Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00386 005465 13647587 na godz. na dobę w sumie
Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia - książka
Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-546-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Corel PHOTO-PAINT 12 to drugi, obok CorelDRAW, najważniejszy składnik pakietu Corel Graphics Suite 12. Jest przeznaczony do obróbki plików bitmapowych. Można wykorzystać go zarówno do przygotowywania grafiki pod kątem publikacji elektronicznych -- stron WWW i prezentacji multimedialnych, jak i do przygotowania materiałów przeznaczonych do druku. Może również pełnić rolę podstawowego narzędzia cyfrowej ciemni fotograficznej. Jego możliwości są ogromne. Dodatkowym atutem Corel PHOTO-PAINT jest pełna integracja z programem CorelDRAW.

Dzięki wiadomościom zawartym w książce 'Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia' poznasz podstawowe zasady korzystania z tej aplikacji.

Dowiesz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Corel PHOTO-PAINT 12. Æwiczenia Autor: Boles³aw Ogórek ISBN: 83-7361-546-6 Format: B5, stron: 136 Corel PHOTO-PAINT 12 to drugi, obok CorelDRAW, najwa¿niejszy sk³adnik pakietu Corel Graphics Suite 12. Jest przeznaczony do obróbki plików bitmapowych. Mo¿na wykorzystaæ go zarówno do przygotowywania grafiki pod k¹tem publikacji elektronicznych — stron WWW i prezentacji multimedialnych, jak i do przygotowania materia³ów przeznaczonych do druku. Mo¿e równie¿ pe³niæ rolê podstawowego narzêdzia cyfrowej ciemni fotograficznej. Jego mo¿liwoġci s¹ ogromne. Dodatkowym atutem Corel PHOTO-PAINT jest pe³na integracja z programem CorelDRAW. Dziêki wiadomoġciom zawartym w ksi¹¿ce „Corel PHOTO-PAINT 12. Æwiczenia” poznasz podstawowe zasady korzystania z tej aplikacji. Dowiesz siê: • Jak korzystaæ z interfejsu u¿ytkownika i zawartych w nim narzêdzi • Jak otwieraæ i zapisywaæ pliki • Jakie typy plików mo¿esz obrabiaæ w Corel PHOTO-PAINT 12 • Jak skonfigurowaæ program, aby odpowiada³ Twoim przyzwyczajeniom i potrzebom • Jak pracowaæ z narzêdziami rysunkowymi • W jaki sposób wype³niaæ zamkniête kszta³ty • Jak tworzyæ maski i zaznaczaæ fragmenty obrazu • Jak korzystaæ z filtrów • Jak tworzyæ w PHOTO-PAINT filmy i animacje • Jak zautomatyzowaæ pracê, korzystaj¹c ze skryptów w VBA IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie ............................................................................................................................................. 5 Co jest potrzebne do korzystania z książki?...................................................z.............. 5 Rozdział 2. Przeznaczenie programu........................................................................................................................ 7 Wykonywanie ilustracji i animacji ...................................................z............................ 8 Edycja obrazów i efekty specjalne ...................................................z............................ 8 Skanowanie...................................................z...................................................z............. 9 Zmiana rozdzielczości obrazu ...................................................z................................. 10 Konwersja między trybami kolorów ...................................................z....................... 10 Rozdział 3. Wirtualny warsztat ................................................................................................................................. 13 Uruchamianie programu ...................................................z.......................................... 14 Rozpoczynanie pracy z nowym obrazkiem ...................................................z....... 15 Wczytywanie obrazka...................................................z........................................ 16 Zmiana ekranu powitalnego ...................................................z.................................... 17 Wczytywanie i importowanie plików...................................................z...................... 18 Zapisywanie i eksportowanie ...................................................z.................................. 20 Teczka podręczna ...................................................z...................................................z. 23 Rozdział 4. Formaty plików .......................................................................................................................................... 27 Pliki bitmapowe a pliki wektorowe ...................................................z......................... 27 Zapisywanie grafiki wektorowej w formacie bitmapowym....................................... 28 Zapisywanie grafiki bitmapowej w formacie wektorowym....................................... 28 Eksportowanie do Microsoft Office ...................................................z........................ 29 Optymalizacja rozmiarów plików ...................................................z........................... 31 Rozdział 5. Narzędzia...................................................................................................................................................... 33 Elementy ekranu ...................................................z...................................................z... 33 Paski...................................................z...................................................z...................... 35 Różne postacie paska właściwości ...................................................z.......................... 38 Rozdział 6. Konfigurowanie programu................................................................................................................. 41 Rozdział 7. Pędzel w dłoń.............................................................................................................................................. 47 Narzędzia do malowania ...................................................z......................................... 47 Zmiana parametrów pędzla ...................................................z..................................... 54 Kopiowanie kolorów ...................................................z............................................... 54 4 Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia Oglądanie obrazu w powiększeniu ...................................................z.......................... 56 Elektroniczna gumka ...................................................z............................................... 58 Malowanie obrazkami ...................................................z............................................. 62 Klonowanie...................................................z...................................................z........... 64 Rozdział 8. Wypełnienia................................................................................................................................................ 67 Wypełnienia jednolite...................................................z.............................................. 68 Wypełnienia gradientowe ...................................................z........................................ 70 Wypełnienia bitmapowe ...................................................z.......................................... 73 Wypełnienia teksturowe ...................................................z.......................................... 74 Rozdział 9. Narzędzia tekstowe .................................................................................................................................77 Rozdział 10. Maski.............................................................................................................................................................. 85 Maskowanie na podstawie kolorów ...................................................z........................ 90 Redukcja efektu czerwonych oczu ...................................................z.......................... 94 Przesuwanie maski ...................................................z.................................................. 96 Przekształcanie tekstu w maskę...................................................z............................... 98 Zapisywanie maski ...................................................z.................................................. 99 Rozdział 11. Efekty specjalne..................................................................................................................................... 101 Efekty trójwymiarowe ...................................................z........................................... 101 Efekty artystyczne ...................................................z................................................. 105 Zamazywanie obrazka ...................................................z........................................... 107 Zdjęcia wykonywane aparatem fotograficznym ...................................................z... 108 Przekształcanie kolorów ...................................................z........................................ 109 Kontury ...................................................z...................................................z............... 110 Efekty twórcze ...................................................z...................................................z.... 112 Narzędzia projektowane przez użytkownika...................................................z......... 113 Zniekształcanie obrazka ...................................................z........................................ 114 Dodawanie i usuwanie szumu ...................................................z............................... 116 Wyostrzanie ...................................................z...................................................z........ 117 Tekstury ...................................................z...................................................z.............. 118 Rozdział 12. Filmy i animacje..................................................................................................................................... 121 Tworzenie nowego filmu...................................................z....................................... 121 Zapisywanie animacji w formacie AVI...................................................z................. 123 Zapisywanie animacji w formacie GIF ...................................................z................. 123 Jednokolorowe tło filmu ...................................................z........................................ 124 Zmiana prędkości odtwarzania...................................................z.............................. 125 Rozdział 13. Komputer pracuje za nas .................................................................................................................. 127 Lokalizacja skryptów...................................................z............................................. 127 ABC skryptów ...................................................z...................................................z.... 128 Tworzenie skryptu ...................................................z................................................. 128 Okno Microsoft Visual Basic ...................................................z................................ 133 Rozdział 6. Konfigurowanie programu Program Corel PHOTO-PAINT zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Na ekranie są widoczne narzędzia najczęściej używane przez większość użytkowników. Oczywi- ście to nie wszystko, co oferuje program; gdyby jednak na ekranie zostały wyświetlone wszystkie paski, miejsca na pracę nie pozostałoby wiele (rysunek 6.1). Należy zatem dosto- sować program do własnych potrzeb. Rysunek 6.1. Ekran programu z wyświetlonymi wszystkimi paskami Dostęp go okna konfiguracyjnego można uzyskać po wybranliu poleceń Tools/Options. 42 Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia Zmiana kształtu kursora Ćwiczenie 6.1. Aby zmienić wygląd kursora programu Corel PHOTO-PAInNT: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz polecenia Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie General (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Podstawowe opcje konfiguracji obszaru roboczego 4. Rozwiń listę Cursor type (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Lista typów kursorów 5. Zaznacz pozycję Crosshair. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Zaobserwuj, jak zmienił się wygład kursora. 8. Powtórz pubkty od 2. do 6., zaznaczając na liście Cursor type pozycje Shape i Tool. Zaobserwuj zmiany wyglądu kursora (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Kursor po wybraniu opcji: Tool, Shape i Crosshair Po uaktywnieniu opcji Tool wygląd kursora jest zależny od wybranego na pasku nToolbox narzędzia. Rozdział 6. (cid:1) Konfigurowanie programu 43 Zmiana ekranu powitalnego Ćwiczenie 6.2. Aby zmienić wyląd ekranu powitalnego programu Coreln PHOTO-PAINT: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz polecenia Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie General. 4. Rozwiń listę On startup i zaznacz pozycję Nothing (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Zmiana ekranu powitalnego 5. Kliknij przycisk OK. 6. Zamknij program Corel PHOTO-PAINT. 7. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. Zaobserwuj, jaki wpływ na sposób uruchamiania programu miała wybrana opcja. 8. Powtórz punkty od 2. do 7., zaznaczając na liście On startup pozycje New File, Open File, Run Script, Welcome Screen. Zaobserwuj zmiany w sposobie uruchamiania się programu. Zmiana jednostki miary Ćwiczenie 6.3. Aby zmienić jednostki miary na cale: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz polecenia Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie General. 4. Z listy Units wybierz inches (rysunek 6.6). Wszystkie wymiary będą podawane w calach.l Rysunek 6.6. Zmiana jednostki miary 5. Kliknij przycisk OK. 44 Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia Automatyczne zapisywanie pracy Ćwiczenie 6.4. Aby program automatycznie zapisywał wyniki pracy: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie Save. 4. Zaznacz opcję Auto-save every (rysunek 6.7). Domyślnie zapis jest wykonywany co 10 minut. Pozostaw tę wartość bez zmian. Rysunek 6.7. Uaktywnianie automatycznego zapisywania pracy 5. Kliknij przycisk OK. Po uaktywnieniu opcji automatycznego zapisywania pracy co określony przedział czasu komputer będzie tworzył kopię otworzonego pliku. W przypadku zawieszenia programu lub systemu i konieczności zresetowania komputera plik zostanie odtworzony na jej podstawie. Dzięki temu stracisz maksymalnie dziesięć minut pracy.l Zmiana liczby pamiętanych operacji Ćwiczenie 6.5. Aby zmienić liczbę zapamiętanych operacji: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie Memory. 4. W polu Undo levels (rysunek 6.8) wpisz wartość . Zwiększy to wykorzystanie zasobów komputera, ale będzie można anulować do 25 ostatnlio wykonanych czynności. Rysunek 6.8. Zmiana liczby pamiętanych czynności 5. Kliknij przycisk OK. Rozdział 6. (cid:1) Konfigurowanie programu 45 Wyświetlanie linijek Ćwiczenie 6.6. Aby włączyć wyświetlanie linijek: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Document, a następnie Ruler. 4. Zaznacz opcję Show Rulers (rysunek 6.9). Rysunek 6.9. Włączanie wyświetlania linijek 5. Kliknij przycisk OK.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel PHOTO-PAINT 12. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: