klikajÈc przycisk OK. PrzyciÈganie do obiektów PrzyciÈganie do obiektów — obok przyciÈgania do siatki czy prowadnic — pozwala precyzyjnie umieszczaÊ obiekty wzglÚdem innych obiektów lub elementów specjalnych. Aby przyciÈganie do obiektów byïo aktyw- ne, musi byÊ wïÈczona opcja PrzyciÈgaj do obiektów z menu Widok. Od tej pory wszystkie rysowane lub przeciÈgane obiekty bÚdÈ przy- ciÈgane do tak zwanych punktów przyciÈgania znajdujÈcych siÚ juĝ w charakterystycznych miejscach obiektów. Punkty przyciÈgania bÚdÈ siÚ pojawiaÊ na ekranie zawsze wtedy, gdy kursor myszy umieĂcisz w pobliĝu jednego z takich punktów. Punkty przyciÈgania znajdujÈ siÚ we wszystkich wÚzïach obiektu oraz w innych charakterystycznych miejscach (takich jak Ărodek obiektu czy punkt, który zostaï zïapany przy przeciÈganiu). Na poniĝszym ry- sunku (rysunek 6.14) zaznaczyïem maïymi symbolami punkty przyciÈ- gania dla prostokÈta i elipsy. Symbole punktów przyciÈgania róĝniÈ siÚ, w zaleĝnoĂci od rodzaju punktu przyciÈgania, który oznaczajÈ. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 159 Rysunek 6.14. Punkty przyciÈgania dla prostokÈta i elipsy m W I C Z E N I E 6.11. Rysowanie z przyciÈganiem do obiektów Aby podczas rysowania obiekty byïy przyciÈgane do innych, wczeĂniej narysowanych, musisz wykonaÊ opisane poniĝej kroki: 1. Narysuj dowolny obiekt, na przykïad prostokÈt. 2. WïÈcz opcjÚ PrzyciÈgaj do obiektów z menu Widok. 3. Ponownie wybierz narzÚdzie do rysowania na przykïad prostokÈtów. 4. Rozpocznij rysowanie obiektu, zbliĝajÈc siÚ powoli do jednego z charakterystycznych punktów narysowanego wczeĂniej obiektu. 5. ZwróÊ uwagÚ, ĝe rysowany obiekt zostanie przyciÈgniÚty do pierwszego obiektu w punkcie, który zostanie wyĂwietlony na ekranie. Zwolnij lewy przycisk myszy. W zaleĝnoĂci od punktu przyciÈgania, moĝna wyróĝniÊ kilka symboli. T WÚzeï — pojawia siÚ w punkcie bÚdÈcym jednym z wÚzïów obiektu. T PrzeciÚcie — jest to punkt przeciÚcia siÚ dwóch innych obiektów — rysunek 6.15. T Punkt Ărodkowy — jest to punkt leĝÈcy dokïadnie w poïowie odlegïoĂci pomiÚdzy kaĝdymi dwoma sÈsiednimi wÚzïami obiektu. 160 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.15. Punkt przyciÈgania w miejscu przeciÚcia siÚ dwóch obiektów T mwiartka — jest punktem leĝÈcym na górze, na dole, z lewej lub prawej strony elipsy, ewentualnie jej wycinka bÈdě ïuku. T Styczna — wyznacza punkt styczny rysowanej linii do innego obiektu — rysunek 6.16. Rysunek 6.16. Punkt przyciÈgania dla odcinka stycznego do obiektu T Prostopadïa — umoĝliwia narysowanie linii prostej prostopadïej do innego obiektu — rysunek 6.17. Rysunek 6.17. Punkt przyciÈgania dla prostej prostopadïej do obiektu T KrawÚdě — wyznacza dowolny punkt leĝÈcy na krawÚdzi obiektu. T ¥rodek — wyznacza punkt leĝÈcy poĂrodku obiektu. T Linia bazowa tekstu — wyznacza punkt leĝÈcy na linii bazowej tekstu — rysunek 6.18. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 161 Rysunek 6.18. Punkt przyciÈgania do linii bazowej tekstu m W I C Z E N I E 6.12 Zmiana ustawieñ przyciÈgania do obiektów Aby zmieniÊ ustawienia przyciÈgania do obiektów, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz z górnego menu kolejno Widok/Ustawienia/Ustawienia przyciÈgania do obiektów, a pojawi siÚ okno ustawieñ przyciÈgania do obiektów, pokazane na rysunku 6.19. Rysunek 6.19. Punkty przyciÈgania dla prostokÈta i elipsy 2. Zaznacz pole PrzyciÈganie do obiektów wïÈczone, jeĝeli chcesz wïÈczyÊ przyciÈganie do obiektów. 3. Pozostaw zaznaczone pole Pokaĝ punkty przyciÈgania, aby symbole przyciÈgania do obiektów byïy wyĂwietlane na ekranie. 162 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne 4. W czÚĂci okna Tryby wïÈcz te pozycje, które chcesz pozostawiÊ aktywne podczas przyciÈgania, i wyïÈcz resztÚ. 5. Z listy rozwijanej Promieñ przyciÈgania wybierz odlegïoĂÊ kursora myszy od charakterystycznych punktów obiektów, dla których ma zadziaïaÊ przyciÈganie. 6. Jeĝeli chcesz, aby obiekty mogïy byÊ przyciÈgane do krawÚdzi strony, zaznacz pole PrzyciÈgaj do strony. mwiczenia podsumowujÈce m W I C Z E N I E 6.13 Piramida z trójkÈtów Kolejnym przykïadem bÚdzie piramida z trójkÈtów. Utworzysz jÈ, wy- korzystujÈc miÚdzy innymi przyciÈganie do obiektów. Piramida taka widnieje na rysunku 6.20. Rysunek 6.20. Piramida z trójkÈtów 1. Wybierz narzÚdzie Inteligentne rysowanie. 2. Narysuj odrÚcznie trójkÈt, program powinien sam zamieniÊ go na figurÚ trójkÈta równobocznego, co pokazano na rysunku 6.21. 3. Wybierz Wskaěnik i chwyÊ narysowany trójkÈt za prawy dolny naroĝnik. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 163 Rysunek 6.21. Utworzenie trójkÈta 4. PrzeciÈgnij trójkÈt do jego lewego dolnego kÈta, pozostawiajÈc oryginaï w pierwotnym miejscu (podczas przeciÈgania wciĂnij i zwolnij prawy przycisk myszy). ZwróÊ uwagÚ, ĝe wykorzystujÈc punkty przyciÈgania, wykonasz to zadanie dokïadnie. Efekt pokazano na rysunku 6.22. Rysunek 6.22. Skopiowanie trójkÈta z uĝyciem punktów przyciÈgania do obiektów 5. WciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+R, aby powtórzyÊ ostatnio wykonanÈ czynnoĂÊ. W ten sposób otrzymasz trzy trójkÈty obok siebie. 6. Ponownie chwyÊ za jeden z dolnych naroĝników dowolny z trójkÈtów i przeciÈgnij go do jednego z górnych kÈtów narysowanych trójkÈtów, co pokazujÚ na rysunku 6.23. Nie zapomnij pozostawiÊ oryginaïu, wciskajÈc i zwalniajÈc prawy przycisk myszy podczas tej operacji. 7. PrzeciÈgaj, podobnie jak w punkcie poprzednim, kolejne trójkÈty, aĝ uzyskasz zïoĝonÈ z nich piramidÚ. 8. Nadaj wszystkim trójkÈtom wypeïnienie, tak jak na rysunku 6.24. 164 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.23. Tworzenie kolejnych poziomów piramidy Rysunek 6.24. Piramida — biaïe trójkÈty to nie obiekty, tylko „dziury” 9. Aby zapeïniÊ „dziury” w piramidzie, zaznacz trójkÈt umiejscowiony na samej górze. 10. ChwyÊ górny naroĝnik tego trójkÈta i przeciÈgnij go z przytrzymanym klawiszem Ctrl poprzez obiekt na dóï, na miejscu pozostawiajÈc oryginaï — caïÈ operacjÚ przedstawiam na rysunku 6.25. Rysunek 6.25. Zasïanianie „dziur” Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 165 11. Podobnie zapeïnij pozostaïe „dziury”. 12. Nadaj odpowiednie wypeïnienie wszystkim trójkÈtom. m W I C Z E N I E 6.14 Tarcza zegara W ostatnim przykïadzie utworzysz tarczÚ zegarka. Wykorzystana zosta- nie moĝliwoĂÊ przyciÈgania do prowadnic nie tylko charakterystycz- nych punktów obiektów, ale takĝe Ărodka obrotu (rysunek 6.26). Rysunek 6.26. Tarcza zegara 1. Utwórz pionowÈ i poziomÈ prowadnicÚ, przeciÈgajÈc linijki na obszar roboczy wskaěnikiem myszy. 2. WïÈcz przyciÈganie do prowadnic, wybierajÈc z menu Widok polecenie PrzyciÈgaj do prowadnic. 3. Wybierz narzÚdzie Elipsa i — przytrzymujÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl — narysuj kóïko. 4. Wybierz narzÚdzie Tekst i utwórz napis XII, który bÚdzie oznaczaï godzinÚ dwunastÈ. 5. Dla wprowadzonego tekstu wybierz Wyrównywanie do Ărodka. Pozwoli to zachowaÊ odpowiednie wyrównanie tekstów i kóïek w przypadku pozostaïych oznaczeñ godzin. 6. ChwyÊ Wskaěnikiem utworzony tekst za jego Ărodek i przeciÈgnij go na pionowÈ prowadnicÚ. 7. W podobny sposób przeciÈgnij kóïko, umieszczajÈc je nieco pod tekstem — tak jak na rysunku 6.27. 166 CorelDRAW X5 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.27. Umieszczenie Ărodka tekstu i kóïka na pionowej prowadnicy 8. Wskaěnikiem zaznacz oba obiekty (kóïko oraz tekst) i zgrupuj je poleceniem RozmieĂÊ/Grupuj na pasku wïaĂciwoĂci. 9. Kliknij zaznaczonÈ grupÚ obiektów, tak by pojawiïy siÚ uchwyty obracania ( ). 10. ChwyÊ Ărodek obrotu ( prowadnic. ) i przeciÈgnij go na przeciÚcie 11. Zïap jednÈ ze strzaïek obracania i — trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl — obróÊ kopiÚ grupy obiektów o 30 stopni (kopiÚ utworzysz, wciskajÈc i zwalniajÈc prawy przycisk myszy w trakcie obracania). Ta operacja pokazana jest na rysunku 6.28. Rysunek 6.28. Obracanie obiektów wzglÚdem punktu przeciÚcia prowadnic Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 167 12. Kolejne „godziny” utworzysz, wciskajÈc na klawiaturze kombinacjÚ klawiszy Ctrl+R, powtarzajÈcÈ ostatnio wykonanÈ czynnoĂÊ. 13. Kiedy bÚdziesz juĝ miaï wszystkie „godziny”, zaznacz wszystkie obiekty i rozdziel wszystkie grupy, wybierajÈc polecenie RozmieĂÊ/Rozdziel grupÚ na pasku wïaĂciwoĂci. 14. Wybierz narzÚdzie Tekst i popraw wszystkie „godziny” (rysunek 6.29). Rysunek 6.29. Poprawione oznaczenia godzin 15. NastÚpnie narysuj duĝe koïo. 16. ChwyÊ Ărodek utworzonego koïa i przeciÈgnij je do punktu przeciÚcia prowadnic. 17. Przesuñ koïo na sam dóï poleceniem RozmieĂÊ/KolejnoĂÊ/Przesuñ na spód warstwy. 18. Moĝesz teraz nadaÊ kolory wypeïnienia poszczególnym obiektom.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW X5 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: