Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 004193 18669459 na godz. na dobę w sumie
Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie - książka
Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1917-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości tego programu, a Twoje zdjęcia będą doskonałe!

Corel Paint Shop Pro Photo X2 to popularny i prosty w obsłudze edytor grafiki bitmapowej. Posługując się tym programem, możesz tworzyć nową grafikę, przekształcać gotowe pliki czy umieszczać na zdjęciach dodatkowe efekty. Nowy Paint Shop Pro Photo pozwala na obróbkę zdjęć w technice HDR (skrót od ang. High dynamic range imaging), dzięki czemu uzyskuje się zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej. W tej wersji programu pojawiły się też nowe style warstw oraz narzędzia służące dodawaniu widocznych znaków wodnych.

W każdym rozdziale książki 'Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie' oprócz krótkiego wprowadzenia teoretycznego znajdziesz praktyczne wskazówki, jak osiągnąć konkretne rezultaty podczas pracy z programem. Dzięki zadaniom do samodzielnego wykonania możesz na bieżąco sprawdzać swoje wiadomości. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się przekształcać elementy znajdujące się na fotografiach oraz dodawać fascynujące efekty specjalne, poprawiać rzeczywistość (czyli wykonywać doskonały retusz) a także tworzyć niepowtarzalne kolaże.

Ta ksiązka to niezbędne wsparcie dla Twojego talentu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-1917-7 Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci tego programu, a Twoje zdjŒcia bŒd„ doskona‡e! (cid:149) Jak poprawia(cid:230) i retuszowa(cid:230) fotografie? (cid:149) Jak wykonywa(cid:230) kola¿e? (cid:149) Jak stosowa(cid:230) efekty specjalne? Corel Paint Shop Pro Photo X2 to popularny i prosty w obs‡udze edytor grafiki bitmapowej. Pos‡uguj„c siŒ tym programem, mo¿esz tworzy(cid:230) now„ grafikŒ, przekszta‡ca(cid:230) gotowe pliki czy umieszcza(cid:230) na zdjŒciach dodatkowe efekty. Nowy Paint Shop Pro Photo pozwala na obr(cid:243)bkŒ zdjŒ(cid:230) w technice HDR (skr(cid:243)t od ang. High dynamic range imaging), dziŒki czemu uzyskuje siŒ zdjŒcia o du¿ej rozpiŒto(cid:156)ci tonalnej. W tej wersji programu pojawi‡y siŒ te¿ nowe style warstw oraz narzŒdzia s‡u¿„ce dodawaniu widocznych znak(cid:243)w wodnych. W ka¿dym rozdziale ksi„¿ki (cid:132)Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie(cid:148) opr(cid:243)cz kr(cid:243)tkiego wprowadzenia teoretycznego znajdziesz praktyczne wskaz(cid:243)wki, jak osi„gn„(cid:230) konkretne rezultaty podczas pracy z programem. DziŒki zadaniom do samodzielnego wykonania mo¿esz na bie¿„co sprawdza(cid:230) swoje wiadomo(cid:156)ci. Korzystaj„c z tego podrŒcznika, nauczysz siŒ przekszta‡ca(cid:230) elementy znajduj„ce siŒ na fotografiach oraz dodawa(cid:230) fascynuj„ce efekty specjalne, poprawia(cid:230) rzeczywisto(cid:156)(cid:230) (czyli wykonywa(cid:230) doskona‡y retusz) a tak¿e tworzy(cid:230) niepowtarzalne kola¿e. (cid:149) Instalacja i konfiguracja programu (cid:149) Wyszukiwanie, pobieranie i wczytywanie zdjŒ(cid:230) (cid:149) Korekta inteligentna i usuwanie szumu (cid:149) Scalenie HDR (cid:149) Retusz (cid:149) Kola¿e (cid:151) przegl„danie warstw, przenoszenie efekt(cid:243)w (cid:149) Teksty i grafika (cid:149) Efekty specjalne (cid:151) zniekszta‡canie zdjŒ(cid:230), wehiku‡ czasu Ta ksi„zka to niezbŒdne wsparcie dla Twojego talentu! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Instalacja i konfiguracja programu .................................................. 13 Co bĊdzie potrzebne? ...................................................................................................... 14 Jak zainstalowaü oprogramowanie? ................................................................................ 14 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 32 Zadanie do samodzielnego wykonania ........................................................................... 33 Rozdziaä 2. Wyszukiwanie i wczytywanie zdjöè .................................................. 35 Jak zmieniü rozmiar Organizera? ................................................................................... 36 Jak wyszukiwaü obrazki? ............................................................................................... 38 Jak dodawaü foldery do Organizera? .............................................................................. 42 Jak zmieniaü rozmiar miniatur? ...................................................................................... 43 Jak wyĞwietliü obrazki w formie pokazu slajdów? ......................................................... 45 Jak uruchomiü PracowniĊ ekspresową? .......................................................................... 46 Jak wyĞwietliü informacje o obrazku? ............................................................................ 46 Jak wczytaü zdjĊcia z aparatu fotograficznego? ............................................................. 47 Jak wykadrowaü obrazek? .............................................................................................. 51 Jak zapisaü obrazek, aby moĪna go byáo otworzyü w aplikacji biurowej? ..................... 54 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 57 Zadanie do samodzielnego wykonania ........................................................................... 57 Rozdziaä 3. Dopasowywanie zdjöè ..................................................................... 59 Jak uruchomiü PracowniĊ ekspresową? .......................................................................... 60 Do czego sáuĪy Pracownia ekspresowa? ............................................................................ 61 Jak obróciü zdjĊcie? ........................................................................................................ 62 Jak wykadrowaü zdjĊcie? ............................................................................................... 64 Jak wyprostowaü zdjĊcie? .............................................................................................. 65 Jak szybko wykonaü korektĊ zdjĊcia? ............................................................................ 66 Jak wykonaü inteligentną korektĊ zdjĊcia? ..................................................................... 68 Jak zmieniü rozdzielczoĞü zdjĊcia? ................................................................................. 70 Jak naprawiü báąd perspektywy? .................................................................................... 73 Jak uratowaü przeĞwietlone lub niedoĞwietlone zdjĊcie? ............................................... 75 Jak usunąü szum ze zdjĊü? .............................................................................................. 77 Jak zastosowaü efekt gáĊbi ostroĞci? ............................................................................... 79 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 81 Zadanie do samodzielnego wykonania ........................................................................... 81 4 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Rozdziaä 4. Retusz ........................................................................................... 83 Jak usunąü efekt czerwonych oczu? ............................................................................... 84 Jak uzyskaü na zdjĊciu efekt wygáadzenia skóry? .......................................................... 85 Jak usunąü na zdjĊciu pryszcze z twarzy? ...................................................................... 88 Jak wybieliü zĊby na zdjĊciu? ......................................................................................... 90 Jak usunąü przekrwienie oczu na zdjĊciu? ...................................................................... 91 Jak dodaü opaleniznĊ na zdjĊciu? ................................................................................... 92 Jak wyszczupliü postaü na zdjĊciu? ................................................................................ 93 Jak usunąü ze zdjĊcia rysy i plamy? ............................................................................... 95 Jak uzupeániü brakujące fragmenty elementami ze zdjĊcia? ........................................... 97 Jak uzupeániü brakujące fragmenty tekstury? ................................................................. 99 Jak zmieniü kolor? ........................................................................................................ 102 Jak naprawiü wyblakáe zdjĊcie? .................................................................................... 105 Jak odrĊcznie zaznaczyü obszar? .................................................................................. 106 Jak automatycznie zaznaczyü ksztaát? .......................................................................... 108 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 109 Zadanie do samodzielnego wykonania ......................................................................... 110 Rozdziaä 5. KolaĔe ......................................................................................... 111 Jak usunąü táo z obrazka? ............................................................................................. 112 Jak zaznaczyü obszar zdjĊcia? ...................................................................................... 114 Jak skopiowaü obrazek do schowka? ............................................................................ 115 Jak wkleiü obrazek ze schowka? .................................................................................. 116 Jak umieszczaü obrazki na warstwach? ........................................................................ 116 Jak nadaü warstwie atrybut przezroczystoĞci? .............................................................. 118 Jak zmieniü kolejnoĞü warstw? ..................................................................................... 119 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 121 Zadanie do samodzielnego wykonania ......................................................................... 121 Rozdziaä 6. Teksty i grafika ............................................................................ 123 Jak umieĞciü tekst na obrazku? ..................................................................................... 124 Jak zmieniü krój czcionki? ............................................................................................ 127 Jak obróciü tekst? ......................................................................................................... 128 Jak przesunąü tekst? ..................................................................................................... 129 Jak dodaü dymek do obrazka? ...................................................................................... 130 Jak umieĞciü na zdjĊciu ciąg obrazków? ........................................................................ 133 Jak dodaü obramowanie? .............................................................................................. 135 Jak dodaü ramkĊ? ......................................................................................................... 136 Jak dodaü znak wodny? ................................................................................................ 138 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 140 Zadanie do samodzielnego wykonania ......................................................................... 140 Rozdziaä 7. Intrygujñce efekty ........................................................................ 141 Jak uzyskaü efekt dagerotypu? ..................................................................................... 142 Jak uzyskaü efekt techniki albuminowej? ..................................................................... 142 Jak uzyskaü efekt cyjanotypii? ..................................................................................... 143 Jak uzyskaü efekt planotypii? ....................................................................................... 144 Jak uzyskaü efekt autochromu? .................................................................................... 145 Jak uzyskaü efekt aparatu skrzynkowego? .................................................................... 147 Jak uzyskaü efekt cross-processing? ............................................................................. 148 Jak nadaü zdjĊciu wygląd zdjĊcia czarno-biaáego? ....................................................... 149 Jak zdjĊciu nadaü kolor sepii? ...................................................................................... 150 Jak uzyskaü obrazek przypominający zdjĊcie wykonane w podczerwieni? .................. 150 Spis treĈci 5 Jak symulowaü zastosowanie innego filmu, niĪ zostaá uĪyty w rzeczywistoĞci? .......... 152 Jak symulowaü uĪycie innego filtru, niĪ zostaá zastosowany w rzeczywistoĞci? .......... 154 Jak wyĞwietliü miniatury obrazków z zastosowaniem wszystkich efektów dostĊpnych w programie Corel Paint Shop Pro Photo X2? ........................................ 155 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 157 Zadanie do samodzielnego wykonania ......................................................................... 157 Dodatek A Odpowiedzi do pytaþ .................................................................... 158 Rozdziaä 5. KolaĔe Z tego rozdziaáu nauczysz siĊ, jak:  usuwaü táo z obrazka,  kopiowaü obiekty do schowka i wklejaü jego zawartoĞü,  umieszczaü elementy na warstwach,  uzyskiwaü efekt czĊĞciowej przezroczystoĞci warstw,  zmieniaü kolejnoĞü warstw. Czy robiáeĞ kolaĪe, wycinając ze zdjĊü zamieszczonych w pismach postacie, rzeczy lub napisy, a nastĊpnie przyklejając je na pusty arkusz? Za pomocą Corel Paint Shop Pro Photo X2 moĪesz wykonywaü kolaĪe w komputerze. ZdjĊcia zastąpią obrazy bitmapowe. NarzĊdzia programu bĊdą peániáy funkcjĊ noĪyczek i kleju. Jaka jest róĪnica pomiĊdzy wykonywaniem kolaĪy papierowych a komputerowych? Olbrzymia! PracĊ zapisaną w pliku moĪna powielaü w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. KaĪda kopia ma identyczną jakoĞü. Plik moĪna przesáaü internetem. Dotrze szybciej do adresata niĪ najszybsza przesyáka dorĊczana przez kuriera. Posáugując siĊ komputerem, moĪesz wykonywaü operacje, a gdy ich wyniki nie są za- dowalające — anulowaü je. MoĪesz wykonywaü próby aĪ do uzyskania zadowalającego efektu. DziĊki temu program komputerowy jest idealnym narzĊdziem dla róĪnych grup uĪytkowników, takich jak:  perfekcjoniĞci, którzy starają siĊ wykonaü pracĊ jak najlepiej,  początkujący, którzy dopiero uczą siĊ pracy z programem graficznym i popeániają wiele báĊdów. 112 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie OczywiĞcie, zadowoli on równieĪ uĪytkowników o Ğrednim stopniu wtajemniczenia. KolaĪ powstaje przez poáączenie obrazków. W tej technice moĪna uĪywaü fragmentów grafik. Káopot moĪe sprawiü wyodrĊbnienie elementu o nieregularnych ksztaátach. Przy- datne okazują siĊ narzĊdzia umoĪliwiające zaznaczanie obszarów na podstawie koloru. Innym rozwiązaniem jest nakáadanie na siebie obrazów i nadanie temu znajdującemu siĊ na wierzchu atrybutu przezroczystoĞci. Tutaj moĪliwoĞci komputera okazują siĊ nieocenione. Czy wyobraĪasz sobie uzyskanie takiego efektu podczas wykonywania kolaĪu na papierze? Jak usunñè täo z obrazka? Aby usunñè täo z obrazka: 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2. 2. Odszukaj w Organizerze zdjĊcie, z którego chcesz usunąü táo. 3. Kliknij dwukrotnie miniaturĊ zdjĊcia. 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaĪe (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. KlikniĊcie przycisku KolaĪe pozwala na uzyskanie dostĊpu do narzĊdzi, dziĊki którym jest moĪliwe wykonywanie kolaĪy 5. Kliknij przycisk Usuwanie táa (rysunek 5.2). Twórcy programu uáatwili pracĊ początkującym uĪytkownikom, nazywając narzĊdzia zgodnie z uzyskiwanym po ich uĪyciu efektem. Rysunek 5.2. NarzĊdzie Usuwanie táa to nic innego jak Gumka 6. UmieĞü gumkĊ elektroniczną przy krawĊdzi obiektu, który chcesz pozostawiü na obrazku (rysunek 5.3). 7. WciĞnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. 8. Przesuwaj kursor wzdáuĪ krawĊdzi obiektu (rysunek 5.4). Usuwane są wszystkie piksele w identycznym kolorze jak ten znajdujący siĊ w Ğrodku koĔcówki narzĊdzia. 9. Na pasku wáaĞciwoĞci narzĊdzia rozwiĔ listĊ ksztaátów koĔcówki gumki (rysunek 5.5). Wybierz z niej taką, która umoĪliwi szybsze usuniĊcie pozostaáej czĊĞci táa. Rozdziaä 5. i KolaĔe 113 Rysunek 5.3. Na obrazku pozostanie tylko páomieĔ Rysunek 5.4. Technika znana z ksiąĪeczek do kolorowania. Najpierw trzeba obrysowaü obszar, a potem zająü siĊ jego wnĊtrzem Aby zmieniè szerokoĈè koþcówki gumki, wciĈnij i przytrzymaj klawisz Alt. Przeciñgnij kursor, aĔ koþcówka narzödzia uzyska odpowiedni rozmiar. Zwolnij klawisz Alt. 10. UsuĔ táo z pozostaáej czĊĞci obszaru. 11. WyĞwietl obraz w powiĊkszeniu (rysunek 5.6) 12. Zmniejsz szerokoĞü koĔcówki narzĊdzia. 13. UsuĔ pozostaáe fragmenty táa (rysunek 5.7). 114 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Rysunek 5.5. Lista ksztaátów koĔcówki gumki Rysunek 5.6. KlikniĊcie przycisku PowiĊksz spowoduje wyĞwietlenie obrazu w powiĊkszeniu Rysunek 5.7. Pozostaáe fragmenty táa moĪna usunąü narzĊdziem o cienkiej koĔcówce Jak zaznaczyè obszar zdjöcia? Aby zaznaczyè obszar zdjöcia: 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2. 2. Odszukaj w Organizerze zdjĊcie, w którym chcesz zaznaczyü obszar. 3. Kliknij dwukrotnie miniaturĊ zdjĊcia. Rozdziaä 5. i KolaĔe 115 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaĪe (rysunek 5.1). 5. Kliknij przycisk Tworzenie zaznaczeĔ (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Przycisk Tworzenie zaznaczeĔ 6. Zostaá wyĞwietlony zestaw narzĊdzi do zaznaczania (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Korzystanie z narzĊdzi do zaznaczania zostaáo opisane w rozdziale 4. (rysunki od 4.60 do 4.67) Jak skopiowaè obrazek do schowka? Aby skopiowaè obrazek do schowka: 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2. 2. Odszukaj w Organizerze zdjĊcie, które chcesz skopiowaü do schowka. 3. Kliknij dwukrotnie miniaturĊ zdjĊcia. 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaĪe (rysunek 5.1). 5. Kliknij przycisk Kopiowanie (rysunek 5.10). 116 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Rysunek 5.10. Po klikniĊciu przycisku Kopiowanie obrazek zostanie skopiowany do schowka Jak wkleiè obrazek ze schowka? Aby wkleiè obrazek ze schowka: 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2. 2. Skopiuj obrazek do schowka (rysunek 5.10). 3. Utwórz lub otwórz dokument, do którego obrazek ma zostaü wklejony. 4. W Centrum edukacyjnym kliknij przycisk KolaĪe (rysunek 5.1). 5. Kliknij przycisk Wklejanie (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Po klikniĊciu przycisku Kopiowanie zawartoĞü schowka zostanie skopiowana do otwartego obrazka i umieszczona na oddzielnej warstwie Aby wkleiè zawartoĈè schowka na warstwö bieĔñcñ, kliknij obrazek prawym przyci- skiem myszy. Z menu podröcznego wybierz Wklej/Wklej jako nowe zaznaczenie. Jak umieszczaè obrazki na warstwach? Aby umieszczaè obrazki na warstwach: 1. Uruchom program Corel Paint Shop Pro Photo X2. 2. Odszukaj w Organizerze zdjĊcie, które chcesz otworzyü. 3. Kliknij dwukrotnie miniaturĊ zdjĊcia (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Obrazek, który ma zostaü otworzony, naleĪy dwukrotnie kliknąü Rozdziaä 5. i KolaĔe 117 4. Obrazek zostaá wyĞwietlony w oknie programu Corel Paint Shop Pro Photo X2. 5. Na palecie Warstwy widoczna jest jedna warstwa (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Na palecie Warstwy widoczna jest miniatura aktualnie otworzonego obrazka JeĔeli paleta Warstwy nie jest widoczna, naciĈnij klawisz F8. 6. Dwukrotnie kliknij miniaturĊ drugiego zdjĊcia (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Otworzone zostanie zdjĊcie psa 7. Zostaáo ono otwarte w oddzielnej warstwie (rysunek 5.15). Rysunek 5.15. Obrazek zostaá otworzony w oddzielnym oknie 8. Oba obrazki naleĪy umieĞciü na oddzielnych warstwach i wyĞwietliü w tym samym oknie. Skopiuj drugi obrazek do schowka (rysunek 5.10). 9. Kliknij kartĊ pierwszego obrazka (rysunek 5.16). 10. Wklej zawartoĞü schowka (rysunek 5.11). 118 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Rysunek 5.16. Po klikniĊciu karty zostanie zmieniony obrazek bieĪący 11. Wklejony obrazek pojawiá siĊ na oddzielnej warstwie (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Wklejony obrazek zostaá umieszczony na górnej warstwie Jak nadaè warstwie atrybut przezroczystoĈci? Aby nadaè warstwie atrybut przezroczystoĈci: 1. UmieĞü zdjĊcia na warstwach (rysunek od 5.12 do 5.17). 2. PrzesuĔ suwak Krycie w lewo (rysunek 5.18). Rysunek 5.18. Im mniejszą wartoĞü ma parametr Krycie obrazka na górnej warstwie, tym obrazek z dolnej warstwy jest lepiej widoczny 3. Zaobserwuj wpáyw przezroczystoĞci górnej warstwy na wygląd obrazka (rysunek od 5.19 do 5.21). 119 Rozdziaä 5. i KolaĔe Rysunek 5.19. ZdjĊcie koniczyny jest kryte przez zdjĊcie psa w 68 procentach Rysunek 5.20. ZdjĊcie koniczyny jest kryte przez zdjĊcie psa w 50 procentach Rysunek 5.21. ZdjĊcie koniczyny jest kryte przez zdjĊcie psa w 40 procentach Jak zmieniè kolejnoĈè warstw? Aby zmieniè kolejnoĈè warstw: 1. UmieĞü obrazki na warstwach (rysunek od 5.12 do 5.17). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwĊ Táo. Z menu podrĊcznego wybierz polecenie Awansuj warstwĊ táa (rysunek 5.22). 120 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Rysunek 5.22. Fragment menu podrĊcznego 3. Zostaá zmieniony status dolnej warstwy (rysunek 5.23). Rysunek 5.23. Obie warstwy są typu rastrowego 4. Kliknij dolną warstwĊ prawym przyciskiem myszy. 5. Z menu podrĊcznego wybierz polecenia RozmieĞü/PrzenieĞ na wierzch (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Fragment menu podrĊcznego warstwy typu rastrowego 6. Warstwy zmieniáy kolejnoĞü (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Warstwy po zmianie kolejnoĞci Rozdziaä 5. i KolaĔe 121 Pytania kontrolne Pytanie 1. KolaĪ to: A. Obraz powstaáy przez poáączenie elementów innych obrazów B. Obraz, w którym wĞród losowo umieszczonych punktów widoczny jest obraz trójwymiarowy C. Rodzaj biaáka Pytanie 2. Aby wstawiü zawartoĞü schowka na warstwĊ bieĪącą: A. NaciĞnij klawisze Ctrl+V B. Kliknij obraz, do którego chcesz wstawiü zawartoĞü schowka, prawym przyciskiem myszy, a nastĊpnie z menu podrĊcznego wybierz polecenia Wklej, Wklej jako nowe zaznaczenie C. NaciĞnij klawisze Ctrl+C Pytanie 3. Czy przez warstwĊ moĪna oglądaü warstwy znajdujące siĊ pod nią? A. Nie, nigdy B. Tak, zawsze C. Tak, po zmniejszeniu wartoĞci parametru Krycie 122 Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie Zadanie do samodzielnego wykonania 1. UmieĞü dwa obrazki na róĪnych warstwach. SprawdĨ, jaki wpáyw na ich wygląd ma Tryb mieszania. Tryb mieszania moĔesz wybraè z listy znajdujñcej siö na palecie Warstwy (rysunek 5.26). Rysunek 5.26. Lista trybów mieszania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel Paint Shop Pro Photo X2. Pierwsze starcie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: