Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 004686 18686935 na godz. na dobę w sumie
Cubase SX. Szybki start - książka
Cubase SX. Szybki start - książka
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-300-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Błyskawiczny kurs cyfrowego przetwarzania muzyki

Cubase SX to komputerowe studio nagrań; aplikacja, dzięki której możesz tworzyć profesjonalne utwory muzyczne nie wychodząc z domu. Cubase umożliwia samodzielne nagrywanie, miksowanie i aranżowanie muzyki. Dzięki interfejsom VST i ASIO jest to niezwykle elastyczny system, który można z łatwością rozbudować i dostosować do swoich potrzeb.

Książka 'Cubase SX. Szybki start' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz tę aplikację i nauczysz się używać jej w praktyce. To pozycja skierowana do początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników, którzy nie mają większego doświadczenia w edycji dźwięku, a pragną stworzyć wirtualne studio nagrań od podstaw. Krótkie rozdziały, które możesz przeczytać w ciągu kilkunastu minut, prezentują krok po kroku czynności, jakie należy wykonywać, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Nauczysz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Cubase SX. Szybki start Autor: Thad Brown T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-300-5 Tytu³ orygina³u: Cubase SX for Macintosh and Windows: VQG Format: B5, stron: 432 Cubase SX to komputerowe studio nagrañ; aplikacja, dziêki której mo¿esz tworzyæ profesjonalne utwory muzyczne nie wychodz¹c z domu. Cubase umo¿liwia samodzielne nagrywanie, miksowanie i aran¿owanie muzyki. Dziêki interfejsom VST i ASIO jest to niezwykle elastyczny system, który mo¿na z ³atwoġci¹ rozbudowaæ i dostosowaæ do swoich potrzeb. Ksi¹¿ka „Cubase SX. Szybki start” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. To pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych i ġrednio zaawansowanych u¿ytkowników, którzy nie maj¹ wiêkszego doġwiadczenia w edycji dĥwiêku, a pragn¹ stworzyæ wirtualne studio nagrañ od podstaw. Krótkie rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, prezentuj¹ krok po kroku czynnoġci, jakie nale¿y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Nauczysz siê: • Instalowaæ Cubase SX i konfigurowaæ go, by wspó³pracowa³ z zainstalowanym sprzêtem • Poruszaæ po interfejsie programu Cubase i dostosowywaæ go do swoich potrzeb • Nagrywaæ dĥwiêk • Tworzyæ i edytowaæ ġcie¿ki MIDI • Korzystaæ z instrumentów VST • Edytowaæ zapis dĥwiêkowy • Miksowaæ utwory, korzystaæ z filtrów • Dodawaæ efekty dĥwiêkowe • U¿ywaæ programu ReWire • Wykonywaæ mastering za pomoc¹ Cubase SX Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja programu Cubase SX 15 Instalacja programu Cubase SX...................................................p...............16 Co i gdzie?...................................................p..............................................17 Podstawy nagrywania...................................................p.............................19 Interfejsy audio i sterowniki...................................................p...................20 Sprawdzanie karty dźwiękowej w systemie Windows XP...........................21 Sprawdzanie karty dźwiękowej w systemie Mac OS X .............................23 Definicja latencji ...................................................p....................................25 Ustawianie latencji ...................................................p.................................26 Sprawdzanie interfejsu MIDI w systemie Windows XP ...........................27 Sprawdzanie interfejsu MIDI w systemie Mac OS X ...............................29 Na czym polega monitorowanie? ...................................................p..............30 Monitorowanie z poziomu programu Cubase ...........................................31 Monitorowanie przy użyciu miksera zewnętrznego..................................32 Monitorowanie przy użyciu funkcji ASIO Direct Monitoring..................33 Konfiguracja...................................................p...........................................34 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. Przechadzka po interfejsie programu Cubase SX 37 Pasek sterowania transportem ...................................................p................39 Okno Project...................................................p...........................................41 Pasek narzędziowy okna Project ...................................................p............43 Panel Track Inspector w oknie Project...................................................p...45 Panel Track List okna Project ...................................................p................46 Linijka okna Project ...................................................p...............................47 Panel zdarzeń w oknie Project...................................................p.................48 Panel informacyjny w oknie Project ...................................................p......49 Ustawienia przyciągania w oknie Project .................................................50 Edytor Audio Sample ...................................................p.............................53 Edytor MIDI Key ...................................................p...................................54 Inne edytory MIDI ...................................................p.................................55 5 Spis treści Magazyn ...................................................p.................................................56 Mikser w programie Cubase SX ...................................................p..............57 Stelaże efektów w programie Cubase SX .................................................58 Instrumenty VST ...................................................p....................................59 Rozdział 3. Rozpoczynamy opracowywanie projektu 61 Tworzenie projektu ...................................................p................................62 O metronomie w programie Cubase SX...................................................p.65 Ustawianie tempa w projekcie ...................................................p...............66 Import pętli...................................................p.............................................68 Dopasowywanie tempa projektu do tempa pętli audio..............................70 Dopasowywanie tempa pętli do tempa projektu .......................................72 Wielokrotne wklejanie pętli do projektu ...................................................p74 Import projektów Cubase ...................................................p.......................76 Tworzenie nowego szablonu ...................................................p..................78 Używanie pustych szablonów ...................................................p................80 i c ś e r t s i p S Rozdział 4. Instalacja i konfiguracja programu Cubase SX 81 Tworzenie ścieżki audio...................................................p.........................83 Definiowanie preferencyjnych ustawień nagrywania dźwięku .................84 Nagrywanie pojedynczej ścieżki ...................................................p............88 Nagrywanie na kilku ścieżkach jednocześnie ...........................................90 Nagrywanie ścieżek stereofonicznych ...................................................p...92 Nagrywanie automatyczne: podrzutki...................................................p....93 Nagrywanie automatyczne: tryb nagrywania cyklicznego........................96 Rozdział 5. Nagrywanie MIDI 99 Nadawanie nazw wejściom i wyjściom MIDI......................................... 100 Tworzenie ścieżek MIDI ...................................................p...................... 101 Konfigurowanie ścieżek MIDI do nagrania ............................................ 103 Nagrywanie pojedynczej ścieżki MIDI ...................................................p 105 Automatyczne uruchamianie nagrywania ............................................... 107 Automatyczne wyłączanie zapisu przy użyciu lokatorów....................... 109 Tryby nagrywania MIDI ...................................................p...................... 110 Cykliczne nagrywanie MIDI ...................................................p................ 111 Nagrywanie cykliczne: tryby Mix i Overwrite........................................ 112 Nagrywanie wielu ścieżek MIDI jednocześnie ....................................... 113 6 O wielobrzmieniowych urządzeniach MIDI ........................................... 114 Zapis danych kontrolerów ciągłych ...................................................p..... 115 Nagrywanie danych Sysex ...................................................p................... 116 Rozdział 6. Ręczne wprowadzanie danych MIDI 119 Spis treści Tworzenie partii MIDI ...................................................p......................... 120 Otwieranie edytora ...................................................p............................... 122 Opis edytora Key...................................................p.................................. 123 Narzędzia edycyjne ...................................................p.............................. 124 Wprowadzanie nut MIDI...................................................p...................... 125 Rozciąganie panelu nutowego...................................................p.............. 126 Korzystanie z wyświetlacza pozycji wskaźnika myszy .......................... 127 Przyciąganie w edytorze Key ...................................................p............... 128 Zmiana długości nut ...................................................p............................. 129 Ustawianie siły uderzenia w klawisze...................................................p.. 130 Wprowadzanie wielu nut w trybie malowania ........................................ 131 Wyciszanie i usuwanie nut ...................................................p................... 132 Przeglądanie danych kontrolerów ciągłych............................................. 134 Wprowadzanie danych CC za pomocą narzędzia Draw.......................... 135 Edytor perkusyjny ...................................................p................................ 136 Otwieranie edytora Drum...................................................p..................... 137 Posługiwanie się narzędziem Drumstick................................................. 138 Kwantyzacja globalna a ustawienia indywidualne.................................. 139 Zmiana wartości parametru Velocity w edytorze Drum ......................... 141 Usuwanie i wyciszanie nut w edytorze Drum ......................................... 143 S p i s t r e ś c i Rozdział 7. Korzystanie z instrumentów VST 145 Co to jest instrument VST? ...................................................p.................. 146 Po co używać instrumentów VST? ...................................................p...... 147 Instalacja i zarządzanie instrumentami VST ........................................... 149 Otwieranie VSTi ...................................................p.................................. 150 Otwieranie edytora VSTi...................................................p...................... 151 Wybieranie profilów VSTi...................................................p................... 152 Korzystanie z VSTi ...................................................p.............................. 153 Wizualne narzędzia edycyjne VSTi ...................................................p..... 154 Zapisywanie i przywoływanie ustawień VSTi ........................................ 156 7 Spis treści Universal Sound Module...................................................p...................... 157 Neon VSTi...................................................p............................................ 158 cs40 VSTi...................................................p............................................. 159 vb-1 VSTi...................................................p............................................. 160 JX16 VSTi...................................................p............................................ 161 a1 VST1...................................................p................................................ 163 lm-7 VSTi...................................................p............................................. 164 Sterowanie instrumentami VST za pomocą komunikatów MIDI............. 165 Rozdział 8. Podstawowa edycja zapisu dźwiękowego 167 Przekształcanie zdarzeń w partie...................................................p.......... 170 Rozbijanie partii na zdarzenia ...................................................p............... 171 Wyciszanie zdarzeń i partii ...................................................p.................. 172 Przesuwanie partii i zdarzeń przy użyciu funkcji Snap........................... 173 Przesuwanie zdarzeń i partii przy użyciu kursora ................................... 174 Ograniczanie ruchów partii i zdarzeń...................................................p... 175 Ustawianie punktu przyciągania...................................................p............. 176 Kopiowanie partii i zdarzeń audio...................................................p........ 178 Tworzenie zgłośnień ...................................................p............................ 179 Tworzenie wyciszenia ...................................................p.......................... 180 Edycja obwiedni zgłośnień i wyciszeń...................................................p. 181 Zmiana ogólnej głośności zdarzenia ...................................................p.... 182 Zmiana długości zdarzenia...................................................p................... 183 Przesuwanie zawartości zdarzenia poprzez zmianę jego długości .......... 184 Zmiana długości zdarzenia poprzez ściśnięcie lub rozciągpniecie w czasie ...................................................p................................................ 185 Przenikanie ...................................................p........................................... 186 Zmiana obwiedni przenikania ...................................................p.............. 187 Dzielenie zdarzeń i partii...................................................p...................... 188 Edytor Audio Part...................................................p................................. 189 Przygotowanie zdarzeń do montażu...................................................p..... 190 Odsłuchiwanie zdarzeń w zbitce ...................................................p.......... 191 Montaż zbitki...................................................p........................................ 192 i c ś e r t s i p S 8 Rozdział 9. Zaawansowana edycja zapisu dźwiękowego 193 Spis treści Typy operacji edycyjnych ...................................................p.................... 194 Korzystanie z narzędzia Zoom ...................................................p.............. 195 Wyodrębnianie zdarzeń z partii ...................................................p............. 196 Regulacja zakresu selekcji...................................................p.................... 197 Poruszanie się w projekcie przy użyciu lokatorów ................................. 198 Przetwarzanie zdarzenia lub partii ...................................................p....... 199 Regulacja wzmocnienia w zdarzeniu ...................................................p... 201 Przestrajanie ...................................................p......................................... 202 Korygowanie fałszów...................................................p........................... 203 Przestrajanie z wykorzystaniem obwiedni .............................................. 205 Przetwarzanie dźwięku przy użyciu efektów VST.................................. 208 Dodatkowe ustawienia przetwarzania dźwięku....................................... 209 Usuwanie skutków przetwarzania ...................................................p........ 211 Modyfikowanie efektów w przetworzonym materiale............................ 213 Zamiana jednego procesu na inny ...................................................p........ 214 Powiększanie obrazu w edytorze Sample ............................................... 216 Funkcja ręcznego przesuwania kursora w edytorze Sample Editor ......... 218 Tworzenie regionów w edytorze Sample Editor ..................................... 219 Tworzenie zdarzenia z regionu...................................................p............... 220 Dodatkowe funkcje przetwarzania dźwięku............................................ 221 S p i s t r e ś c i Rozdział 10. Edycja zapisu MIDI 223 Edycja audio a edycja MIDI...................................................p................. 224 Przesuwanie i kopiowanie partii MIDI ...................................................p 225 Wyciszanie i dzielenie partii MIDI ...................................................p...... 226 Transponowanie ścieżek MIDI przy użyciu panelu Track Inspector ........ 227 Rozbijanie partii na wiele partii ...................................................p........... 228 Jednoczesna edycja wielu partii w edytorze Key ....................................... 230 Kopiowanie nut w edytorze Key ...................................................p.......... 232 Zmiana długości nut MIDI ...................................................p................... 233 Edycja nut o takiej samej wysokości...................................................p.... 234 Przeglądanie danych kontrolerów ciągłych............................................. 235 Wyświetlanie danych dowolnych kontrolerów CC................................. 237 Tworzenie danych CC powiązanych z tempem projektu............................. 239 O funkcji Snap i edycji CC...................................................p................... 241 9 Spis treści Inne formy obwiedni komunikatów CC .................................................. 242 Usuwanie, przesuwanie i kopiowanie komunikatów CC ......................... 243 Kwantyzacja ...................................................p......................................... 244 Regulowanie gęstości siatki kwantyzacyjnej .......................................... 245 Wybieranie nut do kwantyzacji ...................................................p.............. 247 Nadawanie kwantyzowanym sekwencjom MIDI bardziej naturalnego brzmienia ...................................................p.......................... 248 Edytor List...................................................p............................................ 250 Filtrowanie danych w edytorze List ...................................................p..... 251 Modyfikowanie wartości na liście zdarzeń ............................................. 252 Tworzenie nowych zdarzeń na panelu Event .......................................... 253 Rozdział 11. Mikser programu Cubase 255 Dlaczego miksujemy w stereo? ...................................................p............. 256 Kanały miksera programu Cubase ...................................................p....... 257 Zarządzanie mikserem na ekranie ...................................................p........ 259 Wyświetlanie kontrolek jednego typu we wszystkich kanałach miksera jednocześnie ...................................................p............ 262 Osłuchiwanie solo i wyciszanie kanałów miksera ................................... 263 Posługiwanie się kanałami audio ...................................................p......... 264 Wybór portu wyjściowego dla kanału audio ........................................... 266 Regulowanie poziomu i panoramy...................................................p....... 267 Posługiwanie się mikserem w trybie rozszerzonym................................ 269 Zasady korekcji ...................................................p.................................... 270 Ustawianie korekcji w oknie Channel Settings ....................................... 271 Posługiwanie się filtrami półkowymi...................................................p... 273 Posługiwanie się filtrami górno- i dolnoprzepustowymi......................... 274 Podstawowe informacje o efektach insertowych .................................... 276 Omijanie korektorów i efektów w kanałach............................................ 277 Podstawy miksowania MIDI ...................................................p................ 280 Efekty insertowe MIDI...................................................p......................... 281 Profile efektów MIDI ...................................................p........................... 283 MidiEcho...................................................p.............................................. 284 Arpache 5 ...................................................p............................................. 285 Tworzenie prostego arpeggio ...................................................p............... 286 AutoPan...................................................p................................................ 288 i c ś e r t s i p S 10 Spis treści Tworzenie efektu tremolo przy użyciu AutoPan..................................... 289 Pozostałe efekty MIDI ...................................................p......................... 291 Efekty wysyłkowe MIDI ...................................................p...................... 293 Zachowywanie partii MIDI wraz z efektami........................................... 295 Instrumenty VST i kanały ReWire ...................................................p....... 297 Posługiwanie się szynami wyjściowymi ................................................. 298 Kanały grup ...................................................p.......................................... 299 Sprzęganie kanałów miksera ...................................................p................ 302 Rozdział 12. Modułowe efekty audio 305 Obsługiwane formaty modułów ...................................................p........... 306 Efekty insertowe i wysyłkowe ...................................................p............. 308 DoubleDelay...................................................p......................................... 310 Korzystanie z efektów opóźnieniowych synchronizowanych z tempem..... 312 Modulacja wysokości dźwięku przez moduł ModDelay......................... 314 Pogłos ...................................................p...................................................p 315 Ustawienia modułu Reverb A ...................................................p.............. 317 Chorus ...................................................p.................................................. 319 Efekty dynamiczne ...................................................p............................... 321 Korzystanie z modułu Dynamics ...................................................p.......... 325 Pozostałe moduły programu Cubase ...................................................p.... 328 Efekty wysyłkowe przed tłumikiem...................................................p..... 330 Kiedy stosować efekty wysyłkowe przed tłumikiem .............................. 332 Kanały grup i efekty ...................................................p............................. 333 Łączenie efektów przy użyciu grup...................................................p...... 335 S p i s t r e ś c i Rozdział 13. ReWire i Cubase 337 Do czego służy ReWire? ...................................................p...................... 338 Przyłączanie aplikacji ReWire do programu Cubase .............................. 339 Uruchamianie i zamykanie aplikacji ReWire.......................................... 340 Tempo i ReWire ...................................................p................................... 341 Korzystanie z wielu aplikacji ReWire jednocześnie ............................... 342 Transmisja danych MIDI przy użyciu protokołu ReWire ....................... 343 Transmisja danych audio między aplikacjami ReWire ........................... 344 Aplikacje niezależne a aplikacje ReWire ................................................ 346 11 Spis treści Rozdział 14. Automatyka miksu 347 Po co automatyzować miksy? ...................................................p.............. 348 Zapis automatyki w oknie miksera...................................................p....... 349 Przeglądanie ustawień automatyki ...................................................p....... 351 Tryby automatyki miksera...................................................p.................... 352 Zapis ustawień automatyki modułów...................................................p... 353 Automatyzacja parametrów efektów...................................................p.... 354 Jak wyświetlany jest zapis automatyki...................................................p. 355 Zapis automatyki dla pojedynczej ścieżki............................................... 356 Ręczne definiowanie ustawień automatyki ............................................. 358 Usuwanie punktów sterujących z obwiedni automatyki........................... 359 Inne operacje wykonywane na punktach sterujących ............................. 360 Definiowanie ustawień automatyki za pomocą narzędzia Draw............. 361 Selektywne zwiększanie głośności fragmentów ścieżek......................... 362 Automatyka wyciszeń ...................................................p.......................... 363 Przeglądanie i automatyzacja innych parametrów .................................. 364 Automatyka kanałów innych niż audio ...................................................p 365 Rozdział 15. Korzystanie z efektów zewnętrznych 367 Krosowanie zewnętrznych efektów...................................................p...... 368 Korzystanie z wyjść VST ...................................................p..................... 369 Konfigurowanie zewnętrznych efektów wysyłkowych............................ 370 Konfigurowanie zewnętrznych efektów insertowych .............................. 371 Monitorowanie działania efektów ...................................................p........ 372 Kierowanie sygnału grupowego do procesora zewnętrznego .................. 374 Zewnętrzne efekty wysyłkowe przed tłumikiem....................................... 376 Miksowanie z efektami zewnętrznymi...................................................p. 377 Rozdział 16. Eksportowanie i renderowanie ścieżek 379 Zgrywanie, eksportowanie i renderowanie ............................................. 380 Zrzucanie ścieżki...................................................p.................................. 381 Zgrywanie wielu ścieżek ...................................................p...................... 382 Renderowanie ścieżki z efektami ...................................................p......... 383 Korygowanie przesunięć czasowych...................................................p.... 385 Renderowanie wielu ścieżek ...................................................p................ 386 Renderowanie ścieżek ReWire...................................................p............. 387 12 i c ś e r t s i p S Spis treści Tworzenie miksu finalnego ...................................................p.................. 389 Zgrywanie miksu w formacie MP3 ...................................................p...... 391 Zgrywanie miksu w formacie Ogg Vorbis .............................................. 392 Zgrywanie miksu w formacie RealAudio — wyłącznie w komputerach PC ...................................................p............................... 393 Zgrywanie miksu w formacie Windows Media — tylko w komputerach PC ...................................................p............................... 394 Rozdział 17. Mastering 395 Zadanie dla profesjonalnego realizatora masteringu ............................... 396 Tworzenie projektu masteringowego ...................................................p... 397 Definiowanie sekwencji utworów ...................................................p........ 399 Płynne zmiany głośności ...................................................p...................... 400 Stosowanie korekcji ...................................................p............................. 401 Stosowanie kompresji ...................................................p.......................... 402 Stosowanie efektów w sekcji Master ...................................................p... 403 Mastering samodzielny ...................................................p........................ 404 Stosowanie ditheringu UV22 ...................................................p............... 407 Słowniczek Skorowidz 409 413 13 S p i s t r e ś c i Rozpoczynamy opracowywanie projektu Rozpoczynamy opracowywanie projektu Kolejnym krokiem po zainstalowaniu i skonfigurowaniku programu Cubase SX jest otwarcie nowego projektu. Projekt jest dla programu Cubase SX podstawowym typem plików, tak jak dokument dla programu Microsokft Word. W projekcie Cubase SX zawarte są dane audio i MIDI, zapis parametrów automatyki oraz rozmaite ustawienia muzyczne. Większość użytkowników Cubase SX tworzy nowy projekt dla każdego opracowywanego przez siebie utworu, ale nie wszyscy pracują w ten sposób. Opisywany tu program zapewnia bowiem ogromne możliwości dostosowywania go do indywidualnego sposobu pracy; ktoś, kto zajmuje się na przykład postprodukcją dźwiękową czy też przygotowywaniem ścieżek dźwiękowych dla produkcji audiowizualnych, może zorganizować swój warsztat pracy w zupełnie inny sposób niż użytkownik nagrywający piosenkę country. W rozdziale niniejszym dowiemy się, jak otwierać nowe projekty, korzystając z szablonów dołączonych do programu Cubase SX oraz jak takie szablony tworzyć samodzielnie. Poznamy także metody zarządzania plikami, stosowane przez Cubase SX w miarę rozrastania się projektu. Ponieważ większość projektów muzycznych jest ściśle powiązana z ustawieniami tempa,k toteż nauczymy się tu konfigurować ścieżkę metronomu. Na koniec natomiast zbadamy możliwości, jakie daje nam funkcja dopasowywania tempa, pozwalająca zsynchronizować tempo w programie Cubase z tempem klipu dźwiękowego czy pętli perkusyjnej. R o z p o c z y n a m y o p r a c o w y w a n i e p r o j e k t u 61 Rozdział 3. Tworzenie projektu W chwili otwarcia nowego projektu Cubase żąda od użytkownika wskazania katalogu, w którym przechowywane będą pliki tworzące ów projekt. Można wskazać katalog istniejący lub utworzyć nowy; zwykle najefektywniejszą metodą okazuje się tworzenie nowego katalogu dla każdego utworu. W miarę rozbudowywania projektu Cubase generuje nowe pliki i foldery wewnątrz katalogu roboczego, ułatwiając nam w ten sposób zarządzanie plikami i, w razie potrzeby, przenoszenie ich między komputerami. Należy jednak pamiętać o tym, by na dysku, na którym znajdować się ma katalog roboczy, było wystarczająco dużo wolnej przestrzeni dla zapisania plików audio. Nazwy projektu i katalogu powinny być identyczne oraz logiczne. Dzięki temu nie będziemy mieć trudności z odnalezieniem wszystkich elementów projektu, gdy zajdzie potrzeba jego przeniesienia. Oprócz żądania wskazania katalogu roboczego podczas otwierania nowego projektu Cubase proponuje wybór szablonu. Kolekcja szablonów dołączonych do programu obejmuje między innymi szablony 16- i 24-śladowego zapisu audio, jak również szablony projektów zawierających ścieżki audio i MIDI. Nie chcąc korzystać z żadnego z nich, wybieramy opcję Empty (pusty). Niemniej jednak, każdy kto przygotowuje filmową ścieżkę dźwiękową, prezentacyjny klip wideo, nagranie hip-hopowe, nagranie na żywo czy też jakiegokolwiek innego rodzaju zapis dźwiękowy z pewnością znajdzie szablon odpowiedni dla danego zadania. Opis szablonów, jakie otrzymuje użytkownik wraz z programem Cubase SX, zarówno w wersji dla komputerów PC, jak i Macintosh, znajdziemy w ramce zatytułowanej „Szablony dołączone do programu Cubase SX”. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że szablony można dostosowywać do własnych potrzeb. u t k e j o r p e i n e z r o w T 62 Rozpoczynamy opracowywanie projektu Aby otworzyć nowy projekt: 1. Wybierz polecenie File/New (plik/nowy) w systemie Windows lub File/New Project (plik/nowy projekt) w systemie Mac OS. 2. Z listy Templates (szablony) — rysunek 3.1 — w oknie dialogowym New Project (nowy projekt) wybierz szablon projektu. 3. Niezależnie od typu wybranego szablonu, Cubase zażąda wskazania katalogu roboczego. Wybierz istniejący katalog lub utwórz nowy, a następnie kliknij przycisk OK. 4. W ten sposób nowy projekt zostanie utworzony; nadaj mu nazwę i zapisz, wybierając polecenie File/Save (plik/zapisz). Rysunek 3.1. Wybór szablonu z listy T w o r z e n i e p r o j e k t u 63 Rozdział 3. Szablony dołączone do programu Cubase SX Nie komplikujmy sobie pracy i korzystajmy z szablonuów. Szablony, w jakie wyposażono Cubase SX, działają w taki sam sposób, jak szablonyu w poprzednich wersjach programu, podobnie jak w programie Microsoft Word. Kiedy użytkowunik Worda tworzy nowy dokument, program otwiera okno dialogowe, oferując wybór gotowycuh szablonów. Word wyposażony został w szablony takich dokumentów, jak życiorys, unota, strona internetowa, a także wzór pustego dokumentu, który tworzy się od podstaw. Cubause SX działa dokładnie w ten sam sposób — udostępnia listę, z której użytkownik może wuybrać szablon najodpowiedniejszy dla tworzonego projektu. Oto krótka charakterystyka najczęściej wykorzystywanyuch szablonów, jakie znaleźć można w pierwszej wersji programu Cubase SX. Pełny zestaw umodeli może być nieco różny u poszczególnych użytkowników, a zależy to od wersjiu programu oraz platformy, na której użytkownik pracuje. Niemniej jednak, poniższy wykazu powinien dać nam wystarczająco wyraźny obraz ogólny. Szablon Empty (pusty) tworzy kompletnie pusty projekt. Można z nieugo korzystać, tworząc projekt od podstaw lub przygotowując własny szablonu. Szablon 16 Track MIDI Sequencer (16-ścieżkowy sekwencer MIDI) tworzy projekt z szesnastoma pustymi ścieżkami MIDI. Wykorzystuje się gou, tworząc aranżacje MIDI bez lub z niewieloma ścieżkami audio. Szablon 16 Track Surround Mix (16-ścieżkowy miks surround) przeznaczony jest dla projektów, które miksowane będą w przestrzeni dookoulnej, a nie stereo. Każdą z szesnastu ścieżek audio można kierować do kilku kanałów surrouund, a nie tylko do kanałów stereofonicznych. Szablon 24 Track Audio Recorder (magnetofon 24-śladowy) to najlepszy wybór, gdy zamierzamy zrealizować nagranie instrumentów akustycuznych (takich jak perkusja i gitary) oraz wokalu. Każda z 24 ścieżek jest przygotowana do nuagrania materiału audio i skonfigurowana pod kątem miksu stereofonicznego. Szablon Music for Picture NTSC (ścieżka muzyczna dla materiału wideo NTSC) otwiera projekt zoptymalizowany pod kątem tworzeniau ścieżki dźwiękowej dla nagrania audiowizualnego, zrealizowanego w telewizyjnym standuardzie NTSC, obowiązującym w krajach Ameryki Północnej. Cubase SX potrafi odtwarzać proste filmy wideo DirectShow wraz z synchronizowaną ścieżką dźwiękową. Szablon Music for Picture PAL jest identyczny z omówionym wyżej, z tą jednak różunicą, że szybkość wyświetlania ramek obrazu jest tu dostosouwana do europejskiego systemu telewizyjnego PAL, a nie NTSC. Szablon Stereo Mastering Setup (stereofoniczna konfiguracja masteringowa) stosowany jest w postprodukcji miksów stereofonicznych, przygotuowywanych do powielenia na płytach CD. Ten typ szablonu jest najodpowiedniejsuzy do tego, by dopracować ostateczne brzmienie zrealizowanego i zmiksowanego nagrania przeud wypaleniem go na płycie CD. u t k e j o r p e i n e z r o w T 64 Rysunek 3.2. Metronom można uaktywnić, klikając przycisk Click na pasku Transport Rysunek 3.3. Wybór polecenia Metronome Setup z menu Transport w celu skonfigurowania metronomu Rysunek 3.4. W tym przypadku taktujący komunikat MIDI wysyłany będzie do programowego samplera Battery Aby szybko otworzyć panel Metronome Rozpoczynamy opracowywanie projektu O metronomie w programie Cubase SX Niektóre projekty, na przykład ścieżki dźwiękowe dla nagrań audiowizualnych czy nagrania na żywo, nie zachowują stałego tempa od początku do końca. Jednak w większości projektów muzycznych zachowanie tempa jest ze wszech miar wskazane. Dokładność taktowania ma ogromne znaczenie dla jakości wykonań muzycznych. Cubase SX wyposażono we wbudowany metronom, który można skonfigurować w taki sposób, by generował sygnały taktujące („kliki”) i wysyłał je do głównego wyjścia audio. Rolę sygnału taktującego mogą też pełnić dźwięki MIDI. Aby włączyć kliki dźwiękowe: 1. Kliknij przycisk Click (rysunek 3.2) na pasku Transport. Aby użyć dźwięku MIDI jako sygnału taktującego: 1. Wybierz polecenie Metronome Setup (ustawienia metronomu) — rysunek 3.3 — z menu Transport. 2. Po otwarciu panelu Metronome Setup wyłącz opcję Audio Click, klikając pole jej wyboru, a następnie wybierz kanał MIDI i numer nuty, której chcesz użyć jako sygnału taktującego (rysunek 3.4). 3. Kliknij przycisk OK. Wskazówki Ustawienia metronomu mają działanie globalne i nie są zachowywane w pliku projektu. A zatem, po przeniesieniu projektu do innego komputera może okazać się konieczne ponowne skonfigurowanie metronomu. O m e t r o n o m i e w p r o g r a m i e C u b a s e S X Setup, należy wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknąć przycisk Click na pasku Transport. U dołu panelu Metronome Setup znajduje się suwak regulujący głośność dźwięku metronomu. Może ona być naprawdę wysoka. 65 Rozdział 3. Ustawianie tempa w projekcie Każdy nowy projekt Cubase przyjmuje tempo domyślne, które można usłyszeć, włączając metronom. Jednak tempo domyślne nie musi być właściwe dla każdego utworu. Użytkownicy mający doświadczenie w korzystaniu z sekwencerów MIDI przyzwyczajeni są do tego, że tempo ustawia się, rozpoczynając pracę nad utworem. Jednak dla tych, którzy zajmowali się dotychczas wyłącznie nagrywaniem dźwięku, procedura ta może być nowością. Jedna z fundamentalnych różnic pomiędzy zapisem MIDI i audio polega na tym, że MIDI jest formatem ściśle związanym z tempem. Ścieżki MIDI nie da się nagrać bez związku z ustawieniami tego parametru. Planując nagrywanie wyłącznie „żywych” instrumentów i nie zamierzając uzupełniać nagrań ani sekwencjami MIDI ani też pętlami, bez obaw możemy zignorować ustawienia tempa w Cubase SX. W przeciwnym jednak razie tempo powinniśmy określić zanim przystąpimy do nagrywania. Aby zdefiniować tempo w programie Cubase SX: 1. Kliknij pasek transportu i sprawdź, czy przycisk Master jest podświetlony (rysunek 3.5). 2. Z menu Project wybierz polecenie Tempo Track (ścieżka tempa) — rysunek 3.6. W ten sposób otworzysz okno dialogowe Tempo Track. e i c k e j o r p w a p m e t e i n a i w a t s U Rysunek 3.5. Podświetlenie przycisku Master oznacza, że tempo utworu sterowane jest z poziomu ścieżki tempa, a jego edycję umożliwia edytor Tempo Track Rysunek 3.6. Otwieranie edytora Tempo Track 66 Rysunek 3.7. W polu Tempo wpisujemy żądaną wartość tempa Rozpoczynamy opracowywanie projektu 3. Wykonaj jedną z czynności: s Kliknij pole Tempo, widniejące na pasku narzędziowym edytora, a następnie wpisz wartość tempa (rysunek 3.7). s Za pomocą oznaczonych strzałkami przycisków, znajdujących się z prawej strony pola Tempo, ustaw żądaną wartość tempa. Jeśli dysponujesz myszą wyposażoną w kółko, możesz je wykorzystać do zwiększania i zmniejszania wartości wielu parametrów, między innymi tempa w oknie Tempo Track. 4. Gdy określisz odpowiednie tempo, zamknij okno edytora. Wskazówki Za pomocą edytora Tempo Track można programować zmiany tempa w całym utworze. Edytor ten jest aktywny tylko po podświetleniu przycisku Master na pasku Transport. Mając absolutną pewność, że tempo w danym utworze pozostanie niezmienne, możemy przycisk Master wyłączyć, a wartość tempa zdefiniować wprost na pasku sterowania transportem. Z przycisku Master i edytora Tempo Track warto korzystać, albowiem narzędzia te działają o wiele elastyczniej i są znacznie usprawnione w porównaniu ze swymi odpowiednikami w programie Cubase VST. U s t a w i a n i e t e m p a w p r o j e k c i e 67 Rozdział 3. Import pętli Produkcje muzyczne z użyciem pętli stały się w ciągu ostatnich kilku lat bardzo popularne. Istnieją specjalne aplikacje audio, przeznaczone wyłącznie do sklejania utworów z pętli dźwiękowych zarówno na żywo, jak i w warunkach studyjnych. Cubase SX nie należy do tych programów, niemniej jednak wyposażony jest w szereg narzędzi pozwalających na tworzenie, importowanie i edytowanie pętli oraz w funkcję dopasowywania tempa utworu do ich tempa. Poniższy podrozdział poświęcimy więc omówieniu wykorzystania pętli audio podczas nagrywania oraz funkcji dopasowywania tempa pętli do tempa projektu i na odwrót. Korzystanie z pętli perkusyjnych Metronom to bardzo przydatne narzędzie, ale czemu mielibyśmy nagrywać swoje utwory, słuchając monotonnego tykania, skoro moglibyśmy użyć pętli perkusyjnej? Pętla perkusyjna, starannie wybrana z płyty CD z pętlami lub innego źródła, może nas lepiej wprowadzić w klimat nagrania. Rozmieszczanie pętli na całej długości nagrania i dopasowywanie tempa projektu do tempa pętli to zadania wymagające wykonania pewnych czynności edycyjnych, które omówimy tu w nieco niewłaściwej kolejności. Tematy takie jak zaawansowana edycja dźwięku, sztuczki związane z definiowaniem tempa oraz zarządzanie plikami poznamy w dalszych rozdziałach. Aby zaimportować dźwiękową pętlę perkusyjną: 1. Wybierz polecenie File/Import/Audio File (plik/importuj/plik audio). i l t ę p t r o p m I 68 Rysunek 3.8. Wybieramy plik importowanej pętli; w tym przykładzie wybrany został plik drums.wav Rysunek 3.9. W typowych sytuacjach importowane pętle powinniśmy kopiować do roboczego katalogu bieżącego projektu 2. Po otwarciu okna dialogowego Import Audio (importuj plik dźwiękowy) odszukaj i wskaż plik pętli, którą zamierzasz zaimportować (rysunek 3.8), a następnie kliknij przycisk Open (otwórz). Pojawi się wówczas okno dialogowe Import Options (opcje importu) — rysunek 3.9. Tutaj, zaznaczając odpowiednie pola wyboru lub rezygnując z tego, musisz podjąć decyzję, czy plik audio ma być skopiowany do katalogu bieżącego projektu oraz czy powinien zostać poddany konwersji, jeśli jego parametry, takie jak częstotliwość lub rozdzielczość próbkowania, byłyby różne od ustawień przyjętych w projekcie. Zaleca się skopiowanie pliku do katalogu roboczego. Rozpoczynamy opracowywanie projektu 3. Po dokonaniu wyboru opcji importu zamknij okno Import Options, klikając przycisk OK. Plik zostanie zaimportowany na ścieżkę audio i pojawi się w oknie Project (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Pętla, po zaimportowaniu, staje się zdarzeniem na ścieżce audio w oknie Project Wskazówka Okno dialogowe Import Audio wyposażone jest w zminimalizowaną sekcję odtwarzania, znajdującą się w jego prawej dolnej części. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, umożliwiające odsłuchanie pliku audio przed zaimportowaniem go do projektu. I I m m p p o o r r t t p p ę ę t t l l i i Korzystanie z pętli i sampli Zamierzając korzystać z pętli i sampli w programie taukim jak Cubase SX, należy przemyśleć dwie kwestie. Pierwsza to kwestia techniczna: jakiego utypu i w jakich formatach pliki obsługiwane są przez dany program? Kwestia druga zaś dotyczy zagadnuień prawnych: czy mam prawo do korzystania z plików przygotowanych przez kogoś innuego? Cubase SX, w wersjach dla obu platform, obsługuje wszuystkie powszechnie stosowane formaty nie skompresowanych plików audio i wszystkie typy pulików. WAV są plikami dźwiękowymi najpowszechniej spotykanymi wu komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows. AIF to standardowy format plików dźwiękowych dla komputeruów Macintosh. Pliki Sound Designer II (.sd2) powstają zwykle jako pliki wyjściowe projektów opracowywanych w programach firmy Digidesign. Format .sd2 został opracowany przez tę firmę jako format własny; jest on często spotykany iu wykorzystywany w świecie audio. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że próbuki, które będziemy importować, będą plikami w jednym z trzech wymienionych tu formatóuw. Jednak Cubase pozwala importować również skompresowane pliki MP3, a także zgrywać dane wprost z płyt audio CD. W obu tych przypadkach pliki muszą zostać skonwertowaune do formatu domyślnego, wykorzystywanego przez projekt. Kwestie prawne związane z korzystaniem z sampli są dalece bardziej skomplikowane. Prawo w tym zakresie jest jeszcze pełne sprzeczności, a puoszczególne przepisy mogą się różnić w zależności od przypadku czy kraju, w którym obowiuązują. Niemniej, pewne jest jednak to, że nieautoryzowane użycie próbki, jak krótka by onau nie była, ściąga na użytkownika ryzyko popadnięcia w kłopoty, gdyby kiedykolwiek zdecydowału się on publicznie zaprezentować swoje dzieło. Z tego też powodu wielu użytkowników zuaopatruje się w specjalne biblioteki sampli, przeznaczonych do swobodnego wykorzystania purzez muzyków i twórców audycji wideo. Płyty zawierające te biblioteki są znacznie udroższe niż zwyczajne płyty CD. Ich treść stanowią sample, pętle i efekty dźwiękowe, które możnau bez obaw wykorzystywać we własnych produkcjach muzycznych bez obowiązku uiszczania ich tuwórcom jakichkolwiek honorariów. Cokolwiek zdecydujemy, zawsze powinniśmy zwracać uwaugę na to, z jakich sampli korzystamy i skąd je pozyskujemy, by nie wpędzić się w kłopoty. 69 Rysunek 3.11. Okno Beat Calculator otwieramy po wyselekcjonowaniu pętli Rozdział 3. Dopasowywanie tempa projektu do tempa pętli audio Zdarzają się, choć rzadko, przypadki, gdy tempo pętli idealnie pasuje do tempa projektu. Jednak w większości sytuacji pomiędzy obydwoma tempami istnieją co najmniej małe rozbieżności. Użytkownicy Cubase VST, chcąc rozwiązać ów problem, musieli korzystać ze skomplikowanych paneli programowych, z którymi, być może i na szczęście, nigdy nie przyjdzie nam się zetknąć. Tym bardziej pocieszające jest to, że Cubase SX znacznie upraszcza całą tę procedurę. W dziedzinie dopasowywania tempa oferuje on dwie funkcje: dostosowania tempa projektu do tempa pętli lub na odwrót. Przyjrzyjmy się obu tym sytuacjom. Aby dopasować tempo projektu do tempa pętli audio: 1. Przysłuchaj się pętli i policz jej długość w miarach taktowych. 2. Wyselekcjonuj pętlę w oknie Project. 3. Z menu Project wybierz polecenie Beat Calculator (kalkulator rytmu) — rysunek 3.11— otwierające okno o tej samej nazwie. u t k e j o r p a p m e t e i n a w y w o s a p o D 70 Rysunek 3.12. Beat Calculator wylicza tempo pętli po podaniu jej długości Rysunek 3.13. Pętla widoczna w oknie Project po dopasowaniu tempa projektu Rozpoczynamy opracowywanie projektu 4. Po otwarciu okna Beat Calculator wprowadź wyliczoną liczbę miar taktowych. W omawianym tu przykładzie pętla ma długość dwóch taktów, czyli ośmiu miar (rysunek 3.12). Kalkulator wylicza tempo pętli o danej liczbie miar taktowych. 5. Wyliczoną wartość wprowadź na ścieżkę tempa. Tempo utworu ustala się na jego początku i, dlatego by otrzymaną wartość wprowadzić właśnie tam, kliknij przycisk At Tempo Track Start (na początku ścieżki tempa). 6. Zamknij okno kalkulatora tempa, powracając do okna Project. 7. Przekonasz się, że pętla została wpasowana dokładnie pomiędzy dwie kreski taktowe (rysunek 3.13). Jednak zawsze warto sprawdzić dokładność dopasowania, odsłuchując utwór po wprowadzeniu zmiany tempa. Włącz metronom, co pozwoli Ci pozbyć się wątpliwości. D o p a s o w y w a n i e t e m p a p r o j e k t u 71 Rysunek 3.14. Ta pętla ma długość dwóch taktów, ale nie pasuje do tempa utworu Rysunek 3.15. Zmiana funkcji wskaźnika myszy. Dzięki temu nastąpi modyfikacja czasu odtwarzania pętli, a nie tylko zmiana długości partii Rysunek 3.16. Podczas przesuwania uchwytu wskaźnik myszy zmienia się w ikonę rozciągania Rozdział 3. Dopasowywanie tempa pętli do tempa projektu Najczęstszą sytuacją, jeśli chodzi o wyrównywanie tempa zapisu dźwiękowego z tempem sekwencera, jest taka sytuacja, w której to pętla powinna dyktować tempo, a sekwencer działać „pod jej dyktando”. Bywają jednak przypadki, w których ten porządek trzeba odwrócić. Przykładem może tu być sytuacja, gdy utwór ma idealne tempo, ale wspaniale brzmiąca pętla do niego nie pasuje. W takim przypadku należy dopasować tempo pętli do tempa projektu. Aby dopasować pętlę audio do tempa projektu: 1. Przysłuchaj się pętli, by określić jej długość. Jak widać na rysunku, pętla o długości dwóch taktów nie pasuje do tempa projektu (rysunek 3.14). 2. Kliknij i przytrzymaj przycisk strzałki na pasku narzędziowym okna Project. Z menu, które się otworzy, wybierz opcję Sizing Applies Time Stretch (skalowanie powoduje korekcję czasową) — rysunek 3.15. 3. Ustaw wskaźnik myszy w oknie Project, na końcu partii audio, której długość chcesz zmienić. Wskaźnik zmieni się w dwukierunkową strzałkę, poniżej której widoczny będzie napis Stretch (rozciągnięcie). Informuje on o rodzaju wykonywanej operacji (rysunek 3.16). i l t ę p a p m e t e i n a w y w o s a p o D 72 Rysunek 3.17. Cubase dokonuje korekcji czasowej w trybie offline Rysunek 3.18. Przetworzona pętla audio została idealnie dopasowana do tempa utworu. Porównajmy powyższy obraz z tym, co widać na rysunku 3.14 Rozpoczynamy opracowywanie projektu 4. Kliknij klawiszem myszy, chwytając uchwyt na końcu pętli, a następnie przeciągnij go w miejsce, w którym ma się znaleźć koniec pętli. Działają tu ustawienia przyciągania, a w opisywanym przykładzie chodzi o to, by pętla miała długość równą dwóm taktom i zaczynała się na początku taktu 3., a kończyła na końcu taktu 5. 5. Po nadaniu pętli właściwej długości zwolnij klawisz myszy. Cubase SX wyświetli okno komunikatu, a w nim wskaźnik informujący o postępie rozciągania bądź kompresji czasowej pętli (rysunek 3.17). Pętla, widoczna w oknie Project, zostanie dopasowana do tempa utworu. W bieżącym przykładzie nadana jej została długość dokładnie dwóch taktów (rysunek 3.18). Wskazówka Cubase SX dysponuje do korekcji czasowej prawdopodobnie zapewniającymi najlepsze brzmienie algorytmami MPEX, opracowanymi przez firmę Prosoniq. Jednak cyfrowego zapisu dźwiękowego nie można rozciągać zupełnie bezkarnie. Słyszalność powstających wówczas artefaktów zależy od typu materiału dźwiękowego oraz skali zmiany długości. Zakłóceniami tymi są przesunięcia fazowe w zakresie górnych częstotliwości, zniekształcenia dźwięku, niewielkie zmiany w klimacie nagrania oraz ogólne „zabrudzenie”. Dlatego też, każdy przetworzony w ten sposób fragment dźwiękowy należy dokładnie przesłuchać. D o p a s o w y w a n i e t e m p a p ę t l i 73 Rysunek 3.19. Pętla audio została przesunięta na początek projektu Rysunek 3.20. Z menu Edit wybieramy polecenie Repeat… Rozdział 3. Wielokrotne wklejanie pętli do projektu Jeśli pętla ma pełnić rolę metronomu podczas nagrania, to musi zostać wielokrotnie powielona w projekcie. W odróżnieniu od metronomu, który „tyka” bez względu na to, w którym punkcie projektu zaczniemy nagranie, pętla musi zostać wklejona na odpowiednio długim odcinku. Kiedy nauczymy się posługiwać pętlami i nabierzemy w tym biegłości, będziemy mogli całkowicie zrezygnować z używania metronomu. Aby wielokrotnie wkleić pętlę na całej długości utworu: 1. Po zsynchronizowaniu tempa pętli z tempem projektu kliknij pętlę w oknie Project, a następnie przeciągnij ją na początek ścieżki (rysunek 3.19). 2. Gdy pętla jest wyselekcjonowana, otwórz menu Edit (edycja) i wybierz polecenie Repeat… (Powiel) — rysunek 3.20. Otworzy się wówczas okno dialogowe Repeat Events (powiel zdarzenia). u t k e j o r p o d i l t ę p e i n a j e l k w e n t o r k o l e i W 74 Rysunek 3.21. Przy takim ustawieniu pętla zostanie powielona 16-krotnie Rysunek 3.22. Pętla została powielona, co możemy zobaczyć w oknie Project Rozpoczynamy opracowywanie projektu 3. Określ liczbę powtórzeń pętli (rysunek 3.21). Krótkie utwory popowe z lat sześćdziesiątych miały zwykle długość około 80 taktów, ale większość nagrywanych obecnie piosenek jest znacznie dłuższa. Kiedy wpiszesz liczbę powtórzeń pętli, kliknij przycisk OK. Pętla w oknie Project zostanie powielona we wskazanej liczbie (rysunek 2.22). Wskazówka W powyższym przykładzie dwutaktową pętlę powielono 16-krotnie, dzięki czemu jej kopie wypełniły odcinek równy 32 taktom. Ponieważ oprócz kopii zachowana została pętla oryginalna, toteż łączna długość odcinka, w którym pętla będzie słyszalna, wynosi 34 takty. Większość utworów rockowych, popowych, hip-hopowych, elektronicznych i jazzowych składa się z fraz 4-taktowych. Standardy jazzowe budowane są na bazie czterech fraz 8-taktowych o łącznej długości 32 taktów. Utwory bluesowe opierają się na trzech frazach 4-taktowych, co daje łącznie 12 taktów, zaś piosenki popowe niemal zawsze oparte są na frazach 8- lub 16-taktowych. Jako słuchacze jesteśmy przyzwyczajeni do tych wzorców. I choć reguły są po to, by je łamać, to jednak tworząc swe utwory na podstawie fraz 4-, 8- lub 16-taktowych zachowamy pewność, że będą one odbierane przez innych słuchaczy jako „skonstruowane prawidłowo”. W i e l o k r o t n e w k l e j a n i e p ę t l i d o p r o j e k t u 75 Rozdział 3. Import projektów Cubase Ci użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z aplikacji Cubase VST i Cubasis i zachowali przygotowane za ich pomocą utwory muzyczne, mogą je zaimportować do programu Cubase SX. Pozwala on bowiem na import projektów utworzonych w programach Cubase VST, Cubasis oraz Cubase SL. Aby zaimportować utwór przygotowany w starszej wersji programu Cubase: 1. Wybierz polecenie File/Import/Cubase Song (plik/importuj/utwór Cubase) — rysunek 3.23. 2. Po otwarciu okna dialogowego Import Cubase Song odszukaj plik, który chcesz zaimportować. Pliki utworów powstałych we wcześniejszych wersjach programu Cubase noszą rozszerzenie .all. Kiedy odnajdziesz żądany plik, wyselekcjonuj go, a następnie kliknij przycisk Open (otwórz) — rysunek 3.24. W programie Cubase SX musi zostać utworzony nowy katalog dla importowanego utworu. Dlatego też na ekranie pojawi się takie samo okno dialogowe, jak podczas tworzenia nowego projektu. 3. Wskaż katalog, w którym chcesz umieścić pliki importowanego utworu i kliknij przycisk OK. W Cubase SX nastąpi przekonwertowanie utworu do formatu własnego projektu oraz przeniesienie plików audio i MIDI do wyznaczonego katalogu. Należy jednak pamiętać, że projekt nie jest automatycznie zachowywany. e s a b u C w ó t k e j o r p t r o p m I 76 Rysunek 3.23. Utwory przygotowane w programie Cubase można importować do Cubase SX Rysunek 3.24. Utwór nagrany w programie Cubase, wskazany do zaimportowania Rysunek 3.25. Zapisywanie zaimportowanego utworu do nowego katalogu Rozpoczynamy opracowywanie projektu 4. Aby zakończyć proces importu, wybierz polecenie File/Save (plik/zapisz) — rysunek 3.25. Wskazówka Ci z nas, którzy mają doświadczenie w posługiwaniu się aplikacjami, przeznaczonymi do edycji tekstu czy też tworzenia stron internetowych, przyzwyczajeni są do tego, że w kręgu tych aplikacji obowiązują pewne standardy, mające na celu zapewnienie wymienności plików pomiędzy programami. Tym bardziej zaskakujący może być fakt, że w świecie aplikacji audio standardy takie nie istnieją. Projekty przygotowane za pomocą jednego programu prawdopodobnie nie dadzą się otworzyć w innym. W związku z tym, projektów, które powstały przy użyciu takich programów, jak Pro Tools, Digital Performer czy Logic, nie da się zaimportować do Cubase SX w sposób bezpośredni. W razie potrzeby przeniesienia projektu z jednego programu do innego należy najpierw wyeksportować wszystkie pliki MIDI i audio oraz profile ustawień efektów z aplikacji źródłowej. Następnie zaś trzeba te wszystkie elementy zaimportować do Cubase SX i w miarę możliwości jak najdokładniej odtworzyć projekt. I m p o r t p r o j e k t ó w C u b a s e 77 Rozdział 3. Tworzenie nowego szablonu Cubase SX daje użytkownikowi możliwość definiowania nowych szablonów, przystosowanych do indywidualnych potrzeb. Szablon taki może zawierać niemal wszystkie elementy gotowego projektu, co oznacza, ze przygotowane projekty można zapisywać w postaci szablonów przeznaczonych do natychmiastowego użycia. W miarę wzrostu naszego doświadczenia w pracy z programem Cubase prawdopodobnie dla zaoszczędzenia czasu zaczniemy tworzyć własne szablony. Aby zdefiniować nowy szablon Cubase SX: 1. Skonfiguruj projekt dokładnie według swoich potrzeb, łącznie z uaktywnieniem wejść, ustawieniem krosowania, ścieżek, modułów i instrumentów wirtualnych. 2. Wybierz polecenie File/Save as Template (plik/zapisz jako szablon) — rysunek 3.26. 3. W oknie dialogowym Save as Template, które się wówczas pojawi, wpisz nazwę nowego szablonu i kliknij przycisk OK. (rysunek 3.27). 4. Aby użyć szablonu, wybierz polecenie File/ New (plik/nowy) i wskaż szablon na liście Templates (szablony) — rysunek 3.28. Wskazówka W szablonach zapisywane są wszystkie elementy projektu, łącznie z plikami audio, MIDI i danymi sterowania automatyką. Czasami zapisanie szablonu w takiej postaci jest wskazane, ale bywa też tak, że szablon powinien zostać zapisany bez tych danych. Na przykład, możemy zachować szablon z pętlami perkusyjnymi, z których najczęściej korzystamy, tworząc nowe utwory, albo szablon z gotowymi ustawieniami krosowania sygnału do słuchawek dla nagrywających wykonawców. Definiując szablon, powinniśmy więc ostrożnie dobierać to, co potrzebne i odrzucać to, co zbędne. 78 u n o l b a z s o g e w o n e i n e z r o w T Rysunek 3.26. Tworzenie nowego szablonu Rysunek 3.27. Szablon powinien otrzymać nazwę opisową Rysunek 3.28. Nowy szablon można wybrać z listy Templates Rozpoczynamy opracowywanie projektu Tworzenie szablonu doskonałego Jedną z rzeczy, jakie możemy zrobić, by pracę z Cubasue SX uczynić wydajniejszą i przyjemniejszą, to przygotowanie własnych szablonóuw. Za każdym razem, kiedy zauważymy, że określoną sekwencję czynności — na przykuład definiowanie nazw wejść czy uruchamianie określonego syntezatora programowego u— wykonujemy częściej niż tylko w jednym projekcie, powinniśmy rozważyć włączeunie jej do szablonu. Szablony mogą zawierać następujące elementy: Ustawienia okna Project Ustawienia efektów i instrumentów wirtualnych Pliki audio i MIDI Znaczniki i narzędzia nawigacyjne Wszystkie inne składniki projektu To, co uznamy za niezbędny element szablonu, zależy, rzecz jasna, od zamierzonego sposobu pracy. Oto kilka przykładów: Korzystając często z instrumentów wirtualnych, warto przygotować szablon, w którym będą one automatycznie ładowane do stelaża i gotowe do użycia (rysunek 3.29). Ponieważ bezpośrednio po załadowaniu moduły nie działają, toteż i obciążenie procesora jest znikome. Wystarczy jednak jedno kliknięcie, by zaprząc wybrany instrument do pracy. Jeśli za każdym razem nadajemy ścieżkom w projekcie te same nazwy, możemy je zdefiniować w szablonie (rysunek 3.30). Możliwe jest też skonfigurowanie szablonu w taki sposób, by nagrywane pliki audio automatycznie otrzymywały nazwy ścieżek, co ułatwia późniejsze zarządzanie plikami. Możemy także nadać nazwy wejściom i wyjściom sprzętowym, dzięki czemu można zdefiniować stały sposób ich przypisania (rysunek 3.31). Znacznie łatwiej nam będzie kierować sygnał ze ścieżki do wyjścia Moog Delay lub nagrywać sygnał z wejścia MircoQ, niż krosować sygnały do wyjścia Bus 1L, a nagrywać z wejścia HDSP 3L. Rysunek 3.29. Pięć wirtualnych instrumentów załadowanych wraz z szablonem; zauważmy, że żaden z nich nie jest włączony, choć wszystkie są gotowe do użycia Rysunek 3.30. Często stosowane nazwy ścieżek, na przykład DrumLoop czy Bass DI, można zdefiniować w szablonie T w o r z e n i e n o w e g o s z a b l o n u Rysunek 3.31. Opisowe nazwy wejść i wyjść znacznie ułatwiają krosowanie 79 Rozdział 3. Używanie pustych szablonów Kiedy żaden z gotowych szablonów nie spełnia naszych oczekiwań, możemy użyć pustego szablonu Empty, który pozwala skonfigurować środowisko robocze od podstaw. Jednak w większości przypadków wygodniej będzie, jeśli poświęcimy nieco czasu na opracowanie odpowiednio przygotowanego szablonu. Wówczas bardzo rzadko zdarzać się będzie konieczność sięgnięcia po szablon Empty. Jeśli natomiast ktoś korzysta z niego bardzo często, to powinien przygotować szablon zawierający przynajmniej podstawowe, omówione przed chwilą elementy projektu. Aby otworzyć projekt przy użyciu szablonu Empty: 1. Wybierz z menu File polecenie New, otwierające okno dialogowe New Project (nowy projekt) — rysunek 2.32. 2. Wybierz szablon Empty, tworząc w ten sposób pusty projekt, bez ścieżek audio i MIDI; kliknij przycisk OK. 3. Pojawi się wówczas okno Select Directory (wybierz katalog). Za jego pomocą wskaż lub utwórz katalog, w którym przechowywane będą pliki projektu (rysunek 3.33). Kliknij przycisk OK. 4. Utworzony zostanie nowy projekt, jeszcze nie mający nazwy. Zapisz go, wybierając polecenie File/Save As i nadając mu nazwę (rysunek 3.34). Wskazówka Cubase automatycznie tworzy katalogi dla plików audio, danych automatyki oraz innych danych. Każdy plik wygenerowany w projekcie zapisywany jest w owym katalogu roboczym. w ó n o l b a z s h c y t s u p e i n a w y ż U Rysunek 3.32. W oknie New Project wyświetlana jest lista szablonów; aby otworzyć całkowicie pusty projekt, wybieramy pozycję Empty Rysunek 3.33. Wskazujemy lub tworzymy katalog, w którym przechowywane będą pliki projektu Rysunek 3.34. Nadajemy projektowi nazwę i zapisujemy go w nowym katalogu 80
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cubase SX. Szybki start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: