Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 003619 18781930 na godz. na dobę w sumie
Czarownice w biznesie. Rytuały kobiet sukcesu - książka
Czarownice w biznesie. Rytuały kobiet sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1434-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Być kobietą w męskim świecie

Nie walcz z rytuałami, ale dowiedz się o nich wszystkiego
Wybij obcasem dziurę w szklanym suficie

Świat biznesu nie jest otoczeniem przyjaznym kobiecie. Mimo szeregu społecznych akcji i haseł zagrzewających do walki przez lata niewiele zmieniło się w tym zakresie. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie: jak często trafiasz na szefową, a nie na szefa? Ile krzeseł przy stole Zarządu zajmują w Twojej firmie panie? Jak procentowo kształtuje się udział płci w każdym regionalnym Business Center Club?

To, że kobiety nie są postrzegane jako stworzone do robienia kariery, odnoszenia sukcesu i przeprowadzania intratnych transakcji, nie jest winą kobiet. Co więcej -- nie jest to też wina mężczyzn. Prawdziwa mistyczna tajemnica tkwi we wszechobecnych rytuałach, o których wie każdy, choć nikt nie wypowiada się o nich głośno. Są one najpotężniejszymi czarami społeczeństwa i żadne miejsce nie jest od nich wolne. Jednak w środowisku pracy właściwe rytuały, pozwalające tworzyć sieci wsparcia, mają tylko mężczyźni. Kobiety albo nie zdają sobie sprawy z ich wartości, albo tworzą rytuały niedostosowane do świata, w którym funkcjonują.

Nie oczekuj, że ta książka zmieni postrzeganie całego środowiska pracujących pań. Bądź jednak pewna, że do Twojej pracy wniesie szczyptę białej magii. I dzięki Twemu otwartemu umysłowi sprawy już wkrótce zmienią swój bieg.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czarownice w biznesie. Rytuały kobiet sukcesu Autor: Silke Foth ISBN: 978-83-246-1434-9 Tytu³ orygina³u: Erfolgsrituale für Business-Hexen Format: A5, stron: 184 Byæ kobiet¹ w mêskim œwiecie • Osi¹gaj sukces, nie rezygnuj¹c z kobiecoœci • B¹dŸ sob¹, a nie facetem w spódnicy • Chwal siê, dziêkuj i nigdy nie zaprzeczaj w³asnym wartoœciom Nie walcz z rytua³ami, ale dowiedz siê o nich wszystkiego Wybij obcasem dziurê w szklanym suficie Œwiat biznesu nie jest otoczeniem przyjaznym kobiecie. Mimo szeregu spo³ecznych akcji i hase³ zagrzewaj¹cych do walki przez lata niewiele zmieni³o siê w tym zakresie. Spróbuj odpowiedzieæ sobie na pytanie: jak czêsto trafiasz na szefow¹, a nie na szefa? Ile krzese³ przy stole Zarz¹du zajmuj¹ w Twojej firmie panie? Jak procentowo kszta³tuje siê udzia³ p³ci w ka¿dym regionalnym Business Center Club? To, ¿e kobiety nie s¹ postrzegane jako stworzone do robienia kariery, odnoszenia sukcesu i przeprowadzania intratnych transakcji, nie jest win¹ kobiet. Co wiêcej — nie jest to te¿ wina mê¿czyzn. Prawdziwa mistyczna tajemnica tkwi we wszechobecnych rytua³ach, o których wie ka¿dy, choæ nikt nie wypowiada siê o nich g³oœno. S¹ one najpotê¿niejszymi czarami spo³eczeñstwa i ¿adne miejsce nie jest od nich wolne. Jednak w œrodowisku pracy w³aœciwe rytua³y, pozwalaj¹ce tworzyæ sieci wsparcia, maj¹ tylko mê¿czyŸni. Kobiety albo nie zdaj¹ sobie sprawy z ich wartoœci, albo tworz¹ rytua³y niedostosowane do œwiata, w którym funkcjonuj¹. Nie oczekuj, ¿e ta ksi¹¿ka zmieni postrzeganie ca³ego œrodowiska pracuj¹cych pañ. B¹dŸ jednak pewna, ¿e do Twojej pracy wniesie szczyptê bia³ej magii. I dziêki Twemu otwartemu umys³owi sprawy ju¿ wkrótce zmieni¹ swój bieg. • Zdob¹dŸ uznanie, na które zas³ugujesz. • Przestañ udowadniaæ coœ na si³ê. • Uodpornij siê na mêskie ataki. • ZaprzyjaŸnij siê z kobietami-mentorkami. • Ciesz siê z bardziej satysfakcjonuj¹cej i l¿ejszej pracy. Spis treści Przedmowa .................................................................................... 12 1. Siła rytuału ............................................................................. 17 Dlaczego o tym zapomniałyśmy? ........................................ 17 Czym są rytuały i jaką mają moc ......................................... 18 Rytuał a religia ....................................................................... 19 Część I: Rytuały siły ................................................................. 21 2. Klub kobiet ............................................................................. 22 Klub dżentelmenów ............................................................... 22 Dama w klubie dżentelmenów ............................................. 22 Mafia to klub wakacyjny ....................................................... 25 Poszukaj swojego własnego klubu ...................................... 26 Praca w sieci ............................................................................ 27 Typowe wymówki ................................................................... 28 Praca nad wartościami .......................................................... 29 Sojusze z mężczyznami ......................................................... 29 Trzymaj się klubu dżentelmenów ....................................... 30 Korzyści dla kobiety .............................................................. 32 3. Kobiety potrzebują mentorek ............................................ 34 Co służy Henrykowi, nie służy Hannie .............................. 34 Kompleks ojca ........................................................................ 34 Ojciec szkodzi córce ............................................................... 35 Kobiety potrzebują kobiet .................................................... 36 3 Dlaczego tak wiele kobiet potrzebuje taty ......................... 36 Mentorka z zewnątrz ............................................................. 38 Postaw na mentorowanie ...................................................... 38 Mężczyzna jako rozwiązanie zastępcze .............................. 39 Mała różnica ............................................................................ 40 4. Rytuał amazonek .................................................................. 42 Kobiety pokonane przez własny sukces ............................ 42 Zostań w swojej grupie ......................................................... 44 Rozdzielenie płci .................................................................... 45 Praktyczne doświadczenia ................................................... 46 Kobiety odpoczywają tylko wśród kobiet .......................... 48 Stół kobiet ............................................................................... 49 Dumne amazonki ................................................................... 51 Część II: Rytuały mowy .......................................................... 53 5. Rytuały na spotkaniach ....................................................... 54 Rytuał pochlebcy .................................................................... 54 Rytualne nagradzanie ........................................................... 55 Rytuał wdzięku ....................................................................... 56 Transfer z życia prywatnego ................................................ 56 Kobiety i ich własny PR ........................................................ 57 Kobiety pracują, mężczyźni każą pracować ...................... 58 Jak ważna jesteś dla siebie? ................................................. 59 Rytuał samca beta .................................................................. 60 Oburzenie niewiele pomoże ................................................. 62 Rytuał odwracania się plecami ............................................ 62 Co kryje się za rytuałem ofiary ............................................ 64 6. Rytuał „tak, ale” .................................................................... 66 Mężczyźni sprzeciwiają się kobietom ................................. 66 Dlaczego kobiety nie zdobywają uznania .......................... 66 4 Wiedza chroni .......................................................................... 68 Tak zostaniesz włączona do gry ........................................... 69 Sama zatroszcz się o uznanie ............................................... 69 Sprzeciw przy wyznaczaniu zadań ...................................... 70 Frustracja kobiety .................................................................. 71 Mężczyźni prowadzą z kobietami grę ................................. 72 Kwestia nastawienia .............................................................. 74 7. Rytuał informacji zwrotnej ................................................ 75 Mężczyźni są rytualnymi pozerami .................................... 75 Dlaczego nie przedstawiasz siebie w korzystnym świetle? ................................................... 76 Wpajanie sobie właściwych zasad ....................................... 78 Twój dziennik sukcesów ....................................................... 79 Należy się podwyżka? ............................................................ 80 Podawaj zrytualizowaną informację zwrotną .................... 81 Własny PR dla nieśmiałych .................................................. 81 Wording .................................................................................... 82 8. Rytuał „nie, dziękuję” .......................................................... 84 Alergia na komplementy ...................................................... 84 Mów „dziękuję”! ..................................................................... 85 Rytuał dla zaawansowanych ................................................ 86 9. Rytuał „mama” ...................................................................... 88 Rytualna mowa mężczyzn .................................................... 88 Koszty niewiedzy .................................................................... 89 Kobiety owijają w bawełnę ................................................... 90 Nie bądź sierżantem! ............................................................. 90 Co mówi mama ....................................................................... 91 Wersja profesjonalna ............................................................. 92 Gdy mężczyźni droczą się z Tobą ........................................ 93 Mężczyźni mówią inaczej niż kobiety ................................. 95 Czy mówisz językiem mężczyzn? ........................................ 95 5 Rytuał dwojga uszu ................................................................ 97 Obchodzimy się z innymi tak, jak obchodzimy się z sobą .............................................. 98 10. Kobiety wszystkich krajów — chwalcie się! ................. 100 Gdy mężczyźni się chełpią ................................................. 100 „Rytuał pyszałka” ................................................................ 100 Graj zgodnie z zasadami ..................................................... 101 Część III: Zarządzanie rytuałami ...................................... 105 11. Rytuały regulują kwestię przynależności ..................... 106 To nie szaleństwo, taki jest system ................................... 106 Rytuał mówi, kto należy do systemu, a kto nie .............. 107 Gdy rytuały tworzą historię ................................................ 108 Rytuały są jak miny przeciwpiechotne ............................ 109 12. Rytuały ustalają hierarchię .............................................. 111 Rytuał zapewnia rangę ........................................................ 111 Rytuały szefa może odgrywać tylko szef ......................... 111 Paradoks władzy ................................................................... 112 Rytuały szefa dla szefowej .................................................. 113 Rytuał wydawania poleceń ................................................. 114 Kto wydaje polecenia, ten zdobywa uznanie ................... 115 13. Rytuały regulują kwestię lojalności ............................... 117 Zdradzona i sprzedana ........................................................ 117 Rytuał jest silniejszy od małżeństwa ................................ 117 Rytualna lojalność jest niewidoczna ................................ 118 14. Rytuały zapewniają równowagę ...................................... 119 Funkcja równoważenia ....................................................... 119 „Rytuał nadmatki” ............................................................... 119 6 Jak kobieta wychowuje niewdzięczne dzieciaki ............. 120 Branie jest równie ważne jak dawanie ............................. 121 Na czym polega branie ........................................................ 122 Troskliwa nadmatka ............................................................ 123 15. Kobiety nie należą do tego grona .................................... 125 Rytuały mają system! .......................................................... 125 Kobiety biznesu są samotne ............................................... 125 Rytuał sprośnych żartów ..................................................... 126 Jak żyć z odizolowaniem przez mężczyzn ........................ 128 Tutaj też należysz ................................................................. 129 Konkurencja pomiędzy kobietami .................................... 130 16. Mężczyźni nie akceptują szefowych ............................... 132 Rytuały mężczyzn kwestionujące Twoją rangę .............. 132 Rytuał rangi „Jestem lepszym szefem!” .......................... 133 Jak kobiety reagują na rytuały rangi ................................ 133 Jeżeli ktoś chce zdobyć uznanie, musi głośno wypowiedzieć to, co nie zostało wypowiedziane ...... 134 Niektórzy mężczyźni to ciężkie przypadki ...................... 135 Paradoksalna interwencja .................................................. 136 Rytuał Jeruzalem ................................................................. 136 17. Mężczyźni trzymają sztamę z mężczyznami ................. 138 Nie oczekuj od kolegów koleżeńskości ............................ 138 Kobiety są obarczane brudną robotą ................................ 139 Lojalność mężczyzn i inne rozczarowania ....................... 140 Uwolnij się od iluzji lojalności! .......................................... 141 Przegrana walka o lojalność mężczyzn ............................ 142 Jaką możesz z tego wyciągnąć naukę? ............................. 143 Żyć wyjątkowo ...................................................................... 145 7 18. Kobiety osiągają dwa razy więcej, a otrzymują połowę ............................................................ 146 Rytualna niesprawiedliwość .............................................. 146 Rytuał dowodu ...................................................................... 146 Rytuał podwójnej moralności ............................................ 147 Rytualne mylenie się ........................................................... 148 Gdy kobiety cementują stan nierównowagi: rytuał kwokania ............................................................. 149 Równowaga nie spada z nieba ........................................... 151 Kobiety nie mają odwagi? .................................................. 152 Uważaj na stosowność! ........................................................ 153 Dawaj z siebie tylko tyle, ile zgodnie z oczekiwaniem dostaniesz w zamian! .................................................... 153 Część IV: Rytuały sabotażu ................................................ 155 19. Rytuał „kto-co-komu” ......................................................... 156 Kto się broni, ten żyje na opak .......................................... 156 Być w błędzie: wymierzanie policzka ............................... 157 Rytuał „mama” w służbie przywrócenia kolejności rang ............................................................... 157 Wskazówki do rytuału „mama” ......................................... 159 Kobieta stoi po prawej stronie ........................................... 160 Czy kobiety powinny podpiłowywać fotel szefa? ........... 161 20. Rytuał niewolników biurowych ....................................... 163 Kobiety otrzymują głupsze zadania .................................. 163 Co robi niewolnica? ............................................................. 164 Kto się nie broni... ................................................................ 164 Właściciele niewolników bronią się .................................. 165 Wyrównanie jako wzmacniacz ........................................... 167 8 21. Mężczyźni są jak ulice jednokierunkowe ...................... 168 Dlaczego mężczyźni nie dają nic w zamian? ................... 168 Co mężczyźni rozumieją pod pojęciem sprawiedliwy .... 168 Odpowiednie jest to, co odczuwasz jako takie ................ 169 Część V: Rytuał sukcesu ...................................................... 171 22. Kobieca droga ...................................................................... 172 Matki do biznesu? ................................................................ 172 Alternatywa dla zasady łokcia ............................................ 173 Porównanie rytuałów kierowniczych ................................ 174 Co znaczy autentyczny? ...................................................... 175 Odkryj własną autentyczność ............................................ 176 Posłowie ....................................................................................... 177 Bibliografia ................................................................................. 179 9 5. Rytuały na spotkaniach Rytuał pochlebcy Zdumiewające jest, że tak wiele napisano już na temat spotkań biznesowych, lecz pominięto „najistotniejszą kwestię”, którą wyjawiła mi niedawno pewna pani informatyk w przedsiębior- stwie z branży IT, a mianowicie: „Spotkania są po to, aby zapre- zentować panie”. „Aha!” — powiesz pewnie. — „Już wiem, w jakim celu orga- nizuje się te zabierające czas i nieefektywne zgromadzenia”. Żarty na bok: na spotkaniach kobiety są doszczętnie kryty- kowane. Jeśli sobie uświadomimy, że kadra menedżerska pro- wadzi przynajmniej jedno spotkanie dziennie (lub bierze w nim udział), już samo uczęszczanie na takie spotkania może zepsuć karierę kobiecie albo odebrać jej ochotę do pracy. Może ona też odnosić sukcesy i wychodzić ze spotkań zadowolona, jeśli tylko zna zaklęcia odbierające moc rytuałom. Szczególnie pikantny jest rytuał wazeliniarza. Zaobserwuj kiedyś, co robią mężczyźni, a co robią kobiety, gdy kończy się spotkanie, prezentacja albo wykład. Mężczyźni idą do prowadzącego prezentację samca alfa i robią głęboki ukłon: „Fantastyczna koncepcja. Przekonujące liczby. Świetne szanse rynkowe”. Co to jest? Najwidoczniej „rytuał rowerzysty”, proces rytualnego podporządkowywania się. Proces ten wystę- puje również jako rytuał tworzenia wspólnoty: „To, co pan powie- dział, ja mówię już od dawna”, „Dokładnie to, co pan właśnie powiedział, ma również miejsce u nas w dziale”. Co natomiast po spotkaniu robią kobiety? Spoglądają na zegarek: „O, już tak późno? Muszę iść, mam jeszcze do zała- twienia coś ważnego”. Niektóre patrzą również z nieukrywaną pogardą na merdających ogonem mężczyzn: „Jak oni podlizują się swojemu szefowi. Lizusy. A kto tak naprawdę odwala całą 54 robotę? Oczywiście ja”. A Ty się pytasz, dlaczego mężczyźni są częściej awansowani niż kobiety, dlaczego zdobywają więcej uznania i mają łatwiej w życiu zawodowym... Awansowany i nagradzany jest ten, kto bierze udział w rytuale pokłonów. Rytualne nagradzanie Kto podporządkowuje się samcowi alfa, jest przez niego nagra- dzany. Bezpośrednio lub pośrednio. To jest rytuał. Wprawdzie ten, kto nie bierze w nim udziału, nie jest karany, ale w każdym razie nie otrzymuje nagrody. Dotyczy to w jednakowym stopniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jednak prawie żaden mężczyzna nie wyłamuje się z tego rytuału. Nazwisko tego, kto hołdował kilka razy samcowi alfa, jest przez niego zapamiętywane. W gronie oldbojów traktowany jest on nagle jako „świetnie zapowiadający się kandydat”. Otrzymuje wówczas dobrych klientów, świetne projekty, zlecenia i posady. Zdobywa uznanie nawet dzięki wątpliwym poczynaniom. Kobiety wciąż myślą, że jeżeli zaprezentują dobre wyniki, to również zdo- będą uznanie. Jest to tragiczna pomyłka. To nie osiągnięcia decydują o uznaniu, tylko rytuały. Czarownice biznesu dosko- nale o tym wiedzą. Mężczyźni nie grają w grę pod tytułem „Kto wykaże się osią- gnięciami, ten zdobywa uznanie”, a w grę „Kto pokaże trochę osią- gnięć i uległą postawę, otrzyma więcej uznania niż ktoś, kto wiele osiągnął, ale jest mało widoczny”. Nie ma w tym złych intencji ani chęci dyskryminacji. Czy awan- sowałabyś kogoś, kto gwiżdże na Twoje rytuały i cały czas trzyma się z dala od wspólnoty? Kobiety pomija się przy wyrażaniu uznania, przydzielaniu dobrej pracy i awansowaniu, nawet jeżeli mają o wiele wyższe 55 kompetencje niż ich koledzy i są dłużej w firmie, ponieważ zbyt rzadko brały one udział w rytualnych akcjach. To sprawia, że stają się podejrzane. Zadziwiające jest to, że kobiety zauważają ten rytualny aspekt (trudno go nie zauważyć). Oto co powie- działa mi kiedyś pewna kierowniczka grupy: „Mężczyźni zacho- wują się na spotkaniach wręcz w sposób dworski. Wasale skła- dają księciu pokłon”. Jeżeli Tobie również rzuciło się to w oczy, czy nie powinnaś czegoś zrobić? Rytuał wdzięku Większość kobiet na myśl o rytuale wazeliniarza reaguje prze- rażeniem. „Ohyda. Czyżbym musiała teraz jak koledzy podli- zywać się samcowi alfa?”. Wcale nie musisz. Przecież wiesz, że: Kobiety mają swoje rytuały, a mężczyźni swoje. Kobiety nie powinny przejmować rytuałów mężczyzn. Chyba że czują się jak mężczyźni. Jeżeli tak nie jest, stwórz swoje własne rytuały. Albo lepiej zastanów się nad rytuałami kobiet. Rytuały mężczyzn po prostu nie działają, gdy stosują je kobiety. Wyobraź sobie, że kobieta podlizuje się samcowi alfa — przecież to śmieszne (wręcz odpychające) nawet dla samego samca alfa. Kobiety mają tu swój własny, o wiele bardziej elegancki rytuał, swój nieprzezwyciężony czar: są urocze. Ten czar ma przewagę: kobiety mają o wiele więcej uroku niż mężczyźni. Transfer z życia prywatnego Prywatnie większość kobiet jest przy pewnych okazjach nieby- wale urocza, właśnie czarująca. Gdy na przykład mężczyzna maluje garaż, przy czym trzy razy spada z drabiny, nie udaje mu się namalować żadnej prostej linii i musi dwa razy poprawiać, ona nie wyrzuca mu jego rzemieślniczej nieporadności, tylko mówi z czarującym uśmiechem: „Kochanie, świetnie to zrobiłeś”. 56 A on zaczarowany cieszy się jak uczniak. Albo gdy świeżo poślubiona małżonka z podziwem w oczach mówi do swojego słodkiego małżonka po jednej z jego katastrofalnych akcji: „Nigdy nie przypuszczałam, że wykonanie szafki w łazience może być przyczyną takiego bałaganu i że wymaga tyle trudu”. A mąż dumnie pręży pierś. Jeżeli czary te sprawdzają się tak dobrze w życiu prywat- nym, to dlaczego zatajasz przed swoim szefem ten uroczy spo- sób pokazywania, że go rozumiesz. Masz swoje powody? Nie Ty jedna. Kobiety i ich własny PR Nie spotkałam jeszcze żadnej kobiety na świeczniku, która by nie przyznała, że kobiety postępują niewłaściwie, gdy chodzi o ich PR. Żadna kobieta, z którą rozmawiałam, nie próbowała kwestionować, że koniec spotkania jest jedną z najlepszych oka- zji na przedstawienie siebie w dobrym świetle, na roztaczanie swojego rytualnego uroku. I szansą na to, że rozmówca zapa- mięta Twoje imię. Jednak mimo posiadania tej wiedzy wiele pań tak nie postępuje. Dlaczego? Przeszkodą jest zwykłe nieporozumienie: „Takie wazeliniar- stwo nie jest w moim stylu”. To oczywiste i logiczne. A komu ono przystoi? Naturalnie nikomu. Nie podlizuj się. To jest odrażające, a poza tym nie przynosi efektów. Bądź czarująca. Potrafisz. To jest skuteczne i na dodatek w Twoim stylu. Jeżeli jakiś mężczyzna byłby czarujący w stosunku do samca alfa, temu zjeżyłby się włos na głowie. Urok osobisty działa tylko w przypadku kobiet. Każda płeć ma swoje własne rytuały: pozo- stań przy rytuałach kobiet. 57 Jest jeszcze jeden powód, aby być czarującą. Możesz wyko- rzystać ten sposób, gdy ktoś ma na przykład wykład lub prezen- tację. Jak wiesz, uciekanie z sali zaraz po słowie końcowym jest bardzo nieuprzejme i niemiłe. Co byś powiedziała, gdyby to po Twojej prezentacji wszyscy hurmem ewakuowali się z sali? Możesz zachować się inaczej. W sposób czarujący i szarmancki podziękuj osobie prowadzącej wykład. „Reakcja zwrotna” jest bardzo ważna. A jeżeli jesteśmy już przy reakcji zwrotnej, to można ją przecież sformułować w sposób szarmancki. Tak, aby druga strona również coś z tego miała. Kobiety pracują, mężczyźni każą pracować Drugą przeszkodą stojącą na drodze do stworzenia własnego PR jest zdumiewający fakt, że kobiety po spotkaniach rzeczywi- ście chcą jak najszybciej wrócić do pracy (mężczyźni najwidocz- niej nie). Dlatego spoglądając na zegarek, natychmiast pędzą do drzwi, ponieważ: „Właściwa praca jest przecież o wiele ważniej- sza niż to całe wdzięczenie się”. Racja. Ale zastanów się, na ile ucierpi Twoja właściwa praca, jeżeli po spotkaniu podejdziesz na chwilę do samca alfa. Pięć minut? Nawet nie. Własny PR po spotkaniu to kwestia dwóch, trzech minut. Uśmiechasz się przyjaźnie i w dwóch-trzech zdaniach (nie wię- cej) wyrażasz swoją opinię, być może odpowiadasz swojemu rozmówcy, a następnie milkniesz i niezauważenie wtapiasz się w tłum, podczas gdy mężczyźni usilnie odgrywają swój rytuał pokory. To wszystko. Nie trwało nawet dwóch minut. Te dwie minuty naprawdę nie wyrządzą szkody Twojej właściwej pracy. Z łatwością je nadrobisz. A przede wszystkim dzięki tym dwóm minutom osiągnęłaś w życiu zawodowym więcej niż dzięki dwóm miesiącom ciężkiej pracy, których znowu nikt nie docenia, ponieważ w oczach swojego przełożonego wprawdzie jesteś grzeczną pracownicą, ale pozostajesz niezauważona. 58 Jeżeli pójdziesz na następne spotkanie (prezentacja, wykład), zaplanuj sobie pięć minut na „socializing”: roztaczanie uroku, reakcje na wystąpienie, na dostrzeganie innych i na bycie dostrzeżoną. Jak ważna jesteś dla siebie? Czy na myśl o własnym PR wciąż jeszcze pojawia Ci się pewna wewnętrzna blokada? Jeżeli tak, to prawdopodobnie cierpisz na syndrom „wszystko jest ważniejsze niż ja”. Wiele pań myśli najpierw o pracy, potem o życzeniach swojego szefa, a następnie o życzeniach swoich kolegów. W chwili spokoju (o ile taka się zdarzy) pomyśl też o sobie. Są to chwile, w których pojawiają się takie myśli, jak: „Moje własne PR jest tragiczne. Zarezerwuj sobie, proszę, kilka minut, uporządkuj swoje prio- rytety i swoje wartości oraz zapytaj: czy nie powinnaś być dla siebie przynajmniej tak ważna jak Twoja praca? W jednym z wywiadów Janet Jackson na pytanie zadane przez Elke Heidenreich, czy jej przyjaciel jest najważniejszym czło- wiekiem w jej życiu, odpowiedziała: „Nie chciałabym, aby to zabrzmiało arogancko, ale najważniejszym człowiekiem w moim życiu jestem ja sama”. Jeżeli nie troszczyłaby się sama o siebie, nie mogłaby tego oczekiwać od innych. Mądra kobieta i niewiarygodnie odważna, że powiedziała to publicznie, ponieważ nawet w XXI wieku kobieta zostaje za coś takiego publicznie ukamienowana. Za tym kryje się oczywista prawda: Jeżeli na dłuższą metę Twoja praca jest dla Ciebie znacznie ważniejsza niż Ty sama, niż Twój rozwój zawodowy, Twoje zasłu- żone uznanie, zadowolenie z pracy oraz Twoje zdrowie mentalne i fizyczne, wtedy nigdy nie otrzymasz tego, czego oczekujesz i na co zasługujesz. 59 Nie może być tak, że z jednej strony kobiety skarżą się na dyskryminację w zawodzie, a z drugiej bez przerwy poświęcają się swojej pracy (to także jest dyskryminacja). Coś tutaj nie gra. Zrób z tym porządek i odpowiedz sobie na ważne pytanie. Zazwy- czaj jest to kwestia kilku minut: co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Jeżeli odpowiedź brzmi: moja praca, moi pracownicy, moi klienci i moja firma, oznacza to, że wszystko jest w porządku i nie musisz zaprzątać sobie głowy własnym PR — może Ci to przynieść dużą ulgę. Natomiast jeżeli odpowiesz: „Praca jest dla mnie ważna, jed- nak uznanie ze strony innych oraz zadowolenie z pracy również są dla mnie istotne”, wtedy musisz sobie to jak najczęściej powta- rzać, aż pewnego dnia sama sobie pozwolisz na stworzenie wła- snego PR i na zdobycie uznania, na które zasługujesz. Jeżeli zastanawiasz się, jak powinna wyglądać urocza reakcja zwrotna na zakończenie prezentacji, zapytaj o to Zuzannę. Oto co opowiada Zuzanna: „Podczas gdy po prezentacji moi koledzy podlizują się najważniejszemu samcowi, ja reaguję tylko na to, co osobiście mnie zainteresowało. Nawet jeżeli czasem muszę czegoś szukać, zawsze znajdę coś ciekawego. Następnie wyrażam swoją rzeczową opinię z uśmiechem na ustach, na przykład tak: »Mam zamiar wypróbować w naszej bieżącej kampanii to, co powie- dział pan na temat badania rynku. Wiele nam to ułatwi«. Początkowo sądziłam, że moje słowa utoną po prostu w pochlebstwach innych osób. Jednak przekonałam się, że jest inaczej”. Samcowi alfa często jest wstyd, że tak otwarcie mu się słodzi. Dobre samce alfa cenią sobie szczerą, rzeczową opinię. Szczera reakcja zwrotna jest silną bronią dobrej czarownicy biznesu. Rytuał samca beta Jednym z najdziwniejszych rytuałów biznesowych jest rytuał samca beta: gdy na spotkaniu kobieta rzuca propozycję, samiec beta niezwykle regularnie i z nadgorliwym posłuszeństwem 60 rzuca się jej werbalnie do gardła (metafora polowania jest tu jak najbardziej trafna): „Droga koleżanko, wszyscy już to wypró- bowaliśmy, to po prostu nie działa”. Samiec beta nie jest w stadzie najwyższy rangą, tylko niż- szym rangą samcem mającym ambicję zdobycia uznania ze strony samca alfa. Chce zrobić wrażenie na wielkim szefie, niby to kładąc mu pod nogi upolowaną samiczkę. Uważasz, że takie sformułowanie jest nazbyt wojownicze? Powinnaś tylko posłu- chać, co mężczyźni opowiadają o takich polowaniach. Pod względem retoryki schwytanie zdobyczy odbywa się z reguły w bardzo podobny sposób: „Droga koleżanko, dyspo- nuje pani złymi danymi. Zgodnie z ostatnią listą kontrolną...”. Bardzo często również się zdarza, że samiec beta koncentruje się na drobnym, niezbyt ważnym detalu propozycji koleżanki, i celowo rozdmuchuje go tak bardzo, że cały jej pomysł zostaje zdyskredytowany. Pewna pani kontroler skwitowała to w ten sposób: „Nie mogę dokończyć nawet jednego zdania. Stale mi się przerywa. Gdy natomiast któryś z kolegów plecie totalne bzdury, pozwala mu się na nieprzerwane przynudzanie”. Inna kobieta mówi: „Gdy tylko mam coś do powiedzenia, męż- czyźni patrzą na mnie wymownym wzrokiem mówiącym: znowu ona”. Inna skomentowała to tak: „Ja osobiście jestem krytykowana za bezużyteczne propozycje. Jednak gdy to mężczyzna plecie bzdury, nikt się nie wtrąca”. Wrona nie wydziobie oka drugiej wronie. Czy kobiety nic nie znaczą na spotkaniach? Znaczą, jak najbar- dziej. Jednak z punktu widzenia nadgorliwych samców beta idealnie nadają się też na rytualne ofiary. Można wyobrazić sobie niepublikowany dotychczas nagłówek w gazetach: „Kobiety ofiarami zarządzania”. Gdy na spotkaniu rytualnie poświęcana jest jakaś kobieta, nie chodzi o konkretną osobę. Samiec beta potrzebuje jedynie ofiary i taka autsajderka nadchodzi w samą porę. Uważasz, że to oburzające? 61 Oburzenie niewiele pomoże Wiele kobiet uważa, że ciągłe wchodzenie im w słowo przez mężczyznę, który sam opowiada okropne bzdury, jest wielkim świństwem. Oburzają się, bronią i usprawiedliwiają, upierają się przy swoim prawie do wypowiedzi, apelują do reguł gry („Pozwolić się wygadać!”) albo również są werbalnie nieuczciwe i grają nieczysto. Czy kiedyś odniosło to skutek? Prawdopodobnie na krótko i niezadowalająco. Dlaczego nie? Ponieważ apele i oburzenie nie mogą odwieść gorliwego samca beta od żądzy upolowania ofiary. Gdy pies (proszę wybaczyć to porównanie) będzie miał kość w zębach, już jej nie odda. Czy to podłe i nieuczciwe? Niecywilizowane? Na pewno. Czy więc należałoby jak najszybciej odzwyczaić od tego męż- czyzn? Na pewno nie, ponieważ rytuały są odporne na wszelkie próby wychowawcze, nawet za pomocą elektrowstrząsów, i dla- tego zdołały utrzymać się przez wieki. Praktyczne rozwiązanie jest o wiele bliżej i wymaga również o wiele mniej nakładu niż próby wychowawcze: gdy piesek nie chce oddać swojej kości, nie odbieraj mu tej przyjemności... Rytuał odwracania się plecami Iza mówi, że gdy na spotkaniu jest atakowana przez samca beta, nie zwraca na niego uwagi: „To poniżej mojego poziomu”. Już dzięki temu zdaniu możesz wiele dowiedzieć się na temat Izy. Jest ona, jak to ocenił jeden z jej kolegów, kobietą biznesu, która „nie pozwala sobie wejść na głowę”. Gdy samiec beta Ciebie upatrzył sobie na ofiarę i zaatakował, zignoruj go. 62 Dlaczego wielu kobietom przychodzi to z takim trudem? Ponie- waż cierpią one na emocjonalny odruch kolanowy: traktują to osobiście. Gdy w biznesie atakowana jesteś przez mężczyznę, najgłupszą rzeczą, jaką możesz wtedy zrobić, jest branie wszystkiego do siebie. Należy dodać, że można oduczyć się takiego zachowania. I wielu kobietom udaje się tego dokonać. Podczas męskich napadów werbalnych powtarzają sobie w kółko: „To nie o mnie chodzi. Tutaj odbywa się tylko rytuał”. Nawet atakujący mężczyzna byłby zdumiony, gdyby wiedział, że odbierasz jego atak oso- biście. Jeżeli chcesz coś powiedzieć na spotkaniu, kieruj swoje słowa do samca alfa, oczekuj jego reakcji i przyjmij ją. Gdy w tle samiec beta zieje ogniem, ignoruj ten hałas. Być może w normalnym życiu samce beta są świetnymi kolegami. Gdy dopada cię ich wściekłość, powinnaś po prostu ich ignorować. Na spotkaniu i tak najbardziej interesujący pod względem Twojej pracy, Twojego zadowolenia i sukcesu jest tylko samiec alfa. Skoncentruj się na nim. Gdy samiec beta zaczyna warczeć, za pierwszym razem go zignoruj, a za drugim klepnij go przyjacielsko w ramię. Niektóre samce beta są jak młode psy: niektórych zachowań uczą się wolno. Na szczęście wielu kolegów daje za wygraną, gdy się ich zignoruje. Do niektórych dociera to wolniej. Szcze- kają i szczekają. Przy drugim razie odpraw go, ale już nie bez słów, a werbalnie, najlepiej za pomocą żartu i uroku osobistego: • „Drogi kolego, argument nie będzie mocniejszy dzięki temu, że go powtórzysz”. • „Czy naprawdę chcemy rozpocząć tu zasadniczą dyskusję? Czy wolimy pozostać przy faktach?”. 63 • „Najprawdopodobniej nie miał pan czasu na przyjrzenie się najnowszym danym”. • „Nie zrozumiał pan tego. Za chwilę możemy to panu chętnie wyjaśnić”. Niezależnie od tego, co mu powiesz, przekaz musi być jasny: „Przejrzałam twoje postępowanie i odwracam się do ciebie ple- cami”. Jeżeli przekaz będzie dostatecznie jasny, każdy pies da kiedyś za wygraną. Co kryje się za rytuałem ofiary Wielu kobietom, które zastanawiają się nad rytuałem samca beta, przychodzi do głowy, że na spotkaniach chodzi im najwi- doczniej o ofiarę, władzę, własny PR i o wkradanie się w łaski szefa. „Powinno przecież chodzić o sedno sprawy”. Uwaga, to jest wartościowanie. Zgodnie z ogólną opinią mężczyznom chodzi o władzę, kobie- tom o samą sytuację i o partnerstwo. Nie znaczy to, że dobre jest jedno albo drugie. Oznacza jedynie, że mężczyźni i kobiety kierują się różnymi interesami. Oczy- wiście żądza władzy nie prowadzi do rozwoju sytuacji (często, ale nie zawsze). Interesy pozostaną interesami i każdy człowiek ma do nich prawo. Istnieją nawet zrytualizowane interesy. Potępianie ich nie jest konstruktywnym sposobem radzenia sobie z nimi, a wprost przeciwnie: potępianie pogarsza każdą sytuację. Mężczyźni pielęgnują rytuał: najpierw władza, a potem sprawa. A kobiety wierne są rytuałowi: sprawa przede wszystkim, ale w sposób przyjazny. Żaden z tych rytuałów nie jest ani zły, ani dobry, oba są po prostu rytuałami. Nie popełniaj błędu potępia- nia czyjegoś rytuału tylko dlatego, że Ty masz inny. 64 Nie traktuj swoich rytuałów jako jedynie właściwych (tylko szowiniści tak postępują), nie próbuj nakłaniać do nich innych osób. Nie zwalczaj obcych rytuałów ani (w żadnym razie) nie odbieraj ich osobiście. Spróbuj je rozpoznać i wykorzystać w sposób konstruktywny. Traktowanie z dystansem czyichś osobistych wypowiedzi jest swego rodzaju paradoksem. Jednak za tym paradoksem kryje się tajemnica każdej dobrej komunikacji i każdego dobrego związku: gdybyś brała do siebie każdą wypowiedź Twojego aktualnego partnera, na pewno już dawno odprawiłabyś go z kwitkiem. Mądra kobieta wie, kiedy traktować sprawę osobi- ście, a kiedy zostawić mężczyźnie jego rytualne zabawki. 65
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czarownice w biznesie. Rytuały kobiet sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: