Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 006533 13600161 na godz. na dobę w sumie
Creative writing tekstów dziennikarskich - ebook/pdf
Creative writing tekstów dziennikarskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9393-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).
Pytanie, jak pisać w sposób kreatywny, czyli oryginalny i ciekawy, zadają sobie nie tylko adepci studiów dziennikarskich, ale każdy dziennikarz, nawet z kilkuletnią praktyką. Pojawia się ono głównie wówczas, gdy zaistnieje problem z tym jak ułożyć kilka zdań na oklepany już temat, by był on chętnie czytany. Poszukiwanie newsa nie zawsze prowadzi do historii istotnych, niektóre z nich są wręcz błahe, mizerne i niewielu czytelników tak naprawdę interesuje się wydarzeniami, które są powszechne w życiu codziennym, a nawet tymi sensacyjnymi, do których przyzwyczaiły nas już media. Dlatego temat, by był zniosły dla czytelnika, musi być zaprezentowany w sposób wzniosły.
Praca ta jest wynikiem kilku przemyśleń i analiz związanych ze sztuką pisania. Ponieważ nie ma złotego środka, typu idealnego, czy innej formy złotego cielca, której moglibyśmy hołdować, po to, by stać się idealnymi pisarzami, czy publicystami, dlatego publikację tę należy potraktować jako wykaz kilku, może kilkunastu istotnych wskazówek, które pomogą w tworzeniu oryginalnie brzmiących tekstów, a co za tym idzie wpłyną na kształtowanie tak oczekiwanej na współczesnym rynku kreatywności.
Zapewne nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, że tworząc, pisząc kolejne zdania, słowo za słowem, kreujemy przekaz, który będzie rozkodowywany w umyśle danego czytelnika. I to stanowi istotny błąd. Jest to, można przewrotnie stwierdzić, grzech pierworodny wszystkich osób, które zadają sobie pytanie jak pisać w ciekawy sposób. Najprostszą odpowiedzią jest to, by pisać tak, jak samemu chciałoby się czytać. Nie istnieje żadne uniwersum, które przemówi do wszystkich czytelników i wszystkich w jednakowy sposób chwyci za serce. Sukces w ciekawym pisaniu odniesie się wówczas, gdy choć jeden czytelnik stwierdzi, że dany tekst był godny uwagi. Miara sukcesu w profesji dziennikarskiej nie zawsze jest wymierna. Jednak wracając do pierwotnego założenia, trzeba mieć na uwadze do kogo tekst, który tworzymy, jest kierowany. Autorowi, przynajmniej w dniu dzisiejszym, przyświeca myśl o Tobie, czyli adepcie dziennikarstwa, który szukasz sposobu na to by odnaleźć swój styl, bądź w jakiś sposób go udoskonalić skoro już wiesz, jakim jesteś „pisarzem”. Dlatego też postaram się przedstawić Ci podstawowe informacyjne gatunki dziennikarskie w swych ramach teoretycznych, jak również wymienić kilka sposobów na to, by stały się one w przyszłości dla Ciebie wyjątkowo przystępne, a dla czytelnika ciekawe.
W związku z powyższym celem niniejszej pracy jest kompleksowa prezentacja i analiza zarówno elementów tekstu dziennikarskiego, takich jak tytuł, lid, korpus jak również metod i środków, które kształtują odbiór tych elementów w sposób absorbujący czytelnika, a także prezentacja rodzaju informacyjnego gatunków dziennikarskich. Na potrzeby tychże rozważań autor podaje założenia w celu weryfikacji, o następującym brzmieniu:

    Budowa tekstów dziennikarskich jest podyktowana realizowaną przez nie funkcją pragmatyczną.
    Funkcję pragmatyczną w praktyce dziennikarskiej uzyskuje się poprzez środki stylistyczne zarówno językowe jak i pozajęzykowe.
    Środki stosowane w praktyce dziennikarskiej służą do utrzymania absorpcji czytelnika.
    Rodzaj informacyjny gatunków dziennikarskich zależy od poziomu dominanty informacyjnej w danym tekście.

Powyższe założenia zostaną zweryfikowane na przestrzeni niniejszej pracy. Jednocześnie czytelnik, który będzie sięgał po tę publikacje otrzyma określony i subiektywnie wybrany zakres wiedzy z dziedziny creative writing. Monografia będzie utrzymana w duchu podręcznika do nauki sztuki dziennikarskiej, co w zamyśle autora ma nadać jej oryginalny charakter i formę praktyczną.
Monografia prezentuje podejście interdyscyplinarne, dzięki czemu możliwe jest zrozumienie procesów, które rządzą obecną prasą i treścią tekstów dziennikarskich. Ujmuje problem kreatywnego prezentowania wypowiedzi słownych, a także dokonuje analizy gatunków informacyjnych. Dzięki tak ograniczonemu polu możliwe jest ujęcie postawionych zagadnień, co umożliwia pełne wykorzystanie metod badawczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Lewandowski Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Grochmalski dr hab. Wiesław Wacławczyk © Copyright by Piotr Lewandowski e-bookowo Zdjęcie na okładce: www.polskieradio.pl Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-393-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2014 Słowem wstępu Pytanie, jak pisać w sposób kreatywny, czyli oryginalny i ciekawy, zadają sobie nie tylko adepci studiów dziennikar- skich, ale każdy dziennikarz, nawet z kilkuletnią praktyką. Pojawia się ono głównie wówczas, gdy zaistnieje problem z tym jak ułożyć kilka zdań na oklepany już temat, by był on chętnie czytany. Poszukiwanie newsa nie zawsze prowadzi do historii istotnych, niektóre z nich są wręcz błahe, mizer- ne i niewielu czytelników tak naprawdę interesuje się wyda- rzeniami, które są powszechne w życiu codziennym, a nawet tymi sensacyjnymi, do których przyzwyczaiły nas już media. Dlatego temat, by był zniosły dla czytelnika, musi być zapre- zentowany w sposób wzniosły. Praca ta jest wynikiem kilku przemyśleń i analiz związa- nych ze sztuką pisania. Ponieważ nie ma złotego środka, typu idealnego, czy innej formy złotego cielca, której moglibyśmy hołdować, po to, by stać się idealnymi pisarzami, czy publi- cystami, dlatego publikację tę należy potraktować jako wykaz kilku, może kilkunastu istotnych wskazówek, które pomogą w tworzeniu oryginalnie brzmiących tekstów, a co za tym idzie wpłyną na kształtowanie tak oczekiwanej na współcze- snym rynku kreatywności. Zapewne nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, że two- rząc, pisząc kolejne zdania, słowo za słowem, kreujemy prze- kaz, który będzie rozkodowywany w umyśle danego czytel- nika. I to stanowi istotny błąd. Jest to, można przewrotnie 4 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich stwierdzić, grzech pierworodny wszystkich osób, które za- dają sobie pytanie jak pisać w ciekawy sposób. Najprostszą odpowiedzią jest to, by pisać tak, jak samemu chciałoby się czytać. Nie istnieje żadne uniwersum, które przemówi do wszystkich czytelników i wszystkich w jednakowy sposób chwyci za serce. Sukces w ciekawym pisaniu odniesie się wówczas, gdy choć jeden czytelnik stwierdzi, że dany tekst był godny uwagi. Miara sukcesu w profesji dziennikarskiej nie zawsze jest wymierna. Jednak wracając do pierwotnego założenia, trzeba mieć na uwadze do kogo tekst, który two- rzymy, jest kierowany. Autorowi, przynajmniej w dniu dzi- siejszym, przyświeca myśl o Tobie, czyli adepcie dziennikar- stwa, który szukasz sposobu na to by odnaleźć swój styl, bądź w jakiś sposób go udoskonalić skoro już wiesz, jakim jesteś „pisarzem”. Dlatego też postaram się przedstawić Ci podsta- wowe informacyjne gatunki dziennikarskie w swych ramach teoretycznych, jak również wymienić kilka sposobów na to, by stały się one w przyszłości dla Ciebie wyjątkowo przystęp- ne, a dla czytelnika ciekawe. W związku z powyższym celem niniejszej pracy jest kom- pleksowa prezentacja i analiza zarówno elementów tekstu dziennikarskiego, takich jak tytuł, lid, korpus jak również metod i środków, które kształtują odbiór tych elementów w sposób absorbujący czytelnika, a także prezentacja rodza- ju informacyjnego gatunków dziennikarskich. Na potrzeby tychże rozważań autor podaje założenia w celu weryfikacji, o następującym brzmieniu: • Budowa tekstów dziennikarskich jest podyktowana realizowaną przez nie funkcją pragmatyczną. • Funkcję pragmatyczną w praktyce dziennikarskiej uzyskuje się poprzez środki stylistyczne zarówno językowe jak i pozajęzykowe. 5 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich • Środki stosowane w praktyce dziennikarskiej służą do utrzymania absorpcji czytelnika. • Rodzaj informacyjny gatunków dziennikarskich za- leży od poziomu dominanty informacyjnej w danym tekście. Powyższe założenia zostaną zweryfikowane na przestrzeni niniejszej pracy. Jednocześnie czytelnik, który będzie sięgał po tę publikacje otrzyma określony i subiektywnie wybrany zakres wiedzy z dziedziny creative writing. Monografia będzie utrzymana w duchu podręcznika do nauki sztuki dziennikar- skiej, co w zamyśle autora ma nadać jej oryginalny charakter i formę praktyczną. Monografia prezentuje podejście interdyscyplinarne, dzięki czemu możliwe jest zrozumienie procesów, które rzą- dzą obecną prasą i treścią tekstów dziennikarskich. Ujmuje problem kreatywnego prezentowania wypowiedzi słownych, a także dokonuje analizy gatunków informacyjnych. Dzięki tak ograniczonemu polu możliwe jest ujęcie postawionych zagadnień, co umożliwia pełne wykorzystanie metod badaw- czych. Środkami stosowanymi do weryfikacji założeń metodycz- nych będzie przede wszystkim analiza przekazów prasowych połączona z analizą treści poradników kreatywnego pisa- nia tekstów dziennikarskich i literackich, a także artykułów naukowych. Pozwoli to uchwycić pewne zależności między typem tekstu, jego jakością a sposobem tworzenia i uzupeł- niania treści. Dla dalszych rozważań potrzebne będzie wyja- śnienie i omówienie dwóch pojęć: kreatywności i ciekawości jako jakości, którymi powinien umiejętnie posługiwać się dziennikarz w swej praktyce. Istotne jest także zrozumienie istoty czytelnika i jego roli dla współczesnego dziennikar- stwa, a także pola problematycznego, w którym się porusza. 6 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich Spis treści Wstęp Otwarcie Rozwinięcie Zakończenie Story list Ćwiczenie Słowem wstępu Kreatywność Ciekawość Czytelnik – klient nasz pan 4 7 11 13 Rozdział I Geografia tekstu dziennikarskiego 19 21 22 25 26 30 31 33 37 40 41 42 43 46 46 47 48 49 50 50 51 51 Od anegdoty Od cytatu Od newsa Ćwiczenie Od liczby Od uogólnienia Od bohatera Od metafory Od smaczku Od sarkazmu, ironii, złośliwości Od osoby Od pytania Hipoteza Teza Otwarcie i jego rodzaje 171 Jak pisać w ciekawy sposób – kilka praktycznych porad, by tekst, który tworzysz lekko się czytało 54 55 55 56 57 62 62 Główne zasady w dziennikarstwie: Piramida informacyjna Zasada 5W+H Ćwiczenie Jak sprawić by tytuł stał się atrakcyjny? Tytuł wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich Cechy dobrego tytułu dla tekstów dziennikarskich 66 Trójkąt optyczny 75 75 Ćwiczenie 76 Lid 172 Rodzaj informacyjny Gatunki informacyjne Rozdział II Jak udoskonalić poprawność i poczytność tekstu. Praktyczne porady 82 85 111 128 Rodzaje planów wypowiedzi Ćwiczenie Ćwiczenie Rozdział III Teksty dziennikarskie - analiza gatunków informacyjnych131 133 136 136 138 140 141 142 145 146 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 158 159 159 162 165 Wzmianka Notatka Infografia Infografika Wiadomość Zapowiedź Spis treści Fait divers Sprawozdanie Relacja Raport Korespondencja Depesza Życiorys Sylwetka Portret Postać Główka Przegląd prasy Reportaż Wnioski i uwagi Bibliografia wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich O autorze Piotr Lewandowski Z wykształcenia historyk i dziennikarz obecnie student nauk o polityce. Zajmuje się zagadnieniami zarówno z hi- storii wydarzeniowej oraz politologii a także dziennikarstwa. Interesuje się tematyką nie poruszaną wcześniej w dyskursie naukowym zwracając szczególną uwagę na problemy spo- łeczne i zjawiska zachodzące w strukturze pamięci kolektyw- nej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się także problemy związane z analizą przekazów prasowych pod kątem funk- cjonowania w niej mitów i stereotypów. Jest autorem kilku publikacji i artykułów naukowych. Obecnie prowadzi warsz- taty szkoleniowe dla studentów z zakresu gatunków dzienni- karskich i kreatywnego tworzenia tekstów, czego wynikiem jest niniejsza publikacja. 173 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich Zawód dziennikarza poddany jest silnej, wewnętrznie sprzecznej presji pisania tekstów zgodnie z obowiązujący- mi schematami, które równocześnie mają je przezwyciężać, a przez to oddawać niepowtarzalność ubogaconej nieprzewi- dywalnością rzeczywistości. Ta kwadratura koła doprowa- dza wielu dziennikarzy do stanu permanentnego psychicz- nego wyczerpania. Publikacja doktoranta Piotra Lewandowskiego to klucz do mocnego osadzenia się wstępującego dziennikarza w ma- terii rozwiązywalnych problemów jakie ma do pokonania przed sobą każdy, kto pracuje w tym zawodzie. John Her- sey, jeden z genialnych nauczycieli dziennikarstwa, ostrzegał przed otępianiem czytelnika. Piotr Lewandowski nie daje wykładu, nie poucza. Zawiera swoisty układ z odbiorcą swe- go poradnika. Namawia go do solidnego wejścia w materię języka - do zrozumienia schematów, a następnie do posłuże- nia się nimi tak dobrze, aby przestały być dostrzegalne dla czytelnika. Pragmatyzm ale równocześnie kreatywność i cie- kawość - to musi godzić ze sobą dziennikarz. Piotr Lewandowski uczy warsztatu prowadząc nas za rękę, pokazuje chwyty i zdradza swoje pomysły na narrację, na konstrukcję tekstu. Pokazuje wagę takich zabiegów jak używanie tzw. zdań lewych czy też wprowadzanie zdań klu- czy. Wreszcie pojawił się na polskim rynku wydawniczym kompetentny i praktyczny poradnik dla wszystkich adeptów dziennikarstwa. To dziełko, napisane rewelacyjnym języ- kiem, ma w sobie pasję języka Wańkowicza, Kapuścińskiego i Kąkolewskiego. Piotr Grochmalski 174 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich To dobrze, że ukazuje się taka książka. Dziś wprawdzie każdy może publikować teksty w Internecie, nie oznacza to jednak, że robiąc to – staje się automatycznie dziennikarzem. Być nim znaczy, między innymi, posiąść odpowiednią umie- jętność pisania. W dziennikarstwie informacyjnym jest to być może ważniejsze niż w publicystyce. Tytuł książki wydaje się intrygujący i nieco prowokacyjny. Wszak informację – przynajmniej w sensie dziennikarskim, nie zaś potocznym, tę przekazywaną z ucha do ucha – zwy- kło się kojarzyć raczej z „neutralnością”, „bezstronnością” niż z „kreatywnością”. Tytuł ten przyciąga uwagę, zachęca czytel- nika książki do sięgnięcia po nią, tym samym więc właściwie spełnia funkcję pragmatyczną, o której Autor kompetentnie pisze w rozdziale pierwszym. Jak się zresztą okazuje, nie zachęca On czytelników do sprzeniewierzenia się ideałowi obiektywizmu (słusznie przy tym zauważa, że ideał ten, podobnie jak każdy inny, i tak nie jest w pełni osiągalny). „Kreatywność” to w jego rozważa- niach imperatyw poszukiwania własnego stylu, którego ce- chami miałyby być jasność, prostota, bezpretensjonalność, a przy tym oryginalność i atrakcyjność. W związku z tym ciekawie brzmią uwagi Autora na temat metafor w dzienni- karstwie informacyjnym. Nie dyskwalifikuje On ich, przeciw- nie, zachęca przyszłych dziennikarzy do tworzenia własnych – i śmiałego posługiwania się nimi. Można temu przyklasnąć, zastrzegając przy tym jednak, że język informacji powinien przede wszystkim znaczyć, a nie błyszczeć. Postulat jasności i bezpretensjonalności nakazuje zachować ostrożność w po- sługiwaniu się takimi figurami retorycznymi jak przenośnia. Recenzowana książka zasługuje na uznanie ze względu 175 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich na swe walory merytoryczne oraz przejrzystą i logiczną kon- strukcję. Co istotne, jak przystało na autora podręcznika dla żurnalistów, Piotr Lewandowski napisał ją językiem nie tylko poprawnym, ale też lekkim i atrakcyjnym. Z przekonaniem będą ten podręcznik rekomendował studentom dziennikar- stwa. Wiesław Wacławczyk 176 wydawnictwo e-bookowoCreative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Creative writing tekstów dziennikarskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: