Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 009977 18630859 na godz. na dobę w sumie
Corel Paint Shop Pro Photo X2. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Corel Paint Shop Pro Photo X2. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1615-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj proste narzędzia Corel Paint Shop Pro Photo X2, aby tworzyć olśniewające projekty!

Najnowsza wersja popularnego edytora graficznego zawiera wiele udogodnień i nowości. Przede wszystkim oferuje amatorom i osobom początkującym proste, automatyczne narzędzia do szybkiej i łatwej korekcji zdjęć. Dodano tu także możliwość obróbki fotografii w technice HDR (ang. High Dynamic Range), co umożliwia otrzymanie zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej. Wszystkie te udogodnienia w połączeniu z nowym, bardziej intuicyjnym interfejsem oraz pełną obsługą kilkudziesięciu najbardziej popularnych formatów RAW sprawiają, że Corel Paint Shop Pro Photo X2 jest prostym i przyjaznym programem dla każdego użytkownika.

Książka 'Corel Paint Shop Pro Photo X2. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne' przedstawia podstawowe techniki graficzne niezbędne do cyfrowej obróbki fotografii. Zawiera omówienie możliwości programu i pokazuje praktyczne sposoby wykorzystania poszczególnych narzędzi, poczynając od czynności podstawowych, takich jak automatyczna korekcja zdjęć, a kończąc na bardziej zaawansowanych - jak praca na warstwach czy uzyskiwanie nietypowych efektów końcowych obrazu. Stosując się do zaleceń tego podręcznika, z łatwością stworzysz piękne i perfekcyjne technicznie fotografie oraz oryginalne projekty graficzne.

Corel Paint Shop Pro Photo X2 - po prostu obrabiaj i twórz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Corel Paint Shop Pro Photo X2. Obr(cid:243)bka zdjŒ(cid:230) cyfrowych. ˘wiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 83-246-1615-2 Format: B5, stron: 192 Wykorzystaj proste narzŒdzia Corel Paint Shop Pro Photo X2, aby tworzy(cid:230) ol(cid:156)niewaj„ce projekty! (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z nowych i ulepszonych modu‡(cid:243)w do retuszu postaci? (cid:149) Jak przyspieszy(cid:230) proces masowej obr(cid:243)bki fotografii? (cid:149) Jak wykona(cid:230) kilka ekspozycji tego samego ujŒcia o r(cid:243)¿nych parametrach na(cid:156)wietlenia? Najnowsza wersja popularnego edytora graficznego zawiera wiele udogodnieæ i nowo(cid:156)ci. Przede wszystkim oferuje amatorom i osobom pocz„tkuj„cym proste, automatyczne narzŒdzia do szybkiej i ‡atwej korekcji zdjŒ(cid:230). Dodano tu tak¿e mo¿liwo(cid:156)(cid:230) obr(cid:243)bki fotografii w technice HDR (ang. High Dynamic Range), co umo¿liwia otrzymanie zdjŒcia o du¿ej rozpiŒto(cid:156)ci tonalnej. Wszystkie te udogodnienia w po‡„czeniu z nowym, bardziej intuicyjnym interfejsem oraz pe‡n„ obs‡ug„ kilkudziesiŒciu najbardziej popularnych format(cid:243)w RAW sprawiaj„, ¿e Corel Paint Shop Pro Photo X2 jest prostym i przyjaznym programem dla ka¿dego u¿ytkownika. Ksi„¿ka (cid:132)Corel Paint Shop Pro Photo X2. Obr(cid:243)bka zdjŒ(cid:230) cyfrowych. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) przedstawia podstawowe techniki graficzne niezbŒdne do cyfrowej obr(cid:243)bki fotografii. Zawiera om(cid:243)wienie mo¿liwo(cid:156)ci programu i pokazuje praktyczne sposoby wykorzystania poszczeg(cid:243)lnych narzŒdzi, poczynaj„c od czynno(cid:156)ci podstawowych, takich jak automatyczna korekcja zdjŒ(cid:230), a koæcz„c na bardziej zaawansowanych (cid:151) jak praca na warstwach czy uzyskiwanie nietypowych efekt(cid:243)w koæcowych obrazu. Stosuj„c siŒ do zaleceæ tego podrŒcznika, z ‡atwo(cid:156)ci„ stworzysz piŒkne i perfekcyjne technicznie fotografie oraz oryginalne projekty graficzne. (cid:149) Automatyczna korekcja zdjŒ(cid:230) (cid:149) Usuwanie obiekt(cid:243)w i korygowanie perspektywy (cid:149) Korekcja zniekszta‡ceæ beczkowych, poduszkowych i efektu rybiego oka (cid:149) Efekt miŒkkiego zdjŒcia (cid:149) Likwidacja aberracji chromatycznej (cid:149) Regulacja poziom(cid:243)w wej(cid:156)ciowych (cid:149) Krzywe tonalne i usuwanie artefakt(cid:243)w (cid:149) Praca z wieloma zdjŒciami i warstwami (cid:149) Przekszta‡canie zdjŒcia w obraz namalowany rŒcznie (cid:149) Wstawianie tekstu Corel Paint Shop Pro Photo X2 (cid:151) po prostu obrabiaj i tw(cid:243)rz! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy pracy z programem Opis programu Co nowego? Uruchamianie Okno programu Podstawowe operacje na plikach Kilka porad Pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego Rozdział 2. Proste poprawki Obracanie zdjęć Odbijanie zdjęć Obracanie o dowolny kąt Kadrowanie zdjęć Zmiana rozmiaru zdjęcia Podstawowa korekcja zdjęć Szybka korekta wielu zdjęć Rozdział 3. Korekcja i retusz zdjęć Zaznaczanie fragmentów zdjęć Modyfikacja zaznaczonych obszarów Usuwanie rys i zmarszczek Poprawianie większych fragmentów zdjęć Usuwanie obiektów Usuwanie efektu czerwonych oczu Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami 5 9 9 12 14 14 17 25 37 43 44 45 46 47 51 53 70 75 75 86 93 96 99 101 105 4 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Wygładzanie skóry Prostowanie horyzontu Korygowanie perspektywy Korekcja zniekształceń beczkowych, poduszkowych i efektu rybiego oka Likwidacja aberracji chromatycznej Usuwanie szumu Histogram Zwiększanie wyrazistości Nasycenie kolorów Regulacja poziomów wejściowych Krzywe tonalne Usuwanie artefaktów Efekty Miękkie zdjęcie Głębia ostrości Efekty Zdjęcia czarno-białe Zdjęcia w sepii i w odcieniach innych kolorów Maszyna czasu Zdjęcia z filtrem podczerwonym Negatyw zdjęcia Maska wyostrzająca Ramki Rozdział 4. Rozdział 5. Praca z wieloma zdjęciami i warstwami Praca z kilkoma zdjęciami Praca na warstwach Klonowanie obiektów Wstawianie półprzezroczystych obrazków Kopiowanie obiektów pomiędzy zdjęciami Kopiowanie obiektów z wtapianiem ich w tło Usuwanie tła Poprawianie nieba Przekształcanie zdjęcia w obraz namalowany ręcznie Panorama Usuwanie obiektów Wstawianie tekstu 107 108 109 110 111 114 117 121 124 126 127 131 133 133 136 137 141 143 145 146 148 149 151 153 153 154 157 159 162 167 169 173 175 177 181 184 3 Korekcja i retusz zdjęć W poprzednim rozdziale opisałem podstawowe operacje popra- wiające jakość zdjęć, które można przeprowadzić za pomocą programu Corel Paint Shop Pro X2. Można je wykonać szybko i prosto, korzystając w większości przypadków z funkcji automatycz- nych poprawek, wymagających niewielkiego nakładu pracy. Zazwyczaj poprawki te są wystarczające do otrzymania fotografii zadawalającej jakości. Nie zawsze jednak automatyczne narzędzia, w które jest wypo- sażony program, radzą sobie z nietypową fotografią i wtedy lepsza znajomość funkcji programu może okazać się nieodzowna. Kolejnym zagadnieniem omówionym w tej książce będzie dokonywanie zmian na wybranych fragmentach obrazu. Poprawy wymagają na przy- kład czerwone oczy, zmarszczki, druty telefoniczne psujące piękny krajobraz i tym podobne. Obsługa narzędzi korygujących tego typu usterki będzie wymagała większego nakładu pracy ze strony użytkow- nika niż użycie funkcji automatycznych opisanych w poprzednim roz- dziale, ale też i da możliwość wpływania na sposób wprowadzanych poprawek, przez co uzyskane efekty powinny satysfakcjonować. Zaznaczanie fragmentów zdjęć Domyślnie program Corel Paint Shop Pro Photo X2 dokonuje korekty całego obrazu. Niejednokrotnie jednak dany efekt należy zastosować tylko dla wybranego, niewielkiego obszaru. W takim przypadku po- mocna okazuje się możliwość wybierania fragmentów. 76 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Program Corel Paint Shop Pro Photo X2 oferuje kilka różnych sposo- bów wskazania obszaru. Często okazuje się jednak, że aby rozpocząć obróbkę żądanego obszaru, należy skorzystać z kilku metod w okre- ślonej kolejności. Proste zaznaczanie Najprostszym sposobem wybrania fragmentu zdjęcia jest zaznaczenie na nim prostokątnego obszaru. Ć W I C Z E N I E 3.1 Wybieranie prostokątnego obszaru Aby wybrać fragment obrazu w kształcie prostokąta, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz narzędzie Selection Tool z przybornika (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Wybieranie obszaru o kształcie prostokąta 2. Umieść wskaźnik myszy w punkcie, w którym ma się znajdować lewy górny róg wybieranego obszaru, i wciśnij lewy przycisk. 3. Przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij wskaźnik myszy do prawego dolnego rogu żądanego obszaru wyboru. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 77 Wybrany obszar zostanie zaznaczony na zdjęciu w postaci biało-czarnej ramki. Jeżeli utworzona ramka selekcji nie obejmuje dokładnie żąda- nego obszaru, można ją usunąć, klikając zdjęcie prawym przyciskiem myszy. Konieczne jest, aby w tym momencie było wybrane dowolne narzędzie wybierania. Jeżeli jednak po wybraniu obszaru zmieniono narzędzie na inne, a za- chodzi potrzeba usunięcia ramki selekcji, wystarczy wcisnąć kombi- nację klawiszy Ctrl+D. Ć W I C Z E N I E 3.2 Wybór kształtu ramki Nie zawsze ramka wyboru musi być prostokątna. Program oferuje moż- liwość narysowania ramki wyboru o niemal dowolnym kształcie: 1. Wybierz narzędzie Selection Tool 2. Na pasku właściwości rozwiń listę Selection type (rysunek 3.2). z przybornika. Rysunek 3.2. Wybór kształtu ramki 3. Wybierz z listy żądany kształt. 4. Narysuj ramkę wyboru. Łatwo zauważyć, że narysowana już ramka wyboru znika, kiedy pró- buje się utworzyć nową w innym miejscu. Ć W I C Z E N I E 3.3 Dodawanie nowej ramki wyboru Aby do istniejącej ramki wyboru dodać wybrany fragment fotografii lub go od niej odjąć, należy wykonać następujące czynności: 78 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne 1. Narysuj dowolną ramkę wyboru. 2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. 3. Przy wskaźniku myszy pojawi się znak plusa (+), oznaczający dodawanie nowego obszaru wyboru do istniejącego. 4. Narysuj nową ramkę (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Dodawanie nowej ramki wyboru 5. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze. 6. Przy wskaźniku myszy pojawi się znak minusa (–), oznaczający odejmowanie fragmentu obszaru wyboru od istniejącego. 7. Narysuj nową ramkę. . Dzięki przytrzymywaniu wciśniętego klawisza + lub – można rysować dowolną liczbę nowych ramek, dodając fragmenty bądź odejmując od już zaznaczonego obszaru. Przed narysowaniem nowej ramki wyboru można także zmienić jej kształt, wybierając go z listy rozwijanej Selec- tion type Jeżeli do już zaznaczonego obszaru trzeba dodać większą liczbę nowych fragmentów obrazu lub je odjąć, wygodniejszym rozwiązaniem może być włączenie trybu rysowania nowego obszaru wyboru. Tryb ten jest dostępny na pasku właściwości w postaci listy rozwijanej Mode i daje następujące możliwości: (cid:84) Replace — nowo rysowana ramka wyboru zastępuje poprzednią (rysunek 3.4), (cid:84) Add (Shift) — nowy obszar zostanie dodany do narysowanej ramki wyboru, Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 79 Rysunek 3.4. Zmiana trybu rysowania ramki wyboru (cid:84) Remove (Ctrl) — pewien fragment zostanie odjęty od narysowanej ramki wyboru. Lasso Regularny kształt ramki wyboru nie jest jednak zawsze odpowiednim rozwiązaniem. Aby na przykład zaznaczyć postać ludzką, wygodniej byłoby ją obrysować, dopasowując kształt ramki wyboru do konturu osoby. Ć W I C Z E N I E 3.4 Wybór lassa Aby zmienić tryb działania narzędzia do zaznaczania, należy postępo- wać zgodnie z poniższymi poleceniami: 1. Kliknij w przyborniku czarną strzałkę widoczną obok aktualnie wybranego narzędzia wyboru (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wybór lassa 2. Wybierz z rozwiniętego menu narzędzie Freehand Selection . Ć W I C Z E N I E 3.5 Obrysowanie dowolnego obszaru Obrysowanie dowolnego obiektu na fotografii jest w Twoim zasięgu; wystarczy, że będziesz postępował zgodnie z instrukcją: 1. Wybierz narzędzie Freehand Selection 2. Przesuń wskaźnik myszy do miejsca, od którego masz zamiar rozpocząć obrysowywanie obiektu, i wciśnij lewy przycisk myszy (rysunek 3.6). (lasso). 80 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.6. Obrysowanie dowolnego obszaru 3. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, obrysuj obszar. 4. Gdy dotrzesz do punktu, od którego rozpocząłeś obrysowywanie, zwolnij lewy przycisk myszy. Aby do narysowanego obszaru dodać nową ramkę wyboru lub ją od niego odjąć, należy użyć klawiszy Shift bądź Ctrl. Podczas odręcznego obrysowywania obiektu za pomocą myszy czę- sto zdarza się, że powstają ostre załamania ramki wyboru spowodowane drżeniem ręki. Jeżeli chcesz, by program samoczynnie wygładzał kształ- ty rysowanej ramki, powinieneś zwiększyć wartość Smoothing na pasku właściwości (rysunek 3.7). Zbyt duża wartość tego parametru może jednak wywoływać trudności w obrysowaniu drobnych szczegółów. Rysunek 3.7. Wygładzanie ramki selekcji Narysowana w ten sposób ramka nie przylega jednak dokładnie do obry- sowywanego obiektu. W takim przypadku można skorzystać z innego Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 81 sposobu działania narzędzia Freehand Selection , pozwalającego na wykrywanie konturów. Ważne jednak, aby obrysowywany obiekt mocno kontrastował z tłem, gdyż tylko w ten sposób opisywane narzędzie zapewnia dokładne dopasowanie ramki wyboru. Ć W I C Z E N I E 3.6 Wykrywanie krawędzi obiektów Aby dokładnie obrysować obiekt o wyraźnym konturze, należy wyko- nać następujące czynności: 1. Wybierz narzędzie Freehand Selection 2. Z paska właściwości rozwiń listę Selection type (rysunek 3.8). (lasso). Rysunek 3.8. Obrysowywanie obszaru z wykrywaniem krawędzi 3. Wybierz pozycję Edge Seeker. 4. Przesuń wskaźnik myszy do punktu w pobliżu krawędzi obrysowywanego obiektu i kliknij lewym przyciskiem myszy. 5. Przesuń wskaźnik myszy do kolejnego punktu w pobliżu konturu obiektu i kliknij ponownie (postępuj w ten sposób tak długo, aż obrysujesz cały obiekt i znajdziesz się w punkcie, od którego rozpocząłeś obrysowywanie). 6. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby połączyć pierwszy punkt z ostatnim. Podczas obrysowywania obiektu warto wyznaczać kolejne punkty dość blisko siebie. Szczególnie dokładnie należy wskazywać punkty w pobliżu załamań konturu obiektu. 82 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Dokładność, z jaką program ma wyszukiwać kontur obiektu, można regulować za pomocą suwaka Range, dostępnego na pasku właściwo- ści. Im większa wartość, tym mniejsza precyzja jest konieczna przy wskazywaniu kolejnych punktów, ale też zwiększa się możliwość zaznaczenia przez program konturu innego obiektu, leżącego w pobliżu. Bardzo podobnym narzędziem do lassa (Freehand Selection) jest Smart Edge, które także można wybrać z listy Selection type, dostępnej na pasku właściwości. W trakcie obrysowywania konturu obiektu pomię- dzy kolejnymi rysowanymi punktami pojawiają się prostokątne ramki. Należy starać się, aby kontur obrysowywanego obiektu nie wychodził poza nie (rysunek 3.9). Tryb ten pozwala nie tylko na precyzyjne dopa- sowanie kształtu ramki wyboru, ale także samoczynnie zmienia poło- żenie wskazanego punktu, przesuwając go w pobliże konturu obiektu. Rysunek 3.9. Tryb Smart Edge Ostatnim z czterech trybów obrysowywania krawędzi jest Point to point. Umożliwia on szybkie obrysowanie obiektów, których krawędzie są liniami prostymi (rysunek 3.10). Wystarczy wskazać odpowiednie punkty, leżące w kątach obrysowywanych figur, a program sam połączy je liniami prostymi. Rysunek 3.10. Obrysowanie obiektu, którego krawędzie są liniami prostymi Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 83 Ć W I C Z E N I E 3.7 Obrysowywanie obiektów o prostych krawędziach Obrysowywanie obiektu w trybie Point to point wykonuje się w nastę- pujący sposób: 1. Wybierz narzędzie Freehand Selection 2. Z paska właściwości rozwiń listę Selection type (rysunek 3.11). (lasso). Rysunek 3.11. Obrysowywanie obiektów o prostych krawędziach 3. Wybierz pozycję Point to point. 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy jeden z narożników obiektu. 5. Przesuń wskaźnik myszy do następnego narożnika i kliknij ponownie. 6. Zakończ zaznaczanie poprzez dwukrotne kliknięcie myszą. W trakcie obrysowywania konturu obiektu niejednokrotnie trudno jest wskazać właściwy punkt, szczególnie wtedy gdy stapia się z tłem. W takim przypadku bardzo pomocna może okazać się funkcja lupy. Aby ją włączyć, należy rozwinąć górne menu View i wybrać pozycję Magnifier (rysunek 3.12). W efekcie w pobliżu wskaźnika myszy będzie zawsze wyświetlane niewielkie okno z powiększeniem odpowiedniego fragmentu zdjęcia. 84 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.12. Lupa powiększająca fragment zdjęcia w pobliżu wskaźnika myszy Magiczna różdżka Bardzo interesującą odmianą narzędzia służącego do zaznaczania jest magiczna różdżka. Pozwala ona na szybkie zaznaczanie bardzo skom- plikowanych obiektów jednym kliknięciem myszy. W przypadku tego narzędzia ważne jest jednak, aby wszystkie punkty zaznaczanego obiek- tu były w podobnym odcieniu. Ć W I C Z E N I E 3.8 Zaznaczanie obszarów o podobnym odcieniu W celu wybrania wszystkich elementów obiektu o podobnym odcieniu wykonaj następujące polecenia: 1. Rozwiń menu wyboru narzędzi do zaznaczania w przyborniku (rysunek 3.13). 2. Wybierz pozycję Magic Wand 3. Kliknij dowolny punkt wybranego obiektu posiadający taki sam . odcień, jak fragment obrazu, który chcesz zaznaczyć. Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 85 Rysunek 3.13. Zaznaczanie obszarów o podobnym odcieniu Kliknięty punkt ma istotne znaczenie, gdyż to jego odcień decyduje o tym, jakie elementy zdjęcia zostaną zaznaczone. Jeżeli ramka wyboru nie objęła pożądanych punktów, mimo że ich odcień jest podobny do odcienia punktu początkowego, można powtórzyć próbę ich wybra- nia, ale ze zwiększoną tolerancją wykrywania odcieni. W tym celu na pasku właściwości zmienia się wartość pola Tolerance; następnie można powtórzyć próbę zaznaczenia (rysunek 3.14). Im większa wartość tolerancji, tym większe różnice w odcieniu będą akceptowane przez program. Tym samym jednak zwiększa się możliwość zaznaczenia punktów, które nie miały być objęte ramką wyboru. Rysunek 3.14. Wpływ wartości tolerancji na zasięg ramki wyboru Zdarzają się także sytuacje, że na zdjęciu trzeba zaznaczyć obszary o podobnym odcieniu, lecz nie sąsiadujące ze sobą. Zwykle magiczna różdżka zaznacza jedynie te punkty, które stykają się bezpośrednio ze wskazanym przez użytkownika punktem lub z punktami wybra- nymi przez program. Jeśli jednak użytkownik usunie zaznaczenie pola 86 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Contiguous na pasku właściwości, program będzie zaznaczał wszystkie obszary o podobnym odcieniu na całym rysunku. Działanie tej opcji pokazano na przykładowym zdjęciu przedstawionym na rysunku 3.15. Kliknięcie dowolnego punktu nieba nie spowodowało zaznaczenia tych jego obszarów, które są widoczne między gałęziami drzewa (rysunek z prawej strony). Zastosowanie tego samego narzędzia, jednak z wyłączoną opcją Contiguous, spowodowało zaznaczenie także tych fragmentów, które nie stykały się bezpośrednio z obszarem zawie- rającym punkt początkowy. Rysunek 3.15. Zaznaczanie obszarów nie stykających się ze sobą Mimo dostępności w programie wielu różnych metod zaznaczania ob- szarów i wielu możliwości ich dostosowywania do własnych potrzeb niezwykle rzadko udaje się wybrać odpowiedni obiekt kilkoma kliknię- ciami myszą. Zazwyczaj wymaga to zaznaczania różnych fragmentów fotografii, za każdym razem przy wykorzystaniu innego sposobu wybie- rania, a także dodawania i odejmowania nowych obszarów wyboru. Modyfikacja zaznaczonych obszarów Nie zawsze ramka wyboru dokładnie odpowiada wymaganiom użyt- kownika. Często pozostają drobne fragmenty, które nie zostały zazna- czone lub przeciwnie — zostały wybrane przez przypadek. Zamiast Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 87 ręcznie retuszować kształt ramki wyboru, można wykorzystać jedną z kilku opcji umożliwiających dokonanie niezbędnych poprawek. Odwracanie ramki wyboru Niekiedy łatwiej jest zaznaczyć obszar, który nie będzie poddawany poprawkom. W takich przypadkach zamiast trudzić się zaznaczaniem właściwego obiektu, łatwiej jest zaznaczyć jednolite tło, a następnie odwrócić ramkę wyboru. W ten sposób zostaną zaznaczone te obszary, których wcześniej nie wybrano, i odwrotnie. Ć W I C Z E N I E 3.9 Odwrócenie zaznaczenia Odwracanie zaznaczonego obszaru wykonuje się w następujący sposób: 1. Zaznacz obszar, który nie będzie poddawany poprawkom. 2. Wybierz polecenie Invert z górnego menu Selections (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Odwrócenie selekcji 3. Dokonaj ewentualnych poprawek zaznaczonego fragmentu fotografii. Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne 88 Rozszerzenie lub pomniejszenie zaznaczonego obszaru Nie zawsze ramka wyboru powinna być styczna z krawędzią zazna- czanego obiektu. Niekiedy dobrze jest, gdy ramka przebiega w pewnej odległości od wybranego obiektu. Łatwiej jest jednak zaznaczyć obiekt, korzystając z jego krawędzi. Dzięki funkcjom rozszerzającym i pomniejszającym zaznaczony obszar można odpowiednio dodać do tego fragmentu pas o jednakowej szero- kości lub go odjąć. Ć W I C Z E N I E 3.10 Rozszerzenie ramki wyboru Aby rozszerzyć lub pomniejszyć ramkę wyboru, należy postępować w następujący sposób: 1. Zaznacz wybrany fragment zdjęcia. 2. Wybierz polecenie Modify z menu Selections (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Rozszerzanie ramki wyboru 3. Jeżeli chcesz rozszerzyć wybrany obszar, wybierz polecenie Expand, w przeciwnym razie wybierz Contract. 4. W polu Number of pixels wpisz liczbę pikseli, o jaką ma zostać rozszerzony lub pomniejszony zaznaczony obszar (rysunek 3.18). 5. Kliknij przycisk OK. Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 89 Rysunek 3.18. Określenie rozszerzenia Zaznaczanie podobnych obszarów Zaznaczane fragmenty zdjęcia nie zawsze występują w postaci poje- dynczego obszaru o prostym kształcie. Zaznaczanie wielu fragmentów o bardzo skomplikowanych kształtach jest natomiast bardzo trudne i czasochłonne. Program Corel Paint Shop Pro Photo potrafi jednak rozszerzyć ramkę wyboru na inne obszary zdjęcia, które będą podobne do zaznaczonego ręcznie fragmentu. Ć W I C Z E N I E 3.11 Zaznaczanie obszarów podobnych Aby automatycznie rozszerzyć ramkę wyboru o obszary podobne do już zaznaczonych, postępuj zgodnie z poleceniami: 1. Zaznacz reprezentatywny fragment zdjęcia. 2. Wybierz polecenie Modify z menu Selections (rysunek 3.19). 3. Wybierz polecenie Select Similar. 4. W polu Tolerance wpisz wartość tolerancji kolorów, które zostaną uwzględnione w wyborze. 5. Zaznacz opcję Contiguous, aby obszar zaznaczenia pozostał ciągły, w przeciwnym razie wybierz Discontiguous (rysunek 3.20). 6. Kliknij przycisk OK. 90 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.19. Zaznaczanie obszarów podobnych do wcześniej zaznaczonych Rysunek 3.20. Zaznaczanie obszarów podobnych do wcześniej zaznaczonych Większa wartość w polu Tolerance spowoduje zaznaczenie większego obszaru, gdyż więcej punktów o zbliżonych kolorach zostanie włączo- nych. Jednak tym samym wzrasta możliwość uwzględnienia punktów przypadkowych, mających podobne kolory. Po zaznaczeniu pola Contiguous zostaną wybrane jedynie te punkty o zbliżonych kolorach, które bezpośrednio stykają się z obszarem wcze- śniej zaznaczonym lub zaznaczonym w wyniku działania tej funkcji (rysunek 3.21). Jeżeli jednak podobnych obszarów na zdjęciu występuje więcej, lepiej będzie wybrać pole Discontiguous. W ten sposób program Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 91 Rysunek 3.21. Zwiększenie obszaru zaznaczenia uwzględni cały obszar zdjęcia przy wyszukiwaniu punktów o zbliżo- nych kolorach. Jednak i w tym przypadku zwiększa się ryzyko zazna- czenia obszarów przypadkowych. Usuwanie plamek i luk Przy wybieraniu obiektu z wykorzystaniem magicznej różdżki lub funkcji zaznaczania obszarów o podobnych kolorach często potrzebne fragmenty o niewielkich rozmiarach pozostają niezaznaczone. Takie niezaznaczone obszary nazywa się lukami. Efektem działania narzędzia służącego do wtapiania krawędzi wybra- nego obszaru w tło jest powstawanie na jego obrzeżu punktów, które częściowo będą przezroczyste. Jeżeli takie punkty tworzą niewielki obszar zamknięty, to mówi się wtedy o plamkach. Aby z zaznaczonego obszaru usunąć plamki i luki, włączając je tym samym do wnętrza ramki wyboru, należy posłużyć się funkcją Remove Specks and Holes. Pozwala ona także na precyzyjne określenie obszaru uwzględnianych plamek i luk. 92 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 3.12 Usuwanie plamek i luk Aby usunąć plamki i luki w zaznaczonym obszarze, należy wykonać następujące polecenia: 1. Zaznacz odpowiedni fragment zdjęcia. 2. Wybierz polecenie Modify z menu Selections (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Usuwanie plamek i luk 3. Wybierz polecenie Remove Specks and Holes. 4. Aby usunąć jedynie plamki, zaznacz opcję Remove Specks. 5. Samych luk pozbędziesz się po zaznaczeniu opcji Remove Holes. 6. Aby usunąć zarówno plamki, jak i luki, wybierz Remove Specks and Holes. 7. Określ rozmiar usuwanych obszarów, wpisując odpowiednie wartości w polu Square area smaller than (rysunek 3.23). 8. Kliknij przycisk OK. Aby precyzyjnie określić usuwany obszar, w polu Square area smaller than należy wpisać liczbę oraz jej mnożnik. Przykładowo, wybierając wartość 50 i mnożnik 1000, określa się obszar o rozmiarze 50×1000, czyli 50 000 punktów. W wyniku tego zostaną uwzględnione wszystkie obszary o dokładnie takiej liczbie punktów i mniejsze. Obszary o więk- szej liczbie punktów pozostaną niezmienione. Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 93 Rysunek 3.23. Ustalenie wielkości plamek i luk Usuwanie rys i zmarszczek Przed zwolnieniem spustu migawki zawsze warto sprawdzić, jak dany obiekt będzie się prezentował z różnych miejsc. Niejednokrotnie zda- rza się jednak, że mimo wielu starań fotografującego zdjęcie szpecą jakieś nieciekawe elementy, na przykład linie energetyczne, kosze na śmieci czy tablice reklamowe. Mając odrobinę czasu i program Corel Paint Shop Pro, łatwo jest je usunąć. Możliwości opisywanego programu w tym zakresie są bardzo szerokie. W zależności od rodzaju defektu można posłużyć się różnymi narzędziami. Przykładowo, jeżeli z fotografii trzeba by usunąć podłużny element, występujący na w miarę jednolitym tle, najlepiej sprawdzi się narzę- dzie Scratch Remover. W ten sposób bez problemu można pozbyć się drutów linii energetycznej bądź telefonicznej z tła nieba, a także zmarsz- czek z twarzy. Ć W I C Z E N I E 3.13 Usuwanie rys na zdjęciach Aby usunąć ze zdjęcia podłużny obiekt, można posłużyć się następu- jącym sposobem: 94 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne 1. Wybierz narzędzie Scratch Remover (rysunek 3.24). z przybornika Rysunek 3.24. Usuwanie drutów linii energetycznej ze zdjęcia 2. Na pasku właściwości w polu Width określ szerokość działania narzędzia. 3. Ustaw wskaźnik myszy na początku rysy i wciśnij lewy przycisk myszy. 4. Przeciągnij wskaźnik myszy na koniec obiektu. 5. Zwolnij lewy przycisk myszy. Jeżeli skaza nie przebiega idealnie po prostej, może okazać się, że jej usunięcie będzie wymagało kilkukrotnego retuszowania, wskazywania krótkich odcinków, za każdym razem zawierających inny fragment usuwanego obiektu. W trakcie usuwania skazy na zdjęciu pojawia się prostokąt z dwoma paskami po obu jego bokach. Środkowy, większy prostokąt, określa obszar poddawany retuszowi. Prostokąt ten musi być na tyle duży, aby zmieścić w sobie całą szerokość usuwanej rysy. Boczne paski pozwalają na określenie koloru tła po obu stronach skazy i tym właśnie odcieniem zostanie zamalowany obszar środkowego prostokąta. Jeżeli okaże się, że grubość defektu fotografii jest zbyt duża, trzeba ponowić próbę po uprzednim zwiększeniu wartości pola Width. Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 95 Bardzo istotne jest, by w trakcie retuszowania skazy, w bocznych pa- skach nie znalazły się fragmenty innych obiektów lub też samej rysy. Gdyby tak się stało, to zostaną one użyte do zamalowania środkowej części poprawianego obszaru. Jeżeli koniec rysy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych obiektów zdjęcia niż tło, można na pasku właściwości wybrać narzę- dzie Selection boxes ze ściętymi końcówkami (rysunek 3.25). Pozwoli to na usunięcie trudno dostępnych fragmentów rysy. Rysunek 3.25. Retuszowanie skaz w trudno dostępnych obszarach Większość osób chciałaby pozbyć się zmarszczek z twarzy na zdjęciach, a tym samym odjąć sobie lat. Zmarszczki będące wynikiem mrużenia oczu pojawią się również na zdjęciach osób patrzących w kierunku słońca (rysunek 3.26). Narzędzie Scratch Remover pozwoli na doko- nanie także takich poprawek. Rysunek 3.26. Usunięcie zmarszczek nad oczami osoby patrzącej w kierunku słońca 96 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Poprawianie większych fragmentów zdjęć Narzędzie Scratch Remover nie przyda się jednak do retuszu zdjęcia, na którym nieopatrznie znajdzie się kosz na śmieci, rzucona na ulicę butelka lub papierki na trawniku. Gdy celem jest poprawienie więk- szego fragmentu zdjęcia, lepiej jest posłużyć się narzędziem klonowa- nia — Clone. Ć W I C Z E N I E 3.14 Klonowanie obszarów Usunięcie ze zdjęcia większego obiektu wymaga wykonania kilku czynności: 1. Wybierz narzędzie Clone z przybornika (rysunek 3.27). Rysunek 3.27. Zastosowanie narzędzia klonowania do usunięcia kubła na śmieci widocznego w lewym dolnym rogu zdjęcia 2. Na pasku właściwości w polu Size określ rozmiar końcówki narzędzia. 3. Ustaw wskaźnik myszy w punkcie, z którego będzie kopiowany fragment rysunku, i kliknij prawym przyciskiem myszy. 4. Przesuń wskaźnik myszy w miejsce, gdzie znajduje się usuwany obiekt, i wciśnij lewy przycisk myszy. 5. Niewielkimi ruchami myszy zamaluj zbędny element. 6. Zwolnij lewy przycisk myszy. Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 97 Aby wykorzystanie narzędzia klonowania dało oczekiwany rezultat, istotne jest dokładne zrozumienie zasad jego działania i ustawień. Klo- nowanie zawsze polega na pobraniu fragmentu rysunku wskazanego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i zastąpienie nim ob- szaru, na którym nastąpi kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli przytrzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy dłużej i będziemy zamalowywać sąsiednie obszary, to w ten sam sposób będzie się zmie- niał punkt, z którego będzie pobierany obszar źródłowy. Ważne jest więc, aby obszar źródłowy zawierał dokładnie takie samo tło jak frag- ment zamalowywany. Przykładowo, chcąc usunąć porzuconą butelkę z trawnika, należy wskazać kliknięciem prawego przycisku myszy inny, niezaśmiecony fragment trawnika. Bardzo ważne jest także właściwe dobranie rozmiaru końcówki narzę- dzia klonowania. Można ją ustawić w polu Size na pasku właściwości. Może okazać się, iż poprawny dobór końcówki będzie wymagał kilku prób. Raczej należy unikać ustawiania jej na zbyt dużą wartość, gdyż wtedy zamalowaniu mogą ulec sąsiadujące na zdjęciu obiekty. Kształt końcówki można także zmienić na kwadratowy, wybierając na pasku właściwości przycisk Shape o takim właśnie kształcie. Aby powielany element łagodnie łączył się z sąsiedztwem zastępowa- nego fragmentu, omawiane narzędzie na swoim obrzeżu nigdy w pełni nie zastępuje zamalowywanego obszaru. W polu Hardness można okre- ślić twardość końcówki pędzla. Ć W I C Z E N I E 3.15 Ustawianie twardości końcówki Aby zmienić siłę wtapiania się powielanego obszaru w tło, należy wyko- nać następujące czynności: 1. Po wybraniu narzędzia klonowania kliknij prawym przyciskiem myszy obszar zawierający kopiowane tło. 2. Ustaw kształt i rozmiar końcówki. 3. Na pasku właściwości zmniejsz wartość pola Hardness tak, aby kopiowane tło łagodniej wtapiało się w sąsiedztwo zastępowanego obszaru (rysunek 3.28). 4. Na pasku właściwości zwiększ wartość pola Hardness, aby kopiowane tło ostro odcinało się od zastępowanego obszaru. 5. Zamaluj obszar docelowy. 98 Corel Paint Shop Pro Photo X2 • Ćwiczenia praktyczne Kolejnym istotnym parametrem jest Opacity, czyli krycie. Określa on stopień przezroczystości pędzla kryjącego. Wartość 100 oznacza, że pędzel całkowicie zastępuje usuwany obszar fragmentem źródłowym. Ustawienie wartości na 50 spowoduje, że przez pędzel będzie prześwi- tywało zamalowywane tło w takim samym stopniu, w jakim będzie ono retuszowane obszarem źródłowym. Rysunek 3.28. Wpływ twardości końcówki na płynność łączenia się z tłem Ć W I C Z E N I E 3.16 Ustawianie przeźroczystości końcówki Jeżeli nie chcesz, by pędzel klonujący całkowicie pokrywał zamalowy- wane tło, zmień ustawienia Opacity: 1. Po wybraniu narzędzia klonowania kliknij prawym przyciskiem myszy obszar zawierający kopiowane tło. 2. Ustaw kształt, rozmiar i twardość końcówki. 3. Zmniejsz wartość pola Opacity na pasku właściwości (rysunek 3.29). 4. Zamaluj obszar docelowy. Dzięki odpowiedniemu doborowi opisanych przed chwilą parametrów można poprawić nawet bardzo duże fragmenty obrazu. Wymaga to jednak zazwyczaj wielu prób z różnymi ustawieniami. Jeżeli mimo wszelkich starań zamalowany obszar dalej wygląda nienaturalnie, warto ponowić próbę, z tym że zamiast długich pociągnięć myszą podczas Rozdział 3. • Korekcja i retusz zdjęć 99 Rysunek 3.29. Wpływ parametru Opacity na siłę krycia narzędzia klonującego retuszowania zastosować krótkie lub też nawet jedynie pojedyncze kliknięcia w pewnych odstępach od siebie. Niestety, nie można podać uniwersalnego przepisu na uzyskanie zadawalającego efektu, gdyż każde zdjęcie wymaga indywidualnego podejścia. Usuwanie obiektów Jeżeli obiekty do usunięcia łatwo jest zaznaczyć, a przy tym wystę- puje duży obszar, którym można zastąpić niechciany fragment zdjęcia, można posłużyć się funkcją Object Remover. Pozwoli ona na szybkie zaznaczenie zbędnego fragmentu, a także wskazanie obszaru, który ma zostać wstawiony w to miejsce. Ć W I C Z E N I E 3.17 Szybkie usuwanie obiektów Usuwanie ze zdjęcia wybranego obiektu przebiega w kilku krokach: 1. Wybierz z przybornika narzędzie Object Remover (rysunek 3.30). 2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, obrysuj obiekt, który ma zostać usunięty. 3. Na pasku właściwości wybierz przycisk Source mode (rysunek 3.31).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel Paint Shop Pro Photo X2. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: