Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00305 007231 13857738 na godz. na dobę w sumie
Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców - ebook/pdf
Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 388
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2640-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Czas jest istotnym elementem badań naukowych. Niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zostanie włączony w przedmiot badań, zawsze jest czynnikiem determinującym działania badawcze. Nic bowiem w nauce nie odbywa się poza ramą czasową. Celem publikacji jest prezentacja aktualnych refleksji nad elementami języka istotnymi dla dydaktyki szkolnej oraz wyników analiz prowadzonych przez młode badaczki polonistyki. Opracowania składające się na niniejszy zbiór odnoszą się do różnorodnych aspektów języka i ujmują wybrane problemy ucznia i szkoły, dla których czas jest ważnym składnikiem. Prezentowana książka stanowi zbiór zróżnicowanych doniesień empirycznych, traktujących o szkole i uczniu w określonym czasie. Skoro jednak „czas przynosi radę” i „należy oczekiwać jej cierpliwie”[1\, wyrażamy nadzieję, że publikacja skłoni do refleksji nad współczesnymi uwarunkowaniami nauczania szkolnego oraz będzie stanowić inspirację do podejmowania przez młodych naukowców dalszych badań językoznawczych na tym polu.

 

[1\ F. Schiller.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A n n a G u z y, D i a n a J a g o d z ń s k a , i M a r i a W a c ł a w e k , A l e k s a n d r a Z o k - S m o ł a C z a s n a . . . C M Y CM MY CY CMY K Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła Cz s na Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców 44 8012-640-4 5 Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców NR 3385 Anna Guzy, Diana Jagodzińska Maria Wacławek, Aleksandra Zok ‑Smoła Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego Ewa Jaskółowa Recenzent Agnieszka Rypel Spis treści Spis treści Wstęp Część I Czas na… kompetencję przestrzenną — nowy determinant kompetencji językowej Anna Guzy Wprowadzenie 1. Kompetencja językowa dziecka (zarys problematyki) 1.1. Cechy języka dzieci 9 ‑ i 12 ‑letnich 1.1.1. Słuchanie 1.1.2. Mówienie 1.1.3. Czytanie 1.1.4. Pisanie 1.1.5. Kształtowanie się pojęć 2. Komponenty kompetencji przestrzennej 2.1. Wyobraźnia przestrzenna oraz jej kształtowanie 2.2. Orientacja przestrzenna 2.3. Kompetencja przestrzenna 2.4. Przykładowe ćwiczenia stymulujące rozwój kompetencji przestrzennych uczniów na I i II etapie edukacyjnym 3. Wyrażenia werbalizujące kategorie przestrzenne 3.1. Środki językowe stosowane przez uczniów do opisu relacji przestrzennych (wyniki badań własnych) 4. Wyobraźnia przestrzenna a kompetencje językowe 5. Metodologia i opis badań własnych 9 15 18 22 24 27 31 34 36 40 40 49 52 54 58 61 69 72 6 Spis treści 6. Uzyskane wyniki badań 6.1. Umiejętność czytania ze zrozumieniem uczniów w klasie III 6.2. Umiejętność czytania ze zrozumieniem uczniów w klasie VI 6.3. Kompetencja przestrzenna a umiejętność czytania ze zrozumieniem (analiza korelacji) 6.4. Kompetencja graficzna uczniów w klasie III 6.5. Kompetencja graficzna uczniów w klasie VI 6.6. Kompetencja przestrzenna a sprawność graficzna (analiza korelacji) 7. Wnioski z badań Zakończenie Załącznik 1 — kwestionariusze testów czytania ze zrozumieniem Test czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III Test czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas VI Załącznik 2 — podział zadań w teście wyobraźni i orientacji przestrzennej Test wyobraźni i orientacji przestrzennej dla klasy III i VI (wybrane zadania) Załącznik 3 — zasady oceny poprawności graficznej pisma uczniów Wykaz tabel i rysunków Bibliografia Część II Czas na… wspomnienia — językowy obraz szkoły w wypowiedziach absolwentów Diana Jagodzińska Wprowadzenie 1. Opowieści wspomnieniowe 2. Szkoła w języku i kulturze 3. Szkoła we wspomnieniach absolwentów 4. Struktury kompozycyjne i czasowe wspomnień Zakończenie Wykaz tabel, wykresów i schematów Bibliografia 78 82 87 93 97 100 103 108 121 123 123 125 128 131 133 136 138 145 147 153 162 172 178 180 181 Spis treści Część III Czas na… stereotyp chłopaka i jego modyfikacje (na przykładzie wypowiedzi młodzieży) Maria Wacławek Wprowadzenie 1. Podstawy teoretyczne i metodologiczne 1.1. Wokół stereotypu 1.2. Rozwój poznawczy, psychofizyczny i socjalizacja młodych 1.3. Podstawy metodologiczne 1.3.1. Metoda ilościowo ‑jakościowa jako droga postępowania badawczego 1.3.2. Badanie danych tekstowych i ankietowych 2. chłopak w badaniach słownikowych 2.1. Wyrazy pokrewne i bliskoznaczne 2.2. Młodość 2.3. Wygląd 2.4. Cechy charakteru, zachowanie, postawy 2.5. chłopak jako partner 2.6. Podsumowanie: schemat stereotypu chłopaka (na przykładzie S) 3. chłopak w badaniach tekstowych 3.1. Charakterystyka pism objętych badaniem 3.1.1. „Filipinka” jako pismo reprezentujące młodzież i prasę młodzieżową 3.6. Podsumowanie: schemat stereotypu chłopaka (na przykładzie F, POP i POL) z końca okresu PRL 3.1.2. Wybrane nowsze pisma (POP i POL) 3.1.3. Objęte badaniem działy pism 3.1.4. Informacje wstępne 3.2. Nazwy, sposoby określania 3.3. Wiek 3.4. Opis 3.4.1. Wygląd 3.4.2. Cechy charakteru, zachowanie, postawy 3.4.3. Zainteresowania 3.5. Profile 3.5.1. chłopak jako kolega 3.5.2. chłopak jako uczeń 3.5.3. chłopak jako partner 4. chłopak w badaniach ankietowych 4.1. Definicje i synonimy leksemów chłopak i chłopiec 4.1.1. Definicje chłopaka 4.1.2. Definicje chłopca 4.1.3. Synonimy leksemów chłopak i chłopiec 4.2. Opis 4.2.1. Wygląd 7 187 192 192 200 207 208 210 215 217 219 219 221 222 223 225 225 225 228 234 239 241 245 247 247 250 255 256 257 259 261 270 273 274 275 280 283 286 288 8 Spis treści 4.2.2. Cechy charakteru, zachowanie, postawy 4.2.3. Zainteresowania 4.2.4. Inne 4.3. Podsumowanie: schemat stereotypu chłopaka (na przykładzie A) Zakończenie Wykaz skrótów Wykaz tabel, rysunków i schematów Bibliografia Część IV Czas na… wyrazy funkcyjne w szkole Aleksandra Zok ‑Smoła Wprowadzenie 1. Próba definicji 2. Miejsce przyimków, zaimków, spójników i partykuł w klasyfikacji wyrazów na części mowy 3. Wyrazy funkcyjne w podręcznikach dla gimnazjum 3.1. Partykuła 3.2. Przyimek 3.3. Spójnik 3.4. Zaimek Zakończenie Wykaz tabel Bibliografia Nota o Autorach Summary Резюме 295 301 303 305 307 311 312 314 329 330 333 337 338 346 355 362 375 377 378 381 383 385 Wstęp Wstęp Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem (koh 3, 1—11) Trawestując słowa Księgi Koheleta, można dopowiedzieć: jest czas zabawy i czas nauki, czas na przyglądanie się pięknu świata i czas na badanie jego złożoności, czas na uczenie się i czas na przekazywanie wiedzy innym. Co robią młodzi badacze języka, którzy dodatkowo przekazują swoją wiedzę innym? Czy to, co poddają analizom, jest aktualne, zgodne z nowymi kierun‑ kami badań lingwistycznych — czy jest „na czasie”? Czy ich działania badaw‑ cze mają empiryczne zakotwiczenie — uzasadnione temporalnie, a rozwiąza‑ nia — charakter aplikacyjny oraz edukacyjny? Za odpowiedź na postawione pytania nich posłużą fragmenty opracowań, zróżnicowanych zarówno pod względem podejmowanych tematów czy metodologii, jak i samej długości, ale przecież zawsze zbieżnych w zakresie aktualnej problematyki, przyglą‑ dania się przemianom tradycji, mierzenia teraźniejszości i spoglądania ku przyszłości. Czas jest bowiem istotnym elementem badań naukowych. Nieza‑ leżnie od tego, czy i w jakim stopniu zostanie włączony w przedmiot badań, zawsze jest czynnikiem determinującym. Nic bowiem w nauce nie odbywa się poza ramą czasową. Każdy element rzeczywistości, poddawany analizom, wpisuje się w system temporalnych powiązań: odnosi się do aktualnych sta‑ nowisk i jest oparty na wcześniejszych dokonaniach. Ograniczenia czasowe decydują również o poziomie obszerności opisywanych zjawisk, różnicując granice empirycznych poszukiwań, co widoczne jest w strukturze niniejszego zbioru. Celem publikacji jest prezentacja aktualnych refleksji nad elementami języka istotnymi dla dydaktyki szkolnej oraz wyników analiz poprowadzonych przez 10 Wstęp młode badaczki polonistyki. Opracowania, składające się na niniejszy zbiór, odnoszą się do różnorodnych aspektów języka i ujmują wybrane problemy ucz‑ nia i szkoły, dla których czas jest jednym z ważniejszych elementów życia. Autorki koncentrują swą uwagę na kilku tematach. W części pierwszej: Czas na… kompetencje przestrzenne — nowy determi‑ nant kompetencji językowej, Anna Guzy prezentuje wyniki badań dowodzące ist‑ nienia istotnych statystycznie zależności pomiędzy kompetencjami językowymi oraz przestrzennymi ucznia. Złożoność ich natury sprawiła, że dotąd wymykały się one ujednoliceniu oraz możliwości zdefiniowania. Autorka stara się uzupełnić tę lukę: przedstawia skondensowany opis kompetencji językowych dzieci oraz charakterystykę kompetencji przestrzennych (wyobraźni i orientacji przestrzen‑ nej). Skupia się jednak nie tyle na jakościowym opisie umiejętności językowych czy przestrzennych uczniów, co na wskazaniu zależności pomiędzy badanymi komponentami. Analiza jakościowa ukazuje środki językowe stosowane przez uczniów do opisu relacji przestrzennych, a referowane wyniki potwierdzają, że wyobraźnia i orientacja przestrzenna stanowią nowy determinant kompetencji językowej uczniów. Przedmiotem kolejnej części autorstwa mgr Diany Jagodzińskiej: Czas na… wspomnienia — językowy obraz szkoły w wypowiedziach absolwentów, jest rekonstrukcja językowego obrazu szkoły, utrwalonego w mówionych opowieś‑ ciach wspomnieniowych absolwentów. Autorka podejmuje rozważania uza‑ sadnione coraz częstszymi głosami krytyki wobec szkoły, pojawiającymi się w wypowiedziach aktualnie uczęszczających do tej instytucji uczniów. Poprzez przegląd definicji wyrazu „szkoła”, a następnie zastosowanie metodologii języ‑ kowego obrazu świata do analizy zgromadzonych opowieści, wyznacza pojawia‑ jące się we wspomnieniach absolwentów kręgi tematyczne związane ze szkołą, odnosząc je do prezentowanych kategorii leksykograficznych. Swoje badania obudowuje wskazaniem roli czasu i języka w twórczych wypowiedziach użyt‑ kowników języka, dając odbiorcy możliwość poznania istoty opowieści wspo‑ mnieniowych i ich naturalnego związku z okresem uczęszczania do szkoły. Dociera również do schematów konstrukcyjnych retrospekcji oraz występują‑ cych w nich układów narracji, mających istotny wpływ na zakodowany obraz szkoły. Część III, autorstwa Marii Wacławek — Czas na… stereotyp chłopaka i jego modyfikacje (na przykładzie wypowiedzi młodzieży) — odtwarza wizerunek chłopaka na podstawie danych językowych wyekscerpowanych z czytelniczych listów opublikowanych w dawnych i nowszych czasopismach młodzieżowych oraz z ankiet przeprowadzonych wśród gimnazjalistów i licealistów. Wykorzy‑ stanie danych językowych pochodzących z różnych źródeł i przedziałów cza‑ sowych ma na celu wyróżnienie danych profili i syndromów, a przede wszyst‑ kim pokazanie ciągłości jednych elementów wizerunku oraz modyfikacji innych. Zasadniczą część rozdziału poprzedzają rozważania na temat teorii stereotypu, Wstęp 11 kluczowych dla autorki kategorii operacyjnych związanych z językowym obra‑ zem świata, podstawowych wiadomości o adolescencji, opis użytych metod i technik badawczych oraz rekonstrukcja portretu chłopaka w oparciu o dane słownikowe, w tym paremiologiczne. Tematyka ostatniej części tomu: Czas na… wyrazy funkcyjne w szkole autor‑ stwa Aleksandry Zok ‑Smoły, oscyluje wokół kwestii związanych z wyrazami funkcyjnymi, które w praktyce szkolnej, pomimo pełnienia istotnych ról skła‑ dniowych w wypowiedziach oraz licznych trudności związanych z ich uży‑ ciem, są często deprecjonowane i pomijane. Wobec wprowadzonej kilka lat temu reformy zasadne wydaje się omówienie poszczególnych zapisów dotyczących przyimków, spójników, zaimków i partykuł w podstawie programowej, a także ich odniesienie do rzeczywistości szkolnej — konkretnie do sposobów realiza‑ cji treści dotyczących wyrazów funkcyjnych w podręcznikach przeznaczonych dla gimnazjalistów. Analiza zarówno tekstów informacyjnych, jak i komponen‑ tów zadaniowych aktualnie obowiązujących podręczników, pozwala autorce na panoramiczne przedstawienie sposobu wprowadzania wiedzy i kształcenia umie‑ jętności związanych z wyrazami funkcyjnymi oraz na krytyczne podejście do podręcznikowych sposobów ujęcia rozpatrywanych treści — uchwycenie niedo‑ magań w analizowanym zakresie oraz wskazanie postulowanych zmian w spo‑ sobie kształcenia omawianych treści, których celem jest nie tyle zdobycie przez uczniów wiedzy systemowej, lecz umiejętności budowania wypowiedzi spój‑ nych i poprawnych pod względem językowym. Prezentowana książka nie stanowi pełnego, usystematyzowanego przeglądu badań poświęconych problematyce zagadnień językowych w edukacji, ale jedy‑ nie zbiór zróżnicowanych doniesień empirycznych, traktujących o szkole i ucz‑ niu w określonym czasie. Skoro jednak, zgodnie ze słowami Fryderyka Schil‑ lera, czas przynosi radę, której należy oczekiwać cierpliwie, wyrażamy nadzieję, że nasza publikacja skłoni do refleksji nad współczesnymi uwarunkowaniami nauczania szkolnego oraz będzie stanowić inspirację do podejmowania przez młodych naukowców dalszych badań językoznawczych w tym zakresie. Autorki Nota o Autorach Nota o Autorach Anna Guzy — doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Absol‑ wentka śląskiej polonistyki oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych z zakresu emisji i higieny głosu na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół determinantów kompetencji językowych — w tym czynników psychospołecznych warunkujących rozwój mowy — oraz wpływu kompetencji przestrzennych na językowe. Przedmiotem jej badań są: kom‑ petencje językowe, psychologia zdrowia, a także emisja i higiena głosu. Autorka oraz współautorka ponad sześćdziesięciu artykułów, współredaktorka dwóch tomów z serii Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Diana Jagodzińska — doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, prawnik i administrator szkoły językowej. Absolwentka filolo‑ gii polskiej, prawa i Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwer‑ sytecie Śląskim. W swoich badaniach naukowych rozważa tematykę językowego obrazu świata w prawie oświatowym, profesjolektu prawniczego oraz wpływu procesów komunikacyj‑ nych na skuteczność i stosowanie prawa. Zajmuje się również dziecięcą literaturą praw‑ niczą, nauczaniem prawa w szkole, a także wiedzą o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka kilkunastu artykułów naukowych i recenzji książek dla dzieci o tematyce prawnej. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską o językowym obrazie szkoły w aktach prawa oświatowego. Maria Wacławek — doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, obecnie lektor języka polskiego w Jednostce Polonistyki, Bohemistyki i Słowacystyki Uniwer‑ sytetu w Lublanie (Słowenia). Absolwentka filologii polskiej oraz Podyplomowych Stu‑ diów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim. Współpracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, od cza‑ 382 Nota o Autorach sów studiów doktoranckich związana również z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językowego obrazu świata, ste‑ reotypów językowo‑kulturowych i problematyki gender, a także zagadnień dotyczą‑ cych szeroko rozumianej reklamy, języka perswazji oraz emisji głosu, reguł poprawnej wymowy i glottodydaktyki. Autorka ponad dwudziestu artykułów naukowych i kilku recenzji. Aleksandra Zok‑Smoła — doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Pol‑ skiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i podyplomowych studiów z zakresu resocjalizacji. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół kwestii związanych z gramatyką opi‑ sową języka polskiego, kulturą języka, pracą z uczniem o specjalnych potrzebach eduka‑ cyjnych oraz literaturą dla dzieci i młodzieży. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat wyrazów funkcyjnych w teo‑ rii i praktyce szkolnej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współredaktor trzech prac zbiorowych. Sum mar y Time for… Language and teaching in the studies by young researchers Sum mar y The following volume looks at issues related to time and various aspects of time usage in research conducted by young language teachers. Each chapter forms its own entirety; however, all parts are connected by temporality, which is a superior category. Part one entitled Time for…spatial competence — a new determinant of linguistic com‑ petence by Anna Guza presents results of her research, which indicate the existence of statistical correlation between linguistic and spatial competence of a student. The analy‑ sis consists of a description of children’s linguistic competence and a characterization of spatial competence (imagination and spatial awareness). The aim of the study was not a qualitative description of pupils’ linguistic or spatial skills, but rather an examination of the statistic relationship between the two components. A qualitative analysis was per‑ formed in order to present the linguistic resources used by pupils to express spatial rela‑ tions. The research results presented herein confirm that imagination and spatial aware‑ ness constitute a new determinant of pupils’ linguistic competence. The purpose of the study Time for… memories — a linguistic portrait of school in graduates’ reminiscences by Diana Jagodzińska is a reconstruction of a linguistic portrait of school using spoken reminiscences of graduates. The author begins with pointing out the role of time and language in creative statements of language users, then, she presents the essence of recollection stories and shows their natural connec‑ tivity with school years. The analytical part begins with an outline of definitions of the word “school” in dictionaries of the Polish language, and psychological and pedagogical studies. Based on the methodology of the linguistic picture of the world, the researcher delineates school‑related subject fields, which she analyses in detail. She also presents structural schema and narration orders of the collected reminiscences. The results are then related to lexicographic categories and portraits of school in the statements of cur‑ rent pupils. Maria Wacławek’s part — Time for … a stereotype of a BOY and its modifications (based on young people’s statements), is divided into four subsections. The first con‑ cerns theories of stereotype, operational categories, crucial for the author, and related to the linguistic picture of the world, and rudimentary information on adolescence. It also contains a presentation of methods and research techniques employed in the study. The next subsection re‑creates an image of a boy based on linguistic data, including pare‑ miological data. The core material (subsections 3—4) is the linguistic data excerpted from the letters written by readers published in older (1979—1980) and more recent 384 Summary (2009—2011) teenage magazines, and questionnaire surveys carried out among youth in the south of Poland (year 2010). According to the image, a boy is an adolescent male with numerous positive features connected with appearance, character or demeanor, and a certain repertoire of features that are typically masculine and feminine. From “girls’” point of view, he can have many negative traits, thus becoming an anti‑role model. The more recent image is more commercialized and egalitarian, whereas the older one is more tradition‑oriented. The subject matter of the last part of the volume Time for … functional words at school by Aleksandra Zok‑Smoła is about issues concerning functional words, i. e.: par‑ ticles, prepositions, conjunctions, and pronouns, in middle school practice. The author of the study analyzes the currently used textbooks (informative texts and the assign‑ ment component contained in these texts) in terms of the ways of realization of con‑ tent related to functional words. The analysis is preceded by an attempt at defining the discussed category and a characterization of word classes within the category from the point view of different classifications of words into parts of speech. The aim of the con‑ ducted research was not to point to flaws of the analyzed handbooks for middle school students; rather, to create a panoramic view of knowledge and skills relevant for this study being taught at school. Время для… Язык и дидактика в исследованиях молодых ученых Резюме Тематика сборника соотносится с вопросами, связанными с временем и раз‑ ными аспектами его использования в исследованиях молодых дидактиков языка. Каждая из глав составляет отдельную, замкнутую целостность, все части объединяет однако темпоральность, являющаяся главной категорией. Первая часть под заглавием Время для … пространственной компетенции — новый детерминант языковой компетенции, вышедшая из‑под пера Анны Гузы, служит презентации результатов исследований, указывающих на существования статистической зависимости между языковой и пространственной компетенцией ученика. В разработку входят описание языковой компетенции детей, а также характеристика пространственной компетенции (воображения и пространственной ориентации). Цель предпринятого исследования заключалась не столько в описании качества языковых или пространственных умений ученика, сколько в анализе статистической зависимости между изучаемыми компонентами. Для представления языковых средств, используемых учениками для описания пространственных отношений, был сделан качественный анализ — представленные результаты исследования подтверждают, что воображение и пространственная ориентация составляют детерминант языковой компетенции учеников. Предметом разработки Дианы Ягодзинской, озаглавленная Время для … воспоминаний — языковой образ школы в высказываниях учеников, является реконструкцией языкового образа школы, зафиксированного в устных рассказах‑ воспоминаниях выпускников. Размышления начинаются с указания на роль времени и языка в творческих высказываниях пользователей языка. Затем автор представляет суть рассказов‑воспоминаний и обрисовывает их естественную связь с периодом обучения в школе. В начале аналитической части находится обзор дефиниции лексемы „школа” в словарях польского языка, а также в работах из области психологии и педагогики. Исследовательница, используя методологию языкового образа мира, выделяет появляющиеся в воспоминаниях выпускников тематические поля, связанные со школой, а также детально их анализирует. Кроме того, автор представляет конструкционные схемы, а также повествовательные структуры собранных высказываний. Результаты соотносятся с лексикографическими категориями, а также с образом школы в высказываниях учеников, которые ходят в школу в настоящее время. Резюме 386 Резюме Часть Марии Вацлавек — Время для … стереотипа ПАРНЯ и его модификаций (на примере высказываний молодежи), разделена на четыре подраздела. Первый из них касается теории стереотипа, ключевых для автора базовых категорий, связанных с языковой картиной мира, а также основной информации на тему адолесценции. Кроме того, сюда включено описание использованных исследовательских методов и техник. Следующий подраздел воспроизводит образ парня на основе словарных данных, в том числе паремиологических. Материалом для исследования в главной части работы (3—4 подразделы) стали языковые данные, почерпнутые из писем читателей, опубликованные в старых (1979— 1980) и более новых (2009—2011) молодежных журналах, а также из анкетных исследований, проведенных среди молодежи из южных регионов Польши. Согласно реконструированному образу, парень это молодое, взрослеющее лицо мужского пола. Парень обладает рядом черт, связанных с внешним видом, характером или поступками, а также неким набором черт, типично мужских и женских. С „девичьей” точки зрения он может иметь много отрицательных черт, создающих антиобразец. Самый новый образ более коммерциализованный и эгалитарный, предыдущий — более традиционный. Тематика последней части сборника — Время для … незнаменательных слов в школе, автором которой является Александра Зок‑Смола, посвящена вопросам, связанным с незнаменательными словами, т.е. с частицами, предлогами, союзами и местоимениями на этапе обучения в гимназии — второго трехлетнего уровня среднего образования в Польше после шестилетней школы. Анализ обязывающих в настоящее время учебников (информативных текстов, а также содержащегося в них компонента заданий) с точки зрения способа реализации содержания, которое касается незнаменательных слов, предваряет попытка дефиниции рассматриваемой категории, а также характеристика включаемых в нее классов слов с учетом разных классификаций слов на части речи. Целью проведенных исследований было не столько показать конкретные недочеты анализированных учебников, предназначенных для гимназистов, сколько скорее создать панорамный образ формирующихся в школе знаний и умений в рассматриваемом ракурсе. Redaktor: Agnieszka Boniatowska Projekt okładki: Aleksandra Gaździcka Korekta: Renata Śliż Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑8012‑639‑8 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑640‑4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 24,0. Ark. wyd. 29,5. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 44 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87 ‑800 Włocławek A n n a G u z y, D i a n a J a g o d z ń s k a , i M a r i a W a c ł a w e k , A l e k s a n d r a Z o k - S m o ł a C z a s n a . . . C M Y CM MY CY CMY K Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła Cz s na Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców 44 8012-640-4 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: