Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00530 006288 14090387 na godz. na dobę w sumie
Cubase SX/SL 3. Wyzwól potęgę - książka
Cubase SX/SL 3. Wyzwól potęgę - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0785-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik po nieograniczonych możliwościach Cubase

Cubase to popularne komputerowe studio nagrań umożliwiające wygodne komponowanie, nagrywanie, modyfikowanie i miksowanie materiałów dźwiękowych. Najnowsza wersja tego środowiska udostępnia między innymi nowy silnik przetwarzania dźwięku, ulepszony interfejs, możliwość edycji ścieżek MIDI za pomocą przeciągania, funkcję External FX Plugins ułatwiającą korzystanie z efektów zewnętrznych i wiele innych usprawnień. Wielość dostępnych opcji i wysoka jakość dźwięku sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie nawet dla najbardziej wybrednych amatorów muzyki komputerowej.

Książka 'Cubase SX/SL 3. Wyzwól potęgę' pomoże Ci wykorzystać bogate funkcje tego rozbudowanego programu do tworzenia zaawansowanych produkcji dźwiękowych. Poznasz interfejs środowiska Cubase oraz podstawowe techniki pracy nad ścieżkami. Nauczysz się nagrywać utwory MIDI i audio, a także edytować materiały w tych formatach. Dowiesz się, jak miksować dźwięki, synchronizować urządzenia, stosować efekty MIDI i wykonywać inne zadania związane z produkcją muzyki na komputerze. Do książki dołączona jest płyta CD z wykładami wideo, dzięki której poznasz techniki stosowane przez profesjonalnych realizatorów dźwięku.

Poznaj możliwości środowiska Cubase i wyzwól potęgę dźwięku.

Pobierz skorowidz do książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cubase SX/SL 3. Wyzw(cid:243)l potŒgŒ Autor: Robert Guerin T‡umaczenie: Jaros‡aw Dobrzaæski ISBN: 978-83-246-0785-3 Tytu‡ orygina‡u: Cubase SX/SL 3 Power! Format: B5, stron: 504 Zawiera CD-ROM Praktyczny przewodnik po nieograniczonych mo¿liwo(cid:156)ciach Cubase Chcesz pozna(cid:230) podstawowe i zaawansowane funkcje programu Cubase? Chcesz dowiedzie(cid:230) siŒ, kiedy i dlaczego warto stosowa(cid:230) poszczeg(cid:243)lne narzŒdzia? Chcesz nauczy(cid:230) siŒ przygotowywa(cid:230) produkcje muzyczne najwy¿szej jako(cid:156)ci? Cubase to popularne komputerowe studio nagraæ umo¿liwiaj„ce wygodne komponowanie, nagrywanie, modyfikowanie i miksowanie materia‡(cid:243)w d(cid:159)wiŒkowych. Najnowsza wersja tego (cid:156)rodowiska udostŒpnia miŒdzy innymi nowy silnik przetwarzania d(cid:159)wiŒku, ulepszony interfejs, mo¿liwo(cid:156)(cid:230) edycji (cid:156)cie¿ek MIDI za pomoc„ przeci„gania, funkcjŒ External FX Plugins u‡atwiaj„c„ korzystanie z efekt(cid:243)w zewnŒtrznych i wiele innych usprawnieæ. Wielo(cid:156)(cid:230) dostŒpnych opcji i wysoka jako(cid:156)(cid:230) d(cid:159)wiŒku sprawiaj„, ¿e jest to doskona‡e narzŒdzie nawet dla najbardziej wybrednych amator(cid:243)w muzyki komputerowej. Ksi„¿ka (cid:132)Cubase SX/SL 3. Wyzw(cid:243)l potŒgŒ(cid:148) pomo¿e Ci wykorzysta(cid:230) bogate funkcje tego rozbudowanego programu do tworzenia zaawansowanych produkcji d(cid:159)wiŒkowych. Poznasz interfejs (cid:156)rodowiska Cubase oraz podstawowe techniki pracy nad (cid:156)cie¿kami. Nauczysz siŒ nagrywa(cid:230) utwory MIDI i audio, a tak¿e edytowa(cid:230) materia‡y w tych formatach. Dowiesz siŒ, jak miksowa(cid:230) d(cid:159)wiŒki, synchronizowa(cid:230) urz„dzenia, stosowa(cid:230) efekty MIDI i wykonywa(cid:230) inne zadania zwi„zane z produkcj„ muzyki na komputerze. Do ksi„¿ki do‡„czona jest p‡yta CD z wyk‡adami wideo, dziŒki kt(cid:243)rej poznasz techniki stosowane przez profesjonalnych realizator(cid:243)w d(cid:159)wiŒku. (cid:149) Wprowadzenie do d(cid:159)wiŒku cyfrowego (cid:149) Poruszanie siŒ po (cid:156)rodowisku Cubase (cid:149) Zarz„dzanie (cid:156)cie¿kami (cid:149) Nagrywanie i edytowanie MIDI oraz audio (cid:149) Miksowanie d(cid:159)wiŒku (cid:149) Synchronizowanie urz„dzeæ (cid:149) Przygotowywanie utwor(cid:243)w do dystrybucji (cid:149) Tworzenie zapis(cid:243)w nutowych (cid:149) Korzystanie z efekt(cid:243)w MIDI Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci (cid:156)rodowiska Cubase i wyzw(cid:243)l potŒgŒ d(cid:159)wiŒku. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ROZDZIAŁ 1 . Wprowadzenie do Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czym jest Cubase? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Pokrótce o MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Co transmituje MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Złącza MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Pokrótce o dźwięku cyfrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Czym jest dźwięk analogowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Czym jest dźwięk cyfrowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Jak działa próbkowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 „Podłączanie” Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Połączenia audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Ścieżka audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Kanały miksera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Porty MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Kanał MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Ścieżka MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 O nagrywaniu 32-bitowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 ROZDZIAŁ 2 . Wycieczka po Cubase SX/SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Okno projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Panel Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Panel Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Narzędzia projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Panel markerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Ścieżka tempa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Okno przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Panel Beat Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Okno dialogowe Project Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Okna MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Okno MIDI Device Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Edytor klawiszowy i edytor miejscowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 • • • Panel ustawień kwantyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Edytor perkusyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Okno dialogowe Drum Map Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Edytor listy zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Edytor nutowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Okna edycji audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Okno Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Edytor partii audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Edytor próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Analizator widma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Historia zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Historia edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Historia obróbki statycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Efekty i instrumenty VST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 ROZDZIAŁ . Zaczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Konfiguracja urządzeń peryferyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Urządzenia audio i sterowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Interfejsy MIDI i sterowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Odsłuchiwanie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Odsłuchiwanie przez Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Odsłuch zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Odsłuch bezpośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Wybieranie urządzeń w Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Jednoczesne uruchamianie innych aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Podłączanie sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Tworzenie nowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Ustawianie parametrów projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Ustawianie połączeń VST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 ROZDZIAŁ . Poruszanie się w oknie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Opcje okna projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Ograniczenie kompensacji opóźnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Włączniki widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Tryb automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Automatyczne przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Przyciąganie i kwantyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Ustawianie siatki kwantyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 • • • Praca z markerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Poruszanie się po projekcie za pomocą markerów . . . . . . . . . .102 Edycja markerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Pasek transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Wskaźnik obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Tryby nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Lokatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Shuttle, Jog i Nudge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Główne elementy transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Metronom, tempo i synchronizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Markery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Aktywność MIDI i audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Suwak poziomu sygnału audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Kontekstowe menu w oknie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 ROZDZIAŁ . Praca ze ścieżkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Obszary okna projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Inspektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Lista ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Obszar wyświetlania zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Instrumenty VST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Tworzenie instrumentu wirtualnego w projekcie . . . . . . . . . . .122 Instrumenty VST dołączone do Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Instrumenty VST a latencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Menedżer urządzeń MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Dodawanie urządzenia MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Zarządzanie urządzeniem MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Używanie urządzeń MIDI w inspektorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 O ścieżce tempa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 ROZDZIAŁ . Klasy ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Dodawanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Ścieżka MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Konfiguracja ścieżki MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Parametry ścieżki MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 O efektach MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Inserty ścieżek MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Wysyłki ścieżki MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Kanał MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Notatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Panel użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 7 • • • Ścieżka audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 O terminologii materiałów audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Konfiguracja ścieżki audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Inserty ścieżek audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Korektor ścieżki audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Krzywa korekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Wysyłki ścieżki audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Kanał ścieżki audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Ścieżka kanału efektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Ścieżka folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Ścieżka grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Ścieżka markerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ścieżka kolejności odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Ścieżka podziałki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Ścieżki wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 ROZDZIAŁ 7 . Nagrywanie MIDI i audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Przygotowania do nagrywania MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Preferencje nagrywania MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Filtrowanie MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Ustawianie metronomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Nagrywanie MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Kwantyzacja zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Metody kwantyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Ustawianie kwantyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Aplikowanie kwantyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Tworzenie presetów z żywą motoryką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Kwantyzacja materiału audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Nagrywanie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Nagrywanie audio w trybie cyklicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Importowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Importowanie ścieżek CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Importowanie materiału audio z plików wideo . . . . . . . . . . . . .193 Format OMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Importowanie plików Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Importowanie plików MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Importowanie plików audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 • • • ROZDZIAŁ . Okna edycji MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Edytor MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Pasek narzędzi edycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Obszary wyświetlania edytora klawiszowego . . . . . . . . . . . . . .204 Wprowadzanie zdarzeń MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Korzystanie z nagrywania krokowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Przybliżanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Edycja kilku ścieżek naraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Pasek informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Kontrolery MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Edytor perkusyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Obszary wyświetlania edytora perkusyjnego . . . . . . . . . . . . . . .218 Korzystanie z map perkusyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Edytor listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Obszary edytora listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 ROZDZIAŁ 9 . Edycja audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Edytor Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Obszary edytora Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Informacje dostępne w oknie Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Funkcje edytora Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Korzystanie z puli przy pracy nad projektem . . . . . . . . . . . . . . .237 Edytor Pool a obróbka nieprowadzona w czasie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Edytor próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Obszary edytora próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Podstawowe funkcje edycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Praca z regionami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Punkt przyciągania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Punkty uderzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Warping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 ROZDZIAŁ 10 . Opcje przeglądania i przetwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Okno przeglądarki projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Obszary okna przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Interpretacja informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Opcje menu Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Analizator widma i statystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Wykrywanie ciszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Konwersja obiektów audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 Funkcja Bounce Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 9 • • • Operowanie obwiedniami wyciszeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 Tworzenie automatyki obwiedni zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . .267 Szukanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Opcje obróbki audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Używanie procesów audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Używanie pluginów VST i DirectX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Optymalizacja projektów po obróbce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Utrwalanie zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Utrwalanie kanału audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Opcja Freeze Edits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Utrwalanie procesów działających w czasie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Utrwalanie instrumentów VST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Panel Offline Process History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Panel Edit History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 ROZDZIAŁ 11 . Edycja projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Edycja destrukcyjna i niedestrukcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 Praca ze zdarzeniami, regionami i partiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 Przełączanie widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Korzystanie z paska widoku ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Używanie markerów cyklicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Używanie narzędzi do powiększania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Opcje menu MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Transpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Funkcja Merge MIDI in Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Funkcja Dissolve Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Funkcja O-Note Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 O funkcjach MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Opcje menu Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 Funkcja Duplicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Funkcja Repeat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Funkcja Fill Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Narzędzie Normal Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Opcja Sizing Moves Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Opcja Sizing Applies Time Stretch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Przesuwanie zdarzeń w obiekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Wyciszanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Funkcja Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 10 • • • Praca w trybie kolejności odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Wyłączanie ścieżek audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Edytor partii audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Obszary edytora partii audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Operacje audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 ROZDZIAŁ 12 . Ustawienia miksera i kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Obszary miksera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Wspólny panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Rozszerzony panel wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Panel prowadzenia sygnału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Kanały audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Kanały dyskowe (ścieżki audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 ReWire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Kanały instrumentów VSTi i kanały ReWire . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Kanały grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Kanały MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Kanały szyny wyjściowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Kanały wejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 Praca z ustawieniami miksera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Praca z efektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Panel Channel Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Panel Channel Settings dla kanału audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Panel Channel Settings dla kanału MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Korzystanie z grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 ROZDZIAŁ 1 . Automatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyka w mikserze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Ścieżki automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Definiowanie automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Korzystanie z przycisków Read Automation i Write Automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Nagrywanie automatyki dla ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Nagrywanie automatyki parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Tryby automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Kreślenie automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 Ukrywanie i usuwanie ścieżek automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 Edycja automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Korzystanie z przycisku Write Automation . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Korzystanie z podścieżek automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 11 • • • Korzystanie z komunikatów SysEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Zapisywanie komunikatów SysEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Transmitowanie zrzutów hurtowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Używanie zewnętrznego miksera sterującego . . . . . . . . . . . . . . . .356 ROZDZIAŁ 1 . Synchronizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Formaty Word Clock, SMPTE i MIDI Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Kod czasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Zegar MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 MIDI Machine Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 Zegar cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 VST System Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 O technologii System Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Łączenie komputerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 System Link a problemy z latencją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 Ustawianie funkcji System Link w Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 Korzystanie z portów MIDI funkcji System Link . . . . . . . . . . . . .372 Różnice między komputerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Wewnętrzne i zewnętrzne źródła synchronizacji . . . . . . . . . . .375 Ustawianie synchronizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 Synchronizacja Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Liniowe i muzyczne podstawy czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 Warping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 Warping w edytorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Praca z plikami wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 ROZDZIAŁ 1 . Zgrywanie i mastering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Załączanie ścieżek MIDI w zgraniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Konwersja ścieżek MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Kanały VSTi i ReWire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Dithering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Właściwości Broadcast Wave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Eksportowanie ostatecznej wersji miksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Opcje formatu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496 Formaty RealMedia i Windows Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Więcej na temat OMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Mastering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Tworzenie płyt kompaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Archiwizacja prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 12 • • • ROZDZIAŁ 1 . Edycja zapisu nutowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Edycja zapisu nutowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 Okno edytora nutowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Preferencje edytora nutowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 Warstwy zapisu nutowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 Ustawienia globalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Ustawienia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Ustawienia pięciolinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Funkcje wstęgi narzędziowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Przyciski wstawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 Przyciski przesunięcia enharmonicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 Przyciski funkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 Palety symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Praca z akordami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Dodawanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434 Drukowanie i ustawienia strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 DODATEK A Efekty MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie presetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 Efekty tworzące zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Arpache SX i Arpache 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Autopan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Chorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 MidiEcho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Step Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 Efekty modyfikujące zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 Compress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 Context Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 MicroTuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Konwerter komunikatów nutowych na zmiany stanu kontrolera (Note2CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Quantizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Track Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Track FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 Transformator wejściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 1 • • • DODATEK B DODATEK C Edycja logiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry edytora logicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Obiekt filtrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457 Wyrażenia logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457 Definiowanie działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 Optymalizacja poprzez przystosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przestrzenie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 Tworzenie szablonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 Tworzenie własnych skrótów klawiaturowych . . . . . . . . . . . . . . . .462 Makra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 Dostosowywanie pasków narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Dostosowywanie paska transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 Dostosowywanie elementów sterujących na ścieżkach . . . . . . .467 DODATEK D Miksowanie dźwięku przestrzennego w SX . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Szyna przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 Możliwości prowadzenia sygnałów DODATEK E w konfiguracjach dźwięku przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . .471 Surround Panner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 Stosowanie efektów na wyjściach przestrzennych . . . . . . . . . . . .476 Eksportowanie miksu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478 Zasoby internetowe dotyczące Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Źródła pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479 Fora internetowe poświęcone Cubase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 Centrum informacyjne firmy Steinberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 Strona K-v-R VST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 Pluginy i instrumenty VST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 Arboretum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 Native Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 Propellerheads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 Prosoniq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 TC Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482 Waves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482 Wizoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483 1 • • • 13 Automatyka Miksowanie nagrania to forma sztuki — sztuki słuchania. Dobrzy muzycy nie zawsze są do­ brymi realizatorami dźwięku, a dobrzy realizatorzy nie zawsze są dobrymi muzykami. Nie­ zależnie od specjalności celem jest zawsze uzyskanie idealnej równowagi elementów. Proces miksowania w Cubase nie różni się wiele od tradycyjnego procesu miksowania, w tym sensie, że prawdziwe konsolety mikserskie udostępniają wiele tych samych funkcji, jakie udostępnia Cubase. Przewagę Cubase można jednak dostrzec na polu integracji tradycyjnych technik miksowania z efektami działającymi w czasie rzeczywistym i automatyką w jednej aplikacji. Oto, czego nauczymy się w tym rozdziale:  Jak nagrywać automatykę miksu w oknie miksera. Jak nagrywać automatykę miksu przy użyciu podścieżek automatyki. Jak tworzyć i nagrywać automatykę parametrów pluginów. Jak edytować nagraną automatykę. Jak tworzyć automatykę zewnętrznych urządzeń MIDI za pomocą komunikatów SysEx. Jak używać zewnętrznych kontrolerów MIDI w Cubase do tworzenia automatyki miksu.  Cubase pozwala korzystać z efektów VST dołączonych do programu oraz dokupionych w for­ mie pluginów i obsługuje pluginy DirectX innych producentów (w środowisku Windows). Pluginy DirectX mogą zapewniać te same rezultaty, co VST, ale zużywają więcej mocy obli­ czeniowej niż ich odpowiedniki w formacie VST z uwagi na korzystanie z innych standardów. Ponieważ pluginy VST są pisane dla Cubase, format ten jest bardziej efektywny w środowisku Cubase niż format DirectX. Należy też pamiętać, że aby korzystać z pluginów DirectX, trzeba mieć komputer obsługujący DirectX i najnowszą dostępną wersję sterowników DirectX. Ko­ niecznie jest także zainstalowanie pluginów DirectX na swoim komputerze.     338 • • • •  Automatyka w mikserze • O DirectX Na stronie firmy Steinberg można znaleźć informacje o tym, która wersja DirectX jest potrzebna, i sprawdzić, czy inne pluginy współpracują z takimi właśnie sterownikami DirectX. Z technologii DirectX mogą korzystać tylko użytkownicy wersji Cubase dla komputerów PC. Automatyka w mikserze Automatyka wpływa na sposób, w jaki odtwarzane są zdarzenia. Za przetwarzanie auto­ matyki audio odpowiedzialny jest komputer, a automatyka MIDI jest przetwarzana przez instrument MIDI. Możemy zastosować dwa rodzaje automatyk: automatykę kanału MIDI i automatykę kanału audio (która obejmuje wszystkie typy kanałów audio omówione w roz­ dziale 12., „Ustawienia miksera i kanałów”). Tabela 13.1 pokazuje listę parametrów, jakie możemy automatyzować w oknie miksera. Tabela 13.1. Parametry, które można automatyzować w oknie miksera Ustawienia kanału MIDI Głośność Panorama Wyciszenie (Mute) Ustawienia kanałów audio (w tym ReWire, VSTi, grup i kanałów efektowych) Głośność Panorama i panorama przestrzenna (SurroundPan — tylko w wersji SX) Wyciszenie (Mute) Włączanie i wyłączanie sekcji Track Parameters Pominięcie korekcji (Bypass EQ) Transpozycja Ustawienia maksymalnie czterech modułów korekcji Zmiana siły uderzenia (velocity shift) Włączniki efektów wysyłkowych Parametry funkcji Random Parametry funkcji Range Poziomy wysyłek Przełączniki trybów pre-fader i post-fader Włączniki efektów insertowych i ich parametry Przycisk pominięcia wysyłek Włączniki efektów wysyłkowych i ich parametry Wybór programu dla efektów insertowych • O automatyce instrumentów VST i kanałów ReWire Cubase to rejestrator wielościeżkowy i sekwencer MIDI, który integruje obydwa typy kanałów w jed­ nym środowisku mikserskim, co opisano w rozdziale 12. Ponieważ niektóre ścieżki MIDI mogą być przypisane do aplikacji zgodnych z ReWire lub VSTi, tworzy to dodatkowe kanały w oknie miksera: je­ den dla poziomu głośności MIDI i drugi do sterowania aspektami audio, który również zawiera tłumik głośności. Aby uniknąć bałaganu w czasie miksowania poziomów tych szczególnych kanałów, należy manipulować wyłącznie głośnością i panoramą kanału audio. Jeżeli zaczniemy jednocześnie automaty­ zować poziomy głośności audio i MIDI, trudno będzie potem dojść do tego, które parametry właściwie się zmieniają. 339 • • • ROZDZIAŁ 13}  Automatyka Okno miksera omówiliśmy już w poprzednim rozdziale, więc dostępne w nim opcje powin­ ny być już znane. Dowiedzieliśmy się co prawda, jak manipulować tłumikami, panoramą i nakładać efekty, ale nie wiemy jeszcze, jak automatyzować te manipulacje. W odróżnieniu do tradycyjnych mikserów Cubase umoż­ liwia zapisanie większości manipulacji, jakie dokonujemy w środowisku mikser­ skim, łącznie z automatyką efektów. Ścieżki automatyki Automatyka w Cubase nie ogranicza się do okna miksera. Automatykę można również tworzyć w specjalnych ścieżkach automatyki dostępnych dla każdej ścieżki w oknie projektu (rysunek 13.1). Parame­ try automatyki można wyświetlić na kilka sposobów. • Przepis Jak włączyć podgląd ścieżek automatyki: Rysunek 13.1. Podścieżki automatyki   Kliknij symbol plusa w dolnym lewym rogu wybranej ścieżki w obszarze listy ścieżek w oknie projektu (rysu­ nek 13.2). Kliknij prawym przyciskiem (PC) lub kliknij, przytrzy­ mując Ctrl (Macintosh), ponad ścieżką w obszarze listy ścieżek i wybierz opcję Show Automation, Show Used Automation lub Show Used Automation For All Tracks z menu kontekstowego. Rysunek 13.2. Przycisk rozwijający i zwijający podścieżki automatyki Automatyka zapisana na tych ścieżkach nie różni się niczym od automatyki nagranej w mik­ serze. Automatyka jest zawsze wyświetlana pod ścieżką, której dotyczy. Linia automatyki jest ukazywana na tle reprezentacji zawartości ścieżki. Jedyna różnica polega na sposobie definiowania automatyki. Po nagraniu lub edycji automatyki w jednym środowisku zmiany są odzwierciedlane w drugim. Cubase udostępnia dwie metody tworzenia automatyki: nagrywanie automatyki za pomo­ cą przycisków Read i Write w kanałach miksera lub kreślenie przebiegów automatyki na 340 • • • •  Definiowanie automatyki podścieżkach automatyki. Obydwie metody dają takie same rezultaty i wszelkie korekty do­ konane jedną metodą zostaną odzwierciedlone w drugim środowisku edycyjnym. Możemy na przykład nagrać automatykę w mikserze, po czym skorygować ją za pomocą narzędzia Draw w oknie projektu. Każda klasa ścieżek ma własny zbiór podścieżek, uzależniony od tego, jakie parametry w da­ nej klasie można automatyzować. Na przykład ścieżki instrumentów VST mogą zawierać tyle podścieżek automatyki, ile parametrów i kanałów jest dostępnych dla danego instru­ mentu. Podobnie, gdy tylko uaktywnimy kanał ReWire w projekcie, utworzona zostanie ścieżka folderu ReWire. Jeżeli nagramy automatykę dla tego kanału, zostanie ona zapisana w dodatkowych podścieżkach odpowiadających edytowanemu parametrowi. Nawet ścieżki MIDI mają podścieżki automatyki dla ustawień związanych z mikserem oraz parametra­ mi insertów i wysyłek. Zwykle automatyka urządzeń MIDI będzie polegała na stosowaniu komunikatów Control Change w powiązaniu z komunikatami SysEx, ale ponieważ niektóre z parametrów, które można automatyzować w Cubase, nie są obsługiwane przez MIDI, pod­ ścieżki automatyki MIDI stanowią dobre uzupełnienie możliwości samego protokołu MIDI. Im więcej parametrów automatyzujemy w jednym kanale, tym więcej podścieżek automaty­ ki zostanie utworzonych dla danej ścieżki. W czasie automatyzowania kanałów efektowych każdy parametr, jaki zmienimy w proce­ sie definiowania automatyki, utworzy podścieżkę skojarzoną z tym kanałem. Możemy więc na przykład stworzyć pogłos z powiększającym się w czasie pomieszczeniem, zmieniając płynnie rozmiar pomieszczenia, czas pogłosu i parametry wczesnych odbić, co jest równie proste, jak automatyzowanie ruchów tłumików i panoramy na ścieżce audio. Definiowanie automatyki Ponieważ automatykę możemy definiować, nagrywając ją w oknie miksera lub edytując w ścieżkach automatyki, przyjrzymy się każdej z tych metod z osobna. Jeżeli korzystamy z zewnętrznego pulpitu sterującego do sterowania określonymi parametrami w Cubase, za­ pewne łatwiej będzie nagrać automatykę za pomocą takiego pulpitu, niż dodawać zdarzenia w podścieżkach automatyki związanych z każdym kanałem w oknie projektu. Zanim przejdziemy do automatyki, wypada przypomnieć, że możemy ustawiać poziomy i panoramę kanałów audio bez korzystania z automatyki, tak jak na tradycyjnej konsolecie mikserskiej. Umożliwi to normalny odsłuch ścieżek. Dopóki przyciski Write Automation i Read Automation (widoczne w panelu wspólnym po lewej stronie okna miksera) nie są włą­ czone (zapalone), tłumiki, panorama i ustawienia innych efektów pozostają niezmienione podczas odtwarzania. Jeżeli przycisk Read Automation w panelu wspólnym jest wyłączony, Cubase nie będzie czytał żadnych danych automatyki. Jednak wyłączenie odczytu automaty­ ki nie oznacza, że tracimy zapisane wcześnie dane o automatyce. 341 • • • ROZDZIAŁ 13}  Automatyka •  Definiowanie automatyki Korzystanie z przycisków Read Automation i Write Automation Aby nagrać automatykę w oknie miksera, w panelu Channel Settings lub w sekcji Channel obszaru inspektora trzeba skorzystać z przycisków Read Automation i Write Automation. Za pomocą przycisku Write nagramy automatykę, a przy użyciu przycisku Read odczytamy to, co nagraliśmy. Aby uaktywnić proces nagrywania automatyki, wystarczy kliknąć przycisk Write Automation dla wybranego kanału. Kliknięcie tego przycisku w któ­ rymkolwiek z wymienionych wcześniej obszarów aktywuje te same funkcje we wszystkich pozostałych oknach, w których reprezentowany jest kanał (w inspektorze, na liście ścieżek, w panelu Channel Settings okna miksera). Klikając przycisk Write Automation bezpośrednio w kanale, akty­ wujemy funkcję zapisu automatyki wyłącz­ nie dla tego kanału. Jeżeli chcemy włączyć funkcję zapisu automatyki dla wszystkich kanałów naraz, wystarczy wcisnąć przycisk Write All Automation dostępny na panelu wspólnym w oknie miksera, co widać na rysunku 13.3. Wybór konkretnego przyci­ sku zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Kiedy wciśniemy przycisk Write Automa- tion w kanale lub Write All Automation w panelu wspólnym miksera, Cubase będzie gotowy do zarejestrowania wszelkich zmian w ustawieniach parametrów. Jeżeli nie zmienimy dane­ go parametru, Cubase nie zapisze dla niego żadnych parametrów automatyki. Po nagraniu automatyki musimy włączyć przycisk Read Automation, aby Cubase mógł od­ czytać wszelką zapisaną automatykę. Jeżeli tego nie zrobimy, informacje o automatyce zo­ stają zachowane, ale nie są odczytywane. Przycisk Read Automation, podobnie jak Write Automation, jest dostępny w kilku różnych oknach w projekcie, i włączenie ich dla kanału w jednym oknie aktywuje go także w innych oknach. Przycisk Read All Automation dostępny w panelu wspólnym również aktywuje funkcję odczytu automatyki dla wszystkich kanałów miksera jednocześnie. Rysunek 13.3. Zapisywanie automatyki za pomocą funkcji działających dla kanału i dla wszystkich kanałów 342 • • • •  Definiowanie automatyki Nagrywanie automatyki dla ścieżki W punkcie tym opiszemy, w jaki sposób nagrać automatykę dla jednej ścieżki oraz usta­ wienia kanału MIDI i audio. To, jakie ustawienia możemy nagrywać, zależy od klasy danej ścieżki. • Przepis Jak nagrać automatykę kanału: 1. Otwórz okno miksera (domyślny skrót klawiaturowy to F3). 2. Naciśnij przycisk Write Automation dla kanału. Po włączeniu przycisk powinien się zaświecić. 3. Ustaw odpowiednio kursor odtwarzania i naciśnij Play na pasku transportu (lub naciśnij spację). 4. Zgodnie z potrzebami manipuluj tłumikami, pokrętłami, w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cubase SX/SL 3. Wyzwól potęgę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: