Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 011476 20237135 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW X6 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW X6 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5183-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szukasz narzędzia graficznego, które spełni Twoje oczekiwania?
Wypróbuj CorelDRAW X6!

CorelDRAW to bardzo popularny wśród profesjonalistów i zaawansowanych amatorów program graficzny, umożliwiający tworzenie i edytowanie różnego rodzaju obrazów wektorowych. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się podczas przygotowywania plakatów, szyldów, reklam, wizytówek, dyplomów, broszur, raportów, a nawet przy tworzeniu skomplikowanych rysunków technicznych. Program cieszy się dużym uznaniem wśród grafików dzięki prostocie używania i rozbudowanym narzędziom edycyjnym, a także sporym możliwościom wykorzystania danych pochodzących z innych aplikacji. Jeśli chcesz naprawdę dobrze poznać funkcje tego programu i nauczyć się stosować je w praktyce, sięgnij po książkę 'CorelDRAW X6 PL. Ćwiczenia praktyczne'. Zaprezentowane w niej opisy i zadania szybko wprowadzą Cię w świat grafiki wektorowej, a także pozwolą poznać najlepsze techniki projektowe i skutecznie ich używać. Z książki tej nauczysz się, jak poprawnie tworzyć i edytować różnego rodzaju materiały graficzne, umieszczać i formatować w nich teksty oraz tabele, posługiwać się konturami i wypełnieniami oraz precyzyjnie rysować za pomocą narzędzi oferowanych przez najnowszą wersję programu CorelDRAW.

Wykorzystaj program CorelDRAW X6 do tworzenia profesjonalnych grafik!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwcox6 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5183-2 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp Opis programu CorelDRAW X6 Co nowego w programie? Wymagania systemowe Róĝnice miÚdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym Rozdziaï 2. Pierwsze kroki Uruchamianie programu WyglÈd ekranu Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków Przydatne informacje Okno Podpowiedzi Rozdziaï 3. Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie prostych obiektów Nadawanie obiektom kolorów Transformacje obiektów Tworzenie kopii obiektu KolejnoĂÊ obiektów Wybieranie obiektów Grupy obiektów Blokowanie obiektów Wyrównywanie i rozkïadanie obiektów Zmiana ksztaïtu obiektów mwiczenia podsumowujÈce 5 5 6 10 10 15 15 19 23 33 37 41 41 50 54 58 63 64 66 68 69 73 75 4 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 4. Praca z tekstem i tabelami Tekst Tabele mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 5. Wypeïnienia i kontury Zmiana ustawieñ domyĂlnych Wypeïnienie jednolite Wypeïnienie tonalne Wypeïnienie deseniem Wypeïnienie teksturÈ Wypeïnienie postscriptowe Okno dokowane Kolor Kontury obiektów Okno WïaĂciwoĂci obiektu Szybkie wypeïnianie czÚĂci wspólnej mwiczenia podsumowujÈce Rozdziaï 6. Precyzyjne rysowanie Linijki Siatka Prowadnice Dynamiczne prowadnice Prowadnice wyrównania PrzyciÈganie do obiektów PrzyciÈganie tekstu do siatki bazowej mwiczenia podsumowujÈce 87 87 104 115 117 118 119 125 128 129 131 132 133 138 140 141 145 146 149 152 155 158 160 163 165 6 Precyzyjne rysowanie Aby tworzony rysunek byï dopracowany, musisz nauczyÊ siÚ dokïad- nego umiejscawiania obiektów na „kartce”. O pewnych moĝliwoĂciach automatycznego ukïadania obiektów wspominaïem juĝ wczeĂniej, w rozdziale 3., gdzie omówiïem ich wyrównywanie i rozmieszczanie. CorelDRAW oferuje jednak znacznie wiÚksze moĝliwoĂci w tym zakre- sie. SÈ to: T linijki, T siatki, T prowadnice (oraz dynamiczne prowadnice), T przyciÈganie do obiektów. O tym, czy linijki, siatki bÈdě prowadnice sÈ wyĂwietlane (widoczne) w dokumencie, decydujesz za pomocÈ menu Widok pokazanego na ry- , sunku 6.1. Gdy z lewej strony danej pozycji znajduje siÚ symbol oznacza to, ĝe jest wybrana. KlikniÚcie spowoduje jej wyïÈczenie ). Sam fakt, iĝ dana opcja jest widoczna, nie (zniknie teĝ symbol oznacza wcale, ĝe jest teĝ aktywna. PrzyciÈganie do siatki, prowadnic lub obiektów moĝesz wïÈczyÊ za- równo w menu Widok, jak i na pasku standardowym (rysunek 6.2). Musisz pamiÚtaÊ jednak, ĝe dana opcja moĝe byÊ aktywna, ale nieko- niecznie widoczna, gdy wyïÈczone jest jej wyĂwietlanie. 146 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.1. Menu Widok Rysunek 6.2. Lista rozwijana przyciÈgania na pasku standardowym Linijki Linijki wyĂwietlane na ekranie umoĝliwiajÈ zorientowanie siÚ w roz- miarach i poïoĝeniu rysowanych obiektów. Dodatkowo bieĝÈca pozy- cja myszy oraz bieĝÈcy rozmiar rysowanego obiektu sÈ wyĂwietlane na pasku stanu (w dolnej czÚĂci okna). Pasek stanu moĝe byÊ widoczny lub nie — jest niezaleĝny od linijek (rysunek 6.3). Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 147 Rysunek 6.3. Charakterystyczne punkty linijek Na linijkach wyĂwietlane sÈ nastÚpujÈce informacje. T Punkt przeciÚcia linijek — umoĝliwia ustawienie zarówno punktu (0, 0), jak i poïoĝenia samej linijki. T Aktualne poïoĝenie wskaěnika myszy — maïe przerywane kreski na linijkach pokazujÈ aktualne poïoĝenie kursora myszy. T Punkt 0 linijki — wszystkie wspóïrzÚdne bÚdÈ mierzone od tego punktu. PoczÈtek ukïadu znajduje siÚ wiÚc w lewym dolnym rogu strony. T Jednostka miary — najlepiej ustawiÊ jÈ tak, by najpeïniej odpowiadaïa docelowemu przeznaczeniu rysunku; do wydruku na kartce doskonale nadajÈ siÚ milimetry lub centymetry, z kolei do wyĂwietlania na ekranie — piksele. T WspóïrzÚdne poïoĝenia wskaěnika myszy — wspóïrzÚdne aktualnego poïoĝenia wskaěnika myszy, podane w aktualnej jednostce miary. 148 m W I C Z E N I E 6.1 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne WïaĂciwoĂci linijki Aby wyĂwietliÊ i ustawiÊ wïaĂciwoĂci linijki, musisz wykonaÊ na- stÚpujÈce kroki: 1. Wybierz z menu Widok polecenie Linijki. Znaczek z lewej strony opcji oznacza, ĝe linijka jest juĝ wyĂwietlana, a ponowne wybranie tej opcji spowoduje wyïÈczenie jej wyĂwietlania. 2. Przed rozpoczÚciem rysowania ustaw odpowiednie jednostki miary dla rysunku. Jednostki miary linijki moĝesz ustawiÊ za pomocÈ paska wïaĂciwoĂci (gdy nie jest zaznaczony ĝaden obiekt, a wybranym narzÚdziem jest Wskaěnik), rozwijajÈc listÚ Jednostki, co pokazano na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. Wybór jednostki miary 3. Teraz chwyÊ i przeciÈgnij punkt przeciÚcia linijek ( ), ustawiajÈc punkt (0, 0) w wybranym miejscu. Po puszczeniu linijki dany punkt dokumentu zostanie ustawiony jako poczÈtek ukïadu wspóïrzÚdnych (0, 0). Linijki sÈ standardowo wyĂwietlane powyĝej i z lewej strony obszaru rysowania. JeĂli jednak pracujesz nad konkretnym obiektem, odczy- tanie dokïadnych wspóïrzÚdnych z oddalonych linijek moĝe byÊ kïopotliwe. Dlatego moĝna przeciÈgnÈÊ linijki na dowolny obszar ry- sunku. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 149 m W I C Z E N I E 6.2 Zmiana poïoĝenia linijek Aby przeciÈgnÈÊ linijki w wybrane poïoĝenie, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. ChwyÊ i przeciÈgnij punkt przeciÚcia linijek ( ) z przytrzymanym klawiszem Shift. 2. Zmieñ poïoĝenie jednej linijki, przeciÈgajÈc jÈ z przytrzymanym klawiszem Shift. 3. PrzywróÊ domyĂlne poïoĝenie linijki, klikajÈc jÈ dwukrotnie )) z przytrzymanym (lub klikajÈc w punkcie przeciÚcia linijek ( klawiszem Shift. PrzeciÈganie linijek pokazano na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. Linijki moĝna przeciÈgnÈÊ w dowolne miejsce Siatka Siatka w poïÈczeniu z linijkami daje moĝliwoĂÊ bardzo dokïadnego umieszczenia obiektów na stronie w okreĂlonych z góry punktach. Po wïÈczeniu siatki zobaczysz jÈ na ekranie w postaci kratki. Gdy zostanie wïÈczona opcja przyciÈgania do siatki (Widok/PrzyciÈgaj do/PrzyciÈgaj do siatki), kaĝdy nowo rysowany bÈdě przeciÈgany obiekt bÚdzie au- tomatycznie przyciÈgany do wyĂwietlanej siatki. Siatka i opcja wïÈ- czajÈca przyciÈganie do linii siatki zostaïy pokazane na rysunku 6.6. 150 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.6. Siatka jest widoczna w postaci kratki m W I C Z E N I E 6.3 Parametry siatki Aby ustawiÊ parametry siatki, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz z menu NarzÚdzia polecenie Opcje, nastÚpnie Dokument oraz Siatka (lub z górnego menu Widok/Ustawienia/Ustawienia siatki i linijek). Ustawianie parametrów siatki pokazano na rysunku 6.7. 2. Wybierz opcjÚ linie siatki na milimetr, aby ustawiÊ liczbÚ punktów siatki przypadajÈcÈ na jednostkÚ dïugoĂci (chodzi na przykïad o okreĂlenie, ile punktów siatki umieĂciÊ na odcinku 1 milimetra). Im wiÚksze podasz wartoĂci, tym gÚstsza bÚdzie siatka. 3. Wybierz opcjÚ milimetry od siebie, aby okreĂliÊ, co ile jednostek (na przykïad milimetrów) bÚdzie umieszczony punkt siatki. Im wiÚksze podasz wartoĂci, tym rzadsza bÚdzie siatka (punkty przeciÚcia siatki bÚdÈ leĝaïy dalej od siebie). Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 151 Rysunek 6.7. Ustawianie parametrów siatki 4. OkreĂl w Ărodkowej czÚĂci okna, czy siatka ma byÊ widoczna (Pokaĝ siatkÚ) oraz czy obiekty majÈ byÊ do niej przyciÈgane (PrzyciÈgaj do siatki). 5. Zdecyduj, czy chcesz wyĂwietliÊ siatkÚ na ekranie w postaci linii (Pokaĝ siatkÚ/Jako linie), czy teĝ punktów (Pokaĝ siatkÚ/Jako punkty) — wyglÈda wówczas jak papier milimetrowy. 6. Kliknij przycisk OK. PamiÚtaj, ĝe jeĝeli ustawisz bardzo gÚstÈ siatkÚ, nie zauwaĝysz efek- tów jej dziaïania, gdyĝ punkty bÚdÈ leĝaïy tak blisko siebie, iĝ ryso- wany lub przemieszczany obiekt bÚdzie sprawiaï takie wraĝenie, jakby nie byï dociÈgany do siatki. Ponadto przy maïych powiÚkszeniach na ekranie bÚdÈ wyĂwietlane tylko niektóre punkty przeciÚcia siatki, co dodatkowo moĝe wprowadzaÊ w bïÈd. Gdyby przy gÚstej siatce i maïym powiÚkszeniu miaïy byÊ wyĂwietlane wszystkie punkty przeciÚcia siatki, wystÚpowaïyby tak gÚsto, ĝe zlewaïyby siÚ ze sobÈ. Na po- czÈtku eksperymentów z siatkÈ naleĝy ustawiÊ jej odstÚpy na okoïo 10 milimetrów. Moĝna wtedy zauwaĝyÊ wyraěne skokowe rysowanie lub przeciÈganie obiektów. Mimo tak rzadkiej siatki, na ekranie mogÈ byÊ wyĂwietlane co któreĂ punkty przeciÚcia, dlatego warto ustawiÊ teĝ duĝe powiÚkszenie. 152 m W I C Z E N I E 6.4 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysowanie z przyciÈganiem do siatki Aby rysowaÊ z przyciÈganiem do siatki, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. WïÈcz przyciÈganie do siatki. 2. Wybierz rysowanie dowolnego obiektu, na przykïad prostokÈta. 3. Rozpocznij rysowanie obiektu. ZwróÊ uwagÚ, ĝe podczas rysowania rozmiar obiektu jest automatycznie dopasowywany do najbliĝszego punktu siatki. m W I C Z E N I E 6.5 Zmiana poïoĝenia i rozmiaru przy przyciÈganiu do siatki Aby modyfikowaÊ obiekty przy uĝyciu siatki, wykonaj kolejne kroki: 1. WïÈcz przyciÈganie do siatki. 2. ChwyÊ i przeciÈgnij jeden z narysowanych wczeĂniej obiektów. ZwróÊ uwagÚ, ĝe obiekt zmienia swoje poïoĝenie „skokowo”. 3. ChwyÊ jeden z uchwytów zaznaczenia i przeciÈgnij, zmieniajÈc jego rozmiar. Prowadnice Na rysunku moĝesz umieszczaÊ tzw. prowadnice, uïatwiajÈce wy- równywanie, rozmieszczanie i zmianÚ poïoĝenia obiektów. Prowad- nice sÈ wyĂwietlane w postaci niebieskich przerywanych linii wid- niejÈcych na obszarze rysowania. m W I C Z E N I E 6.6 Wstawianie prowadnicy Aby na rysunku wstawiÊ prowadnicÚ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. ChwyÊ jednÈ z linijek i przeciÈgnij wskaěnik myszy na stronÚ dokumentu. Ustawiona w ten sposób prowadnica ma kolor czerwony, co oznacza, iĝ jest teraz wybrana; po klikniÚciu dowolnego innego miejsca zmieni kolor na niebieski. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 153 2. Kliknij jÈ ponownie, co spowoduje wyĂwietlenie uchwytów obracania w postaci dwukierunkowych strzaïek ( znacznika Ărodka obrotu ( ). ) oraz 3. ChwyÊ jednÈ ze strzaïek obrotu ( ) i — trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy — obróÊ prowadnicÚ (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Obracanie prowadnic m W I C Z E N I E 6.7 Zmiana poïoĝenia prowadnicy Moĝesz teĝ bardzo precyzyjnie okreĂliÊ poïoĝenie prowadnic. W tym celu wykonaj opisane poniĝej czynnoĂci: 1. Wybierz z górnego menu Widok/Ustawienia/Ustawienia prowadnic lub kliknij dwukrotnie dowolnÈ prowadnicÚ. Zostanie wyĂwietlone okno ustawiania prowadnic, pokazane na rysunku 6.9. Rysunek 6.9. Ustawianie prowadnic 154 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne 2. Z listy po lewej stronie wybierz opcjÚ Poziome lub Pionowe — w zaleĝnoĂci od tego, czy chcesz dodaÊ prowadnicÚ poziomÈ, czy pionowÈ. 3. W biaïym polu wpisz w wybranych jednostkach miary wartoĂÊ wspóïrzÚdnej, przez którÈ ma przechodziÊ prowadnica. 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodaÊ nowÈ prowadnicÚ. 5. Kliknij przycisk OK. m W I C Z E N I E 6.8 Ustawienie prowadnicy ukoĂnej Aby precyzyjnie okreĂliÊ poïoĝenie prowadnicy ukoĂnej, musisz wy- konaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz z górnego menu Widok/Ustawienia/Ustawienia prowadnic; zostanie wyĂwietlone okno ustawiania prowadnic. 2. Przejdě do opcji Prowadnice, aby dodaÊ ukoĂnÈ prowadnicÚ. 3. Rozwiñ pole OkreĂl, by ustaliÊ, czy podasz dwa punkty, przez które bÚdzie przechodziïa ukoĂna prowadnica (2 punkty), czy wolisz podaÊ tylko jeden punkt i kÈt obrotu (KÈt i 1 punkt) — moĝliwoĂci te pokazano na rysunku 6.10. Rysunek 6.10. OkreĂlanie sposobu podawania wspóïrzÚdnych prowadnicy ukoĂnej 4. W odpowiednich polach wpisz wspóïrzÚdne okreĂlajÈce poïoĝenie prowadnicy. 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodaÊ nowÈ prowadnicÚ. 6. Kliknij przycisk OK. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 155 Po umieszczeniu prowadnic na obszarze rysowania kaĝdy nowo ry- sowany lub przemieszczany obiekt, który znajdzie siÚ w pobliĝu pro- wadnicy, zostanie do niej przyciÈgniÚty. Do prowadnic pionowych i poziomych sÈ przyciÈgane krawÚdzie ramki zaznaczonego obiektu, jego Ărodek i punkt klikniÚty przy jego przeciÈganiu. Z prowadni- cami ukoĂnymi rzecz ma siÚ podobnie, ale nie jest do nich przyciÈ- gana krawÚdě ramki. KaĝdÈ z ustawionych w ten sposób prowadnic moĝna w dowolnej chwili poddaÊ edycji, przeciÈgajÈc jÈ w inne miejsce lub obracajÈc, bÈdě teĝ dwukrotnie klikajÈc. Jeĝeli zaznaczysz prowadnicÚ (ma wtedy kolor czerwony), moĝesz jÈ usunÈÊ, wciskajÈc klawisz Delete. Gdy prowadnice znajdujÈ siÚ juĝ w odpowiednich miejscach, mo- ĝesz je zablokowaÊ (aby nie przesunÈÊ ich przez przypadek), zazna- czajÈc danÈ prowadnicÚ, a nastÚpnie wybierajÈc polecenie RozmieĂÊ/ Zablokuj obiekt. Aby odblokowaÊ prowadnicÚ, musisz jÈ kliknÈÊ i wy- braÊ polecenie RozmieĂÊ/Odblokuj obiekt. Dynamiczne prowadnice Dynamiczne prowadnice, podobnie jak zwykïe, pozwalajÈ na przy- ciÈganie do nich charakterystycznych punktów obiektów. Na tym jednak podobieñstwa siÚ koñczÈ. Dynamiczne prowadnice pojawiajÈ siÚ na ekranie jedynie wtedy, gdy nowo rysowany lub przeciÈgany obiekt znajdzie siÚ na przedïuĝeniu linii obróconej o wielokrotnoĂÊ 45 stopni wzglÚdem jednego z charakterystycznych punktów obiek- tów juĝ narysowanych. Na dynamicznej prowadnicy pojawiajÈ siÚ takĝe dodatkowe informacje, takie jak kÈt i odlegïoĂÊ. UmoĝliwiajÈ one precyzyjne umiejscowienie obiektu (rysunek 6.11). Moĝesz wïÈczyÊ przyciÈganie do dynamicznej prowadnicy, wybie- rajÈc polecenie Widok/Prowadnice dynamiczne. 156 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.11. Dynamiczna prowadnica m W I C Z E N I E 6.9 Wykorzystanie prowadnic dynamicznych Aby przeciÈgnÈÊ obiekt z wykorzystaniem dynamicznej prowadnicy, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Narysuj dwa dowolne obiekty. 2. WïÈcz wyĂwietlanie dynamicznych prowadnic, wybierajÈc polecenie Widok/Prowadnice dynamiczne. 3. Wybierz Wskaěnik i chwyÊ nim jeden z obiektów. 4. PrzeciÈgaj obiekt w pobliĝu innego obiektu i obserwuj pojawiajÈce siÚ dynamiczne prowadnice. 5. Gdy obiekt bÚdzie przyciÈgany do odpowiedniej prowadnicy, zwróÊ uwagÚ na wyĂwietlane na niej kÈt i poïoĝenie. 6. Gdy bÚdzie Ci odpowiadaÊ kÈt i poïoĝenie przeciÈganego obiektu wzglÚdem innego obiektu, dla którego wyĂwietlona zostaïa dynamiczna prowadnica, zwolnij lewy przycisk myszy. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 157 m W I C Z E N I E 6.10 Zmiana ustawieñ prowadnic dynamicznych Aby zmieniÊ ustawienia dynamicznych prowadnic, wykonaj nastÚ- pujÈce czynnoĂci: 1. WyĂwietl okno ustawieñ dynamicznych prowadnic, wybierajÈc polecenie Widok/Ustawienia/Ustawienia prowadnic dynamicznych. Okno to pokazujÚ na rysunku 6.12. Rysunek 6.12. Okno ustawieñ dynamicznych prowadnic 2. Zaznacz pole Prowadnice dynamiczne wïÈczone, jeĝeli chcesz, aby dynamiczne prowadnice pojawiaïy siÚ na ekranie. 3. Jeĝeli chcesz, aby na tych prowadnicach pojawiaïy siÚ informacje o kÈcie i odlegïoĂci, pozostaw zaznaczone pola Etykieta ekranowa kÈta oraz Etykieta ekranowa odlegïoĂci. 4. Pole OdstÚpy podziaïek pozwoli Ci ustaliÊ odlegïoĂci pomiÚdzy punktami leĝÈcymi na dynamicznej prowadnicy, do których bÚdzie przyciÈgany rysowany lub przeciÈgany obiekt. 5. Jeĝeli chcesz, aby dynamiczne prowadnice pojawiaïy siÚ dla innych kÈtów niĝ wielokrotnoĂÊ 45 stopni, wpisz tÚ wartoĂÊ w polu Stopnie i dodaj jÈ do listy przyciskiem Dodaj. 6. Aby pozostawiÊ wyĂwietlanie dynamicznych prowadnic (nawet wtedy, kiedy nie bÚdÈ one wielokrotnoĂciÈ 45 stopni) pojawiajÈcych siÚ jako przedïuĝenia prostych odcinków segmentów aktualnie rysowanych krzywych, pozostaw 158 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne zaznaczone pole RozciÈgnij wzdïuĝ segmentu. TakÈ sytuacjÚ prezentujÚ na rysunku 6.13. Rysunek 6.13. Dynamiczna prowadnica bÚdÈca przedïuĝeniem prostego segmentu rysowanej linii 7. Zaakceptuj ustawienia, klikajÈc przycisk OK. Prowadnice wyrównania Dziaïaniem bardzo podobnym do prowadnic dynamicznych cechujÈ siÚ Prowadnice wyrównania. One takĝe wyĂwietlane sÈ chwilowo i takĝe umoĝliwiajÈ precyzyjne rysowanie i przemieszczanie obiektów. Po- jawiajÈ siÚ na ekranie tylko w momencie, gdy modyfikowany obiekt znajdzie siÚ na przedïuĝeniu Ărodka lub krawÚdzi innego obiektu. Prowadnice dynamiczne lepiej sprawdzajÈ siÚ w trakcie tworzenia rysunków technicznych, gdyĝ wyĂwietlane sÈ na nich takie informa- cje jak kÈt oraz odlegïoĂÊ pomiÚdzy charakterystycznymi punktami obiektów. Z kolei prowadnice wyrównania lepiej sprawdzajÈ siÚ w trak- cie precyzyjnego rysowania i rozmieszczania obiektów na stronie. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 159 m W I C Z E N I E 6.11 Wykorzystanie prowadnic wyrównania Aby prowadnice wyrównania pojawiaïy siÚ w trakcie rysowania lub przemieszczania obiektów, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Narysuj dowolne obiekty. 2. WïÈcz wyĂwietlanie prowadnic wyrównania, wybierajÈc polecenie Widok/Prowadnice wyrównania (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Korzystanie z prowadnic wyrównania 3. Wybierz Wskaěnik i chwyÊ nim jeden z obiektów. 4. Przesuwaj wybrany obiekt w pobliĝu innych obiektów i obserwuj pojawiajÈce siÚ prowadnice wyrównania. 5. Gdy bÚdÈ widoczne prowadnice odnoszÈce siÚ do odpowiedniego Ărodka lub krawÚdzi innego obiektu, zwolnij lewy przycisk myszy. W podobny sposób wypróbuj dziaïanie prowadnic wyrównania podczas rysowania lub modyfikacji obiektu. 160 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne PrzyciÈganie do obiektów PrzyciÈganie do obiektów — obok przyciÈgania do siatki czy prowadnic — pozwala precyzyjnie umieszczaÊ obiekty wzglÚdem innych obiektów lub elementów specjalnych. Aby przyciÈganie do obiektów byïo aktyw- ne, musi byÊ wïÈczona opcja PrzyciÈgaj do obiektów z menu Widok/ PrzyciÈgaj do. Od tej pory wszystkie rysowane lub przeciÈgane obiekty bÚdÈ przyciÈgane do tak zwanych punktów przyciÈgania znajdujÈcych siÚ juĝ w charakterystycznych miejscach obiektów. Punkty przyciÈgania bÚdÈ siÚ pojawiaÊ na ekranie zawsze wtedy, gdy kursor myszy umieĂcisz w pobliĝu jednego z takich punktów. Punkty przyciÈgania znajdujÈ siÚ we wszystkich wÚzïach obiektu oraz w innych charakterystycznych miejscach (takich jak Ărodek obiektu czy punkt, który zostaï zïapany przy przeciÈganiu). Na poniĝ- szym rysunku (rysunek 6.15) zaznaczyïem maïymi symbolami punkty przyciÈgania dla prostokÈta i elipsy. Symbole punktów przyciÈgania róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od rodzaju punktu przyciÈgania, który oznaczajÈ. Rysunek 6.15. Punkty przyciÈgania dla prostokÈta i elipsy m W I C Z E N I E 6.12 Rysowanie z przyciÈganiem do obiektów Aby podczas rysowania obiekty byïy przyciÈgane do innych, wcze- Ăniej narysowanych, musisz wykonaÊ opisane poniĝej kroki: 1. Narysuj dowolny obiekt, na przykïad prostokÈt. 2. WïÈcz opcjÚ PrzyciÈgaj do obiektów z menu Widok/PrzyciÈgaj do. 3. Ponownie wybierz narzÚdzie do rysowania na przykïad prostokÈtów. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 161 4. Rozpocznij rysowanie obiektu, zbliĝajÈc siÚ powoli do jednego z charakterystycznych punktów narysowanego wczeĂniej obiektu. 5. ZwróÊ uwagÚ, ĝe rysowany obiekt zostanie przyciÈgniÚty do pierwszego obiektu w punkcie, który zostanie wyĂwietlony na ekranie. Zwolnij lewy przycisk myszy. W zaleĝnoĂci od punktu przyciÈgania, moĝna wyróĝniÊ kilka symboli. T WÚzeï — pojawia siÚ w punkcie bÚdÈcym jednym z wÚzïów obiektu. T PrzeciÚcie — jest to punkt przeciÚcia siÚ dwóch innych obiektów — rysunek 6.16. Rysunek 6.16. Punkt przyciÈgania w miejscu przeciÚcia siÚ dwóch obiektów T Punkt Ărodkowy — jest to punkt leĝÈcy dokïadnie w poïowie odlegïoĂci pomiÚdzy kaĝdymi dwoma sÈsiednimi wÚzïami obiektu. T mwiartka — jest punktem leĝÈcym na górze, na dole, z lewej lub prawej strony elipsy, ewentualnie jej wycinka bÈdě ïuku. T Styczna — wyznacza punkt styczny rysowanej linii do innego obiektu — rysunek 6.17. Rysunek 6.17. Punkt przyciÈgania dla odcinka stycznego do obiektu T Prostopadïa — umoĝliwia narysowanie linii prostej prostopadïej do innego obiektu — rysunek 6.18. 162 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.18. Punkt przyciÈgania dla prostej prostopadïej do obiektu T KrawÚdě — wyznacza dowolny punkt leĝÈcy na krawÚdzi obiektu. T ¥rodek — wyznacza punkt leĝÈcy poĂrodku obiektu. T Linia bazowa tekstu — wyznacza punkt leĝÈcy na linii bazowej tekstu — rysunek 6.19. Rysunek 6.19. Punkt przyciÈgania do linii bazowej tekstu m W I C Z E N I E 6.13 Zmiana ustawieñ przyciÈgania do obiektów Aby zmieniÊ ustawienia przyciÈgania do obiektów, wykonaj nastÚ- pujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz z górnego menu polecenie Widok/Ustawienia/ Ustawienia przyciÈgania do obiektów wywoïujÈce okno ustawieñ przyciÈgania do obiektów, pokazane na rysunku 6.20. 2. Zaznacz pole PrzyciÈganie do obiektów wïÈczone, jeĝeli chcesz wïÈczyÊ przyciÈganie do obiektów. 3. Pozostaw zaznaczone pole Pokaĝ punkty przyciÈgania, aby symbole przyciÈgania do obiektów byïy wyĂwietlane na ekranie. 4. W czÚĂci okna Tryby wïÈcz te pozycje, które chcesz pozostawiÊ aktywne podczas przyciÈgania, i wyïÈcz resztÚ. 5. Z listy rozwijanej Promieñ przyciÈgania wybierz odlegïoĂÊ kursora myszy od charakterystycznych punktów obiektów, dla których ma zadziaïaÊ przyciÈganie. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 163 Rysunek 6.20. Okno opcji przyciÈgania do obiektów 6. Jeĝeli chcesz, aby obiekty mogïy byÊ przyciÈgane do krawÚdzi strony, zaznacz pole PrzyciÈgaj do strony. PrzyciÈganie tekstu do siatki bazowej Gdy na stronie zostanie umieszczonych wiele pól tekstowych, to moĝna zauwaĝyÊ, ĝe ich linie podstawowe nie pokrywajÈ siÚ. Nie sprawia to estetycznego wraĝenia. Jeĝeli zaleĝy nam na estetycznym rozmieszczeniu tekstu na stronie, to naleĝy wyrównaÊ go wzglÚdem siatki bazowej (rysunek 6.21). m W I C Z E N I E 6.14 Wyrównywanie tekstu do siatki bazowej Aby wyrównaÊ tekst do siatki bazowej, wykonaj poniĝsze czynnoĂci: 1. Narysuj dwie ramki tekstu akapitowego obok siebie. 2. Do obu ramek wpisz tekst, uĝywajÈc róĝnych czcionek i róĝnych rozmiarów. 3. Wybierz narzÚdzie Wskaěnik. 4. Zaznacz obie ramki tekstu akapitowego. 164 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.21. Tekst w ramkach z lewej strony znajduje siÚ na róĝnych wysokoĂciach. Dla ramek z prawej strony zastosowano wyrównywanie wzglÚdem siatki bazowej 5. Kliknij na jednej z zaznaczonych ramek prawym przyciskiem myszy. 6. Wybierz polecenie Wyrównaj do siatki bazowej (rysunek 6.22). Rysunek 6.22. Wyrównanie tekstu do siatki bazowej Moĝna takĝe wïÈczyÊ wyĂwietlanie siatki bazowej, co uïatwi Ci orientacjÚ podczas rozmieszczania tekstu. W tym celu naleĝy wybraÊ z górnego menu Widok, polecenie Siatka, a nastÚpnie Siatka bazowa. Samo wïÈczenie wyĂwietlania siatki bazowej nie oznacza jeszcze przyciÈgania do niej. Moĝna je ustawiÊ, wybierajÈc z górnego menu Widok, polecenie PrzyciÈgaj do, a nastÚpnie PrzyciÈgaj do siatki bazo- wej. WïÈczenie przyciÈgania do siatki bazowej umoĝliwi przyciÈganie do niej obiektów podobnie jak w przypadku prowadnic. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 165 mwiczenia podsumowujÈce m W I C Z E N I E 6.15 Piramida z trójkÈtów Kolejnym przykïadem bÚdzie piramida z trójkÈtów. Utworzysz jÈ, wykorzystujÈc miÚdzy innymi przyciÈganie do obiektów. Piramida taka widnieje na rysunku 6.23. Rysunek 6.23. Piramida z trójkÈtów 1. Wybierz narzÚdzie Inteligentne rysowanie. 2. Narysuj odrÚcznie trójkÈt; program powinien sam zamieniÊ go na figurÚ trójkÈta równobocznego, co pokazano na rysunku 6.24. Rysunek 6.24. Utworzenie trójkÈta 166 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne 3. Wybierz Wskaěnik i chwyÊ narysowany trójkÈt za prawy dolny naroĝnik. 4. PrzeciÈgnij trójkÈt do jego lewego dolnego kÈta, pozostawiajÈc oryginaï w pierwotnym miejscu (podczas przeciÈgania wciĂnij i zwolnij prawy przycisk myszy). ZwróÊ uwagÚ, ĝe wykorzystujÈc punkty przyciÈgania, wykonasz to zadanie dokïadnie. Efekt pokazano na rysunku 6.25. Rysunek 6.25. Skopiowanie trójkÈta z uĝyciem punktów przyciÈgania do obiektów 5. WciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+R, aby powtórzyÊ ostatnio wykonanÈ czynnoĂÊ. W ten sposób otrzymasz trzy trójkÈty obok siebie. 6. Ponownie chwyÊ dowolny z trójkÈtów za jeden z dolnych naroĝników i przeciÈgnij go do jednego z górnych kÈtów narysowanych trójkÈtów, co pokazujÚ na rysunku 6.26. Nie zapomnij pozostawiÊ oryginaïu, wciskajÈc i zwalniajÈc prawy przycisk myszy podczas tej operacji. Rysunek 6.26. Tworzenie kolejnych poziomów piramidy 7. PrzeciÈgaj, podobnie jak w punkcie poprzednim, kolejne trójkÈty, aĝ uzyskasz zïoĝonÈ z nich piramidÚ. 8. Nadaj wszystkim trójkÈtom wypeïnienie, tak jak na rysunku 6.27. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 167 Rysunek 6.27. Piramida — biaïe trójkÈty to nie obiekty, tylko „dziury” 9. Aby zapeïniÊ „dziury” w piramidzie, zaznacz trójkÈt umiejscowiony na samej górze. 10. ChwyÊ górny naroĝnik tego trójkÈta i przeciÈgnij go z przytrzymanym klawiszem Ctrl poprzez obiekt na dóï, na miejscu pozostawiajÈc oryginaï — caïÈ operacjÚ przedstawiam na rysunku 6.28. Rysunek 6.28. Zasïanianie „dziur” 11. Podobnie zapeïnij pozostaïe „dziury”. 12. Nadaj odpowiednie wypeïnienie wszystkim trójkÈtom. 168 m W I C Z E N I E 6.16 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Tarcza zegara W ostatnim przykïadzie utworzysz tarczÚ zegarka. Wykorzystana zosta- nie moĝliwoĂÊ przyciÈgania do prowadnic nie tylko charakterystycz- nych punktów obiektów, ale takĝe Ărodka obrotu (rysunek 6.29). Rysunek 6.29. Tarcza zegara 1. Utwórz pionowÈ i poziomÈ prowadnicÚ, przeciÈgajÈc linijki na obszar roboczy wskaěnikiem myszy. 2. WïÈcz przyciÈganie do prowadnic, wybierajÈc z menu Widok/PrzyciÈgaj do polecenie PrzyciÈgaj do prowadnic. 3. Wybierz narzÚdzie Elipsa i — przytrzymujÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl — narysuj kóïko. 4. Wybierz narzÚdzie Tekst i utwórz napis XII, który bÚdzie oznaczaï godzinÚ dwunastÈ. Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 169 5. Dla wprowadzonego tekstu wybierz Wyrównywanie do Ărodka. Pozwoli to zachowaÊ odpowiednie wyrównanie tekstów i kóïek w przypadku pozostaïych oznaczeñ godzin. 6. ChwyÊ Wskaěnikiem utworzony tekst za jego Ărodek i przeciÈgnij go na pionowÈ prowadnicÚ. 7. W podobny sposób przeciÈgnij kóïko, umieszczajÈc je nieco pod tekstem — tak jak na rysunku 6.30. Rysunek 6.30. Umieszczenie Ărodka tekstu i kóïka na pionowej prowadnicy 8. Wskaěnikiem zaznacz oba obiekty (kóïko oraz tekst) i zgrupuj je poleceniem RozmieĂÊ/Grupuj na pasku wïaĂciwoĂci. 9. Kliknij zaznaczonÈ grupÚ obiektów, tak by pojawiïy siÚ uchwyty obracania ( ). 10. ChwyÊ Ărodek obrotu ( prowadnic. ) i przeciÈgnij go na przeciÚcie 11. Zïap jednÈ ze strzaïek obracania i — trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl — obróÊ kopiÚ grupy obiektów o 30 stopni (kopiÚ utworzysz, wciskajÈc i zwalniajÈc prawy przycisk myszy w trakcie obracania). Ta operacja pokazana jest na rysunku 6.31. 170 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.31. Obracanie obiektów wzglÚdem punktu przeciÚcia prowadnic 12. Kolejne „godziny” utworzysz, wciskajÈc na klawiaturze kombinacjÚ klawiszy Ctrl+R, powtarzajÈcÈ ostatnio wykonanÈ czynnoĂÊ. 13. Kiedy bÚdziesz juĝ miaï wszystkie „godziny”, zaznacz wszystkie obiekty i rozdziel wszystkie grupy, wybierajÈc polecenie RozmieĂÊ/Rozdziel grupÚ na pasku wïaĂciwoĂci. 14. Wybierz narzÚdzie Tekst i popraw wszystkie „godziny” (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Poprawione oznaczenia godzin Rozdziaï 6. • Precyzyjne rysowanie 171 15. NastÚpnie narysuj duĝe koïo. 16. ChwyÊ Ărodek utworzonego koïa i przeciÈgnij je do punktu przeciÚcia prowadnic. 17. Przesuñ koïo na sam dóï poleceniem RozmieĂÊ/KolejnoĂÊ/ Przesuñ na spód strony. 18. Moĝesz teraz nadaÊ kolory wypeïnienia poszczególnym obiektom. 172 CorelDRAW X6 PL • mwiczenia praktyczne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW X6 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: