Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00644 008455 20652338 na godz. na dobę w sumie
Critica varia - ebook/pdf
Critica varia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2212-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Książka zbiera teksty różnego rodzaju: szkice przekrojowe o literaturze krajowej i emigracyjnej, portrety krytyczne (o Stanisławie Baczyńskim, Tymonie Terleckim, Jacku Łukasiewiczu, Andrzeju K. Waśkiewiczu, Stefanie Szymutce), wywiady (z Wojciechem Żukrowskim, Ireneuszem Opackim, Henrykiem Markiewiczem), a także laudacje wielkich poetów i pisarzy (Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Sławomira Mrożka, Wiesława Myśliwskiego). Jest spotkaniem z historycznoliteracką varietas, mierzy się z prywatyzowaną (osobistą) przeszłością lektury. Literatura wieku XX, widziana we fragmentach, strzępach czy odbiciach, staje się w ten sposób mapą możliwych peregrynacji i spotkań. Autor nie ukrywa, że istotą jego lektury jest poszukiwanie znaczeń ważnych niezależnie od czasu. Dlatego, łącząc twórców różnych pokoleń, szkół i poetyk, stara się ich zobaczyć we wspólnym doświadczaniu rzeczywistości i literatury. Jest to także książka osobista, ponieważ przywołuje wybitne postacie polskiej kultury literackiej, z którymi autor spotykał się lub prowadził z nimi poznawczy dialog.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

978-83-8012-212-3 Critica varia NR 3062 Marian Kisiel Critica varia Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Andrzej Zawada Spis treści Narracje emigracyjne Tekst Orientacji Po roku 1989 Prawo sądu Antescriptum 7 Współczesność: tekst umykający 9 Przeglądy 19 O typologiach prozy polskiej na obczyźnie po 1939 roku 21 Jak czytano/czytamy „nieobecne pokolenie”? 35 Jak możliwa jest synteza literatury polskiej 55 Portrety 65 O Stanisławie Baczyńskim 67 Tymon Terlecki w pierwszych latach drugiego wychodźstwa niepodległościowego 79 O Rozmowach z Marią Kuncewiczową 99 Szkic do portretu Jacka Łukasiewicza 115 O Andrzeju K. Waśkiewiczu 131 — 5 — Historiozof polskiej emigracji Krytyka jako autobiografia Pamięć i widmo świata Literatura, czyli świat Marzenie i śmierć Z Katowic na wojnę O literaturze, literatach i badaniach literackich „Nic, najwyżej piękno” Romantyzm to walka o oddech O Stefanie Szymutce 145 Rozmowy 157 Rozmowa z Wojciechem Żukrowskim 159 Rozmowa z Ireneuszem Opackim 171 Rozmowa z Henrykiem Markiewiczem 187 Laudacje 199 Pochwała Czesława Miłosza 201 Pochwała Tadeusza Różewicza 209 Pochwała Sławomira Mrożka 227 Pochwała Wiesława Myśliwskiego 235 Nota bibliograficzna 243 Indeks osobowy 245 Summary 253 Резюме 255 Jeden z pokolenia Jeden z nas Kulturę umarłą przeniósł do wieczności literatury Antescriptum Przeczytać tylko jedno dzieło danego autora, to mieć z nim tylko jedno spotkanie. […] W dziedzinie krytyki poznanie istnieje tylko dzięki rozpoznawaniu. Kiedy czytamy pojedyn- czą książkę nieznanego nam autora, nie wiemy, jak oddzielić to, co ważne, od tego, co przypadkowe. Tylko spostrzeganie form podobnych w różnych okolicznościach może nam poka- zać, czy mają coś istotnego. To znaczy, że poznanie krytyczne w literaturze (oraz w innych sztukach) nie różni się od po- znawania rzeczywistości psychologicznej, moralnej, socjolo- gicznej, które możemy uzyskać o nas samych czy o innych ludziach, ponieważ w obu przypadkach opiera się ono na wcześniejszym doświadczeniu. Trudno nam jednak określić jego znaczenie, jak długo nie było powtarzane. Rozumieć, to znaczy czytać, a czytać, to czytać wielokrotnie, czy w szcze- gólności, przy lekturze innej książki, odbierać doznania, któ- rych poprzednia nam nie przekazała wystarczająco. Podobnie jak powstał czas odnaleziony, istnieje lektura odnowiona, doświadczenie przeżyte na nowo, zrozumienie skory- gowane, a krytycznym aktem par excellence jest taki, który w całości pisarskiego dzieła na nowo czytanego pozwala nam retrospektywnie stwierdzać powtórzenia o czymś świadczące i charakterystyczne obsesje. Georges Poulet w przekładzie Judyty Zbierskiej-Mościckiej Nota bibliograficzna Zamieszczone w tym zbiorze szkice, rozmowy i laudacje były już na ogół drukowane wcześniej w tomach zbiorowych lub czasopismach. Obecnie zostały przejrzane, stylistycznie po- prawione, czasami skrócone lub dopełnione. Oto ich pier- wodruki: O próbach typologii prozy polskiej na obczyźnie po 1939 roku. W: Proza polska na obczyźnie. Problemy ― dyskursy ― uzupełnie- nia. T. 1. Red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal. Rzeszów 2007, s. 27―36. Tekst Orientacji. „Integracje” 1991, z. 27, s. 32―36. Jak możliwa jest synteza literatury polskiej po 1989 roku?. W: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989―2009. T. 1. Red. Z. Andres, J. Pasterski. Rzeszów 2010, s. 13―22. Prawo sądu. O Stanisławie Baczyńskim. W: Czytanie Dwudzie- stolecia, III. T. 2. Red. E. Hurnik, E. Wróbel. Częstochowa 2012, s. 9―15. Historiozof polskiej emigracji. Tymon Terlecki w pierwszych latach drugiego wychodźstwa niepodległościowego. W: Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji. Red. A. Juszczyk. Przemyśl 2010, s. 99―113. „Z gapiostwa, z ekstazy i z niebycia”. O niektórych aspektach światopoglądu Marii Kuncewiczowej. W: W stronę Kuncewi- czowej. Studia i szkice. Red. W. Wójcik. Katowice 1988, s. 19―30. Krytyka jako autobiografia. Szkic do portretu Jacka Łukasiewicza. W: Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzyszto- — 243 — fowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin. Red. J. Pasterska, S. Uliasz. Rzeszów 2011, s. 61―70. Z Katowic na wojnę. Z Wojciechem Żukrowskim rozmawia … „Śląsk” 1999, nr 9, s. 36―38. Romantyzm to walka o oddech. Z prof. dr. hab. Ireneuszem Opackim rozmawia … „Śląsk” 1996, nr 2, s. 18―21. O literaturze, literatach i badaniach literackich. Z prof. dr. Henry- kiem Markiewiczem rozmawia … „Śląsk” 1995, nr 1, s. 8―10. Miejsce Miłosza (wypisy z krytyki polskiej). „Śląsk” 2001, nr 6, s. 36―37. Kłopoty z Różewiczem. „Śląsk” 2001, nr 10, s. 26―27; Różewicz: jeden z pokolenia. W: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocz- nicę urodzin Tadeusza Różewicza. Red. J.M. Ruszar. Warsza- wa 2011, s. 9―21. Laudacja. W: Sławomir Mrożek. Doctor Honoris Causa Universi- tatis Silesiensis. Red. M. Kisiel. Katowice 2012, s. 17―22. Indeks osobowy Białoszewski Miron 140, 141, 192 Bieda Małgorzata 209, 212 Biedrzycki Krzysztof 192 Bieniek Juliusz, bp 165, 166 Bieńczyk Marek 174 Bieńkowski Zbigniew 43 Bierezin Jacek 40 Biskupski Andrzej 42, 48, 49 Bitner Dariusz 188 Blanchot Maurice 222 Blixen Karen (właśc. Karen Chri- stentze von Blixen-Finecke) 149 Błoński Jan 36, 38, 39, 47, 191, 201, 207, 208, 227 Bobkowski Andrzej 26 Bocheński Innocenty Maria, o. ― zob. Bocheński Józef Fran- ciszek Emanuel Bocheński Józef Franciszek Borowski Tadeusz 183 Borowy Wacław 92, 174 Braun Kazimierz 218 Brodzka Alina 77, 145 Broniewski Władysław 43, 50, 121, 139, 140, 141, 149 Browarny Wojciech 33 Brucz Stanisław 142 — 245 — Adorno Theodor-Wisengrund (właśc. Theodor Ludwig Wie- sengrund) 215, 217, 221 Ajdukiewicz Kazimierz 15, 58 Anders Władysław 92, 93 Andres Zbigniew 29, 243 Ankersmit Frank 137 Anonim 44, 45, 49 Auderska Halina 168 Augustyn, św. (właśc. Aurelius Augustinus) 114 Bachelard Gaston 60 Bacon Francis 224 Baczyński Krzysztof Kamil 67, 92, 139, 140, 141, 183 Baczyński Stanisław 67―78 Bagłajewski Arkadiusz 61 Balcerzan Edward 9, 10, 16, 17, 31, 32, 33, 41 192 Barbusse Henri 161 Barthes Roland 59 Bauer Zbigniew 41 Belmont Leo (właśc. Leopold Blumental) 68 Bereś Stanisław 29, 30 Bereza Henryk 236 Barańczak Stanisław 40, 41, 51, Emanuel 99 Brudnicki Jan Zdzisław 38 Brzeski Kazimierz 142 Brzękowski Jan 43, 142 Brzozowska Antonina 76 Brzozowski Stanisław 68, 75, 76, 78 Bujnicki Tadeusz 145 Bujnowski Józef 25, 89 Burkot Irena 209, 212 Burkot Stanisław 58 Camus Albert 50 Chciuk Andrzej 27 Chmielowiec Michał 22, 24, 26 Chrystus zob. Jezus Chrystus Chrzanowski Maciej 38 Churchill Winston Leonard Spencer 159 Chwin Stefan 38, 188 Constant Benjamin (właśc. Hen- ri-Benjamin Constant de Re- becque) 46 Conrad Joseph (właśc. Józef Te- odor Konrad Korzeniowski) 71 Courts-Mahler Hedwig 188 Courts-Mahlerowa Jadwiga zob. Courts-Mahler Hedwig Cudak Romuald 82 Czachowska Jadwiga 68 Czapliński Przemysław 58, 61, 237, 238, 239, 242 Czarnyszewicz Florian 25, 27 Czechow Anton Pawłowicz 167 Czechowicz Józef 139, 140, 141 Czerniawski Adam 138 Czerska Tatiana 15, 58 Czyżewski Tytus 142 Danilewicz-Zielińska Maria 25, 26, 29 Dąbrowska Maria 68, 189 Dedecius Karl 212―213 Derrida Jacques 150 Dmitruk Krzysztof 243―244 Dobek Czesław 28 Domańska Ewa 137 Dorosz Krzysztof SJ 85 Dróżdż Stanisław 54 Dumin Piotr 46 Dybciak Krzysztof 25 Dzierżyński Feliks 197 Elin Mila 142 Eliot Thomas Stearns 50 Enzensberger Hans Magnus 50 Faryno Jerzy 9 Feuerbach Ludwig Andreas von 132 189 Fijałkowska Barbara 46 Fik Ignacy 67 Fiut Aleksander 201 Foucault Michel 57 Gałczyński Konstanty Ildefons Gałuszka Jacek 58 Garliński Józef 25, 27, 82 Gąsiorowski Krzysztof 42, 48, 54 Gębala Stanisław 228, 230 Gierek Edward 46 Gierulanka Danuta 150 Gilly Adolfo 10 Głowiński Michał 132 Gombrowicz Witold 24, 26, 61, 149, 231 Gomułka Władysław 40, 46 — 246 — Goody John 240 Goszczyński Seweryn 171 Gretkowska Manuela 192 Grochowiak Stanisław 126 Grydzewski Mieczysław (pierw. Mieczysław Grützhändler, późn. Grycendler) 86 Grynberg Henryk 26 Guilley-Chmielewska Halszka Gutkowska Barbara 231, 232 Habielski Rafał 86, 98 Hadaczek Bolesław 31 Hajduk Ryszard 163 Hanuszewska Elżbieta 33 Haupt Zygmunt 26, 28 Hebbel Fryderyk Chrystian (właśc. Christian Friedrich Hebbel) 19, 157 Herling-Grudziński Gustaw 26, 29 29 Hernas Czesław 59 Hertz Paweł 65 Hierowski Zdzisław 163 Hitler Adolf 162, 167 Hłasko Marek 26 Hurnik Elżbieta 243 Husserl Edmund 150, 151 Ihnatowicz Janusz Artur 86 Ingarden Roman 150 Irzykowski Karol 19, 37, 67, 68―69, 78, 157 Iwasiów Inga 15, 58 Iwaszkiewicz Jarosław 189 J.Cz. ― zob. Czachowska Ja- dwiga Jadacki Jacek Juliusz 106 Jagodziński Zdzisław 25, 27, 82 Jakóbczyk Jan 27, 29 Jakubowski Jan Zygmunt 37, 38, 53 Jan Kazimierz zob. Jan II Kazi- mierz Waza, król Jan II Kazimierz Waza, król 68 Janion Maria 56, 86, 94, 101, 102, 171, 174, 221, 222 Jankowski Jerzy 142 Janus Elżbieta 9 Jarzębski Jerzy 191 Jastrun Mieczysław 50, 116, 124―125 fred Jaszcz zob. Szczepański Jan Al- Jauss Hans Robert 61 Jaworska Justyna 240 Jaworski Stanisław 13 Jeremić Dragan 102 Jerzyna Zbigniew 42, 54 Jezus Chrystus 93 Joachimiak Zbigniew 51 Joyce James (właśc. James Augu- stine Aloysius Joyce) 149 Juszczyk Andrzej 243 Kaden-Bandrowski Juliusz 68 Kanarek Romuald 67 Karpowicz Tymoteusz 135 Kawiński Wojciech 54 Kijonka Tadeusz 201 Kijowski Andrzej 67, 77, 78, 204, 205 Kisiel Marian 11, 21, 37, 41, 46, 57, 71, 72, 86, 88, 97, 101, 102, 103, 104, 108, 112, 116, 120, 207, 228, 244 — 247 — Kleiner Juliusz 129 Klimaszewski Bolesław 30, 61, Kłak Tadeusz 211 Kłosiński Krzysztof 80, 202, 203, 92 241 Koczanowicz Leszek 12 Kołakowski Leszek 215 Kołodziejczyk Dariusz 81 Komornicka Maria 224 Konwicki Tadeusz 118 Koperski Jerzy 41, 42, 46, 48, 49, 50, 53 Korfanty Wojciech 166 Kornhauser Julian 40 Korzeniewska Ewa 68 Kosiński Jerzy 27, 29 Kossak (1° v. Szczucka, 2° v. Szat- kowska) Zofia 27, 29 Kościuszko Tadeusz 79 Kott Jan 190 Kowalczykowa Alina 174 Kowalska Janina 28 Koźmian Kajetan 174 Kranz Judith 188 Krasicki Ignacy, bp 192 Krasuski Krzysztof 67 Kridl Manfred 13, 22, 79, 81, 82, 84, 173 Kruczkowski, introligator 166 Kryszak Janusz 43, 84, 85 Krzemieniowa Krystyna zob. Krzemień-Ojak Krystyna Krzemień-Ojak Krystyna 215 Krzemień-Ojak Sław 215 Kubisz Paweł 159 Kucner Mieczysław 42, 51, 54 Kudelski Zdzisław 25 Kuncewicz Piotr 38 Kuncewiczowa Maria 27, 28, 99―114, 243 Kuniczak Wiesław 27, 29 Kuraś Józef, pseud. „Ogień” 197 Kurek Jalu (właśc. Franciszek Kurek) 142 Kurowicki Jan 42 Kuzik Aleksander 121 Kwiatkowski Jerzy 38, 39, 40, 115, 190, 203, 204, 207, 208 Lechoń Jan (właśc. Leszek Sera- finowicz) 149, 179, 183 Leciński Maciej 58 Lem Stanisław 32 Lenin Władimir Iljicz (właśc. Władimir Iljicz Uljanow) 50 Leszin Jerzy ― zob. Koperski Jerzy Leszin-Koperski Jerzy ― zob. Koperski Jerzy Leśmian Bolesław (właśc. Bole- sław Lesman) 61, 69 Lévi-Strauss Claude 50 Ligęza Wojciech 61, 92 Lipski Leo (właśc. Leo Lip- schütz) 26, 28 London Jack (właśc. John Grif- fith Chaney) 71 Lubas Regina 92 Łempicki Zygmunt 72 Łepkowski Tadeusz 10 Łobodowski Józef 27 Łotman Jurij Michajłowicz 9 Łukasiewicz Jacek 115―129, 243 M.K. ― zob. Kisiel Marian Maciąg Włodzimierz 221 — 248 — Mounier Emmanuel 50, 119 Mroczkowska Marta 84 Mrożek Sławomir 227―233, 244 Mróz Maria 10 Myśliwski Wiesław 235―242 Nabokov Vladimir Vladimiro- vich 188 Naglerowa Herminia 28 Nałkowska Zofia 69, 191 Nawarecki Aleksander 27, 28, 195 Nęcka Agnieszka 58 Nietzsche Friedrich 150, 151 Norwid Cyprian Kamil 136, 138, 139, 163, 174, 204 Nowaczyński Adolf 69 Nowakowski Tadeusz 27 Nowicki Krzysztof 40, 52 Noworzyn Ewa 27, 29 Nowotko Marceli (właśc. Marce- li Nowotka) 197 Nycz Ryszard 12, 29 Nyczek Tadeusz 36, 54, 189 Obertyńska Beata 28 Obremba Maria 232 Odojewski Włodzimierz 26, 27, Olejniczak Józef 25, 27, 29, 82 Opacki Ireneusz 25, 27, 82, 171―185, 244 Opacki Józef, pseud. „Mohort” Ordon Juliusz Konstanty 81 Ortwin Ostap (właśc. Oskar Kat- zenellenbogen) 67, 76 Osmańczyk Edmund Jan 159 Otto Rudolf 50 Maciejewski Janusz 132 Maciejewski Marian 174 Mackiewicz Józef 24, 25, 26, 27 MacLean Alistair 188 Madyda Aleksander 33 Maginot André 161 Majerski Paweł 54 Malczewski Antoni 171 Mannheim Karl 133 Marcel Gabriel 50 Markiewicz Henryk 11, 23, 36, Markiewicz Zygmunt 22, 23, 24, 187―197, 244 26, 29 Markowski Michał Paweł 61 Marks Karol (właśc. Karl Hein- rich Marx) 50 Maroszczuk Grażyna 58 Márquez Gabriel García (właśc. Gabriel José de la Concordia García Márquez) 188 Mateja Jan, ks. 165 Maupassant Guy de (właśc. Henri René Albert Guy de Maupassant) 167 Mayenowa Maria Renata 9 Miciński Tadeusz 69 Mickiewicz Adam 79, 116, 129, 174, 175, 176, 177, 178, 195, 204, 224 Międzyrzecki Artur 92 Mikołajczyk Stanisław 164 Mikulski Stanisław 165 Miłosz Czesław 25, 26, 61, 199, 201―208, 241, 244 Mocarski Tadeusz 40 Mokranowska Zdzisława 27, 28 Mołojec Bolesław 197 Mostwin Danuta 27, 29 28 171 — 249 — Passendorfer Jerzy 165 Pasternak Boris Leonidowicz 84 204, 205 Pasterska Jolanta 244 Pasterski Janusz 243 Pawlikowski Michał Kryspin 149 25 Pacławski Jan 238 Pankowski Marian 26―27, 28 Paprocki Stanisław J. 22, 25, 26 Parnicki Teodor 27, 86, 122, 148, Paźniewski Włodzimierz 139 Peiper Tadeusz 13, 43, 49, 50, 135, 142, 143 Piasecki Sergiusz 25, 28 Picasso Pablo Ruiz (właśc. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Pi- casso) 224 Piechal Marian 235, 236 Pietrasik Zdzisław 237 Pietrkiewicz Jerzy 27, 29 Piłat Poncjusz (Pontius Pilatus) Pindór Ewa zob. Tutaj Ewa Piotrowska Beata 235 Piskor Stanisław 139 Pitigrilli (właśc. Dino Segre) Piwińska Marta 174 Piwowar Lech 43, 92 Płoski (Stanisławski) Stanisław 169 188 68 Pol Wincenty 171 Pomirowski Leon 67 Poprawa Adam 120 Potocki Antoni 69 Poulet Gorges 7, 60 Prus Bolesław (właśc. Aleksan- der Głowacki) 79, 194 Pruszyński Ksawery 81, 82, 83, Przerwa-Tetmajer Kazimierz 224 Przyboś Julian 39, 43, 50, 138, 140, 141, 142, 210, 211, 212, 214, 238, 240 Putrament Jerzy 167 Pyka Gotfryd 81 Pytasz Marek 25, 27, 82 Radziwon Marek 236 Remarque Erich Maria (właśc. Erich Paul Remark) 161 Rembrandt Harmenszoon van Reymont Władysław Stanisław Rijn 224 194 Rilke Rainer Maria 50 Romanowiczowa Zofia 27, 28 Roosvelt Franklin Delano 159 Rosiek Stanisław 38 Roszko Janusz 81 Różewicz Tadeusz 61, 118, 124, 183, 209―225, 230, 231, 244 Rubens Peter Paul 224 Rudnicki Lucjan 50 Ruszar Józef Maria 244 Rydz-Śmigły Edward 161 Rymkiewicz Jarosław Marek 195 Rzymowski Wincenty 69 S.Kr. ― zob. Kryska Sławomir 40 Sambor Michał ― zob. Chmie- lowiec Michał — 250 — Sandauer Artur 115, 138, 190 Sartre Jean-Paul 50 Schiller Friedrich (właśc. Jo- hann Christoph Friedrich von Schiller ) 46 Schulz Bruno 61 Siemion Wojciech 165 Sienkiewicz Henryk 196 Sieroszewski Wacław 69 Siwicka Dorota 174 Skrzyposzek Chrystian 28 Sławek Tadeusz 139, 153 Sławińska Irena 205 Sławiński Janusz 61, 149, 213 Słowacki Juliusz 82, 177 Sowiński Józef 81 Spitzer Leo 60 Sprusiński Michał 42 Stachura Edward 49, 54 Staff Leopold 214, 224 Stala Marian 201 Stalin Josif Wissarionowicz 93, 159, 164, 169 Stempowski Jerzy 116 Stern Anatol 43, 142 Sterna-Wachowiak Sergiusz 50, Straszewicz Czesław 24, 27 Sugiera Małgorzata 228, 229 Sulima Roch 240 Szałagan Alicja 68 Szaniawski Klemens 15, 58 Szaruga Leszek 41 Szawerna-Dyrszka Anna 27, 52 29 Szczepański Jan 159 Szczepański Jan Alfred 210 Szewczyk Wilhelm 159, 163, 166 Szuba Andrzej 139 Szybowicz Eliza 58 Szymański Wiesław Paweł 68 Szymborska Wisława 61, 124 Szymutko Stefan 145―155 Świetlicki Marcin 192 Święch Jerzy 16, 84, 85, 98 Tarnawski Wit 26 Tatarkiewicz Władysław 174 Taylor Nina ― zob. Taylor-Ter- lecka Nina 85 Taylor-Terlecka Nina 25, 26, 84, Teilhard de Chardin Pierre 50 Terlecki Tymon 22, 26, 79―98 Themerson Stefan 27, 29 Thibaudet Albert 116 Timoszewicz Jerzy 116 Tokarz Bożena 42 Turowicz Jerzy 201 Tutaj Ewa 239 Tuwim Julian 189 Twardowski Jan, ks. 165 Tyrmand Leopold 27 Tyszkiewicz Beata 165 Uliasz Stanisław 244 Uniłowski Krzysztof 27 Vasadze Akakij Georgijewicz 103 Velázquez Diego Rodriguez de Silva y 224 Vincenz Stanisław 26, 27, 28 Wajda Andrzej 167 Wal Anna 243 Wallace Edgar 71, 188 — 251 — Wańkowicz Melchior 27 Warkocki Błażej 58 Waśkiewicz Andrzej Krzysztof 14, 39, 41, 42, 45, 48, 52, 53, 54, 131―144 Watt Ian P. 240 Ważyk Adam 43, 50, 142 Weinrich Harald 61 Werner Andrzej 76 Wharton William 149, 188 Wiegand Ewa 238 Winawer Bruno 69 Witan Jan 38 Witkacy ― zob. Witkiewicz Sta- nisław Ignacy (Witkacy) Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 61 Witkowska Alina 96, 97, 174 Wittgenstein Ludwig 50 Witwicki Władysław 106 Wojtyła Karol 162―163 Woltersdorf Maria Irmina ― zob. Żukrowska Maria Wójcik Włodzimierz 243 Wróbel Elżbieta 243 Wyka Kazimierz 37, 38, 53, 115, 132 Wyskiel Wojciech 30 Wyspiański Stanisław 182 Zagajewski Adam 40 Zahorska Stefania 28, 29 Zaleski Marek 149 Załuski Zbigniew 167 Zawada Andrzej 40, 120 Zawistowski Władysław 51 Zaworska Helena 77, 99, 107 Zbierska-Mościcka Judyta 7 Zdziebło Dominik, ps. „Kor- dian” 164 Zévaco Michel 188 Zgorzelski Czesław 172, 173 Ziemny Aleksander 190 Ziętek Jerzy 164 Żeleński-Boy Tadeusz 67 Żernicki Janusz 42, 45, 48, 54 Żeromski Stefan 182, 191 Żółkiewski Stefan 9, 60, 77, 132―133 Żukrowska Jadwiga 161 Żukrowska Maria 165 Żukrowski Wojciech 159―170, 244 Żukrowski Zygmunt 159―160 Żylińska Jadwiga 168 Marian Kisiel Critica varia Summary The book collects texts of different types: cross-sectional sketches, critical portraits, interviews a as well as laudations of great poets and writers. It is a meeting with a historio-literary varietas, and faces privatized (personal) past of a reading. The 20th century literature, seen in fragments, shreds or reflections, is, thus, becoming a map of possible peregrinations and meetings. The author does not conceal that the nature of reading is looking for important meanings regard- less of time. That is why, combining authors of different generations, schools and poetics, the author tries to see them in a joint experi- ence of reality and literature. It is also a personal book as it refers to outstanding figures of the Polish literary culture the author met or entered into a cognitive dialogue with. Мариан Кисель Critica varia Резюме В книге собраны тексты разного плана: эссе-обозрения, кри- тические портреты, интервью, а также хвалебные речи, напи- санные в честь великих поэтов и писателей. Это встреча с лите- ратуроведческим varietas, в сопоставлении с частным (личным) прошлым прочтения произведения. Литература XX века, уви- денная во фрагментах, отрывках или отражениях, становится та- ким образом картой возможных странствований и встреч. Автор не скрывает того, что суть чтения заключается в поиске важных значений, вне зависимости от времени. Именно поэтому, объ- единяя творцов разных поколений, школ и поэтик, он старается увидеть их в общем опыте действительности и литературы. Это также личностная книга, поскольку в ней представлены выдаю- щиеся представители польской литературной культуры, с кото- рыми автор встречался или вел познавательный диалог. Redaktor Małgorzata Pogłódek Fotografia Autora na skrzydełku okładki Maria Śliwa Projektant okładki Tomasz Gut Korektor Mirosława Żłobińska Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2191-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-212-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Liczba arkuszy drukarskich: 16,0. Liczba arkuszy wydawniczych: 12,5. Cena 20 zł (+ VAT). Publikację wydrukowano na papierze Ecco Book Cream 80 g. Do skła- du użyto pisma Palatino Linotype oraz Cambria. Druk i oprawę wykonano w drukar- ni pphu totem, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław. 978-83-8012-212-3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Critica varia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: