Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 004981 15182817 na godz. na dobę w sumie
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4402-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Popraw swoje fotografie, korzystając z prostego i wydajnego programu do obróbki zdjęć!

Wszyscy robimy dziś tysiące cyfrowych zdjęć, z których większość nigdy nie opuszcza dysku komputera, a tylko nieliczne są w ogóle przez kogoś oglądane. Dzieje się tak, ponieważ nie radzimy sobie z selekcją fotografii i zarządzaniem nimi. Niewielu z nas potrafi też obrabiać je w takim stopniu, aby nadawały się do publicznej prezentacji. Ponadto niektórzy nie mają pojęcia, jak udostępnić je w internecie. Jak się do tego zabrać? Jak ogarnąć duże zbiory zdjęć? Jak wybrać te najlepsze i przygotować je do prezentacji lub druku? Jak sprawić, aby wyglądały dobrze na ekranie komputera oraz w postaci odbitek?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w książce 'Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne '. Krok po kroku przedstawia ona wszystkie etapy obróbki fotografii, począwszy od operacji takich, jak importowanie i otwieranie zdjęć, poprzez ich kadrowanie, korektę, retusz, stosowanie efektów czy filtrów, a skończywszy na tworzeniu kolaży, korzystaniu z warstw i obróbce HDR. Książka stanowi doskonałe źródło praktycznej wiedzy dla wszystkich fotoamatorów, którzy chcą poznać jedno z najbardziej popularnych narzędzi do edycji cyfrowych zdjęć i zarządzania ich zbiorami. Takim narzędziem niewątpliwie jest program Corel PaintShop Pro X4.

Osiągaj wspaniałe efekty z programem Corel PaintShop Pro X4!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwobzd Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-4402-5 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Podstawy pracy z programem Opis programu Nowe i ulepszone funkcje programu Uruchamianie Okno programu Podstawowe operacje na plikach Kilka porad Pobieranie zdjÚÊ z aparatu cyfrowego Rozdziaï 2. Proste poprawki Obracanie i odbijanie zdjÚÊ Kadrowanie zdjÚÊ Zmiana rozmiaru zdjÚcia Podstawowa korekta zdjÚÊ NarzÚdzie Kosmetyka Szybka korekta wielu zdjÚÊ Rozdziaï 3. Korekta i retusz zdjÚÊ Zaznaczanie fragmentów zdjÚÊ Modyfikacja zaznaczonych obszarów Usuwanie rys i zmarszczek Poprawianie wiÚkszych fragmentów zdjÚÊ Usuwanie obiektów Inteligentne skalowanie Usuwanie efektu czerwonych oczu Usuwanie ciemnych krÚgów pod oczami 7 11 11 14 17 18 21 30 43 47 48 51 57 59 73 79 83 83 94 101 103 107 108 113 117 4 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Wygïadzanie skóry Prostowanie horyzontu Korekcja perspektywy Korekcja znieksztaïceñ beczkowych, poduszkowych i efektu rybiego oka Usuwanie aberracji chromatycznej Usuwanie szumu Histogram ZwiÚkszanie wyrazistoĂci Nasycenie kolorów Regulacja poziomów Krzywe tonalne Usuwanie artefaktów Pracownia obrazków RAW Rozdziaï 4. Efekty MiÚkkie zdjÚcie GïÚbia ostroĂci Efekty ZdjÚcia w skali szaroĂci ZdjÚcia w sepii i w odcieniach innych kolorów ZdjÚcia z efektem tilt-shift Wehikuï czasu ZdjÚcia z filtrem podczerwonym Winietowanie Negatyw zdjÚcia Zamiana kolorów Maska wyostrzajÈca Ramki Rozdziaï 5. Praca z wieloma zdjÚciami i warstwami Scalanie zdjÚÊ Pracownia HDR Praca z kilkoma zdjÚciami Praca na warstwach Klonowanie obiektów WyodrÚbnianie obiektu Wstawianie póïprzezroczystych obrazków Kopiowanie obiektów pomiÚdzy zdjÚciami Kopiowanie obiektów z wtapianiem ich w tïo Usuwanie tïa 119 120 122 123 124 126 129 134 136 139 140 143 144 147 147 149 152 155 157 159 162 162 164 166 166 169 170 173 173 178 181 181 185 187 189 192 197 199 Spis treĂci ZdjÚcie w odcieniach szaroĂci z kolorowym elementem Poprawianie nieba Wstawianie tatuaĝu Przeksztaïcanie zdjÚcia w obraz namalowany rÚcznie Zmiana koloru wïosów oraz cieniowanie powiek Panorama Wstawianie tekstu Wstawianie ksztaïtu wzorcowego 5 203 204 207 209 211 215 220 224 6 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne 4 Efekty Program Corel PaintShop Pro otwiera szereg moĝliwoĂci sto- sowania funkcji i narzÚdzi pozwalajÈcych na uzyskanie nie- typowych bÈdě artystycznych efektów. DziÚki nim moĝna otrzymaÊ zdjÚcia, których wykonanie za pomocÈ tradycyjnego apa- ratu i w normalnych warunkach nie jest moĝliwe. MiÚkkie zdjÚcie Niektóre aparaty fotograficzne sÈ wyposaĝone w tryb umoĝliwiajÈcy zro- bienie tak zwanego miÚkkiego zdjÚcia. Osoby uwiecznione na takich fo- tografiach majÈ ïagodne rysy, krajobraz staje siÚ bajkowy, a samo zdjÚcie posiada swoisty ciepïy klimat. Tego typu efekt moĝna takĝe uzyskaÊ za pomocÈ programu graficznego. Corel PaintShop Pro oferuje trzy róĝne opcje, dziÚki którym uĝytkownik moĝe siÚ cieszyÊ miÚkkimi zdjÚciami. m W I C Z E N I E 4.1 ZmiÚkczenie zdjÚcia Aby zmiÚkczyÊ zdjÚcie, moĝna przeprowadziÊ nastÚpujÈce operacje: 1. Wybierz pozycjÚ MiÚkkoĂÊ z menu Dopasowanie (rysunek 4.1). 2. Aby lekko zmiÚkczyÊ zdjÚcie, wybierz polecenie ZmiÚkczanie. 3. Mocniej zmiÚkczysz zdjÚcie, uĝywajÈc polecenia WiÚksze zmiÚkczanie. 148 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.1. ZmiÚkczenie zdjÚcia Jeĝeli okaĝe siÚ, ĝe zmiÚkczenie zdjÚcia jest mimo wszystko zbyt sïabe, moĝna ponownie wybraÊ jedno z powyĝszych poleceñ. Opisane przed chwilÈ postÚpowanie jest najprostszym sposobem uzy- skania miÚkkiego zdjÚcia. Nie wymaga ustawiania jakichkolwiek pa- rametrów, ale teĝ i rezultat nie zawsze jest najlepszy. Dlatego teĝ, jeĂli uĝytkownik liczy na ciekawszy wyglÈd fotografii, powinien zastoso- waÊ opcjÚ MiÚkki obiektyw. Nie tylko zmiÚkczy ona obraz, lecz takĝe nada obiektom delikatnÈ poĂwiatÚ, dodajÈcÈ tajemniczego nastroju. m W I C Z E N I E 4.2 RÚczne zmiÚkczanie zdjÚcia Aby móc samodzielnie wpïynÈÊ na sposób zmiÚkczenia zdjÚcia, na- leĝy wykonaÊ poniĝsze operacje: 1. Wybierz z górnego menu Dopasowanie pozycjÚ MiÚkkoĂÊ (rysunek 4.2). 2. Wskaĝ polecenie MiÚkki obiektyw. 3. W polu MiÚkkoĂÊ okreĂl siïÚ, z jakÈ program zmiÚkczy zdjÚcie. 4. WartoĂÊ Stopieñ rozmycia krawÚdzi odpowiada za zachowanie wyraěnych krawÚdzi. Im niĝsza wartoĂÊ, tym program mocniej je rozmyje. Rozdziaï 4. • Efekty 149 Rysunek 4.2. ZmiÚkczanie zdjÚcia przy uĝyciu polecenia MiÚkki obiektyw 5. Jeĝeli chcesz, aby jasne fragmenty zdjÚcia nie byïy zbyt mocno zmiÚkczone, wyïÈcz pole UwzglÚdnij Ăwiatïo rozproszone. 6. W polu Stopieñ okreĂl siïÚ tworzonej poĂwiaty. 7. WartoĂÊ w polu WielkoĂÊ halo ustawia rozmiar poĂwiaty. 8. WidocznoĂÊ poĂwiaty okreĂlisz za pomocÈ opcji WidocznoĂÊ halo. 9. Ustawienia zaakceptujesz poprzez klikniÚcie przycisku OK. Ustawienie opcji Stopieñ pozwala okreĂliÊ siïÚ, z jakÈ bÚdzie tworzony efekt poĂwiaty wokóï jaĂniejszych i ciemniejszych obiektów. Niskie wartoĂci spowodujÈ, ĝe poĂwiata bÚdzie widoczna tylko wokóï najja- Ăniejszych obiektów na zdjÚciu (rysunek 4.3). Z kolei duĝe wartoĂci pozwolÈ na jej utworzenie takĝe wokóï mniej jaskrawych obszarów. GïÚbia ostroĂci Wiele wspóïczesnych kompaktowych aparatów fotograficznych umoĝ- liwia operowanie bardzo duĝÈ gïÚbiÈ ostroĂci. Charakteryzuje siÚ ona tym, ĝe obiekty znajdujÈce siÚ zarówno blisko aparatu, jak i daleko od niego sÈ bardzo ostre i wyraěne. Niekiedy jednak wskazane jest, 150 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.3. Powstawanie poĂwiaty wokóï jaĂniejszych i ciemniejszych obszarów by na fotografii ostry byï tylko gïówny motyw, a pozostaïa czÚĂÊ zdjÚcia wyszïa rozmyta. W ten sposób moĝna nie tylko stworzyÊ zdjÚcie ar- tystyczne, ale takĝe i podkreĂliÊ na zdjÚciu gïówny obiekt (na przykïad twarz fotografowanej osoby). m W I C Z E N I E 4.3 GïÚbia ostroĂci Aby móc ustawiÊ gïÚbiÚ ostroĂci zdjÚcia, wystarczy postÚpowaÊ zgodnie z instrukcjÈ: 1. Wybierz z górnego menu Dopasowanie pozycjÚ GïÚbia ostroĂci (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Wybór gïÚbi ostroĂci Rozdziaï 4. • Efekty 151 2. Na podglÈdzie zdjÚcia z lewej strony w oknie GïÚbia ostroĂci wystÚpuje zaznaczenie w postaci koïa. Obszar zdjÚcia wewnÈtrz tego zaznaczenia bÚdzie ostry, a pozostaïe fragmenty fotografii zostanÈ rozmyte. 3. Moĝna zmieniÊ ten obszar. W tym celu kliknij podglÈd z lewej strony, dokïadnie poĂrodku obszaru, który ma pozostaÊ ostry. Caïy czas trzymaj wciĂniÚty lewy przycisk myszy i przesuwaj wskaěnik myszy, rozszerzajÈc obszar zaznaczenia, aĝ osiÈgnie wïaĂciwy rozmiar (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Wskazanie gïównego motywu 4. Jeĝeli gïównego motywu nie da siÚ zaznaczyÊ za pomocÈ okrÚgu, moĝna w wierszu Obszar ostroĂci wybraÊ inny sposób zaznaczenia. Oprócz zaznaczenia w postaci koïa moĝna wybraÊ zaznaczenie odrÚczne lub prostokÈtne. 5. Suwak Rozmywanie umoĝliwia ustalenie siïy, z jakÈ zostanie rozmyty obszar zdjÚcia znajdujÈcy siÚ poza zaznaczeniem. 6. Za pomocÈ suwaka Wtapianie krawÚdzi ustal siïÚ wtapiania obszaru wewnÈtrz zaznaczenia w obszar rozmywany. 152 7. Suwakiem Zakres ostroĂci moĝna kontrolowaÊ kierunek, Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne w którym nastÚpuje wtapianie obszaru wewnÈtrz zaznaczenia w pozostaïy obszar. 8. Po uzyskaniu oczekiwanego efektu kliknij przycisk OK. Efekty MoĝliwoĂci edycji zdjÚÊ cyfrowych za pomocÈ komputera nie ogra- niczajÈ siÚ jedynie do poprawy ich jakoĂci. Niekiedy warto takĝe po- kusiÊ siÚ o stworzenie niecodziennego obrazu (rysunek 4.6). Program Corel PaintShop Pro oferuje w tym zakresie wiele moĝliwoĂci. DziÚki bardzo bogatej bibliotece efektów moĝna nadaÊ swoim fotografiom niepowtarzalny wyglÈd. Rysunek 4.6. Wybrane efekty dostÚpne w programie Kaĝdy z dostÚpnych w programie efektów ma w swoim oknie dialo- gowym inne ustawienia, odpowiadajÈce jego specyfice. Nie sposób omówiÊ wszystkich efektów, gdyĝ jest ich kilkadziesiÈt, jednak do- tychczasowe wiadomoĂci zapewne pozwolÈ Czytelnikowi na samo- dzielne eksperymentowanie z ustawieniami, co zaowocuje otrzyma- niem poĝÈdanego rezultatu. Lista efektów zawiera nastÚpujÈce grupy (rysunek 4.7): T Efekty fotograficzne — zawierajÈ zestaw efektów symulujÈcych wykonywanie zdjÚÊ przy uĝyciu filtrów lub specjalnych filmów znanych z fotografii analogowej. Rozdziaï 4. • Efekty 153 T Efekty 3D — tworzÈ zïudzenie trójwymiarowoĂci obiektów; przeksztaïcajÈ je w przyciski lub dodajÈ cieñ. T Efekty Ărodków artystycznych — naĂladujÈ tradycyjne techniki malarskie. T Efekty artystyczne — nietypowe efekty artystyczne. T Efekty znieksztaïcenia — tworzÈ zawirowania lub wklÚsïoĂci. T Efekty krawÚdzi — operujÈ na krawÚdziach obiektów. T Efekty geometryczne — znieksztaïcenia geometryczne. T Efekty iluminacyjne — tworzÈ zïudzenie oĂwietlenia obiektu reflektorami lub odblask promieni sïoñca. T Efekty obrazowe — umoĝliwiajÈ zawiniÚcie rogu zdjÚcia lub utworzenie wzoru tïa z niewidocznym przejĂciem miÚdzy krawÚdziami. T Efekty odbicia — tworzÈ lustrzane odbicie czy teĝ efekt kalejdoskopu. T Efekty teksturowe — umoĝliwiajÈ nakïadanie na zdjÚcie tekstury, na przykïad naĂladujÈcej powierzchniÚ papieru czerpanego. Rysunek 4.7. Lista efektów Ciekawym sposobem wykorzystania efektów jest ich stosowanie jedynie do wybranych fragmentów zdjÚcia. Najpierw zatem powinieneĂ wyod- rÚbniÊ niektóre obszary za pomocÈ narzÚdzi zaznaczania. Wówczas efekt zostanie zastosowany jedynie do wskazanego fragmentu (rysunek 4.8). 154 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.8. Zastosowanie efektu w zaznaczonym fragmencie zdjÚcia m W I C Z E N I E 4.4 Wybór efektu Aby zastosowaÊ wybrany efekt, naleĝy wykonaÊ poniĝsze czynnoĂci: 1. Rozwiñ menu Efekty (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Wybór efektu dla fragmentu zdjÚcia 2. Wybierz jednÈ z dostÚpnych grup efektów (pozycje z czarnymi strzaïkami z prawej strony nazwy). 3. Kliknij nazwÚ wybranego efektu. Rozdziaï 4. • Efekty 155 4. Jeĝeli wybrany efekt posiada swoje okno dialogowe, moĝesz w nim dokonaÊ zmiany ustawieñ. 5. Kliknij przycisk OK w danym oknie dialogowym. W razie koniecznoĂci moĝna takĝe zastosowaÊ w zdjÚciu kolejny efekt. ZdjÚcia w skali szaroĂci Mimo iĝ wspóïczesne fotografie wykonywane aparatami cyfrowymi cechuje bogata paleta kolorów, to jednak czasami z sentymentem spo- glÈdamy na stare zdjÚcia, te wykonane jeszcze na filmie rejestrujÈcym obraz w skali szaroĂci. Program Corel PaintShop Pro oferuje dwie moĝliwoĂci przeksztaïcenia zdjÚcia do odcieni szaroĂci. Pierwsza z nich pozwala na proste prze- ksztaïcenie, druga daje dodatkowo efekt uĝycia filtra podczas robienia zdjÚcia. m W I C Z E N I E 4.5 Proste przeksztaïcanie zdjÚcia w skali szaroĂci Aby przeksztaïciÊ zdjÚcie kolorowe do odcieni szaroĂci, moĝna wy- konaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Rozwiñ menu Obrazek (rysunek 4.10). 2. Wybierz polecenie Skala szaroĂci. Drugi sposób przeksztaïcenia zdjÚcia w fotografiÚ w odcieniach sza- roĂci pozwala na uzyskanie takiego efektu, jak w przypadku wyko- nywania zdjÚcia w skali szaroĂci z uĝyciem kolorowego filtra. DziÚki temu rezultaty mogÈ byÊ czÚsto bardziej interesujÈce. 156 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.10. Przeksztaïcenie kolorowego zdjÚcia do odcieni szaroĂci m W I C Z E N I E 4.6 Uĝywanie efektu kolorowego filtra do uzyskania zdjÚcia w odcieniach szaroĂci Aby przeksztaïciÊ zdjÚcie kolorowe w zdjÚcie w odcieniach szaroĂci przy uĝyciu kolorowego filtra, moĝna wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Rozwiñ menu Efekty (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Wybór filmu czarno-biaïego 2. Wybierz pozycjÚ Efekty fotograficzne, a nastÚpnie Film czarno-biaïy. 3. KlikajÈc w obszarze kolorowego okrÚgu znajdujÈcego siÚ w lewym dolnym rogu, wskaĝ kolor filtra, jaki ma byÊ zastosowany podczas tworzenia zdjÚcia w odcieniach szaroĂci. Moĝesz takĝe skorzystaÊ z przycisku Sugeruj kolor, co pozwoli programowi zdecydowaÊ o wyborze kolorowego filtra (rysunek 4.12). Rozdziaï 4. • Efekty 157 Rysunek 4.12. Przeksztaïcenie kolorowego zdjÚcia w fotografiÚ w odcieniach szaroĂci przy uĝyciu kolorowego filtra 4. Za pomocÈ suwaka JaskrawoĂÊ dobierz jasnoĂÊ. 5. Suwak WyrazistoĂÊ pozwala zwiÚkszyÊ ekspresjÚ zdjÚcia. 6. Kliknij przycisk OK. W zaleĝnoĂci od uĝytego filtra nastÈpi osïabienie lub wzmocnienie odpowiednich kolorów. W wyniku przedstawionej operacji moĝna otrzymaÊ róĝne zdjÚcia w odcieniach szaroĂci. ZdjÚcia w sepii i w odcieniach innych kolorów ZdjÚcia w sepii, podobnie jak zdjÚcia w odcieniach szaroĂci, sÈ przeksztaïcane do jednej skali odcieni. Jednak zamiast szaroĂci wy- stÚpujÈ tu odcienie brÈzu. Charakterystyczny kolor sepii jest zwiÈzany 158 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne z procesami chemicznymi dawnej technologii, dziÚki której otrzy- mywano pierwsze fotografie. m W I C Z E N I E 4.7 ZdjÚcia w sepii Aby uzyskaÊ zdjÚcie w sepii, naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce polecenia: 1. Wybierz pozycjÚ Efekty fotograficzne z menu Efekty (rysunek 4.13). Rysunek 4.13. ZdjÚcie w sepii 2. NastÚpnie kliknij opcjÚ Tonowanie sepiÈ. 3. Ustal za pomocÈ suwaka Stopieñ postarzenia siïÚ, z jakÈ program nasyci zdjÚcie odcieniem brÈzu. 4. Kliknij przycisk OK. Przy zastosowaniu obróbki komputerowej moĝna uzyskaÊ odcienie dowolnego koloru. Ciekawie mogÈ wyglÈdaÊ na przykïad zdjÚcia w od- cieniach zieleni czy teĝ czerwieni. m W I C Z E N I E 4.8 ZdjÚcie w dowolnym odcieniu Aby uzyskaÊ zdjÚcie w odcieniach dowolnego koloru, naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce polecenia: 1. Rozwiñ górne menu Dopasowanie i wskaĝ pozycjÚ Barwa i nasycenie (rysunek 4.14). Rozdziaï 4. • Efekty 159 Rysunek 4.14. Przeksztaïcanie zdjÚcia kolorowego w fotografiÚ o dowolnym kolorze 2. Wybierz pozycjÚ Koloryzuj. 3. Za pomocÈ suwaka Barwa ustaw wïaĂciwy odcieñ. 4. Suwakiem Nasycenie wybierz odpowiedniÈ wartoĂÊ. 5. Kliknij przycisk OK. ZdjÚcia z efektem tilt-shift W tradycyjnej fotografii czasami stosuje siÚ obiektywy umoĝliwiajÈce przesuniÚcie osi optycznej. Pozwala to zmieniÊ gïÚbiÚ optycznÈ dla wybranych fragmentów na zdjÚciu. Uzyskany w ten sposób efekt daje zïudzenie zdjÚcia makiety, a nie rzeczywistego obiektu. Efekt tilt-shift moĝna uzyskaÊ dziÚki poleceniu OstroĂÊ selektywna. Umoĝliwia ono zaznaczenie na zdjÚciu obszaru, który ma pozostaÊ ostry. Pozostaïe fragmenty na zdjÚciu zostanÈ rozmyte, przez co stanÈ siÚ niewyraěne. m W I C Z E N I E 4.9 ZdjÚcie z efektem tilt-shift Aby uzyskaÊ zdjÚcie z efektem tilt-shift: 1. Wskaĝ wiersz Efekty fotograficzne, dostÚpny w górnym menu Efekty. 160 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne 2. Wybierz polecenie OstroĂÊ selektywna. Zostanie wyĂwietlone okno wybranego polecenia (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Nadanie zdjÚciu efektu tilt-shift 3. Na podglÈdzie zdjÚcia z lewej strony bÚdzie widaÊ piÚÊ linii. Trzy Ărodkowe sÈ liniami ciÈgïymi i ograniczajÈ obszar zdjÚcia, który pozostanie ostry. Zïap lewym przyciskiem myszy w pobliĝu Ărodkowej linii i przeciÈgnij jÈ, aby wskazaÊ odpowiedni fragment zdjÚcia (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Linie oznaczajÈce obszary ostroĂci i rozmycia Rozdziaï 4. • Efekty 161 4. Dostosuj szerokoĂÊ ostrego obszaru, przeciÈgajÈc jeden z uchwytów znajdujÈcych siÚ na zewnÚtrznych liniach ciÈgïych. 5. Jeĝeli fragment fotografii, który ma pozostaÊ ostry, nie jest umieszczony poziomo, zïap lewym przyciskiem myszy uchwyt na krótkiej kresce wychodzÈcej ze Ărodkowej linii ciÈgïej. ObróÊ obszar ostroĂci i zwolnij lewy przycisk myszy. 6. Obszary znajdujÈce siÚ miÚdzy liniÈ ciÈgïÈ a przerywanÈ sÈ obszarami, które bÚdÈ przechodziÊ od ostroĂci do rozmycia. Obszary zdjÚcia znajdujÈce siÚ na zewnÈtrz linii przerywanych zostanÈ maksymalnie rozmyte. SzerokoĂÊ obszaru czÚĂciowego rozmycia moĝna regulowaÊ, zmieniajÈc poïoĝenie uchwytów znajdujÈcych siÚ na liniach przerywanych. 7. NarzÚdzie OstroĂÊ selektywna umoĝliwia wybór jednego z trzech rodzajów obszarów ostroĂci. Wybiera siÚ je dziÚki przyciskom znajdujÈcym siÚ obok opisu Obszar ostroĂci: T Zaznaczenie planarne — umoĝliwia zaznaczenie prostokÈtnego obszaru, który ma pozostaÊ ostry, w dowolnym miejscu zdjÚcia. Jest to opcja szczegóïowo opisana w powyĝszych punktach. T Zaznaczenie póïplanarne — pozwala zaznaczyÊ prostokÈtny obszar ostroĂci na zdjÚciu, który bÚdzie siÚ rozciÈgaï od jednej z krawÚdzi zdjÚcia do linii ciÈgïej zaznaczonej na podglÈdzie. T Zaznaczenie promieniowe — pozwala zaznaczyÊ obszar w ksztaïcie elipsy, wewnÈtrz którego zdjÚcie pozostanie ostre. 8. Za pomocÈ suwaka Stopieñ rozmycia ustaw intensywnoĂÊ uĝytego rozmycia. 9. Za pomocÈ suwaka Wtapianie krawÚdzi moĝesz ustawiÊ pïynnoĂÊ przechodzenia obszaru ostrego w rozmyty. 10. Suwak Nasycenie umoĝliwia zwiÚkszenie nasycenia barw na zdjÚciu. 11. Po ustaleniu odpowiednich wartoĂci kliknij przycisk OK. 162 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Wehikuï czasu Pierwsze fotografie powstawaïy juĝ w XIX wieku. Bazowaïy one na wy- nalazkach znanych juĝ wczeĂniej. W trakcie doskonalenia tej sztuki stosowano coraz nowsze metody i zwiÈzki chemiczne, które pozwalaïy na tworzenie wyraěniejszych zdjÚÊ lub umoĝliwiaïy osiÈgniÚcie okre- Ălonego efektu. Dlatego teĝ zdjÚcia wykonane w ciÈgu wielu lat róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ. W programie Corel PaintShop Pro moĝna przeksztaïcaÊ zdjÚcia w fotografie wykonane w okreĂlonym roku. m W I C Z E N I E 4.10 Efekt wehikuïu czasu Aby uzyskaÊ zdjÚcie wykonane w okreĂlonym przedziale czasowym: 1. Rozwiñ górne menu Efekty i wskaĝ pozycjÚ Efekty fotograficzne. 2. Wybierz pozycjÚ Wehikuï czasu. 3. Kliknij jednÈ z miniaturek zdjÚÊ widocznych w dolnej czÚĂci okna, aby wybraÊ dla swojego zdjÚcia okreĂlony efekt. Widoczna poniĝej linia czasu pozwala uĝytkownikowi zorientowaÊ siÚ, kiedy otrzymywano zdjÚcia o danym wyglÈdzie. 4. Za pomocÈ suwaka IntensywnoĂÊ ustal siïÚ, z jakÈ efekt zostanie zastosowany na zdjÚciu (rysunek 4.17). 5. Zaznaczenie pola KrawÚdzie fotograficzne pozwoli na dodanie wokóï zdjÚcia takiego rodzaju ramki, jaki najczÚĂciej stosowano w wybranym przedziale czasowym. 6. Kliknij przycisk OK. ZdjÚcia z filtrem podczerwonym Program Corel PaintShop Pro umoĝliwia zastosowanie efektu uĝycia podczas robienia zdjÚcia filtra podczerwonego. Rozdziaï 4. • Efekty 163 Rysunek 4.17. Wybór przedziaïu czasu m W I C Z E N I E 4.11 ZdjÚcie z filtrem podczerwonym Aby uzyskaÊ zdjÚcie z efektem zastosowania filtra podczerwonego, wykonaj poniĝsze polecenia: 1. Wybierz pozycjÚ Efekty fotograficzne z menu Efekty (rysunek 4.18). 2. Kliknij pozycjÚ Film w podczerwieni. 3. W polu Siïa okreĂl intensywnoĂÊ, z jakÈ efekt ma byÊ zastosowany. 4. WybierajÈc odpowiednie ustawienia w polu Odbïysk, moĝesz zmieniÊ efekt halo (jasnej obwódki) powstajÈcy wokóï jaĂniejszych fragmentów zdjÚcia. 164 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.18. ZdjÚcie z efektem zastosowania filtra podczerwonego 5. W polu Ziarno ustal ziarnistoĂÊ zdjÚcia. 6. Kliknij przycisk OK. Winietowanie Efekt winietowania umoĝliwia stworzenie wokóï zdjÚcia ciemnej, roz- proszonej na krawÚdziach ramki. DziÚki temu gïówny motyw fotografii zostanie podkreĂlony i uwypuklony, a caïe zdjÚcie nabierze ïagodnego charakteru. m W I C Z E N I E 4.12 ZdjÚcie z filtrem podczerwonym Aby zastosowaÊ na zdjÚciu efekt winietowania, wykonaj poniĝsze polecenia: 1. Wybierz pozycjÚ Efekty fotograficzne z menu Efekty. 2. Kliknij opcjÚ Winietowanie. Pojawi siÚ okno efektu (rysunek 4.19). 3. W obszarze miniatury znajdujÈcej siÚ w lewym górnym rogu okna wciĂnij lewy przycisk myszy na punkcie majÈcym byÊ centralnym obszarem, który zostanie otoczony winietÈ. Rozdziaï 4. • Efekty 165 Rysunek 4.19. Zastosowanie winietowania 4. PrzeciÈgnij wciĂniÚty lewy przycisk myszy w miejsce, gdzie ma siÚ rozpoczynaÊ winieta. W ten sposób zostanie narysowany kolisty obszar otaczajÈcy gïówny motyw zdjÚcia. 5. Aby zmieniÊ metodÚ zaznaczania gïównego motywu zdjÚcia, wybierz odpowiedni przycisk znajdujÈcy siÚ z prawej strony opisu Obszar ostroĂci: T Zaznaczenie koïowe — pozwala zaznaczyÊ obszar ostroĂci bÚdÈcy koïem. T Zaznaczenie odrÚczne — umoĝliwia rÚczne obrysowanie gïównego motywu zdjÚcia. T Zaznaczenie prostokÈtne — pozwala zaznaczyÊ gïówny obszar zdjÚcia w postaci prostokÈta. 6. Uĝyj zaznaczenia rastrowego — wymaga uprzedniego zaznaczenia na zdjÚciu obszaru ostroĂci. Zaznaczenie to naleĝy utworzyÊ dowolnym narzÚdziem zaznaczania przed wyĂwietleniem okna Winietowanie. 166 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne 7. Zmieñ ustawienie suwaka Ciemny/Jasny, aby okreĂliÊ siïÚ cieniowania winiety. 8. Suwakiem Rozmycie okreĂlisz intensywnoĂÊ rozmycia krawÚdzi winiety. 9. Za pomocÈ suwaka Rozproszony blask zwiÚkszysz lub zmniejszysz rozproszony blask gïównego motywu zdjÚcia. 10. NastÚpnie za pomocÈ suwaka Wtapianie krawÚdzi okreĂl, czy krawÚdzie winiety majÈ byÊ ostre, czy rozproszone. 11. Zamknij okno, klikajÈc przycisk OK. Negatyw zdjÚcia Ciekawy efekt moĝna uzyskaÊ, przeksztaïcajÈc zdjÚcie w negatyw. Otrzymane w ten sposób zdjÚcie przypomina klatkÚ z wywoïanego filmu analogowego. m W I C Z E N I E 4.13 Negatyw zdjÚcia ZdjÚcie przeksztaïcisz w negatyw, wykonujÈc poniĝsze polecenia: 1. Rozwiñ górne menu Obrazek (rysunek 4.20). 2. Wybierz pozycjÚ Obrazek negatywowy. Zamiana kolorów Aparat fotograficzny podczas rejestracji zdjÚcia stara siÚ jak najdokïad- niej zachowaÊ rzeczywiste kolory. Jeĝeli jednak zaleĝy nam na za- mianie zarejestrowanego koloru obiektu na inny, moĝemy posïuĝyÊ siÚ narzÚdziem Zmieniacz kolorów. Rozdziaï 4. • Efekty 167 Rysunek 4.20. Negatyw zdjÚcia m W I C Z E N I E 4.14 Zamiana koloru wybranego obiektu na inny Aby zamieniÊ wybrany kolor na inny, wykonaj poniĝsze czynnoĂci: 1. Rozwiñ w przyborniku listÚ narzÚdzia Wypeïnianie obszarów i wybierz polecenie Zmieniacz kolorów (rysunek 4.21). 2. W palecie Materiaïy kliknij kolor, który chcesz nadaÊ obiektowi. 3. Na pasku wïaĂciwoĂci wybranego narzÚdzia dobierz odpowiedniÈ wartoĂÊ w polu Tolerancja. 4. W polu MiÚkkoĂÊ krawÚdzi ustal wartoĂÊ okreĂlajÈcÈ, jak mocno krawÚdzie obszaru nowego koloru bÚdÈ wtapiaïy siÚ w kolory tïa. 5. Kliknij na zdjÚciu kolor, który zamierzasz zamieniÊ. 6. Jeĝeli nowy kolor nie jest odpowiedni, moĝna go jeszcze zmieniÊ, wybierajÈc inny w palecie Materiaïy. 7. Aby zastosowaÊ nowy kolor, na pasku wïaĂciwoĂci narzÚdzia kliknij przycisk Zastosuj (rysunek 4.22). 168 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.21. Wybór narzÚdzia Zmieniacz kolorów Rysunek 4.22. Zmiana wybranego koloru na inny Niestety, korzystanie z tego narzÚdzia nie zawsze daje dobre efekty. Zmieniany kolor musi byÊ w miarÚ jednolity, pozbawiony wyraěnych poïysków i cieni. Ponadto jeĝeli na zdjÚciu wystÚpujÈ inne obszary Rozdziaï 4. • Efekty 169 o podobnym kolorze, to i one zostanÈ zamienione. W takim przy- padku naleĝy najpierw zaznaczyÊ fragment zdjÚcia zawierajÈcy wïa- Ăciwy obiekt. Maska wyostrzajÈca W poprzednim rozdziale opisaïem juĝ funkcjÚ umoĝliwiajÈcÈ wy- ostrzanie zdjÚÊ. Byïa ona prosta w dziaïaniu, ale nie zawsze dawaïa odpowiednie rezultaty. W tym miejscu chciaïbym zwróciÊ uwagÚ na inny sposób wyostrzania obrazu, dajÈcy lepsze wyniki, ale takĝe wy- magajÈcy precyzyjniejszego okreĂlenia warunków wyostrzania. ZdjÚcia naleĝy wyostrzaÊ na samym koñcu procesu obróbki, po do- konaniu wszystkich niezbÚdnych poprawek. Co prawda, wiÚkszoĂÊ z nich polepsza jakoĂÊ zdjÚcia, jednak dzieje siÚ to kosztem jego ostro- Ăci. Na szczÚĂcie program wyposaĝono w bardzo wydajne narzÚdzie do wyostrzania. Jest to tak zwana maska wyostrzajÈca. m W I C Z E N I E 4.15 Stosowanie maski wyostrzajÈcej ZdjÚcie poddane obróbce moĝna wyostrzyÊ w nastÚpujÈcy sposób: 1. Wybierz pozycjÚ OstroĂÊ z menu Dopasowanie (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Maska wyostrzajÈca 170 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne 2. Kliknij opcjÚ Maska wyostrzajÈca. 3. W oknie dialogowym wskaĝ wartoĂÊ pola Promieñ, okreĂlajÈcÈ obszar wokóï kaĝdego punktu analizowany przy ustalaniu ostroĂci. 4. W polu Siïa wpisz siïÚ, z jakÈ funkcja ma wyostrzaÊ punkty. 5. W polu Obcinanie wprowadě wartoĂÊ okreĂlajÈcÈ wykrywanie róĝnic w jaskrawoĂci na krawÚdziach obiektów. 6. Kliknij przycisk OK. Przy poprawianiu zdjÚÊ zawierajÈcych duĝo szczegóïów maska wy- ostrzajÈca dziaïa lepiej z niewielkimi wartoĂciami pola Promieñ. Od- wrotna sytuacja ma miejsce w przypadku zdjÚÊ, na których wystÚpuje duĝo obszarów o zbliĝonej kolorystyce. Pole Obcinanie odpowiada za wykrywanie przez program krawÚdzi obiektu. Im wyĝsza wartoĂÊ, tym program bÚdzie miaï wiÚkszÈ ten- dencjÚ do wyodrÚbniania nowych krawÚdzi. Zazwyczaj godne polecenia jest uĝycie nieznacznie wiÚkszego wy- ostrzenia zdjÚcia niĝ uznawane za optymalne. W zakïadzie fotogra- ficznym zdjÚcie najczÚĂciej zostanie bowiem znowu lekko rozmyte. JeĂli uĝytkownik mocniej wyostrzy zdjÚcie za pomocÈ programu, w pewien sposób rekompensuje efekt rozmycia pojawiajÈcy siÚ w trak- cie wywoïywania. Najlepiej jednak uwaĝnie przypatrzeÊ siÚ odbitkom z zakïadu fotograficznego i samemu zdecydowaÊ, czy przed zapisaniem wymagajÈ one wiÚkszego wyostrzania. Ramki Ramki sÈ jednym ze sposobów ozdobienia gotowego zdjÚcia. PozwalajÈ uatrakcyjniÊ brzegi fotografii. Program Corel PaintShop Pro oferuje szereg gotowych ramek; wystarczy zdecydowaÊ siÚ na którÈĂ i zasto- sowaÊ jÈ do udekorowania zdjÚcia. Rozdziaï 4. • Efekty 171 m W I C Z E N I E 4.16 Dobór ramki do zdjÚcia Aby dobraÊ ramkÚ do zdjÚcia, naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz polecenie Ramka obrazka z menu Obrazek (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Dobór ramki 2. Rozwiñ listÚ Ramka obrazka i wybierz jednÈ ze zdefiniowanych ramek. 3. Wybierz pole Ramka wewnÈtrz obrazka, aby ramka zakrywaïa krawÚdzie zdjÚcia (rysunek 4.25). 4. Wybierz pole Ramka na zewnÈtrz obrazka, jeĝeli zdjÚcie ma byÊ zmniejszone tak, by w caïoĂci zmieĂciïo siÚ w ramce. 5. Zaznacz pole Odbij ramkÚ, aby obróciÊ ramkÚ wzglÚdem osi poziomej. 6. Zaznacz pole Odbij ramkÚ lustrzanie, jeĝeli ramka ma byÊ obrócona wzglÚdem osi pionowej. 7. Moĝesz takĝe obróciÊ ramkÚ o 90q w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zaznaczajÈc pole ObróÊ ramkÚ w prawo. 8. Zaakceptuj ustawienia, klikajÈc przycisk OK. 172 Corel PaintShop Pro X4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.25. Opcje ramki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: